Chráňte sa všetkého, čo by vám mohlo uškodiť na nesmrteľnej duši

28. September 2013

Buď požehnaný brat môj, priateľ, syn, ďakujem ti, že si vstal tak skoro ráno na moje volanie. Brat môj pristúpil som k tvojmu srdcu, aby som ti daroval moje slová pre moje deti, ktoré ma milujú.

 

Ja, váš Boh a Spasiteľ i Duch Svätý, sa k vám prihováram v jednej Trojitej Božskej osobe. Milovaní, ktorí plníte moje slovo a žijete v Božej bázni, Ja, váš Spasiteľ prichádzam k vám, až k vášmu srdcu, ktoré si beriem do svojej opatery a ochrany. Všetci, čo plníte vôľu môjho Otca i moju, vás povyšujem do výšin mojej Svätosti. Vy ste moje ratolesti, vy ste moja radosť; konáte mi radosť môjho Ducha. Každý, kto koná vôľu môjho Otca a moju, sme u každého z vás prítomní.

Milovaní, milujte všetko, čo poznáte a dostávate odo mňa. Ja som vinič a vy ste moje ratolesti môjho viniča. Sme jedno, sme spoločne spojení. Deti môjho Srdca, radujte sa a plesajte, lebo prichádzam k vám. Moje slová sa naplňujú, ktoré som vyriekol mojím apoštolom, keď som mal vystúpiť do nebeskej slávy a k môjmu Otcovi. Radujte sa, lebo moje slová sú pravdivé. Váš Boh a Spasiteľ vás príde vyslobodiť z útlaku hriechu. Nebojte sa, lebo Ja som s vami; nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu vám nemôžu zabiť. Chráňte sa tých, čo by chceli zabiť vašu dušu, lebo duša je večná a svätá, keď je pod vplyvom Ducha Svätého.

Deti moje, chráňte sa všetkého, čo by vás vábilo a zviedlo z cesty svätosti a pravdy Božej. Chráňte sa dychtivej túžby mať a vlastniť pozemské majetky, túžby mať čo najviac peňazí, zlata, túžiť po kariére a vysokom postavení. Chráňte sa všetkého, čo by vám mohlo uškodiť na nesmrteľnej duši, lebo diabol striehne na všetko a všade, kde by vás zviedol z cesty spásy.

Milované deti, nebojte sa správ, ktoré okolo vás hlásajú o nepokojoch, vojnách, katastrofách, hladu, nenávisti, vraždách, krádežiach, smilstvách a ešte iných ťažkých hriechoch, ktoré človek koná, pretože je príliš vzdialený odo mňa, vášho Boha a Spasiteľa sveta. Vy, čo žijete v jednote s mojou Svätosťou a Zákonmi, ste pod mojou Božou ochranou už tu, na zemi, ale i vo večnosti.

Milované moje deti, vašou pomocou v tomto svete je modlitba a pôst. Vašou Orodovníčkou v nebi i Pomocníčkou a Ochrankyňou je moja svätá Matka Mária i vaša Matka, ktorá je poslaná svätým Bohom a mojím Otcom na túto Zem, aby ochraňovala všetkých, čo sa utiekajú pod jej ochranu; tiež aby zachraňovala duše od satanovej zloby, a tak vytrhla mi mu čo najviac duší z pazúrov. Moja svätá Matka mi pripravuje cestu a ohlasuje o láske, čistote, pokore, pravde Božej, ohlasuje i o mojom druhom príchode, ktorý je už tu.

Veru, veru, hovorím vám, diabol bojuje proti mojej Matke a hlavne sa to ukazuje na zlých plodoch mnohých verných svätému krížu. Tí, čo odmietajú moju svätú Matku a zo všetkých síl útočia na jej čistotu a svätosť, útočia zároveň i na mňa, jej Syna a Spasiteľa Ježiša Krista. Sú to spoločenstvá, ktoré klamlivo hlásajú a vzývajú Ducha Svätého a nehanblivo a znesvätene volajú moje Meno, Meno Ježiš!!! Práve tieto spoločenstvá odmietajú moju svätú Matku a úctu k nej. Pozor, pozor si musíte dávať, lebo diabol ľstivo vstúpil do mojej svätej Cirkvi, aby rozvrátil moju Cirkev zvnútra. Diabol je ľstivý a inteligentný padlý anjel, ktorý má určitú moc, aby mohol škodiť a ničiť čo je Božie. Deti moje, preto zaútočil ľstivo proti mojej svätej Matke práve zvnútra Cirkvi skrze týchto všelijakých spoločenstiev, kde Matka Mária nemá miesto!!! Satan pozná moc svätej Matky Márie, ktorú dostala odo mňa, aby bola postrachom celému peklu. Pozná, a preto zaútočil práve tam, kde sa majú rozvíjať vzťahy mladých k mojej svätej Matke. Mnohé spoločenstvá, kde vzývajú moje Meno bez úcty a čistej lásky, moja Matka je nepotrebná a nechcená. V srdciach mladých nie je miesto pre moju Matku Máriu. Diabol ovláda srdcia mnohých, ovláda všetko, čo je označené zlom a neúctou, preto zaútočil na mladé srdcia skrze to, čo je muzika a oklamal mnohých, že to, čo robia, je správne. Vymýva zo sŕdc úctu k Márii, mojej svätej Matke a tiež modlitbu svätého ruženca. Opakujem vám, svätého ruženca, lebo táto modlitba je svätá!

Deti moje, ak sa podarí satanovi vymazať či vymyť zo sŕdc mladých či starých úctu k Márii, mojej svätej Matke a odmietnu modlitbu svätého ruženca ako nepotrebnú a budú dvíhať len ruky a vykrikovať slová chvály, ktoré v mnohých prípadoch sú len prázdne slová, nie úprimné a skáču pri všetkom či tancujú, to nie je pre mňa modlitba srdcom, s týmto spôsobom nič nevyprosia, ale sa sami klamú!

Satan dobre vie, že Máriu, Matku môjho svätého Srdca, je potrebné odstrániť z cesty, lebo kde je moja Matka s mocou, ktorú dostala odo mňa a môjho Otca, tam satan nemôže zvíťaziť. Preto vám hovorím, kde nie je ochrana mojej svätej Matky, tam je moc satana. Tam, kde nie je modlitby svätého ruženca, tam je moc satana. Satan nenávidí modlitbu svätého ruženca. Kde sa modlia svätý ruženec s láskou a srdcom, tam je satan vyhnaný a so zúrivosťou uteká z tohto miesta preč. Ale tam, kde je hluk a spev či recitovanie nejakých slov, chvál, ktoré sú v mnohých prípadoch nezrozumiteľné a svojské, tam diabli tancujú a rehlia sa, lebo oklamali tých, čo odmietajú svätú Ochrankyňu a postrach celého pekla, moju i vašu svätú Matku neba a Kráľovnú lásky.

Drahé moje deti, táto doba, ktorú žijete, je dobou klamstva a podvodov či na hmotné statky či i duchovne. Satan je klamár, starý had, ktorý zviedol ľudstvo z cesty blaženosti. Tento svet je v područí satana, celý svet sa zvíja pod jarmom klamstiev a podvodov. Opak je pravdou a krása je zmenená na šerednosť; čo je pekné je škaredé a čo je škaredé je pekné; čo je klamstvo je pravda a pravda je utláčaná za nepravdu.

Deti, či sami nevidíte, že táto nepravda, ktorá sa vám ponúka je práve od diablovej moci? Všade vládne duch klamstva či podvodov, chamtivosti, nečestnosti. Človek sa stáva posadnutý po týchto hrozných vlastnostiach diabla: čím viac zla, tým sa nám bude lepšie žiť, lebo čo bolo sväté, to sme znesvätili, čo bolo čisté, to sme zašpinili, čo bolo pravdivé, to sme zmenili na nepravdu.

Deti moje, vy zostaňte verní vo viere a Ja budem s vami. Vy ste moje verné deti, môjmu Srdcu vzácne. Milujem vás, modlite sa a žite v pokoji. Amen.

 

Brat môj, teraz by som rád povedal slová pre mojich služobníkov svätej Cirkvi.

Moji drahí, prihováram sa k vám s láskou a s mojím požehnaním. Milujem vás, Ja, váš Ježiš Kristus, prihováram sa k vám skrze môjho brata a vyvoleného syna, ktorý skrze srdce prijíma moje slová lásky. Ja som Pravda, ktorá sa vám ponúka. Vyvolil som si vás za mojich služobníkov mojej svätej Cirkvi. Ste mojimi služobníkmi, ktorí majú veľmi dôležitú úlohu. Pamätajte, čo vám hovorím, každý, čo slúžite mne, teda svätej Cirkvi katolíckej rímsko, grécko či pravoslávnej, ste mojimi služobníkmi, opakujem vám, moji drahí, ste služobníkmi, teda máte slúžiť. Tým vám hovorím slúžte a nie dajte sa obsluhovať! Mnohí z vás, čo ste prijali službu kňazstva, ste prijali úlohu práve služobníka svätej Cirkvi. Moje oči vidia v mnohých prípadoch opak. Odmietate slúžiť a vysluhovať. Prečo sa ukladáte do bdelého odpočinku, keď okolo vás horí oheň hriechu?! Prečo vaše ústa mlčia, keď diabol hlása nepravdu a roznáša hriech?! Prečo ste uzavretí za stenami vašich obydlí a nekonáte nič pre záchranu duší?! Ste uzavretí srdcom i v domoch. Sedíte pri počítačoch a televízii a vonku umierajú duše večnou smrťou zatratenia!!!

 

Veru, veru, hovorím vám, veľa som vám daroval a ešte viac budem od vás žiadať. Neutešujte sa myšlienkou: „Veď konám, čo je odo mňa žiadané a vykonal som už toho dosť.“ Nikdy toho nie je dosť urobené, lebo na druhej strane je ten, čo nespí a koná, to je večný nepriateľ satan, ktorý strháva duše ľudské do pekelnej priepasti. Či Ja, váš Boh a Spasiteľ Ježiš, som bol uzavretý a nečinný? Chodil som po Galilei, po Jerichu a kázal som slová, ktoré sú zapísané v Písme svätom. Či som nevyháňal zlých duchov z tých, čo boli posadnutí? Áno, vyháňal som ich z moci môjho Otca, ktorý ma poslal na túto Zem. Či som nekriesil a neuzdravoval mŕtvych a chorým som neprinavrátil zdravie? Áno, uzdravoval som a kriesil som mŕtvych, ktorých je oveľa viac ako je napísané v knihe svätom Písme. Bolo ich okolo 80 a uzdravených cez 430 ľudí, ktorých som sa dotkol. Ale oveľa viac ich bolo uzdravených mojím pohľadom a Duchom Svätým. Sú to tisíce, presne ich je 1885 ľudí, čo sa dostali z choroby, aby boli zdraví a silní.

Synovia moji, prečo nechodíte do príbytkov a neuzdravujete telo i dušu? Prečo nechávate trápiť moje deti, ktoré sú posadnuté zlými duchmi a nemajú toho, kto by im pomohol? Veru, veru, hovorím vám, budem vás veľmi prísno súdiť za vašu ľahostajnosť a pohodlie, nevšímavosť, pýchu, ktorú máte v sebe, nesvätosť vašej duše, nadradenosť a mamonu, ktorú tiež milujete.

Vy, ktorí ste stanovení Cirkvou a v Cirkvi ste biskupmi, nech z vás padne nadradenosť a pýcha, pohodlie a konajte pre záchranu mojich duší. Vyjdite zo svojich prepychových palácov a s pokorou prichádzajte k tým ovečkám, ktoré som vám zveril. Uzdravujte dušu i telo, vyháňajte zlých duchov z tých, čo sú duchmi posadnutí. Veru, veru, hovorím vám, choré sú moje deti, ktoré sú choré duchom a poškvrnené zlým duchom. Beriem vás na zodpovednosť, biskupi mojej Cirkvi, za to, že tisíce mojich detí blúdia tmou a ich duše trápia zlí duchovia pekiel. Beriem vás na zodpovednosť za stratu mojich duší a znesvätenie mojich chrámov, ktoré sú príbytkom môjho Otca a mňa, vášho Spasiteľa a Veľkňaza Cirkvi svätej. Beriem vás na zodpovednosť za modernizáciu a odvrátenie sa od svätých hodnôt svätej Cirkvi.

Veru, veru, hovorím vám, za všetko mi budete musieť zaplatiť, za vašu pohodlnosť, ľahostajnosť, pýchu, nevšímavosť, nesvätosť, zradu. Ste predsa zástupcami mňa, Ježiša Krista, tu, na zemi, ale vaše srdcia sú, u niektorých, vzdialené a tvrdé tou vašou vnútornou pýchou. Nezaujímate sa o stav života v Cirkvi, zaujímate sa o stav materializmu a peňazí. Škoda, veľká škoda bude vášho času na tomto svete, ktorý žijete pre svetské blaho a nie blaho duchovné.

 

Pozdravujem vás, moji drahí a služobníci svätej Cirkvi, čo plníte a milujete moju Pravdu a mňa, vášho Učiteľa a Spasiteľa sveta.

Milovaní moji bratia kňazi, ďakujem vám za vašu obetavosť, ktorú preukazujete mojej svätej Cirkvi. Vy ste tí, čo sú pevnými piliermi svätej Cirkvi. Na týchto pilieroch je postavená moja, ale i vaša svätá Cirkev. Ďakujem vám, že ste sa nespreneverili a neprepadli tomuto svetu, ktorý vás nenávidí. Vy ste moji praví nasledovníci môjho učenia; do vás vkladám moju nádej a svätosť svätej Cirkvi.

Bratia kňazi moji, čoraz viac kňazov a vašich spolubratov sa ponecháva viesť týmto duchom tohto sveta. Satan vás nesmierne nenávidí a koná všetko, čo mu je umožnené pre to, aby vás zničil. Preto to robí krutou formou, to je smrť, čiže smrť môjho kňaza, čím sa tak stáva mučeníkom; potom útlak duchovný, čím sa stáva mučeníkom nekrvavým spôsobom, ale mučeníkom a tiež jeho spôsob ľstivosti je materializmus, teda oklame toho môjho kňaza, ktorý sa nechá oklamať alebo žil v podmienkach v minulosti v pohodlí a v teple svojich rodičov, kde vládla mamona, vstúpi mu do srdca a oklame môjho kňaza a služobníka práve túžbou po pohodlí a peniazoch.

Vy, moji verní, čo žijete pevne vo viere a kráčate v mojich šľapajach, vás milujem a objímam. Len vás prosím, chráňte moje duše pred tlakom diabla, ktorý strháva tisíce duší do zúfalstva a beznádeje. Tisíce mladých duší máta tmou ducha, topia sa v bahne, ktoré sa volá  droga, alkohol, nezriadený život, nečistota srdca, beznádej, fanatizmus, diabolská hudba, smilstvo, ateizmus, satanizmus, veštenie a iné spájanie sa so satanovou mocou.

Drahí moji, prosím, obetujte všetko pre tieto stratené duše, ktoré vy môžete ešte zachrániť svojou modlitbou, pôstom a obetou, svätou omšou. Zvolávajte ľudí na modlitby za chorých mladých ľudí, ktorí sú chorí duchom, ale i telom. Modlievajte sa bolestný ruženec za tieto úbohé duše a tiež korunku milosrdenstva. Prosím, začnite už teraz a pomáhajte týmto zblúdilým dušiam, ktoré sú pred priepasťou pekla a už sa do tohto priestoru večnej smrti veľa mladých duší dostalo!

 

Žehnám celú moju svätú Cirkev v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Ste moje deti, ktoré volám k sebe do otcovského láskavého náručia

25. September 2013

Buď pozdravený môj drahý brat, priateľ, syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Brat môj, ďakujem ti, že tvoje srdce je pripravené prijať moje slová pre človeka sveta.

 

Prichádzam so slovami lásky a povzbudenia Ja, váš Boh a Spasiteľ. Prihováram sa vám, aby som vás povzbudil a usmernil vo vašom živote.

Ty, človeče sveta, počúvaj moje slová, ktoré s láskou hovorím; prijmi ich, človeče sveta, aby si spoznal svojho Boha, ktorý sa ti prihovára, aby si sa nevyhováral na nepoznanie a nevedomosť o svojom Stvoriteľovi a Spasiteľovi. Ja som tvoj Boh, ktorý ti dáva všetko, čo potrebuješ vo svojom živote. Počúvaj, čo ti hovorí tvoj Boh, prijmi ma medzi seba, miluj moje Zákony lásky a Ja ti darujem pokoj a šťastie. Prijmi moje slová s úctou a pokorou, lebo tieto slová sú odo mňa, tvojho Boha, ktorý ťa stvoril a oživil vo svete, v ktorom žiješ; skrze tvojho otca a matku tvoju, som ťa poslal na túto zem, aby si plnil plán mojej stvoriteľskej lásky. Prosím, človeče sveta, snaž sa žiť tak, aby moja svätá spravodlivosť nemusela byť prísna, keď prídeš pred moju Tvár.

Veľa, veľa ľudstva ma odmieta, moju lásku a nehu, ktorú chcem každému darovať. Ty, človeče sveta, odovzdaj mi svoje srdce, ktoré je neslobodné, lebo je obklopené starosťami a hriešnymi túžbami tohto sveta. Áno, túžbami, ktoré si sami vkladáte do svojho srdca. Milujem vás všetkých veľkou láskou, ktorú vylievam na tento svet, ale milióny duší ma odmieta, milióny duší mnou opovrhuje. Aká je to opovážlivosť, ktorú človek koná proti mne, vášmu Stvoriteľovi a Bohu svetov.

Skláňam sa k vám a volám vás, prijmite moje slová, moju prosbu, aby ste ma prijali medzi seba, a tak aby som žil vo vašom srdci a v kruhu vašich rodín. Škoda, že ste, ľudia sveta, prestali dôverovať pravde a láske večnej. Prečo ste vymenili svetlo za tmu, šťastie za zúfalstvo, lásku za nenávisť, pokoru za pýchu, vieru za ateizmus!

Ľudia sveta, Ja som živý váš Boh, som stále prítomný vo všetkom a všade. Bez mojej moci či svätej vôle sa nič nepohne. Áno deti, ste moje deti, ktoré volám k sebe do otcovského láskavého náručia, aby som si vás pritúlil k Božiemu Srdcu plnému láskavosti a šťastia. Volám a volám, som neúprosný v láske a ku láske; chcem vaše šťastie, ktoré tento svet vám nemôže darovať.

Každý ste dostali odo mňa, do vienka svojej duše, zrnko lásky, úcty, ľútosti, radosti, svedomia, pokoja, odvahy, šťastia, poznania, pokory, rozumu. Toto je v každom človeku vložené, aby tak, ako dospieva a žije, zveľaďoval a šíril tento dar, ktorý mu bol vložený do duše. Vy však, čo nemilujete a odmietate moju existenciu, odmietate i moje dary, teda zrnká Božskej lásky, ktoré majú rásť, a tak ukazovať iným, že ste spoločne deťmi vášho Boha. Vy však prijímate zrno kúdolu, teda zrno diabla, ktorý vám zasieva zlobu, nenávisť, závisť, osočovanie, vraždy, smilstvo, rúhanie, ponižovanie brata a ešte iné zúfale ťažké previnenia proti mne, vášmu Bohu. Veru, veru, hovorím vám Ja, váš Boh, budem sa vám prihovárať až do krajnosti vášho svedomia, aby som z vás, ktorí prijmete moje pozvanie, zachránil čo najviac vašich duší pred diablovou mocou a zatratením. Beda potom tým, čo ma odmietnu a tvrdošijne ma budú odmietať a nenávidieť; hovorím vám, lepšie by bolo vám nenarodiť sa, lebo naveky vás odmietnem a zavrhnem, lebo ste ma neprijali za svojho Boha, ktorý sa k vám skláňal a prosil vás o zmenu vašich sŕdc.

 

Veru, veru, hovorím vám, ešte sa k vám prihováram a volám vás k môjmu Božskému Srdcu, ktoré je žriedlom pre vaše smädné a úbohé duše. Som Svetlom a Nádejou pre všetkých, čo hľadajú cieľ svojej cesty života, som Pravda, ktorá vás uzdraví. Každý, kto ma prijme, bude oslobodený od okov zla a zviazanosti na zlo. Beda však tým, čo zostanú vonku, v tme a zime, lebo budú škrípať zubami a stonať od bolesti.

Volám vás, ste moje deti, vášho nebeského Otca, ktorý bdie dňom i nocou. Odložte hnev a nenávisť, odložte všetko, čo vás vzďaľuje od svojho Stvoriteľa. Nech vaše srdcia sa otvoria pre večné šťastie a lásku. Bez lásky ste studené pochodne, ktoré len tlejú a dymia. Veru, hovorím vám, život vám veľmi rýchlo plynie a vaše duše sú tmavšie a tmavšie. Ktorá, z vašich duší, čo odmietate mňa, Vášho Stvoriteľa a Spasiteľa sveta, bude môcť prejsť bránou svetla a čistoty? Veru ani jedna nebude môcť prejsť cez bránu svetla a čistoty, teda bránou spravodlivosti, ktorá je bránou úzkou.

Toto hovorí váš Boh, každý, kto príde slobodne a povie mi: „Abba – Otče, zhrešil som, odpusť mi moje viny, ktoré som vykonal. Ľutujem, ľutujem, ľutujem svoje skutky.“ Či Ja, dobrotivý Otec, môžem svojho Syna zavrhnúť naveky? Ó, to nie, lebo moja láska je ľútostivá, moja láska je veľká a dobrotivá, moja láska je svätá a nekonečná, moja láska je milosrdná.

Veru, veru, hovorím vám, zmeňte si svoje životy, ktoré sú smutné a niekedy beznádejné. Veru, hovorím vám, vaše životy sú v nepokoji a v túžbe vlastniť a mať čo najviac. Vaše životy sú bludiskom a nepoznajú smer a cieľ je vám ďaleko. Deti sveta, pristúpte, pristúpte ku mne a odhoďte od seba všetko, čo vás vedie do zúfalstva a beznádeje; odmietnite všetko, čo by vám škodilo do večnosti. Len večnosť je dôležitá a pravdivá, len večná duša je dôležitá pre večnú slávu u mňa, svojho Boha a Spasiteľa sveta.

 

Pamätajte, že za všetko, čo konáte dobre, budete odmenení dobrom; čo konáte zle, budete odmenení zlom. Život vám prejde tak rýchlo a príde večnosť, ktorá je večná a nemeniteľná. Preto konajte dobro a žite pre dobro, aby ste mali hojnú odmenu vo večnosti. Každé zlo bude potrestané a každé dobro odmenené.

Terajší človek je veľmi vzdialený od tajomstiev svätej Cirkvi, máta a blúdi v tme, ktorou je hriech a nevedomosť či nepoznanie Boha. Tak je, človek odmieta moje poznanie lásky a prijíma poznanie temna. Veru, veru, hovorím vám, človeče sveta, počúvaj môj hlas, počúvaj, čo ti hovorí tvoj Boh a Spasiteľ a Duch Svätý. Nesmieš žiť tak ako žiješ, lebo trest je blízko. Tento trest spozná každý človek vo svete za svoju bezbožnosť a urážky, ktoré konáte. Už sa malo stať veľa vecí, ktoré sa oddialili skrze prosby svätej Matky Márie a svätých v nebeskej sláve i za prosby, ktoré volajú tu, na zemi. Veľa vecí, smútkov, či trestu bolo oddialených či odpustených.

 

Ja som Boh a Pán čo vládne nad všetkým a pre všetkých, som Pánom všetkých svetov, viditeľných i neviditeľných, a predsa sa skláňam k tebe, človeče sveta ako prosebník, aby som ťa zachránil pred zúfalstvom a večným zatratením a stratou mojej lásky večnej.

Moja láska obklopuje celý vesmír a všetko, čo som stvoril, aby som svojou láskou a svätosťou všetko posväcoval a oživoval. Moje veľké Meno je Boh a Boh je Svätý nadovšetko Svätý. Tento Boh však je urážaný a preklínaný, znesvätený, opovrhovaný a nechcený. Tak je, som Bohom nechceným a nepotrebným. Preto moja svätá vôľa musí dopustiť to, o čo človek sa snaží: to je vojna a moc, moc a vojna, ktorú človek miluje. Zabíjanie a útlak iných je na dennom poriadku. Neúcta a osočovanie, klamstvo a zlodejstvo, podvody a obohacovanie sa na úkor chudobných sú na dennom poriadku. Teda každý deň sa konajú veľké neprávosti a bolesti tých, čo pracujú na tých, čo bohatnú a sú posadnutí po bohatstve a moci. Toto je človek sveta – hriešny a veľmi, veľmi ohyzdný z tých veľkých neprávostí a hriechu, ktorý nosí vo svojom srdci.

Prídem, ak sa človeče nezmení tvoje srdce; prídem, aby som zmenil tvárnosť Zeme; prídem, veru už čoskoro, aby som zachránil to, čo sa dá zachrániť. Vytrhnem vás z rúk protivníka, aby som vykonal to, čo je napísané. Zmením srdcia tých, čo konali pyšne a nelásku nosili v srdciach. Zmením všetko, čo je zlé vo svete, aby zažiarilo nové a čisté. Zmením všetko, čo bolo hriešne a tmavé. Moja Svätosť zasiahne a oheň mojej spravodlivosti pohltí všetko, čo bolo hriešne. Toto sú moje slová pre človeka sveta.

 

 

Brat môj, priateľ, syn, choď na odpočinok, Ja prídem a poviem ti ešte moje slová pre mojich verných a svätú Cirkev a spoločenstvo Božej lásky. Choď v pokoji a s mojím požehnaním. Amen.

Človek uráža svojho Stvoriteľa a žije hriešnym životom

09. September 2013

Buď požehnaný môj malý syn, prichádzam k tvojmu srdcu, aby som ťa pozdravila a povedala moje slová pre teba i ostatným tvojím bratom a sestrám a mojím deťom.

Dieťa moje, dnes som prišla k tebe s tvojím dovolením, aby som vám oznámila moje posolstvo lásky a nádeje. Ďakujem ti, že sa modlíš a voláš Meno Pánovo.

 

Čas veľkých bolestí a utrpenia či prenasledovania sa blíži. Čas, ktorý bol predpovedaný, je veľmi, veľmi blízko. Príde veľký hlad, príde veľká vojna, ktorá už klope za dverami ľudských dejín, príde drahota. Veru, dietky moje, Boh dopustí na túto zem, aby sa zvíjala v kŕčoch a v špine svojich vín. Človek bude posadnutý, a už aj je, po peniazoch a ľahkom živote. Nastúpila veľká démonická moc hriechu, ktorá ovládla svet, a to je nestudnica a smilnica či démon Mamon, ktorý ovláda svet svojím hriešnym leskom zlata. Tento démon ovláda srdcia ľudí a vkladá túžbu vlastniť a mať čo najviac. Vkladá človeku túžbu po peniazoch, aby mali čo najviac, ale tu je ďalší démon – démon Beritoxomol; tento všetko berie tak, že človek vlastní veľa peňazí a napokon veľa stratí na míňaní nepotrebných vecí, na automatoch, zábavách, ľahkým životom a nakoniec človek nemá zasa nič. Ďalší démon, čo ovláda srdcia ľudské, je démon Luxorotis, ktorý vkladá do sŕdc hriech lakomstva. Tento hriech je spojený s túžbou vlastniť čo najviac a nedať nikomu nič ani sebe. Ďalší démon, ktorý zabíja duše večnou smrťou je hriech vraždiť za peniaze a ubližovať blížnemu, aby dosiahol od svojho blížneho peniaze; tento démon je Hoturotostus. Beda týmto dušiam, ktoré sa nechajú ovládnuť tomuto démonovi.

 

Dieťa moje drahé, ešte chcem oznámiť toto: táto vojna, ktorá je už určená, bude krutou a veľmi zlou vojnou tak, ako človek žije a nepočúva výzvy môjho drahého Syna Ježiša Krista, tak si sám človek nakladá na svoju hlavu závažie zla a strádania. Človek uráža svojho Stvoriteľa a žije hriešnym životom. Čoraz viac a viac mojich detí, čo boli označené krížom, odvracajú sa od svojho Boha a žijú len a len pre svoju ľudskú rozkoš. Cirkev, ktorá bola svätou, je len Cirkvou, do ktorej sa vlúdil diabol a ničí všetko, čo bolo pre kresťana sväté. Cirkev je svätá, ale nie vo svete. Putujúca Cirkev je znesvätená a sú pošliapavané skoro všetky sväté Zákony.

Áno, dieťa moje, sú ešte i svätí v putujúcej Cirkvi. Sú to ale jednotlivci a tiež komunity, ktoré dodržujú Zákon lásky a svätosti. Je ešte veľa kňazov, ktorý žijú sväto, ale to je málo na to, aby pozdvihli svoj hlas svetu, lebo utlmia ich tí, čo vládnu tejto Cirkvi. Čuduješ sa, ty môj malý syn, týmto mojím slovám? Áno, čuduješ, lebo tvoje oči ani srdce nepozná vnútro Cirkvi. Bolí ma moje Srdce a moje oči slzia nad pohľadom, kam smeruje Cirkev, do tlamy satana, ktorý očakáva chvíľu svojho víťazstva. To sa ale nestane, lebo Boh svätý je oveľa silnejší a satanova zloba bude podlomená a ja, Matka Spasiteľa a Kráľovná lásky, pošliapem hlavu satana. Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí a vy, čo ste žili pre tento čas, zvíťazíte so mnou, aby sme vzdávali svätému Pánu Bohu chválu a česť.

Drahé moje dietky zo spoločenstva Božej lásky, ja, vaša Matka lásky, vás prosím, žite s otvoreným srdcom pre tento čas veľkých milostí. Boh svätý dáva v tento čas veľké milosti všetkým, čo sa utiekajú k svojmu Stvoriteľovi a Spasiteľovi sveta.

 

Buďte verní a silní, radujte sa a veseľte sa, že sa dožívate týchto časov, ktoré zmenia čas ľudstva. Jasajte a plesajte, že vaše oči uzrú veľké svetlo a slávu Božiu, v ktorej bude prichádzať Spasiteľ sveta Ježiš Kristus.

 

Chváľte svojho Boha a milujte sa navzájom, lebo Pán pohliadol i na vás, moje dietky, aby ste mali účasť na jeho veľkej oslave, ktorú pripravil všetkým, čo ho milovali.

 

Chváľte Boha všetky končiny zeme, lebo prichádza Kráľ kráľov.

 

Radujte sa všetci, čo ste boli po boku svojho Boha a kráčali ste po cestách Pánových.

 

Radujte sa a plesajte všetci, čo ste milovali svojho brata a sestru a dobre ste konali všetkým, lebo vaše oči uzrú slávu svojho Boha.

 

Chváľte a vyvyšujte Boha vášho, lebo pohliadol na maličkých, aby vám daroval večné kráľovstvo a slávu svoju.

 

Dieťa moje, prichádzate ku mne na sviatok Sedembolestnej. Áno, ďakujem všetkým, čo prídu a zúčastnia sa modlitieb. Prosím, smelo a s radosťou predkladajte svoje prosby. Hlavne:

v za pokoj vo svete;

v za trpiacu Cirkev;

v za matky, ktoré sa rozhodli dať svoje počaté dietky preč;

v za chorých a trpiacich;

v za obrátenie hriešnikov;

v za svätých kňazov a svätú Cirkev;

v za zomierajúcich;

v za tých, čo hľadajú Božiu lásku;

v za nových členov Božej lásky;

v za členov Božej lásky;

v za chorých členov Božej lásky;

v za pomoc Božiu pre komunitu;

v za požehnanie pre komunitu;

v za biskupov a pápeža;

v za predstaviteľov vašej vlasti;

v za čistý úmysel tých, čo riadia krajinu.

 

Dieťa moje ešte poviete tieto slová:

 

Milovaný svätý Bože, ďakujeme ti,

že si nám daroval dar najväčší,

ktorým je pre nás, Slovákov, Sedembolestná Matka, bolestná Panna Mária.

Mária Sedembolestná, Matka Ježiša Krista,

prosíme ťa, ochraňuj národ slovenský od všetkého zlého,

od vojny, nešťastia, hladu, chorôb, nelásky, neúcty a iných hriechov.

Prijmi nás pod svoju materinskú ochranu a chráň nás, naše domy,

naše hory, údolia, stráne, cesty, na ktorých sa koná toľko nešťastia.

Ochraňuj srdcia naše od hriechu a nelásky.

Ďakujeme Bohu a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi, tvojmu Synovi,

že nám teba dal za Matku a Ochrankyňu našich duší i celého sveta.

Amen.

 

Buďte jedno telo a jedno srdce, buďte jednotní a milujte sa navzájom tak, ako vás milujeme my tu, v nebi. Pokoj, pokoj, pokoj, vám dávame.

 

Buď požehnaný môj syn, za tvoju silu a čas, ktorý mi dávaš. Modli sa, modli sa za spoločenstvo Božej lásky. Nech toto slovo Božej lásky vo vás sa ukotví. Tvoja Matka lásky Mária Anna. Aleluja.

Každý hriech bude potrestaný a každý skutok milosrdenstva odmenený

28. Jún 2013

Buď pozdravený brat, priateľ, syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Shalom, shalom, shalom, pokoj, pokoj, pokoj ti dávam, môj pokoj ti dávam.

Brat môj, teraz sa sústreď na moje slová, ktoré s láskou chcem darovať všetkým mojím deťom, teda človeku sveta.

 

Prihováram sa k vám Ja, váš Boh a Spasiteľ sveta. Deti, deti moje, Ja som váš Boh, ktorý sa vám prihovára a dotýkať si praje vášho srdca, aby ste prijali moje slová plné mojej Božej lásky. Som Boh, ktorý dňom i nocou stráži váš život, ktorý som vám daroval. Hľadím na dobrých i zlých, hľadím na dobro i hriech, ktorý sa koná vo svete a ktorý konáte vy, moje deti. Mrak hriechu je veľký a čierny, ktorý sa valí svetom. Tento mrak hriechu je na celom svete a hustne pre hriech človeka. Ja som váš Boh, ktorý hľadí na toto veľké zlo, ktoré celý svet obklopuje; pre ľudskú pýchu a egoizmus, tvrdosť srdca, svet čoraz viac kráča k veľkému nešťastiu. Veru, veru, hovorím vám, k veľkému nešťastiu sveta. Vy sami, ľudia, ktorí konáte zlo a zlé skutky sú vám blízke, sa odsudzujete a už ste odsúdení za všetko zlo, čo ste vykonali, lebo vaše srdcia sú skamenené a cit ochabnutý. Ja dopúšťam to, čo je vo svete: pohromy, nešťastia, vojny, vraždy a iné hrozné prírodné úkazy či zemetrasenia. Sami ľudia si privolávate trest svojho srdca, kde ste boli blízko diablovi, ktorý chce zničiť ľudí i svet. Každý hriech bude potrestaný a každý dobrý skutok milosrdenstva odmenený.

 

Mnohí z vás hovoríte o mojich slovách, že sú bludom či nepravdou, strašením; veď nič sa nedeje. Ja vám hovorím deje sa a bude sa diať pre vašu záchranu vašich duší. Tí, čo príjmu moju ruku, budú zachránení; tí čo odmietnu, budú odvrhnutí odo mňa až naveky. Každý už teraz nech si vstúpi do svojho vnútra, teda do svojho svedomia a uvažuje o svojom živote, ktorý prežil a žije. Každý človek je hriešny, a preto vám dávam šancu zmeniť hriešny život, ktorý ste doposiaľ žili.

Počúvajte môj has, počúvajte, čo vám hovorí váš Boh. Ten, čo si myslí, že unikne môjmu pohľadu a môjmu súdu, je na veľkom omyle. Ja vidím všetko, čo človek koná i v skrytosti a čo si myslí a povie. Nik mi neunikne, môjmu pohľadu, lebo Ja som všade prítomný, som všade i tam, kde už vaša myseľ či um nedosiahnu. Som všade, lebo som všeprítomný a vševediaci, som Boh, ktorý je a bude. Som vaša Nádej, som váš Život, som vaše Šťastie, som vaša Cesta, som váš Spasiteľ.

Deti sveta, viac a viac upadáte vo viere, viac a viac sa obklopujete materializmom tohto sveta. Ste prikovaní reťazami mamony, túžiacimi po peniazoch za každú cenu. Veci duchovné – veci Božie sú vám vzdialené. Modlitba, pokánie, svätá liturgia, úcta, láska k blížnemu, štedrosť, čisté srdce, pravda, súcit, obetavosť - toto je u mnohých vzdialené. Človek je tvrdého srdca, posadnutý diablom, nervózny, egoistický, nevšímavý, klamlivý rečou, kalný pohľad, nevraživosť, neláska, závisť, osočovanie, lakomstvo, smilstvo, túžiaci po pomste, neústupčivý, nepomôcť blížnemu z lásky, uškodiť blížnemu, faloš, ohováranie, krádež, vraždy, krivo svedčíte proti blížnemu, ubližujete starým a deťom svojou pýchou.

 

Deti sveta – človeče sveta, Ja, váš Boh vás prosím o vaše srdcia. Odovzdajte mi slobodne vaše úbohé srdcia naplnené hnusom tohto sveta – hriechom. Každý, kto príde ku mne a otvorí svoje srdce slobodne, prijmem toto vaše srdce s láskou a zmením ho na skvost, ktorý bude žiariť svetlom lásky a slobodne budete žiť pre lásku a pravdu vášho Boha.

Deti moje, mnohí tieto slová odmietate, mnohí sa boja týchto slov. Prečo ich odmietate? Prečo sa bojíte? Ja vás nechcem strašiť, ale vás napomínam a dávam vám radu do vášho života.

Áno, svet kráča do záhuby, svet kráča do tlamy diablovej, lebo človek odmieta moju podanú ruku. Ja som váš Boh, ktorý neustále vás volá k obráteniu sa, volám vás k láske, volám vás po zmene vašich životov, ktoré sú ako blúdiace hviezdy, ktoré nemajú stánie. Volám vás po úcte a milovať blížneho svojho ako seba samého. Volám vás po čistote, volám vás, aby ste žili podľa svätých zákonov, ktoré som vám daroval.

 

Bojíte sa, lebo je vo vás slabá viera, bojíte sa o vaše statky, bojíte sa o svoje peniaze, bojíte sa o vaše pohodlie, ktoré by sa zmenilo, keby ste prijali moje slová. Bojíte sa o všetko, čo žijete, bojíte sa počúvať slová o pokore a čistote, bojíte sa zmeniť vaše životy, ktoré sú vzdialené od života so mnou, vaším Bohom a Spasiteľom sveta.

Odmietate moju pravdu, ktorá by vás oslobodila od nepravdy a závislosti na tomto svete, ktorý je svetom zradným a človeka skántri duchovne. Prijímate nepravdy, prijímate nečistotu tohto sveta, prijímate falošných prorokov, prijímate nečistého ducha tohto sveta, ktorý vám koná slasť a strháva vás nevedomky do svojej moci. Prijímate všetko, čo je moderné a pritom je to pre vašu skazu. Ja som Boh, ktorý volá a volá po náprave vášho svedomia. Volám vás, volám vás k modlitbe a k láske, čistote a pokore, po chudobe ducha a obetavosti.

Počúvajte, čo vám hovorím Ja, váš Boh. Konajte, konajte, konajte už tak, ako vám hovorím, lebo loď v ktorej sa, človeče sveta, vezieš, sa napĺňa hnusom a kalom tvojho hriechu ktorý, človeče sveta, konáš; napĺňa tvoju loď života a keď sa naplní tvoja loď života – sveta, sa ponorí do priepasti pekelnej.

 

Ja som tvoja záchrana,

Ja som tvoja nádej,

Ja som tvoja spása,

Ja som ostrov života.

Volaj, volaj o pomoc a Ja prídem a zachránim ťa.

Ja som tvoja Spása, ktorá ťa spasila,

Ja som ten Boh, ktorý nezradí svoje deti. Každý, kto príde ku mne, prijmem ho s láskou.

Ja som Láska, ktorá odpúšťa a oživuje, čo bolo mŕtve.

Ja som Boh života,

Ja som Boh lásky,

Ja som Boh pravdy,

Ja som Boh spásy,

Ja som Boh nádeje,

Ja som Boh svetla večného,

Ja som Boh krásy a šťastia,

Ja som Boh milosrdenstva,

Ja som Boh svätej spravodlivosti,

Ja som Boh svätosti,

Ja som Boh nekonečných svetov,

Ja som ten, čo stvoril svet i vesmír, viditeľné i neviditeľné,

Ja som Boh vašich otcov,

Ja som Boh prorokov,

Ja som Boh kazateľov,

Ja som Boh národov,

Ja som Boh svätých,

Ja som Ten, čo vás volá k pokániu a k spáse vašich duší.

Beda, beda vám, čo hovoríte proti týmto slovám. Beda vám, čo hovoríte o týchto slovách nepravdu, lebo všetko moje ucho počuje. Ja som Boh Pravdy; ten, ktorý hovorí o mojich slovách nepravdu, bude súdený a odsúdený. Preto chráňte sa slov, ktoré vás môžu odsúdiť. Nehovorte nič a prenechajte to tým, čo majú právo ohodnotiť a posúdiť pravdu z Ducha Svätého. Amen.

 

Moji drahí, verní môjmu Božskému Srdcu. Žehnám vás a vkladám, každému vernému mojej svätej Cirkvi, milosť lásky a pokoja.

Milovaní a verní mojej svätej Cirkvi katolíckej, môj Duch vás objíma a moja láska vás naplňuje mojím teplom a istotou. Milujem vás, milujem vás všetkých, ktorí verne kráčate za mnou. Žehnám vaše kroky vášho života, moji drahí. Ja som váš verný Boh a Spasiteľ. Nebojte sa života, ktorý je okolo vás nepriateľský, lebo Ja som s vami a každý, kto sa mi odovzdá do mojej ochrany i ochránim ho pred nepriateľom tohto sveta. Modlite sa, modlite sa, lebo tento svet potrebuje modlitby mojich verných, za pokoj a obrátenie hriešnikov.

 

Veru, veru, hovorím vám, už veľa hriešnikov padlo a padá do zatratenia. Moja Cirkev katolícka málo hlása o pekle a o existencii diabla okolo vás, málo hlása o hriechu, ktorý je skazou pre človeka a dušu. Je to strata mňa, vášho Boha a lásky večnej.

Ja prosím mojich vyvolených mojej svätej katolíckej Cirkvi, hovorte o pekle a o existencii tohto miesta a satanovi a jeho sluhoch; hovorte o hriechu, o každom hriechu a o následkoch z hriechu. Toto vám hovorí váš Boh, vy, čo máte kázať, tak kážte, aby vaše kázne boli horlivé a vytláčali z ľudských sŕdc hriech. Všetci, čo ste boli povolaní do mojej služby kňazstva, hovorte o pekle a večnom jazere ohňa a síry. Starajte sa o stádo mojich detí, ktoré som vám zveril. Pamätajte si, moji synovia kňazskej služby, že ak stratíte čo len jednu z mojich ovečiek z môjho stáda za vašu ľahostajnosť, pohodlie, nechuť, budete veľmi, veľmi prísno súdení. Tam vám nepomôže moje milosrdenstvo, ktoré je veľké a nekonečné, pretože každá duša bola veľmi ťažko a krvavo spasená. Pre vašu ľahostajnosť, pohodlie, či iné vaše ľudské vrtochy, budem prísny váš Sudca. Toto hovorí váš Boh. Vaše srdcia sú znepokojené a pobúrené: „Čo to ten človek píše o mne a nás duchovných!“ Ja vám hovorím, píše len to, čo mu Ja vkladám do jeho srdca.

Mnohí moji synovia – kňazi svätej Cirkvi odmietate moje slová, pretože by ste mali prijať tieto slová a žiť podľa mojich slov. Mnohí z vás však žijete v pohodlí, materializme a nechýba vám nič. Máte všetko, čo potrebujete. Ale to hlavné vám chýba, na to mnohí moji synovia zabúdate, na vašu svätosť, pokoru, lásku k svojím ovečkám, zodpovednosť.

 

Poslal som vás medzi vlkov a sami ste sa stali vlkmi;

Poslal som vás, aby ste kázali pravdu a kážete nepravdu;

Poslal som vás, aby ste hlásali o kráľovstve Božom a hlásate o kráľovstve svetskom a kráľovstve nijakom a nikoho;

Poslal som vás, aby ste obracali neveriacich na vieru Božiu, ale namiesto toho, aby ste privádzali moje duše ku mne, utekajú od vás do siekt a k bludným vieram satana!

Poslal som vás, aby ste uzdravovali dušu i telo, ale kde sú vaše návštevy tých, čo sú chorí duchom alebo telom?

Poslal som vás, aby ste ohlasovali moje kráľovstvo medzi chudobnými duchom. Kde ste schovaní, kde sú vaše ústa a slová, ktoré majú privádzať tých, čo hľadajú a nevedia nájsť moju Cestu? Kde je Svetlo, ktoré som vám daroval a ktoré má svietiť tým, čo blúdia tmou?

 

Veru, veru, hovorím vám, vy všetci, čo sa nadúvate a pýchou rastiete, budete plakať a škrípať zubami za vašu ľahostajnosť a pýchu, ktorú nosíte vo svojich srdciach. Vy, čo tak konáte a hriech na Cirkev svätú dopúšťate, ste synovia Judáša, ktorý ma zradil bozkom. Patríte tam, kde je jeho duša.

 

Obraciam sa na mojich verných synov – kňazov svätej Cirkvi. Vy ste moja radosť, ste nádejou pre moje duše, ste žriedlom pre smädné duše, ktoré prichádzajú k vám, aby nabrali silu a život duše. Milujem vás, moji drahí. Ja som váš Boh a Spasiteľ, som vaším Otcom a Matkou, ktorá vás stráži pred útokmi diabla. Zostaňte silní a verní svätej Cirkvi. Nech žiari vo vás svetlo, ktoré som vám daroval, aby toto svetlo prilákalo duše, ktoré hľadajú Svetlo nádeje a spásu. Buďte požehnaní, moji synovia – kňazi svätej Cirkvi. Amen. Amen. Amen.

 

 

Drahý môj brat, priateľ, syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Žehnám ťa a objímam. Tvoj Boh a Spasiteľ i Duch Svätý. Amen.    

Dieťa moje, modlite sa za svojich kňazov, modlite sa za svätú Cirkev

17. Jún 2013

Požehnanie nech zostúpi na teba. Ďakujem ti, dieťa moje, že si prijal moje volanie. Prišla som k tebe, k tvojmu srdcu, aby som ti povedala slová lásky a vďaky.

 

Dieťa moje, modlite sa za svojich kňazov, modlite sa za svätú Cirkev, lebo veľa bolesti mi konajú práve moji synovia svätej Cirkvi. Modlite sa za ich svätosť a poslušnosť, za otvorené srdcia, za pokoru a čistotu srdca, za lásku, ktorá mnohým chýba. Modlite sa za mojich synov, za silu, ktorá im mnohým chýba, za poznanie času, aby spoznali čas, ktorý sa približuje. Odmietajú poznanie času, a tak mnohí sú vysoko študovaní a predsa odmietajú znamenia času. Modlite sa, prosím, za mojich synov svätej Cirkvi, aby ich materialistický svet nevábil  a pýcha v ich srdciach ochabla a namiesto pýchy vstúpila pokora a svätosť.

 

Dieťa moje drahé, som smutná, keď mnohí kresťania osočujú svojich kňazov a opovrhujú svätou Cirkvou, ktorá je Matkou vás všetkých a Nevestou môjho drahého Syna Ježiša Krista. Každý, kto osočuje a zle hovorí o kňazovi či ubližuje kňazovi skutkom alebo slovom, bude veľmi, veľmi potrestaný, či už za života na zemi alebo po smrti. Buďte ostražití pred tými, čo zle hovoria o vašich kňazoch a služobníkoch svätej Cirkvi.

 

Svätá Cirkev nie je svetská moc, ale moc Božia. Cirkev je duchovná moc. Môj drahý Syn založil Cirkev a ustanovil Eucharistiu až naveky. Svätá Cirkev je svätá a moc duchovná. Boh svätý Cirkev riadi a oživuje. Svätá Cirkev je duchovná, a tak má i zostať. Nepatrí do moci svetskej ani politickej. Vy, čo žijete v Cirkvi, modlite sa za svätú Cirkev a ich služobníkov. Počujete? Za služobníkov svätej Cirkvi. Každý, kto bol povolaný do svätej Cirkvi, stáva sa služobníkom Cirkvi, nie Pánom, ale služobníkom. Tak, ako môj drahý Syn Ježiš slúžil svojím zvereným ovečkám, tak i vy slúžte svojím ovečkám, ktoré vám zveril váš nebeský Otec.

Ja, vaša Matka a Kráľovná Cirkvi svätej, vás prosím, vás, mojich služobníkov svätej Cirkvi, zotrvajte v poslušnosti a ponorte sa do prameňa Božej lásky a svätosti. Žite sväto a otvorene hlásajte Božiu pravdu, Božiu pravdu, nie klamstvo a svoju ľudskú pravdu. Nech Duch Svätý vás naplní Duchom pravdy a nebojácnosti hovoriť tú pravdu, ktorú hovoril váš Boh pravdy.

Drahí moji synovia svätej Cirkvi, nepodliehajte tejto dobe, ktorá je vábivá a zradná pre duše. Chráňte sa modlitbou a pokojom srdca. Prosím nepodliehajte elektronickým vymoženostiam tohto sveta, lebo veľa, veľa času pretečie vám a na svätosti nepridá. Milovaní moji, ja vás prosím, Matka Ježišova a Matka Cirkvi, ponorte sa celí do Kristovej krvi, ponorte sa do Kristovej krvi, aby ste boli Kristovi služobníci svätej Cirkvi. Nevyhľadávajte pohodlie, netúžte po pohodlí, po dobrých veciach, aute, či iných veciach tohto sveta, ale kráčajte po ceste Kristovej. On je Cesta pravá, Ježiš je Život svätý, Ježiš je Pravda, ktorá vás povedie po ceste pravdy a poznania.

Drahí moji synovia svätej Cirkvi, prosím vás, zachraňujte duše, ktoré mnohé kráčajú zlou cestou. Prosím, volajte duše k pokániu, k pokániu. Vy, prosím spovedajte čo najčastejšie, aby ste zachránili duše, za ktoré bola bolestne vyliata Kristova krv a smrť na kríži môjho drahého Syna Ježiša. Buďte, moji drahí synovia, služobníkmi vašich zverených detí, ktoré vám dáva môj drahý Syn Ježiš. Starajte sa o duchovné dobro týchto detí.

 

Vy, moji drahí, ktorí ste pokrstení v katolíckej svätej Cirkvi, majte úctu k svojím kňazom a buďte im nápomocní v ich ťažkej službe. Modlite sa za svojich kňazov a vkladajte ich do vašich sŕdc. Vaše bolesti a utrpenie odovzdajte svätému Pánu Bohu za svätú Cirkev a kňazov.

 

 

Dieťa moje, ďakujem ti za tvoju vytrvalosť a silu, ktorú si mi daroval. Milujem ťa a objímam ťa. Neboj sa o veci, ktoré máš vykonať. Všetko odovzdaj svojmu Bohu a Spasiteľovi. Modli sa a buď nám verný. Žehnám ťa v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Mária, Matka vaša.

Stránka 2 z 4

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  4  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: