Modlite sa a proste moju i vašu Matku a Kráľovnú nebies, aby zničila, z moci Božej, moc satana, a tak otvoril cestu pre môj druhý príchod na túto zem, aby som obnovil tvárnosť zeme

28. Marec 2015

Pozdravujem ťa, môj brat, priateľ, syn, prichádzam k tebe tak, ako som sľúbil. Brat môj, chcem ti povedať moje slová, aby tvoja ruka ich i napísala pre človeka sveta.

 

Dnes sa k vám prihovára váš Trojjediný svätý Boh, ktorý bdie nad všetkým, čo je vo vesmíre i mimo vesmír. Bdiem i nad vami, aby ste žili tak, ako som vám určil žiť podľa mojich prikázaní. Prajem si, aby ste žili podľa mojich zákonov, ktoré som daroval človeku sveta a ktoré sa všetky porušujú a nedbá sa na moje varovné slová.

Ja, váš Boh, som znepokojený nad ľudskou nedbalosťou a ľahostajnosťou, ktorou človek žije. Varovné signály, ktoré spúšťam a moje prosby, sú odmietané, je pre vás, ľudstvo, veľmi nebezpečné.

Nie Ja, váš Boh, chcem vojnu či iné hrozné udalosti, ktoré sa dejú vo svete, či sa ešte budú diať. Nie, to Ja si neprajem, ale vaša ľudská hriešnosť a tvrdosť srdca koná tento svet taký, aký je. Bojíte sa čítať tieto slová, ktoré darujem vám, aby ste sa zamysleli nad svojím životom, ktorý žijete a snažili sa zmeniť k dobrému a kráčali po ceste zmieru či lásky k blížnemu a svojej rodine. Čím viac človek bude horším, tým viac som nútený dopustiť bolesť, ktorá je určená pre tých, čo konajú zlo, teda v globále celý svet.

Počúvate o vojnách, utrpeniach, záplavách, zemetraseniach, o ohni, nešťastiach, smrti na cestách či inde, v horách, samovraždách, o sopkách, zosuvoch zeme, prepadliskách, zvláštnych úkazoch na zemi či na nebi, vzburách, nepokojoch, vraždách, o krutostiach, zneužívaní dietok, znásilneniach a ešte iných hrozne zlých veciach či skutkoch.

 

Ja som Boh pokoja a lásky, som Stvoriteľ vás všetkých ľudí, ktorí žili a žijú a ešte budú žiť. Či milujúci Otec môže nenávidieť svoje deti a priať im to najhoršie v ich živote? Nie, vonkoncom nie, praje im len to najlepšie a chráni ich pred nepriateľom zvonka. I Ja si chránim svoje deti, ktoré ku mne prichádzajú a schovajú sa pod moju ochranu, aby boli v bezpečí.

Veru, hovorím vám, ale milióny ľudí odmieta moju Božskú pomoc a obracajú sa na pomoc satanovu, ktorá je pomocou klamnou. Veru, hovorím vám, diablova moc vo svete mocnie a je veľká. Pre hriešnosť a odmietanie mojej ochrany pred zloduchom duší sa svet dostáva do veľkého klamstva, nepokoja, chaosu, nespravodlivosti, bezbožnosti. Iba vo mne a so mnou, vaším Stvoriteľom, je istota a poriadok, láska. V každom kúte sveta nastúpila nespravodlivosť a klamstvo či nepokoj. Diablova pozemská moc vrcholí, a tak sa snaží zmocniť čo najviac ľudských duší. Keď príde vrchol bezbožnosti vo svete a diablova moc bude u konca, potom príde, z moci tých, čo sú zatienení tieňom satana, príde čas veľkého krutého vyvrcholenia zla, aby celý svet bol ponorený do sebazničenia a utrpenia. Tak skrze človeka, ktorý žil pre hriech a zlo, človek bude trpieť a strádať. Diabol tak získa milióny duší, ktoré žili vo svete, pred veľkou hrôzou, ľahostajne a bezbožne.

Ja, váš Stvoriteľ, vidím všetko, čo človek sveta zo slobodnej vôle koná; to veľké zlo a ohavnosť, bezbožnosť je príliš veľká a krutosť, na mojich deťoch svetla, je veľká. Veru, hovorím vám, ešte krátku chvíľu dovolím, aby títo krutí a zlí bojovníci zabíjali moje deti lásky, aby sa splnilo moje Slovo veľkého Boha. Do posledného miesta mučeníkov sa musí naplniť, aby moje kráľovstvo bolo ožiarené tými, čo položili svoje životy za Meno toho, čo je pripravený, aby svojím dychom svojho meča zničil toho, čo je vo svete, a tak ho vrhol do ohnivého jazera. Beda všetkým, čo sú označení neviditeľným znakom toho, čo vládne vo svete a poslúchajú jeho reč a klamstvo vo svete.

Toto sú moje slová a varovania, toto sú moje slová, ktoré sú k vám vysielané, aby ste sa nevyhovárali, že ste o ničom nepočuli a nevedeli.

 

Moje mladé deti, volám k vám, deti moje, začína sa vám otvárať život, ktorý je mojím darom. Tento darovaný život, prosím, prijmite s vďakou ku mne a kráčajte ho so mnou a pod mojou ochranou. Každý deň ma pozývajte do vášho kruhu. Modlite sa za všetko, čo máte vykonať a povedzte mi všetko, čo vás trápi. Neupadajte do depresií a nesiahajte po alkohole či drogách, ale pristúpte, bez odporu či strach, pod svätý kríž, kde som bol ukrižovaný i za teba, dieťa moje, aby som ti teraz, v tejto chvíli bol nápomocný. Len s dôverou prikroč k môjmu svätému krížu a povedz mi všetko, čo ťa trápi, aby som ti s otcovskou láskou pomohol.

Tento svet je v hlbokej tme a veľmi rýchlo smeruje do veľkého nešťastia. Človek, ty si sám zdrojcom či kormidelníkom tohto smerovania. Ty, človeče sveta, si sám vyberáš cestu, ktorá je na konci rozdelená na cestu spravodlivosti a pokoja alebo na cestu nešťastia či večnej smrti. Príliš veľa ľudí vo svete je naklonených diablovým ponukám, čarovaniu, vešteniu, kyvadlu, veru a ešte hrozným podujatiam temnoty z pekla. Alkoholizmus, drogy, vraždy, smilstvá, cudzoložstvo, klamstvo, krivé svedectvá, falošné pravdy, podvody, ohovárania, osočovania. Toto je všetko medzi ľudstvom a ešte omnoho viac šerednosti, rúhačstva, bezbožnosti, klaňanie sa bôžikom tohto sveta, sebaukájanie, hriešna starostlivosť len a len o krásu svojho tela, milovanie peňazí za akúkoľvek cenu, lakomstvo, neprajnosť, závisť, nenávisť, ohavnosť, ktorá sa šíri po celom svete, zabíjanie nenarodených dietok, zabíjanie starých a chorých ľudí, ktorí akoby slobodne prijali smrť nerozumu. Táto smrť je pre každého vyslobodením z bolesti sveta či tela, ale vstupuje jeho duša do utrpenia veľkého očistca a tiež i horšieho miesta, až naveky, pekla. Preto, prosím, buďte ostražití pred týmto nebezpečným hriechom samovraždy i vraždy súčasne.

Och, ako veľa sa hovorí o slove pedofília. Ja však vám hovorím, toto je démon z najhlbšieho pekla vypustený tými, čo ho volali na svet. Veru, hovorím všetkým, čo sú naklonení tomuto hroznému, príšernému, ťažkému hriechu z hriechov, ešte trikrát beda vám, čo sú vaše nemorálne chúťky uvoľnené. Chcem poukázať na tento hriech nemravnosti a oplzlosti, kam siaha v tomto vašom modernom živote. Tento hriech ničí oveľa viac ako si človek vie predstaviť. Beda všetkým, čo tak konajú a konali, lebo miesto už majú pripravené v najhlbšom pekle!!! Ten, čo zničí dušu dieťaťa, mal by si radšej uviazať kameň na svoj krk a hodiť sa do mora, aby viac nekonal tento hrozný hriech zneužívania malých detí!!!

 

Som prísny a spravodlivý Boh, nenávidím hriech, milujem lásku človeka, čistotu ľudského srdca, úprimnosť, čestnosť, štedrosť, svätosť, modliaceho človeka, obetavosť, spravodlivosť, pravdivosť, pokorného človeka, skromnosť. Toto sú pravdivé a čisté čnosti pre človeka. Svet by žil vo veľkom pokoji a radosti či blahobyte. Keby ste počúvali naše slová a prosby, ktoré vám dáva nebo už storočia a čítali by ste bibliu a snažili tak i žiť, nebolo by toľko nešťastia, vojen, chorôb, smrti. Ale človek smeruje cestou pyšnou a jeho sebavedomie ho vedie na cestu nepokoja a zúfalstva. Toto sú moje slová pre človeka sveta. Nech sa nebojí prečítať moje slová, ktoré som z lásky vyriekol a daroval. Žehnám celý svet, aby Duch pokoja, lásky a svätosti zostúpil na každého človeka. Amen.

 

Obraciam sa na moje verné deti sveta. Milovaní, Ja, váš Boh a Spasiteľ sveta, vás pozdravujem a ďakujem vám za vaše modlitby a obety, ktoré mi prinášate každý deň svojím životom a utrpením. Milujem vás a žehnám vaše kroky každý deň. Pomáham vám niesť vaše kríže, aby ste prišli bezpečne do prístavu verných. Prosím, zotrvajte mi verní a nedajte sa strhnúť týmto klamlivým svetom. Čas veľkých skúšok prichádza. Pamätajte, vytrvá len ten, čo bude silný vo viere a odovzdá sa mi celý, aby som vás viedol po správnych chodníkoch spásy.

Prosím vás, neupadajte na mysli, veľa sa modlite svätý ruženec. Toto je tá dokonalá zbraň kresťana katolíka či gréckokatolíka, ale i iných kresťanov, ktorí uctievajú svätý kríž. Modlite sa, aby ste spoznali správny smer a cieľ, lebo budú veľké útoky, či už aj sú, na Cirkev katolícku i gréckokatolícku.

Ja, váš Boh a Spasiteľ, vás prosím, buďte ostražití, lebo diabol chce zviesť čo najviac duší kresťanských, aby vo svojej zúrivosti mal potešenie z tohto úlovku. Modlite sa za trpiacu Cirkev, ktorá krváca a moje Srdce sa mi otvára pre týchto mojich trpiacich verných, ktorí strácajú svojich verných a blízkych za vernosť ku mne, svojmu Ježišovi. V sláve som prijal do svojho náručia tých, ktorí boli usmrtení a predstavil som ich svojmu nebeskému  Otcovi: „Títo položili svoje životy za mňa, tvojho jednorodeného Syna, aby svedčili o mojom zmŕtvychvstaní. Toto sú verné duše mučeníkov. Amen. V sláve až naveky.“

 

Milované moje deti sveta, preto buďte spolu spojení v modlitbách za víťazstvo mojej Matky, ktorá pošliape hadovi hlavu, tomu môjmu veľkému nepriateľovi. Nech zvíťazí jej Nepoškvrnené Srdce. Modlite sa a proste moju i vašu Matku a Kráľovnú nebies, aby zničila, z moci Božej, moc satana, a tak otvorila cestu pre môj druhý príchod na túto Zem, aby som obnovil tvárnosť Zeme.

 

Som znepokojený s ako veľkou mierou sa šíria antimariánske spoločenstvá, ktoré klamlivým spôsobom zvolávajú kresťanskú mlaď, či i tých, ktorí kráčali po ceste v jedno veľké vojsko s mojou drahou Matkou a s ružencom v ruke vybojovávali veľké milosti pre svet i svätú Cirkev.

Som znepokojený, keď vyhadzujú sochy či hovoria o mojej drahej Matke nepravdu a zneuctievajú  jej post Božej slávy. Tieto spoločenstvá nie sú mojím prianím. Mojím prianím je úcta a svätosť každého človeka či kresťana. Tieto spoločenstvá, kde odmietajú či znevažujú úctu k mojej drahej Matke a neprijímajú ani posolstvá z Fatimy či Lúrd a hovoria si o vyššom poslaní, či dokonca si hovoria, že sú deťmi Ducha svätého, a tak sa pasujú na vyššie stupne ako tí, čo majú úctu a modlia sa svätý ruženec, to je klamlivé a pýchou opojené. Chvália, chvália, áno, to je veľmi dobre, ale koho môžu oklamať tí, ktorí to robia a usporiadavajú? Mňa neoklamú, a preto hovorím, všetko, čo konajú a rozširujú vo svojich zveršovaných slovách, nie je prijaté mnou, Ježišom Kristom, umučeným, ukrižovaným a tretieho dňa zmŕtvychvstalým. Toto sú moje slová. Preto vám hovorím, buďte otvoreného srdca. Nie všetko je správne. Neodmietajte úctu k mojej Matke Márii, lebo z moci Boha svätého bola povýšená na Kráľovnú ľudstva a sveta. Každý, kto miluje mňa, musí milovať i moju Matku a úctu k nej mať, lebo i Ja milujem svoju Matku a úctu jej preukazujem.

Vy všetci, čo dvíhate ruky a voláte na chválu, konajte skutky milosrdenstva. Začnite sa modliť svätý ruženec za obrátenie hriešnikov a úctu k Matke mojej majte. Do vášho srdca vpustite krásu a nehu, ktorá je tu, v nebi, krásou a Otcovi úžasnou potechou  a radosťou. Každá prosba a modlitba mojej i vašej drahej Matky je vypočutá. Ani jedna modlitba za hriešnika či svet nebola odmietnutá.

Diablova ľstivosť je veľká. Do mojej svätej Cirkvi katolíckej vstúpil duch zla a prebýva v nej. I toto je ľstivosť satanova, neuctievať a nenosiť lásku v srdci k Márii. Áno, treba Matku vymazať zo sŕdc ľudských a potom satan sa vymrští celou svojou silou na človeka a kresťanstvo vo svete. Zamýšľajte sa, prosím, nad mojimi slovami. Ruženec a zase ruženec je v tejto vážnej dobe veľmi potrebný, aby moja svätá Matka zlomila moc satana, a tak zvíťazilo jej Nepoškvrnené Srdce.

Žehnám vás, moji drahí, milujte modlitbu svätého ruženca a úctu majte k mojej i vašej Matke Márii. Amen. Ježiš z Nazaretu.

 

Buď požehnaný môj brat, priateľ, syn, ďakujem ti za tvoju vytrvalosť. Prepúšťam ťa, choď v pokoji a s mojím požehnaním. Nech ťa žehná i všetkých, čo čítať slová moje budú, Všemohúci Boh – Otec, Syn a Duch svätý. Choď v pokoji. Ešte sa ti prihovoríme na veľké požehnané dni. Tvoj Brat Ježiš Kristus.

Kresťania mojej svätej Cirkvi, spojte svoje srdcia a modlitby, aby moc satana bola podlomená ...

27. Február 2015

Buď pozdravený brat môj, priateľ, syn, prichádzam k tebe so slovami smútku a lásky. Brat môj, neobávaj sa slov, čo tvoja ruka napíše, lebo všetko je z vôle mojej, tvojho Spasiteľa a Boha. Ja som Boh i Spasiteľ a Duch svätý. Teda zotrvaj v pokoji, lebo toto je potrebné, aby si písal moje slová, ktoré chcem, aby prišli medzi moje deti. Neobávaj sa času, ktorý prichádza.  Brat môj, čas je blízko, veru, hovorím ti, čas, ktorý som ti prezradil sa naplní. Veď pozri sa okolo seba. Tvoj národ kráča tou istou cestou, ktorou kráčal. Som mnohým nepotrebný a na výsmech. Útoky na moju svätú Cirkev sa stupňujú a klamlivé slová na mojich služobníkov sa hromadia a stúpa neúcta k mojím služobníkom svätej Cirkvi.

Brat môj, vo svete katolícka či iné cirkvi sú nenávidené a potupované. Veľa krvi už pretieklo a ešte pretečie, aby nakoniec povstala nová, čistá, oslávená a žiariaca jednotná svätá katolícka, gréckokatolícka a pravoslávna Cirkev, kde bude jeden Pastier a jeden ovčinec.

Veru, hovorím ti, stovky a tisíce mučeníkov stojí pred mojou svätou Tvárou Boha Trojjediného, ktorý je večne Svätý a nekonečne mocný, aby vypočul svoje drahé ovečky, ktoré boli zabité pre moje Meno. Milujem moje duše, ktoré prišli zo sveta označené svojou mučeníckou krvou.

Po celom svete všetci kresťania pociťujú nenávisť a podcenenie či veľkú krivdu, ktorá sa rozširuje vo veľkej miere proti vám, moje deti svätej Cirkvi. Moja svätá Cirkev musí byť ponížená a krvou obnovená, aby sa splnilo, čo som už povedal.

Nebojte sa, nebojte sa, lebo Ja som s vami. Keď príde môj čas, zničím tých, čo zabíjajú a potupujú či nenávidia moju Cirkev a moje deti. Zatiaľ žehnám tých, čo sú v útlaku a nebezpečenstve života pozemského, ale život večný v sláve sa im otvára.

Brat môj, pripravte sa na veľmi ťažké chvíle, ktoré budú doliehať na svet. Tieto chvíle už v mnohých častiach zeme sú a sú veľmi bolestivé. Diabol má ešte danú moc, ktorá sa mu už končí, aby zvádzal moje deti, či sa snaží zničiť moju Cirkev. Koná všetko možné, čo mu je dovolené konať, aby zničil moju svätú Cirkev, preto sa modlite, modlite sa a žite v láske a harmónii vášho srdca. Bojujte so mnou proti zlu vašou pokorou a pevnou vierou, neustupujte z cesty, ktorá je cestou vášho Boha a Spasiteľa sveta. Ja zvíťazím, lebo Ja som Všemocný a Svätý až naveky.

Kresťania mojej svätej Cirkvi, spojte svoje srdcia a modlitby, aby moc satana bola podlomená, aby neuškodil vaším deťom a svätosti, či nepodupal vaše srdcia, ktoré budú ľahostajné a nevšímavé. Modlite sa spoločne, spoločne volajte o pomoc a zastavenie zlého ducha, ktorý tak vo veľkej miere ničí všetko, čo je podlomené a slabé vo viere. V mnohých častiach zeme sú krvavé vojny, ktoré vám boli predpovedané, veľké prírodné katastrofy a iné nevysvetliteľné úkazy na oblohe či zemi. Toto je varovanie a príprava pred tým, čo príde na túto zem. Zem a ľudia sveta budú vo veľkej miere zúfalí a smútok na nich zostúpi, aký ešte nebol od začiatku sveta a už ani nebude. Svet padne do zúfalstva a agónie. Celý svet sa bude zvíjať a preklínať moje Meno.

 

Áno, brat môj, toto dopustím na celý svet. Beznádej a zúfalstvo padne na všetkých, čo žijú bez môjho požehnania a rúhačov môjho Mena. Veľa samovrážd podstúpia všetci, čo nežijú vo svetle mojom a vrážd príde pre malé veci spôsobené človekom človeku. Toto hovorím, Ja, Boh a Spasiteľ sveta, odmietli ste moju lásku, odmietli ste moje sväté Zákony, za ktoré ste si vytvorili svoje vlastné hriešne zákony.

Brat môj, veru, tvoj malý národ je hriešny a podstupuje pod zákony hriešne, ktoré si dobrovoľne prijalo. Ste ľahostajní ku všetkému, čo vám je ponúknuté odo mňa. Ste hašteriví či závistliví, nezaujímate sa o svojho blížneho. Ste ako spiaci ľud, ktorý kráča iba za leskom zlata či peňazí. Kľajete a urážate svätú Pannu Máriu hroznými slovami a opľúvate všetko, čo je sväté. Nezaujíma vás budúcnosť vašich detí, ktoré budú vyrastať v rodinách ťažko hriešnych a budú horší ako ste vy, čo tak konáte. Prepadli ste materializmu a konzumizmu tohto sveta. Túžite po nových veciach, za ktoré ste schopní sa zadlžiť a napokon sa ocitnete na dlažbe, ktorá vás privíta s prázdnou náručou beznádeje. Mnohí ste prestali žiť život so mnou, vaším Bohom a prijali ste život svetský a beznádejný pre život duchovný. Kráčate slepo do tlamy odporného draka a smilstva či rozkoše, ktorá je odporným výjavom celého pekla. Slepo tlieskate tým, čo sú označení diablovou pečaťou večného zatratenia a ktorí vám hovoria o demokracii, rovnosti, ktorá je klamlivá a šeredná. Táto rovnosť a partnerstvo - žena so ženou a muž s mužom je najväčšou urážkou vášho Boha. Či som nestvoril najprv muža a potom ženu? Muž je prvý a potom žena. Nestvoril som muža a muža, ale muža a ženu a povedal som: „Milujte sa a množte sa.“ Čomu tlieskate a pred čím zatvárate svoje oči? Či Ja zatváram svoje oči pred týmto hrozným činom nešváru? Nie, nezatváram.

 

Počúvajte, ľudia zeme, veľké a hrozné konáte činy, ktoré volajú po mojej pomste, ktorá bude, aby zničila všetko, čo bude označené hriechom a nečistotou človeka. Bojíte sa čítať moje slová, lebo sú strašidelné. A či sami sa nebojíte konať a či tlieskať a nevšímavosť je vo vás pred týmto hriechom, ktorý ničí posväcujúce manželstvo dvoch milujúcich ľudí muža a ženy?

 

Človek vstupuje až na dno svojej hroznej nečistoty. Beda všetkým, čo zničia srdiečka malých dietok – pedofili, toto hrozné meno je démonické. Beda vám, čo konáte hriech, ktorý som vykorenil a zničil mestá, ktoré boli ohňom a sírou zničené. Tak sa i stane všade tam, kde konáte tento hrozný čin veľkého hriechu.

Veru, veru, hovorím ti, brat môj, že zostupuje anjel, ktorý zatrúbi na poľnicu, aby spustil to, čo bolo už povedané.

Brat môj, ty konaj to, čo ti je potrebné vykonať. Hovor všade, aby sa tvoj národ zomkol v jedno a modlili sa za záchranu a mier. Veru, ak sa tak nestane i na tento malý národ dopustím hrôzu, ktorá príde na celý svet. Preto sa modlite, modlite sa ruženec, ktorý má veľkú moc, aby odvrátil môj hnev. Konajte spoločne procesie, ktoré už dávno vymizli. Toto sú moje slová, brat môj, ešte sa ozvem tak, ako chodím a hovorím pre človeka sveta.

 

Žehnám ťa v mene večného Otca a Boha, v mene mňa, tvojho Ježiša a Syna večného Boha, v mene Ducha svätého – Oživovateľa a Svetlo večné. Amen. Choď v pokoji. Tvoj Ježiš a Brat. Amen.

Modlite sa ruženec, ktorý zastaví zlobu, ktorá sa rozširuje ako čierna hmla do všetkých končín zeme

21. Február 2015

Buď požehnané moje dieťa, prichádzam k tebe, aby som ti povedala moje slová. Dieťa moje, ďakujem ti, že ma počúvaš a píšeš naše slová lásky. Dieťa moje, som veľmi, veľmi zarmútená nad svetom, ktorý uráža svojho Tvorcu a Spasiteľa sveta. Moje oči vidia veľkú duchovnú biedu, ktorá je v človeku sveta. Som znepokojená nad svätou katolíckou Cirkvou, ktorá upadá do nezáujmu o svätosť a lásku. Som smutná, dieťa moje, že veľa mojich synov – kňazov, strácajú svätosť, a tak strácajú svätú moc, ktorú im daroval svätý Boh. Eucharistické Telo Ježiša Krista je znesväcované a pošliapavané potupou ľahostajnosti a egoizmu mojich synov – kňazov. Vytráca sa úcta k sviatosti Oltárnej či hostiám, ktoré v mnohých štátoch na západ od tvojej krajiny, znevažujú a neveria v živý chlieb, ktorý je Telom živého Ježiša Krista.

Cirkev svätá katolícka je veľmi znevažovaná a potupovaná. Nepriateľ z podsvetia, ten starý had, útočí vo veľkej moci na duchovenstvo i moje deti, ktoré si chránim svojím Srdcom Matky. Diabol vie, že končí mu moc a voľnosť zvádzať a ničiť vo veľkom, končí mu daný čas, ktorý mu bol daný, aby ukázal svoju moc zvádzať ľudstvo sveta a zvlášť rímskokatolícku Cirkev a tiež gréckokatolícku či pravoslávnu Cirkev.

Dieťa moje, veľa duší padlo do pazúrov diabla a padli do zatratenia až naveky. Deje sa to i teraz. Och, čo moje oči vidia, čo moje materinské oči vidia, to je veľká skaza sveta a následok je, že tisíce a tisíce duší je tých, čo padajú do pekelnej priepasti, odkiaľ nie je už návratu.

 

Modlite sa ruženec, ktorý zastaví zlobu, ktorá sa rozširuje ako čierna hmla do všetkých končín zeme. Modlite sa ruženec, ktorý diabol strašne nenávidí a bojí sa ho, veľmi sa bojí tejto modlitby, ktorá podlamuje jeho moc. Preto sa šíri neúcta k tejto silnej modlitbe ruženca, ktorá môže zachrániť mier a pokoj vo svete. Modlite sa ruženec vo veľkom počte. Nedvíhajte ruky a nehlásajte slová prázdnoty a zneuctenia svätosti. Modlite sa o záchranu pred veľkou a krutou vojnou, ktorá je na hranici pokoja.

Volajte k svojmu Pánu Bohu:

 

Bože večný a mocný,

zmiluj sa nad nami, zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše viny,

ktoré sme vykonali a ešte konáme.

Zachráň nás pred veľkou zlobou, ktorá sa valí ako mocná lavína,

ktorá ničí všetko, čo je sväté i nesväté.

Zachráň nás pred diablovou mocou a zlobou.

Mária, Matka naša, s pokorou prichádzame k tebe,

tvoje deti a prosíme ťa, zažeň krvavočierny mrak, ktorý sa valí na nás.

Mária, Matka naša, skry nás v bezpečí tvojho materinského Srdca pred vrahmi a násilníkmi.

Prosíme ťa, Mamička nežná, skry nás pod tvoj ochranný plášť,

ktorý je bezpečím a ochranou pred týmto svetom.

 

Prosím, moji drahí, hovorte tieto slová v ťažkých časoch, už i teraz, lebo časy ťažké sú už tu, pri vás. Chráňte si svojich kňazov a biskupov či svätú Cirkev pred útokmi zlého človeka a osočovaním svojich kňazov. Modlite sa za svätých a silných kňazov, ktorí vás budú viesť správnou cestou spásy. Matka Kristova, ktorá oroduje za vás u svojho Syna.

Ja som Matka vášho Spasiteľa a môj Ježiš Kristus ma poslal, aby som mu pripravovala cestu a čo najviac duší zachránila pred večným zatratením

19. Január 2015

Buď požehnané moje dieťa, prichádzam z vôle Boha svätého, aby som ťa povzbudila v tvojom živote. Ja som tvoja nebeská Matka, ktorá ťa volá písať moje slová, ktoré sú požehnané svätým Bohom a mojím Synom Ježišom Kristom.

Dieťa moje, ďakujem, že si prijal moje volanie. Teraz sa ti otvorí tvoje duchovné srdce, aby si počul môj hlas. Hľa, tu som ja, tvoja Matka lásky, s láskou a úctou, k tebe i tvojím bratom a sestrám a mojím drahým deťom, chcem sa prihovoriť. Dieťa moje a dietky moje, som šťastná, keď žijete spolu v pokoji a harmónii. Nech vaša láska napreduje a vaše ústa vyslovujú modlitbu, ktorá je k Pánu Bohu posielaná skrze vašich anjelov.

Deti moje milé, prosím, prosím, celí, celí sa odovzdajte do vôle nášho Boha, ktorí pokorných odmeňuje. Áno, milované moje dietky, Pán Boh miluje vaše prosby a modlitby, vaše bolesti a tiež únavu vášho celodenného úmoru mení na veľmi drahé drahokamy, ktoré sa tu, v nebi, ukladajú, aby raz, keď prídete do kráľovstva v nebi, vám boli uložené pod nohy a aby ste mali čo ukázať svojmu Spasiteľovi.

Dietky moje, prosím vás, buďte opatrní pred falošnými hlásateľmi Božej pravdy. Čas zla, ktorý sa šíri zo širokého sveta je veľmi nebezpečný pre vaše duše a život samý. Diabol zvádza milióny duší do falošnej lásky a šťastia. Milióny duší odmieta pravú Pravdu a Lásku. Zástupy ľudí kráča za zvodcom, ktorý ešte má moc zvádzať tieto ľudské duše. Už mu končí vláda nad pokoleniami ľudskými. Už len krátko a čas moci, ktorú dostal od môjho Syna Ježiša, sa rozplynie.

Prosím vás, moji drahí, prosím vás, osvojte si modlitbu svätého ruženca. Prosím, prosím, prosím, modlite sa ruženec, ktorý ešte môže obrátiť dej sveta na dobré a požehnanie sveta. Vy, čo žiť budete sväto a pod mojou materinskou ochranou, nemusíte sa báť zlého, lebo ja si vás budem chrániť celou svojou nežnosťou a pokorou či svätosťou pred diablovou zlobou a zlobou tohto sveta. Som zarmútená, že tisíce mojich detí sa odvrátilo od pravej viery a zapredali svojho Spasiteľa za lesk a peniaze či postavenie. Materializmus je vo svete hlboká brázda a už veľa ľudských duší zvábila, a tak uprednostnili materialistické túžby pred slasťou Božou, ktorá je určená iba tým, čo sú svätému Bohu odovzdaní.

 

Milované moje dietky, hľa, či vidíte, čo sa deje okolo vás?! Aké počasie je v Európe či inde vo svete? Áno, čudujú sa tí, čo hovoria a počasí. Veru, toto je znamenie Pána Boha. Počúvajte moji drahí, prichádza mimoriadne ťažká doba, ktorá zmení veľkú časť Zeme. Veľa ľudstva zmizne z povrchu Zeme, na zásah mocného Boha, aby sa splnilo Slovo Božie. Veľa krvi už vytieklo a ešte veľa vytečie. Nebezpečenstvo bude číhať na každom kroku. Čas Božej moci sa priblížil. Táto moc bude mocou veľkého milosrdenstva, aby sa ešte človek spamätal z bludov a zlých túžob.

Dieťa moje drahé, prichádza veľký deň Pána, veľký deň Pána, preto sa zjavujem všade vo svete a prihovárame sa človeku vo svete, aby sme oznámili, že deň Pána je už tu a príde tak, ako bolo povedané. Ja som Matka vášho Spasiteľa a môj Ježiš Kristus ma poslal, aby som mu pripravovala cestu a čo najviac duší zachránila pred večným zatratením.

 

Keby žili v tejto dobe prví kresťania, ktorí sa milovali s veľkou láskou, boli by v terajšej dobe naplnení Kristovým Duchom pre jednoduchosť a veľkú lásku či odovzdanosť pre Ježiša i zomrieť. Keby mohli čítať a počúvať moje či Božie slová tak, ako ich počúvate vy, šťastím by jasali a radovali sa z každého nášho príhovoru a konali by tak, ako hovoríme vám.

 

Európa je ponorená do kalu skazenosti a pach tohto kalu zostupuje do priepasti pekla. Áno, dieťa moje, Európa či Amerika sú veľmi vzdialené od hlbokej viery svätého Pána Boha. Všetko, čo konáte proti čistote či plánom svätého Boha, Pán bude veľmi, veľmi prísno trestať, aby očistil túto Zem, či Európu a Ameriku, ktorá je smilnica a vrahyňa svätých duší, ktoré boli pošliapané a ponížené a Boh nepotrebný je pre moderný svet Ameriky či Európy.

Och, dieťa moje, veľa miest bude Božou mocou ponížených a vrhnutých do ohňa večného. Dieťa moje, čoraz viac ľudí uráža svojho Pána Boha a ponižuje svätú Cirkev katolícku, preto musím hovoriť o obrátení a pokore či láske. Milujte, milujte Boha svojho i blížneho svojho, neurážajte a nepreklínajte, netúžte po materializme, nesmilnite ani nič nekonajte, čo je proti čistote. Dodržujte Božie zákony, aby ste neboli zahanbení pred Tvárou vášho Pána Boha. Modlite sa a konajte dobro, spovedajte sa zo svojich zlých skutkov, pristupujte s otvoreným srdcom ku eucharistickému Pánu Bohu, aby vás požehnal a posilnil na duši i tele. Milujte svojho Boha, milujte svojho Spasiteľa, milujte, milujte, milujte a dostanete spásu neba. Nič nie je väčšia milosť ako milosť odovzdania sa svojmu Bohu.

Láska a skutky lásky sú pre vášho Pána a nášho Spasiteľa veľmi, veľmi vzácne a prvoradé. Láska je klenot, ktorý je najväčší a najvzácnejší. Počúvajte, čo vám vaša Matka povie:

 

Bez lásky niet života.

Bez lásky nie je teplo ani pokoj.

Bez lásky nie je ani nádej.

Láska je večná a od večnej Lásky sme lásku dostali a dostávame.

Bez lásky nie je šťastie, šťastie je radosť a cesta k láske.

 

Deti moje láska je Božská, Boh je Láska. Kto je v láske, Boh je s ním. A keď je Boh s ním, je s ním i Láska, ktorá ho dovedie do večného kráľovstva – vrchol lásky a šťastia a krásy v Pánu Bohu.

Žehnáme vás, moji drahí, v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen. Vaša Matka lásky Mária Anna.

 

 

Dieťa moje, ďakujem ti, že si prijal moje slová. Buď vždy odovzdaný a maj otvorené srdce.  Žehnáme ťa, drahý náš syn a priateľ, ži smelo a odovzdaný do rúk svojho drahého Otca a Boha. Tvoja Matka Mária a Kráľovná lásky. Ešte očakávaj príchod môjho Syna Ježiša a Brata svojho. Amen.

Stránka 3 z 3

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: