Kde nie je láska, tam musí byť spravodlivosť

02. Jún 2013

Buď pozdravený a požehnaný môj brat a syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Brat môj, Ja, tvoj Brat Ježiš, ktorý ťa objíma, ťa prosím, prijmi moje slová s láskou a vážnosťou. Prosím ťa, môj drahý brat a syn, píš tieto slová pomaly a preciťuj môj smútok, ktorý pociťuje moje Srdce nad hriešnym ľudstvom sveta. Milovaný, pocítiš iba nepatrný smútok a bolesť, lebo tvoje fyzické srdce by to nevydržalo.

Toto hovorí Boh Trojjediný, mocný a svätý: Ja som Boh lásky, ktorý miluje nekonečnou láskou. Každý človek je volaný k mojej láske, každý človek je mi blízky a moja láska je každému darovaná. Tisíce a tisíce ľudí neprijíma moju lásku, pretože odmieta moje volanie a prijatie toho syna či dcéry, aby som ich objal a obliekol do čistého obleku, ktorý mám pripravený pre každého človeka vo svete.

Ja som váš Boh, ktorý vidí tú úbohosť vo vašich srdciach; tú spúšť, ktorá je vo svete a valí sa s veľkou rýchlosťou do všetkých svetadielov. V mnohých národoch sveta je strašná nenávisť, bezcitnosť a ľahostajnosť o svojho brata a sestru. Všade vo svete je duch zla, ktorý zosilňuje zo dňa na deň. Vaše srdcia sú chladné a temné. Pamätajte, bez mojej pomoci a požehnania zahyniete.

 

Ja som vaša Nádej,

Ja som váš Život,

Ja som vaša Cesta.

Bez mojej lásky ste studené bytosti bez života.

Ja som váš Boh, ktorý volá k vám, aby som vás viedol po ceste života, nie smrti.

Ja som živý Boh, Boh lásky, ktorý sa k vám skláňa, aby som vás zachránil pred veľkou potupou a večnou smrťou.

 

Celý svet, celý svet bude musieť prejsť mojou očistou, ktorá je potrebná pre vašu spásu a navrátenie sa na tú správnu cestu svätosti. Už čoskoro prídem, aby som očistil Zem od kalu hriechu, aby moja Svätosť otvorila srdcia všetkých, čo budú prosiť o odpustenie. Toto vám hovorí váš Boh: Moja Svätosť nenávidí hriech. Áno, moja Svätosť nenávidí hriech; je mi odporný, čo len najmenší hriech v človeku, pretože je to červ diabla, ktorý ho vkladá do ľudského duchovného srdca, teda do duše človeka, ktorý nahlodáva ľudskú myseľ a myseľ podáva človeku podnet ku hriešnemu skutku. Hriech je odporný, tak ako to, čo vám ho ponúka, teda démon pekiel. Človek, ktorý žije dlho v ťažkom hriechu a pribúda tento hriech každý deň, táto duša je šeredná tak ako to, čo ju už vlastní, teda démon pekiel. Tisíce a tisíce duší človeka chodia s telom po svete, ktoré sú démonické a hrozné výzorom. Za tieto duše moje Božské Srdce smúti, lebo strácajú život v blaženosti, v mojom kráľovstve so mnou, a tak vstúpia do pekelného ohňa a utrpenia.

Ja som spravodlivý Boh, ktorý je veľmi spravodlivý. Moja spravodlivosť je svätá a moje oči vidia všetko, čo je vo svete dobré i zlé. Ja som však i milosrdný Boh, ktorý odpúšťa hriechy a vymazáva to, čo je vo vašom svedomí zlé. Moja láska je milosrdná – moje milosrdenstvo je láska. Kto sa utieka k môjmu milosrdenstvu a prosí o odpustenie, dosiahne odpustenie; skrze kňaza a moju Cirkev a skrúšené srdce človeka dosiahne moje odpustenie všetkých hriechov, ktoré človek vo svojom srdci mal.

Ja milujem a odpúšťam, lebo som vaša Láska, ktorá miluje pokorných. Toto vám hovorí váš Boh a Spasiteľ: Deti sveta, deti, ktoré žijete v údolí temna, počúvajte môj hlas, počúvajte moje volanie, ktoré sa k vám ozýva. Prijmite moje pozvanie a vstúpte do brány pokoja a šťastia, vstúpte a budete deťmi svojho nebeského Otca až naveky. Odmietnite život, ktorý žijete a prijmite život istoty a svätosti, život čistý; život, ktorý vás bude viesť práve tam, kde som a kde vás očakávam.

Moja pravica je mi už priťažká, lebo mi ju ťažia hriechy sveta. Svätá Matka Mária mi ju pridržiava a prosí moju Svätosť a moju Spravodlivosť o zhovievavosť. Vaša svätá Matka Mária je neustále kľačiaca pred mojou velebou a trónom a prosí za tých, čo kráčajú do pekiel za ich záchranu, prosí za pokoj vo svete, volá a prosí, aby som ešte pozhovel na mieste a vytrval v pokoji. Veru, veru, hovorím vám, keď prídem k vám, budete musieť odčiniť každú krivdu, ktorú ste spáchali. Keď položím na Zem moju pravicu spravodlivého hnevu, dve tretiny ľudstva odíde z hodiny na hodinu z tohto temného sveta. Veru, veru, hovorím vám, dobrí či zlí, spravodliví či nespravodliví, malí či veľkí, bohatí či chudobní, odídu z tohto sveta a predstúpia pred moju Tvár, aby som každému prisúdil ortieľ súdu mojej spravodlivosti:

 

v Tí, čo hrešili a ťažko bojovali proti mne a hriechu sa nebáli, pôjdu do pekelného ohňa.

v Tí, čo vlažne žili, pre svoju dušu čas nemali, pôjdu do ťažkého očistca.

v Tí, čo ma milovali, ale viac času obetovali svojej práci či iné hriechy konali a spoveď bola raz za čas a nekajali sa zo svojich hriechov, prejdú do očistca  druhého stupňa a dlho budú sa očisťovať zo svojej ľahostajnosti voči mne, Bohu a Spasiteľovi.

v Tí, čo žili s láskou v srdci a milovali moje Srdce, spravodlivo žili a modlili sa a kajali, prídu ku mne, aby som im dal veniec spásy.

 

Veru, veru, hovorím vám, bez svätej Matky Márie moja spravodlivosť by už zasiahla, ale prosby a pokorné Srdce moje drahej Matky ma koná milosrdným i naďalej, a tak moja svätá spravodlivosť je zatienená mojimi lúčmi mojej veľkej lásky – milosrdenstva. Čakám, čakám a volám svet k obráteniu sa, aby moja spravodlivosť nemusela zasiahnuť. Veru, veru, hovorím vám, prídem ako zlodej a vezmem si to, čo nebolo pripravené a uzamknuté.

 

Brat môj, volám, volám a ľudstvo sa neobracia k láske. Ľudia ešte trúfalejšie urážajú mňa, Boha lásky a Spasiteľa sveta i Ducha Svätého. Svet je veľká Sodoma a Gomora; je to už všade, v celom svete je bezbožnosť a hriešnosť, ktorá je volajúca do neba:

krádeže,

vraždy,

neúcta môjho Mena,

rúhanie,

smilstvo, cudzoložstvo je rozšírené,

rozpad manželstiev,

vražda nenarodených dietok,

homosexualita žien či mužov,

ničenie sŕdc mojich nevinných detí,

človek miluje viac zviera ako človeka a ochraňuje život a slobodu zvieraťa, nie človeka, ktorého som stvoril na svoj obraz,

podvody na svojich blížnych,

túžba po peniazoch i za majetky,

drogy, alkohol,

hlad ľudstva, pretože druhí sa obohacujú na ich úkor či bolesť,

a ešte strašne veľké hriechy, ktoré človek koná proti človeku a proti mne, vášmu Bohu.

 

Svet preto bude prísne súdený a už aj je odsúdený za všetky urážky proti mne a proti svojmu blížnemu. Kde nie je láska, tam musí byť spravodlivosť. Ten čas, ktorý spomínam je už tu a moja spravodlivosť musí vykoreniť hriech zo sveta. Potom bude človek iný a láska bude prekvitať. Lásku a pokoj nastolím, spravodlivosť a teplo budú nad svetom. Láska, pokoj, spravodlivosť, svetlo, ktoré bude ožiarovať svet, pokora a radosť, toto všetko zošlem na svet, keď očistím svet od hriechu.

Prosím, modlite sa, modlite sa a žite spravodlivo, nedajte sa strhnúť klamlivým svetom, ktorý uráža moje Meno, ktoré je sväté. Modlite sa a buďte v očakávaní, lebo Ja prídem už čoskoro, aby som zmenil svet. Nenechajte sa oklamať falošným mesiášom, ktorého majú už pripraveného vám ukázať. Och veru, veľa mojich detí sa nechá oklamať, lebo slabú vieru majú vo svojom srdci. Buďte ostražití a otvorení môjmu Srdcu, ktoré žiari svetlom svätosti. Každý, kto mi je verný, dostane lúč poznania z môjho Srdca, ktoré je sväté. Buďte smelí a nedajte sa zviesť z cesty spásy. Žehnám všetkých, čo žijú vo svete. Vaša Nádej – Láska – Svätosť – Život. Amen.

Boh – Otec, Syn a Duch Svätý.

 

Ďakujem ti, že si prijal moje slová, ktoré som vypovedal pre človeka sveta. Brat môj, tvoje srdce dnes precitlo, keď si prišiel na eucharistický sprievod. Dnes som požehnal toto mesto, v ktorom žiješ, požehnal som i celé Slovensko, ktoré mi koná smútok. Veru, veru, hovorím ti, málo mojich detí, ktoré sa mi klaňajú, sa modlia tú modlitbu, ktorú dostali, aby sa modlili v sobotu. Som smutný z tohto národa, lebo veľa hriechu vychádza z tohto národa:

tvrdosť srdca,

nenávisť,

neprajnosť,

surovosť,

klianie, rúhanie proti mne, vášmu Bohu i Spasiteľovi a Duchu Svätému a svätej Matke Márii,

okrádanie svojho blížneho i o posledný majetok,

krádeže,

vraždy,

nevera manželov a manželiek,

smilstvo, cudzoložstvo,

klamstvo, podvody,

nenávisť, ohováranie, osočovanie,

vraždy nenarodených dietok,

opovrhovanie blížnym,

pýcha tých, čo vlastnia majetky,

slabá a falošná viera,

ubližovanie blížnemu,

lakomstvo, ktoré sa šíri

a ešte iné ťažké hriechy, ktoré sa šíria týmto malým národom.

 

Teraz hovorím to, čo príde na tento malý národ, ktorý ma zradil v láske.

Dopustím, aby človek žijúci v tomto národe plakal a nepokojné srdce mal;

nebude sa tomuto národu dariť a chudobnejší bude;

matky nešťastné budú, lebo stratia svoje deti, ktoré svetom pôjdu;

choré deti rodiť sa budú;

neúroda bude;

veľa krvi potečie cestami i necestami;

nepokoj postihne túto Zem;

očistím túto Zem od všetkého, čo je skazené;

choroby prídu, zomierať budú mladí a pomoci im nebude;

voda pohltí veľa územia;

oheň spáli to, čo je pyšné;

blesky padať na Zem budú a ničiť majetok budú i životy ľudské;

alkohol či drogy sa viac rozšíria,

nespravodlivosť, drahota, klamstvo sa zväčší;

ľudské srdcia stvrdnú;

nepokoj nastane;

zemetrasenia dovolím.

 

Áno, drahé moje dieťa, tak toto všetko dovolím, lebo veľa pýchy je v tvojom národe. Málo sa modlia, málo pokory vládne v tvojom národe. Pokorím tento národ s cudzími pánmi, ktorí nenávidieť budú tento národ a opovrhovať ním budú.

Veru, veru, hovorím vám, modlite sa, modlite sa tú modlitbu, ktorú sme vám darovali. Potom budem milostivý a vypočujem vás.

 

 

Končím s tebou rozhovor a ďakujem ti za tvoju odovzdanosť, buď silný a vytrvaj mi až do konca. Žehnám vás všetkých, čo počúvate tieto slová. Milujem vás, moji drahí. Amen. Váš Ježiš Kristus – vaša Nádej a Spása.

Volám vás, volám vás, nebojte sa prísť ku mne a prijať moje veľké milosrdenstvo

07. Apríl 2013

Pokoj s tebou, brat môj, priateľ, syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Brat môj, dnešný deň je dňom môjho veľkého milosrdenstva pre celý svet. Tento deň je zo všetkých dní najväčší z môjho milosrdenstva. Tento deň dávam každému, kto mi je naklonený a prijíma moje milosrdenstvo s vierou a s nádejou, veľké odpustenie vín a trestov.

Brat môj, hovor a napíš, že moje nekonečné milosrdenstvo je nekonečná rieka milostí, ktorá osviežuje a očisťuje od hriechu. Každý hriešnik, ktorý príde k tejto rieke môjho milosrdenstva a ponorí sa do tejto rieky s nádejou a s ľútosťou za svoje previnenia, táto rieka milosrdenstva očistí všetko, čo ten hriešnik mal na svojom úboho srdci.

 

Áno, Ja som Boh milosrdenstva,

Ja som Boh lásky,

Ja som Boh odpúšťania,

Ja som Boh spásy,

Ja som Boh nádeje,

Ja som Boh svetla a večného šťastia,

Ja som Boh pokoja,

Ja som Boh, ktorý miluje i hriešnikov a túžim po dušiach hriešnikov, aby vstúpili pod moje krídla istoty a lásky.

Volám vás, volám vás, nebojte sa prísť ku mne a prijať moje veľké milosrdenstvo. Každý, kto s dôverou príde pred môj obraz a odovzdá mi svoje srdce, ktoré je plné nedostatkov a hriechu a povie mi:

 

Ježišu Kriste, ľutujem, ľutujem všetko,

čo som vo svojom živote zapríčinil

a vykonal zle voči tebe a svojmu blížnemu.

Prosím, prosím, odpusti mi moje hriechy

a zachráň ma od spravodlivého súdu,

ktorý ma očakáva, keď prídem k tebe.

Verím, verím však v tvoje mocné a nekonečné milosrdenstvo,

do ktorého sa s nádejou odporúčam a ponáram.

Pane Ježišu Kriste, ponor ma do rieky svojho milosrdenstva

a zachráň ma od večného trestu, ktorý by ma očakával.

Amen.

 

Toto sú moje slová pre každého, kto sa chce ponoriť v mojom milosrdenstve. Vy, moji drahí, čo sa modlievate korunku môjho milosrdenstva, modlite sa za všetkých hriešnikov, modlite sa za svoje rodiny a deti. Šírte túto modlitbu vo svojom okolí a hovorte o mojom veľkom milosrdenstve.

 

Môj obraz je súčasťou modlitby; skrze tento obraz dostávajú sa vám veľké milosti. Hľa, môj obraz, moje oči, ktoré hľadia na hriešnosť ľudstva a vidia skazu duší, ktoré padajú do večného zatratenia. Moje dva lúče, ktoré vychádzajú z môjho Srdca, sa rozlievajú do celého sveta, aby každého hriešnika pozdvihli a priviedli do lona svojho Boha. Moja pozdvihnutá ruka pripravená požehnať celý svet, aby človek spoznal moje milosrdenstvo, ktoré je pomoc tým, ktorý ma hľadajú, aby ma spoznali. Moje rany, ktoré raz budú žiariť svetlom, keď budem prichádzať v oblakoch, v sláve svojho Otca, aby to všetci videli a prijali moje posledné milosrdenstvo. Moje kráčajúce nohy, ktoré sú na obraze, sú znakom, že neustále kráčam ku všetkým, ktorí ma volajú a hľadajú.

 

Brat môj, majte túto modlitbu vo veľkej úcte a dôvere, lebo tie slová, ktoré vyrieknete, sú slovami svätými a majú moc, ktorá je potrebná pre tých, ktorí očakávajú túto modlitbu vedome či nevedome. Toto hovorím Ja, Kristus milosrdenstva. Veľmi málo je obrazov môjho milosrdenstva v kresťanských rodinách a mnohí sa nevedia modliť túto modlitbu. Tiež i v chrámoch je môj obraz zavesený na bočných stenách a v poniektorých ani nie je zavesený, a tak nie je uctievaný.

Amen. Hovorím vám, veľká škoda pre tých mojich kňazov, ktorí nehovoria o mojom nekonečnom milosrdenstve; tak málo je im pomoci darované od môjho veľkého milosrdenstva. Veľa, veľa obrátení by nastalo v tej farnosti, v ktorej by môj kňaz úctu mal a viedol moje ovečky do môjho košiara; kde by na čele sprievodu išli s mojím obrazom a na perách a zo srdca sa modlili modlitbu milosrdenstva.

Tento čas veľkého hriechu a boja zla proti dobru, svetla proti tme, je už u konca. Prichádza už čas víťazstva nad zlom a tmou. Moje víťazstvo bude veľké a moje Srdce ožiari svet svojím víťazstvom, ktoré bude konečné.

Ja som Boh, ktorý ešte volá k pokániu a k láske, k modlitbe svätého ruženca a k modlitbe milosrdenstva. Deti moje, modlite sa a postite za obrátenie hriešnikov, za podlomenie moci zla vo svete. Nezapodievajte sa falošnými predstavami a očakávaním o konci časov. Deti moje, toto prenechajte mne, vášmu Spasiteľovi a Trojjedinému Pánu Bohu a Otcovi vás všetkých. Neočakávajte senzáciu. Vaša viera však je slabá a vaša duša je ohrozená. Modlite sa a žite v láske a pre lásku; čas sa postará sám o seba. Vy, moji verní, nepodľahnite falošným prorokom a víziám. Modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia, modlite sa za duchovnú silu pre všetkých verných a kňazov či Cirkev svätú.

Deti moje, prečo hľadať niečo, čo už máte napísané v Knihe, ktorá vás má viesť správnou cestou. Táto kniha je Biblia a každé slovo je slovom Božím. Čítajte a rozjímajte o každom slove.

Nebojte sa, nebojte sa, ktorí ma milujte a ste mi verní. Ako by som vás mohol opustiť v ťažkej dobe, keď vy ste moje deti a Ja som váš Otec, ktorý vás miluje. Nebojte sa toho, čo má prísť, lebo Ja som s vami. To, čo má prísť, príde pre Božiu slávu a slávu i vašu. Pokoj, pokoj, pokoj vám dávam. To, čo ste počuli a počujete je pre vašu obozretnosť, aby ste vedeli spoznať čas, ktorý žijete.

Amen. Hovorím vám, buďte pozorní, buďte pozorní pred falošným učením a hlásaním o Božej sláve. Modlite sa a volajte Ducha Svätého a vašu i moju Matku Máriu a Ochrankyňu svätej Cirkvi katolíckej. Deti moje, vytrvajte vo vernosti a v modlitbe. Veľa, veľa falošných prorokov vystúpi a budú vás klamať  a zvádzať učením a hlásaním falošných proroctiev. Už teraz vychádzajú z útrob zeme, ktorá ich vypúšťa, aby vás klamali a odviedli od pravej viery. Mnohí, moji drahí, podstúpite i ťažké chvíle a sklamania.

Deti moje, ešte príde veľa duší ku mne, ktoré budú opásané červeným opaskom, čo znamená mučeníkov pre moju vieru a pravdu. Musí sa naplniť to, čo už je predpovedané.

Milujem vás, moji drahí, som s vami a budem s vami až do skončenia sveta. Amen. Váš Boh – Otec – Syn a Duch Svätý.

 

 

Drahý môj brat, priateľ, syn, ďakujem, že si prijal moje volanie. Ďakujem ti, že sa modlíš za obrátenie hriešnikov. Brat môj, modli sa za svet, ktorý je už na pokraji zrútenia a hriech je mocný a šerednosť veľká.

Chváľte Pána všetky končiny zeme, lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie

30. Marec 2013

Buď pozdravený môj brat, priateľ, syn, ozývam sa ti v túto nočnú hodinu, hodinu očakávania a Božieho zmŕtvychvstania. Brat môj, moja moc Boha zostúpila nad ránom, aby som vstúpil svojou mocou do zbitého a mŕtveho tela, ktoré bolo doráňané a ukrižované pre vaše spasenie.

Brat môj, vstal som z mŕtvych v sláve a s Božou mocou Ducha Svätého tak, ako som predpovedal mojím apoštolom a učeníkom. Mnohí z nich stále ešte nechápali o čom hovorím i keď poznali poniektorí proroctvá prorokov.

Brat môj, vstal som z moci svojho Otca nad ránom v nedeľu, aby som skôr, ako sa zjavím mojím apoštolom a Márii Magdaléne, aby som prišiel objať moju uboľavenú Matku, ktorá sa modlila a bdela celú noc. Prišiel som skôr k mojej uboľavenej Matke, ktorú som miloval a jej modlitby ma volali, aby som tak vykonal. Stalo sa. Prišiel som k mojej nežnej, sladkej, čistej, uboľavenej Mamičke, aby som jej oznámil radostnú správu, že jej mŕtvy Syn vstal z moci Boha z mŕtvych. Moja láska, ktorá horela a horí k mojej nežnej Matke, je veľká, a preto si zaslúžila, aby som Ja, jej zmŕtvychvstalý Syn sa ukázal mojej Mamičke. Moja Mamička padla na kolená a hlboko sa mi sklonila. Ja som ju zdvihol a s láskou objal a povedal som jej: „To som Ja, tvoj mŕtvy Syn, ktorý ožil, aby som svedčil o Božej sláve a moci. Plním to, čo bolo napísané. Ja som to, tvoj Jednorodený Syn, ktorý bol zabitý a oživený, aby všetci, čo vo mne veria, boli jedno so mnou.“ Sedeli sme ešte dlho a hovoril som mojej Mamičke o tom, čo všetko sa udeje a ako Božie kráľovstvo vyzerá, o tajomstvách Božích, aby prijala Božiu svätú vôľu, že bude Ženou, ktorá bude zachraňovať duše.

 

Brat môj, moje utrpenie bolo vám darované z lásky, aby ste boli spasení. Moja smrť bola ťažká a bolestná. Už milióny duší bolo zachránených od večnej smrti a diablovej moci. Ale tiež i milióny duší padlo do zatratenia a márna bola moja bolesť a krv, pretože neprijali moju spásu.

 

Chváľte Pána všetky končiny zeme, lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. Amen.

Bez pokory a lásky voči blížnemu nedosiahnete moju milosť a požehnanie

27. Marec 2013

Buď pozdravený brat, priateľ, syn, prichádzam k tvojmu srdcu, aby som skrze tvoje srdce povedal moje slová človeku sveta.

 

Hľa, vstupujem k vám a hovorím k vám Ja, váš Boh, ktorý stvoril svet i vás, aby ste ma chválili a uctili ako vášho Stvoriteľa a zdrojcu vášho života.

Hľa, tu som. Áno, tu som, v týchto slovách, ktoré môj Duch zosiela k vám skrze ducha môjho syna, aby všetko napísal a odovzdal tým, čo všetko odpíšu a napíšu do malého časopisu, ktorý je mi milý.

Počúvajte môj hlas, ktorý neustále znie vo svete; milujte zázraky prírody, ktoré vidíte, lebo to všetko tvorím pre vás, človeka sveta. Vo všetkom je vložená moja láska k vám, v každom kvete, či malom tvorovi, ktorý nie je ani vidieť. Moja láska je láskou neobyčajnou, ale svätou a mocnou.

Všetko, čo človek čerpá zo zeme pre svoju chamtivosť a nerozumne s tým všetkým nakladá, to nie je dobre. Daroval som vám, človeče sveta, všetko, čo je vôkol vás; daroval som vám čistý svet, aby ste tento dar zveľaďovali a starali sa o tento veľký dar. I vy, čo bohatnete na daroch, ktoré patria všetkým, dostanete odmenu odo mňa, vášho Boha. Tieto pozemské dary patria všetkým a nie len jednotlivcom, či skupinám dychtivým po zlate a peniazoch. Veru, veru, hovorím vám, už mnohí dostali spravodlivý trest, tí, čo žili pred vami a obohacovali sa na úkor svojich blížnych.

 

Ty, človeče sveta, kráčaš po materializme a tvoje srdce je túžiace po hmotnom blahobyte, ale tvoja úbohosť, ktorú máš, ťa raz dovedie do hrozného rozpoloženia a tmy tohto duchovného bytia. Mnohé deti tohto sveta, ktoré odovzdali všetko úsilie, silu, čas, zdravie pre materialistické blaho svojho bytia, spadli až na dno svojej ľudskej sily a teraz, keď mnohí už prišli do večnosti, prišli s holými dlaňami a srdcom, dostali to, čo si nazhromaždili za svojho života tu, vo večnosti, a to je nič a nič dostali. Teraz mnohí z nich musia platiť mne svojím utrpením a pokorou, ktorou je očistec.

Veru, veru, hovorím vám, bohatstvo svetské je len márnosť a potupa duše. Bohatstvo človeka tlačí do slepej uličky, kde napokon zostane nehybne a skôr či neskôr duchovne upadne do nehybného bodu ducha. Ten človek, ktorý vlastní a honobí po statkoch a bohatstve, zabúda na lásku k blížnemu a pokoru. Už tisíce bohatých, ktorí žili na svete pred vami, mali tak zatvrdnuté srdcia, že sami seba odsúdili do zatratenia, lebo veľká pýcha a nadradenosť, egoizmus, lakomstvo, záťaž ich ťažkých hriechov a neláska, týchto ľudí strhla do večného zatratenia.

Veru, veru, hovorím vám, tí boháči sveta, ktorí vlastnia mnoho, pre obyčajného človeka až závratné bohatstvá, keby rozdali tým, čo hladujú a žijú v úbohých podmienkach, nebolo by hladu, ani toľko chudobných mojich detí. Keby človek, ktorý má ľudskú moc, nedával na zbrojenie toľko peňazí ako sa dáva, každý človek by žil spokojne a bez hladu i nevyliečiteľných chorôb. Toto však je pravda, ktorú hovorím, keby sa človek viac priblížil ku mne a s pokorou sa mi odovzdal, žilo by sa človeku ľahšie i šťastnejšie. Ale bez mojej pomoci a požehnania sa človek márne namáha a hľadá potešenie v zábavách, šťastie v peniazoch, alkohole, drogách, smilstve a ešte v iných ťažkých hriechoch, kde raz klesne až na dno svojho bytia a tam ten človek hľadá východisko a to je samovražda. Áno, tých je mnoho, čo predstupujú predo mňa a počujú môj ortieľ spravodlivosti.

 

Ty, človeče sveta, si ma vylúčil zo svojho života, ale nemôžeš ma odstrániť natrvalo, lebo Ja som tvoj Boh, ktorý ťa raz bude súdiť, keď príde tvoj čas. Hlúpy je ten, čo si myslí opak a hovorí si, toho ja sa nebojím, veď som ešte mladý a silný, čo sa mne môže stať. Ja ti hovorím, už mnohí tak súdili a dnes sú v ťažkom väzení alebo horšie, v zatratení pre ich pýchu a hriešnosť, ktorú konali. Hlúpy si, človeče, že kopeš si večný ohnivý hrob, do ktorého spadneš a naveky budeš v ňom.

Slepota a hluchota je v mnohých, čo žijú vo svete. Nechcú počúvať hlas svojho Stvoriteľa, nechcú vidieť, čo Ja im prinášam a ukazujem vám cestu, ktorá vám ukáže smer, aby ste prišli ku mne.

Chaos je okolo vás; hluk, ktorý potláča moje Slovo, moju blízkosť. Ženiete sa stále niekam, ani sami neviete kam. Pokoj vám chýba, môj Boží pokoj, ktorý nechcete prijať, ale skôr túžite po nepokoji a hlúposti, ktorú obdivujete. Hluk vás ničí telesne i duševne. Všade počúvate hudbu či piesne, ktoré rozdrásavajú vaše vnútro i keď sami to nepociťujete. Hluk mnohých áut a inej techniky, ktorá prechádza okolo vás, vás ničí, vašu psychiku, ktorá nakoniec vyúsťuje do depresie a slabosti človeka.

Tento svet blúdi v tme, ktorá je tmou duchovnou. Áno, človeče sveta, blúdiš v tme bez cieľa a svetla, lebo nepoznáš iné svetlo ako len pozemské, ale toto svetlo ťa nedovedie do cieľa!

Počúvaj ma, človeče sveta, počúvaj, čo ti hovorí tvoj Boh. Všetko, čo som už povedal, či to bolo teraz či minule, sa splnilo a plní. Ty, človeče sveta, ktorý ľahostajne a tvrdohlavo kráčaš v temnote ducha, počúvaj, čo ti hovorím. Toto je moja Pravda a Pravdu ti hovorím. Prichádza čas a už je tu, keď tvoja duša bude sa triasť a tvoje oči uzrú to, čo všetko si vykonal zle a čo si mohol vykonať dobre a nevykonal si. Tvoj duch spozná moju Velebu a moc, ktorá je nekonečná, ale i moju nežnú lásku, ktorá je svätá. Bude to pre teba, človeka hriechu, veľmi, veľmi bolestné, budeš chcieť zomrieť, ale Ja to nedovolím, iba tým, čo sú už na dne ťažkých hriechov a budú vzdorovať, v kliatbach kričať a preklínať moje Meno, tých strávi oheň večný.

Veru, veru, hovorím vám, toto je moja Pravda, bude to pre vašu spásu a obrátenie sa, aby ste zanechali hriešny život a bláznivé kráčanie za niečím, čo vás vedie do ničoty.

 

 

Lakomstvo

Toto hovorí váš Boh, ten, čo žije v strachu o svoj majetok, je otrokom svojho majetku. Ten, čo je lakomec, lakomcom aj zostane a do môjho kráľovstva sa nedostane. Lakomstvo je oplzlý hriech, ktorý človeka opantá, ak sa nechá. Preto buďte pozorní na tento neduh človeka. Lakomstvo a túžba vlastniť a mať viac a viac je vo svete veľmi rozšírený ťažký hriech. Skrze chamtivosť a lakomstvo tisíce ľudí hladuje a žijú v biede pre tento ťažký hriech a tým je lakomstvo.

Neláska

Tak veľa je nelásky, ktorá ubližuje ľudskej duši i telu. Nemilujete, ale nenávidíte blížneho svojho. Neláska a nenávisť kráčajú ruka v ruke. Práve nenávisť a neláska ničia všetko pekné, čo človek nosí vo svojom vnútri. Bez lásky človek sa stáva vrahom svojej večnej duše. Bez lásky je človek zlý, až démonicky posadnutý a tých je vás, vo svete, tisíce. Vy, čo ste s stratili, čo ste boli pokrstení a žili ste v Cirkvi a odišli ste z náručia môjho a zostali ste za bránami Nového Jeruzalema, ktorý je pripravený prijať všetkých, čo ma milujú, prosím, vráťte sa, vráťte sa, aby ste nezostali vonku, v tme a zime, kde bude škrípanie zubov. Volám vás, moje deti sveta, vráťte sa späť, do môjho náručia svätej Cirkvi.

Váš Boh lásky a života. Amen.

 

Pre kresťanov a verných

Ja, váš Boh lásky a nádeje či spásy vás, moji drahí, žehnám a pozdravujem vás skrze tieto slová, ktoré s láskou vám zosielam. Toto vám hovorím, deti moje, milujem vás, milujem vás všetkých, čo ma oslavujú a sú mi verní. Ja som Boh váš, ktorý sa skláňa k vám a svetlo lásky vám dávam, posilu všetkým mojím verným pokrsteným zosielam. Ťažká chvíľa nastáva pre svet, ktorý je bezbožný a démonický; tento svet, ktorý som stvoril a z lásky som daroval človeku, aby ho naplnil a žil podľa Zákonov, ktoré som zoslal. Človek je hriešny a neponaučil sa z predchádzajúcich trestov, ktoré dopadli na ľudstvo. Veru, veru, hovorím vám, moji drahí, moje oči a uši prijímajú zo sveta mnoho zlého, čo človek koná voči mne, vášmu Bohu, ale i človek proti človeku. Láska sa vytráca, ale i medzi vami, mojimi vernými, čo ma voláte: „Pane, Pane,“ je málo lásky a súcitu či pokory. Bez pokory a lásky voči blížnemu nedosiahnete moju milosť a požehnanie. Žite tak ako prví moji kresťania žili, v harmónii a láske, pomáhali si navzájom, poznali sa v tej ťažkej dobe, kto je kresťan, lebo Duch môj každého označil znakom, ktorý bolo poznať na tvári a v očiach i v správaní. Vy, čo ma milujete, žite tak ako som už povedal, aby ste sa navzájom poznali a boli súdržní. Ukazujte tým, čo hľadajú moju Pravdu, že ste pravými kresťanmi.

 

Kresťanstvo nech sa zakladá:

v na láske

v na pokore

v na modlitbe

v na obeti

v na rozdávaní

v na hlásaní mojej Pravdy, to je slova Božieho medzi ľuďmi.

Modlitba nech je srdcom hovorená a darovaná, modlitba osobná a modlitba svätého ruženca. Osobná modlitba je rozhovor so mnou, vaším Otcom. Hovorte mi všetko, čo ste prežili v ten deň. Hovorte so mnou, lebo Ja som vaším Otcom a rád počúvam svoje deti, ktoré s dôverou pristúpia ku mne a odovzdajú sa mi celí. Modlite sa svätý ruženec; práve pre túto dobu sa treba modliť svätý ruženec. Skrze túto modlitbu veľa vypočujem a požehnám vám.

Deti moje, počúvajte a milujte svojich kňazov, modlite sa za nich, aby som im daroval silu a svätosť. Milujte a modlite sa za predstavených svätej Cirkvi. Nesmiete zle hovoriť o svojich duchovných vodcoch, ale ich chrániť a obhajovať. Dostali ste pápeža, toto vám hovorím, nikto nesmie hovoriť zle o mojom námestníkovi svätej Cirkvi. Modlite sa, modlite sa za svojho pápeža. Toto je pápež, ktorý bude zjednocovať Cirkev. Modlite sa a chráňte ho svojimi skutkami, pôstom a odovzdaním sa do mojej vôle. Nech nikto, čo ma miluje nehovorí o pápežovi zlé slová! Toto je pápež, ktorý vás bude viesť v ťažkom období. Diabol bude robiť veľké ťaženie proti tomuto pápežovi, aby mu podrážal nohy, a tak aby upadol i so svätou Cirkvou. Modlite sa za svätého pápeža, za jeho svätosť a silu, aby vytrval na ceste, po ktorej sa vybral a po ktorej idem i Ja, jeho Spasiteľ a Boh. Modlite sa, moji drahí, za svätú Cirkev a svätých kňazov, nech sú vaše modlitby počuť a vaše prosby vypočuté.

Žehnám vás, moji drahí, žehnám celý svet, nech moje Svetlo zostúpi na túto Zem. Amen. Boh Otec - Syn - a Duch Svätý. Amen. Amen. Amen.

 

Ďakujem ti, môj syn, brat, priateľ, že si mi daroval svoj čas. Dieťa moje, obetuj svoju silu pre mňa, modli sa za obrátenie hriešnikov a duše v očistci. Nezabúdaj na tieto duše, ktoré trpia svätou spravodlivosťou.

 

 

Dieťa moje, ešte sa ozvem i so svätou Matkou Máriou počas sviatkov. Žehnám ťa, drahé moje dieťa. Tvoj Boh Otec – Syn – a Duch Svätý. Amen.

Modlite sa, modlite sa, aby som vám pomohol z ťažkej doby, ktorá prichádza

17. Február 2013

Buď pozdravený brat, priateľ, syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Brat môj, dnes som pristúpil k tvojmu srdcu a vkladám doňho moje slová lásky. Brat môj, tvoje srdce je pokojné a isté, lebo cítiš moju blízkosť. Áno, Ja som tvoja Istota a Nádej v tomto neistom svete.

Brat môj, prosím, modli sa, modli sa za pokoj a vieru za tých, čo blúdia v tme; modli sa za tých, čo kráčajú slepo a bezbožne žijú bez môjho požehnania. Brat môj, modli sa za vieru, ktorú mnohí odvrhli, aby ju s istotou našli.

Bojíte sa mnohí, čo príde. Ja vám hovorím príde to, čo už je napísané a predpovedané. Čo očakávate od tých, čo zvnútra podlamujú moc a svätosť Cirkvi a utajujú vám Pravdu? Či vy, čo ste poznačení pečaťou kríža, ste iní ako tí, čo v zákulisí, vo vnútri, ničia Cirkev? Veru hovorím vám – nie ste! Voláte ma: „Pane, Pane,“ ale sami sebe si hovoríte: „Aký Pán, či ja som presvedčený o Pánovi, ktorého nevidím a nepoznám?“

Veru, veru, hovorím vám, vaše srdcia sú chladné a bezcitné; neukazujete lásku medzi sebou. Kto z vás vo svete pozná, že ste kresťanmi a deťmi vášho Boha? Takí ste ako živé mŕtvoly, ktoré chodia, ale života vo vnútri nemáte. Voláte sa kresťanmi, ale lásky vo vás niet. Žijete pre seba a svoje žalúdky, žijete pre materiálne pôžitky, kritizujete, ohovárate, nemilujete blížneho, opovrhujete blížnym, urážate, bez súcitu ste a pomoc neposkytujete tým, čo potrebujú vašu pomoc.

Mnohí žijete pre svet a hovoríte si: „Veď v nedeľu chodím do kostola, veď Pánu Bohu to postačí.“ Och, akí ste zaslepení, čo si tak myslíte; vaša odmena vás už čaká. Neposlušní ste mnohí voči svätej Cirkvi, ohovárate svojich kňazov či biskupov, vypisujete listy a sťažujete sa na svojich duchovných vodcov, na mojich vyvolených synov svätej Cirkvi. Už vám je pripravená odmena.

Ste mnohí prekvapení z toho, čo sa deje v mojej, ale i vašej svätej Cirkvi. Áno, môj námestník odstupuje zo stolca svätej Cirkvi, lebo Ja som mu to dovolil skrze Ducha svätého mu bolo oznámené, aby odišiel a prenechal tomu, čo bude meniť moju Cirkev k zmenám, ktoré s vami zatrasú. Preto je to tak, ako vidíte a počujete, pre jeho dobro a obetu, ktorú mi prinesie, som mu dovolil odísť zo svätého úradu.

Toto vám hovorí váš Boh, modlite sa, modlite sa a postite, aby som skrátil dni tmy, ktorá doľahne na túto Zem. Táto tma bude duchovná – útlak, prenasledovanie, či aj krviprelievanie za správnu či svätú Cirkev. Kríž budú chcieť odstrániť, aj sa im to čiastočne podarí a zamenia ho modernou palicou; Matku Božiu odstránia a povedia vám: „Matku si netreba uctievať, ale len Ježiša a Boha.“ Spoveď bude odstránená, Eucharistia zneuctená, sväté omše znesvätené a zmenené. Veľa kňazov bude podvedených, biskupi budú rozštiepení vo viere a v náuke Cirkvi. Veriaci budú hnaní do nepravého košiara. Nastane tma nad mojou Cirkvou.

Prichádza čas skúšok a vernosti, čas bolesti, či sily, ktorú môžete dostať odo mňa, vášho Pána Boha. Mnohí, mnohí uveria a budú sklamaní. Tí, čo vytrvajú vo vernosti a v láske, budú odmenení mojou láskou a svätosťou.

 

Brat môj, Slovensko je malá krajina a malý národ, ktorý je pod ochranou Sedembolestnej Matky Márie, ale i tento tvoj malý národ mi koná smútok a bolesť v mojom Božskom Srdci. Veľa, veľa hriechu vidím v tvojom národe; vidím ho ako sa potápa do hlbiny, ktorou je hriech. Ale ešte vidím polovicu tejto lode na povrchu a objíma ju práve svätá Matka Mária a modlitby tých, čo sa modlia svätý ruženec a prosia, skrze Matku Božiu, moje prebodnuté Srdce o pomoc.

Brat môj, tvoj národ je v ohrození, ktoré sa valí na tento malý národ, ktorý bol vždy blízko môjho Srdca. Zjednoťte sa v láske a v modlitbe, aby som nad vami natiahol svoju ochrannú ruku. Diabol je mocný a vie udrieť na miesta, kde ste oslabení. Preto buďte silní a ostražití. Spojte svoje modlitby a volajte, volajte moju Svätosť o pomoc. Po modlitbe Korunky hovorte tieto slová:

 

Svätý Bože,

ktorý si stvoril všetko, čo poznáme, ale i to, čo nepoznáme.

Prosíme ťa, Pane, zmiluj sa nad slovenským národom;

zmiluj sa nad nami a odvráť od nás nešťastie a tvoj trest,

ktorý padne na nás za všetky ťažké previnenia,

ktoré tento malý národ vykonal a koná:

za vraždy,

za odvrátenie sa od tvojej lásky,

za urážky, ktoré vyriekli ústa naše,

za potraty nenarodených detí,

za krádeže,

za rozpadnuté rodiny,

za smilstvo a cudzoložstvo,

za nelásku k našim blížnym,

za odmietanie tvojho slova, ktoré nám dávaš,

za urážky Ducha Svätého,

za urážky kríža a Spasiteľa nášho,

za urážky Matky Božej Márie,

za alkoholikov a zničené mladé duše, ktoré žili v hriechu,

za lakomosť,

za hriešne túžby, ktoré sa šíria našou krajinou.

Zmiluj sa, zmiluj sa, zmiluj sa, Pane Bože Trojjediný

nad týmto národom slovenským;

uchráň náš národ od útokov zla.

Daj nám, prosíme, svoju lásku, svetlo, nádej a spásu.

Zmiluj sa nad nami, nehodnými deťmi, ktoré zabudli vzývať tvoje sväté Meno.

Budeme sa snažiť žiť tak, aby si nám žehnal a prinavrátil pevnú vieru.

Amen.

 

Pane Ježišu Kriste,

s hlbokou pokorou sa ti skláňame a prosíme ťa Pane náš,

zmiluj sa nad naším národom,

zmy z nášho národa tmavé škvrny hriechu,

ožiar naše srdcia Duchom Svätým,

aby sme sa zmenili a obrátili naše srdcia k tebe a zavrhli hriech,

ktorý je smrťou pre naše večné duše i krajinu, v ktorej žijeme.

Amen.

 

Potom sa ešte modlite bolestný ruženec. Modlite sa, modlite sa, aby som vám pomohol z ťažkej doby, ktorá prichádza. Tí, čo odmietnu túto modlitbu, nech sa nepohoršujú a neprotivia sa mne, Bohu a Spasiteľovi. Ježiš – Kráľ sveta. Amen.

Stránka 3 z 4

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  4  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: