Iba Ja som tvoja Cesta a Istota, prijmi moje volanie a nájdeš šťastie

26. December 2016

Buď pozdravený môj brat, priateľ, syn, prichádzam k tvojmu srdcu, aby som ti daroval moje slová pre človeka sveta. Brat môj, ďakujem ti, že si pripravený a odovzdaný prijať moje volanie. Som tvoj Boh a Priateľ, Brat. Milujem ťa a objímam ťa.

 

Teraz sa prihováram človeku sveta, aby som povedal moje slová lásky a spásy. Prichádzam k vám, aby som vám povedal slová pre vašu spásu a obrátenie sa. Volám vás, aby ste spoznali pravú lásku a šťastie, pravú ľudskú slobodu.

Ja som váš Boh spásy, som vás Boh istoty a pokoja, preto vás volám, aby ste spoznali to, čo tento svet nedáva. Človek sveta je v hlbokom nepokoji a smútku duše. Blúdite a hľadáte, ste neistí a nepokojní. Vaše srdcia túžia, a predsa nenájdete to, po čom tak túžite; túžite po láske, po šťastí, po pokoji, po bohatstve, po harmónii. Ale i keď niečo pocítite, že ste to našli, tak je to iba krátko a neisté.

Človeče sveta, hľadáš šťastie, čo dáva svet, ale tento svet ti dá šťastie iba krátkodobé a vždy je to len svetské a nakoniec príde i tak smútok a beznádej. Počúvaj, človeče sveta, kam kráčaš, kam smeruješ? Tvoje kroky i srdce sú neisté, lebo svet je neistý a zradný. Iba Ja som tvoja Cesta a Istota. Vo mne, človeče sveta, je Istota a Nádej. Prijmi moje volanie a nájdeš šťastie. Pre svoje odmietanie a pýchu svoju blúdiš v hroznom svete plnom špiny a hrozných plazov, ktoré vstupujú do tvojej duše a ničia večné svetlo tvojej spásy.

Človek sveta je príliš hrdý a hriešnosť je veľká, ktorá volá do neba. Áno, človeče sveta, koľko hriechu a bolesti si vykonal svojmu bratovi i sestre, rúhaš sa svojmu Bohu a Spasiteľovi. Počúvaš všetko, čo je svetské a diablom vnuknuté, ale moje volanie odmietaš. Pokoj, tak ako som už povedal viackrát, je už minulosťou a nastúpil čas nepokoja a neistoty. Moje tresty, ktoré som už povedal, budú padať na zem rôznymi spôsobmi a veľa sĺz a krvi potečie, veľa smútku a strádania bude. Pokoj a istota sa vytratia.

Veru, hovorím vám, človek sveta koná veľmi veľké hriechy a neprávosti. Dopustím veľa nepokoja a svet sa bude otriasať v základoch svojej existencie. Diabol pozná vaše slabé miesta, a preto vykoná, z vôle mojej všetko, aby vám bolo na srdci smutno a beznádej tiež. Pre vašu hanbu a zradu budete sa chvieť od hrôzy a neistoty.

Už veľa rokov, na ľudský vek, sa k vám prihováram, ale človek ma nepočúva a kráča cestou, ktorá mu je pre záhubu a večné zatratenie. Svet očaril mnohých a oklamal tiež. Diabol ovláda všetko, čo je vo svete pre človeka. Slepo veríte masmédiám, počítače sú vašou záhubou vášho času, zabávate sa, pijete, klamné reklamy prijímate do svojho vnútra, správy a všetko, čo je pre škodu tvojej duše.

Mladý človek sa farbí a tetuje svoje telo, ktoré bolo mnou stvorené a raz by malo byť aj oslávené. Hanba vám bude raz, keď predstúpite pred moju Tvár! Človek sa stáva pohanom a tvrdosť srdca je každému škodnou v jeho živote. Pre slabosť a odmietanie mojej lásky sa stávate deťmi satana, ktorý vo svojej zúrivosti a nenávisti vás strhne do svojho hrozného kráľovstva.

Už som vás veľakrát prosil o vaše obrátenie a zmenu vášho života. Veľakrát som vás prosil o lásku a odovzdanie sa mne, vášmu Bohu a Spasiteľovi. Už veľa, veľakrát som prichádzal k vášmu srdcu s prosbou o vaše zmilovanie sa, a aby ste mi pootvorili bránu do vnútra, aby som zmenil vaše životy a slávu vašu pripravil, keď príde čas.

 

Tu vidíte výsledok vášho odmietnutia a pýchy vašej. Svet je v agónii nepokojov a katastrof. Mnohé národy budú potrestané a zničené.

Európa, ty si ma zradila a kresťanstvo odmietaš, moje deti urážaš a slzy mnohých očí stekajú. Veru, cudzie národy a viera vstúpila na tvoju zem a tlak, skrze moc a vieru, ti budú vnucovať. Pre zradu tvoju, Európa pyšná a ateistická, srdcia ľudí suché sú, lebo satan teba, pyšná Európa, opantal a synovia Cirkvi zradili kríž svätý. Príde čas účtovania a skaza zavŕši tvoju pýchu tak, ako Sodomu a Gomoru; moja ruka vyhladí mestá či obce a tvoja pýcha bude zlomená. Tento čas príde určite, lebo čo poviem, je pravda.

Amerika, ach Amerika, tvoja pyšná nadradenosť a podlosť, bez Boha a Krista, bez kríža a lásky, bez pokory a úcty, budeš kľačať v nepokoji svojho ľudu a revolúcií. Krv a pot budú z teba stekať; vojna, brat proti bratovi, otec proti synovi. Nenávisť bude veľká, oheň bude rozhorený zo štyroch strán, mestá budú sa chvieť pod mojím pohľadom, sopky vyletia do vzduchu a oheň spáli všetko, čo bude stáť blízko. Oceány zeme rozbúrim a rieky zapáchať budú. Lesy, ktoré zeleňou žiarili, suchotou budú. Zver bude útočná, hmyz škodlivá, voda nepitná, vzduch ťažko dýchateľný, choroby a vredy nastúpia, aby trápili človeka.

 

Počúvaj, človeče sveta, za tvoju pýchu a zradu, za vraždy a krv na tvojich rukách dopustím tieto hrôzy, ktoré sú len predohrou veľkých udalostí, ktoré ešte človek prežije pre svoju hriešnosť a urážanie Mena môjho. Ja som Hospodin, Boh váš, nebudete mať iného Boha, toto vám hovorím Ja, tvoj Boh Izraela, za to, že ste ma odsunuli a zmenili ste váš život za život konzumný a materialistický a porušujete a nectíte si Zákony Mojžiša, veru, hovorím vám, dopustím na teba, Izrael, veľa mojich znamení a trestov. Počúvaj ma Izrael, dávam ti čas na zmenu svojho ducha. Zmeň svoj život, ktorý sa Hospodinovi nepáči a ži v modlitbách a cti si Zákony svojich otcov. Ja som tvoj Boh Abraháma, Izáka, Jakuba, Mojžiša. Pozerám na tvoje skutky, ktoré sú hriešne a neúctivé.

 

Celý svet je v úplnej beznádejnej duchovnej agónii. Veľa, veľa, veľa ťažkých hriechov konajú ľudia sveta. Porušujú moje Zákony. Ustanovili si klamné zákony, ktoré sú zákonmi diabla. Život človeka je nič, ale život zvieraťa má cenu. Pre človeka sveta ma väčšiu cenu starý chorý pes, ktorý bol vám na stráženie a ochranu, ako starý chorý človek, ktorý potrebuje pomoc a istotu.

Človek je oslepený a s diablovou mocou a klamstvom pomätený. Bez duchovnej pomoci svojho Boha a Matky Božej človek kráča cestou neistoty a bludu svojho života.

 

Toto sú moje slová pre človeka sveta.

 

Dieťa moje, brat môj, priateľ môj, teraz sa chcem prihovoriť k mojím verným deťom. Ja, váš Boh a Spasiteľ, sa k vám prihováram a žehnám vás všetkých, čo čítate moje slová, ktoré vám ešte dávam skrze môjho syna a brata.

Deti môjho Srdca, veľmi som rád, že prichádzate ku mne a s dôverou sa ku mne prihovárate. Drahí moji, hovorím vám, počúvam vás a vždy vám dávam otcovské milosti určené každému. Nikto z vás nie je sám a nevypočutý. Prosím vás, vytrvajte vo viere a modlite sa, modlite sa za hriešnikov a pomoc vo svete. Zotrvajte v jednote a prosím, modlite sa za svätých nových kňazov. Modlite sa a Ja vám sľubujem, že vám dám svätých kňazov. Nech sú vaše modlitby úprimné a volajte svojho Boha a Spasiteľa o pomoc.

Počúvajte, čo vám hovorím, modlite sa ruženec radostný za svojich nových kňazov. Vymodlíte si novokňazov, aby som ich požehnal. V tejto dobe sa málo mojich kresťanov modlí sa kňazov a Cirkev svätú. Málo sa modlíte, a preto sa stávate vlažnými a neúprimnými. Modlitba a Eucharistia je veľmi dôležitá. Proste a dostanete, klopte a otvoria vám. Vy neklopete a keď aj áno, tak veľmi, veľmi málo, že vás nie je počuť.

Do Cirkvi vstúpil duch ľahostajnosti a lenivosti. Máte malý záujem o veci Božie, lebo vaše srdcia sú plné svetských a hriešnych vecí, ktoré sú vám pre škodu. Ste moje deti a pokrstené a Duchom svätým naplnené. Majte viac starostí o Cirkev a svojich kňazov ako žijú. Modlite sa za svojho kňaza, ktorý je vám duchovným pomocníkom a cestou do večného kráľovstva. Prosím, buďte oporou všetkým učiteľom svätej Cirkvi katolíckej. Chráňte Cirkev svojimi dobrými skutkami a modlitbami. Nepočúvajte jedovaté slová a správy o svätej Cirkvi katolíckej. Preto vás vyzývam, majte otvorené srdcia a žite s čistým srdcom odovzdaným pre mňa, vášho Boha a Spasiteľa. Modlite sa k Matke Sedembolestnej, Patrónke vášho národa.      Milujem vás a som s vami. Nebojte sa, nebojte sa, lebo Boh je s vami.

 

Teraz hovorím pre mojich služobníkov svätej Cirkvi.

Ja, váš Boh a Spasiteľ, sa k vám prihováram a žehnám vaše kroky v mojej svätej Cirkvi. Prosím vás, kráčajte pevne po vytýčenej ceste svojho Spasiteľa. Nedajte sa oklamať a strhnúť ponukou tohto sveta, ktorý tak vábivo volá každého, čo je blízko svojho Stvoriteľa a Spasiteľa. Už mnohí vaši spolubratia sa nechali vo svete oklamať a podľahli diablovej ľstivosti tohto sveta. Vytrvajte v mojej službe a Ja vás odmením vencom slávy. Veďte moje stádo správnou cestou do Božieho košiara. Modlite sa za svoje zverené duše, ktoré som vám dal. Nedovoľte, aby vám bola vytrhnutá a ukradnutá žiadna duša z vašich rúk. Pridržiavajte sa učenia svätej Cirkvi a nedovoľte, aby sa vám ponúkla nová a znesvätená liturgia, ktorá však raz príde. Modlite sa, aby som vám daroval milosť duchovnej sily a poznania. Nech sú vaše srdcia čisté a sväté. Nepohŕdajte slovami, ktoré počujete a čítate. Buďte milými a dobrými pastiermi mojich drahých. Žehnám vás všetkých, čo počúvate môj hlas. Som s vami. Amen.

 

Drahý môj brat, priateľ, syn, budem končiť a moje slová teraz posväcujem. Ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Ďakujem všetkým zo spoločenstva za modlitby a obety, ďakujem za spracovanie časopisu a modlitieb. Ďakujem všetkým zo spoločenstva za ich prácu a dary, ktoré mi darovali, za všetko budú odmenení. Milujte sa a buďte mojimi vernými deťmi i v tomto tmavom svete. Váš Trojjediný Boh – Otec, Syn a Spasiteľ a Duch svätý. Amen.

 

Prídem a dám ti ešte ďalšie slová, lebo doba je vážna. Amen.

Svätý Jozef

26. December 2016

Pokoj s tebou, drahý môj brat Jozef. Z vôle Božej pristupujem k tebe Ja, tvoj patrón menom za života Jozef, aby som ťa pozdravil a odovzdal Božie pozdravenie od svätých i tvojej rodiny, ktorá je u Pána Boha.

Už dávno som nebol s tebou spojený slovom, až dnes, v tento vianočný deň a sviatok, sa ti môžem, z vôle Božej, prihovoriť, aby som ti odovzdal pozdravenie od svätých i tvojej rodiny. Brat Jozef, pamätaj na moje dnešné slová, ktoré ti poviem. Svätý Pán a Boh ťa veľmi, veľmi, veľmi miluje a tvoje služby obety sa páčia svätým i Matke Kristovej. Čuduješ sa mojím slovám, ktoré ti dávam? Veru, nečuduj sa, lebo Pán miluje odovzdaných do vôle Božej. Ja som stále blízko teba a chránim ťa pred nástrahami zla. Vždy, keď sa prihováraš ku mne a odovzdávaš sa mi do mojej ochrany, koná mi to dobre, lebo vtedy som s tebou a pri tebe a môžem ti pomáhať v tvojom súžení či smútku.

I ja chcem poďakovať za svätyňu pre Kráľovnú lásky a pokory. Toto miesto bude úctivé a nežné. Brat Jozef, nech tvoje srdce žije spojené a odovzdané pre Pána Boha a Ježiša Krista.

 

Brat Jozef, teraz ťa poteším svedectvom, ktoré človek na zemi ešte nepozná.

Betlehem, miesto narodenia Ježiša Krista. Poviem ti len svedectvo o narodenom malom Ježišovi. Keď som prišiel do jaskynky späť so senom, aby som spravil miesto malému Kristovi Pánovi, už Mária držala v náručí malého Ježiška, ktorý kopal nožičkami a rozhadzoval svojimi ručičkami ako keby už v tej chvíli chcel objať svet. Ja som bol v úžase, lebo Mária bola čulá a bez známok popôrodných bolestí. Usmievala sa a povedala mi: „Jozef, hľa, Ježiš, ktorý dnes prišiel skrze vôle Pána a Ducha svätého a ja som porodila toto Božie dieťa, ale i dieťa moje i tvoje, lebo je všetkých.“ Skrze Ducha svätého bolo toto dieťa dané, skrze Máriu, na tento svet. Padol som na kolená a z mojich očí vyhŕkli slzy šťastia a dojatia.

Brat Jozef, malé dieťatko Ježiško bolo také krásne a žiarilo zvláštnym svetlom Božej lásky. Z tohto dieťatka vyžarovalo krásne svetlo, pokoj, vôňa, šťastie, láska. Úsmev malo krásny a nežný. Áno, plakal som z dojatia a klaňal som sa malému Ježiškovi a ďakoval som s Máriou Všemohúcemu svätému Bohu.

Po krátkej chvíli ožiarilo jaskynku svetlo plné pokoja a slávy Božej. Anjeli v bielom, ružovom či mierne žltom či pozlátenom oblečení prišli prví sa pokloniť malému Ježiškovi a chválili Pána Boha spevom i slovami. Pre mňa, v tej dobe a človeka, ktorý nepoznal slávu Božiu, to bola chvíľa neopísateľná. Do môjho srdca vstúpila bázeň Božia a od tej chvíli som bol celý odovzdaný do Božej vôle.

Tak je, môj brat Jozef, bola to chvíľa šťastia a pokoja. Malý Ježiško bol mimoriadne učenlivé dieťa a vnímal veci nadprirodzené. Bola mi to veľká česť, ktorú som dostal od Pána Boha svätého.

Ježiš bol dobrým a láskyplným človekom i Bohom v skrytosti. Ja som sa nedožil jeho smrti na kríži, lebo Pán mi to nedovolil pre moju lásku ku Kristovi. Ale po smrti som ho mohol prijať a objať ako prvý. Áno, Boh bol umučený, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych, aby sa splnilo Slovo. Tak i všetci, čo žijeme v Kristovi Pánovi, budeme vzkriesení a oslávení so svojím Spasiteľom.

Som šťastný, že som to mohol povedať, a tak ťa potešiť. Doba sa napĺňa a vieme tu, v nebeskej sláve, že Slovo Božie sa splní a nič sa nestratí ani nevymaže.

Brat Jozef, záleží už len na ľudstve sveta ako prijmú Božiu výzvu, či zmenia svoje životy a či budú pokračovať tak ako doteraz. Brat Jozef, prajem ti a vyprosujem ti veľa, veľa Božích milostí a zdravia duše, ale i tela.

 

Brat Jozef, buď Pánovi verný a chráň sa hriechu. Odovzdávaj sa celý svojmu Spasiteľovi, ktorý ťa objíma a miluje ťa. Pod ochranu Matky Kristovej sa odovzdávaj i spoločenstvo Božej lásky. Ja budem s tebou a chrániť ťa budem teraz i v smrti tvojej, keď príde tvoj čas. Milujem ťa. Tvoj patrón Jozef a Mária z Nazaretu – svätá rodina Kristom požehnaná. Amen. Jozef

Sláva Bohu živému a pokoj ľuďom dobrej vôle

24. December 2016

Aleluja, aleluja, aleluja, prichádzam k tebe, aby som sa prihovorila tebe i všetkým zo spoločenstva Božej lásky.

Dnes kresťanský svet slávi Božie narodenie; nie však celý kresťanský svet. Prichádzam z vôle Boha svätého, aby som vás povzbudila a potešila. Deti moje, som tu, s vami a pri vás, v dnešný deň i noc, stále bdiem nad vami. Prichádzam k vám s malým Ježišom na mojich rukách tak, ako pred dvetisíc rokmi, keď sa narodil v biednej jaskynke, v jasličkách vložený, plienkami zabalený. Radosť a pokoj vstúpil medzi nás. Svetlo bolo všade, v celej jaskynke a anjeli pristupovali a klaňali sa malému Ježiškovi a volali na slávu Boha večného.

 

Sláva Bohu živému a pokoj ľuďom dobrej vôle. Sláva, sláva, sláva a česť, lebo prišlo vyslobodenie ľudstva od okov diabla. Sláva a česť Bohu živému a láskavému, že pohliadol na ľudí a poslal svojho jednorodeného Syna, aby spasil deti sveta. Chváľte Boha večného a oslavuj ho celý svet.

Dieťa moje, dnešný deň je veľký a slávny, lebo sa narodil Kristus Pán a Spasiteľ sveta. Dieťa moje, v dnešný večer i sviatok Božieho narodenia Pán dovolí spaseným dušiam i z očistca navštíviť svoju rodinu na zemi, nie však všetkým je to dovolené. Spomeňte si na svojich blízkych, ktorí sú vo večnosti a s láskou odovzdávajte svoje modlitby za nich.

Pokoj, pokoj, pokoj vám darujem z moci Boha svätého. Deti moje drahé, som však i smutná, keď vidím ľudstvo, ktoré slávi Vianoce skrze darčeky a žalúdky či neresti. Toto sú Vianoce,  Kristove narodenie a spása prišla na zem. Ľudstvo slávi tento sviatok cez alkohol, rušivú hudbu a veľa jedla, ale bez Boha a spomienky na Krista Spasiteľa.

Dieťa moje, som zarmútená, keď moje oči vidia tmu v srdciach tisícov ľudí, ktorí kráčajú tmou a nenechali si oprať svoje šaty skrze Ducha svätého. Spoveď, spoveď je veľmi potrebná, aby živý Boh mohol vstúpiť do ľudského srdca a zapáliť oheň šťastia a lásky. Bez spovedi je človek v područí zlého a temnota ducha je veľká.

Materializmus človeka je hrozivý, konzumný človek si žiada stále viac a viac, túži po novom a lepšom. Stráca ľudskú dôstojnosť a stáva sa akoby šelma, ktorá túži uloviť čo najväčšie zviera. Človek je omámený a oslepený či hluchý, vidí iba materialistické blaho svojho tela.

Dieťa moje i v tvojom národe je príliš veľa duší oslepených túžbou po konzumizme života a Boha odmietajú. Láska ku sebe samému je veľká a spoliehanie sám na seba je nebezpečné.

 

Teraz chcem pozdraviť všetkých, čo žijú v tomto spoločenstve a s Božím požehnaním požehnať vás jednotlivo. Žehnám vás všetkých a objímam. Toto je deň Pána Ježiša Krista. Šťastné sú to chvíle slávy Božej. Oslávené duše v nebi slávia vo veľkej sláve a šťastí vianočné chvíle, ktoré sú tu, v nebi, nekonečné. Veľká je to chvála Božia, veľké svetlo žiari na dieťatko, Krista pokoja.

Deti moje drahé, nech vaše duše túžia po nebi a sláve Božej. Nič, nič na zemi sa nemôže vyrovnať Božej sláve. Oslavujte svojho Ježiša v jasličkách svojím spevom a klaňajte sa jemu, Bohu maličkému, ktorý prišiel na túto zem, aby priniesol pokoj a slávu svoju. Majte v srdci jeden druhého, modlite sa ruženec a myšlienkou buďte so svojím Spasiteľom. Bez modlitby ruženca neprídete tak skoro do neba, Ale ten, čo sa modlí ruženec, mu je brána do neba pootvorená. Myslite na svoju večnosť a nie na to, čo budete variť a piecť. Pán sa postará o vás.

Dieťa moje, ďakujem všetkým, čo sa zúčastnili pobožnosti a uctili si moju kaplnku Kráľovnej lásky a pokory.

 

Žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Dieťa moje, príde môj drahý Syn, aby ti odovzdal slová pre človeka sveta. Buď v očakávaní. Ďakujem ti, drahé dieťa, za tvoju vytrvalosť a obetu. Milujem ťa a choď v pokoji. Aleluja, chváľte Boha svojho. Aleluja. Dnes sa vám narodil Kristus Pán v betlehemskom meste, dieťa na sene uložené a anjelmi oslavované. Poďte, pokloňte sa Bohu svojmu, malému Kristovi Spasiteľovi. Amen. Vaša Kráľovná lásky a pokory. Som vaša Matka lásky a ochrany, Mária Anna. Amen.

Ďakujem, že ste prijali moju drahú Matku za Kráľovnú lásky a pokory.

10. December 2016

Buď pozdravené moje drahé dieťa, prichádzam k tebe, aby som skrze teba a tvoje srdce pozdravila moje drahé dietky, ktoré prišli sem, na toto miesto Božej lásky a pokoja.

 

Dietky moje, som šťastná keď vidím vás kľačiace a prosiace. Verte, že moje Srdce je vtedy otvorené a šťastné. Moje oči sú uprené na vás a vaše rodiny a vaše bolesti i strádania, ktoré máte. Každého jednotlivo vás objímam a žehnám.

Uzreli ste nový obraz, ktorý je pre vás útechou a posilou. Pristupujte s vierou k môjmu obrazu a sľubujem vám, že z moci Boha Trojjediného Otca – Syna – Ducha svätého dosiahnete to, o čo budete prosiť, keď to bude pre vašu spásu a posilu.

Ďakujem vám, že ste sa prišli pokloniť a modliť na miesto, ktoré je vám otvorené pre vašu spásu a určené milosti. Žehnám vás všetkých a vkladám si vás do môjho Nepoškvrneného Srdca, aby ste žiarili svetlom materinskej a Kristovej lásky.

Ďakujem všetkým mojím deťom, ktoré boli účastné akýmkoľvek spôsobom na výstavbe môjho domčeka, teda kaplnky. Sľubujem vám všetkým, že každý dostane veľkú odmenu v nebi i na zemi. Som šťastná, že ma milujete a voláte ku mne. Aleluja.

 

Hovorí môj drahý Syn Ježiš Kristus.

Ja, váš Boh a Spasiteľ a Syn Matky svätej, sa k vám prihováram v tento deň radosti a milostí, ktoré vám dávam. Toto je deň, ktorý patrí vám i mojej drahej Matke Márii. Toto je deň, keď zostúpil na vás môj Duch radosti a pokoja.

Ďakujem, že ste prijali moju drahú Matku za Kráľovnú lásky a pokory. Prichádzajte k nej a volajte ju:

 

Kráľovná lásky a pokory,

s pokorným srdcom prichádzam k tebe,

pod tvoj obraz lásky,

aby som ťa pozdravil/a.

Veď moje kroky v mojom živote,

aby som raz dosiahol/dosiahla večnú slávu.

Amen.

 

Dnes som vám daroval moje veľké milosti i vašej rodine. Choďte v pokoji a anjeli nech vás sprevádzajú do vašich domovov. Amen. Ježiš Nazaretský.

 

 

Dieťa moje drahé, ďakujem všetkým zo spoločenstva Božej lásky za ich námahu a modlitby. Dieťa moje, prídem na vianočný deň, aby som sa ti prihovorila. Choď v pokoji a v sile. Milujem vás všetkých a žehnám vás v mene Božom. Amen. Aleluja. Aleluja. Aleluja. Matka Mária - Kráľovná lásky a pokory. Amen.

Ja som váš Život, Ja som vaša Cesta, iba vo mne nájdete odpočinutie.

08. November 2016

Buď pozdravený môj syn, priateľ, brat, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Ja, tvoj Boh a Otec, ťa pozývam do tajomstva mojej svätosti. Syn môj, počúvaj, počúvaj moje slová, počúvaj môj hlas, ktorý ti znie v tvojom srdci.

Moja svätá vôľa si to praje a ty buď vždy po mojej pravici, aby si vždy prijal moje slová a počúval môj hlas pravdy a nádeje. Syn môj, viem že si slabý, ale i viem, že si poslušný a verný mne, svojmu Bohu a Otcovi tvojich otcov.

Už čoskoro prídem, aby som potrestal hriech a človeka očistil Duchom svätým, Duchom sily a ohňa svätého. Choď a povedz to tým, čo sa budú zaujímať o moje slová. Ja som Boh a Stvoriteľ všetkého, čo vidíš, syn môj. Všetko som stvoril a tvorím z lásky k človeku. Som milosrdný Boh a Otec, odpúšťam hriech človeku, ktorý z hĺbky svojho srdca oľutuje svoje viny. Každý človek, ktorý ma chce prijať za svojho Otca, nech príde ku mne, otvorí si bránu svojho srdca a vpustí ma doňho a Ja budem s ním prebývať, aby som svoje dieťa očistil a ochránil pred večnou smrťou. Každý, kto ma volá k sebe a úprimne ľutuje svoje viny, Ja ho očistím a dám mu moju lásku a svetlo svätosti. Nikoho neobídem bez povšimnutia a dotyku mojej lásky.

Syn môj, som neobmedzený Pán nad všetkým, a predsa som prosiaci Otec svojich detí. Prosím, prosím o zmenu ľudských životov a myslenia. Pýcha človeka mení dušu na tmavú a šerednú. Pyšný človek sa odo mňa vzďaľuje a je nečistý a obraz Boží stráca. Som Otec, a preto volám moje deti: „Vráťte sa ku mne do bezpečia a do domu vášho Otca.“

Dejiny ľudstva sa napĺňajú a čas je krátky. Veru, hovorím ti, syn môj, žijete posledné časy, žijete ešte čas milosrdný. Žijete posledné časy a príde môj deň, aby som ukázal, na čas krátky, svoju Tvár, a tak prišla chvíľa pravdy. Veru, syn môj, čas pravdy je už veľmi, veľmi, veľmi blízko. Oheň mojej Božskej lásky ožiari všetkých vo svete. Tento oheň mojej lásky, ale i spravodlivosti bude krátky, ale u mnohých postačujúci na zmenu života a otvorenie svojho srdca pre moje slová, ktoré vyrieknem: „Ja som tvoj Boh, ktorý ťa stvoril a život ti dávam i smrť. Konaj pokánie a už viac nehreš.“

Každý človek, syn môj, i ty sám, budete ponorení do ohňa skrze Ducha svätého. Bude to chvíľa pravdy a poznania, že iba jeden je Boh a iba mnou je všetko stvorené a pre moje Meno sa všetko klania a velebí ma všetko, čo je stvorené.

Ja som tvoj Boh a Otec, ty si môj malý syn, ty si vo mne a Ja v tebe, Ja som v tvojom srdci i v tvojej duši. Prúdim v tvojej krvi, žijem v tvojich bunkách, som tvoj Boh, ktorý ťa miluje a oživuje ťa každú sekundu, lebo Ja som tvoj Boh života. Syn môj, povedal som ti moje slová, ktoré nech počujú ďalší a rozmýšľajú nad mojimi slovami.

 

Syn môj, počúvaj, čo ti hovorí tvoj Boh a Otec tvojich otcov. Tvoja úloha písania bude končiť pre človeka sveta. Ja však budem s tebou a hovoriť ti budem slová, ktoré ty povieš tým, čo ťa budú počúvať. Dám ti silu a odvahu, dám ti ducha výrečnosti a svätosť. Konať budeš, čo ti poviem. Ty, môj syn, však písať slová ešte budeš pre moje spoločenstvo, ktoré som si vybral, aby som im povedal moje slová.

 

Teraz hovorím všetkým mojím drahým synom a dcéram zo spoločenstva mojej lásky.

Deti moje, Ja, váš Boh, vám hovorím, buďte ako malé deti, ktoré sú čisté a prosté. Jednoduchosť a pokora a radosť vo vašich očiach nech sú zdrojom vášho láskavého žitia. Nezakladajte si na pominuteľných veciach tohto sveta, lebo sa poškvrníte dymom zla, ktoré je vo svete. Ja som váš Život, Ja som vaša Cesta, iba vo mne nájdete odpočinutie. Ku mne sa pritúľte a Ja vás objímem láskou a teplom tak, ako otec svoje deti, ktoré sú mu drahé a milé.

 

Láska a pokora, to je i odpustenie. Hovorím vám, tisíce a tisíce duší neuvidia moju Tvár do skončenia sveta, lebo neodpustili svojmu bratovi či sestre, až do posledného dňa, ktorý poznám iba Ja, váš Boh, nevyjdú z väzenia, ktoré je ohnivé skrze moju spravodlivosť. Odpúšťajte si a budete šťastní. Veru, hovorím vám, láska odpúšťa, a tak život váš bude pokojný a svätý. Láska – toto veľké slovo láska, sa vytráca z ľudských sŕdc a vstúpila doňho pýcha, ktorá zatvrdila srdcia ľudské. Skrze pýchu už tisíce duší padlo do zatratenia a ďalší kráčajú doňho. Veru, hovorím ti, syn môj, veľmi veľa ľudských duší je v nebezpečenstve zatratenia. Áno, som smutný, lebo som Otec i týchto úbohých duší!

 

Drahý môj syn, vieš, každý človek na zemi je moje dieťa. Každého človeka Ja milujem rovnako. Ja nerobím rozdiel v láske ku človeku. Ja som stvoril bieleho, žltého, čierneho, červeného, so šikmými očami, malými očami i veľkými očami. Milujem mladého i starého, ale i chorého, ktorému som bližšie, aby som mu bol oporou, keď ma volá o pomoc. Ja milujem všetkých rovnakou láskou. Nikomu nenadŕžam a nikto nemá viac ako ten, na druhej strane zeme. Každý človek dostal to isté, čo ten druhý, a to je semienko lásky a dušu, ktorá je obrazom mojím, vášho Boha. Veru, hovorím ti, syn môj, každý človek má možnosť toto semienko množiť a rozsievať okolo seba, a tak rozširovať lásku. Toto je vás všetkých i kľúčom, i platbou pri súdnej stolici. Keď budeš stáť pred mojou Tvárou, tam mi preukážeš svoje zlaté semienka lásky, koľko ich máš a koľko budú vážiť na váhe spravodlivých. Podľa toho budeš i zaradený vo večnosti.

Syn môj, tvoje srdce pociťuje smútok nad pohľadom v tvojej krajine, kde kráčaš a žiješ. Vidíš tváre ľudí a ich oči sú bránou do ich duše. Veru, tvoje srdce vidí smútok a úbohosť či zlobu, zakalenie parou, ktorá je parou diabla. Dobre spoznávaš zakalenie očí ľudí, ktorí žijú v hriechu a odmietania Božej lásky a svetla. Mnohí kráčajú ako blúdiace ovce a nepoznajú cieľ ich konečného života.

Syn môj, ty však nepoznáš bolesť ich duše, ktorá je dušou večného Boha, teda mojou. Tieto duše sú uväznené v temnote ťažkého hriechu, a tak i zostanú naveky, pokiaľ sa neobrátia ku mne a nezmenia život svojho bytia na zemi, pokiaľ im dávam čas.

Terajšia doba je dobou útlmu a klamstva, útokov na svätú Cirkev. Veru, hovorím ti, môj syn, veľa mojich synov a dcér sa nechalo oklamať a zviesť z pravej cesty, ktorou je viera a dôvera v Boha svojho a Spasiteľa sveta, môjho Jednorodeného Syna, ktorý sa obetoval za spásu ľudí, aby ste boli zmierení so mnou, vaším Bohom a Otcom. Skrze spásu ste adoptované moje deti, ktoré milujem. Mnohí pokrstení sa odvrátili od pravej viery a vstúpili do siekt, ktoré sú v područí diabla. Mnohé moje deti odvrátili svoju tvár odo mňa a kráčajú svetom beznádeje a bezbožnosti. Mnohí, ktorí majú znamenie kríža vo svojich srdciach a ktorí je nezmazateľný, pri krste im darovaný, kráčajú do náručia satana i slúžia mu vedome i nevedome. Beda týmto dušiam, ktoré zradili kríž a Boha svojho !!!

Veru, veru, hovorím vám, syn človeka veľmi veľa trpel pre tieto dni posledné, pre zradu a klamstvo, pre neľudské správanie sa, pre ťažké diabolské hriechy, ktoré sa dejú vo svete, pre rozvrátené kresťanské rodiny, pre nenávisť brata proti bratovi, sestry proti sestre, brata proti sestre a sestry proti bratovi. Veru, hovorím ti, môj syn, veľmi, veľmi je hriech vo svete rozšírený. Človek je horší než zviera. Zviera nemá rozum ani cit, zviera zabíja len preto, aby prežilo. Človek zabíja pre svoje pohodlie. Toto je človek, ktorý je vo svete a je hriechom zaťažený a ktorý ho vedie do priepasti pekelnej.

Hriech je odporný, a preto sa mi protiví. Človek je stvorený pre krásu a šťastie, nie pre zatratenie. Človek je stvorený pre svetlo, nie pre pekelnú tmu. Veru, hovorím ti, môj syn, veľmi som zarmútený a moje srdce je bolesťou skrúšené nad hriešnosťou človeka, nad pohľadom, ktorý vidím ako bez uváženia a slepo kráčajú v ústrety pekelnej priepasti. Veru, hovorím ti, môj syn, už milióny duší sú uväznené v tejto hroznej a beznádejnej priepasti pekla.

Veru, hovorím ti, môj malý syn, mnohí moji služobníci mojej Cirkvi budú súdení a odsúdení za mlčanie a hlásanie nepravdy o pekle! Peklo sa zamlčuje a nehovorí sa, že je skutočné a číha na každého, kto sa previní a nezmení svoj život. Každá duša, ktorá mohla byť zachránená a nebola, skrze pohodlnosť či nezáujem toho služobníka, ktorý sa previnil, Ja ho budem súdiť veľkou mojou prísnosťou, ktorá je hrozná, ale spravodlivá. Beda všetkým, čo zamlčujú pravdu o pekle a o tých, čo už sú v tomto hroznom priestore. Človeku ani mysľou nemožné pomyslieť, aké je to hrôzostrašné kráľovstvo satana a démonov a tých, čo odvrhli lásku a zmier so mnou, svojím Bohom. Veruže, terajší moderný svet je veľmi blízko v údolí smrti. Moderný človek je tak blízko pri bráne pekla ako žiadny človek predtým. Sám človek terajšej doby otvára bránu pekla svojou bezbožnosťou a pýchou. Mnohí sú nevedomí toho, čo konajú a čo nasleduje po smrti, ktorou prejdú. Veru, mnohí sú prekvapení o následkoch svojho úbohého života. A Ja, váš Boh, vám hovorím, vy, čo ste dostali úlohu a moc svätej Cirkvi, kde ste a kde ste boli, aby duše, ktoré hľadali, ale nenašli moju Tvár? Kde ste, kazatelia evanjelia a služobníci svätej Cirkvi? Hynú moje duše v tisícoch a vy nekonáte nič, aby ste ich uchránili pred peklom. Veru, hovorím vám, sami sa tam ocitnete a naveky budete škrípať zubami a kričať na mňa: „Odpusť, Pane, vysloboď nás odtiaľto!“ A Ja vám odpoviem: Dostali ste kľúče od môjho kráľovstva, aby ste otvorili nebeskú bránu a doviedli ste mi moje duše ku mne, ale pre váš pohodlný a ľahostajný život, ktorí ste žili, teraz sú tam s vami tisíce týchto duší, tak zostaňte s nimi naveky.“

Veru, hovorím ti, môj syn, odmietajú moje slová, neprijímajú moju výzvu, a tak, aby sa zamysleli nad týmito slovami, ktoré skrze teba, maličkého syna, darúvam. Nevyberám si spomedzi učených a slávnych teológov či služobníkov svätej Cirkvi. Vyberám si spomedzi tých maličkých a nenápadných mojich detí, ktoré s láskou a úctou prijímajú moje slová a posolstvá či proroctvá. Ja som Boh a moje rozhodnutia sú iba moje. Ja dám tomu, komu Ja chcem dať. Beriem i dávam komu Ja chcem dať či vziať. Preto nehovorte nerozumné slová: „Boh tak nikdy nehovorí, či Boh to tak nepovie, Boh sa tam vyhráža, Boh neohovára, Boh nemá nenávisť, Boh neplače, lebo je Boh blaženosti a šťastia, Boh nepociťuje bolesť ani smútok....“

Deti, čo vy viete o mne? Skoro nič, lebo som tajuplný Boh, som Boh slávy, som Boh živých, som Boh lásky, som Boh, ktorý koná, čo Ja si prajem, aby som vykonal. Milujem pokorných a maličkých, milujem verných a obetavých, preto dávam, komu Ja chcem dať. Vy, múdri tohto sveta, ste múdri, lebo ste dostali tento dar, ale nie každá múdrosť je tá správna múdrosť. Bez lásky a Božej pomoci zostanete múdri len pre tento svet, pre duchovný ste nemúdri a hlúpi, lebo vaša múdrosť pochádza zo sveta a je korunovaná ľudskou pýchou. Veru, hovorím vám, ten, čo sa povyšuje, bude ponížený a kto je prvý, bude posledný. Varujte sa nadradenosti a múdrych rečí, ktoré sú bez pokory a Božej lásky. Áno, veľa tajomstiev skrývam pred múdrymi a učenými tohto sveta a zjavujem to maličkým. Toto je len a len moje rozhodnutie, lebo počujete, ale ste hluchí, vidíte, ale ste slepí, a tak volám tých, čo sú otvorení mojím slovám a pokorne prijímajú i vaše štipľavé a jedovaté slová na tých, čo konajú to, čo im hovorím. Tí, čo hovoria nepravdu, ako to, že proroctvá skončili. Ja vám však hovorím, pokiaľ bude svet svetom, budem volať prorokov a v mojom Mene budú hovoriť či písať moje slová. Vy, čo nechcete počúvať moje slová a pravdu, vy ste odsúdení pre nepravdu. Nekonajte zlo a mlčte, lebo budete mlčať naveky. Toto sú moje slová pre všetkých a všetkým.

 

Drahý môj syn, ďakujem ti, že si vytrval blízko mňa, tvojho Otca a Boha. Ďakujem ti ešte raz za to, čo konáš pre spásu duší v mojom Mene. Neboj sa, to čo robíš je s mojím požehnaním.

 

Drahý môj syn, končím moje stretnutie s tebou a s tvojím srdcom, ktoré posväcujem a žehnám teba i všetkých, čo počúvať budú a čítať budú slová mojej pravdy. Choď v pokoji a oddýchni si. Žehnám ťa i celé spoločenstvo i všetkých, čo prijali moje slová za svoje. Žehnám vás v mene Boha – Otca, Syna i Ducha svätého. Tvoj milujúci Boh – Otec. Choď v pokoji. Amen. Amen. Amen.

Stránka 1 z 5

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  4  5  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: