Dom Božej lásky - Komunita

Dom Božej lásky je domovom pre tých, ktorí sa chcú odovzdať celí do Božej Lásky a svätej vôle. Tento Dom Božej Lásky si vybudujte a bývajte v ňom spoločne. Spoločne budete pracovať, žiť, modliť sa, nadobúdať financie, posluhovať jeden druhému, milovať sa v Božej láske, spoločne pracovať na spáse iných duší. Spoločne si budete napomáhať vo viere a v ťažkých chvíľach sa budete posilňovať a potešovať. V tomto dome nech prekvitá láska, pokoj, radosť, modlitba, šťastie. Duch Pána bude s vami a svätá Matka Lásky bude žiť vo vašom spoločenstve – Dome Božej Lásky.

Toto spoločenstvo nech je spoločenstvo z úprimnej lásky. Toto spoločenstvo nech je otvorené pre pôsobenie Pána vo vašich srdciach. Nikto nech nevstupuje do tohto spoločenstva zaťažený ťažkým hriechom. Dom Božej Lásky je otvorený pre každého, kto bude chcieť vstúpiť a odovzdať sa celý do Božej Lásky. Buďte deťmi Božej lásky, nebojte sa odovzdať celí do tohto diela i všetko, čo máte, lebo omnoho viac dostanete. Egoizmus, lakomstvo, nerozhodnosť, pýcha tam nesmú vkročiť.

Do tohto domu môžu vstúpiť všetci, čo sa chcú zasvätiť Otcu - Bohu – Spasiteľovi – Duchu Svätému, môžu to byť slobodní, slobodné, rozvedení, vdovy, vdovci, ženatí (manželia s deťmi), starí, starší, mladí.

Kto má záujem a slobodne sa rozhodne pre túto svätú komunitu Božej Lásky, nech sa zapíše na list. V tomto Dome Božej Lásky a v komunite musíte byť slobodní, ale i zasvätení Božej Láske. Božia Láska vyviera zo svätosti ducha Božieho srdca, ktoré je srdcom plným veľkej lásky. Tomuto srdcu sa budete zasväcovať, tomuto srdcu budete verní a oddaní. Toto srdce bude žiariť svojou láskou a svetlom nad vami. Každý, kto má vôľu stať sa Pánovým blízkym bratom v jeho srdci a v láske, nech sa rozhodne slobodne.

Listina nech sa zakladá na veľkom zväzku. Obal dajte potiahnuť kožou. Na začiatok tohto zväzku vpíšte tieto slová:

Ja, tvoj syn/ dcéra, môj milý a drahý Otče a Bože, sa zapisujem do komunity tvojej Božskej Lásky. Sľubujem ti, že si budem ctiť a milovať všetkých mojich bratov a sestry a nikdy neublížim svojim bratom a sestrám v komunite tvojej lásky, ani nikde inde vo svojom okolí, ani vo svete, lebo sa zaväzujem svojou láskou k tebe, Otče a môj drahý Bože a nežný Spasiteľu, i tebe, drahá Matka Lásky, že budem verne milovať a pomáhať každému, koho mi pošlete do cesty môjho života. Verím a z celého srdca sa odovzdávam do vašej nežnej lásky. Nech môj Pán a Boh zo mňa spraví nástroj svojej veľkej lásky. Amen.

Každý, kto si toto osvojí a sľúbi oddanosť svojmu Otcovi a Bohu nech je zapísaný do tohto Zväzku sľubu svojmu Bohu. tento zväzok nech je súčasťou komunity a každý, kto príde a zotrvá rok, môže sa zapísať do tejto knihy sľubu. Modlitba, ktorá bude zapísaná, nech je zapísaná na tretej strane. Zasvätenie nech je tam, kde bude zapísaný syn/dcéra a sám/sama sa pod všetko podpíše.

Modlitba: Môj drahý Otče, ďakujem ti, že si ma prijal do tejto komunity tvojej nežnej lásky. Ďakujem ti, že môžem žiť a pracovať pri tebe a pre teba. Chválim ťa, velebím ťa, oslavujem ťa v tejto tvojej komunite tvojej nežnej lásky. Amen.

Tieto slová nech sa opakujú každé ráno a tiež nech sa každý jednotlivo prihovára s týmito slovami Pánu Bohu a Otcovi neba.

 

Vašou úlohou bude oslavovať Boha svojho a Spasiteľa celou svojou silou a srdcom.

Hlavnou náplňou nech je:

 • slávenie Božej lásky, spev na chválu, modlitba ruženca,
 • hlásanie Božieho slova a posolstiev,
 • starostlivosť o chorých a trpiacich, pomoc biednym slovom, hmotne, obslúžiť v núdzi, doopatriť v starobe,
 • chodiť ku chorým a prosiť nášho Otca – Boha o uzdravenie,
 • modliť sa za záchranu hriešnikov,
 • vašou budúcou úlohou nech je pomoc tým, čo stratili nádej a potrebujú lásku. V čase veľkého súženia budete zachraňovať tých, čo sa nepodrobili tomu, čo príde.

Každý, kto vstúpi do tohto domu dostane veľa milostí. Všetci, čo chcete vstúpiť do Domu Božej Lásky buďte odovzdaní a myslite na svojho Boha, lebo on tam bude s vami, buďte tomuto dielu odovzdaní a spravte všetko, aby ste boli súčasťou Pánovho plánu pre ľudstvo. Každý, kto bude zasvätený a odovzdá sa Bohu celý, prežije v spoločenstve tých, čo už sú u Pána a spoločne sa budete modliť a oslavovať meno Pánovo.

Nech vo vašom srdci prevláda Duch lásky a pokoja. Budete musieť veľmi veľa na sebe pracovať a obetovať sa pre druhých. Ak budete konať dobro a z vašich sŕdc bude žiariť láska, tak vaša láska sa spojí s láskou Božou a na tomto mieste sa vykoná veľa dobrého pre spásu duší. Mnoho ľudských duší z očistca bude prichádzať k vám a s vami sa budú modliť, chváliť svojho nebeského Pána Boha – Otca. Nebojte sa, keď spoznáte niekoho. Buďte milosrdní a modlite sa za tieto sväté dušičky. Nikdy sa ich nepýtajte na nič, na čo by vám nemohli odpovedať. Oni sami vám povedia to, čo majú povedať.

Všetci, čo máte záujem sa spojiť v jednu veľkú komunitu a spoločne žiť a pracovať, stretávajte sa, aby ste si vedeli podeliť starosti a práce. Zvoľte si predstavenú, či predstaveného komunity. Každý, kto príde do komunity Božej lásky, nech je celý odovzdaný do vôle Božej a regulám komunity.

Komunita Božej lásky nech spočíva na základoch oddanej lásky k Pánu Bohu a k blížnemu. Nesmiete zneužiť lásku, ktorú dostanete od Pána Boha a Matky lásky. Milovať a odovzdávať lásku všade je pre každého povinnosťou. V Komunite Božej lásky nech sa každý nasmeruje na duchovno, lásku a milosrdenstvo ľudského srdca, odovzdanosť do Božieho Srdca a Nepoškvrneného Srdca. Celí, celí, celí sa musíte odovzdať a túžobne očakávať Božiu návštevu a pomoc pre každého, čo sa odovzdá. Celí nech ste vložení do rán Kristových, nech ľudská pýcha je ďaleko za vami, nech sa snažíte byť len a len Božím dieťaťom, ktoré bude milovať svojho Boha a Otca Syna i Ducha Svätého. Každý v komunite bude Božím služobníkom a oddaným pomocníkom tým, čo budú potrebovať pomoc. Modlitba bude pre každého slasť a posila, srdcom budete spojení s Matkou lásky i so Spasiteľom sveta. Každý v komunite prijme mnoho veľkých darov Ducha Svätého. Nesmiete znevážiť tieto dary, ktoré sú darmi vášho Pána Boha, sú to dary živé.

 

Nech sa v tejto komunite nenachádza ťažký hriech.

 • Milujte sa navzájom,
 • Buďte k sebe pozorní,
 • Pomáhajte si navzájom,
 • Neubližujte si ani slovom ani skutkom ani pohľadom,
 • Odpúšťajte si vaše previnenia,
 • Modlite sa jeden za druhého,
 • Neohovárajte,
 • Neposudzujte,
 • Nezáviďte si,
 • Chráňte sa nenávisti,
 • Ustúpte jeden druhému.

Buďte si sestrami a bratmi, milujte sa a udržujte si vzájomnú úctu, buďte ochotní pomôcť. Nikdy, nikdy nech do vášho srdca nevstúpi nenávisť, zloba, faloš, opovrhnutie a odmietnutie pomoci svojmu bratovi či sestre v tejto komunite. Vybudujte si komunitu, kde bude vládnuť pokoj, harmónia, láska, úcta, dôvera, odovzdanosť. Nikdy však nesmiete ustúpiť zákonu hriechu: hnev, krik, lakomstvo, faloš, ohováranie, nenávisť.Nikdy si nesmiete ublížiť ani pohľadom, či dokonca slovom.

Každý, kto bude chcieť žiť v tomto Dome Božej Lásky a oslavovať Pána, našeho Spasiteľa a Svätú Matku, každý nech sa rozhodne o spôsobe daru na spoločný účet. Každý, kto bude môcť prispieť svojím majetkom, či iným príspevkom, nech tak urobí. Spoločne nadobudnuté peniaze si ukladajte na tento spoločný účet. Budete si spoločne všetko nadobúdať a deliť sa. Všetko robte spoločne, lebo čas, ktorý bude nasledovať, bude časom veľkého súženia. Vy, čo budete žiť spoločne v Dome Božej lásky, budete ťažko prežívať, no prežijete to s Božou pomocou. Každý musí prispieť a každý musí pracovať na chode tohto domu. Pripravujte si podmienky, ktoré vám budú potrebné pre prežitie bez ujmy na vašej duši.

V tomto Dome Božej lásky vynechajte vymoženosti sveta, a to je televízor, ktorý je vrahom času určeného pre človeka a jeho dušu. Tento čas je stratený, lebo televízia pohlcuje čas pre spásu. Preto zavrhnite i počítač, no ak vám bude potrebný pre vašu prácu, tak ho použite, ale len na čas potrebný pre vašu prácu, lebo počítače sú tiež veľkým pohlcovačom času.

Nech v tomto Dome Božej Lásky je veľa kvetín, svetla a spevu. Okolo domu majte veľa kvetov a stromov, ovocných i neovocných.

Modlitba nech je na prvom mieste, spev a láska. Spoločne sa modlite, spoločne pracujte, spoločne jedávajte, spoločne sa raďte, nech vo vašich srdciach vládne láska a mier. V tomto dome musia byť všetci v jedno, v modlitbe i v práci.

 

Poriadok lásky:

 1. každé ráno modlitba, chvály, každý začínajúci pracovný deň odovzdajte Pánu Bohu, nášmu Otcovi a Spasiteľovi.
 2. spoločné stretnutie, rozdelenie úloh a činností,
 3. krátka modlitba,
 4. práca – modlitba – spev (pracovať – v komunite nech všetci pracujú, ktorí vládzu pracovať, každá žena, či dievčina nech pracuje na chode komunity, každý muž nech je prínosom v zaobstarávaní jedla, pokrmu, iného. Chorí a starí nech sa modlia a chvália svojho nebeského Otca)
 5. večerná modlitba,
 6. večera,
 7. spoločné stretnutie, odpustenie si navzájom i tie najmenšie nedostatky. Hriech si treba odpustiť a objať sa navzájom,
 8. súkromná modlitba,
 9. odpočinok.

Ak bude prítomný kňaz v tomto dome, bude sa oslavovať svätá omša o 18,00 hod. Pred svätou omšou zhromaždite sa v kruhu, chyťte sa za ruky, každý musí odpustiť každému (Odpustenie musí tu byť, bez odpustenia nedosiahnete veľkých milostí). Po svätej omši kňaz vystaví Sviatosť oltárnu, zotrvajte pri Pánovi, modlite sa v tichosti a v láske. Adorácia k Božiemu telu nech je vystavená od 18,00 – 06,00 hod ráno. Kaplnka nech je otvorená celý deň i noc. Modlite sa v nej spoločne i jednotlivo.

Nikdy nesmiete odbočiť od katolíckej svätej cirkvi. Budete poslušní božím synom svätej cirkvi.

Kto bude porušovať tieto slová a neposlúchne ich, nech odíde z tejto komunity a prenechá svoje miesto inému, ktorého pošle Pán Ježiš, aby pracoval a šíril lásku Pána Ježiša. Zlodej, ktorý vám ukradne pokoj, ten nesmie zotrvávať v tejto komunite, ktorá bude naplnená Božou láskou.

Nikdy neodmietnite nových bratov, či sestry. S láskou ich prijmite a s láskou na nich vplývajte. Nech sa dotkne Božia láska každého, čo príjde k vám s nádejou.

V tomto dome nech je pokoj a vôňa modlitby, z tohto domu budete ohlasovať pravdu, lásku, pokoj. Keď sa odovzdáte celí Pánu Bohu, budete šťastní, lebo Pán bude prítomný neustále s vami i celé nebo bude s vami spojené. Preto chráňte sa hriechu, aby ste neboli strestaní spravodlivosťou svätého Boha.

 • Každý nech je čistého srdca.
 • Každý nech je odovzdaný naplno.
 • Každý nech miluje svojho Boha celou svojou bytosťou i silou.
 • Ten, čo sa v tejto komunite Božej lásky odovzdá celý a zasvätí sa, bude žiť v pokoji a v šťastí. Svätosť je šťastie a pokoj. Spoznať blízkosť Pána Boha a Spasiteľa je nekonečné šťastie.
Každý, kto chce pociťovať blízkosť Pána Boha i Svätej Matky, práve tu v tomto Dome Božej Lásky, bude túto blízkosť pociťovať veľmi, veľmi intenzívne. Vaše srdcia musia žiariť čistotou a láskou. Šťastný bude ten, čo bude prebývať v tomto Dome Božej Lásky. Odovzdajte sa celí pre toto dielo svojho srdca, lebo vy budete deťmi Svätej Matky a pracovníkmi samého Svätého Boha, pre neho budete pracovať.
Toto bude Dom Božej lásky, toto bude dom pokoja, tu bude prebývať s vami Pán a bude toto spoločenstvo chrániť svojou svätosťou.