V Bohu je spása a istota, len v Bohu nájdete odpočinutie

22. Október 2016

Buď pozdravené moje drahé dieťa, ďakujem ti, že si prijal moje volanie v túto skorú rannú hodinu. Milované moje dieťa prichádzam k tebe, aby som ťa povzbudila a potešila v tvojom živote.

 

Svet je v údolí nelásky či sebeckosti. Málo je v ľudských srdciach lásky a tá, ktorá ešte horí, je uhasená diabolskými vplyvmi tohto sveta, kde vládne egoizmus, sebeckosť, neúprimnosť, zloba, závisť, lakomstvo, klamstvo, bezbožnosť a ešte iné hriechy tohto sveta. Ešte niekoľko chvíľ a človek bude ako zviera, bez citu a lásky k blížnemu. Toto je účel satana, oklamať človeka, aby ním manipuloval tak, ako bude on chcieť. Vo svete sa vytráca zbožnosť a nežnosť, či úcta. Pre nelásku človek sa stráca v hmle žltej a čiernej, ktorá vychádza z pekiel a ktorá omamuje ľudské myslenie na otupené a pyšné. Ľudská túžba už nie je po dotyku s Pánom Bohom a jeho láske a pokoji, ale terajší človek túži po materialistickom dotyku satanového rafinovaného vplyvu na človeka.

Och, aká to je bolesť môjho materinského Srdca, keď vidím hynúť naveky duše, ktoré patrili len Pánu Bohu. Sú to tisíce a tisíce duší, ktoré padajú do veľkej pekelnej priepasti až naveky. I v tejto chvíli, keď čítaš, dieťa moje, tieto slová, padajú stovky a stovky duší do hroznej priepasti pekla, odkiaľ nie je už návratu! Preto volám moje deti sveta, zastavte sa pred hroziacou cestou, ktorou kráčate a zmeňte svoje životy na životy s Pánom Bohom. V Bohu je spása a istota, len v Bohu nájdete odpočinutie. Milujte a Boh vás odmení. Modlite sa a vyhnete sa peklu. Tak málo terajší človek verí zatrateniu, a tak sa ocitá v nebezpečenstve, ktoré je hrozivé a skutočné. V tomto čase je peklo plné a rozširuje sa.

Deti moje drahé, aká škoda, aká škoda, keď je človek naveky stratený a mučený hroznými útrapami až naveky. Deti, neodmietajte naše slová, ktoré vám nebo zosiela, lebo Boh je dobrotivý a ľútostivý a zmilúva sa nad vami. Neodmietajte milosti, ktoré vám dáva dobrotivý Pán Boh, lebo je Otcom vás všetkých, preto sa skláňa k vám a hovorí ústami tých, čo sú zvolení, aby hovorili a písali slová z neba. Veľa je tých, čo hovoria: „ ...nečítajte tieto slová.....sú falošné....nie sú Cirkvou dovolené......to Boh nemôže povedať.....to Panna Mária nehovorí..... .“  Deti moje drahé, nepočúvajte tých, čo neveria ani sebe, lebo Boh svätý môže všetko, a tak i koná. Koná pre vaše obrátenie a vašu spásu. Pán nechce vaše zatratenie, ale vaše šťastie a život s ním. Čo hovorí Pán zle? Čo hovorím ja, vaša Matka lásky, zle? Či som niekedy zle hovorila? Som smutná, že mnohí moji, odmietajú čo len nahliadnuť do knižočky, ktorú sme určili, aby sa vydala pre vás, ľudí. Aká je vám možná záchrana, či trestom Božím alebo slovom Božím, aby ste prijali spásu!

Klamstvo a klamstvo, ktoré vychádza zo sŕdc mojich synov, ktorí klamú samých seba a hovoria to, čo nechcú počuť ani vidieť. A ešte hovoria aj vám: „...zahoďte to...spáľte to....to nie je dobré... .“ Som smutná, že slová lásky Božej sú neprijaté, a tak človek žije životom hriešnym a ľahostajným.

Deti moje, dokedy ešte, dokedy chcete pokúšať Boha svojho? Moje modlitby ako i tých, čo volajú zo zeme už slabnú a pravicu Božiu už neudržím. Ľudstvo či kresťania sa prestali modliť a volajú slová chvál – to je však len pre radosť tých, čo tak konajú. Ale prosby je treba v tejto vážnej dobe tiež a kľačať pred trónom Božím, teda pred krížom spásy. Keď sa vaše kolená nedotknú zeme a vaše ruky sa nespoja k modlitbe, márne bude vaše namáhanie, neobstojíte pred Tvárou Božou.

Pokora a láska, láska a pokora, toto je liek pre tento svet. Toto je cesta k pokoju. A Božstvo, ktoré je len jedno, je Všemohúci svätý Pán Boh, iného Boha niet. Človek sveta je naklonený mnohobožstvám, vešteniu, vyvolávaniu zlých duchov – démonov z pekiel, čarovaniu. Áno, dietky moje, veľmi veľa z vás, ľudí, kráčate temnou cestou mágie, ktorá je cestou pekla. Odvraciate sa od krásy a istoty Božej a prijímate šelmu či draka, toho istého hada satana, do svojej duše. Klaňajú sa mnohí satanovi a kráľovstvu pekiel. Beda týmto dušiam!

 

Deti moje drahé, toto sú moje slová pre všetkých, čo ich chcú počúvať. Ja som Matkou lásky a som Matkou všetkých detí sveta. Žehnám ťa, môj malý syn, choď  pokoji. Amen. Tvoja Matka lásky.

Boh je Láska. Moja láska k vám je veľká a pre vás nepochopiteľná.

08. Október 2016

Požehnané ráno ti prajem drahý môj brat, priateľ, syn, pokoj, pokoj, pokoj s tebou. Ďakujem ti, môj drahý brat, priateľ, syn, že si prijal moje volanie v túto rannú hodinu. Brat môj, môj Duch prebýva s tebou a posväcuje ťa. Pokoj do tvojho srdca ti vkladám a požehnanie ti dávam.

Brat môj drahý, dnes sa stretávate spoločne na modlitbách a budete ma prosiť o milosť pokoja vo vašich rodinách, ale hlavne nezabúdajte prosiť moje Božstvo o pokoj vo svete. Diablov duch, ktorý panuje v srdciach mocných tohto sveta koná podvod a klamstvo i nepokoj. Hľa, pozrite vôkol Vás, aká spúšť a boje v srdciach ľudských. Klamú svet a a okrádajú Vás o pokoj a pravdu tiež. Satan pozná svoj koniec a voľnosť na tejto zemi, ktorá mu bola daná, aby skúšal moje ovečky v mojom košiari. Pozná, a preto koná podlé skutky, ktoré sú jedom pre tých, čo sú oslabení vo viere a nechajú sa viesť klamstvom tohto sveta.

Veru, hovorím vám, už veľa mojich ovečiek zahynulo a veľa sa stratilo vo svete plného klamstva a bezbožníctva. Preto vás volám, moje drahé ovečky, aby ste prišli k môjmu Srdcu a napili sa vody zo žriedla života. Diabol ponúka smrť a skazu, ktorá už ovláda svet. Snaží sa zničiť život na zemi a mnohí slepo mu k tomu napomáhajú, lebo sú oslepení dymom pýchy a zaťažení ťažkými hriechmi. Títo mocní tohto sveta sú zdrojcami veľkých vojen a skazy vo svet. Veru, hovorím vám, keď človek bude bezbožne kráčať, príde jeho potrestanie samým sebou.

Počúvajte môj hlas, pristúpte k môjmu nežnému Srdcu, ktoré je plné lásky a nádeje. Veru, hovorím vám, majte otvorené srdcia, aby skrze vaše srdce prešla moja svätosť, a tak i poznanie pravdy. Tak, ako som vám povedal, Ja som Vzkriesenie a Život, tak i teraz vám hovorím, Ja som Život a Pravda, len pravda môjho Slova vás vyslobodí z tmy nepravdy. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, a tak dosiahne moje objatie. Kráčajte po vyšliapanej ceste Pravdy a tá vás dovedie do prístavu pokoja a lásky.

Môj hlas je pravda, lebo Ja som Pravda a kto chce poznať pravdu, nech príde ku mne a Ja mu ukážem pravdu môjho Slova. Počujete ma, moji drahí? Počujete môj hlas, ktorý sa vám dnes ponúka? Otvorte, otvorte si srdcia a prijmite môj hlas, ktorý sa vo vás zakorení a neskôr vydá zrelé a zdravé ovocie.

Veru, hovorím k vám, už na čas pozemský, dlhší čas, skrze môjho brata a priateľa a tí, čo počúvali môj hlas, moju pravdu a zmenili svoj život, kráčajú cestou Pravdy a Ja ich vediem po chodníku, ktorý je cestou do kráľovstva v nebi. A čo ostatní, ktorí zo začiatku verili môjmu hlasu Pravdy a Nádeje, ale nechali sa oklamať týmto svetom, a tak sa odvrátili odo mňa a od mojej Pravdy. Veru, nech kráčajú cestou, ktorú majú vytýčenú, požehnanie a ochranu im dávam. Ale sú tu tí, ktorí počúvali môj hlas, a predsa sa obrátili a hovoria zlostné slová: „.....toto je nepravé.....nepočúvajte tie slová.....to sú falošné slová......Pán Ježiš by to určite nepovedal.....už to viac nechcem počúvať.....Boh nestraší.....Boh sa nevyhráža.....Boh je len a len Láska, preto ja to nechcem čítať, lebo je tam hrozné čítanie......ja chcem mať pokoj a nie nepokoj..... .“ Drahé moje deti, toto sú slová, ktoré boli vyslovené z úst mojich detí, ktoré ma prijímali, ale dnes opovrhujú mojou Pravdou, ktorú som vyslovil a dal napísať.

Ja som váš Boh a Spasiteľ. Kto mi určí hovoriť moju Pravdu, ktorá je Pravdou svätou? Hovorím to, čo je potrebné počuť, aby ste počuli. Ja sa nevyhrážam, ale napomínam vás k vašej zmene. „Hrozné čítanie,“ hovoria, Ja však vám hovorím, hrozné sú skutky ľudské, ktoré moja Tvár vidí. Veru, hovorím vám, svet je v ťažkom rozpoložení, ťažký hriech je všade a bezbožnosť čí satanistické prvky života človeka sú vo veľkej miere; dym z pekiel vychádza na povrch sveta.

Tí, čo bojujú proti mojím slovám, sú slepí a hluchí, lebo ich pohodlný život ich doviedol do úst toho, čo ovláda myslenie človeka. Sami spoznajú to, čo hovoria a čo vyslovili proti mojej Pravde. Už nikde sa nebudú môcť skryť a povedia: „Áno, bolo nám to povedané, ale my sme to odmietli a opovrhli sme Pravdou, ktorá sa k nám dostala.“

Boh je Láska, áno, moja láska k vám je veľká a pre vás nepochopiteľná. Moja láska sa rozlieva na celý svet a na všetko, čo som stvoril, ale hlavne, hlavne na človeka sveta. A čo je s vašou láskou, ktorú som vám dal pri vašom narodení? Kde je tá ľudská láska, ktorá sa má rozvíjať tak, ako kvet z rána, keď slnečné lúče zasvietia na tento krásny kvet. Tie kvety ste vy, ľudia tohto sveta. Vás som vsadil do zeme, aby ste žili v láske a pre lásku zomierali a prišli do neba.

Veru, hovorím vám, pre lásku som prišiel na túto zem a pre lásku k človeku som bol ukrižovaný. Skrze lásku k vám sa prihováram k vám na celom svete, lebo vás milujem. Milujem všetkých ľudí, lebo človek je mojím majetkom, vášho Boha. Ja má právo na človeka sveta, nie diabol, ktorý hrozne nenávidí človeka a jeho nenávisť a nemilosrdenstvo je hrozivé, až neopísateľné, strašné. Kto chce, nech slobodne prijme moje slová a kto nechce, nech odíde v pokoji a neškodí mne, Ježišovi Kristovi a Bohu. Toto je moja Pravda, ktorá sa vám dáva, drahí moji. 

Dnes ste prišli sem, do tohto príbytku vášho Trojjediného Boha, aby ste si ma uctili, a tak prišli bližšie ku mne, do môjho náručia. Áno, všetkých vás prijímam takých, akí ste a všetkých vás mažem neviditeľným olejom večnej spásy. Nech vaše starosti o rodinu, o zdravie, o prácu, o deti, o muža či ženu a iné vaše starosti, ktoré nosíte vo svojom srdci, ponechajte ich teraz mne, vášmu Bohu. Odovzdajte mi tu všetko, čo vás trápi a bolí. Ja vidím vaše smutné životy, strádania, boje, súženia, smútok, žiaľ, strach, túžby Vidím vaše duše, ktoré sú, poniektoré, v smútku, iné v jase a pokoji.

Nebojte sa, nebojte sa, ale prichádzajte sem, na toto miesto pokoja, s čistým srdcom a s láskou. Toto miesto som staval s mojimi deťmi, s potom i krvou, slzami, ale hlavne s láskou a nádejou. Veru, hovorím vám, boli osamotení, opovrhovaní, posudzovaní, vysmievaní a nedôverčivo hľadeli na týchto, čo stavajú niečo, čo nepoznajú a čo je diablovi proti. Áno, žehnám a ochraňujem toto miesto, ktoré som si Ja vybral a daroval som im ho. Každý, kto príde sem s čistým srdcom spozná, že som tu a privítam ho s otvorenou náručou. Každý, kto príde sem, dosiahne veľké moje milosti a vypočujem ho v jeho starostiach a súženiach. Toto všetko, čo je tu, je tiež i vaše – môj Dom i všetko, čo je určené pre svätosť a modlitbu. Moji bratia a sestry sú vám bratmi a sestrami, lebo ste všetci mojimi deťmi. Milujte sa a úctivo sa majte k sebe. Toto miesto bude pokojom a posvätným miestom. Už teraz je sväté, lebo celé nebo sa spája s týmto miestom.

Stavia sa svätyňa pre moju drahú svätú Matku. To je veľmi dobre. Táto svätyňa bude patriť Matke, ale hlavne s názvom: „Ja som Kráľovná lásky a pokory.“ Veru, hovorím vám, toto miesto je miestom pokoja a modlitby. Kráľovná lásky a pokory – tak si to prajem, lebo tak je to dobre. Sľubujem vám, že skrze tento obraz veľa skutkov a milostí obsiahnete a veľa obrátenia sa stane. Veľa nepochopiteľných javov sa tu uskutoční a veľa uzdravení tela i ducha tiež.

Milujem vás, moje drahé deti, Ja, váš Otec a Boh. Nebojte sa udalostí, ktoré prídu zakrátko. Modlite sa a dôverujte svojmu Bohu, lebo Ja som s vami. Veru, hovorím vám, čas je naklonený a moja návšteva blízko. Nenechajte sa oklamať a nespite, lebo prídem už čoskoro, aby som zmenil myslenie človeka a pozastavil chaos vo svete; už čoskoro moja návšteva je tu. Modlite sa a počúvajte, čo vám poviem. Konajte tak, ako vám bude oznámené. Ďakujem vám, moji drahí, že ste prišli ku mne a odovzdávate tu všetky vaše prosby. Budem s vami a ochraňovať vás budem až do vašich príbytkov. Žehnám vás i vaše rodiny i všetkých, ktorých milujete a o ktorých starosť máte. Nech môj Duch Boží naplní ich srdcia a posvätí. Žehnám celé toto spoločenstvo v mene Otca – Boha, Syna – Spasiteľa i Ducha svätého. Amen.

 

Brat môj, žehnám vás ako spoločenstvo a prosím, žite s láskou a buďte k sebe milí a pozorní. Modlite sa jeden za druhého, buďte poslušní a málovravní. Modlite sa a radujte sa, lebo Ja som s vami. Pokoj, pokoj, pokoj vám dám, silu a požehnanie tiež. Majte v úcte moju, ale i vašu Mamičku a Kráľovnú lásky.

 

 

Žehnám ťa môj brat, priateľ, syn i celú tvoju rodinu v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Pokoj s tebou. Tvoj Brat Ježiš Kristus až naveky. Amen. Amen. Amen.

Ja, váš Boh a Spasiteľ sveta, sa prihováram k vám, ľudia sveta, aby ste premýšľali o svojom živote

04. Október 2016

Požehnanie nech zostúpi na teba i všetkých, čo sú pri tebe a s tebou kráčajú po ceste spásy. Ďakujem ti, môj brat, priateľ, syn, že si prijal moje volanie. Pokoj, pokoj, pokoj ti dávam a silu tiež. Brat môj, prosím ťa, buď silný a pozorný, nech tvoje srdce je čisté a otvorené pre moje návštevy a slová, ktoré ešte ti chcem darovať. Ešte krátku chvíľu a moje slová pre svet budú ukončené.

 

Brat môj, teraz sa chcem prihovoriť človeku sveta. Pozorne ich, prosím, napíš.

Ja, váš Boh a Spasiteľ sveta, sa prihováram k vám, ľudia sveta, aby ste premýšľali o svojom živote. Moja vôľa, ktorá je svätá a moje volanie je silné, je však utláčaná a v hluku vášho hriešneho života strácaná a zneužitá na nepotrebné skutky vášho života.

Moja svätá vôľa je pre vás nepotrebná a vaše srdce sa prieči žiť podľa mojej svätej vôle. Preto sa každý spoliehate na seba samých, na svoj rozum, svoju slobodnú vôľu a mnohokrát hriešne kráčate, lebo ste odovzdaní do svojej vlastnej slobodnej vôle.

Moja svätá vôľa je cieľom, a preto každý, kto sa odovzdá do mojej svätej vôle, každý bude bezpečne sprevádzaní svojím životom tam, kam Ja, váš Boh, vás chcem doviesť cestou bezpečnou a istou. Každý človek, ktorý ma vyzve slovami: „Pane Bože, nech sa tvoja vôľa stane,“ každý bude vedený mojou mocou a požehnaním. Ten, čo sa necháva viesť a odovzdáva sa do mojej svätej Božej vôle, dostáva veľkú milosť spásy. Ten človek, ktorý sa celý odovzdá do mojej svätej vôle, teda celý je môj a Ja ho privádzam na cestu istoty a spásy. Ponáram každého človeka do mojej lásky a určite príde do kráľovstva v nebi. Každý človek, ktorý sa mi odovzdá, je tak oslobodený od ľudskej pýchy a dostane milosť pokorného srdca.

Ty, človeče dnešného sveta, zabúdaš na lásku a pokoru. Ty, človeče sveta, zabúdaš na mňa, svojho Boha a Spasiteľa. Ty, človeče sveta, zabúdaš na svojho blížneho brata či sestru, ktorí žijú v núdzi, ale ty sa utápaš v radovánkach a seba zničujúcich zábavách. Veru, hovorím ti, človeče sveta, piješ, obžieraš sa a plné brucho máš, droguješ, nič nerobíš, okrádaš, podvody konáš, klameš, smilníš, cudzoložíš, vraždíš, osočuješ, klebetíš, závidíš, človeče, si falošný a nečestný. Máš srdce tvrdé ako žula, tvoja tvár je výzorom tvojej duše. Hľa, pozri očami kajúcnika na seba do zrkadla pravdy a uvidíš sa horší ako vrah či násilník či podvodník, či klamár, či chamtivec či lakomec, sebec. Duchovná tvoja bytosť je obludná a tmavá, podobná démonickej. Pre svoju pýchu už nepoznáš, človeče, ani svojho otca a matku, ktorí ti dali všetko a ty sa za nich hanbíš, lebo si ten, čo ťa obdivujú, ale svojich rodičov nepoznáš, lebo sú starí a modlia sa, či sú už nepotrební pre tvoj život v blahobyte, kariére, popularite, vo vzťahu k svojej hriešnej priateľke.

Veru, hovorím vám, každý sa raz ocitne na tom mieste, kde sú vaši starí rodičia a to vám hovorím, budete na oveľa horšom mieste opustenosti. Áno, človeče sveta, tvoja tvár je zachmúrená, zamračená, bez úsmevu. Oči máte zakalené hriechom a starosťami o svoj život a starosťami, ktoré vás tlačia k zemi. Ste pyšní sami na seba, ste pyšní na svoju rodinu, ste pyšní na svoje deti, ste pyšní na svoju prácu a postavenie, ste pyšní na svoje peniaze a iné. „Každá pýcha peklom dýcha,“ tak sa to hovorí medzi prostým ľudom. Ja vám však hovorím, nie pýcha, ale vy, čo v srdci pýchu máte, už tu, na zemi, dýchate ohňom pekla!

Veru, hovorím vám, peklo je už vo vás, vy, čo konáte nemilosrdne a pyšno. Veru, hovorím vám, celé peklo je naplnené práve ľudskou pýchou, ktorá ich tam doviedla. Pozor si dávajte, lebo tento démon pýchy má hojnú úrodu. Tento démon je hrozný a šeredný. Pamätajte vy, čo v srdci pýchu máte, že ak sa nezmeníte a nevypudíte pýchu zo svojho srdca, potom vám hovorím, celú hroznú večnosť budete musieť trpieť pohľadom na tohto démona, ktorý je krutý a nevýslovne šeredný. Toto je iba jeden z tisíc démonov, ktorí sú v pekelnom kráľovstve satana.

Veru, hovorím vám, ľudia sveta, nepodávajte svoje ruky démonickým príšerám, ktoré vás strhnú do svojej moci. Chráňte sa pokušeniam a bezbožnosti, chráňte sa túžobným predstavám o ľahkom a bezstarostnom živote. Chráňte sa smilstva, cudzoložstva, materialistických vášní, lebo diabol pozná vaše slabosti a tam vám vleje otravný olej vašej ľudskej vášne. Veľa z vás, ľudia sveta, ste už pod vplyvom satana a jeho moci. Veľa ľudí sveta je nešťastných i keď vlastnia všetko čo môžu vlastniť, a predsa nenachádzajú uspokojenie. Veľa ľudstva kráča zlou cestou zatratenia a nemajú pomoc okolo seba.

 

Veru, hovorím vám, Ja som vaša Pomoc a Nádej, vo mne nájdete uspokojenie a slasť. Ja som vás Boh a život vám dávam celkom nový ešte tu, na zemi, ak ma prijmete za svojho Priateľa a Boha svojho. Zmením váš život na život pokoja a šťastia, stačí, keď ma pozveš a dôveruješ mne, svojmu Bohu a Spasiteľovi.

 

Každý, kto povie vo svojej ľudskej biede:

Pane Bože, prosím ťa, vzhliadni na mňa, nehodného

a prijmi moje srdce, aby zostalo u teba.

Chcem sa zmeniť a žiť životom, ktorý by sa tebe páčil. Amen.

 

Toto sú slová, ktoré ti dávam, syn môj, dcéra moja a Ja prídem a budem konať, aby som ťa priviedol do slávy a tak, aby raz si sa stal mojím čistým synom a dcérou.

 

Dôverujte mojím slovám, ktoré čítate a Ja vás naplním mojím Duchom svätým. Dôverujte svojmu Bohu, že Ja som ten, čo vás miluje a prajem si vám dať to najlepšie čo mám pripravené pre každého, kto ma prijme za svojho Boha a Spasiteľa sveta. Prajem si vás doviesť čo možno najviac k poznaniu mojej Pravdy a spásy vašich duší. Prajem si vaše slobodné slovíčko: „Áno, Bože a Otče, chcem byť a žiť pod tvojou otcovskou ochranou.“

Som láskavý Boh a Otec všetkých ľudí na svete. Milujem človeka nesmiernou láskou a dávam človeku dary, ktoré sú každému potrebné pre život vo svete. Skláňam sa k vám a neustále prosím o zmenu myslenia, správania sa jeden k druhému, brata k bratovi, sestry k sestre, blížneho k blížnemu.

Modlitba, modlite sa, modlite sa a zhovárajte sa so mnou. Čakám na vaše oslovenie: „Otče, Abba, Pane, Kriste,“ a ešte iné. Modlite sa ruženec či Otče náš, Zdravas, Sláva. Vy, čo nepoznáte modlitby, hovorte so mnou a vykonajte si krížik prstom na svojom čele. Čas vášho života sa míňa tak, ako na pieskových hodinách. Čas máte každý vymedzený, niekto dlhý, niekto kratší a niekto krátky. Toto sú moje plány so svetom i s človekom. Beriem si vás, lebo mnou ste boli vložení do sveta, a preto ste moji. Tí, čo sú verní mne a boli dobrými, dostávajú odmenu. Tí, čo boli horší, musia si odplatiť vo väzení očistca a tí, čo boli zlými, pokrytcami a vrahmi, majú peklo určené až naveky.

Moja láska je vám darovaná a moja náruč otvorená. Každý môže pristúpiť ku mne a Ja ho s láskou prijmem.

Žite múdro a úctivo;

Žite smelo a s láskou v srdci;

Žite zbožne a budete šťastní;

Žite pre druhých a Ja vám dám šťastie a pokoj;

Žite s pokorou v srdci a dosiahnete svätosť;

Žite sväto a obetavo a dosiahnete nebo.

 

Moji drahí, Ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Nebojte sa, nebojte sa dní, keď príde môj deň. Radujte sa a veseľte sa, lebo ste svedkami udalostí, ktoré chceli a túžili prežiť vaši bratia a sestry na začiatku kresťanstva. Radujte sa a buďte v očakávaní. Buďte na pozore pred falošnými hlásateľmi o Božom kráľovstve a Mesiášovi.

 

Prosím, prosím vás, moji drahí, modlite sa za Cirkev a námestníka mojej svätej Cirkvi. Odmietajte nepravdy a obhajujte pravdu o pápežovi. Hľa, moja vôľa bola, ktorá vám dala tohto pápeža. Nemáte právo hovoriť o mojom námestníkovi nič posudzujúce, lebo hovorím vám, budete za každé slovo súdení a odsúdení. Modlite sa, modlite sa za svojho pápeža svätej Cirkvi. Ja som ho vám dal a Ja ho aj povolám, keď príde jeho čas. Nesmiete nič zlého hovoriť o svojich kňazoch a biskupoch, sú to služobníci svätej Cirkvi. Modlite sa za ich svätosť a Ducha pomoci, aby bol im darovaný Duch lásky a pomoci. Toto sú moje slová pre vás, moji drahí. Nebojte sa, lebo Ja som s vami.

 

Brat môj, priateľ môj, syn môj, ďakujem ti, že si prijal moje slová. Modli sa a ži v pokoji, všetko ti dám, o čo budeš prosiť. Žehnaj každého, kto príde pre požehnanie, lebo Ja som s tebou a koho požehnáš, toho požehnám i Ja, tvoj Boh a Spasiteľ, Brat až naveky. Milujem ťa i celé spoločenstvo. Vytrvajte jednotní a v láske. Pošlem vám pomoc i bratov a sestry. Milujem vás, váš Trojjediný Boh, a predsa jednej podstaty. Amen. Žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen.

Pýcha je v mnohých národoch i jednotlivcoch

14. September 2016

Buď pozdravené moje malé dieťa, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Ja, Matka lásky, sa ti prihováram v predvečer sviatku Matky Sedembolestnej. Dieťa moje drahé, prihováram sa tebe, ale i tvojím bratom a sestrám zo spoločenstva Božej lásky.

 

Deti moje, chcem vás všetkých povzbudiť k odovzdaniu sa do Božej vôle a prijatiu milosti Božej. Choďte v ústrety k svojmu Otcovi, ktorý je dobrý a láskavý. Dôverujte Ježišovi, vášmu Spasiteľovi a Bratovi, Priateľovi. Svet je vo veľmi, veľmi ťažkom rozpoložení. Človek mladý či starý uráža svojho Boha. Srdcia ľudské sa zatvrdzujú a zmätok vo svete, ale i v súkromí je veľký. Tento zmätok vkladá diabol do sŕdc ľudí a človek je nerozumný i keď si myslí, že koná rozumne. Nepokoj vládne a stupňuje sa. Zatemňujú sa ľudské srdcia i myseľ. Pýcha je v mnohých národoch i jednotlivcoch. Svätosť je vymazaná a túžba po Pánu Bohu nepotrebná. Človek sa stáva bezbožník a rúhač. Človek je zlostný a bezcitný, bez úcty a lásky. Modlitba, ktorá veľakrát zachránila celé ľudské obydlia a odvrátila zlo od národa, teraz je vystriedaná modernou a zábavnou šou ľudí, ktorí si myslia, že konajú dobre, ale len pre svoje „ja, moje dobro, iba ja a druhý ma nezaujímajú.“

Pýcha a zase pýcha. Obeta a pokora je veľmi malá, ktorá je tak potrebná pre spoločné spolužitie. Strach vládne v národoch. Tento strach ovláda diabol, ktorý je zdrojcom všetkého zla vo svete.

Deti moje, vy, čo sa modlíte ruženec, modlite sa ho a zvolávajte sa ho modliť čo najviac mojich detí. Bez modlitby diabol bude konať veľké zlo a to zlo je hrozná vojna vo svete. Modlite sa, pokiaľ je ešte čas. Zachráňte mier a pokoj. Vy, čo vyspevujete a dvíhate ruky, ale modlitba je vám cudzia, s touto modernou obetou nevyprosíte nič, nič, lebo to sú Bohu nepotrebné a znesväcujúce úkony obety.

 

Príď Duchu Svätý a ožiar srdcia svojich verných;

zapáľ oheň svojej lásky,

aby človek otvoril svoje srdce pre teba, Bože svätý,

a tak zachránil sám seba pred nešťastím, nepokojom, chorobou, zlobou, hladom, vojnou a stratou večného raja.

Príď Duchu Svätý a zapáľ oheň svojej svätosti,

aby v srdciach ľudských bolo svetlo tvojej svätosti.

Príď, príď, príď Duchu Svätý a naplň srdcia Duchom tvojím,

aby spoznali spásu Božiu, a tak chválili Boha svojho.

Nech tvoja vláda prebýva vo vnútri ľudstva, aby prišli do raja v nebi.

Amen.

 

Vaša Matka lásky.

 

 

Dieťa moje, modli sa a buď otvorený pre našu návštevu. Choď v pokoji, dieťa moje. Mária Anna. Amen.

Tento čas a svet odmieta moju Matku a Kráľovnú lásky

01. September 2016

Ja, tvoja Matka lásky, prichádzam k tvojmu srdcu, aby som ti povedala slová pre tvoj ľud a národ, ktorý milujem. Ďakujem ti, že si prijal moje volanie a prišiel si ku stolu, aby si napísal moje slová lásky.

Dieťa moje drahé, prosím, prosím národ slovenský, aby sa zomkol v jedno a spoločne prosili Boha svätého o pomoc a odpustenie hriechov, ktoré vykonal a stále koná tento malý, ale Bohu milý slovenský národ. Proste a dostanete, volajte a ozvú sa vám, klopte a otvoria vám. Modlitba a zase modlitba ruženca – radostný, bolestný, slávnostný, ruženec svetla a korunka milosrdenstva. Toto sú vaše zbrane a pomoc pre váš malý národ slovenský. Odpúšťať si navzájom, priať si dobre, pomáhať si, milovať úbohého a chudobného, úctu majte k sebe navzájom, nezáviďte si, neurážajte sa, neosočujte sa, neklebeťte, nekľajte a neberte Meno Božie nadarmo, uctite si deň sviatočný, uctite si a buďte oporou svojím starým rodičom a rodičom. Rodičia, vychovávajte svoje deti k úcte a láske k Bohu i k ľuďom.

Milujem tvoj národ, dieťa moje, lebo som vás dostala od  Pána Boha, aby som vás chránila a obhajovala pred trónom spravodlivého Stvoriteľa a Pána nášho. Tento národ bol v minulosti vždy naklonený ku mne a veľkú nádej a lásku mi preukazoval v modlitbách i orodovaní. Túžili vaši otcovia i matky po mojom pohladení, volali ku mne v biede i v strádaní. Volali a spievali piesne, ktoré vznikli za pomoci  Ducha svätého, aby si ma uctili dôstojne a s hlbokou láskou sa mi odovzdávali do môjho Nepoškvrneného Srdca. Deti, berte si príklad z vašich starých matiek a otcov či praotcov a pramatiek.

Hovorí môj drahý syn Ježiš Kristus a váš Spasiteľ:

Hovorím vám, čas terajší moju drahú Matku uráža, potupuje a odmieta. Tam, kde som Ja, váš Boh a Spasiteľ, je i moja drahá Matka a kde je moja drahá Matka, som i Ja. Preto vám to hovorím – bez mojej Matky nie som a moja Matka nie je bezo mňa. Kto hovorí  inak, je klamár a ten bude hodený do pece ohnivej. Moje Srdce a Srdce mojej drahej Matky je jedno, sme spolu jedno veľké Srdce, ktoré je naplnené čistou láskou, ktorá sa vám všetkým ponúka. Tento čas a svet odmieta moju Matku a Kráľovnú lásky, ktorá je postrachom diabla a celého pekla. Či nepoznáte zámer diabla? Ach, vy krátkozrakí, toto je čas, ktorý si vybral satan a jeho služobníci. Ale Kráľovná lásky a pokory, Matka moja, vášho Boha, mu ešte stále prekáža v jeho ceste a ľstivých plánoch. Prosím, chráňte si úctu a lásku k vašej i mojej drahej Matke, ktorá vám bola daná, aby váš národ ochraňovala pred zlobou, hladom, nešťastím, vojnou a nepokojom.

Hovorím vám, všetci čo máte lásku k mojej drahej Matke, buďte ostražití, lebo vyšlo veľa zvádzačov v mojom Mene, aby vás oklamali a odviedli od úcty a lásky k mojej drahej Matke. Rozširujú sa po celom svete skupiny, ktoré hovoria skrze Ducha svätého a vzývajú Ducha svätého, ale úctu k mojej drahej Matke odmietajú. Pozor si dávajte na tento čas, ktorý žijete, lebo klamstvo je vo svete ako i v mojej Cirkvi. Svätosť je veľmi malá v mojej svätej Cirkvi katolíckej, málo je obety, málo je modlitby. O modlitbách sa málo hovorí, o úcte tiež. Som Ja, váš Boh a Spasiteľ, iný ako spred dve tisícami rokov?  Nie som, som ten istý z minula, teraz i v budúcnosti. Keby som prišiel opäť na zem, učil by som to, čo som učil pred dve tisícami rokov. Veľa je zla a veľa bludov vstúpilo do mojej Cirkvi. Moji duchovní služobníci hovoria: „Musíme ísť s dobou, musíme sa priblížiť k ľuďom.“ Ja vám však hovorím, aká doba, aká zmena? Učte Pravdu, ktorú som hovoril Ja, nebojácne, lebo hovoril som to, čo ma naučil môj Otec. Ale vy zamlčujete moju Pravdu a hovoríte to, čo sa páči tým, čo nechcú počuť Pravdu. Hovoríte: „Musíme zmeniť liturgiu, aby sme sa priblížili k ľuďom.“ Zmenili ste a skrátili ste liturgiu a iné. Choďte do celého sveta a kážte evanjelium. Ale Ja vám hovorím, choďte z domu do domu a hlásajte Božie slovo. Ja vám však hovorím, vy sa zamykáte vo svojich domoch a palácoch a zabúdate na moje čakajúce ovečky, ktoré sú smädné po slove Božom. Proste všetci, čo sa poznáte v týchto slovách, aby ste mali odľahčené, keď prídete pred moju Tvár. Keby som mal všetko vypovedať to, čo moje Srdce preciťuje, bolo by to na veľmi dlho a mnohí by ste to aj tak odmietli. Toto sú moje slová. Ježiš Kristus. Amen.

 

Amen. Amen. Amen. Hovorím vám ja, vaša Matka, tieto slová vám daroval môj drahý Syn Ježiš. Prijmite ich s láskou a úctou.

Modlite sa za mojich kňazov, aby Duch svätý ich naplnil Duchom plnosti a svätosti. Žite v tomto spoločenstve v tichosti a modlite sa a majte sa v láske a v úcte. Prosím ťa, dieťa moje drahé, celí sa odovzdávajte do Božej vôle a budete Bohu milí, lebo čo Boh koná, všetko dobre koná. Preto vás chcem priviesť na cestu svätosti, aby ste už tu, na zemi, boli poznačení svätosťou ohňom Ducha svätého.

 

 

Dieťa moje, staviate svätyňu pre obraz, na ktorom budem sediaca ako Kráľovná lásky. Prosím, Pán si praje, aby ste ma uctievali a napísali: „Kráľovná lásky a pokory.“ Toto je Božia prosba a prianie. Sľubujem vám, že tento obraz vám bude oporou a potešením. Z tohto obrazu bude vychádzať pokoj a láska a tiež vôňa z môjho Srdca. Sľubujem vám, že táto svätyňa vám bude radosťou a posilou vo vašom živote. Bude krásnou a úctivou, pre slávu Božiu a chválu Ježiša Krista. Amen.

Stránka 2 z 5

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  4  5  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: