Spoločenstvo Božej lásky
P. O. Box 130
810 00 Bratislava 1

zbl@post.sk
www.zbl.sk

Bankové spojenie:
VÚB Bratislava
číslo účtu: SK79 0200 0000 0018 8765 9459

BIC: SUBASKBX