Chýba vám moja láska vo vašich srdciach, ktorú človek odmieta prijímať

29. December 2015

Buď požehnaný môj brat, priateľ, syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Brat môj, syn môj, teraz chcem oznámiť moje slová spásy a varovania všetkým ľuďom sveta. Prosím sústreď sa a v pokoji prijmi moje slová.

 

Hľa, prichádza nový rok, rok 2016. Začína nové obdobie roka a Ja žehnám celému svetu, každému pokoleniu a každému národu, každej rodine a všetkým, čo žijú na zemi. Prijmite moje požehnanie na celý rok, ktorý vám začína a prebieha.

Deti sveta, počúvajte, čo vám hovorí váš Boh. Svet vstúpi do temného obdobia, ktoré bude šíriť bolesť a smrť vo všetkých národoch, kde ma neuctievajú a nenosia vo svojom srdci. Ja som láskavý Boh, preto sa k vám prihováram a prosím o vaše srdcia, ktoré naplním láskou a šťastím. Len ma prijmite medzi seba, do rodín, do národa, kde žijete a Ja všetko zmením na krajinu slávy a pokoja. Som čakajúci Boh. Áno, som čakajúci a milosrdný Otec národov. Čakám na vaše slovo: „Áno, áno, Otče a Bože, chcem ťa, príď do nášho národa, do našej rodiny, do nášho srdca.“

Som milujúci Otec a Boh, milujem každého človeka na zemi a čakám na slovo: „Áno, chcem ťa milovať.“ Keby človek prijal moju slávu a lásku, nebolo by toľko bolesti, vojen, nepokojov a prírodných pohrôm, ktoré sa dejú vôkol vás. Len moja svätá a nekonečná láska vás môže naplniť šťastím a pokojom.

Och, človeče sveta, spytuješ sa: „Prečo toľko nepokoja a bolesti je vo svete? Prečo sú ľudia k sebe zlí? Prečo toľko krvi? Prečo sa to stalo, že môj syn či dcéra zahynuli na ceste? Prečo je toľko vrážd, vojen, utrpenia? Prečo je svet v nepokoji a zvláštnom smútku, ktorý sa vznáša nad nami? Prečo mladí drogujú? Prečo pijú alkohol? Prečo sa rozpadávajú rodiny? Prečo sa konajú vraždy počatých dietok? Prečo je toľko zla vo svete? Prečo, Prečo?“

 

Och, deti sveta, len jedno je riešenie, a to je moja láska a pokoj vo vašich ľudských srdciach. Chýba vám moja láska vo vašich srdciach, ktorú človek odmieta prijímať. Namiesto mňa, vášho Boha, ste si vybrali iného Boha, Boha smrti. Tento Boh vám dáva hmotné uspokojenie, klame vás a nakoniec privádza do večnej smrti a nešťastia osobného, ale i celé rodiny a celé národy. Nemilujete mňa, skutočného Boha, ktorý vám môže dať pravú lásku a pokoj. Odmietli ste moje slová biblie, odmietli ste moje sväté Zákony, odmietli ste všetko, čo je mnou darované.

 

V mnohých národoch, ktoré boli kresťanské, sa odvrátili odo mňa a prijímajú inú vieru. Mnohí vystúpili z mojej Cirkvi a zotrvávajú napospas satanovi a bludom tohto sveta. Modlitba je už v mnohých krajinách iba v spomienkach a mladé duše tohto sveta nepoznajú či vlastne vôbec nejaký Boh existuje. Kríž je atrapa a prežitok z minulosti a nepotrebný pre ich moderný život. Len zábava, peniaze, smilstvo, drogy a alkohol, ľahký život, to sú prednosti mojich mladých detí. Veľa, veľa hriechu sa koná vo svete a bezbožnosť je vo veľkých rozmeroch.

Až sa dovŕši čas, ktorý som ustanovil pre svet a človeka, aby sa zmenil vo svojom živote a nestane sa, potom príde moje veľké varovanie, aby sa človek zobudil zo spánku, v ktorom zaspal pred bránou pekelnou.

Teraz ešte volám a volám k zmene vášho života, aby som vás nenašiel nepripravených, keď príde moja hodina. A moja hodina prichádza a čas sa svetu kráti. Veru, hovorím vám, zmeňte svoje hriešne životy a nastúpte na cestu spásy, aby som vás uvidel, keď budem prechádzať svetom so svojou veľkou spravodlivosťou. Tí, čo budú v tme aj zostanú v tme až naveky.

Veru, veru hovorím vám, máte ešte krátky čas na zmenu vášho hriešneho života, na život svätý so mnou, vaším Otcom a Bohom.

 

Rok 2016 bude veľmi ťažký a krvavý, nepokoje v národoch budú stúpať, hriech bude hrdinstvom, svätosť hriechom. Vojna sa rozšíri do iných krajín. Smrť a zase smrť bude konať tam, kde nebude moje požehnanie a moja ochrana. Zemetrasenia vo svete nastanú i tam, kde predtým neboli. Hrozné prírodné katastrofy nastanú, veľa škody vykonajú silné vetry a iné pohromy, na oblohe i na zemi budú úkazy odo mňa, vášho Boha, aby si sa ty, človeče, zamýšľal nad sebou a svojím hriešnym životom. Choroby sa budú  šíriť a človeka trápiť, strava či potraviny budú nechutné a skazené. Zvieratá sa budú nepriateľsky správať k človeku. Hmyz vás bude trápiť a škodiť, hady sa rozmnožia tam, kde vládne hriech. Sužovať vás bude slnko a teplo, požiare zachvátia veľa lesov a lúk či domov. Dažde budú zaplavovať miesta a ničiť vaše obydlia a úrodu. Zima bude tam, kde predtým nebola, krupobitia zničia veľa budov a iných vašich nehnuteľností. Deti nebudú milovať svojich rodičov a rodičia odvrhnú svoje deti v útlom veku. Starí budú na obtiaž a budú číhať po ich životoch tam, kde by ich mali liečiť. Doktori sa stanú katmi smrti a málo ich zostane doktormi medicíny. Skúposť, lakomstvo, túžba po zlate a peniazoch narastie, obchodníci budú zlodejmi, vládni činitelia a vodcovia národov budú klamať a podvádzať, kradnúť a bohatnúť na úkor chudobných. Bezbožnosť a pýcha človeka vzrastie a rúhať sa mi človek bude.

Tak je, brat môj a syn, človek bude mňa urážať viac a viac, pokúšať moju trpezlivosť. Ale hodina, o ktorej som už povedal, sa blíži a môj čas je blízko, aby som potrestal toto ľudstvo od hrozných hriechov, ktoré koná. Môj čas je už blízko, veľmi, veľmi blízko. Buďte na tento čas pripravení. Amen.

 

Teraz sa prihováram mojím verným vo viere a láske.

Milované moje deti svetla a mojej lásky. Ďakujem vám všetkým, čo ma milujete a modlíte sa za svet, v ktorom žijete. Ďakujem všetkým, čo skrze nástrahy a bolesť, ktorú prežívajú, sú mi verní a odovzdaní.

Milujem svoju Cirkev rímskokatolícku, Cirkev gréckokatolícku, Cirkev pravoslávnu, lebo sú sväté a moje. Žehnám Cirkev evanjelickú a tie, ktoré si uctievajú svätý kríž. Konajte dobro a pravdu hovorte o svojom Hospodinovi všade tam, kde prídete.

Drahí moji, prosím, modlite sa za vašich kňazov a v úcte ich majte. Pomáhajte im v ich úlohe, ktorú som im dal. Beda všetkým, čo osočujú a opovrhujú či inak konajú voči kňazovi, ktorý je mojím zástupcom na tejto zemi. Dopúšťate sa ťažkého hriechu, ktorý budem prísno trestať, keď sa postavíte pred moju Tvár.

Vy, moji drahí synovia mojej svätej Cirkvi, zotrvajte pevní ako skala vo svojej úlohe a obhajujte moju Cirkev i učenie, kážte pravdu i haňte každý hriech. Spovedajte čo najčastejšie a prichádzajte k trpiacim potešiť ich a požehnanie im dať. Konajte všetko skrze Ježiša Krista. Milujem vás. Amen.

 

Brat môj, syn, priateľ môj, ďakujem ti, že si prijal moje slová, som s tebou. Pozdravujú vás duše, ktoré vám boli, z vôle Boha živého a mocného, predstavené a za ktoré ste sa modlili, sú tu u mňa v sláve.

 

 

Modli sa, brat môj a Ja ťa vypočujem. Buď silný a ži smelo a v pokoji. Tvoj Trojjediný Boh Otec – Syn i Duch svätý. Amen.

Volám vás k láske a úcte, volám vás k modlitbe a pokániu

25. November 2015

Buď pozdravený môj brat, priateľ, syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie.

 

Teraz sa chcem prihovoriť mojím deťom tohto sveta.

Prihováram sa vám, deti sveta, aby som vás upozornil na život okolo vás a život, ktorý žijete. Áno, Ja som váš Boh, ktorý miluje, ale i trestá, som ten, čo otvára svoju náruč pre všetkých, čo chcú prísť ku mne. Som váš Stvoriteľ i Sudca, som váš Spasiteľ, ktorý sa obetoval za vás. Deti sveta, bojíte sa všetkého, čo je vám vzdialené a nepoznané. Bojíte sa mňa, vášho Pána Boha. To je vaše nepoznanie vašej duše, ktorá je v tme nepoznania. Ty, človeče sveta, odmietaš moju blízkosť a moju lásku a pokoj. Počúvaj človeče sveta, bez môjho požehnania si ako vyschnutý strom, ktorý kedykoľvek sa zlomí a spadne do ohňa.

Moderný človeče sveta, žiješ pre svoje bežné záujmy života, ktorý je moderný, ale bez pravej lásky a pokoja. Bojíš sa všetkého, čo je zlé vo svete. Bojíš sa hovoriť o čase, ktorý je tu a dotýka sa tvojej ľudskej bytosti. Modlitba, pokánie, láska, pokora, súcit, úcta, priateľstvo, obeta, štedrosť, úprimnosť, milosrdenstvo lásky, je pre teba, človeče sveta, vzdialené.

Počúvaj, človeče sveta, čo ťa čaká, keď sa tvoj život nezmení, padneš na kolená a budeš prosiť mňa o pomoc a odpustenie. Ja však, som ľútostivý Boh a vypočujem tvoje volanie. V biede a v bolesti budeš ryť zem svojimi kolenami, tvoje oči budú slziť a tvoja pýcha ťa bude trápiť. Ten, čo oľutuje svoje skutky, budem mu milosrdným Otcom a moja spravodlivosť ho nezasiahne. Nech sa tvoje srdce chveje pred mojou Tvárou, keď budeš v hriechu stáť predo mnou. Pamätaj, človeče sveta, že život tvoj ubieha a nepoznáš koniec svojho života. Potom príde čas tvojho odchodu a duša príde pred moju Tvár, aby sa mi zodpovedala zo svojich skutkov za života.

Život je ako loďka na vode, keď ju neriadiš, pláva si kde chce a väčšinou nepríde do cieľa. Tak je to i s vaším životom vo svete.

Veľká je nenávisť medzi ľudstvom či národmi. Číhate po majetkoch vašich blížnych i životoch. Veľká bezbožnosť je vo svete a otupenosť mysle človeka. Človek sa stáva egoistom a samotárom zároveň. Vzdialili ste sa, deti sveta, od Božích mojich zákonov, ktoré som vám určil. Neláska človeka k človeku je alarmujúca a nebezpečná pre vzájomnú lásku a spolužitie. Prečo sa toľko nenávidíte a zlorečíte, ubližujete si slovom i skutkom?! Beda vašej roztopašnosti a ľahostajnosti vášho života. Bez lásky a úcty budete žiť bez lásky a môjho požehnania.

Ja, váš Boh a Spasiteľ, sa k vám prihováram, aby som vám otvoril vaše srdcia a oči a uši, ale moje slová sú vám pre smiech a pohoršenie. Nezaujímate sa o svätosť vašej večnej duše, ktorá je nesmrteľná. Veľká škoda vám, ktorí odmietate moju lásku a podanú ruku.

Prichádza čas, keď moje slová budú nemé a moja ruka stiahnutá. Príde čas mojej spravodlivosti. Daroval som vám veľa milostí a mojich slov pre váš život, aby ste sa obrátili ku krížu, a tak prijali tento znak spásy človeka. Každý, kto pristúpil ku mne a s láskou prijal moje požehnanie, dostal znak môjho kríža, ktorý je už nezmazateľným znakom.

Človeče sveta, nesmieš sa klamať, že všetko, čo človek vymyslel, je len a len od teba, teda od človeka. Veľa vecí, ktoré majú slúžiť človeku, je dané odo mňa, vášho Boha. Pýcha človeka zapríčiňuje pád a nešťastie, ktorým je vždy utrpenie a bolesť či smrť. Terajší svet je vo veľkom nebezpečenstve, ktoré môže mať za následok veľké strádania, bolesti a smrť človeka vo svete. Bez môjho požehnania človek tápe a stojí na klzkom povrchu zeme. Istotu máte so mnou, vaším Bohom a Spasiteľom. Pamätajte, že Ja som Život, Cesta a Nádej vo vašom živote. Preto vás volám k náprave vašich životov pokiaľ máte ešte čas, aby ste sa vrátili späť do môjho košiara spásy. Volám vás k láske a úcte, volám vás k modlitbe a pokániu. Volám vás, aby ste spoznali moje láskavé Srdce Božej lásky.

Milujem vás, ľudstvo sveta, ale hriech, ktorý nosíte vo svojom srdci, vás koná príšerami vášho ducha. Staňte sa svetelnými Božími bytosťami vášho Boha, a tak vás budem milovať nesmiernou láskou. Modlite sa, aby ste spoznávali moju prítomnosť a blízkosť vo vašom srdci. Žehnám vás i celý svet v mene mojom, Otca i Syna i Ducha svätého. Amen.

 

Brat môj, prihováram sa k mojím verným deťom mojej lásky.

Dietky môjho Srdca, milujem vás všetkých, čo ma milujú i tých, čo sú zasvätení. Ponúkam vám moje plece, ktoré je pripravené pomôcť každému z vás. Zostaňte verní svojmu Bohu i Spasiteľovi. Milujte moje Srdce, ktoré vás prijíma takých, akí ste. Modlite sa, modlite sa, modlite sa a konajte skutky lásky, aby ste mali hojnú odmenu tu u mňa, v nebi. Amen.

 

 

Brat môj, ďakujem ti, že si prijal moje slová. Pokoj, pokoj, pokoj spúšťam tebe i ostaným. Láska a pokoj nech sú tu prítomné. Žehnám ťa môj brat, priateľ, syn, Tvoj Trojjediný Boh – Otec, Syn i Duch svätý. Amen.

Nebojte sa, moji verní, lebo budem si vás chrániť pred touto strašnou zlobou, ktorá sa šíri svetom.

14. November 2015

Buď pozdravené moje malé dieťa, prichádzam k tvojmu srdcu, aby som ti darovala moje slová lásky. Nech tvoje srdiečko je otvorené pre Božiu svätú vôľu.

 

Teraz ti poviem niečo o svete a udalostiach. Svet je v nepokoji a objatí diablovej moci. Človek nehľadí na Božie zákony a dobro druhých, ale človek smeruje do priepasti pekla. Och, dieťa moje, koľko veľa duší padá do tejto priepasti pekelnej a ja, Matka Kristova či inak nazývaná Bohorodička Kristova, neviem im pomôcť.

Dieťa moje, prosím, prosím, prosím všetkých, čo budú počuť moje slová, či čítať ich budú, prosím, spojte svoje modlitby za obrátenie hriešnikov a ich záchranu pred večnou smrťou. Dieťa moje, verte mi, svojej nebeskej Matke, že za každú zachránenú dušu, ktorú svojimi modlitbami vyprosíte, a tak vytrhnete z pazúrov diabla, dostanete milosť večnej slávy a váš očistec vám bude zmiernený alebo uhasený. Toto sú moje slová, ktoré vám s vážnosťou hovorím.

Dieťa moje, tvoje srdce sa znepokojilo nad správou, ktorá sa udiala v Paríži, meste, ktoré už takmer nepozná svätého Pána Boha /pozn.: v Paríži sa uskutočnil teroristický útok na športové podujatia a zábavné podniky/. Toto mesto prežíva smutné chvíle a desiatky duší odchádza na rôzne miesta vo večnosti, žiaľ i do zatratenia. Dieťa moje, tak ako ti bolo oznámené o Európe, tak sa i stane a už aj sa stalo. To je len začiatok nepokoja a bolesti či sĺz.

 

Európa, Európa, dcéra moja, ktorá si žila kresťanským životom a svätcov si darovala či mučeníkov tiež, prečo si zradila Božiu lásku a zákony si pošliapala, ktoré svätý Boh určil pre svätosť a život človeka?! Moje oči slzia a moje Srdce smútkom žiali nad mojimi deťmi žijúcimi tu, v Európe. Pamätaj Európa a ľud Európy, že prišiel čas postupy a krvi, prišiel čas, keď lásku Božiu ste zamenili za egoizmus a pýchu diablovu. Preto, za vašu pýchu budeš trpieť a v krvi sa máčať. Všade bude smútok a bolesť, nepokoje vypuknú raz na juhu, potom na západe i severe či východe. Nikde nebude bezpečne, zavládne nenávisť a smrť bude mať hojnú úrodu. Smrť bude všade, na cestách, vo vzduchu, pod zemou, na horách, v mestách, dedinách. Smrť bude číhať všade pre bezbožnosť a rúhanie, pre chamtivosť a klamstvo, pre cudzoložstvo, vraždy, pre bolesť, ktorú ste konali tým, čo boli bezvládni a chorí, pre smrť nenarodených detí. To je len začiatok nepokojov, ktoré očakáva svet. Vojny a vzbury či premiestňovanie ľudstva je následkom satanovej zloby a nenávisti človeka k človeku. Diabol ovláda tisíce ľudských duší, ktorí sú mu naklonení a a poslušní.

 

Modlitba, dieťa moje, sa vytráca a pokánie je už priam nepotrebné. Dieťa moje malé, nastanú ešte veľké suchá a neúroda, ochorejú stromy a voda sa stiahne do svojich žriedel. Zem bude praskať a sucho bude.

 

Milovaní, buďte odovzdaní do Božích rúk. Nebojte sa, moji verní, lebo budem si vás chrániť pred touto strašnou zlobou, ktorá sa šíri svetom. Dieťa moje drahé, modlite sa a odovzdávajte sa do môjho Nepoškvrneného Srdca. Milujte svojho brata či sestru a nech vás chráni vaša láska, ktorá nech vyžaruje svetlo pokoja. Pristupujte často k pokániu zmierenia a s láskou a úctou prijímajte Telo Ježiša Krista. V úcte noste Eucharistiu a modlite sa svätý ruženec.

 

Vo svete chýba láska a pokoj.

Svet zabúda na úctu a pokoru.

Svet odmieta Božiu lásku a prijíma falošnú lásku tohto sveta.

Človek odmieta Boha života, a tak prijme Boha smrti.

 

Dieťa moje drahé, svet je vo vážnom stave sebazničenia sa. Tam, kde chýba Božia láska, nastúpi neláska a závisť, pýcha a vraždy človeka.

 

Dieťa moje malé, vy, tu, na tomto mieste, noste Božiu pečať vo vašom srdiečku a dôstojne uctievajte Božiu lásku. Deti Božie, svorne sa zomknite okolo svojej Matky lásky. Nebojte sa, čo prichádza, ale silou Ducha svätého sa postavte do bojových šíkov, ktoré budú mojou silou a ja budem Vojvodkyňou tohto vojska, ktoré bude mocné a nepremožiteľné. Toto moje vojsko bude sväté a hlavnou zbraňou je a bude svätý ruženec a modlitba a štítom nech je láska vášho srdca.

Láska a zase láska je mocná zbraň, ktorá premôže i tie najhoršie príkoria. Modlitba svätého ruženca a láska či pokora sú súčasťou pravého kresťana, ktorý obhajuje Kristovo učenie a slávu Božiu. Nech vás, moji drahí, každý vidí, aká je to láska a úcta medzi vami. Bez lásky nie ste Božie deti, ktoré sú blízko Božieho Srdca a kráčajú za Božím Synom a Spasiteľom sveta. Bez lásky svet vädne tak, ako tráva na poli či lúkach. Láska je voda života, láska je život, ktorý sa má rozlievať do celého sveta. Keď človek nemiluje, potom je osamotený a nešťastný. Bez úprimnej lásky sa vzďaľujete od Božej lásky, ktorá je veľká a čistá. Milujte tak, ako my milujeme vás. Láska nech je veľká a neláska žiadna.

 

Dieťa moje, Boh miluje ľudstvo svojho Srdca, ale ľudstvo nemiluje Boha, svojho Otca, ktorý je Zdrojcom ich života a lásky. Prečo sa niektorí spytujú, prečo hovorím toľko o láske? Deti moje, bez lásky niet života, bez lásky by svet nebol svetom, bez lásky by ste zotrvali v tme a večnej smrti.

Láska, láska, láska, Boh je Láska a Žiara, ktorá je nepreniknuteľná v Božom lone, je spojená s láskou. Svätý Pán Boh je podstata – z podstaty veľkej nepochopiteľnej lásky. Dieťa moje, každá duša, ktorá príde pred Božiu Tvár a vstúpi do večného svetla, ktoré je naplnené nekonečnou Božou láskou a pokojom, každá duša je prežiarená týmto svetlom Božej lásky. Každá duša spozná svoju úbohosť a smerovanie, kam patrí či vstúpi: do nebeskej slávy, či do očistca a či do veľkého bolestného, naveky trpiaceho pekla. Preto stále vás volám k pokániu a modlitbe, aby ste dosiahli veľký dar Božej lásky. Bez čistého a úprimného srdca nemôžete dosiahnuť čistú Božiu lásku, ktorá je spojená s Božím svetlom pokoja a lásky. Tento svet stráca Božiu lásku a svetlo, ktoré je sväté a mocné. Namiesto svetla sa človek tohto sveta ponára do hustej tmy, ktorá pohltí všetko, čo je bezbožné a hriešne.

 

Dieťa moje, objímam teba a dávam ti dar pokoja a dôvery. Milujem ťa a prosím za teba i tvoju matku. Milujem všetky moje verné dietky a objímam si vás. Milujte, aby ste boli milovaní vaším Stvoriteľom a Spasiteľom. Žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen.

 

Ďakujem ti, že si prijal moje slová. Buď v pokoji, onedlho príde môj Syn, aby ti povedal slová lásky. Buď mi verný. Amen. Tvoja Matka lásky Mária Anna.

Chráňte si svoj národ a vieru...

10. Október 2015

Dieťa moje malé, prihováram sa ja, tvoja Matka lásky. Dieťa moje drahé, počúvaj môj hlas, prosím ťa, odkáž mojím deťom, aby sa viac zomkli v jedno a spoločne sa modlili za pokoj a mier vo svete. Modlite sa za mier a pokoj, modlite sa za lásku medzi ľudstvom sveta.

Počúvaj, čo ti hovorím ja, tvoja Matka lásky. Svätý Pán Boh je veľmi, veľmi znepokojený so životom človeka vo svete. Keď sa človek sveta neobráti k svojmu Bohu a nebude konať dobro a modliť sa k svojmu Stvoriteľovi, Pán dopustí veľmi ťažký trest na ľudstvo sveta. Už veľakrát som prosila o zmenu ľudských sŕdc, aby sa zmenila ich nálada a život, ktorý žijú. Moji drahí synovia a kňazi hovoria nepravdu; nie však všetci. Sú mi aj verní a milujúci moji kňazi svätej Cirkvi, ktorí mi prinášajú úľavy do môjho materinského Srdca.

 

Dieťa moje drahé, prosím tvoj malý národ slovenský, ktorý mi bol verný stáročia a utiekal sa pod môj materinský plášť, aby sa zomkol v jedno veľké stádo milujúcich ovečiek a kráčali za svojím verným a milujúcim Pastierom Ježišom Kristom. Spojte svoje srdcia a modlite sa za pokoj a vieru, ktorú ste dostali do vienka od svojich otcov a matiek a Boha svätého.

Chráňte si svoj národ a vieru pred tými, čo chcú zabiť vašu vieru a zničiť vašu kultúru. Prosím, obráťte svoje oči ku krížu a modlite sa slovami toto:

 

Večný Bože a Otče našich otcov,

prosíme ťa, Bože, ochraňuj náš národ slovenský pred tými,

čo číhajú po našej slobode a viere, ktorú sme dostali od teba.

Prosíme ťa, zachovaj náš národ slovenský a ochraňuj nás pred tými,

čo nenávidia kríž a vieru našu.

Pane Bože náš, odožeň zlé mraky,

ktoré sa valia okolo nás a ohrozujú náš národ cudzou vierou a nenávisťou,

ktorá v ich srdciach horí proti krížu i nám.

Ďakujeme ti, Bože, za tvoju lásku a ochranu,

ktorú drží tvoja svätá ruka nad nami.

Ďakujeme tebe, Otče večný, za dar Matky Sedembolestnej,

ktorá nás skryje pod plášť materinský,

aby sme tam boli v bezpečí pred vojnou, hladom a nepriateľmi viery našej.

Amen.

 

Volám celý slovenský tvoj národ k modlitbe, aby sa odovzdali do svätej vôle Božej a modlili sa dvanásť mesiacov túto modlitbu.

Dieťa moje, ak budete pasívni a ľahostajní k svojmu slovenskému národu a výzve mojej, potom pocítite tlak a nepokoj vo vašej krajine.

 

Diabol zaútočil na Európu, aby ju ponížil a zničil všetko, čo bolo kresťanské. Veru, toto je pravda tak, ako som už povedala. Za hriech, ktorý koná Európa bude aj pykať. Krv a nepokoj, prenasledovanie, poníženie, vraždy, drahota, tma, bude po celej Európe sa tiahnuť a zúfalstvo bude prevládať. Pyšné a veľké mestá budú v tme hriechu a v nepokoji žiť. Bez Božej lásky a požehnania budú v tiesni a bolesti prežívať. Krvavá to bude Európa. Z večera do rána sa zmení Európa a zavládne chaos a slzy či pot budú na človekovi. Strach ovládne človeka a budú sa rúhať Bohu svojmu za všetko, čo človek zle koná.

Vy, moje deti drahé, budete pod mojím plášťom zjednotené a Pána Boha chváliť budete. Nebojte sa, verní, týchto ťažkých časov, ktoré prídu, aby sa splnilo slovo Pánovo. Deti moje drahé, modlite sa, modlite sa, modlite sa svätý ruženec za mier a pokoj. Veru, čas je ťažký pre hriešnika, ale pre verného svojmu Pánu Bohu čas bude ľahký a požehnaný. Vo svete je diablova moc veľká a duchovné mocnosti neustále bojujú proti diablovi a ich prisluhovačom. Preto hovorte o udalostiach, ktoré prichádzajú a prídu naisto, keď sa človek Európy nezmení a neprijme Božiu prítomnosť vo svojom srdci.

 

Dieťa moje, varovanie je ťažké pre človeka hriešneho a bezbožného. Varovanie je určitý dar svätého Pána Boha pre človeka, aby sa zamyslel nad sebou i nad udalosťami vo svete a okolo seba. Tí, čo ohlasujú, že varovanie je klam, sami pocítia Božiu prítomnosť veľmi intenzívne a bolestné bude ich videnie Pravdy, ktorá je Pravdou Božou. Ja, vaša Matka lásky, vás volám, dieťa moje, aby ste neboli zaskočení nepravdou, ktorá sa hlása.

 

Pán Boh je Pravda a iba Pravda;

Pán Boh je Láska a len Láska, ktorá sa ponúka človekov;

Pán Boh je Milosrdenstvo, ktoré nemá hraníc;

Pán Boh je ľútostivý, ktorý sa zľutuje nad plačúcimi a osamotenými;

Pán Boh je spravodlivý táto spravodlivosť je veľká a svätá;

Pán je Útočište pre verných a slabých;

Pán je Nádej, len v ňom nájdete útočište;

Pán je Cesta, po ktorej sa nestratíte a prídete do cieľa;

Pán je Svetlo, ktoré vám svieti, aby ste nezblúdili v tomto tmavom svete;

Pán je Slasť a Pokoj, iba v ňom nájdete pokoj a slasť.

 

Dieťa moje, vernosť a oddanosť k Pánu Bohu sa opláca, aby si bol odmenený spravodlivým vencom spásy.

Dieťa moje, milovať a byť poslušný Pánu Bohu je veľmi dobre.

Dieťa moje, konať s láskou dobré skutky, ktoré Pán Boh vždy odmení tu na zemi alebo v nebi.

Dieťa moje, ži tak, aby si svoj život nezapredal za tridsať strieborných, a tak stratíš Božie kráľovstvo.

Dieťa moje, ži život v chudobe svojho ducha, modli sa a prinášaj obety lásky a Pán Boh ťa bude milovať dňom i nocou.

Dieťa moje drahé, miluj svojho blížneho a Pán ti bude žehnať.

Dieťa moje drahé, pristupuj do spovednice tak, ako svätá Cirkev predpisuje a prijímaj Telo Kristovo a s ľútosťou miluj Božie utrpenie; Pán ti dá pokojné dni a radostnú starobu.

 

 

Dieťa moje drahé, budem končiť, prídeme k tebe a oznámime ti posolstvo, ktoré bude pre všetkých pútnikov, ktorí sa zúčastnia. Neobávaj sa o počasie, maj väčšiu dôveru a Pán sa postará. Žehnám teba i všetkých zo spoločenstva Božej lásky v mene Otca i Syna i Ducha svätého, nech vás Pán sprevádza po celý život. Vaša Matka lásky Mária – Anna. Amen.

Ja som váš Pán a Boh, iba vo mne nájdete pomoc, ktorú hľadáte

26. September 2015

Buď požehnané moje drahé stvorenie, ktoré som od večnosti nosil vo svojom srdci. Buď mojím ohlasovateľom mojich slov v tomto ťažkom svete, ktorý ma odmieta. Ďakujem ti, môj drahý syn, priateľ, brat, že si prijal moje volanie. Brat môj, Ja, tvoj Ježiš a Brat, sa ti prihováram a volám ťa k väčšej dôvere v to, čo konáš a tvoja ruka napíše. Modli sa za silu a vieru svojho ducha.

 

Teraz sa prihováram človeku sveta a tvoje srdce nech je otvorené.

 

Požehnanie nech zostúpi na celý svet a môj Duch nech posvätí celé ľudstvo sveta. Ja, váš Boh a Spasiteľ sveta sa prihováram všetkým ľuďom dobrej vôle. Prosím vás, ľudia sveta, ktorí ste boli mnou stvorení a požehnaní, či ste všelijakého náboženstva, aby ste žili pre človeka, svojho blížneho a nesmrteľný život po skončení vášho života tam, kde je vám určené. Sú to len cesty večnosti, ku ktorej všetci kráčate:

cesta do neba

cesta do očistca /väzenia/

cesta do pekla – večného utrpenia.

 

Veru, hovorím vám, tisíce a tisíce ľudských duší smerujú po tretej ceste, ceste pekla – večného utrpenia. Počúvajte môj hlas, počúvajte moje volanie, počúvajte moju Pravdu, Ja som váš Boh a Pán, Ja som vaša Nádej a Cesta, ktorá vás dovedie do sveta pokoja a lásky.

Tento svet pokroku a modernizácie je svetom ľudskej veľkej pýchy, ktorá vás vedie do nepokoja a slepoty. Vaše duše ľudské sú tmavé a zúfalé, sú v područí zlých démonov a zla, ktoré vás obklopuje všade vôkol vás. Zúfalstvo a beznádej vás tlačia do ničoty ducha. Ste nástrojmi zla; toto zlo vám dáva falošnú radosť a šťastie z peňazí a zlata, ktoré vás privádza do nešťastia a zúfalstva, ktoré vás môže zničiť až naveky. Obraciate sa na pohanské viery vy, čo ste boli pokrstení a označení krížom spásy. Dôverujete veštbám a liečiteľom, dôverujete bezbožným lotrom tohto sveta, ktorí vás oklamú a prekľajú váš rod.

Ja som váš Pán a Boh, iba vo mne nájdete pomoc, ktorú hľadáte. Ja som váš Otec, ktorý vás miluje a dávam vám všetko potrebné skôr, ako o to poprosíte. Vy, čo sa obraciate na démonickú pomoc, ktorá vás napokon dovedie do beznádeje a tmu ducha, budete veľmi prekvapení stavom vášho bytia po svojej smrti.

 

Prihováram sa vám, ľudia Európy, ktorí ma odvrhli a len málo je tých, čo ma uctievajú a milujú. Veru, veru, hovorím vám, pre vašu pýchu a ľahostajnosť k vášmu Bohu, sa Európa stane bojiskom a konfliktom, ktorý bude krvavý. Veru, hovorím ti, Európa, tvoje minúty sa dovršujú a čas je už u konca, ktorý som ti dal, aby si sa obrátil a prijal moju lásku a pokoj. Dopustím na teba, Európa pyšná a zradná, poníženie a krv tvojich synov a dcér. Napokon príde tvoja spúšť a dovŕši sa môj hnev, ktorý je pripravený očistiť zem Európy od zloby a zrady k môjmu krížu. Veľká to bude spúšť a žiaľ, bôľ a beznádej. Veľká to bude spálenina  špina, ktorá príde na teba, pyšná Európa. Len málo bude zachránených miest a osád, ktoré boli verné mne, svojmu Bohu.

Veru, veru, hovorím vám, spoznáte svoje omyly a váš pád už bude neodvratný. Naplnila sa čaša môjho hnevu a moja spravodlivosť je pripravená zasiahnuť všade, kde som bol preklínaný a urážaný. Veľa hriechu sa koná naďalej a veľa smútku mi koná môj ľud. Som zarmútený nad mojou Cirkvou, ktorá sa odkláňa od svätosti a lásky Božej.

Tak ako som už oznámil, tak sa i stane. Všetko bude obnovené a skrze mučeníctvo posilnené vo viere a láske. Prichádza chvíľa pravdy a skúšok, prichádza chvíľa obetovania sa za vieru alebo úpadok do beznádeje a zrady. Ženy, vy, čo ste boli klamlivé a bez hanby a zradili ste svoju rodinu, príde vaše odsúdenie a poníženie. Potrestám cudzoložstvo a smilstvo, potrestám každý hriech, ktorý ma uráža, svojím ohňom spravodlivosti

Zaľahne na svet smútok a beznádej. Pyšní budú ponížení, bohatí budú chudobní, vrahovia budú vrahmi zabití, smilníci a smilnice uväznení a mučení, bezbožní popravení. Vy, čo ste vzývali moje Meno a zradili ste ma, svojho Boha, naveky budete škrípať zubami v ohni pekelnom.

Mraky sa zaťahujú a tma je hustejšia a hustejšia. Ty, Amerika, ktorá toľko hriechu konáš a bolesť roznášaš a otcov si pozabíjala a synov matkám si vzala, ty smilnica sveta, tvoje dni sú zrátané a tvoja pýcha bude skolená.

Nové učenie a nová viera nastúpi, kríže a Eucharistia budú odstránené, úcta k Matke Kristovej nepotrebná bude a viera nová odstráni všetko, čo je mne, Bohu, milé a sväté. Toto sa zakrátko ustanoví a nepokoj nastúpi. Hriech nebude hriechom, pravda bude nepravda, klamstvo pravdou bude.

Toto ľudstvo je veľmi, veľmi, veľmi hriešne a bezbožné, preto môj trest je už veľmi, veľmi blízko a moja pravica bude položená na všetko, čo je označené pekelnou pečaťou zla. Bojíte sa všetkého, čo je vám ohrozujúce na vašom hriešnom živote, napomáhate ohavnostiam, ktoré vyvierajú z vnútra pekiel. Podporujete a je vám ľahostajné zabíjanie nenarodených dietok či pekelného názvu eutanázia. Veru, hovorím vám, beda vám, služobníci diabla, ktorí konáte tento hriech. Lepšie by vám bolo uviazať si kameň na krk a hodiť sa do hlbokého mora.

Bezbožnosť a zrada nastúpila do radov veriacich, ktorí opúšťajú rady svojich bratov a sestier a mňa, svojho Boha a Spasiteľa. Ste zradcovia a judášske pokolenie, beda vám všetkým.

Celú Európu obkolesujú supy a vlci, ktorí vstupujú do pyšných miest, a tak naplňujú Európu iné národy a iná viera, ktorá je vierou krvi a násilia. Preto je to tak, lebo pyšných a bezbožných ľudí tejto Európy zatemnila klamná túžba po pracovnom človekovi, ktorý nech pracuje tam, kde inde pyšný Európan nebude pracovať. Veru, veru hovorím Vám, klamné sú to predstavy o islamskom národe, ktorého Európa a pýcha vykorisťovala a ponižovala tieto deti z iného vierovyznania! Čas sa zmenil a z moslimského pokorného človeka vyrástol bojovník a obhajca svojej viery, ktorú dostal od svojich otcov. Učte sa od týchto detí, ktorí sa nehanbia za svoju vieru a obhajujú tvrdo svoju pravdu. Modlia sa päťkrát denne všade, tam kde sú, nehanbia sa klaniac Alahovi, bohu svojmu.

 

Ja váš Boh, sa vám prihováram a hovorím vám, čo vás očakáva za hriešnosť, ktorú pyšný Európan koná. Predídu vás tieto národy svojou vierou a vnútia vám ich vieru a obyčaje či kultúru. Budú vami pohŕdať tak, ako ste vy pohŕdali s ich rodičmi či starými rodičmi v minulosti. Európanom je islamská viera vzdialená a nezrozumiteľná, lebo Európa bola kresťanská, a tak islam bol pre Európu vzdialený a nebezpečný. Oni vám ukážu vieru, ktorú majú a ako ju ukazujú svetu. Predišli vás iné národy i vo viere a horlivosti a cudnosti. Sú odhodlaní bojovať tam, kde sú za rozšírenie svojej viery i mečom a preliatou krvou. Obhajujú si svoju vieru a neboja sa hovoriť o svojej viere a vnútiť ju celému svetu.

Európa, Európa, odmietli ste svoju vieru kresťanstva a slabé korene ste zapustili. Preto prišiel tvoj pád a kultúra tvoja, pyšná Európa, pošliapaná bude. Všetko však bude len krátko, lebo príde čas očistenia od hriechu a vojna rozpútaná bude. Európa bude vyľudnená a opustené domy budú, lebo spálenými sa stanú. Vaša pýcha vás dovádza do slepej uličky hriechu a beznádeje. Neláska a egoizmus je vôkol vás. Kríž je zatracovaný a neúcta k Eucharistii narastá. Veľa bolesti a krvi potečie a nedôvera bude vládnuť vôkol. Nenávisť a bezbožnícke metódy narastajú, znesvätia moje domy a sochy rozbíjajú. Čím viac krvi kresťanov potečie, tým väčšia moc i sláva mojej Cirkvi narastá. Amen.

 

Obraciam sa k mojím verným deťom svätej Cirkvi.

Drahí moji, prichádzajte ku mne, vášmu Bohu a Spasiteľovi a s dôverou sa modlite za pomoc a nádej. Dôverujte svojmu Bohu a Spasiteľovi, lebo Ja som s vami. Čas môjho príchodu je blízko, viac ako si viete predstaviť. Čas môjho narodenia tiež bolo ohlasované a na moje narodenie svietila veľká hviezda môjho príchodu a spásy ľudstva. Izraelský ľud nebol na to pripravený ani ho to nezaujímalo. Farizeji a kňazi poznali Písmo a proroctvo, ale nezaujímali sa o hviezdu. Čakali kráľa spásy z kráľovskej rodiny, vznešeného a bohatého, ktorý oslobodí Izrael od rímskej nadvlády.

Terajší čas sa opakuje a veľmi málo mojich služobníkov verí týmto slovám, ale i slovám iným, ktoré nebo vám poslalo a posiela. Neveria a ani nesledujú čas, ktorý je pripravený. Tento čas je časom posledných čias, nie koniec sveta, ale nová éra pokoja a lásky.

 

Modlite sa a proste, modlite sa najlepšie ruženec a litánie k Božskému Srdcu a Loretánske litánie. Utiekajte sa k Matke Božej a volajte ju a proste za ochranu. Milujem vás všetkých, buďte milí a pomáhajte si v ťažkom čase. Nebuďte zaťažení hriechom, myšlienkami: čo budem jesť, čo budem piť, čím sa zaodejem. Netúžte po peniazoch a zlate. Nevysedávajte s hriešnikmi a neopíjajte sa, aby som vás neprekvapil, keď príde moja hodina spravodlivosti nad svetom. Nepýtajte sa: „Kedy to bude?“ alebo „Veď nič sa nedeje, pôjdem po starých chodníčkoch.“ Všetko príde ako je už oznámené – nečakane a rýchlo! Buďte triezvi a bdelí, modlite sa a opášte sa opaskom lásky a spravodlivosti. Konajte dobro a dobré skutky, šírte Božie slovo, slovo Pravdy. Žehnám vás, moji verní, váš Trojjediný Boh, Syn a Duch svätý. Amen.

 

 

Brat môj, ďakujem ti, že si prijal moje slová a napísal si ich. Buď silný a verný mne, svojmu Bohu a Ježišovi, svojmu Bratovi. Miluj, miluj, miluj ma celým srdcom. Žehnám ťa v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen.

Stránka 1 z 3

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: