Som vašou Matkou Sedembolestnou a Orodovníčkou vášho národa

15. September 2015

Buď požehnaný môj malý syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Prihováram sa ja, tvoja Matka lásky a Sedembolestná Panna Mária tak, ako ma nazvali vo svätej Cirkvi. Áno, som Matkou bolesti, som Matkou lásky, som Matkou nádeje, som Matkou orodovníčkou, som Matkou národov.

Dieťa moje, dnes sa tvoj malý národ prihovára ku mne, Sedembolestnej Matke, to je dobre, to je dobre. Dobrotivý Boh je spokojný s akou úctou sa skláňate pred mojimi sochami či obrazmi a s vierou si uctíte moje miesta, ktoré boli zasvätené Sedembolestnej Matke vášho národa. Som vašou Matkou Sedembolestnou a Orodovníčkou vášho národa. Ochraňujem a orodujem u Boha svätého za tvoj národ, dieťa moje, za svätosť, za pokoj, za mier, za silu a obrátenie sa k Pánu Bohu. Prosím veľkého a svätého Pána z pánov, Boha z Boha, Sila zo Sily, Mocného a Prísneho, Hrozného vo svojej veľkej spravodlivosti, ale i nekonečne milujúceho Otca všetkých žijúcich, aby zachoval v tvojom národe mier a pokoj, vieru a ochranu pred satanovou zlobou, ktorá sa rozlieva po celom svete.

Môj drahý syn Ježiš Kristus mi povedal: „Sľubujem, že tento malý národ, ktorý ťa, moja drahá Matka, uctieval a ešte uctieva, ponechám ho ako národ po preosiatí a mojom veľkom zásahu mojej spravodlivosti na národy sveta a hriešneho človečenstva na svete, aby bol pre ostatné národy cestou ku mne, k Bohu svätému.“

Dieťa moje, ja, Matka a Patrónka tvojho národa mám moc od môjho Syna Ježiša Krista a svätej Trojice spoločne, aby som viedla a ochraňovala tento tvoj národ slovenský v dobe ťažkej a bolestnej po ceste spásy a ochrany.

Dieťa moje malé, som zarmútená nad svetom ľudských duší, ktoré sa odvracajú od Pána Boha a smerujú do veľkého nešťastia. Dieťa moje malé, svet sa rúti do hrozného konfliktu, ktorý bude krvavý a nemilosrdný. Milióny duší odídu z tohto sveta z minúty na minútu. Všetko bude označené pečaťou smrti, otrávené a kazivé. Krv bude prelievaná a zem nasatá pre satanovu zlobu a ľudské posadnutie diablom. Človek nebude mať cenu. Človek bude zabíjať človeka, lebo je z iného národa a napokon sa budú zabíjať navzájom medzi sebou pre potraviny a vodu. Veľké utrpenie a bolesť i žiaľ, beznádej, samota až šialenstvo človek bude prežívať. Mestá budú opustené a zničené, veľa nehybných tiel sa bude povaľovať všade a pach sa bude rozliehať do okolia.

 

Dieťa moje, toto ti musím povedať, ak sa svet či Európa neobráti späť k Pánu Bohu a kríž neprijme k sebe a nebude sa kajať, postihne Európu smrteľný úder, ktorý bude veľký a krvavý. Čas sa už napĺňa a doba rozsudku je už blízko. Volám vás, pokiaľ máte ešte čas, prijmite Božiu lásku a pokloňte sa svojmu Bohu a vyznajte svoje viny.

Pyšné a bohaté mestá, ktoré sa hrdia svojimi výškovými budovami, plného skiel a svetiel, kde sa koná veľký hriech, ty smilnica a roztopašná zvodkyňa mojich detí, už zakrátko príde tvoja záhuba, aby veľký a spravodlivý Boh ukončil tvoju pýchu rozpínavosti okolo seba. Každé veľké a pyšné mesto vo svete, ale hlavne v Európe, bude spálené a na kolená položené.

Najviac bude trpieť ten národ, ktorý prijal hriešne diabolské zákony, ktoré boli proti Pánu Bohu. Tieto mestá sú len zlomok miest, ktoré budú zničené a poškodené. Príde veľký hlad až hladomor, budú sa niekde pojedať človek človeka, ale dlhého trvania to nebude, lebo Pán zničí tých, čo tak budú konať. Príde ten, čo všetko ukončí, nie z Božej vôle, ale satanovej, aby oklamal tých, čo zostali na svete, a tak ich stiahol do večnej tmy. Príde ten, čo bude mať moc nad prírodou i človekom hriešnym. Bude to vládca temna, človek hriechu. Zastaví boj a zavládne pokoj. Ľudia ho budú oslavovať a niekde volať spasiteľ. Prídu dni súženia a prenasledovania mojich detí – kresťanov. Tí, čo sa dajú označiť, prejdú do područia satanovej moci. Vy, čo odmietnete, budete vylúčení zo spoločnosti a tí, čo majú byť uväznení, tí aj budú. Tí, čo majú byť usmrtení, tí aj budú pre slávu Božiu a svätú Cirkev Božiu. Konajte tak, ako je vám už povedané. Nebojte sa, lebo Pán vám dá silu a odvážnosť. Toto sú moje slová, ktoré som mala povedať.

 

 

Dieťa moje, žehnám teba i moje deti. Pán Boh nech vás žehná v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen. Mária Anna

Čas nepokojov a bolesti, smútku, revolúcií či vojen, katastrof a bezbožnosti už plynie.

13. September 2015

Požehnanie nech zostúpi na teba i na toto miesto Božej slávy a lásky. Ja, tvoj Brat a Priateľ, sa ti prihováram v túto rannú hodinu, aby som ti odovzdal moje slová lásky.

Brat môj, moje Srdce je naplnené žiaľom a smútkom nad svetom, ktorý je bezbožný a smeruje do veľkej biedy ducha. Čas nepokojov a bolesti, smútku, revolúcií či vojen, katastrof a bezbožnosti už plynie. Čas môjho odvrátenia sa od hriešnikov prichádza, a tak padne na každého zúfalstvo a samota.

Brat môj, vaše srdcia, vás všetkých, so záujmom a tiež so strachom sledujete príchod tých, čo žili vo svojich domovoch tam, kde vyšla kultúra a civilizácia ľudstva, áno, Blízky východ. Toto sú moje deti, ktoré kráčajú, aby sa usadili v tejto Európe nádeje. Veru, hovorím ti, veľa z nich však nájdu Európu beznádeje.

Brat môj, už som ti povedal, keď sa tvoj národ neobráti ku mne a nebude sa modliť, spadne na tento tvoj malý národ môj trest. Predídu vás iné kultúry i viera, budete trpieť a strádať. Vaša viera, ktorá vám bola darovaná, vám bude odmietaná a viera vo mňa vám bude ťažká.

Prichádza čas zmien, čas veľkej vojny, ktorá príde nečakane, aby sa splnili Slovo naše. Človek zabúda na pokoru a úctu, zabúda ďakovať svojmu Stvoriteľovi i mne Spasiteľovi súčasne.

Brat môj, všetko sa musí stať tak, ako je Božím slovom označené v Knihe z kníh. Len pevná a čistá viera vás môže zachrániť. Veru, veru, hovorím ti, človek sveta je už tak ďaleko vo vývoji smrtiacich zbraní, že z minúty na minútu zomrú milióny ľudí, ktorí budú pracovať, odpočívať, zabávať sa, modliť sa. Veru, hovorím ti, odídu z tohto sveta státisíce duší, dobrí, ale i zlí, ktorí si nectili Božie zákony a žili hriešny život.

Brat môj, tvoje malé Slovensko bude preosiate a mnohí budú vzatí z tohto sveta pre bezbožnosť a zradu. Toto sú moje slová Pravdy. Sľubujem však, Ja, tvoj Boh, že nezničím tvoj národ, ale ponechám ho, aby sa navrátil späť do môjho košiara pravej viery vášho Spasiteľa. Mnohé národy už nevstanú tak ako predtým, za bezbožnosť a hriešnosť.

 

Brat môj, odkáž každému, čo počuje, aby prijali moje slová vážne a už teraz sa mi klaňali a volali slová:

Bože mocný a spravodlivý,

zmiluj sa, zmiluj sa, zmiluj sa nad nami a odvráť, prosíme ťa,

hroznú vojnu a biedu od nášho národa slovenského a uchovaj nám naše životy.

Budeme ťa naveky milovať a chváliť tvoje Meno,

lebo si Svätý a dobrotivý Boh a Spasiteľ i Duch Svätý až naveky.

Amen.

Toto hovorte a volajte ku mne s dôverou a láskou.

 

Brat môj, keď sa tvoj národ zomkne vo viere a prijme ma za svojho Boha späť, budem k tvojmu národu zhovievavý a mierny Sudca, zachovám tento tvoj národ v pokoji a zachránim ho pred krutosťou, ktorá ovládne Európu i svet.

Brat môj, diabol vrhol svoju otravnú slinu na všetky miesta, kde ešte je viera v živého Krista. Satan chce zničiť kráľovstvo Kristovo, ale už mu veľa času nezostáva, aby sa mu to podarilo. Vieru moju či Cirkev Kristovu ani pekelné brány nezničia, lebo stojí na pevnom skalnatom základe. Tisíce mučeníkov svojou krvou upevnili základy moje svätej Cirkvi. I keď je rozdelená na mnohé cirkvi vo svete, je stále jedna, ktorá je na ceste Kristovej. Tam, kde si ctia kríž a uctia si Eucharistické telo Ježiša Krista, tam som Ja zjednotený spolu s nimi, s mojimi deťmi svätej Cirkvi.

Brat môj, moje Telo bolo pri bičovaní dotrhané a ubolené až na smrť. Bol som ukrižovaný a usmrtený. Moje Srdce bolo prebité kopijou vojaka, aby sa uistili o mojej smrti. Vyšla z môjho Srdca voda a krv. Počúvaj, čo znamená táto voda a krv. Voda je krst kresťana a krv je mučeníctvo a všetko, čo je spojené a utrpením za moju Cirkev.

Brat môj, svet sa mení a môj príchod na tento svet je veľmi, veľmi blízko. Čas sa zrýchľuje a všetko plynie rýchlo, aby ste, moji verní, zniesli ten čas veľkého temna, ktorý je už teraz citeľný. Modlitba a nádej vo vášho živého Boha vás budú konať silnými a nebojácnymi deťmi svätej Cirkvi.

Veru, hovorím ti, brat môj, tisíce pokrstených ma zradí, a tak zradia i moju Cirkev, do ktorej boli poznačení a posvätení krížom, ktorí majú vo svojich dušiach až naveky. Každý kresťan, ktorý je v mojej Cirkvi aktívny, každému z vás vám bude svietiť kríž spásy, čo ste boli pokrstení. Tí, čo žili obetavo a verne mne, budete žiariť, i s krížikom vo vašej duši, svetlom Božím. Tí, čo odstúpili a žili bez mojej viery a lásky, tí budú v tmavom svetle, bez života, tí budú naveky zavrhnutí.

Brat môj, preto buď mi verný až do konca, aby som ti dal veniec spásy, ako i tvojím bratom a sestrám.

 

 

Žehnám ťa i celé toto spoločenstvo, ktoré milujem, v mene Otca Všemohúceho Boha i mňa, Ježiša Krista a vášho Spasiteľa i Ducha svätého, nech prebýva s vami až naveky. Amen.

Táto doba posledných čias je milostivá pre všetkých, čo ju očakávajú a veria jej

19. August 2015

Buď pozdravený môj brat, priateľ, syn, prichádzam k tebe v túto rannú hodinu nového dňa. Brat môj, chcem ti povedať moje slová, ktoré môžeš oznámiť všetkým. Blahoslavení tí, čo počúvajú môj hlas, lebo Ja som Pravda a Život. Kto verí vo mňa i keď zomrie, druhá smrť nebude mať moc nad ním.

Brat môj, počúvaj, čo ti tvoj Boh a Spasiteľ a Brat povie. Ja som tvoj Boh a tvoj Spasiteľ. Počúvaš moje slová, posväcujem tvoje telo i dušu a tvoje duchovné oči poznajú moje bytie, poznajú moju prísnosť i lásku.

Brat môj, žiješ v dobe antikristovej, čas sa napĺňa a čas plynie rýchlo, aby ste, moji drahí, vydržali čas útlaku. Brat môj, doba, v ktorej žiješ, je dobou očakávanou. Táto doba posledných čias je milostivá pre všetkých, čo ju očakávajú a veria jej. Veru, veru, hovorím ti, tento čas skúšok a očisty je mnou určený, aby sa splnilo Písmo, ktoré som už v minulosti povedal skrze mojich prorokov. Všetko sa musí splniť pre slávu Božiu a spásu ľudstva.

Moja Cirkev už v minulosti bola opľúvaná, bičovaná, tŕním korunovaná, potupovaná, na Golgotu sprevádzaná a v špine váľaná, ale ešte nebola ukrižovaná a pozdvihnutá medzi nebom a zemou.

Toto prichádza, aby bola moja Cirkev ukrižovaná a pozdvihnutá na kríži medzi nebom a zemou, aby ju všetci videli, že je už nehybná tak, ako bolo moje Telo nehybné na kríži, a tak ma všetci, čo ma nenávideli, videli visieť na kríži zbitého a znetvoreného. Ale po uložení do hrobu, na tretí deň, som v sláve vstal z mŕtvych a moje smrteľné Telo je oslávené mojím Otcom a je nesmrteľné. Tak sa stane i s mojou rozdelenou či inak povedané, roztrhanou a oslabenou Cirkvou, ktorá krváca už storočia. Tri dni som bol v hrobe, i tak sa stane so svetom. Zostúpi tma na túto zem tri dni; človek neuvidí slnko ani mesiac v žiarivom svetle, ale iba tmu, ktorá pohltí celú zem, celú zem, aby sa stalo to, čo je pripravené pre obyvateľov tejto zeme a aby zaplatili za všetko, čo voči láske a svätosti Božej vykonali zle! Tieto tri dni temna sú tri dni môjho bytia v hrobe. Áno, brat môj, všetko, čo vidíš a poznáš, všetko, čo je v biblii napísané, sa dotýka človeka na tejto zemi. Ja som Boh, ktorý miluje človeka, ale nenávidí hriech. Milujem lásku človeka, ale nenávidím zlo človeka.

Vidíš brat môj, priateľ, syn, hriech, hriech je šerednosť a ohavnosť, ktorú nenávidím. Človeka však milujem a chránim si ho až po okraj ľudskej slobodnej vôle, ktorú človek má. Tam, kde prebýva zlo, je všetko prekliate a démonmi zla zamorené špinou a ohavnosťou. Tam je tma, ktorá ovláda dušu človeka, ale i príbytky a okolie. Keby si to videl očami svätých tu, v nebi, uvidel by si tmu hriechu, ktorá sa rozlieva v celej zemi. Iba svetielka svietiace je vidno a to ste vy všetci, čo ste mi verní a oddaní svojmu Bohu.

Brat môj drahý, moja Cirkev rímskokatolícka je na úpadku svätosti. Veru, hovorím ti, veľa z mojich kňazov či biskupov kráčajú bludnou cestou skazy. Do rímskokatolíckej Cirkvi vstúpilo zlo, o ktorom bolo povedané. Pred stáročiami človek temnoty a hriechu vstúpil, a tak poškvrnil svätosť mojej svätej Cirkvi, ktorá bola jednotná a silná. Diabol tak roztrhal moje telo svätej Cirkvi a už storočia sa nenávidia a osočujú. Och, aká to je bolesť a smútok v mojom Srdci. Zlato a moc či peniaze vstúpili do mojej svätej Cirkvi. Či Ja som chcel takú Cirkev pozlátenú a uzavretú v kláštoroch či prepychových palácoch? „Nie“ a zase „nie“! Prečo moji zasvätení neputujú z dediny do dediny a nehlásajú moju pravdu a lásku medzi mojím ľudom? Prečo sa obklopujú modernou technikou, počítačmi, ktoré ich privádzajú do pokušenia? Prečo tak málo obety obetujú moji služobníci a kňazi mojej Cirkvi? Prečo sa zatvárajú do svojich príbytkov a nie sú otvorení mojím deťom, aby hovorili o kráľovstve Božom? Či moji učeníci a apoštoli sa uzatvárali pred davmi ľudí, aby mali pokoj? Nie, to vôbec nie, hlásali moju spásu a lásku i keď vedeli, že prídu o svoj život i tak hlásali moje Slovo medzi ľudom! A či Ja som nechodil medzi ľudom Izraela a nehlásal som? Hlásal som všetko, čo mi môj Otec povedal, chodil som a veľakrát som nocoval, so svojimi učeníkmi, pod holým nebom.

Aká si, Cirkev moja, či ti sú potrebné zlaté a honosné príbytky, keď ti môj ľud hynie naveky!!! Kde je tá svätosť a pokora či obeta mojich zasvätených? Aká slabá je to svätosť a úcta mojich poznačených detí svätej Cirkvi.

Veru, veru, hovorím vám, príde a už aj je tu čas, že vás vyženiem z vašich brlohov von, na svetlo, aby ste sa hanbili, lebo všetci, čo ste sa schovávali a vaše ústa hovorili nepravdu či prázdnotu tým, čo vás počúvali a svätosti vo vás nebolo, budete nahí a bezmocní. Taká je moja vôľa.

Hanba, hanba vám, čo si hovoríte služobníci mojej Cirkvi svätej, za vašu ľahostajnosť, pýchu, klamstvo, nelásku a tiež ťažký hriech opilstva, smilstva, pažravosti, materializmu, svätokrádeže, znesvätenie Oltárnej sviatosti, nezáujmu o svoje ovečky, ktoré som vám dal, lenivosť, ohavnosť, neúctu, namyslenosť, odkláňanie sa od pravosti viery a učenia svätej Cirkvi, nadutosť, nadradenosť, túžby po ľahkom živote, po kariére kňazstva. Nemodlíte sa, neobetujete sa za svoje zverené ovečky, prikláňate sa viac k televízii, počítaču, študujete roky, ale na vašu svätosť zabúdate. Načo vám je štúdium, keď tvoja svätosť je malá a vo večnosti tvoje štúdium ti nepomôže, ale iba obetavosť a láska či svätosť. Prikláňate sa, mnohí, k protestantským vieram, pre ktoré tak veľa moje Srdce krvácalo a bludy z nich vychádzajú či neúcta až nenávisť srší z ich radov voči Eucharistii a Panne Márii a dogmám.

Veru, veru, hovorím vám, svätosť a sila z mojej svätej katolíckej Cirkvi sa vytráca. Nastupuje klamná viera, ktorá ubíja svätosť, pokoj, rozjímanie, úctu k svätej Márii, mojej drahej Matke. Nastúpi už za krátko nové učenie, nová liturgia. Nová a moderná, ktorá nebude oponovať ekumenizmu, teda iným vieram, ktoré sú vzdialené od pravosti a učeniu toho, čo poznáte. Zmení sa forma Eucharistie, potlačí sa úcta k Panne Márii, všetky prvky svätosti sa zmenia na znesvätené a moderné, napokon príde kríž, ktorý bude odložený bokom, aby neohrozoval jednotu novej Cirkvi, ktorá sa zlúči v novú cirkev ekumenickú.

Toto však moja svätosť a moc vášho Boha a Spasiteľa zničí; tak prichádza to ukrižovanie mojej Cirkvi katolíckej, ktorá zostala mi verná. Tie cirkvi, ktoré sú zapustené pevne na skale, sú sväté pravoslávne a ortodoxne pravoslávne; tieto sú žriedlom a svätosťou pre budúce obnovenie pravej katolíckej svätej Cirkvi. Táto svätá Cirkev mi koná radosť a pokoj mojej svätej spravodlivosti. Nech je na pozore i gréckokatolícka svätá Cirkev pred modernizáciou a bludnými vplyvmi ekumenizmu, lebo sa vytratia sväté lúče moje svätosti pre túto Cirkev, ktorú milujem.

Toto vám hovorí váš Boh a Spasiteľ. Európa je na okraji kolapsu, duchovného ako i morálneho. Mňa už západná Európa nepozná a moje chrámy sú prázdne a sú predávané tým, čo z nich robia pelech hriechu.

 

Počúvaj, počúvaj, čo ti hovorí tvoj Pán a Boh, prídem už čoskoro, už čoskoro, aby som skoncoval s veľkým hriechom na tomto svete. Ty, Európa, budeš trpieť najviac za pýchu, bezbožnosť. Prichádzajú do Európy státisíce ľudí z iných krajov a národov. Predídu vás, pokrstených a bič bude bičom spravodlivého Boha vášho. To bude len krátky čas, po tomto útlaku a neistote príde anjel vojny. Táto vojna bude krátka, ale krvavá a krutá. Na konci vojny príde ten, čo je už predpovedaný a ktorý bude vládnuť vám všetkým a zvedie mnohých! Potom príde deň zúčtovania, príde so svojím mečom spravodlivého Slova. Môj Dych zničí všetko nespravodlivé a hriešne. Každý spozná svoj ortieľ môjho hnevu. Počúvajte, čo vám hovorí váš Boh. Celá Európa bude veľké rumovisko a cintorín ľudských tiel. Zmiznú veľké mestá a pyšné, kde sa hriešne ukájali všetci a v smilstve žili a mňa urážali. Zmiznú tiež obce a iné miesta, kde vládlo zlo a hriech tu pánom bol. Moja svätá spravodlivosť bude veľká. Iba málo dediniek zostane celých, iba tam, kde sa modlia a prosia ma o zmilovanie a pomoc. Tam môj Duch prebýva a ochrana zostúpi na nich.

 

Brat môj, ešte prídem a poviem ti moje slová. Žehnám teba i všetkých, čo sú s tebou. Tvoj Ježiš Kristus a Opora tvoja. Amen.

Príde chvíľa, keď sa zlúčia tieto rozdelené cirkvi v jednu veľkú svätú Cirkev, ktorá však bude očistená a svätá.

23. Júl 2015

Buď požehnaný môj brat, priateľ, syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Syn môj, brat môj, priateľ môj, prihováram sa ti, aby som ťa povzbudil.

Žehnám a posilňujem všetkých mojich synov, ktorí s námahou budujú chrám mojej Božej svätosti. Táto svätyňa nech je zasvätená Najsvätejšej Trojici jedného večného Boha všemocného, všeprítomného, vševediaceho, mocného z mocných, láskavého, mierneho, ale i hrozného Otca a Kráľa i Ducha svetla zo svetla a Život zo života, večného, svätého. Amen. Amen. Amen.

 

Ďakujem všetkým, čo pomáhajú na tomto diele stavby, modlitbami, obetou, milodarmi, obetou tela. Tým, čo sú odovzdaní tomuto domu mojej svätyne, budem milosrdným Otcom a Bohom. Počúvajte moje slová, Ja som Boh svätý a Spasiteľ sveta, Oživovateľ ducha  i všetkého živého, som mocný Boh, ktorý pozerá s láskou a otcovsky hladí všetkých, čo obetujú svoje úsilie i prostriedky na chrám Boží, kde budem prebývať a žehnať každého, kto príde do tohto chrámu ma prosiť o požehnanie a milosti. Ďakujem všetkým a moje veľké požehnanie zosielam vám, čo ste prispeli svojou pomocou k sláve Božej i sláve vašej.

 

Čas udalostí sa skláňa, k udalostiam, ktoré vám boli povedané. Boj dobra proti zlu sa už začal a prebieha už veľa rokov, ale vyvrcholenie je už tu. Cirkev svätá, ktorá je postavená na základe skaly, pokropená krvou a potom slzami mojich verných bude a už aj je očistená krvou. Tisíce mojich verných už prišli v sláve do nebies, a tak mučeníckou smrťou preukázali odvahu a oddanie mne večnému Bohu a Spasiteľovi sveta. Veru, hovorím vám, moji drahí, veľa sa musíte modliť, aby moja spravodlivosť zasiahla a zničila tých, čo ničia moju Cirkev skrze smrť telesnú či smrť duchovnú.

Brat môj, ďakujem ti, že si vytrval až doposiaľ. Teplota, ktorá sužuje svet, je pre zamyslenie sa človeka nad životom, ktorý žije. Bezbožnosť vo svete je veľká, obracajú sa ľudia na démonické sily a dôverujú mocnostiam temna. Človek je príliš hriešny a tvrdého srdca, a preto budem konať tak ako mi hovorí moja spravodlivosť. Budem sužovať človeka všelijakými trestami, ktoré na svet dopustím: pohromami, zemetrasením, záplavami, suchom, pálením slnka, všelijakým hmyzom; hady budú útočiť na človeka, zvieratá sa prestanú báť človeka a útočiť budú na človeka. Požiare ešte väčšie budú ako boli. Cunami zaplavia pláže hriešne, všelijaké úkazy vo svete, dopustím na človeka smútok, žiaľ, nepokoj, zúfalstvo. Človek bude vo veľkom nebezpečenstve života.

Terajší čas je zúfalý, odpor a boj proti mne – Bohu a Spasiteľovi sveta sa zväčšuje. Prichádza čas, ktorý diablovi ukončí vládu nad mojím ľudom a svätou Cirkvou; končí mu vymedzený čas, ktorý si žiadal, aby zničil moju svätú Cirkev. Preto buďte, moji verní, silní a odvážni a odovzdaní do mojej svätej vôle, vášho Otca. Chráňte sa sviatosťami, modlitbou ruženca a čistým srdcom. Neupadajte na duchu, ale s vierou sa utiekajte pod ochranu Matky mojej. Volajte si ju na pomoc, aby vás chránila pred útokmi diabla a všetkého nebezpečenstva. Pamätajte si slová moje, môj deň prichádza, môj deň prichádza, aby som očistil moju svätú Cirkev, ktorá mi toľko bolesti uštedrila a zrady tiež. Nech je požehnaná Cirkev rímskokatolícka a tiež gréckokatolícka, žehnám tiež moju svätú pravoslávnu Cirkev. Milujem vás moje nevesty, ktoré ste žiariace nevesty vášho Spasiteľa a Kráľa kráľov.

Príde chvíľa, keď sa zlúčia tieto rozdelené cirkvi v jednu veľkú svätú Cirkev, ktorá však bude očistená a svätá. Teraz ste osobitne samostatné, ale sväté, lebo môj Duch zostupuje na moje cirkvi rímskokatolícku, gréckokatolícku a pravoslávnu svätú Cirkev, ktorá mi koná radosť a pokoj. Milované moje deti, modlite sa, modlite sa, lebo svet vstupuje do veľkého diania udalosti, ktoré zmenia svet. Áno, zmenia svet na iný, pohanský a pyšný, ale čas tohto trvania bude krátky a Ja prídem v deň na to určený, aby som strestal tento svet za hrubé a ťažké rúhačstvá a hriechy, čo človek koná a konať ešte chvíľku bude.

Tento určený čas je nasledovný: veľa ľudí odíde násilnou smrťou, veľký útok na Cirkev nastúpi, kríže budú chcieť odstrániť, pod hrozbou trestu kňazi nebudú môcť slúžiť bohoslužby ako ich poznáte, ale určené nové, ale neprijaté mnou, vaším Bohom a Spasiteľom. Nastúpi tlak na všetkých kresťanov, aby prijali nové učenie cirkvi. Mnohí ho prijmú, lebo sa mnohým bude páčiť, lebo nevstupuje do ich svedomia a voľnosť im dáva ku hriechu, ktorý milujú. Sviatosti budú znesvätené a nahradené inou formou sviatostí, ktorú Ja, Boh a Spasiteľ nepožehnám. Hriech nebude hriechom. Svätá spoveď bude odstránená a nepotrebná, lebo stačí len oľutovať a je to všetko v poriadku. Kostoly a moje chrámy budú premenené na miesta kultúry a iných miestností na výstavy sôch a obrazov. V nových a moderných kostoloch už obrazy svätých a sochy nebudú dávať, budú nepotrebné, lebo moderné je moderné. Zmenia sa na prázdne a chladné miesta úpadku a bludu. Žiadna svätosť, žiadne teplé a požehnané miesto modlitby, ale na zavíjanie tých, čo sa budú ešte volať služobníkmi Cirkvi, ale v skutočnosti to budú diablovi služobníci, ktorí budú znesväcovať moje Meno a kríž bude vyhodený.

Príde môj čas očisty, aby som vykonal moju spravodlivosť nad hriešnym ľudom. Prídem a stane sa všetko tak, ako som oznámil. Toto sú moje slová pre teba a mojich verných.

 

Žehnám teba i celé spoločenstvo v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen, Amen. Amen. Ježiš Kristus.

Ťažké hriechy sa valia cez celé národy, ktoré žijú bez môjho požehnania

30. Jún 2015

Pokoj, pokoj, pokoj tvojej duši ti dávam, brat môj, priateľ, syn. Ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Pokoj ti dávam, aby si sa celý ponoril do slov, ktoré ti darujem.

 

Prosím ťa, brat môj, priateľ, syn, teraz sa sústreď na moje slová, ktoré chcem darovať človeku sveta.

 

Ja, večný svätý Trojjediný Boh až naveky vládnuci a všemohúci, sa prihováram tebe, človeku sveta. Hovorím ti, človeče sveta, kráčaš zlou cestou, ktorá je cestou hriechu a beznádeje. Už iba krátko sa budem prihovárať tebe, človeče sveta a môj hlas sa vzdiali a to všetko, čo som povedal, nech je ti mementom. Už zakrátko neoznámim tebe, človeče sveta, nič, lebo neprijímaš moje prosby ani varovanie.

Pamätaj, že keď zmĺkne môj hlas, prídu tresty, ktoré si ty, človeče, sám na seba pripravil. Veľká je to spúšť vo svete, ktorá ničí duše, ktoré sú večné a mne milé, ale hriešnosť ich mení na démonické šeredy. Ťažké hriechy sa valia cez celé národy, ktoré žijú bez môjho požehnania.

Som veľmi znepokojený váš Boh a Pán sveta lebo, človeče sveta, tvoja veľká pýcha ťa dovedie do tlamy satanovej. Áno, pýcha človeka je príliš veľká a človek je neznesiteľne namyslený na výtvory, čo vykonal a vytvoril. Človek je zlý a bez súcitu a lásky. Ty, človeče sveta, sa dostávaš do područia zlého diabla, ktorý si bude z teba robiť svoju podložku ohavných nôh.

Beda tebe, človeče sveta, ktorý sa sústreďuješ na veci svetské a ľudské; sám nič nezmôžeš, iba sám upadneš do zúfalstva a beznádeje. Bez mojej lásky a požehnania tvoje kroky budú kráčať do neistoty a nepokoja.

Počúvaj, čo ti hovorí tvoj Boh. Tvoja pýcha ťa dovádza do depresií, zúfalstva, smútku a beznádeje. Potom príde tvoj pád a mnohí si beriete život, ktorý mohol byť požehnaný a pokojný, keby si mne, Bohu, dôveroval a prichádzal ku mne ako dieťa prichádza k svojmu otcovi po radu či pomoc. Ale ty, človeče sveta, sa spoliehaš sám na seba a tých, čo ťa zle vedú cestou života.

Posväcovanie života, či odovzdanie vášho života mne, vášmu Bohu, je vám smiešne a odporné. Ja, Boh svätý, som vám odporný a neužitočný pre tento svet, ktorý si stvoril svojho boha, ktorý je bohom – satan – materializmu. Tento duch je vo väčšine vložený, u človeka sveta, v srdciach. Túžba vlastniť a mať všetko, čo je moderné a naoko pekné, je veľmi rozšírené. Túžba po peniazoch a zlate je satanom tak ukotvená v ľudských srdciach, že peklo má veľkú úrodu zaslepených duší, ktoré mysleli len a len na peniaze, ktoré boli zarobené bez úcty a pokory, v mnohých prípadoch i nečestne a krvou pokropené.

Mladí moji, netúžte po materiálnom svete, ale buďte skromní a utiekajte sa ku mne, svojmu Bohu, pod moju Božskú ochranu, aby som vás chránil pred falošnými predstavami o svete. Nežite, moji drahí, vo zväzkoch nemanželských, ktoré nie sú mnou, Bohom požehnané. Pamätajte na vaše potomstvo, ktoré bude raz nešťastné v budúcnosti, lebo kde nie som Ja - Boh a moje požehnanie, prichádza diablove prekliatie na celý váš rod. Žijete v smilstve a pre smilstvo aj žijete. Pozor si preto dávajte na tento rozšírený hriech, ktorý je vo svete tak rozšírený! Pozor si dávajte na hriech cudzoložstva, ktorý sa mi hnusí; je to hriech plný plazov a iných príšerných diablových príšer.

Ty, človeče sveta, ničíš všetko, čo je sväté a dobré, mnou, svätou Láskou stvorené pre teba, človeče; ničíš ho svojou pýchou a ťažkým previnením proti mne, svojmu Bohu. Celý svet je ako čierna tmavá diera, plná hrozných plazov a iných príšer, ktoré sa hemžia v tejto tmavej páchnucej diere.

Áno, tak je, človeče sveta, vy, čo žijete pre hriech a klaniate sa satanovej zlobe a hriechu, či konáte to, čo je mne odporné, ste démonické duše, ktoré sú v tele ľudskom. Ste temné a bez Božieho života, žijete a hýbete sa len z vôle diabla, nie mojej. Ale je vám vždy podaná moja Božská pomoc, aby ste mohli ožiť k večnému svätému životu. Ak tak nevykonáš, zostaneš v temnote až naveky, až naveky!

Počúvaj, človeče sveta, sám sa odcudzuješ odo mňa, a tak sa ti zatvára brána do neba. Ty sám musíš prísť ku mne a povedať mi slovo: „Abba – Otče, zhrešil som, odpusti mi moje viny, ktoré som vykonal za svojho života.“ Nech ľudské srdce sa mi odovzdá a ľutuje všetko, čo si vykonal zle. Ale pre tvrdosť vášho srdca sa mi neodovzdáte, a tak sa sami odo mňa odsúdite. Bojíte sa zlých udalostí, choroby, vojen, pohrôm, bojíte sa všetkého, čo sa vás dotýka. Nechcete počúvať moje slová o láske, pokore, o štedrosti, sebaobetovaní, o úcte, ale iba vy sami chcete žiť život, ktorý sa vám páči.

Obeta, obetovanie sa jeden pre druhého, to je vám zaťažko, ale žiť sám pre seba je vám zaľahko. Počúvaj, človeče sveta, čo ti hovorí tvoj Boh. Ak sa nezmení tvoje srdce k láske a neprijmeš za svoje moje sväté Zákony, budem prísnym Sudcom a potrestám hriech, teda teba, človeče sveta, za všetko, čo vo svete konáš zle.

Nechcete počúvať moje varovania, ktoré vám dávam, nechcete počúvať moje slová nápravy, nechcete počúvať moje slová pravdy, ktoré vám hovorím. Hovoríte si: „Ja nepotrebujem Boha...ja v neho neverím...aké hlúpe, vymyslené slová...čo sú to za slová, čo sa vyhrážajú...“

Veru, hovorím vám, budem konať ako mi káže moja svätá spravodlivosť. Moja spravodlivosť je pripravená prísť, aby súdila zemekruh. Toto sú moje slová pre teba, človeče sveta. Tvoj Boh až naveky, človeče sveta.

 

Svet sa zakrátko dostane do veľkej vojny a nepokoja, vystúpi satanov syn, ktorý bude vládcom sveta aspoň takého, akého ty sám poznáš. Všetko bude rýchlo napredovať.

 

Za prvé, prídem, aby som ukázal človekovi hriech, ktorý vidím Ja v mojich očiach.

Za druhé, v tom či prelome toho roka príde môj veľký zázrak, ktorý uvidia milióny duší.

Po tretie, dopustím, aby sa zatvrdili srdcia mocnárov tohto sveta a zatemnili sa ich mysle.

Po štvrté, mocnár, ktorý sa bude volať mesiáš ľudstva – antikrist prevezme moc a rozšíri svoje účinkovanie okolo seba.

Po piate, bude vládnuť kruto a diabolsky bude účinkovať všade okolo seba. Toto sú dni diabla, toto sú dni milosti pre moje deti sveta.

Po šieste, človek upadne do ťažkého hriechu bezbožnosti a rúhačstva.

Po siedme, príde môj deň – deň Pána, môj deň zúčtovania so zlom i človekom sveta; trojdňová temná noc či deň. Toto sú dni mojej veľkej svätej spravodlivosti. Toto bude moje víťazstvo nad zlobou i samým satanom. Buďte syn môj, na tieto dni pripravení.

 

Pýtaš sa ma na islamský štát.

Počúvaj ma, čo ti hovorím, toto sú tí, čo nenávidia moje Meno Ježiš; toto sú tí, čo nenávidia kríž svätý; toto sú tí, čo nenávidia svätú Cirkev. Rozširujú svoje učenie a s krutosťou učia človeka k úcte mať korán. Dovolil som, aby prišla ich moc, aby boli potrestaní všetci, čo hrešili a rúhali sa mne, Bohu a bôžikov chválili a uctievali iných bohov.

Tí však, čo milovali moje Meno a v úcte ma mali a kríž milovali či označení boli krížom a život im bol vzatí, boli prijatí do večnosti v nebi ako mučeníci tohto času.

Ty, môj syn, sa neobávaj, ale ver mojím slovám, čo sú ti povedané. Príde chvíľa, kedy budú vhodení do ohňa večného a ukončím ich moc svojím zásahom. Ale musí byť očistený ten svet od pýchy a bezbožnosti a potrestaný. Modli sa, modli sa, modli sa a buď silný.

 

Prihováram sa mojím drahým verným deťom tohto sveta.

Milované moje deti, prihováram sa k vám Ja, váš Boh a Spasiteľ sveta; skrze Ducha svätého vám hovorí váš brat a náš syn.

Nebojte sa, ale sa zomknite a proste, proste a modlite sa za pokoj či ochranu moju. Počúvate o vojnách či neprávosti i smrti kresťanov, ktorí sú prenasledovaní vo svojich krajinách. Modlite sa za nich, aby vytrvali a boli svedkami lásky ku mne, vášmu Bohu a Spasiteľovi sveta. Neobávajte sa o svoje životy, ale celí sa mi odovzdajte a verte svojmu vernému Bohu. Ja vás milujem a neopustím vás.

Modlite sa v týchto ťažkých chvíľach svätý ruženec, modlite sa ho mladí i starší a odovzdávajte mi vaše srdcia. Netúžte po peniazoch ani postavení ani po zlate či pohodlnom živote, lebo Ja som všade a vo všetkom, Ja poznám vaše potreby, ktoré potrebuje váš život. Žite skromne a sväto. Načo vám budú domy prepychu a autá, čo hrdza ovládne či kopa plechu zostane; netúžte po tisícoch na účte, ale buďte obyčajní ako je obyčajný váš Ježiš Kristus v minulosti, teraz i v budúcnosti.

Tak ako vždy pripomínam, len láska a zase láska z vás spraví deti môjho Božského Srdca. Len a len láska k blížnemu vás dovedú do cieľa vášho života. Iba láska človeka dá svetu pokoj i budúcnosť.

 

Bez lásky človek stratí mňa i večnosť;

Bez lásky človek je hriešny a pyšný;

Bez lásky človek ničí druhých i seba;

Bez lásky je tento svet zničený.

 

Vidíte kam človek speje bez lásky a pokory. Kráča do vojen, nepokojov, utláča svojich blížnych, ničí život nenarodených detí, zabíja srdcia maloletých detí svojou hroznou hriešnosťou smilstva. Beda vám, vy hady satana, veľmi vás budem prísno trestať za tento hrozný hriech, ktorý konáte!

Bez lásky sa rozpadávajú rodiny i kresťanské! Bez lásky vyrastajú deti a lásku im nemá kto darovať, a preto sú zatvrdnuté a smutné. Bez súcitu a lásky vraždia svojich blížnych, aby si vykonali hnev nad samým sebou a môj hnev padne na tých, čo zabíjajú nevinných.

Drahí moji, nezhromažďujte si svoje statky a bohatstvo tu, na zemi, ale v nebi. Všetko je vám tu darované na zemi, slobodná vôľa, preto sa slobodne môžete rozhodnúť, či milovať alebo nenávidieť, veriť či neveriť, pomáhať chudobnému či obísť chudobného, pohostiť pocestného alebo ho vyhnať.

 

Láska a pokora je cestou do neba;

Láska a čistota srdca je cesta do neba;

Láska a modlitba je cesta do neba;

Láska a pokoj je cesta do neba;

Láska a súcit je cesta do neba;

Láska a štedrosť je cesta do neba;

Láska a úcta je cesta do neba;

Láska a obeta je cesta do neba;

Láska a sebazapieranie je cesta do neba;

Láska a utrpenie je cesta do neba.

 

Toto sú vám určené smery vášho života. Veru, veru, hovorím vám, tisíce a tisíce duší padá do zatratenia; tisíce mladých duší sa vrhá do priepasti pekla. Modlite sa, moji verní, za obrátenie hriešnikov. Pomôžte tým, čo nepoznajú, či nechcú poznať moje Meno Ježiš. Milujem vás, moji verní, miluje vaše modlitby, nie výkriky chvál, čo ma odrádza od pokoja a svätosť kráča odtiaľ preč. V tichosti a v láske, v pokoji ma môžete počuť a prijímať moje pohladenie.

Deti môjho Srdca, pozor si dávajte na falošných poslov či skupiny, ktoré vám nič nedajú iba chaos vášho srdca a nepokoj. Buďte združení pod mojím krížom a utiekajte sa k Matke mojej i vašej, Váš Boh a Spasiteľ sveta. Amen.

 

Dieťa moje, počúvaj moje slová, slovenský tvoj národ sa vzďaľuje odo mňa a sviatočné dni sú mu pracovné a zneuctieva moje Meno, preklína ma a Matku moju opľúvajú a nepotrebnú ju majú. Modlitby sa vytrácajú a úcta či láska blížneho voči blížnemu je mŕtva.

Mladé duše oči otvárajú a srdcia dávajú tomuto svetu materialistickému, a tak myslia len na hudbu či pôžitky tela, alkohol, drogy, peniaze, ľahký život bez Boha živého.

Počúvaj, čo ti hovorí tvoj Trojjediný Boh, môj Duch bude vládnuť nad týmto národom a očistím všetko, čo sa mi rúhalo a rúha a potrestám tých, čo preklínali a preklínať budú moje Meno. Mladí budú mrieť a krv bude ešte viac tiecť po cestách. Beznádej a zúfalstvo či strach ich budú prenasledovať. Nešťastie bude všade tam, kde som nepotrebný a odsúvaný. Pracujete vo svojej krajine len za minimum a tí, čo vás zamestnávajú. bohatnú na vašej námahe a pote. Beda vám, zlodeji a nenapraviteľné deti diabla, za vaše klamstvá a nesúcit či chamtivosť. Budete v súdny deň zahanbený a odsúdený; ten deň už vám je blízko.

Mladí odchádzajú do sveta a životy zapredávajú tým, čo ich vykorisťujú a božstvo iných bohov ponúkajú. Nech sú mladí pri svojich rodičoch a starajú sa o nich. Veru, malý to tvoj národ, ale veľa hriechu koná.

 

 

Toto sú moje slová, končím už a ozvem sa ti už onedlho. Žehnám teba, môj drahý syn, priateľ, brat i všetkých, čo čítať tieto slová budú. Amen.

Stránka 2 z 3

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: