Modlite sa, modlite sa, modlite sa za svoju svätú Cirkev

01. November 2014

Moja milosť nech zostúpi na teba i všetkých, čo sú s tebou a pri tebe a milujú moju Pravdu a ctia si moje sväté Zákony. Pristupujem k tebe v dnešný večer či pred dňom dušičiek, aby som ti povedal moje slová a povzbudil ťa k životu a svätosti.

Ja som tvoj Boh a Ježiš Kristus Spasiteľ sveta, a predsa tvoj Brat a Priateľ. Si môj syn a Ja som tvoj Otec i tvojich otcov. Brat môj, prišiel som, aby som ti daroval moju milosť, ktorá ťa bude viesť tvojím životom až do smrti.

 

Brat môjho Srdca, ktoré je celé otvorené pre teba i tých, čo kráčajú cestou, ktorú im určím. Som však veľmi, veľmi zarmútený a moje oči slzia nad svetom a úbohými dušami tých, čo kráčajú iným smerom ako kráčam Ja i s mojimi vernými.

Som smutný, veľmi smutný nad mojou svätou Cirkvou katolíckou, ktorá je roztrieštená a veľmi, veľmi mi koná bolesť a smútok, lebo vytráca sa z nej svätosť a úcta či láska. Beda všetkým, čo konajú tak, lebo moja spravodlivosť ich zasiahne, keď príde čas.

Som zarmútený nad ľuďmi, ktorí osočujú a ponižujú svojich kňazov či biskupov a dokonca môjho námestníka svätej Cirkvi. Veru, hovorím vám, za každé slovo, ktoré vyrieknete proti mojej svätej Cirkvi a mojím služobníkom, budete prísno súdení a odsúdení. Ja poznám každú myšlienku a slovo, čo vyrieknete voči svojmu Bohu či svätej Cirkvi a služobníkom.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa za svoju Cirkev katolícku, gréckokatolícku a pravoslávnu svätú Cirkev. Všetky sú mojimi a zostanú mojimi cirkvami, ktoré raz spojím s mojím svätým dotykom v jeden veľký košiar svätých.

Som smutný, že mnohí odmietajú môj kríž a odstraňujú symbol lásky a spásy. Počúvajte, čo hovorí váš Boh. Mnohé symboly už ste odstránili zo svätýň môjho domu a teraz i kríž je vám, mnohým, na ťarchu. Potom príde môj dom či svätyňa bohostánok, ktorý už bude len symbolický a uložený bokom, či odložený do úzadia v chráme. Prichádza čas temna i na moju svätú Cirkev, prichádza čas veľkých skúšok a utrpení, prichádza čas odpadu od mojej svätej Cirkvi, prichádza čas znesvätenia a poníženia všetkých mojich verných, prichádza čas veľkého hriechu, ktorý bude vás lákať na inú formu náboženstva, ale vy, ktorí zostanete pod mojím štítom, spoznáte pravdu, ktorá sa vám dostane. Tento čas veľkého temna sa už začal. Klamstvo bude predchádzať len klamstvom. Modlite sa a bdejte, buďte naplnení mojím Duchom svätým a utiekajte sa pod ochranu Matky Božej. Už teraz mnohí sú oklamaní a klamú sa, sami seba. Pozor si dávajte na nové učenia, ktoré budú vychádzať z novodobého náboženstva, ktoré zvoláva môjho Ducha svätého a klamlivo hovorí o mne a zvoláva moje Meno s neúctou a ani nevedia, čo hovoria.

Toto je začiatok nového náboženstva, lebo tam nie som vo svätosti ani v hlbokej úcte i moja Matka je vysunutá a odmietaná v týchto spolkoch, ktoré sú ďaleko od poznania Ducha svätého a mojich milostí, bez moje Svätosti a úcty k môjmu Božskému Srdcu a úcte k Eucharistii, ktorá posväcuje a dáva svetlo do duše každého človeka, ktorý s úctou si kľakne a klania sa mne, svojmu Spasiteľovi a Bohu.

Ekumenická cirkev je len to, čo klamné a nebezpečné pre svätosť katolíckej Cirkvi. Pozor na znesvätenie a modernizáciu mojej svätej Cirkvi. Spoveď je potom už vzdialená, sviatosti tiež a eucharistický Kristus odsunutý na bok a zmenený len na spomienku poslednej večere.

Som znepokojený, som znepokojený, lebo duch zla sa vlúdil do mojej Cirkvi katolíckej. Ty si moja nevesta, Cirkev katolícka, ktorá je v nebezpečenstve a už stáročia trhaná a potupovaná tak, ako som bol Ja, keď ma kati bili a trhali moje telo. Príde agónia, príde bolesť, príde krv, bičovanie, tŕnie, príde väzenie, výsmech, príde nosenie bremena kríža, príde Golgota a ukrižovanie, ale potom príde slávny deň, deň vášho Pána a Boha a Spasiteľa, aby oslávil svoju svätú Cirkev a všetkých, ktorí jej zostali verní. Tento deň bude veľký a bude dňom veľkého Boha vášho. Radujte sa veseľte sa, lebo Ja som prišiel na túto Zem, aby bol každý spasený a zachránený, kto vo mňa verí a miluje ma. Tento deň bude dňom i všetkých, čo tak konali.

Krv mojich verných moji anjeli zbierajú a nosia do kalichov, kde ich vkladajú pred mojou Tvárou, aby sa splnilo Písmo. Veru, veru, hovorím vám, mnohí umierajú pre moju svätú Cirkev a kríž, ktorý si v úcte majú. Až keď sa naplní kalich krvou mojich verných, príde deň ako som už povedal. Tento čas je blízko a kalich sa napĺňa krvou mojich verných a pomsta svätá nad hriešnosťou sveta sa blíži, aby som vykonal to, čo vykonať mám, pre hlasy tisícok a tisícok mučeníkov, ktorí kričia po odplate a mojej spravodlivosti. Kadidlá zostúpia nadol a zatemnia Zem dymom, ktorý zatemní Slnko i Mesiac či hviezdy a pekelné brány sa otvoria a čas spravodlivosti a hnevu môjho nastúpi. Príde veľké utrpenie. Beda a ešte raz beda všetkým pohanom, smilníkom, vrahom, zlodejom, bezbožným a všetkým opilcom a všetkým, čo odmietali prijať moje Zákony a žili bez mojej Svätosti. Toto bude čas veľkého očistenia Zeme od hriechu, a tak príde môj deň po týchto troch strašných dňoch temnoty. Prídem a obnovím tvárnosť Zeme. Duch môj bude sa vznášať nad Zemou a zavládne pokoj a harmónia. Ľudstvo bude žiť v mieri a vo viere a v láske ku mne a Ja im dám veľké milosti a požehnanie veľkých darov Zeme a pokoja. Bude jeden Pastier a jedno stádo. Toto sú moje slová, môj brat, pre tento deň.

Brat môj, budem končiť, dávam ti silu, zdravie, svätosť, pokoj, lásku, pozornosť ducha, vedomosť, um a silu požehnania, ktoré dáš, bude prijaté. Nech všetci sa obracajú ku mne a žijú v láske. Pokoj, pokoj, pokoj vám dávam. Nech srdcia žijú zviazané s mojím Srdcom a túžia po ňom. Amen.

 

Choď v pokoji, brat môj, moje požehnanie nech zostúpi na teba. Amen.

Modlite sa, prosím, za záchranu duší od večného zatratenia

03. Október 2014

Buď požehnané dieťa moje malé, prichádzam k tebe, aby som sa ťa dotkla a povedala svoje slová pre teba. Som Matkou všetkých ľudí sveta. Diabol nenávidí pokorných a láskyplných ľudí, oddaných do Božej vôle. Svet je nakazený hriechom a nasiaknutý ľudskou nevinnou krvou. Svet je prekliaty pre veľké a ťažké hriechy, ktoré deň a noc sa dejú vo svete. Démoni pekiel sa uvoľňujú zo svojich väzení, kde bolo v minulosti bilióny uväznených, keď môj drahý Syn Ježiš Kristus, po svojej bolestnej smrti ich uväznil, aby neškodili ľudstvu i sama satanova moc bola podlomená.

Dieťa moje, ty a ešte i ostatní, ktorí budete kráčať za mojím drahým Synom Ježišom Kristom a budete sa modliť svätý ruženec a mňa, vašu Matku, budete milovať a s úctou sa mi prihovárať, budete blázni a čudáci pre tých, čo žijú síce ako kresťania, ale sú pošpinení na duši od hriechov tohto sveta, ktorý z času na čas strhne každého, čo žije pre tento svet. Žite ako blázni a zostaňte blázni pre svojho Ježiša Krista, lebo radšej byť bláznom pre Krista ako byť múdry, slávny a uctievaný ľuďmi pre zásluhy diabla!

 

Dieťa moje malé, veľa duší, ktoré odchádzajú zo sveta, odmietajú Božiu svätú ruku milosrdenstva v hodine smrti, a tak sú vrhnutí do priepasti pekelnej až naveky. Dieťa moje drahé, hovor o dušiach, ktoré kráčajú do pekla, sú ich státisíce, ktoré smerujú do večného ohňa až naveky vekov. Modlite sa, prosím, za záchranu duší od večného zatratenia, o pätnástej hodine. Tento čas je určený pre korunku milosrdenstva, tento čas je mocnou hodinou práve pre tých, ktorí odchádzajú v ten deň či noc z tohto sveta.

 

Dieťa moje, po skončení modlitby korunky milosrdenstva povedzte tieto slová:

 

Pane Bože a Spasiteľu Ježišu Kriste,

ukončili sme modlitbu milosrdenstva,

ktorú tebe odovzdávame, Pane milosrdného svätého Srdca,

aby tvoja nekonečná láska pomohla všetkým dušiam,

ktoré v tento čas, deň či noc, odchádzajú a odchádzať budú z tohto sveta,

aby našli tvoju bránu veľkého milosrdenstva,

a tak prešli, skrze túto bránu, do tvojho kráľovstva,

aby žili s tebou, Pane Bože náš, až naveky,

lebo všetci sme tvoji a k tebe smerujeme,

lebo ty si náš Boh a Otec, Spasiteľ a Kráľ a Duch Svätý – Oživovateľ nás všetkých.

Amen.

Dieťa moje drahé, nebojte sa udalostí, ktoré sa približujú. Boh je s vami i ja, vaša Matka lásky. Modlite sa a viac sa starajte o svoje duše, ktoré sú večné a pre večnosť stvorené. Prácu neuprednostňujte, ale duchovno, lebo práca je práca tela a modlitba je spojitosť s Pánom Bohom. Preto modlite sa, modlite sa i jednotlivo v súkromí a zhovárajte sa so svojím Božským Otcom a vaším Spasiteľom. Boh vás chce posväcovať, aby ste boli pochodňami v tomto tmavom svete. Prosím, uprite svoje oči k nebu a s láskou a s nádejou proste za to, čo máte a čo dostávate. Buďte pokornými mojimi dietkami, aby som vás mohla raz predstaviť pred trónom môjmu Synovi a Bohu svätému.

 

Nech je zvelebené Meno Pánovo.

Nech ho uctievajú všetci svätí.

Božie Meno je sväté, a preto s úctou nech sa vyslovuje.

Chváľte Pánove skutky a radujte sa a plesajte, lebo sa priblížilo Kristove kráľovstvo od počiatku stvorené od svätého Boha, ktorý sedí na nebesiach. On príde, aby očistil túto zem od neprávosti a útlaku a vykorenil zlo z tohto sveta, lebo jemu patrí všetko, čo bolo stvorené a iba Pánove sú všetky viditeľné i neviditeľné svety, ktoré spravuje svojou Božskou mocou. Preto chváľte Pána svätého a úctu mu preukazujte, lebo je dobrý a mocný a nesmierne milosrdný. Spravodlivých odmeňuje, pyšnými opovrhuje.

 

Chvála, chvála, chvála Pane tebe,

chvála ti až naveky, Pane, chvála a česť,

lebo si nesmierne milosrdný a dobrotivý, láskavý a ľútostivý.

Spravodlivých odmeňuješ, pyšných trestáš.

Tvoje skutky sú sväté až naveky, až naveky, až naveky.

 

Pokoj, pokoj, pokoj ti dávam, drahý môj syn a ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Buď požehnaný i celé spoločenstvo Božej lásky v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Tvoja Matka lásky. Amen.  

Každý spozná moju svätosť a blízkosť mňa, vášho Boha

28. September 2014

Buď pozdravený môj brat, priateľ, syn, prichádzam k tebe s mojím požehnaním a prosbou o tvoje sústredenie sa na moju prítomnosť u teba. Nech môj pokoj zostúpi na teba i tento dom.

Ja, tvoj Boh a Láska večná, sa ti prihováram tak, ako je už určené.

Dieťa moje, Ja som tvoj Otec a Boh súčasne. Ty si moje dieťa, ktoré som si vybral z mnohých, preto buď mi vďačný a staraj sa o svoju dušu i svoje slobodné myslenie, ktoré má byť nasmerované na mňa, tvojho nebeského Otca, ktorý ťa chráni a povyšuje na svojho syna. Všetko, čo konáš, konaj s mojou svätou vôľou. Do mojej svätej vôle sa porúčaj a Ja vykonám, čo vykonám.

 

Dieťa moje, teraz sa sústreď na moje slová, ktoré chcem odovzdať skrze tvoje srdce človeku sveta. Prosím, píš, píš moje slová.

Ja, váš Boh a Vládca všetkého, čo je stvorené, viditeľné i neviditeľné, sa skláňam k tebe, človeče sveta, aby som povedal moje slová pre všetkých, čo žijú v tomto svete. Počúvajte môj hlas.

Ja, Svätý, Svätý, nekonečne Svätý Boh, som veľmi znepokojený zo žitia ľudí vo svete, teda vás, človečenstva sveta. Znesväcujete všetko, čo je sväté a čo je mnou posvätené. Nemáte úctu k ničomu a nikomu, beriete život tým, čo sú mnou požehnaní a bezbranní. Starých „humánnym“ spôsobom zabíjate, lebo sú vám na ťarchu a pre peniaze vykonáte všetko, čo je diabolské a prekliate. I smilstvo je vám zábavou či cudzoložstvo dobrodružstvom. Milióny z vás žijete v ťažkých hriechoch, ktoré sú peklom vám dané. Vraždy sú na každodennom poriadku, preklínanie a rúhanie je už u mnohých ničím, ako len rečou, ktorá je zakotvená vo vás. Meno Božie nadarmo je hovorené neustále.

Veru, veru, hovorím vám, neradi počúvate o mojom potrestaní človeka mnou, vaším Bohom, lebo žijete bez starosti o všetko, čo je sväté a Božie. Hovoria vám: „ Boh netrestá, lebo je Láska a Láska netrestá.“ To sú falošné predstavy tých, čo píšu tieto slová. Ja vám však hovorím!!! Trestal som ľudí už dávno pred mojím príchodom, keď som vstúpil na túto zem z Márie Panny, aby som sa obetoval za spásu človeka, a preto ľudia boli potrestaní za čias potopy, zničenia Sodomy a Gomory, za čias Mojžiša a tiež som trestal môj národ izraelský, keď sa odvrátili odo mňa, svojho Boha.

Veru, veru, hovorím vám, už trestám národy, ktoré sa mi vzdialili a odvrhli môj kríž či zákony, ktoré vám boli dané. Diabol koná všetko, aby to, čo vyzerá ako prírodná pohroma, bolo ako prírodná pohroma, nie môj zásah voči tým, čo hrešia, a tak sú mojou mocou potrestaní, aby sa spamätali a začali konať pokánie. Vy, ľudia, však neberiete moje varovanie vážne, čo sa deje vo svete i blízko vás. Prídem však bližšie a moja moc bude mocou svätou, keď prídem v deň, ktorý bude dňom vášho Boha. Potom spoznáte svoje hriechy dokonale, ale doposiaľ vám dávam ešte čas na vaše pokánie a zmenu vášho spôsobu života.

Veru, veru, hovorím vám, bude to deň veľkého vášho Boha. Každý spozná moju Svätosť a blízkosť mňa, vášho Boha. Pre milióny ľudí bude tento deň horší ako keby mali umrieť. Tento deň bude pre mnohých horší ako smrť sama, lebo smrť je len krátka a nie je obzvlášť hrozná, keď umiera ten, ktorý mi bol verný a je mi odovzdaný, ale pre ťažko hriešneho, či s hriechom odchádzajúceho človeka, je smrť hroznou a krutou.

Tento deň bude pre človeka poznaním vlastných hriechov, ktoré má na duši. Bude to odporné u toho človeka, ktorý je hriešny, lebo všetko mu bude predostreté s očami duchovnými, aby spoznal ako vidím hriech Ja, váš Boh a Spasiteľ.

Ten čas je veľmi, veľmi, veľmi blízko. Veru, môj čas veľkého dňa, keď prídem, aby som predostrel obzor ľudských duší očami mojimi, je za dverami ľudských dejín. Dovtedy však budem bičovať Zem mojím bičom spravodlivého Boha. Ponúkam vám tiež moje milosrdenstvo, aby ste prijali to, čo je vám darované pre vašu záchranu.

 

Varujem vás, ľudstvo sveta, že to, čo človek koná vo svete, je veľmi hrozné a bezbožné. Človeče sveta, nepoučil si sa zo svojich chýb, ktoré si vykonal v minulosti a konáte veľké a ťažké hriechy viac a viac. Moja svätá trpezlivosť je už vyčerpaná pre človeka sveta. Celý svet je v tmavej hnilobnej priepasti, kde sa šíri zápach a výkriky tých, čo sú opojení alkoholom a drogami a čierne vretenice smilstva sa prevaľujú skrze telá tých, čo sú už mŕtvi duchom i pre večnú slávu Božiu. Čierna para, vychádzajúca z tejto priepasti hriechu, je otrávená, ale vábivá pre tých, čo sú opojení ohavnosťou rovnakých pohlaví, a tak sa vrhajú do náručia tejto čiernej tmy smilstva a klamstva samým satanom. Samé miesta Sodoma a Gomora neboli tak hriešne ako je terajší svet, v ktorom žijete. Tečie príliš veľa krvi nevinných a tiež krvi nenarodených dietok, ktoré tento svet zavrhol a zabil.

Veru, veru, hovorím vám, bol by som zrovnal tento svet so zemou; všetko, čo bolo vybudované človekom sveta, keby nebolo svätej Matky Márie; ona zmierňuje môj hnev modlitbou a prosbami pred mojím majestátnym trónom Božstva a tiež mojich verných dietok vo svete so svojimi modlitbami a obetami pôstu či mučeníckou smrťou, ktorú mnohí podstupujú pre svoju vieru a vernosť ku mne.

Ten čas som rozhodol, ktorý musí prísť, aby som zastavil rúhačstvo a pomstil sa tým, čo konajú proti svätosti večného Boha. Áno, moja pomsta je proti satanovi samému, moja pomsta je spravodlivá a svätá, nie taká ako ju poznáte vy, ľudia sveta.

Bez lásky človek sa mení na ohavnú príšeru vo svojom vnútri, lebo diabol nepozná lásku ani milosrdenstvo, nepozná súcit ani zľutovanie, nepozná odpustenie iba nenávisť, nenávisť a nekonečnú nenávisť proti mne, Bohu a človeku sveta. Diabol si praje smrť a zničenie človeka sveta, lebo človek sa podkladá a klania sa diablovi, počúva jeho rady, ktoré sú zradné a nebezpečné, aby sa človek dostal do úzkych a slepej uličky, a tak sa zničil svojimi vynálezmi vnuknutými satanom samým – jadrové zbrane, chemické zbrane, biologické zbrane, elektronické zbrane, satelitné zbrane a ešte iné hrozné zbrane, čo človek zla vynašiel a vynalieza, aby sa zničili ľudia navzájom. Mocní tohto sveta – tak sa volajú, sú v moci satana; oni ovládajú moc vás všetkých a vy ste pre nich ľudia nezaujímaví a bezcenní. Posluhujú tým, čo ovládajú moc sveta. Táto moc je im daná zdola, nie zhora. Vojny, hlad, choroby, neúroda, vraždy a ešte iné zákulisné zverstvá, ktoré sa dejú vo svete riadi ten, čo je určený, aby vládol vo svete.

Človeče sveta, diabol ti ponúka zábavu, aby si zabudol na starosti, ktoré máš. Reklamy, obchody, ktoré sú otvorené nonstop, aby si túžil po materializme viac a viac. Pracuješ v nedeľu, aby si zabudol na svojho Boha a rodinu, ktorá ťa čaká. Áno, rodina – základ harmónie a lásky. Diabol siahol a zaútočil na vás všetkých, aby rozvrátil rodinu, a tak zničil svätosť rodiny. Túžite po peniazoch, pracujete oddelení od svojej ženy a žena od svojho muža a detí, len aby ste dostali viac a viac peňazí. Je vám jedno, či práca je v nedeľu alebo vo sviatočné dni. Keby ste boli skromní a odovzdali sa do mojej svätej vôle, určite vás nenechám zomrieť. Klopte a otvoria vám, proste a dostanete. Či vám dám hada namiesto chleba, Ja, váš Boh? Nie, Ja poznám vaše túžby. Iba skromnosť je potrebné mať vo svojom srdci.

Rodina, ktorá je celá odovzdaná do mojej Božskej vôle a modlia sa a prosia ma o pomoc, dostanú ju. Vy však túžite po novom aute, po veľkom dome, po oblečení, ktoré za polroka vyhadzujete a míňate veľa svojich peňazí  na iné zbytočnosti tohto sveta. Zadlžujete sa tým, čo z vás žijú a podvádzajú vás. Žijete ako bezduchá zver, ktorá prejde stovky kilometrov za svojou potravou, aby sa nasýtila, ale to je jej potrebné, aby prežila, ale vy ste moje stvorenie, stvorenie na môj Boží obraz. Netúžte po veľkom aute, dome, drahej dovolenke, oblečení a ešte iných zradných potešeniach tohto hriešneho sveta. Materializmus a konzumizmus sveta je dielom diabla, ktorý ovláda myslenie hriešnych sŕdc, pozná slabiny vás, ľudí, preto sa odvráťte od túžob a hriešnych návykov, ktoré konáte a spojte sa mnou, vaším Bohom, lebo tento život konzumizmu vás zničí telesne, ale i duchovne. Toto je účel diabla, ktorý človeku toto všetko ponúka, aby zmenil myslenie všetkých, čo tomu prepadli, a tak zabudli na život so mnou, vaším Bohom.

 

Počúvate slová tých, čo to hovoria, aby zmiatli srdcia mladé a slabé: „Boh je už prežitok; kríže treba odstrániť; Ježiš je burič a nie nejaký Spasiteľ; kostoly treba predať a spraviť z nich koncertné miesta; modlia sa iba starí a chorí; kňazov treba zrušiť, lebo konajú pohoršenie a zneuctievajú naše deti; treba katolícku vieru posunúť na okraj modernej spoločnosti“ a ešte iné.

Áno, boj začal a boj ešte neprestal proti mne, vášmu Bohu a mojím verným. Beda všetkým, čo konajú ťažký hriech, ktorý sa koná. Beda mojím falošným služobníkom mojej Cirkvi, ktorí sa zapredali tomuto hroznému hriechu. Beda všetkým, čo tak konali a konajú; bolo by im lepšie, keby sa neboli narodili!

 

Kríže diabol nenávidí, lebo sa ich bojí a má z nich strach. Ale nie kríže pomôžu človekovi samému, ale viera vo mňa a láska či pokánie. Toto je pre diabla hrozná porážka, keď človek sa obráti a prijme mňa, svojho Boha za svojho Pána. Toto diabol so zúrivosťou nenávidí, lebo nenávidí človeka od narodenia až po smrť.

Beda i človeku, ktorý skutkom či slovom, nenávisťou, osočovaním útočí na môjho služobníka mojej katolíckej Cirkvi a bojuje proti mojej Cirkvi, ktorú som založil. Beda všetkým, čo zle konajú proti môjmu kňazovi, ktorý je v mojom zastúpení a hlása moju Pravdu.

Cirkev katolícka je veľmi satanom nenávidená a boj už začal hneď na začiatku založenia, lebo Ja som Cirkev katolícka sama, Ja som Boh Spasiteľ sveta, Ježiš Kristus, ktorý vedie svoju Cirkev katolícku, ktorá je trhaná zvonku, ale i zvnútra. Viackrát padla pod ťarchou kríža tak, ako Ja som spadol pod svojím krížom, ale vždy som sa postavil a kráčal som vpred s mojím krížom ku Golgote, kde ma ukrižovali, pochovali, ale tretieho dňa som vstal z mŕtvych. Tak je i s mojou svätou Cirkvou katolíckou či pravoslávnou, gréckokatolíckou a blízkymi mne cirkvami, čo kríž majú v úcte. Viackrát už spadla, ale vždy vstala a kráča ku Golgote, kde bude ukrižovaná, pochovaná, ale na tretí deň vstane z mŕtvych, aby ukázala oslávenú Cirkev, obnovenú z Ducha svätého. Tak sa stalo a stane. Toto je moja Cirkev katolícka, gréckokatolícka či pravoslávna svätá Cirkev. Toto sú moje deti môjho prebodnutého Srdca.

 

Moje deti sveta, toto sú moje slová pre vás. Zamýšľajte sa nad mojimi slovami a nemajte strach, lebo Ja som Nádej pre každého človeka. Iba mi podajte svoju ruku a odovzdajte mi vaše srdce a Ja vás objímem ako otec objíma svoje dieťa a budete v bezpečí vášho života. Žehnám každého človeka tohto sveta. Váš Boh Otec – Spasiteľ. Amen.

 

Prihováram sa  mojím verným deťom sveta. Milované deti moje, Ja, váš Trojjediný svätý Boh, vás milujem a darujem vám silu stálosti vo viere. Nebojte sa udalostí, čo sa konajú vo svete. Modlite sa a zomknite sa okolo oltára a svätej Eucharistie. Tam nájdete silu a požehnanie. Utiekajte sa pod ochranný plášť vašej nebeskej Matky Márie a modlite sa s ňou za pokoj a mier vo svete.

Pokoj vám, pokoj vám, moji drahí. Milujem všetkých, čo pristupujú ku mne s dôverou a odovzdaním. Chráňte sa falošných hlásateľov Cirkvi, ktorí vyjdú zo svojich brlohov, aby zvádzali na falošnú Cirkev. Modlite sa k Duchu svätému a proste o poznanie ducha. Nezúčastňujte sa všetkého, čo ponúkajú tí, čo sú skrytí za znakom kríža a hlásajú klamné a nebezpečné slová o mojej svätej Cirkvi. Čítajte viac sväté Písmo, vyhľadajte si miesto v samote a rozjímajte o mojom utrpení, Pravde, čo hovorí môj Duch Pravdy.

Toto hovorím Ja, váš Boh a Spasiteľ sveta, všetko, čo bolo napísané rukou nášho syna, je Pravdou mojou. Všetko, čo bolo napísané je Pravdou vášho Boha. Všetko, čo bolo napísané a ešte bude napísané, je Pravdou a Pravdou zostane, lebo bolo to vnuknuté skrze srdce môjho syna mnou, Duchom Pravdy Božej. Toto je Pravda a len Pravda. Ja som Boh - Pravda, Ja som Spasiteľ - Pravda, Ja som Duch svätý, Duch hovoriaci prorokom i terajším, som Duch pravdy.  Každý z vás si nájde moju Pravdu a slová pre svoju dušu. Čítajte tieto slová s úctou a majte otvorené srdce. Snažte sa žiť tak, ako vám hovorím. Viem, že je to mnohým ťažké, ale keď budete ma prosiť o pomoc, budem s vami a pomôžem vám, moje drahé deti.

Modlite sa a postite za pokoj vo svete či na východe, kde umierajú vaši bratia kresťania a trpia pre vieru, ktorú nosia vo svojich srdciach. Modlite sa za nich, prosím, modlite sa za nich, aby boli silní a prijali všetko, čo je im určené pre slávu a spásu ich duší. Všetko sa naplňuje a slovo, ktoré bolo povedané prorokmi sa plní, tak sa i stane.

Vy, čo máte lásku a vieru vo mňa, vášho Boha a Spasiteľa, nebojte sa, všetko sa musí splniť tak, ako je povedané mnou, vaším Bohom.

 

Pokoj vám dávam a moje veľké Božie požehnanie nech zostúpi na všetkých mojich verných. Amen. Amen. Amen.

Modlitba a pôst je veľkou zbraňou proti zlu tohto sveta

13. September 2014

Boh nech zostúpi na teba i všetkých, čo sú s tebou. Buď požehnané moje dieťa, prihováram sa ti s láskou, aby som ti povedala moje slová pre moje deti zo spoločenstva Božej lásky.

Dieťa moje, ďakujem tebe i všetkým, čo prišli sem, aby ste boli spolu spojení v modlitbách a tiež sa hlbšie spoznávali a pracovali. Dieťa moje drahé, volám vás k modlitbe svätého ruženca každý deň za pokoj vo svete a za mier vo svete.

Dieťa moje drahé, svet je vo veľkom nebezpečenstve. Satanovi služobníci chcú rozpútať veľkú vojnu, ktorá bude hrozná pre väčšiu časť sveta. Ak sa ľudia budú modliť svätý ruženec a postiť sa o chlebe a vode a prestanú pracovať v nedeľu a dni sviatočné, Boh môže zmierniť tento trest, ktorý si samo ľudstvo na seba dopustilo.

Beda však Európe a ešte iným národom či Amerike, ktorá žije vo veľkom blude a materializme, v konzumnom svete. Veruže, beda všetkým národom, ktoré opustili Božie cesty spásy.

Dieťa moje, Slovensko tento ťažký ortieľ skazy neobíde, lebo hreší a zneuctieva Božie zákony. Vo všetkom je na poprednom mieste hriechu, ktorý sa koná vo svete či v Európe. Nechalo sa strhnúť na cestu zlú a nebezpečnú, ktorá ničí duchovno človeka. Zapredalo svojho Spasiteľa za tridsať strieborných a prijalo znak satana, ktorý ovláda veľké končiny sveta.

Dieťa moje malé, len malá čiastka mojich drahých, len necelá štvrtina veriacich je Bohu verná. A čo ostatní, čo si hovoria kresťania, kde sú ich srdcia a odovzdanosť Pánu Bohu? Veru, dieťa moje drahé, človek slovenského národa zapredal svoje srdce materializmu a žije pre konzumný život tohto sveta.

Som smutná, keď vidím túto spúšť ľudských duší, ktoré sú ohrozené mocou satana. Veru, dieťa moje, treba sa zomknúť v jeden šík a celí, celí sa odovzdať svätému Pánu Bohu. Preto vás prosím, modlitba a pôst je veľkou zbraňou proti zlu tohto sveta.

 

Dieťa moje, čas varovania je už tu. Veru, už je blízky čas Božieho malého súdu. Preto sa pripravujte na túto udalosť, ktorá bude veľkou pre celé ľudstvo i Cirkev.

Dieťa moje, prosím vás, buďte k sebe milí, láskaví, obetaví, pomáhajte starým, buďte milosrdní a nesmiete nič na seba zlé hovoriť.

Dieťa moje malé, budem už končiť, ešte prídeme a povieme ti naše slová. Buď pod Božou ochranou a svetlom Ducha svätého. Tvoja milujúca Matka Mária Anna. Amen.

Modlite sa za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Matky Kristovej

13. Júl 2014

Buď pozdravený môj brat, priateľ, syn, Ja, tvoj Boh a Otec, ktorý sa ti prihovára, som s tebou a zvláštnym spôsobom sa ťa dnes dotýkam z lásky k tebe, môj malý syn, priateľ, brat.

Počúvaj, čo ti tvoj Boh hovorí. Svet je v hlbokej duchovnej tme. Moja Cirkev je bičovaná a trhaná tými, čo bičujú moju svätú Cirkev. Cirkev je tlačená k zemi tými, čo nenávidia svätosť a pravdu, ktorá je teraz utajovaná a ničená je čistá svätosť mojej Cirkvi.

Syn môj, buď pozorný na všetko, čo sa teraz ponúka každému kresťanovi. Diabol ovláda milióny ľudských duší a tí, čo sú mu najvernejší chcú, aby kresťanstvo bolo zničené. Čas veľkých skúšok a vernosti je už tu. Buď silný a neboj sa, neboj sa, lebo všetko, čo som už povedal, sa musí splniť, aby sa splnilo Písmo. Boj sa však tých, čo zabíjajú dušu, o svoje telo sa nestrachuj, ale duša je večná, ktorá príde ku mne, aby spočinula vo mne.

Modlite sa, modlite sa za mier alebo zmiernenie vojny. Modlite sa za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Matky Kristovej. Diabol podvodom strháva ľudí z cesty, ktorá je cestou úcty k vašej veľkej Ochrankyni a Orodovnici tu u mňa, v nebesiach. Buďte pozorní a majte otvorené srdcia moji drahí, lebo diabol nenávidí svätú Paniu, ako to hovorí. Bojí sa jej svätej čistoty a pokory, preto zvádza k neúcte tisíce ľudí, teda kresťanov katolíkov i kňazov či rehoľníctvo samé. Veľa mladých oklamal duch zla, čo vládne v mojej  svätej Cirkvi katolíckej.

Veru, veru, hovorím vám, vytrvajte v pokore a majte lásku a úctu k mojej drahej Matke Márii, ktorá je vašou Záštitou a Pomocníčkou. Počúvajte moje slová, pozdvihnite svoje oči k môjmu krížu a k mojej svätej Eucharistii, celí sa odovzdajte do mojej svätej vôle a Ja budem konať tak, ako bude treba.

Veru, veru, hovorím vám, Písmo sa naplnilo, čo bolo povedané mnou, vaším Bohom. Ľudstvo koná to, čo je mne nemilé a moja Svätosť je potupovaná a urážaná. Dával som čas na nápravu a obrátenie, ale nepočúvali ste ma, a tak viac a viac sa koná ťažký hriech. Preto hovorím toto, zakrátko príde Duch môj, Duch spravodlivosti a prejde okruh zeme. Tam, kde nebude anjel života, tam príde moja veľká spravodlivosť, ktorá potrestá každého, čo konal ťažký hriech a zneuctieval moje sväté Meno. Tento čas je už nad vami a moja svätá spravodlivosť bude veľká. Vojna, ktorá je v mnohých častiach sveta, sa ešte rozšíri na iné národy, aby sa tak splnilo slovo vášho Pána. Áno, veľa ešte očisty prejde na ľudstvo sveta a napokon príde čas mojej spravodlivosti, ktorá bude triumfovať nad všetkým, čo je vo svete. Táto veľká spravodlivosť bude konečná, ale i hrozná pre všetkých žijúcich, ale hlavne pre tých, čo ma zavrhli alebo diablovi slúžili. Tento deň bude dňom – nocou, dňom – nocou, dňom – nocou a novým dňom vášho Spasiteľa a Boha osláveného. Tieto tri noci budú nocami, keď som bol v hrobe a tými dňami, ktoré budú skôr nocou, budú dňami, keď som visel tri hodiny na kríži a trpel som hroznými bolesťami za celé ľudstvo sveta. Potom príde nový deň slávy, čo znázorňuje deň, keď som vstal z mŕtvych.

Tento čas sa blíži, tento hrozný a krutý čas očisty ľudstva od hriechu je už veľmi, veľmi blízko. V tejto trojdňovej a nočnej tme budú zlé mocnosti vypustené na slobodu z pekla, aby si vzali to, čo je im dané. Všetci tí, čo odmietali moju lásku a obrátenie, svätosť, modlitbu či pokánie, budú mocou pekiel usmrtení a ich duše vzaté tam, kam patria, lebo slúžili diablovi a nie mne, večnému Bohu. Tretí deň, z moci mojej, satan bude spútaný na tisíc rokov, aby sa splnilo moje slovo Pravdy. Tieto dni budú hrozné a kruté, ale moja spravodlivosť koná to, čo je potrebné, aby bol vykorenený hriech sveta, ktorý je tak hrozne rozšírený.

 

 

Vy, moji verní, čo očakávate môj príchod a slávu vášho Boha, nebojte sa, lebo vy dostanete moju milosť, aby ste boli na miestach vám určených. Majte pevnú vieru a lásku, pamätajte, že v tejto veľkej očiste, to je trojdňová tma, pomrú všetci, čo boli hriešni alebo sa vzdialili odo mňa. Bude to čas veľkého trestu, ktorý nebol a ani už nebude vo svete. Šťastný je ten, čo miluje a je mi verný. I keby odišiel z mojej vôle zo sveta, nebude vydaný satanovi, ale príde ku mne, do môjho kráľovstva. Modlite sa, modlite sa, lebo sa zvečerieva. Buďte mi verní. Amen Váš Boh a Spasiteľ.

Stránka 2 z 4

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  4  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: