Ja som Boh milosrdenstva a moje milosrdenstvo prijme každého, kto príde slobodne k mojej bráme milosrdenstva

31. August 2016

Ja, tvoja Láska a Svetlo, tvoj Boh Trojjedinej podstaty, Otec – Syn – Duch Svätý, ale ten istý jediný Boh, ťa pozdravujem a žehnám. Ďakujem ti, že si prijal moje volanie i keď vidím tvoju únavu.

Dieťa moje, Ja, tvoj Otec a Boh, ktorý ťa stvoril a vložil do sveta a skrze utrpenie a bolesť tvoju, v tvojom živote, som si ťa pripravoval na poslanie, ktoré máš odo mňa. Dostávaš moje milosti a slová, ktoré majú otvoriť či aspoň pootvoriť oči tých, čo sú slepí a hluchí. Moja láska je veľká a moje volanie je nekonečné. Volám a klopem na ľudské srdcia, aby ma vpustili do predsiene, aby som rozžiaril svetlo, ktoré tam chýba. Skrze moje svetlo sa toto ľudské srdce rozžiari a oteplí celé vnútro láskou. Ja som Boh plný pokoja a milosrdenstva. Deti moje, ktoré blúdite a mátate v tme sveta, prijmite moje svetlo, ktoré je neuhasiteľné, aby ste prišli do môjho kráľovstva. Hovoria klamné slová o mne, svojom Bohu, tí, čo si chcú zľahčiť, a tak klamú seba samých i tých, čo sú slabí vo viere. Slová, ktoré hovoria sú klamlivé a nečisté.

Ja som neobmedzený Vládca a moje slová sú Pravda, moja čistá láska je veľká a hlbočiny oceánov sú plytké pre moju lásku k človeku. Preto hovorím tak, ako je potrebné hovoriť, aby sa človek spamätal, a tak sa zachránil. Moja túžba po ľudských dušiach je veľká a Božstvo je naklonené pre spásu človeka. Ja, nekonečná Láska a Vládca všetkého, čo človek pozná i nepozná, som sa sklonil k tebe, dieťa  tohto sveta, aby som ťa pozval do môjho náručia. Budem sklonený k tebe, dieťa moje, vždy až do skonania sveta. Neboj sa, dieťa moje, lebo Ja som tvoj Boh a Otec, ktorý si ťa bude chrániť a opatrovať, aby si prišiel do môjho kráľovstva, kde patríš.

Moje varovné slová patria všetkým, čo konajú zlo a dopúšťajú sa hriechu, ktorý ničí duše ľudské i svet. Pokiaľ človek nebude počúvať moje slová, ktoré sú plné lásky a pravdy, môže zahynúť naveky. Nebojte sa vy, čo žijete otvorení pre lásku a zbožnosť svojho srdca máte. Ja vás poznám a viem o vás všetko. Preto buďte bdelými a čistého srdca. Sľubujem vám, moji drahí, že každého obdarím svojimi milosťami, aby ste boli bohatí na duši.

Dieťa moje, prosím, veľa slov a argumentov ti bude hovorené o pravde či nepravde. Tí, čo hovoria o mne, že Boh nehovorí toto, či ono, Boh sa nezjavuje, lebo je čistý Duch – toto sú slepé a krátkozraké slová a myšlienky tých, čo tak hovoria o mojom Božstve. Ja som Všemocný a svätý Boh a Pán. Pre mňa nič nie je nemožné vykonať pre spásu človeka. Vykonám to, čo bude treba vykonať.

Dieťa moje, svet je však vo veľmi veľkom nebezpečenstve, lebo sa klania mocnostiam temna a počúva mocného z temna, a tak sa dostáva človek do temnoty a nepokoja. Mnohým mocným tohto sveta sa zatemnili ich srdcia, a tak nepoznajú Božie slovo ani svetlo nádeje. Preto ten, čo žije v blahobyte či v pohodlí svojho obydlia a očakáva pokoj a svoje „... ja, len ja a pre mňa....,“ potom nemôže prijať moje slová o varovnom mojom prste. Mylne sa hovorí o nekonečnom milosrdenstve. To je do určitej miery pravda, ale len dovtedy, pokiaľ ten človek moje milosrdenstvo prijme s láskou a dôverou. Ja som Boh milosrdenstva a moje milosrdenstvo prijme každého, kto príde slobodne k mojej bráne milosrdenstva. Toto je pravda, ktorá vyviera z môjho Srdca.  Preto hovorím o mojej spravodlivosti, ktorá je svätá. Ten, čo neprejde bránou môjho milosrdenstva, prejde bránou mojej spravodlivosti. Toto je moja pravda Boha tvojho a Spasiteľa i Ducha svätého.

Brat môj, priateľ môj, syn môj, prosím ťa, hovor o mojej láske, ale i o mojom smútku nad mojím ľudom tohto sveta. Moje Srdce krváca a slzy moje po mojej tvári stekajú nad veľkou spúšťou tohto sveta. Moje duše tmavnú a strácajú sa vo večnom víre hriechu a tmy, ktorá ich dovedie a už aj dovádza do priepasti pekla. Áno, brat môj, pociťujem opustenosť i clivotu či bolesť tak, ako keď som bol opustený na kríži a mal som bolesť po klincoch. Och, deti môjho Srdca, ktoré ma bičujú a tŕním korunujú, aká mi je to bolesť, ktorú mi konajú vaše hriešne životy! Zrádzajú ma pre zlato a striebro, ponižujú moje slová, opľúvajú ma pre moju svätosť. Och, prečo mi konajú bolesť, ktorá je bolesťou ukrižovania! Táto bolesť je však nie telesná, ale duchovná, ktorá je omnoho intenzívnejšia. Trpím za vaše ...nie, nebudem Bohu poslušný,“ alebo kliatie a urážanie či znesvätenie môjho Tela či Krvi, ponižovanie a opľúvanie kríža, ktorý je vám znakom spásy.

Moje oči hľadia na nelásku medzi vami, hľadia moje oči na neveru a cudzoložstvo v manželských zväzkoch, na vraždy, na vraždy nenarodených dietok. Ach, moje oči vidia hrozné hriechy mojich zasvätených služobníkov vo svete, moje oči hľadia na zneužívanie malých dietok, ktoré spoznávajú ťažký hriech tých, čo tak konajú a zneužívajú čistotu týchto úbohých dietok. Veru, hovorím vám, veľká to bude beda všetkým, čo len náznakom či už len túžbou vstúpili do tohto hrozivého bahna. Celý svet je v kŕčoch a vo veľkom nepokoji, ktorý tých slabých, tento vír strhne so sebou, a tak zahynú naveky. Pre smútok a slzy či zradu budem hľadieť na človeka sveta prísnym pohľadom, aby som svet očistil, a tak zachránil dobre ovocie od zlého.

 

 

Brat môj, žehnám ťa a ďakujem ti za tvoju vytrvalosť. Žehnám teba i všetkých, čo čítať tieto slová budú v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen. Tvoj Boh a Spasiteľ. Amen.

Daroval som pre tvoj národ modlitbu, ktorú si prajem, aby sa modlili ďalší rok

20. August 2016

Brat môj, modli sa za svoj malý národ, ktorý je zaslepený a túžiaci po zlate a mamone, či ľahkom živote a zábavách. Veľa mladých duší hynie naveky. Moje Božské Srdce túži po mladých dušiach, ale za bezbožnosť a ľahostajnosť tých, čo im darovali život skrze moje požehnanie, ponechali ich tomu, čo koná zlo a zabíja večný život. Diabol má hojnú úrodu a s hrozivým nenávistným revom zvádza ďalšie mladé duše na cestu skazy.

Brat môj, daroval som pre tvoj národ modlitbu, ktorú si prajem, aby sa modlila ďalší rok, aby som vzhliadol na tvoj malý národ milosrdným okom Božieho pohľadu, a tak sa zmiloval nad týmto malým národom od skazy a nepokoja, ťažkého úkladu vojny a zúfalstva. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo nepriateľ vášho národa nespí a ani nepriateľ vašich duší!

 

Pozn. Modlitbu, ktorú nám darovala Panna Mária a bola už zverejnená, zverejňujeme opäť a vyzývame Vás všetkých k modlitbe a jej šíreniu.

Večný Bože a Otče našich otcov,

prosíme ťa, Bože, ochraňuj náš národ slovenský pred tými,

čo číhajú po našej slobode a viere, ktorú sme dostali od teba.

Prosíme ťa, zachovaj náš národ slovenský a ochraňuj nás pred tými,

čo nenávidia kríž a vieru našu.

Pane Bože náš, odožeň zlé mraky,

ktoré sa valia okolo nás a ohrozujú náš národ cudzou vierou a nenávisťou,

ktorá v ich srdciach horí proti krížu i nám.

Ďakujeme ti, Bože, za tvoju lásku a ochranu,

ktorú drží tvoja svätá ruka nad nami.

Ďakujeme tebe, Otče večný, za dar Matky Sedembolestnej,

ktorá nás skryje pod plášť materinský,

aby sme tam boli v bezpečí pred vojnou, hladom a nepriateľmi viery našej.

Amen.

Pripomínam všetkým mojím služobníkom mojej svätej Cirkvi katolíckej, gréckokatolíckej, pravoslávnej a všetkým, čo kríž si uctievajú, bojujte, bojujte so zbraňami, čo vám boli dané, z mojej svätej vôle. Nepoddávajte sa tlaku tohto sveta, ale pevne stojte za svojím duchovným presvedčením a za Božím učením. Nedovoľte, aby diabol bol silnejší ako vy, čo máte slúžiť mne, svojmu Bohu a tak, z mojej moci, chrániť mnou určené duše vo svete. Keď však prijmete učenie svetské a srdce sa vám rozhorí po svetských radovánkach a vymoženostiach, stratíte moje dary, ktoré vám boli darované.

Toto hovorí váš Boh, už mnoho duší kňazov a biskupov či kardinálov padlo do priepasti pekla a sú tam ukrutne mučení dňom i nocou za zradu a pýchu svojho srdca. Buďte, prosím, ostražití a žite sväto, lebo veľa je oklamaných a veľa duší kráča zlou cestou, ktorá ich môže doviesť do priepasti pekla. Prosím, moji synovia svätej Cirkvi, chráňte sa modlitbou, pokorou, poslušnosťou, láskavosťou, obetavosťou, pravdovravnosťou, čistotou, svätosťou. Odovzdávajte sa mojej drahej Matke i vašej Matke Márii, aby vás chránila a viedla správnou cestou. Prosím vás, verní služobníci svätej Cirkvi, chráňte sa pýchy a nečistých myšlienok. Prosím vás, venujte svoj voľný čas mne, vášmu Bohu a Spasiteľovi. Veľa času mnohí strácate na zbytočnostiach, počítačoch, televízii a veľa študujete. Raz všetko vám bude márne, lebo všetko hrob zakryje. Len čistota a dobré či zlé skutky pôjdu s vami a svedomie, žiadne meno, žiadny titul. Preto vám hovorím, zdokonaľujte sa vo svätosti a v láske či spravodlivosti. Spovedajte čo najčastejšie, aby ste zachránili čo najviac mojich duší. Žehnám vás i vášmu svätému poslaniu moje drahé ratolesti môjho viniča.

Čas mojej úrody je už blízko, aby som zozbieral vinič a vložil do lisu a vytlačil čistú šťavu mojej svätej Cirkvi. Prejdem ešte raz to, čo už bolo pretlačené, aby nezostala ani kvapka drahocenného zlatého moku. To, čo zostane v lise, zozbieram a vyhodím do ohňa večného.

Môj čas je už tu. Buďte pripravení a bdejte nad svojimi dušami, aby ste boli pripravení, keď prídem, prísť mi v ústrety, svojmu Majstrovi a Bohu. Modlite sa a bdejte, lebo nepoznáte ani deň ani noc, či hodinu môjho príchodu.

Veru, hovorím vám, čas je blízko, aby som zmenil myslenie a život človeka. Áno, ohňom Ducha svätého budem meniť spôsob života človeka. Bude to žatva a tiež odsúdenie. Moja spravodlivosť navštívi každý národ a každé ľudské srdce. Každý mi bude odovzdaný a každý mi vydá svoje svedectvo svojho života. Môj súd bude potrebný, aby som odsúdil hriech, nie spravodlivého. Ale kto je z vás spravodlivý, nech teda hodí z vás prvý kameňom do hriešnika a Ja vám hovorím, málo je vás, spravodlivých, a preto každý prejde ohňom môjho spravodlivého súdu, ktorý zmení na čas vaše srdcia i život. Preto vám hovorím, každý kto bude nepripravený a tých bude veľmi veľa, prejde kúpeľom ohňa Ducha svätého a bolesť či duchovné utrpenie zasiahne skoro všetkých na tomto svete. Vyhne sa tým, čo žijú ponorení v mori mojich veľkých milostí a verne zachovávajú moje učenie a prísny spôsob svätého života.

 

Brat môj, prosím, modli sa za všetkých, čo ti pošlem do cesty, aby sa oni modlili raz za teba. Ďakuj mi za všetko, čo ti dávam. Viem, že mi ďakuješ, ale chcem, aby si mi ešte viac ďakoval za všetkých, čo mi neďakujú, ale len prosia a prosia a neďakujú.

 

 

Žehnám teba i všetkých, čo budú počúvať moje slová v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Nech vás sprevádzajú a ochraňujú vaši strážcovia, svätí anjeli. Amen. Tvoj Boh a Spasiteľ i Duch Boží naveky. Amen. Choď v pokoji.

Moje kráľovstvo je kráľovstvom lásky a pokoja

13. Júl 2016

Pozdravujem ťa, môj brat, priateľ, syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Brat môj, počúvaj moje slová a napíš ich správne. Ja som Ježiš Kristus, ktorý sa prihovára k vám, skrze syna a môjho brata, aby som vám povedal posolstvá mojej lásky. Každé slovo vám dávam z lásky k vám a každé varovné slovo hovorím k vám, aby som vás varoval pred nešťastím a potupou, ktorá očakáva každého z vás, ktorý neplnia moju vôľu a nezachovávajú moje Zákony. Vydávam vám svedectvo mojej lásky k vám a vy, deti moje, neprijímate to, čo sa vám ponúka. Dostali ste odo mňa rozum a slobodnú vôľu. Preto využite tieto veľké dary, aby ste hľadali a našli. Rozumom a slobodnou vôľou sa môžete rozhodnúť či budete žiť so mnou a pre mňa alebo nerozumne sa odsúdite a vzdialite sa odo mňa a neprijmete moje slová, ktoré vám mali ukázať cestu ku mne, svojmu Majstrovi a Bohu.

Ja som Život a Vzkriesenie, kto verí vo mňa i keď zomrie, bude žiť a dám mu účasť v mojom kráľovstve. Ale ten, čo ma odriekne, bude zavrhnutý a vojde do siene v pekle, kde bude očakávaný s hrôzostrašnou tvárou satana a zotrvá tam naveky, aby bol mučený neopísateľnými bolesťami a trýzňou deň a noc naveky – to je odmena za zradu človeka ku mne, svojmu Bohu a Spasiteľovi sveta. Nesprávne hovoríte o mne a vidíte všetko očami nepravdivými.

 

Ja som Boh veľkej a nekonečnej lásky;

Ja som Boh milosrdný;

Ja som Boh milostivý a moja neha je ako oceán, ktorý vás obklopí;

Ja som však Boh spravodlivý;

Ja som Sudca, ktorý odsudzuje hriech a nelásku;

Ja som Oživovateľ k večnému životu;

Ja som Boh hrozný a môj pohľad je prísny;

Ja som Boh vašich otcov, ktorí žijú vo večnej sláve;

Ja som Trojjediný Boh jednej podstaty, ale ten istý.

 

Moje kráľovstvo je nekonečne krásne a duša človeka je ožiarená mojím svetlom mojej veľkej lásky. Všetci nebešťania sú so mnou spojení v jedno veľké Božie Srdce, ktoré je studnicou všetkých mojich Božích milostí. Moje kráľovstvo je kráľovstvom lásky a pokoja. Moje kráľovstvo je čisté a plné nádhernej vône, ktorá vyžaruje z úst Božieho slova. Božie kráľovstvo je pripravené i pre teba, dieťa moje, len sa pokús ho prijať. Je to ľahké, prijmi do svojho srdca čistú lásku, lebo iba láska človeka bude kľúčom do kráľovskej brány. S Láskou budete súdení a pre lásku odsúdení do večného kráľovstva. Iba láska, ktorá je vo vašom srdci, vás prezradí pred mojou Tvárou, a tak sa i stane.

Čistá láska je žiariaci drahokam, ktorý mi predložíte, keď budete stáť pred mojím trónom mojej Božej veleby. Každý sa mi preukáže svedomím a láskou, ktorú mal vo svojom srdci a v živote. Každý z vás jednotlivo budete vážený, teda ten drahokam lásky, ktorý máte vo svojom srdci. Bez lásky a úcty človeka k človeku nastúpi nenávisť, neúcta, závisť, neláska. Toto je vo svete príliš rozšírené a diabol tak ovláda tisíce a tisíce ľudských duší vo svete. Hovorím vám, chráňte sa pýchy a nenávisti. Odpúšťajte, aby vám bolo odpustené. Počúvajte, deti moje, moje slová, ktoré vám dávam, Či hovorím k vám s nenávisťou? A či chcete počuť prísne slová svojho Boha? Nie, Ja nemám nenávisť, ale iba lásku horiacu po vašich dušiach, aby ste boli zachránené pred potupou a večným zatratením. Ja nehovorím prísno, iba hovorím varovným slovom, ktoré je vám určené povedať.

 

Žijete posledné časy dejín ľudstva. Diabol ovláda celú zem a nepokoj vládne všade. Vstúpili ste do druhej časti súženia, ktorá poznačí vás všetkých, čo ste vzdialení odo mňa a mojej lásky. Mnohé duše vo svete sú už odsúdené sami sebou. Človek pracuje veľa pre svoje bytie a pohodlie, ktoré napokon ani nemá, ale zistí, že zostáva mu nepokoj a oči pre plač a napokon zúfalstvo. Ovládate vyspelú techniku a pritom neovládate svoje svedomie a dušu zanedbávate. Strácate veľký poklad, ktorý som vám daroval a to je večná sláva tu, u mňa, v nebi.

Zbrane, ktoré sú pripravené ničiť a zabíjať sú pripravené. Tieto zbrane sú vymyslené a vyrobené z vôle diabla, aby zničil svet a vás, ľudstvo sveta. Po vypustení týchto hrozných diabolských zbraní zmiznú z povrchu zeme, z minúty na minútu, veľké mestá; z minúty na minútu zahynú státisíce ľudí. Svet nepozná tieto tajné zbrane, ktoré sú namierené na človeka.

Človek nemá iné starosti, len vlastniť, mať čo najviac, zarábať i na úkor iných čo najviac peňazí. Srdce človeka sa zatvrdlo a zatvrdzuje sa stále. Deti, čas skúšok je blízko a moja vôľa mojej spravodlivosti a hnevu Božieho nad svetom sa naplnila. Varujem človeka, aby sa spamätal a otvoril sa mne, svojmu Bohu, ale človek je nevšímavý a kľaje a preklína moje Meno. Ako vidíš, dieťa moje, teraz moje varovanie. Či sa vyhrážam alebo s láskou k vám hovorím svoju Pravdu, ktorá je vo svete udupaná a slovo Božie nepotrebné! Áno, je vám na ťarchu, lebo v hriechu sa vám lepšie žije, lebo žijete pre tento svet a svoje žalúdky a radovánky. Zabávate sa, tancujete a skáčete tak, ako diabli v pekle a revúca hudba či svetlá znázorňujú pekelnú atmosféru hluku a nepokoja na duše ľudské.

Človek je hrdý na vynálezy, ktoré majú pomáhať človeku ako i pomáhajú, ale to je len zlomok všetkého, čo človek dáva do nových technológií pre pomoc človeku. Ale oveľa viac, oveľa viac sa dáva na moderné zbrane, ktoré lietajú okolo zeme a sledujú každý krok človeka a snímajú váš život. Tieto moderné zbrane vás môžu zničiť rýchlosťou blesku a z vášho úsilia nezostane nič, iba prach. Modlite sa, deti moje, aby ste boli pod mojou ochranou. Modlite sa za pokoj vo svete a mier vo svete, za rodiny a Cirkev svätú. Utrpenie ľudské závisí na vôle mocných tohto sveta, ktorí ovládajú skoro celý svet a sú spojení s mocou temna, a tak majú moc vládnuť národom i jednotlivcom tohto sveta. Modlite sa vy, moji verní, aby som vám daroval silu a ochranu. Amen.

 

Brat môj, ďakujem ti, že si bol trpezlivý. Choď v pokoji. Ozvem sa ti. Tvoj Boh a Spasiteľ, Brat, Priateľ, Otec. Amen.

Ja som váš Boh, ktorý volá vás k zmene vášho života

25. Jún 2016

Buď pozdravený môj brat, priateľ, syn, prichádzam k tvojmu srdcu tak, ako som sľúbil. Otvor si svoje srdce a sústreď sa na mňa a moje slová, ktoré ti chcem odovzdať.

Brat môj, Ja, tvoj Boh a Spasiteľ, ti hovorím, prichádza môj čas, ktorý zmení súčasný dej ľudstva. Brat môj, neboj sa, neboj sa, ale raduj sa, lebo Ja som Pokoj a Šťastie, som Láska a Život. Kto vo mňa verí, bude žiť i keď zomrie. Raduj sa, raduj sa, lebo tvoj Boh prichádza a všetko bude očistené a preosiate. Môj deň je blízko, aby som uskladnil zrno do sýpok a plevel spálil vo večnom ohni.

Moje slová, ktoré odovzdávam, brat môj,  pre človeka sveta, sa budú končiť, aby som od slov prešiel k činom. Čas mojej trpezlivosti vrcholí a moja pravica bude konať a skrze svätú moc i zasiahne. Modlite sa a buďte svorne spojení v očakávaní.

Človek sveta je hluchý a slepý k mojím zjaveniam a úkazom vo svete, ktoré sa dejú na zemi i vo vzduchu, teda na nebi.

Človek sveta odmietol a odmieta moju Božskú lásku a pokoj a prijal diablovu nenávisť a krutosť či nepokoj. Moje oči vidia v celom svete hrozné previnenia a ťažké, ťažké hriechy proti mne, Bohu svätému a blížnemu – človeku. Moje Božstvo je zarmútené nad touto strašnou krutosťou a hriešnosťou človeka.

Počúvajte všetci, čo ma nechcete počúvať. Počúvajte všetci smilníci a zlodeji či klamári, ktorí ničíte tento svet, ktorý je svetom mojím. Traste sa, traste sa, lebo prichádzam, aby som vykorenil vaše hriešne návyky a túžby a hodil vás tam, kam patríte a kde sú tí, čo konali bezprávie a zlo okolo seba. To miesto zakrátko spoznáte, lebo toto miesto je miestom satana a jeho prisluhovačov, ktorí žili a konali ťažké hriechy voči mne, svojmu Bohu i človeku.

Veru, veru, hovorím vám, čaša mojej trpezlivosti sa naplnila a moja spravodlivosť je pripravená, aby ponížila všetkých, čo urážajú moje Meno a Svätosť i všetko, čo som stvoril a spasil svojou krvou. Vy, hyeny a vlci tohto času, ktorý je časom klamstva a falše, vy, čo ničíte mladé a čisté srdcia detí, vy ste šeredné a slizké hyeny tohto času a Ja vám hovorím, beda vám, beda vám, lebo za všetko, čo konáte budete naveky odpykávať na rošte hanby a hrozných múk mojej svätej spravodlivosti. Každý dostane podľa toho, ako konal. Prídem, aby som tento svet očistil od kalu a biedy svedomia človeka.

Veru, hovorím vám, dejiny sa opakujú, ale terajšie dejiny človeka sú najhoršie zo všetkých dejín hriešneho ľudstva vo svete. Moja trpezlivosť sa dovŕšila a moja sila zasiahne tam, kde je to potrebné. Hovorím tieto slová vám, ľudstvo sveta, aby ste boli oboznámení s mojou vôľou, ktorá je svätá. Ja som váš Boh, ktorý volá vás k zmene vášho života, ale vaše srdcia sú naplnené iným bohom, ktorý rozvracia vaše rodiny, jednotu, berie pokoj, ponúka vymoženosti tohto sveta, nahovára vám zlé myšlienky, ktoré vás dovádzajú do zúfalstva a pýchy. Konáte proti láske, ničíte životy nenarodených dietok, ktoré sa vracajú s veľkým žiaľom ku mne a volajú o trest pre tých, čo tak konajú. Krv týchto nenarodených detí padne na vás všetkých, čo tak konáte a konali ste proti počatému životu človeka a ničili ste a ničíte moje plány spásy!

Veru, veru, hovorím vám, vy plazy tohto sveta, ktorí ste posiati šupinami zlata a nečistých túžob tohto sveta, vaše miesto je v priepasti pekla a zlato, ktoré máte na svojej úbohej duši, ktorá je plná hniloby a šerednosti, vás toto zlato bude hrozne, ale hrozne mučiť naveky. Bez lásky a pokory človek zablúdi v tomto svete a stráca sa v bludisku, ktoré je vábivé, ale zároveň skazivé pre človeka sveta. Materialistický svet je všade, kde mňa, Boha, odmietli a vymenili ma za svetský lesk a všetko, čo diabolská ľstivosť ponúka človeku. Peniaze, doláre, groše a iné mámivé platidlá či zlato človeka opantalo a opantáva, túžiac mať čo najviac, lebo ten čo má, je človekom a je vážený. Áno, toto je klamstvo satana, ktorý takto nahovára mnohých. Darí sa mu, a tak človek je slepý a hluchý pred tým, čo ho čaká, keď príde čas účtovania za zradu a ničenie ľudského šťastia, za veľké hriechy, ktoré sa konajú vo svete.

Dôstojnosť človeka je pošliapaná a úcta ku starým je zabudnutá. Áno, starí vaši bratia a sestry, otcovia a matky, dedkovia a babičky, chorí a slabí, bezvládni či trpiaci, sú pre tento hriešny či pyšný svet nepotrebný a zbytočný, sú len na ťarchu a hanbu, pohlcujú rozpočet a nie je z nich žiadny úžitok.

Šakaly a mocní tohto sveta počúvajte, čo vám váš Boh hovorí, za vašu hroznú nelásku a pýchu či veľkú chamtivosť po zlate, ktoré je vám prednejšie a vzácnejšie ako ľudský život, veru, hovorím vám, neujdete mojej spravodlivosti ani pohľadu. Skôr či neskôr príde smrť i k vám, keď poviem Ja, váš Stvoriteľ: „Poď,“ a vy pôjdete, ale dopustím, aby vaša smrť bola hrozná a ťažká, bez milosrdenstva a odpustenia. Učiním to, čo vy konáte voči ľudstvu tohto sveta a starým otcom a matkám tohto sveta!

 

Som Boh spravodlivý, ale i milosrdný. Ten, čo prijme moje volanie a oľutuje svoje skutky, viem sa vždy zľutovať nad mojím synom či dcérou tohto sveta. Ľútosť je dôležitá a musí plynúť zo srdca až do hĺbky duše, aby som sa zľutoval nad mojím ľudom tohto sveta. Človeče sveta, počúvaj, počúvaj môj hlas varovný. Ja si neprajem vašu smrť, ale spásu vám ponúkam a vašu záchranu, lebo, človeče sveta, hynieš, hynieš a naveky sa strácaš v pekelných plameňoch skazy. Ak si, človeče, zmeníš svoje srdce a obrátiš svoj zrak na nebo či kríž spásy, budem k tebe, človeče, zhovievavý a milosrdný. Ale ak sa nespamätáš a budeš konať hriech voči mne, svojmu Bohu, odvrátim sa od teba, človeče sveta. Nikdy nie je neskoro, aby si ma prijal do svojho srdca a povedal slovíčko, ktoré ma poteší a Ja ťa objímem tak, ako otec objíma svoje stratené dieťa, ktoré sa vrátilo zo sveta plného nebezpečenstva a strádania, slovíčko: „Otče – Bože, ľutujem, ľutujem všetko zlé, čo som vykonal proti nebu a tebe. Odpusti mi, môj Otče, chcem prísť k tebe. Amen.“

Moja náruč je vždy pripravená ťa prijať a odiať ťa do nádherného plášťa spásy, lebo som ťa, človeče, stvoril a spasil, dal som ti všetko, čo tento svet ti dáva - vzduch, život, pokrm, krásu tohto sveta, vodu, zvieratá. Ponúkam ti oveľa viac, ak prijmeš moje volanie a zmeníš si svoje srdce na pokorné a čisté. Ponúkam ti večný život v mojom kráľovstve v nebi. Moje ruky sú vystreté, aby som ťa, moje dieťa, objal a pritisol k môjmu Božskému Srdcu, ktoré je žriedlom lásky a pokoja.

Tento svet stratil pokoj, ktorý je cestou ku rozjímaniu a svätosti. Moje Meno je potupované a čo je sväté, je hanené. Kruté sú to ľudské srdcia, ktoré sú naplnené démonickou tmou a šerednosťou. Pýcha je veľká, je to pýcha sveta. Človek je tak pyšný, že je pyšný sám na seba, a preto už nevidí potreby iných.

Brat môj, vidíš to sám v okolí politickom či súkromí ľudskom. Pýcha človeka dovádza do zúfalstva a zatratenia duše. Pozor si dávajte na ľudskú pýchu, lebo je to veľký červ diabla, ktorý sa zavrtáva do srdca i duše človeka. Pokora a láska človeka vyslobodí spod útlaku démonov. Chráňte si večnosť, chráňte sa pred stratou večného svetla. Modlite sa, aby som bol s vami. Váš Boh a Láska večná.

 

Brat môj, prihováram sa mojím verným a drahým, ktorí ma milujú a oslavujú moje Meno. Milovaní moji, Ja som Boh – Láska, vidím vašu pýchu, vidím vaše úbohosti, vidím i vašu pýchu, ktorá vás nahlodáva a podlamuje vaše duchovno. Ale vidím i vaše modlitby a obety, ktoré mi, skrze Eucharistiu, preukazujete. Prosím vás, moje deti mojej svätej Cirkvi katolíckej, chráňte sa pred neláskou a osočovaním, chráňte sa pred nenávisťou a neprajnosťou, ale buďte deťmi Boha vášho, a preto roznášajte pokoj a lásku. Buďte štedrí k chudobným a modlite sa za nich. Modlite sa za svojich kňazov a biskupov, nešomrite a nenadávajte na svojich kňazov, ale buďte im pomocou a neurážajte svätú katolícku Cirkev, ale v hlbokej úcte ju majte. Zotrvajte verní a pevne stojte za svojou Cirkvou svätou katolíckou, lebo Ja som Pilierom i Bránou, váš Ježiš Kristus. Skrze svätú katolícku Cirkev musíte prejsť bránou, aby ste ma našli a dosiahli veľké milosti spásy. Vidím, že moja Cirkev svätá katolícka je v nebezpečenstve útokov, snažia sa ju zničiť, a preto je veľký tlak na moju Cirkev zvnútra i zvonka a veľa nepravdy vyjde navonok, veľa nepravdy bude a už aj sa deje voči pápežovi povedané. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste nepodľahli bludom a nepravde.

Ja som svoju Cirkev založil na skale a múry staviate vy všetci kresťania a zasvätení. Veľa múrov sa zborilo od čias môjho námestníka Petra až doposiaľ. Múry sa stavajú, ale i búrajú. Tieto múry sú viac druhové: múr mučenícky, múr skutkov, múr odriekania, múr modlitieb, múr utrpenia, múr kňazstva a rehoľníctva, múr pôstu a sĺz či potu, múr poníženia. Tieto múry sú previazané v jedno, a tak sa stavia chrám Boží a spásy. Toto je Cirkev moja.

Deti moje, preto zotrvajte čistého srdca, aby ste pochopili veci, ktoré vás obklopia, aby ste spoznali, čo je pravda a čo blud a klamstvo. Satan je vo svete príliš mocný, aby zničil všetko, čo je Božie, ale moja moc je oveľa väčšia. Boj sa začal medzi satanom a archanjelom Michaelom. Všetko bude obnovené skrze Ducha svätého. Oheň Boží strávi všetko, čo bolo označené pečaťou diabla. Duch Boží obnoví tvárnosť zeme a všetko bude nové a čisté.

Moja svätá katolícka Cirkev bude oslávená a zjednotí sa v jednu veľkú svätú katolícku Cirkev Kristovu. Povýšim moju Matku Máriu i Cirkev do výšin slávy, aby boli uctené a oslávené. Nebojte sa, nebojte sa udalostí, ktoré prídu, lebo Ja som s vami, len sa ku mne utiekajte a volajte moje Meno: „Otče, zachráň nás, lebo hynieme. Spomeň si na nás. Amen:“

Ja poznám vás všetkých a viem, akú lásku máte vo vašom srdci. Nech vás môj Duch posväcuje a chráni pred zlobou tohto sveta. Žehnám vás i celý svet v mene Boha – Otca, Syna i Ducha svätého. Amen. Amen. Amen.

 

Brat môj, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Vždy buď pripravený vypočuť moje volanie, lebo ešte chcem povedať slová všetkým, čo ich potrebujú počuť, aby ich srdcia sa zmenili. Choď v pokoji, som s tebou. Tvoj Trojjediný Boh – Otec, Syn a Duch svätý. Amen.

Modlitba je pre človeka posila a Božie pohladenie

23. Jún 2016

Buď požehnané moje malé dieťa a syn Boží. Prichádzam k tvojmu srdcu, aby som ti povedala slová Božej lásky. Dieťa moje drahé, ja, vaša Matka lásky, som zarmútená nad životmi mojich detí, ktoré kráčajú len a len po cestách materializmu a pôžitkárstva. Som smutná, že si málo spomenú na lásku, ktorá bola pribitá na kríži. Veruže je tento svet vo veľkom nebezpečenstve a ťažkom hriechu. Dieťa moje, tlak satana na človeka bude stúpať, aby čo najviac duší uchmatol pre seba. Láska je dôležitá pre pokoj vo svete, láska Božia je dôležitá pre človeka, aby človek žil v mieri s Pánom Bohom. Nerozumné sú to deti sveta, ktoré si robia posmech, lebo čas ich skazy je blízko.

 

Dieťa moje, modlitba je pre človeka posila a Božie pohladenie. Modlitba je dôležitá, aby človek vo svete sa s Pánom Bohom zhováral a prosil Pána o odpustenie a zmier s ním. Bez modlitby človek upadá do hluchoty a uzatvára si bránu do neba.

 

Viera, viera v Boha a jeho Majestát je potrebná, aby ste žili v bázni Božej.

 

Milosrdenstvo, milosrdenstvo vášho Spasiteľa a Trojjediného Boha je veľké a sladké potešenie pre každého človeka, ktorý žije a žil vo svete.

Milosť, milosť Božia je z lásky k človeku daná; sú to milosti nebeského daru. Proste o milosti a dary z neba.

 

Prísnosť, prísnosť Božia je svätá a veľká. Každý človek raz spozná prísnosť Božiu, ktorá je svätá, ale i hrozná pre všetkých, čo sú v Božej spravodlivosti, nie však v milosrdenstve.

 

Svetlo Božie, toto svetlo sväté a láskavé; každý spoznáte toto svetlo lásky a svätosti. Skrze svetlo vám bude ukázané všetko, čo ste vykonali svojmu blížnemu, svetu i sebe a odmietli ste lásku Božiu alebo ste boli deťmi tohto svetla lásky.

 

Dieťa moje, pokoj, pokoj, pokoj je Boží; v Bohu nájdete pokoj. Pokoj vám vo svete chýba a je vám vzdialený, lebo pokoj ste zavrhli a prijali ste nepokoj diabla.

 

Krása Božia, krása Božia je nevypovedateľná. Krása Božia si i ty, dieťa, ktoré žiješ pre Božie zákony a miluješ Boha svojho i blížneho.

 

Každý človek nosí v sebe odtlačok Božej Tváre. Každý je Božím dieťaťom a dedičom Božieho kráľovstva, pokiaľ nie je hriešnik a smilník, či vrah. Boh je nesmierne milostivý a láskavý Otec, ktorému záleží na každom človeku vo svete a neustále bojuje s temnotami pekiel o vaše duše, aby vás vytrhol z pazúrov zlého. Každý však máte rozum, cit, lásku, svedomie a napokon slobodnú vôľu, sami konáte dobro či zlo.

Svedomie človeka a cit sú jedno veľké srdce duše. Keď vás trápi svedomie, že to či ono som vykonal zle, to je dobre, lebo ešte vo vás žije Boží živý lúč lásky a svetielko v duši vám nebolo uhasené. Ale keď vo vás svedomie nenahovára nič a skôr cítite väčšiu zlosť voči blížnemu, potom diabol vo vás ukotvil svoje drápy skazy.

Drahí moji, som smutná vaša Matka lásky nad vaším hriešnym životom, ktorý je vo veľkej špine, plný plazov a červov. Neláska, neodpustenie, ľudská pýcha, bezbožnosť, neprajnosť, čarovanie, veštenie, vás vedú do priepasti pekelnej. Vy všetci, čo tak tvrdohlavo konáte, pocítite Božiu spravodlivosť a hrôzostrašné pôsobisko, ktoré vám bude pridelené až naveky. Veľa sa hovorí o Bohu nepravdivé slová, útoky na svätú Cirkev, osočovanie a nepravdy o kňazoch, nenávistné útoky proti reholiam a verným Pánu Bohu a ku krížu spásy, ku vám všetkým, čo stoja o spásu. Príde čas, že môj drahý Syn Ježiš Kristus povýši svätú Cirkev do slávy Božej a bude oslávená.

Prichádza čas klamstva, ktorý poškvrní svätú Cirkev a mnohí odpadnú od pravej Cirkvi katolíckej. Mnohí služobníci katolíckej Cirkvi budú ponižovaní a mnohí stratia Ducha svätého, lebo sa k nemu neutiekali a neprosili ho o pomoc. Svätá Cirkev bude v agónii, aby ju Pán povýšil a očistil. Cirkev svätá nemôže byť zničená, lebo je Božia a svätá.

Veľa bludov vstúpilo a vstúpi do svätej katolíckej Cirkvi. Veľa neprávosti a bolesti vyšlo z rádov služobníkov svätej Cirkvi. Veľa pýchy je medzi tými, čo majú žiť v pokore a v láske, ale na skazu svojej duše kráčajú do náručia diabla.

Som Matkou všetkých mojich kňazov, ktorí boli vysvätení a Bohom svätým povolaní; skrze svätú Cirkev dostali svätosť a moc, aby zachraňovali duše úbohých služobníkov svätej Cirkvi. Teda všetky deti, ktoré sú pokrstené, ste služobníkmi svätej Cirkvi. Áno, deti, svätej Cirkvi, všetci ste služobníkmi svätej Cirkvi; vy máte hlásať Božie slovo a hovoriť o spáse, ukazovať všetkým poblúdeným svoju lásku k Pánu Bohu, ale i k blížnemu. Ste povinní hovoriť pravdu a učiť tých, čo nepoznajú Boha. Nie iba kňazi a biskupi svätej Cirkvi, ale i vy ste služobníkmi svätej Cirkvi.

 

Klamstvo sa rozšírilo do sveta a pravda je utláčaná, láska sa stala komerčnou a láska Božia je nepotrebná.

Vernosť je nepotrebná a podvody sú na každom kroku.

Chamtivosť a lakomstvo je tak rozšírené, že duch lakomstva je tak veľký, že pokrýva veľa národov.

Smilstvá a šeredné zábavy, ohavnosť, ktorá je vo svete veľká a Bohu svätému odporná. Za všetkým je hrozná démonická sila, ktorá toto šíri po celom svete.

Rozvody, predaj detí, cudzoložstvo, vraždy nenarodených dietok mi koná bolesť a krv týchto dietok raz padne na vás všetkých, čo tak konáte a vykonali ste ich už milióny. Ponižovanie, okrádanie svojho blížneho o plat či živobytie, je hriech proti láske a Boh vás bude prísno súdiť a odsúdi vás na prísny trest.

Rúhanie a preklínanie sa vždy obráti proti vám.

Prisaháte bezhlavo na Boha svätého a na nebo, to vám bude na ťarchu vo vašom pozemskom živote a napokon i vo večnom živote. Prosím, neprisahajte, lebo ste tak viazaní prísahou, ktorú ste dali.

Vrážd, ktoré sa dejú vo svete, je veľa a krv nevinných vás bude páliť ešte tu, vo svete, keď príde čas zúčtovania. Samovraždy, ktoré sú vo svete, je ich veľa a ktoré sú Bohu svätému nemilé.

 

Svet je naplnený démonickou tmou a ohavnosťou. Človek sa ponižuje na úroveň diabla a koná to, čo mu je napovedané a vnuknuté. Mladé duše, teda moje mladé deti, sú pokrivené a svedomím zakalené dymom satana. Mnohé deti tohto sveta žijú v ťažkom a neusporiadanom svedomí svojho života. Hudba je ťažká a démonická. Drogy sú na každom kroku, alkohol tiež. Smilstvo je zábava, ktorá ich pokrčí vo svojom vnútornom rozložení. Nepokoj, chaos, tma a napokon i samovražda mladého človeka, ktorý kráča do tlamy pekla.

Deti, deti, deti moje, deti tohto sveta, nech sú vaše oči čisté ako i srdce netúžiace po materializme a bohatstve či popularite, ale nech sa vaše srdcia otvoria pre Božiu lásku a proste o osvietenie vášho ducha. Modlite sa, modlite sa a zhovárajte sa so svojím Bohom a Otcom vašej duše. Otvorte si uši, aby počúvali Boží hlas, ktorý k vám prichádza. Odmietnite diabolské rokové hudby, ktoré vás rozpoltia a zničia vám lásku v srdci.

Dieťa moje malé, ja, tvoja Matka lásky, som smutná, že človek žije pre žalúdok a zábavu, hlavne je to Amerika, Európa a ešte Japonsko či Čína a iné národy. Ale tiež sú medzi vami takí, čo nemajú čo jesť a hladujú či umierajú od hladu. Tento svet málo pomáha týmto národom chudoby, preto prosím, myslite i na týchto chudobných a trpiacich.

 

Dieťa moje malé, málo detí Slovenska, tvojho malého národa, prijalo modlitbu, ktorú sme vám darovali. Prosím, nech sa rozširuje a volajú Pána Boha o pomoc. Nenechajte sa oklamať a ovplyvniť, lebo tak slovenský národ bude pod tlakom tých, čo prichádzajú do Európy, ale s inou túžbou a myšlienkou. Kríž je týmito pohŕdaný, Ježiš prorokom a všetko, čo je so spásou spojené, je hlúposťou a bludom.

Dieťa moje malé, preto konajte stretnutia za účelom modlitby za pomoc a slobodu pre kresťanstvo a svätú Cirkev katolícku, za čistotu myslenia tých, čo sú judášmi a posadnutými démonmi, za čisté Slovensko, ktoré Boh miluje a ja som vašou Matkou Sedembolestnou Patrónkou Slovenska, ktorú ste, z lásky Božej, mňa dostali. Ochraňujem tento národ a prosím zaň u svojho drahého Syna. Vypočúvam vaše prosby a predkladám ich svojmu Pánu Bohu. Modlite sa svätý ruženec, nie divoké a neúctivé chvály. Modlitba a pôst vám budú na pomoci, aby vás Pán Boh vypočul. Žite zjednotení a ja vás skryjem do svojho Nepoškvrneného Srdca, ktoré napokon zvíťazí nad satanovou zlobou a mocou sveta. Prichádzajte ku mne všetci, čo sa ku mne utiekate a ja budem s vami. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo čas sa naklonil a Pán príde, aby očistil ľudské svedomie a podlomil pýchu ľudskú. Tento čas je za dverami, žite v očakávaní. Amen. Matka lásky.

 

Dieťa moje, ďakujem ti, že si vytrval. Žehnám ťa v mene Boha Otca i Syna i Ducha svätého. Choď v pokoji, prídeme a ozveme sa ti. Tvoja Matka lásky. Amen.

Stránka 3 z 5

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  4  5  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: