Milí čitatelia, milí mariánski ctitelia,

občianske združenie "Spoločenstvo Božej lásky" bolo založené a zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 24. 06. 2004.

Poslaním združenia je:

 • Šírenie posolstiev pokoja a lásky pre duchovnú obrodu Slovenska.
 • Charitatívna činnosť: pomoc v rôznych i hmotných potrebách, návštevy a modlitby pre opustených, trpiacich, chorých, ako i starých kňazov.
 • Duchovná pomoc pre blúdiacich a hľadajúcich.
 • Organizovanie pútí.
 • Vydávanie a šírenie časopisov, kníh, nosičov zvuku a obrazu s duchovnou tematikou.
 • Budovanie komunít Spoločenstva Božej lásky.

Členstvo:

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné.
 2. Členom združenia sa môže stať fyzická osoba, ktorá:
  • má vek minimálne 18 rokov,
  • je spôsobilá na právne úkony,
  • súhlasí so stanovami združenia, bez ohľadu na to, či má svoje bydlisko na území SR alebo v zahraničí.
 3. Členom združenia sa žiadateľ môže stať na základe prihlášky. Prijatie do združenia schvaľuje predsedníctvo združenia.
 4. Členstvo v združení je:
  • riadni členovia,
  • podporujúci členovia,
  • čestní členovia.

Zakladanie modlitbových skupín - malé skupiny podporujú svojimi modlitbami naše združenie. Modlíme sa na tieto úmysly:

 • Piatok – za pomoc dušiam v očistci, za tých, čo odchádzajú z tohto sveta, nech im je Pán Boh milostivý.
 • Sobota – za pomoc v rodinách, za obrátenie hriešnikov, za trpiacich, za väzňov, za vlasť – národ.
 • Nedeľa – za Združenie Božej lásky, za kňazov, za rehoľné povolania, za bohoslovcov, za jednotu Cirkvi.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť 2 % daní a všetkým, ktorí povedali iným, že nám môžu prispieť.
Informácie a tlačivá o poskytnutí 2 % z dane

 

Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte!
Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!
(1 Sol 5, 19-21)