Pán Boh je nekonečne milosrdný, ale i spravodlivý Sudca.

30. Január 2016

Buď požehnané moje malé dieťa, pristupujem k tvojmu srdcu, aby som povedala moje slová mojej nežnej lásky pre vás všetkých, čo ma počúvať chcú a milujú môjho drahého Syna, ale i tým zosielam moje slová, ktorí odmietajú Božiu lásku ako dar najvzácnejší.

 

Milované moje dieťa, som smutná nad dianím vo svete a ľahkomyseľnosťou ľudí vo svete. Ver mi, že diabol koná, skrze svojich služobníkov, veľmi rýchlo. Čas sa mu kráti a pozná svoju prehru, ktorá ho očakáva, a preto by veľmi rád zničil Božie stvorenie, lebo závidí človeku, že Pán Boh sa zmiloval nad človekom, keď človek zradil svojho Stvoriteľa hneď na začiatku. Ponechal človeka človekom i keď na človeka padla kliatba diabla za prvý hriech, ktorý človek vykonal.

Diabol z hĺbky svojej nenávistnej a duchovnej bytosti nenávidí človeka, preto koná všetko proti človekovi, aby ho mohol naveky zničiť a so zúrivosťou naveky, v pekle svojho hrozného kráľovstva, trápiť. Čas, ktorý mu zostáva, je už u konca, ale vy, deti sveta, ktorí kráčate bez Božej pomoci a požehnania a odmietate Božiu lásku, vy to budete pociťovať najviac, keď príde koniec jeho vlády nad zemou, ktorá mu bola daná, aby pokúšal ľudstvo!

Mraky sa sťahujú nad Európou i celým svetom. Počúvajte Boží hlas, ktorý sa vám človeku sveta prihovára. Počúvajte slovo Božie a rozjímajte o svojom živote, ktorý žijete. Deti, sveta, otvorte si oči, otvorte si uši, otvorte si srdcia pre veci Božie. Neupadajte do klamného spánku, ktorý vás chce oklamať, a tak doviesť na okraj pekla. Chráňte sa, chráňte sa čistotou srdca, pokáním. Prijmite, prosím, Boha svojho, milujúceho Otca, do svojich sŕdc. Nedopustite odlúčenie od večnej lásky. Bez Boha žijete vo veľkom nebezpečenstve, vo veľkom nebezpečenstve straty večného kráľovstva blaženosti. Pristúpte k spovedniciam a oľutujte svoje hriechy, zmierte sa so svojím bratom – sestrou, svojimi blížnymi a dostanete milosť oslobodenia sa z okov ťažkého hriechu. Mnohí žijete ľahkomyseľne, bez zábran, túžiaci po smilstve a ľahkom živote. Túžite po kariére, po peniazoch a popularite vaše osoby.

Deti, tento svet stojí na klamstve, aby práve diablova ľstivosť, skrze materializmus a iných klamných ponúk tohto sveta, vás oklamala. Skrze zlato a peniaze, skrze drogy a ľahko prístupnému alkoholu, diablova ľstivosť vás privádza do pekelného nešťastia a zúfalstva. Ja som Matka Kristova, ale som Matkou vás všetkých žijúcich na zemi, preto mi je dovolené sa prihovárať k vám, deťom sveta a zjavovať sa na mnohých miestach vo svete. Ale diabol zvádza so mnou boj, ktorý je mu prehratý, bojuje a vyčíňa a klamstvo hovorí o mne, nenávidí ma a bojí sa Matky Kristovej i vašej. Útočí na všetko, čo je mariánske, zjavenia a iné, od Pána Boha darované, skrze určitých služobníkov svätej Cirkvi, ktorí sú vzdialení od Pána Boha a ktorí vošli do Cirkvi svätej, aby jej zvnútra škodili. Hlásajú neúctu a klamstvo proti mne Márii a Bohorodičke. Diabol má svojich služobníkov všade, všade a chce ma odstrániť z ľudských sŕdc, aby mal voľnú cestu zvádzať ľudské duše, a tak ničiť Božie dielo stvorenstva. Čiastočne sa mu to darí a v mnohých chrámoch i spoločenstvách ma odstraňujú z každodennej úcty a hovoria klamstvá a diabolské výkriky, ktoré znesväcujú meno môjho Syna Ježiš!!

 

Dieťa moje, svet je na pokraji chaosu a zúfalstva, strach je už nad svetom, neistota a smrť kráčajú spoločne. Drahota a nespravodlivosť, klamstvo či osočovanie je každý deň. Neúcta a neláska sa striedajú; vraždy za hmotné statky sa dejú; človek nemá v ničom istotu; spravodlivosť je len na papieri.

Tak je, dieťa moje, svet sa mení a tma vo svete hustne: „Boh je nezaujímavý; meno Ježiš je výmysel a už v mnohých ľudských srdciach neznáme; Mária, Matka Ježišova, je obyčajná žena, ktorú si tí, čo sa k nej klaňajú vymysleli, teda je bôžikárka a nepotrebná žena; aká svätá, aká čistá, či nebola žena Jozefa; to sú len výmysly a okrášľovania tej ženy.“

Dieťa moje drahé, moje oči slzia nad neúctou môjho Syna a urážky či klania proti menu Ježiš a krížu. Človek pokrstený si vedome ubližuje, ale iba skrze ľudskú ľahostajnosť či klamstvo tento človek nenávidí svojho milujúceho Boha a Spasiteľa. Môj drahý Syn veľmi, veľmi miluje človeka, veď podstúpil bolestnú smrť za človeka sveta, aby bol spasený.

Každý, kto žije vo svete, prejde údolím smrti a predstúpi pred môjho drahého Syna Ježiša, aby ho súdil za svoje skutky dobra a lásky alebo zloby a nenávisti. Každý, každý, či chcú alebo nie. Všetci tí, čo boli svojmu Bohu verní a milovali Boha svojho i tí, čo nechceli počuť o Pánu Bohu i tí, čo brojili proti Bohu, budú musieť sa postaviť pre Tvár svojho Sudcu, Pána Boha a Spasiteľa. Nikto z vás, čo žijete vo svete, neujdete pohľadu vášho Pána. Blahoslavení tí, čo sú pripravení sa postaviť pred milujúceho, ale i prísneho Sudcu vášho života. Beda všetkým, čo kráčajú v tme a ťažkom hriechu predstúpia pred Sudcu, ktorý svojou mocou a svetlom ožiari každú krivdu a neprávosť, čo ten hriešnik vykonal vo svojom živote. Napokon sám zahanbený a s tvrdosťou svojho srdca či nenávisťou k svojmu Stvoriteľovi bude zahanbený a dobrovoľne odmietne svojho Pána a Boha a vrhá sa do večného zatratenia.

Dieťa moje drahé, moje oči sú smutné a moje srdce krváca nad pohľadom, ktorý vidím aká je to spúšť v ľudských srdciach. Vidím veľké množstvo ľudských duší ako padajú do priepasti večného zatratenia. Diablovi sa podarilo vstúpiť do svätej Cirkvi a odtiaľ umlčať slovo peklo – zatratenie, ospravedlňovať hriech, hriech nie je hriech, zmäkčovať hriech. Áno, hriech je ohavnosť, špina, ktorá sa nedá ináč zotrieť z ľudskej duše ako len pokáním, teda svätou spoveďou a hlbokým oľutovaním. Pokánie a zase pokánie, toto je liečba pre človeka a dušu.

Dieťa moje, som smutná z mojich synov kňazov, že sa boja hovoriť o pekle, boja sa hovoriť o modlitbe, boja sa hovoriť o ľútosti. O čom vlastne hovoria, o čom vlastne hovoria, mnohí o ničom, len prázdne slová, aby sa zaľúbili tým, čo konajú neprávosť či iné neprávosti. Boja sa hovoriť o hriechu, ktorý človek koná vo svojom živote: „Len aby som sa niekoho nedotkol; čo keď bude o mne písať; veď tu mi je fajn na tejto farnosti.“ Prečo, moji drahí synovia svätej Cirkvi, nezachraňujete duše môjho Syna Ježiša, ktorý tak veľmi trpel za ne? Prosím, synovia moji drahí svätej Cirkvi, buďte kňazmi živého Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Chráňte duše kresťanov, svojou svätosťou vykonáte veľa. Ale bez vašej odovzdanosti sa do úlohy záchrancu Božieho stáda nič, či len málo, vykonáte a zachránite. Nebojte sa hovoriť pravdu, že satan zvádza milióny ľudských duší a sú mu vedome, ale i nevedome poslušní, a tak strácajú Božie svetlo a Božie kráľovstvo. Vy sami ste zodpovední za ich večnosť. Áno, drahí moji, vy budete raz prísno súdení.

Milosrdenstvo je Boží dar pre človeka. Áno, je to nepochopiteľný akt Božej lásky. Milosrdenstvo je podávajúca Božia ruka, ktorá sa ponúka človeku. Ak ju človek prijme, Pán ho pritiahne k sebe a pritúli si ho k svojmu Božskému Srdcu, ktoré vyžaruje lúče milosrdnej lásky, a tak toho človeka ožiari sila Božia. Lenže v mnohých prípadoch sú klamné predstavy človeka o Božom milosrdenstve. Celý život človek žije pre svoju ľudskú zábavu, Pána v mladosti neprijímal a vždy si hovorieval: „Veď mám čas, ešte som mladý a silný, až keď budem starší, potom sa budem utiekať k Pánovi, veď je milosrdný.“ To sú veľmi klamné predstavy a ľudská nerozumnosť. Pán Boh je nekonečne milosrdný, ale i spravodlivý Sudca.

Tento svet hovorí o milosrdenstve, len o milosrdenstve, to je veľmi dobre do času, keď človek aj dôveruje svojmu Pánu Bohu. Ale vypočítavosť a klamstvo človeku nepomáha. V kresťanskom svete je veľmi dobre, že dôverujete Božiemu milosrdenstvu, ale modlitba ružence je súčasť milosrdenstva. Na modlitbu sa zabúda, modlitba v mnohých domácnostiach chýba. Nezabúdajte tiež, že Pán je aj spravodlivý a jeho spravodlivosť je svätá tak, ako je On sám.

Deti moje, prosím, modlite sa svätý ruženec, modlite sa túto zázračnú modlitbu, ktorú máte. Ruženec milosrdenstva teda Korunku Božiu, modlite sa za obrátenie vašich rodín a hriešnikov vo svete. Pamätajte si, drahé moje dietky, že bez lásky k Pánovi a blížnemu, ste zvädnuté kvietky, ktoré pozbierajú a hodia do ohňa večného.

Verte mi, že musím hovoriť o pekle, lebo moji synovia zamlčujú pravdu o pekle a o Božích zákonoch. Nehovoria vám o následkoch hriechu. Zamlčuje sa pravda Božia, chcú umlčať i mňa Matku Ježišovu i vašu, ale to sa im nepodarí, lebo Pán Boh je mocný a jeho moc je veľká a svätá.

Chráňte sa nelásky, nenávisti, lakomstva, chamtivosti, ctižiadostivosti, smilstva, cudzoložstva, opilstva, drog, osočovania, vraždy, klamstva, nemravnosti, závisti. Nekľajte, odpúšťajte si, milujte sa, pomáhajte si, v úcte sa majte, hovorte o každom len s láskou, modlite sa, krstite, pristupujte k sviatostiam, milujte slabých, chorých, chudobných, pomáhajte biednym, hovorte pravdu, buďte pohostinní, neodsudzujte blížneho, nehnevajte sa na blížneho, modlite sa za blížneho, milujte čistou láskou svojich blížnych, svoju rodinu, deti, ženu, muža, rodičov, starých rodičov, príbuzných. Milujte svätú Cirkev, milujte svojich kňazov, milujte zasvätené osoby, ktoré sa modlia za vás i vy sa modlite za nich. Kňazovi preukazujte úctu a lásku a kňaz nech je svetlom plným lásky a svätosti.

 

Drahé moje deti, chráňte si svätú Cirkev a všetko, čo je s tým spojené. Milujte Kristovu Cirkev, milujte Boha svojho, chráňte si čistotu svojej duše a posväcujte si svoju dušu Eucharistiou a skutkami milosrdenstva. Buďte usmiati a ústretoví. Majte veľkú úctu k šedinám človeka.

Deti, nedajte sa oklamať rečami a ohováraním proti svätej katolíckej Cirkvi, ale sa modlite, modlite sa i za tých, čo tak zle hovoria. Neopíjajte sa, ale buďte vždy čistej mysle, lebo nepoznáte ani deň ani čas, kedy príde Pán. Prosím, deti môjho Srdca, nezaspite pre bránou nebeskou, aby vám nebola zatvorená pred vami, a tak zostanete vonku v tme.

Boh je Láska a zase Láska. Milosrdenstvo Božie sa rozlieva na celý svet, ponúka sa vám, prijmite tento veľký dar Božej lásky; prijmite, pokiaľ sa vám dáva. Modlite sa, modlite sa, lebo sa zvečerieva. Pán prichádza, Pánov deň je blízko. Radujte sa, verní Pánovi, jasaj celá zem kresťanská, lebo Pán prichádza, aby obnovil tvárnosť zeme. Otvorte si srdcia, vyrovnajte chodníky, očistite si rúcha svoje, aby ste boli čistí, a tak Pán prijme, vaše srdcia čisté, s veľkou láskou. Amen.

 

Dieťa moje, toto sú moje slová pre moje deti.

Varovanie či malý ľudský súd je už veľmi, veľmi blízko.

01. Január 2016

Sláva Bohu na výsostiach a zemi pokoj a mier. Dieťa moje drahé, prichádzam k tvojmu srdcu po krátkej rozluke, aby som ti povedala moje slová lásky.

Dieťa moje, začína sa nový rok, ktorý bude ťažký pre celý svet. Prišla som ti oznámiť, aby si bo pripravený i celé Slovensko na zvláštne udalosti, čo sa udejú. Tvoj národ nech sa modlí tú modlitbu, ktorá im bola zoslaná z neba, lebo diablova zloba bude veľká a tlak na tvoj národ tiež. Vo svete sa budú zväčšovať nepokoje, občianske vojny, vraždy, neúcta, útok na kríž a svätú Cirkev. Čas sa napĺňa. Dieťa moje, nech všetci, čo sú verní Pánu Bohu, nech sa neboja udalostí, ktoré prídu, lebo Pán pozná svoje deti, ktorého milujú.

Choroby a vredy sa vyskytnú na niektorých častiach zeme, ktoré budú smrteľné a nevyliečiteľné. Len viera a prosba v Pána Boha môžu zachrániť toho chorého od tejto choroby. Vojna sa bude šíriť svetom, ktorá pohltí mnoho tisíc ľudských duší a mnohí prídu do zatratenia.

Teraz ti poviem o varovaní, ktoré je zatracované a odmietané. Čas je predo dvermi. Varovanie či malý ľudský súd je už veľmi, veľmi blízko. Nebojte sa vy, čo konáte dobro, ale beda tým, čo konajú pohoršenie a ťažké hriechy. Milujte svojho Pána a Spasiteľa, lebo iba v Pánovi nájdete spásu a istotu vo svojom živote.

Dieťa moje, Boh svätý je neopísateľne milujúci Boh a Otec ľudstva. Miluje s veľkou láskou človeka, ktorý je vo svete. Zarmucuje môjho drahého Syna Ježiša a Spasiteľa každý hriech človeka, ktorý sa tak stáva živou mŕtvolou a tmavou bytosťou. Och, dieťa moje, koľko týchto tmavých ľudských bytostí je vo svete, veľmi, veľmi mnoho.

Prosím, vy, čo kráčate za Ježišom, svojím Bohom, konajte mu radosť a potešujte ho svojou láskou a životom. Varovanie príde tak, ako už bolo spomenuté v mnohých posolstvách. Buďte pripravení, lebo Pán prichádza, aby učinil zadosť tým, čo konajú zlo.

Dieťa moje spytuješ sa ma o trojdňovej tme, kedy príde. Príde tiež nečakane, aby svätý Pán potrestal celý svet za urážky a ťažké hriechy, ktoré koná celý svet. Tento trest bude hrozný a ukrutný pre tých, čo nebudú pripravený na ten čas. Zem bude pustá a vyľudnená, lebo smrť a anjel smrti usmrtí všetkých, čo nemali Božiu pečať vo svojej duši. Nikdy predtým a ani potom už nepríde taká hrôza na ľudstvo.

Tvoja otázka, áno, Pán Boh dopustí, aby zem i mesiac boli zatemnené tmavým ťažkým oparom či mrakom, ktorý je už tiež blízko, aby, na pokyn Pána, zahalil zem a uskutočnilo sa hrozné zúčtovanie s hriechom človeka. Ale skôr príde Božie milosrdenstvo na človeka, aby zachránil, čo sa dá zachrániť a až potom príde trest, ktorý padne na človeka z neba. Tento trest je už blízko a je určený na čas krátky. Zem bude po tomto treste obnovená a ožiarená Duchom svätým. Dieťa moje, buď pripravený na tento čas. Toto sú dni, ktoré budú dňami veľkého svätého Pána Boha. Vstupuj do siene Božieho Srdca a zostávaj v ňom, lebo iba toto miesto je isté a plné lásky.

Och, dieťa moje, svätý Pán je taký krásny a milujúci Otec, že tvoje oči by vyplakali poslednú slzu zo svojich očí a ešte by si plakal za svoje hriechy, ktoré si, dieťa sveta, vykonal. Boh je ľútosť, láska, nežnosť, ktorá prežiaruje všetky ľudské city a človek sa stáva milujúci a dobrý. Pán je verný, zdržanlivý, odpúšťajúci, je milujúci, nežný, krásny, plný krásy, svetla, čistoty, svätosti.

Dieťa moje drahé, sám si spoznal Božiu lásku, sám si spoznal Tvár Božiu a čistotu. Nič nepríde do neba, čo je poškvrnené. Som tvoja Matka lásky, ktorá toto hovorí, aby ste aspoň na máličko spoznali Boha svojho. Nehrešte, neurážajte, nepreklínajte, nezarmucujte Srdce Božie, lebo je milosrdné a plné lásky. Neodmietajte Božiu priazeň, neodmietajte Božie volanie, prijmite Boha svojho do kruhu svojich rodín, aby ste žili v láske a v pokoji. Bez Boha nie je život požehnaný a šťastný. Bez Boha človek len blúdi a stráca sa v dave zblúdilých duší. Milujte, prosím, Boha svojho, milujte svojho Pána a Pán vám dá oveľa viac ako vy dáte jemu. Milovať Pána Boha je víťazstvo, ale nemilovať Pána Boha je bláznovstvo. Raz, skôr či neskôr, prídete pred trón živého a spravodlivého Pána a Sudcu, aby ste mu preukázali svoj život, ktorý vám daroval. Ja som Matkou každého človeka na zemi. Som smutná za vašu nelásku a ľahostajnosť, lebo sa sami odsudzujete.

 

Dieťa moje, teraz chcem pozdraviť moje deti v spoločenstve Božej lásky. Žehnáme vás všetkých, čo ste tu, na tomto mieste i vaše rodiny. Žehnáme všetkých synov a dcéry, ktorí sú zapísaní v spoločenstve Božej lásky a akýmkoľvek spôsobom pomáhajú tomuto spoločenstvu. Žehnáme všetkých, čo pomohli vo výstavbe Božieho chrámu, kde bude prebývať Otec Boh – Syn Spasiteľ – Duch svätý – Oživovateľ. Toto miesto bude miestom mimoriadnych milostí, lebo tu je svätý Boh a svätí vám budú na blízku. Prosím chráňte sa hriechu a iných nedostatkov ľudských sŕdc. Milujte sa a modlite sa, veľa spievajte a sväté púte zvolávajte.

 

 

Dieťa moje, toto sú moje slová a rady. Milujem vás a orodujem za vás i tvoje malé Slovensko, aby vytrvalo vo viere pravej. Prídem a dám ti ešte posolstvá, ktoré budeš potrebovať pre svoj život. Žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Tvoja Matka lásky. Mária Anna

Stránka 5 z 5

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  4  5  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: