Prosím, prijmite moje volanie a vstúptedo siene môjho Srdca

28. December 2013

Buď pochválený môj brat, priateľ, syn, prichádzam k tvojmu srdcu, aby som povedal moje slová človeku sveta. Priateľ môj, brat môj, syn môj, počúvaj moje slová pozorne a všetko dobre napíš.

 

Ja, váš Boh, sa vám prihováram a žehnám celý svet; tento svet, ktorý je v područí diabla a zlých mocností sveta. Ja som Boh, ktorý vás vložil do sveta, aby ste plnili moju svätú vôľu a plnili moje slová. Každý človek je stvorený na môj obraz, obraz Boha svätého. Už pri narodení ste dostali moje črty svätosti, ktoré sa vyvíjajú tak, ako človek rastie a koná dobro. Veľa ľudí stráca moje črty, lebo sa spreneverili dobru a prijali svet, čiže moc toho, ktorý vládne vo svete. Milióny ľudí sa stráca v hustej hmle ťažkého hriechu, do ktorého sa sami vrhajú, pretože si myslia o svojej dokonalosti bez Boha. Tak sa vrhajú do náručia zloducha ľudských duší, čo naveky tieto duše privádza do pekelného jazera smrti.

 

Terajší svet je zabalený v tenkej poťahovej pavučine, ktorá je lepkavá a páchnuca. Táto smrteľná pavučina je chamtivosť, túžba mať, vlastniť peniaze, peniaze a zase len peniaze. Druhou hrôzou, ktorá padá na človeka je pýcha, ktorá je tak veľmi rozšírená, že veľmi, veľmi málo ľudských sŕdc je uchránených od tohto hrozného diabolského ducha. Treťou skazou je lakomstvo a krádež, ktoré kráčajú spolu vedľa seba. Toto je hrozný duch skazy, tomu sa človek otvoril a otvára. Nechránite sa pred týmto modlitbou a pôstom.

Počúvajte, čo vám hovorím, najväčší hriech, ktorý nosíte vo svojom srdci je, že nemilujete svojho Boha, teda mňa, vášho Boha a Stvoriteľa sveta. Druhým veľkým hriechom je neláska voči blížnemu, ktorého nemilujete a opovrhujete ním.

Človeče sveta, tvoja trúfalosť a ohavnosť je už veľmi veľká, ktorá je pre teba človeče sveta, skazou a smrťou večnou. Spájaš sa, človeče sveta, s čiernym podsvetím, podávate svoje ruky mocnému satanovi, ktorý vás uvrhne do večného väzenia, kde budete v neopísateľných bolestiach trpieť až naveky vekov.

Tento hriešny svet sa zabáva a pije alkohol, droguje, ženia sa či vydávajú sa už nie muž a žena, ale muž s mužom, či žena so ženou. Toto vám hovorím, toto je veľká ohavnosť, ktorá sa nesie svetom. Pamätajte, pamätajte, pamätajte čo vám hovorím, Ja, váš Boh, toto budem veľmi, veľmi prísno súdiť a trestať už tu, na zemi! Toto vám hovorím, nekonajte pohoršenie, nekonajte pohoršenie, lebo môj trest príde už čoskoro; toto vám hovorí váš Boh.

Vy, čo žijete v manželstvách, čo nemajú moje požehnanie alebo žijete len tak „na kope“, ako tomu hovoríte, prídem a ponesiete si moje ťažké výčitky, ktoré vás budú spaľovať, lebo porušujete moje sväté Zákony, zákon nezosmilníš.

Veru, veru, hovorím vám, prídem už čoskoro, prídem už čoskoro, aby som vytriedil zrno od kúkoľu. Prídem, aby som potrestal svet, lebo je hriešnejší ako za čias Abraháma, keď som zostúpil na zem a zničil som mestá Sodomu a Gomoru. To boli mestá, ktoré mali okolo 50 až 60 tisíc duší. Na tú dobu to boli veľké mestá. Zničil som tieto mestá a nezostalo nič po týchto mestách ani to najmenšie zviera sa nezachránilo z tohto mesta.

Veru, veru, hovorím vám, tebe človeče sveta, ak sa tvoje srdce nezmení a neprestaneš s ťažkými hriechmi, bude tebe, človeče trikrát beda, trikrát beda!!!

Či nepočúvaš a nepociťuješ záchvevy zeme či dažde, ktoré zalievajú tvoju zem a úrodu, či sopky, ktoré boli v pokoji sa nepreberajú a dávajú znamenie?! A čo hovoríš, človeče sveta, na vojny a nepokoje, čo sa valia svetom, či som to už neoznámil?! Katastrofy, hlad, suchá, zemetrasenia, zmena počasia, zosuvy zeme, úkazy na oblohe, choroby, drahota, dane, utláčanie človeka človekom, chladné ľudské srdcia, bezbožnosť a iné znamenia, ktoré, človeče sveta, ti dávam a ktoré som povedal, čo príde tesne pred mojím druhým príchodom.

 

Prežili ste rok 2013. Čo ste prežili a ako ste tento rok prežili? Dobre možno i zle, smutne i šťastne, ale nech bol akýkoľvek, prežili ste tento rok s mojím pričinením, z mojej svätej vôle. Len Ja, tvoj Boh ti dávam nové a nové dni, do ktorých sa zobúdzaš. Áno, človeče sveta, iba Ja som tvoj život, iba Ja ťa oživujem a dávam ti život, ochraňujem tvoje kroky. A čo dávaš ty mne, svojmu Bohu? Nič, nič, len rúhanie a zneuctenie môjho Mena. Ja ti dávam všetko pre tvoj život; mne patrí všetko i tvoj život a napokon duša, ktorá je nesmrteľná. Ako často si spomenieš na mňa, svojho Boha, počas dňa, ktorý žiješ? Veru, mnohí ani raz. Som nepotrebný, som nepotrebný!

Vy, čo ste boli kresťanské národy a teraz ma zrádzate a čo je sväté odmietate, kríže a iné dôležité symboly, tam príde človek, ktorý rozvráti jednotu a srdcia ľudské oklame svojím vzhľadom a múdrosťou. Tam bude veľká bezbožnosť a slepota duchovná. Keď ty, človeče sveta, odmietaš moju veľkú lásku a šťastie či večné svetlo, vstúpiš do nelásky, zúfalstva a veľkej tmy hriechu.

Ty, človeče sveta, bojíš sa čítať tieto riadky, ktoré ťa varujú pred večnou stratou mojej lásky a pred trestom, ktorý je už nad tebou, bojíš sa bolesti, bojíš sa Boha svojho, bojíš sa smrti, a preto o smrti nehovoríš. Skláňaš sa, človeče sveta, ku hriechu, a tak sám si konáš a pletieš bič trestu, s ktorým napokon udriem teba i zem, aby som potrestal vás všetkých, ktorí ste ma nemilovali a kliali ste a ťažké hriechy ste konali.

Ešte sa stále skláňam nad tebou, človeče sveta, aby som ťa spasil, a tak zachránil pred večnou smrťou, ktorá ťa očakáva. Ja vás nestraším, ale len varujem, varujem všetkých, ktorí boli pokrstení a zo začiatku žili kresťanským životom a neskôr zabudli ma volať „Otče – Abba“ a obrátili sa mi chrbtom, prosím, prosím prijmite moje volanie a vstúpte do siene môjho Srdca, aby som vás so šťastím prijal do svojho náručia, a tak chránil vás ako otec chráni svoje deti.

Toto sú moje slová pre človeka sveta. Žehnám svet i všetko, čo je v ňom, dobrých i zlých. Nech môj Duch posvätí vaše srdcia. Amen.

Žehnám moje drahé deti, ktoré ma milujú a sú mi verné.

Ja, váš Boh a Spasiteľ, vás objímam a som šťastný, že sa ku mne utiekate a modlíte sa za obrátenie hriešnikov. Drahí moji, modlite sa, modlite sa a z modlitby neupúšťajte. Ja sa spájam s každým, čo sa modlí a volá moje Meno. Nebojte sa, nebojte sa, lebo Ja som s vami až do skonania sveta. Majte veľkú a hlbokú vieru a Ja si vás uchránim pred diablovou mocou. Modlitba je veľmi mocná a svätá. Ten, čo sa modlí a verí vo mňa, nepríde do zatratenia, lebo diabol sa bojí modlitby, hlavne modlitby svätého ruženca. Tam, kde sa ho modlia, diabol nemá miesto. Prosím, učte malé deti modliť sa, aby mali prvé základy viery. Modlitba je svätá, lebo Ja sa s vami spájam a tiež sa modlím s vami. S modlitbou veľa vyprosíte, a tak dosiahnete veľa mojich milostí pre vašu spásu duší či dokonca vašich blížnych. Modlitba je mi milá. Drahí moji, vytrvajte vo viere pevní a v modlitbe tiež. Milujem vás a žehnám vás. Váš Ježiš, Kráľ a Víťaz nad smrťou.

 

Prihováram sa mojím služobníkom mojej svätej Cirkvi katolíckej.

Bratia moji, Ja, váš Ježiš, vás žehnám a objímam. Všetci, čo kráčate v mojich šľapajách, vás milujem a dávam vám silu a svätosť. Milovaní, vytrvajte mi verní a prosím, chráňte moje ovečky pred tými pažravými vlkmi, ktorí rozvracajú srdcia tých, čo sa nechali oklamať a odišli zo stáda pravých ovečiek.

Milovaní moji kňazi, obetujte svoj čas a modlite sa viac, v tejto ťažkej dobe satana, za svoje zblúdené ovečky. Nebojácne hlásajte moju Pravdu, lebo nepravda je v popredí. Varujte moje deti pred skazou siekt a bludov, ktoré sa po svete nesú čoraz viac.

Ja som Pravda a Cesta, vo mne je Život, Ja som ten, čo volá k Pravde a moja Pravda uzdravuje. Prosím vás, moji drahí, majte otvorené srdcia a uši. Vnímajte čas, ktorí žijete, neodmietajte myšlienku, ktorá sa vám tisne do vašej mysle: „Či naozaj prichádza čas, čo je predpovedaný naším Spasiteľom?“ Toto vám hovorím, čas, ktorý som povedal mojím apoštolom, keď sa ma pýtali, čo sa stane, aké znamenia majú očakávať pred mojím druhým príchodom. Veru, toto sú už dni, toto sú už znamenia, ktoré sa vám ukazujú. Nezaspite čas tak, ako keď som sa narodil v Betleheme a vtedajší kňazi Izraela nepoznali čas príchodu Mesiáša i keď dostali veľa znamení a prorokov oznamovalo môj príchod ako Mesiáša na túto zem. Teraz vám hovorím, môj čas je už tu, i keď to vyzerá neuveriteľne, s tým neurobíte nič, lebo Ja prídem tak, ako som povedal, keď sa splní to, čo bolo oznámené. Preto sa i vám prihováram a prosím, hlásajte moju lásku a obrátenie, volajte, že čas je blízko a moja láska naplní svet. Satanova moc končí a príde Duch svätý, aby zmenil ohňom ľudské srdcia. Svet musí byť preosiaty a očistený od pliev, aby som vložil do skladu čisté zrno mojej spásy.

Milujem vás, moji drahí bratia kňazi a žehnám vás. Máte ťažkú službu a veľmi dôležitú. Som s vami až dokonca. Váš Ježiš Veľkňaz.

 

Drahý môj brat, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Žehnám ťa, Ja ešte prídem na konci a začiatku roka, aby som sa s tebou spojil a daroval ti slová pre teba a svet. Tvoj Ježiš Kristus, tvoj Brat až naveky.

Svätý Jozef

29. November 2013

Počúvaj, počúvaj môj hlas. Buď pozdravený priateľ Boží, buď požehnané dieťa Božie. Prihováram sa ti druhýkrát ja, Jozef a milujúci muž a pestún Márie a Ježiša. Ja som z vôle Boha dostal milosť, aby som sa ti mohol prihovoriť práve na tento sviatok svätej rodiny.

Som tvoj patrón a ochranca. Toto mi bola daná úloha od Pána, aby som ťa ochraňoval v tvojom živote. Milovaný Jozef, Boh ťa miluje a daroval ti veľkú úlohu v tvojom živote. Ďakuj Bohu svätému a chváľ jeho skutky. Svätý Pán Boh mi dovolil prísť k tebe, aby som ťa povzbudil a pozdravil ťa. Brat Jozef, otvor si viac svoje srdce a dôveruj tomu, čo konáš a čo tvoja ruka píše, lebo Pán Boh dáva o sebe vedieť všelijakými spôsobmi po celom svete. Ja som tvoj patrón, ktorým som od tvojho narodenia. Nech tvoje srdce je naklonené ku mne a tvoje ústa sa viac prihovárajú ku mne. Vždy som ti bol nablízku, keď si sa rozhodoval pre veci, s ktorými si si nevedel dať rady. V mnohých prípadoch som ti vnukol myšlienku, ako to máš vykonať a vyriešiť.

 

Brat Jozef, poviem ti niečo, čo ťa poteší. Keď sa mal narodiť malý Ježiš, boli sme s Máriou už na ceste do Betlehema, kde sme sa mali zapísať, pretože bolo sčítavanie ľudu. Cesta bola dosť dlhá a pre Máriu i ťažká. Mária to však s láskou prijala a trpezlivo znášala ťažkosti tejto cesty. Keď sme prišli do Betlehema, hľadali sme ubytovanie, ale v meste sme nič nenašli, preto sme odišli za mesto, kde sme našli miesto v jaskynke pre zvieratká, ktoré tam boli uschované pred zimou a nocou. Ja som v tej jaskynke našiel čisté a suché miesto. Tam sme sa uložili a ja som doniesol čisté a suché seno. Na to seno Mária rozprestrela plachtu a pripravila plienočky. Keď prichádzala Mária k vrcholu pôrodu, ľahla si a očakávala vrchol pôrodu tak, ako zvyčajne ženy majú. Vieš brat môj, Mária pociťovala všetky bolesti spojené s tehotenstvom, lebo si to priala a vyprosila si to od Pána Boha. Teda Mária si ľahla a ja som jej pomohol a podložil som jej ešte pod jej hlavičku viac sena, aby mala pohodlie. Mária za krátku chvíľu zaspala, lebo bola veľmi ustatá z dlhej cesty.

Ja som vyšiel von, kde som pripravil pahrebu, aby sme mali teplú vodu. Na oblohe žiarila veľká hviezda, ktorá priam visela nad nami a vydávala krásne biele svetlo. Ľudia sa prichádzali pozerať z diaľky, čo sa to deje, ale neprišli bližšie k nám. Keď som sa vracal späť do jaskynky a vošiel som do vnútra, oslepilo ma nádherné svetlo a moje nohy sa podlomili. Ja som padol na kolená a v slepote tohto svetla som zostal kľačať krátku chvíľu. Keď som sa spamätal, všetko bolo preč, iba Mária sa usmievala a držala už zabalené nádherné dieťatko Ježiša. Ja som od strachu, ale i z údivu, čo sa to stalo, bol prekvapený a zároveň veľmi šťastný, keď som videl Máriu šťastnú, usmievavú ako držala malého Ježiša vo svojej náruči a pritláčala si ho k svojmu Srdcu. Podala mi malého chlapčeka a povedala mi: „Jozef, toto je Božie dieťa, toto je ten, čo bol predpovedaný prorokmi a sľúbený svätým Pánom Bohom. Toto je moje dieťa, ktoré sa bude volať Ježiš Kristus.“ Ja som šiel potom pripraviť jasličky, kde som nanosil čisté a voňavé seno a obložil ho čistými plachtami. Tam sme položili toto krásne Božie dieťa, ktoré žiarilo zvláštnym svetlom. Bola to zvláštna chvíľa, ktorá ma sprevádzala po celý môj život.

Brat Jozef, chcem ti povedať, nech i v tvojom srdci sa narodí malý Ježiš a nech tvoje srdce je jaskyňa plná svetla a pokoja. Toto ti prajem i s Máriou, ktorá ťa pozdravuje. Buď jej verným synom a Ježišovi Kristovi oddaným služobníkom, ktorý bude pevný a odovzdaný do Božej vôle. Nech ťa Pán posilňuje na duši i tele, nech tvoje svetlo žiari a ukazuje svetlo tým, čo blúdia. Nech tvoje ústa hlásajú slová Pravdy večnej. Buď vždy verným synom a dieťaťom, buď poslušný a odovzdaný svätej Cirkvi, miluj svojich blížnych, miluj a odovzdávaj nádej tým, čo hľadajú nádej. Ja som tvoj brat a patrón. Milujeme ťa tu, v nebi. Choď v pokoji. Tvoj ochranca Jozef. Amen.

Dieťa moje drahé, svet vstupuje do záverečnej polovice očisty ľudstva

27. November 2013

Buď požehnané moje drahé dieťa, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Dieťa moje, prihováram sa ja, tvoja Matka lásky. Prišla som k tebe, aby som skrze teba povedala slová pre moje dietky.

Dieťa moje drahé, počúvaj svoju nebeskú Matku, čo ti povie. Syn môj, prichádza ďalší rok, ktorý privítate onedlho. Syn môj, nie je čomu sa radovať tak, ako sa radujú tie bezbožné duše alebo zaslepené hriechom a opojené alkoholom. Syn môj, ďalší rok bude veľmi, veľmi, veľmi ťažký pre celý svet, pretože človek zabíja lásku a súcit, odmieta Boha a jeho zákony, odmieta Božiu pravdu.

Syn môj, toto ti hovorí tvoja Matka lásky. Svet bude neustále upadať v morálke a čistote srdca. Ľudstvo bude kráčať po cestách bezbožníkov. Veľa bude sĺz a krvi precedenej, oči matiek budú slzavé a beznádejné. Veľa utrpenia zostúpi na ľudstvo a bolesti. Veľa nešťastia padne na človeka a ťažoby, ktorú bude musieť niesť. Zemetrasenia, výbuchy sopiek, vojny, vzbury národov, hlad, dane, ktoré budú nivočiť ľudí a človek dostane minimum. Prídu zlé a hriešne zákony, ktoré budú namierené proti človeku a jeho dôstojnosti života. Chlieb bude stále drahší, mlieko tiež, mäso sa zdraží a všetky potraviny budú nepožehnané, tak sa stanú škodlivé a nezdravé.

Dieťa moje drahé, svet vstupuje do záverečnej polovice očisty ľudstva. Druhá a záverečná časť očisťovania bude veľmi, veľmi, veľmi ťažká pre človeka, ktorý žije bez Boha a sám vo svete.

 

Dieťa moje, prijmite pozvanie vášho Boha a Kráľa kráľov, Pána pánov, Spasiteľa národov, Ježiša Krista a vášho večného Brata bratov, na sviatky narodenia Ježiša Krista. Tento veľký deň je dňom Ježiša a vášho Boha a Brata vášho, tento deň je dňom veľkým medzi všetkými dňami v roku, lebo sa vám narodil Spasiteľ Ježiš Kristus v betlehemskom meste z rodu Dávidovho, aby zmenil človeka, ktorý žil od vyhnanstva Adama a Evy vo veľkej beznádeji a vzdialený od večného kráľovstva. Tento deň, moje dietky, je veľkým pre lásku a svetlo, ktoré vám zasvietilo na vašu cestu spásy. Radujte sa a veseľte sa, lebo Boh pohliadol na vás, aby vás spasila veľká láska, ktorá podstúpila smrť na kríži.

Príďte tak, ako vám bolo povedané, spievajte a modlite sa. Nech sú vaše srdcia otvorené a šťastné, prijmite Božie požehnanie, aby sa vo vás narodil Boží Syn, a tak vyrastal vo veľkého a silného Spasiteľa a Boha večného, ktorý zostúpil na vás, aby vám dal svojho Ducha Svätého.

Dieťa moje, učte sa žiť spolu, učte sa odovzdanosti, učte sa pokore, učte sa vnímať jeden druhého, učte sa modliť spoločne a pomáhať si spoločne. Dieťa moje, ja som vaša Matka lásky, ja som s vami a pri vás i s celým nebom, aby ste si boli istí, že tento kúsok zeme je spojený s nami.

 

Milujeme vás, moji drahí, utieram vám váš pot, ktorý vám steká po čele, pridŕžam vás, keď padnúť máte, chránime vás pred zlobou, ktorá sa vznáša blízko vás, aby vám uškodila, my však vás chránime od týchto démonov zla. Prosím vás, moji drahí, dôverujte a verte nám že všetko, čo sme kedy povedali, boli tieto slová od nás, a preto sú pravdivé. Milujeme vás a modlite sa jeden za druhého. Dieťa moje, teraz ťa prepúšťam, ešte sa ti prihovorím. Tvoja Matka lásky. Amen.

Láska, viera, pokora, skutky milosrdenstva – toto je cesta do môjho kráľovstva

05. November 2013

Buď pozdravený brat, priateľ, syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Brat môj, nech tvoje srdce je v pokoji i keď viem, že na tvoje ramená padá veľká záťaž starostí, ale i zodpovednosti. Prosím ťa, brat môj, podeľ sa so svojimi ťažkosťami so mnou, s tvojím Bratom a Spasiteľom Ježišom Kristom. Ja som blízko teba a čakám na tvoje zvolanie.

 

Brat môj, každý raz, po svojom pozemskom živote prejde bránou smrti a prechádza na nádvorie večnosti. Tam je môj trón spravodlivosti, ale i milosrdenstva. Každý musí prejsť touto bránou a predstúpiť pred moju Tvár Božstva, ktorá je zahalená veľkým svetlom mojej lásky. Len čistá duša môže pozrieť do mojej svätej Tváre, len čistí a svätí vidia moju svätú Tvár Božstva. Tisíce ľudí odchádza každý deň zo sveta a prechádza bránou smrti a prichádzajú ku mne, na nádvorie večnosti, aby sa zodpovedali za svoje zlé skutky a za dobré boli odmenení večnou slávou Božou. Brat môj, každý ako aj ty, raz prejdeš touto bránou smrti, aby si predstúpil pred moju svätú Tvár. Preto ti hovorím, konaj skutky kajúcnosti, konaj skutky milosrdenstva. Toto hovorím všetkým: láska, viera, pokora, skutky milosrdenstva – toto je cesta do môjho kráľovstva.

 

Brat môj, človek veriaci koná toto:

- láska je plytká a sebecká; 

- viera je plytká a svojská;

- pokora žiadna či len povrchná;

- skutky milosrdenstva žiadne;

- namiesto lásky – neláska;

- namiesto viery – zvyk chodiť do kostola;

- namiesto pokory – pýcha;

- namiesto skutkov – nevšímavosť a ľahostajnosť.

 

Brat môj, koľko mojich detí je pokrstených a chodia ku mne, do mojich chrámov a pozerajú na môj oltár, kde som Ja, ukrižovaný a zmŕtvychvstalý Kristus, a predsa ma nepoznajú a necítia moju blízkosť v ich srdciach. Pýtam sa: „Prečo ma nechcete poznať dokonale už tu, na zemi?“ Lebo sú vaše srdcia uzatvorené a plné iných povinností, starostí, zábav a dokonca nečistoty. V jednom mojom chráme, ktorý je plný mojich detí, z dvesto mojich detí, ktoré sú prítomné na Eucharistii, len štvrtina je otvorená pre mňa dokonale a prijíma ma s láskou. Ostatní sú vzdialení odo mňa a neprijímajú moje milosti.

Brat môj, som veľmi smutný, že tak málo je svätosti v mojich chrámoch, tak málo môjho svetla človek prijíma do svojej ľudskej duše, pretože je uzatvorená a tmavá tmou hriechu. Veľmi ma bolí moja svätosť, lebo diabol pošliapava moju svätosť a darí sa mu pošpiniť všetko, čo je ešte sväté. Terajšie omše sa menia na chladné a smutné, lebo všetko je v slabej viere. Prečo kňazi nesvätia pred každou svätou omšou svätenou vodou priestor a ľudí?! Keby sa tak konalo, diabol by nemal miesto v mojom chráme a počas omše. Prestáva sa veriť na peklo a na diabla, teda satanovu moc zla. Všade i v mojich chrámoch diabol má moc a vstupuje do chrámov, lebo v mnohých prípadoch sú chrámy znesvätené. Kde sú skutky lásky mojich pokrstených? Kde sú úsmevy, objatia, pomoc? Kde sú vaše ústa, čo majú hovoriť slová o mne, vašom Spasiteľovi? Kde je to svetlo, ktoré ma vyžarovať z vašich sŕdc, a tak sa každý spoznávať, že ste moje deti, vášho ukrižovaného Ježiša Krista? Nebojte sa a ukazujte, že ste verní mojej katolíckej viere. Kde sú vaše stretnutia i vonku, v prírode a hovorte o Božej sláve a mojom príchode, ktorý očakávate.

 

Veru, veru, hovorím vám, to, čo nie je horúce, vypľujem zo svojich úst a pošliapu to tí, čo ma nemilujú. Keby ste mali vieru aspoň ako horčičné zrnko, svet by rozkvital a pokoj vy vládol tam, kde by bola táto viera. Ale vy nemáte tú pravú vieru, ale vieru, ktorá je vierou sebcov a lakomcov. Nerozdávate svoj pokoj, ale nepokoj a hnev je v mnohých srdciach veriacich. Brat môj, povedal som ti to, čo bolo ešte potrebné povedať. Choď, brat môj, v pokoji. Ochraňujem si ťa, žehnám ťa v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Tvoj Brat až naveky, Ježiš.

Beda tebe, Európa a všetkým pyšným veľkým mestám a obciam

01. Október 2013

Veru, veru, hovorím vám, príde čas, že Európa, tá stará hriešnica, ktorá sa dopúšťa veľmi, veľmi ťažkých hriechov, nebude už taká, aká je dnes. Beda tebe, Európa a všetkým pyšným veľkým mestám a obciam, lebo peklu ste sa otvárali a  pekelné hriešne skutky ste konali, prepadnete sa do pekelného jazera so všetkým, čo vám bolo vzácne a kameň na kameni nezostane. Len popol a prach po vás zostane. Veru, veru, hovorím vám, živí budú kvíliť a mŕtvym smrť závidieť, ale smrť nepríde. Veru, hovorím vám, milióny duší odíde z minúty na minútu a hrôza sa ešte nedovŕši, lebo ešte príde ďalšia, ktorá musí zmiesť z povrchu zemského všetko, čo bolo označené pečaťou hriechu. Potom príde súmrak a ráno a svetlo ožiari moje verné duše, svetlo lásky a nádeje. Veru, veru, hovorím vám, milióny duší odídu do zatratenia, lebo nepočúvali môj hlas a nekajali sa, ale hriešne žili a zabávali sa, kŕmili sa mäsom, ktoré je zakázané v deň pôstu.

Európa, Európa, ktorá si kresťanskou bola, tvoje hriechy do výšin môjho neba vidím a moje Srdce bôľom kvíli, krv steká z mojich rán, ktoré sa z lásky k vám otvorili, znova a znova. Moje oči plné sĺz sa naronili, po líci stekajúc a padajúce na hriešnu Zem; do suchých sŕdc kvapkajúce moje slzy stekajú do tmavých siení, ktoré hriechom vládnu. Démonické príšery ovládajú ľudské duše, ktoré sú dušami môjho Otca, čo vládne dňom i nocou nad týmto hriešnym ľudstvom, ktoré som prišiel spasiť, a predsa neprijalo moju slávu, ktorú som mnohým pripravil tu, v nebi.

Beda vám, ľudstvo sveta, beda vám, hriešnici, ktorí zavádzate mladé duše, ktoré kráčajú cestou širokou a zlatou, ktorá ich zaslepuje a do priepasti privádza. Veru, veru, hovorím vám, ktorí nepravdu hovoríte a hriech vykrúcate na dobro a šerednosť na krásu, klamstvo na pravdu hovoríte. Už ste dostali ortieľ večnej smrti, vy klamári a smilníci, čo moje duše ste oklamali a k smrti priviedli. Veru, pri poslednom súde budete kvíliť a škrípať zubami za vaše skutky, čo ste vykonali zle, a tak sami ste prijali to, čo vám patrí.

 

Brat môj, ďakujem ti za tvoju vytrvalosť a lásku. Choď v pokoji. Tvoj Boh a Spasiteľ Ježiš Kristus. Amen.

Stránka 1 z 4

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  4  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: