Veru, hovorím ti, národ malý slovenský, odvráť sa od temna ducha a prijmi ma za svojho Otca, ktorý sa postará o teba.

27. December 2014

Buď v pokoji, drahý môj brat, priateľ, syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie.

 

Brat môj, končí rok, ktorý si prežil a moje požehnanie spočinie na tebe. Budúci rok bude rokom nepokojným a nešťastným pre milióny ľudí i ľudských duší. Moja svätá Cirkev katolícka bude podkopávaná zvonku, ale i zvnútra. Svätosť sa vytratí a pokora sa stratí, spoveď je nepotrebná v mnohých národoch kresťanstva. Klamstvo a zavádzanie neprávd bude veľké. Vojny a vraždenie budú ešte väčšie a nepokoje v národoch, povstania, hlad, drahota, dane, bezprávie, krv potečie, smrť bude mať veľkú úrodu. Dopustím veľké pohromy, záplavy, zimy, blato, zemetrasenie, zem bude horieť, more bude nepokojné, zvieratá budú choré a útočné, ohne budú ničiť obydlia a lesy.

Klamstvo má prvenstvo, Pravda bude utajovaná, rodiny budú nepotrebné, smilstvo sa rozšíri už od detí, špatnosť a ohavnosť budú napredovať. Rozpad bude pokračovať, eutanázia, ako to nazývate, sa bude vo veľkom doporučovať, samovrahov bude pribúdať, krádeže, bolesť, neúcta, nenávisť, preklínanie, čarovanie, veštenie a ešte iné hriechy sa budú konať vo svete.

Očakávate, čo poviem, však moje deti. Čo dopustím, či som už neoznámil? Veru, hovorím vám, ak sa ľudstvo nespamätá, príde trest pozemský a potom nebeský, ktorý musí prísť i keď ma budú prosiť moje deti. Tento trest je potrebný, aby som vykorenil všetko zlo zo sveta, a tak ohňom očistil zem, ktorá je ťažko hriešna a poškvrnená hriechom všetkých nerestí. Prídem tak, ako som povedal, aby som otvoril svedomie každého človeka, aby sa spamätal a navrátil sa späť, do kolísky z ktorej vyšiel.

Veru, hovorím vám, ten čas bude časom pohnutým a veľkým dňom vášho Boha, preto sa modlite a myslite na čas, ktorý je vám určený. Nový rok bude ťažký pre celý svet a tiež hriešnikov, ktorí ma urážajú.

 

Brat môj, počúvaj, čo ti poviem. Európa bude veľmi trpieť a v neistote žiť. Rusko, Rusko to veľké, ty budeš mojím mečom spravodlivosti, aby si konal moju spravodlivosť nad tými, čo sú mi vzdialení a vo veľkom hriechu žijú. Amerika, nad tebou sa sťahujú moje mraky veľkej spravodlivosti, ktoré ťa zahalia a do červena sa sfarbia. Bude počuť nárek a krik a milióny duší opustí túto zem. Ty, Izrael, národ môj, ktorý si a budeš až naveky národom mojím, nad tebou som palicu moju zlomil, aby si bol skúšaný a potrestaný za tvoju hriešnosť a odvrátenie sa odo mňa. Toto ti hovorí Hospodin tvoj, zostúpi Eliáš, služobník môj, aby ťa priviedol späť, na cestu Pánovu. Potom, čo ho zabiješ Izrael, príde zúfalstvo a krv bude z teba tiecť, aby si bol potrestaný za všetko, čo si mi zapríčinil tvojou nevernosťou. Amen.

 

Brat môj, i tvoj národ sa mi odvracia a hriechom sa odieva, na svoje plecia kladie si ťažké bremeno skazy. Veru, hovorím ti, národ malý slovenský, odvráť sa od temna ducha a prijmi ma za svojho Otca, ktorý sa postará o teba.

Počúvam hrozné hlasy tých žalobcov temna, aká spúšť je v tomto národe a mladé duše strácajú sa v tme hriechu pre slasť pekla a zlato, ktoré túžia mať tieto duše, túžia po rozkoši a blahobyte tela a dušu do pekla skladajú. A moje Srdce krváca, z boku prebité bolo a krv či voda vytiekla z lásky k týmto mojím mladým, aby sa odvrátili od hriechu a nešťastia.

Som smutný a moje oči slzami sú plné, či moja náruč osamelá je, či moja láska sklamaná je; pre zradu a sklamanie moja spravodlivosť sa zmôže, aby strestal som to, čo je skazené a hriechom namočené, nie je mojou krvou vzkriesené.

Brat môj, tvoj malý národ bude veľkým víchrom preletený a tvoj národ pošliapaný či pokorený bude za ľahostajnosť a nezmyselnosť, ktorú koná proti svojmu Bohu či Matke Božej. Lesk a zlato hľadá, ale nádej a život večný zanedbáva. Beda všetkým, čo boli tomu príčinou a moje mladé duše viedli do tlamy toho, čo zožral tisíce z nich.

 

 

Brat môj, ešte prídem a poviem ešte slová pre teba. Zotrvaj mi verný a odovzdaný pre moje návštevy. Žehnám ťa, môj drahý brat. Choď si odpočinúť, som s tebou. Tvoj Ježiš a Brat. Amen.

Modlite sa a postite sa, konajte dobro, milujte sa a lásku majte k Pánu Bohu i človekovi

11. December 2014

Buď pozdravené, dieťa moje, ja, tvoja Matka lásky, prichádzam k tebe, aby som povedala svoje slová pre teba a moje dietky. Ďakujem, že si prijal moje volanie. Dieťa moje, ďakujem ti, že tvoje srdce otvorené máš a tvoja láska k Bohu je veľká. Buď synom Boha – Otca a vytrvaj v láske a odovzdaní sa.

Ja, Matka lásky, sa prihováram k tebe i mojím dietkam, ktoré milujem a prosím o zastavenie sa a zamyslenie sa nad svojím životom: „Prečo a načo som na tomto svete?“ Áno, dietky moje drahé, načo som na tomto svete, či chudobný či bohatý, či vzdelanec alebo menej vzdelaný. Preto, lebo svätý Boh si vás povolal na túto zem, aby ste tvorili a plnili Jeho svätú vôľu. Prosím, počúvajte moje slová, plniť Božiu vôľu, to je dôležité, veľmi dôležité, aby sa plnila Božia vôľa, a tak i Boží plán spásy človeka.

Dietky moje, ja, vaša Matka, vás prosím, otvorte si srdcia pre Božiu vôľu a celí sa mu odovzdajte. Nebojte sa, nebojte sa odovzdať do Božej svätej vôle. Pán je svätý a dobrotivý Boh. On je láskavý a štedrý k tým, ktorí sa mu s láskou odovzdajú do Jeho vôle a konajú Božiu vôľu.

Dietky moje drahé, celí sa otvorte pre Božiu lásku, celí buďte deťmi svätého Pána Boha, lebo iba v Bohu je istota a nádej, lebo iba v Bohu nájdete odpočinok a spásu.

Milované moje dietky, bez Božej lásky je svet taký, aký dnes vidíte; bez Božej lásky je svet tmavý duchom; bez Božej lásky svet je v nepokoji a chaose. Človek odmieta Božiu lásku a prítomnosť svätého Pána Boha v človeku a v kruhu rodiny.

Viera v Pána Boha sa vytráca, človek odmieta svojho Stvoriteľa a prijíma do svojho srdca túžbu po peniazoch a zlate. Materializmus človeka zničí a dovedie vás do nešťastia a zúfalstva, beznádeje a duchovnej tmy. Dietky, bez Božej priazne ste tmavé bytosti a bez modlitby sa nemôžete priblížiť k svojmu Stvoriteľovi a Spasiteľovi sveta.

Ja, vaša Matka, volám k vám a prosím svätého Pána Boha a Syna svojho o zhovievavosť s človekom sveta. Ale moje oči vidia strašnú spúšť vo svete, ktorá sa ženie od východu na západ, zo západu na východ, z juhu na sever, zo severu na juh. Beda človeku, ktorý odmieta Božiu priazeň, beda všetkým ľuďom, ktorí nemajú lásku k Bohu a človeku.

Bez lásky je človek už odsúdený, lebo láska je prvotina, čo je človeku darovaná, aby ju rozvíjal, a tak i žil v Bohu i ku človeku. Láska je sila, ktorá je z Boha a je to mocná prvotina, ktorá má človeka viesť k Božiemu Srdcu, ktoré prijme túto moc späť, keď príde čas.

Dietky moje drahé, ja som vašou Matkou lásky, dostali ste ma od vášho nebeského Otca za Matku. Áno, som vašou duchovnou Matkou, moja pomoc je vám všetkým darovaná. Moja pomoc je duchovná, ale i telesná. Prvotina mojej lásky sú ľudské duše, za ktoré sa modlím a s Božou mocou bojujem so satanom, ktorý túži svojou zlobou naplniť peklo a ja túžim po dušiach a priviesť duše do neba, aby sa zaplnilo nebo s dušičkami a žili v pokoji a večnom šťastí.

 

Dietky moje, prosím, pomáhajte mi plniť Božiu vôľu, aby som zachránila čo najviac ľudských duší pred peklom, ktoré sa otvára dokorán, aby pohltilo tisíce a tisíce ľudských duší. Modlite sa, modlite sa, modlite sa svätý ruženec, postite a proste svätého Pána za odpustenie vín a záchranu všetkých duší, čo odchádzajú zo sveta.

Moje oči vidia spúšť na zemi, rúhanie sa voči Bohu – Láske; krv ľudská tečie po povrchu zeme, mŕtve ľudské telá ležia nepovšimnuté na zemi a nikto ich nepochová. Vojna, vojna, ktorá je pripravovaná od mocných tohto sveta, je blízko, veľmi blízko. Modlite sa, modlite sa za mier. Mier je veľký dar od Pána Boha. Vojna je dar od diabla, aby zničil svet i človeka sveta. Prosím, prosím, modlite sa svätý ruženec. Toto je mocná zbraň proti satanovi a zlu sveta; táto modlitba zlomí moc pekelnú a môže nastoliť pokoj vo svete.

Pokoj, pokoj svet potrebuje. Bez pokoja svet sa zrúti do tlamy pekla. Som však smutná, lebo svet je čoraz horší a hriešnosť človeka je veľká, veľmi veľká. Môj drahý Syn mi povedal, keď všetko sa dovŕši a človek sa nezmení, príde trest, ktorý môj Otec pripravil pre hriešnosť človeka i celý svet.

Dietky moje drahé, konajte dobro a pokánie; proste nebeského Otca, Pána Boha o odpustenie; volajte Otca vašich otcov o zmilovanie; dodržujte sväté Zákony; nepracujte v deň sviatočný, ktorý máte odovzdať Bohu i svojej rodine.

Svätý Pán Boh ma už veľa rokov posiela k vám, k človeku sveta, aby som hlásala posolstvá o láske k Pánu Bohu, o zmene vášho života, o obrátení či pokore. Hovorila som k vám o Pánu Bohu, o dušiach v očistci, ale hlavne o láske a pokore, či o viere, ale človek ma odmieta a hovoríte nepravdu o mojich vyvolených deťoch, ktoré si svätý Pán vybral, aby hlásali slová Božie a varovanie, keď sa človek nezmení. Otvorte si svoje srdcia a city, ktoré vás povedú po správnej ceste. Otvorte oči, dietky moje, či uši, aby ste videli a počuli o udalostiach vo svete, aby ste videli znamenia, ktoré okolo vás sa dejú. Či nevidíte a nepočujete hlas vášho Boha? Či nevidíte, čo je okolo vás, aké znamenia sa dejú? Veď ste Božie deti, počúvajte Boha svojho, počúvajte Stvoriteľa svojho.

 

Deti, deti, deti moje, počúvajte svojho Boha, lebo prichádza čas a deň vášho Pána. Modlite sa a postite sa, konajte dobro, milujte sa a lásku majte k Pánu Bohu i človekovi. Ja som Matka vaša, som Matka všetkých ľudí sveta. Prosím, nebojte sa ma volať v núdzi vášho života.

Dietky moje, veľa z vás ste ma odsunuli a hovoríte, že som nepotrebná a som až druhoradá. Áno, som až druhoradá, ale môj svätý Syn Ježiš ma chce mať stále vedľa seba. Som Jeho Matka i tu, v nebesiach. Milujem svojho Božského Syna a On miluje mňa. Sme jedno Srdce, ktoré svieti do celého sveta a dáva mnohým nádej a radosť v živote tým, čo nás milujú a uctia si nás. Nikdy ma môj drahý Ježiš Kristus neopustí, či neodsunie niekam dozadu, to nie, lebo láska je nedeliteľná.

 

Dietky moje drahé, čistá láska Božia, ktorá sa dáva každému, kto o ňu stojí, je láskou mocnou. Láska je zrkadlo duše; duša ľudská je v láske ako v živej vode ponorená. Kto má veľkú lásku k Pánu Bohu a svojím blížnym, je už tu, na zemi, nohami, či srdcom v nebi.

 

Láska je mocná.

Láska je tichá.

Láska je obetavá.

Láska je uzdravujúca.

Láska je svätá.

Láska je pokorná.

Láska je cestou do neba.

Láska je štedrá.

Láska je Bohu milá.

Láska je ospravedlňujúca.

Láska je svetlo Božie.

 

Každý, kto miluje, je Bohu milý. Každý, kto raz predstúpi pred svojho Pána a veľkú lásku má vo svojom srdci, bude vpustený do kráľovstva v nebi. Láska obetavá – táto láska je veľká u Boha svätého. Láska pokorná – táto láska je cestou do neba.

 

Dietky moje, žite v láske a pre lásku. Iba v láske nájdete pokoj, iba s láskou objavíte tajomstvo svojej duše a cestu k Pánovi.

Ja som vaša Matka lásky a Kráľovná lásky. Dietky moje, vy ste moje deti lásky. Prosím, zostávajte v láske a ja budem s vami, lebo budeme dávať spoločne dary lásky svätému Pánu Bohu a vrcholná Božia láska nás ožiari veľkým svetlom svätého Boha.

Dietky moje drahé, prichádzajú vianočné dni, chvíle sviatočné, čas lásky a pokoja, kedy sa narodil Kristus Pán. Toto malé dieťatko, ktoré som držala pod svojím Srdcom a v plienkach zabalené, pred chladom obalené vo vlnenej dečke, toto je noc svätá, noc pre každého človeka, noc lásky a spásy.

Narodil sa ako pustovník, v chudobe i keď je Bohom najmocnejším a najbohatším. Pokoril sa a vzal si ľudské telo, z lásky k nám, ľuďom sveta, aby sa spasil každý, kto v neho uverí.

Dietky, prosím vás, otvorte svoje srdcia, aby vstúpil k vám malý Ježiš, aby ste prežili vianočné chvíle so svojím malým Ježiškom, ktorý vstúpil na túto zem z lásky k nám. Sviatky nie sú o jedlách, darčekoch, hudbe, zhone, upratovaní, nepokoji, nervozite. Deti, vianočné sviatky sú o pokoji, pripravovaní sa privítať svojho Kráľa Ježiša vo svojom srdci a stíšiť sa po rušnom roku, aby ste počuli hlas malého dieťaťa Ježiška, ktorý vám všetkým povie slová: „Milujem vás, milujem vás, skryte si ma do príbytkov vašich jasličiek, do vášho srdiečka, ktoré ste mi pripravili i s mojou drahou Mamičkou a so svätým pestúnom Jozefom, aby sme vo vás prebývali a žili s vami.“

 

Dietky moje, pokoj vám dávam i s mojím drahým Synčekom Ježišom, ktorý vás žehná. Vaša Matka lásky. Prídem ešte v deň Vianoc, aby som vás objala a požehnala s malým Ježiškom. Dieťa moje, žehnám ťa v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen. Tvoja Matka lásky Mária Anna. 

Prišiel čas Pravdy a skúšok, prišiel čas radosti či bolesti, prišiel čas súdu...

24. November 2014

Buď požehnaný môj brat, priateľ, syn, prichádzam k tebe so slovami láska a požehnania. Ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Brat môj, dnes sa ti prihováram s láskou a milosťou tvojho Brata a Spasiteľa. Počúvaj, čo ti chcem povedať, počúvaj a prijmi moje slová s vážnosťou a pokojom.

Brat môj, vstupuješ do obdobia veľkých milostí a očakávania. Dnes ti hovorím, že vstupuješ do času, na ktorý čakali generácie pred tebou a túžili žiť tento čas mnohí mudrci, svätci, učeníci, verní môjmu učeniu, zasvätené osoby, moji verní. Áno, dnes vstupuješ do času posledného očakávania, teda do posledných čias, ktoré boli predpovedané mnohými prorokmi a učeníkmi mojej Cirkvi.

Brat môj, všetko má svoje miesto a všetko musí byť splnené podľa Písma starých prorokov. Dnes sa splnilo slovo, ktoré bolo povedané, dnes sa pohli kolieska či koleso posledných čias, dotýkajúce sa dejín ľudstva. Žil si predtým v čase skúšok a očisťovania, žil si v čase, kedy som Ja, tvoj Boh poznačil milióny mojich verných svojou pečaťou verných. Toto sa splnilo, a tak i stalo.

Prišiel čas chvíle Pravdy a skúšok, prišiel čas radosti či bolesti, prišiel čas súdu, ktorý bude súdom Pravdy nad nepravdou a klamstvom zla. Prišiel čas očakávania a veľkých milostí.

Brat môj, všetko toto je už v kolese, ktoré sa vola čas Pravdy. Áno, brat môj, tento čas je Pravdou vášho veľkého Boha.

 

Ja som Boh lásky.

Ja som Boh Pravdy.

Ja som Boh verný.

Ja som Boh vševediaci.

Ja som Boh istoty.

Ja som Boh milosrdný.

Ja som Boh milostivý.

Ja som Boh hrozný.

Ja som Boh veľký a mocný.

Ja som Boh spravodlivý.

Ja som Boh trpezlivý.

Ja som Boh svätý, nekonečne svätý a čistý.

Ja som Boh pokánia.

Ja som Boh Sudca spravodlivý.

Ja som Boh štedrý a veľkorysý k tým, čo ma milujú a boja sa môjho spravodlivého pohľadu.

 

Brat môj, teraz ti hovorím toto. Mnohí očakávajú chvíľu malého súdu, teda inak hovorené či povedané varovania; nie varovania, ale malého súdu, ale nikto nebude odsúdení iba spozná svoje hriechy tak, ako každý spozná pri príchode do večnosti. Každý uvidí to, čo vidia tí, čo odchádzajú do večnosti: nebo – očistec – peklo. Tieto tri pravdy uvidia vaše oči, tieto pravdy spoznáte a hriešnosť, ktorú uvidíte, vás bude páliť tak, ako keby ste vstúpili na dno očistca či ešte horšie, na dno pekla. Spoznáte moju Božiu Pravdu, že iba jeden je veľký Boh národov, iba jeden je svätý Spasiteľ, že iba veľký Duch svätý je jeden Boží Duch – Oživovateľ a pravdivý až naveky. Toto bude deň Pravdy vášho Boha, toto bude chvíľa, ktorá vás, ľudstvo, ponorí do ohňa, ktorý má, z človeka, spáliť tú hroznú špinu, ktorú človek nosí na svojej večnej duši. Preto hovorím, Brat môj, tento čas je neodvratne blízko, veľmi blízko. Starajte sa o duchovné veci svojej duše. Čas môjho súdu nad človekom sa blíži a príde už čoskoro, preto prosím všetkých, modlite sa a buďte pripravení na tento deň mojej návštevy.

 

Veru, veru, hovorím vám, môj pohľad na tieto duše bude prísny a súd moje malej spravodlivosti ťažký a duchovne bolestný. Pre hriešnika veľmi bolestný a napraviteľný pre spásu tejto duše.

Mnohí z mojej vôle odídu do večnosti i tí, čo budú spravodliví a zbožní, lebo uvidia moje kráľovstvo, do ktorého budú môcť vstúpiť a zostať tam so mnou.

Odídu tí, čo uvidia peklo, ale ich srdce bude hriešne a nenapraviteľné, preto dovolím, aby boli strhnutí do pekiel.

Odídu i tí, čo do očistca padnú, lebo keby zotrvali vo svete, po čase by im hrozilo peklo.

 

Áno, brat môj, môj súd bude súdom mojej malej spravodlivosti, aby ľudstvo sa spamätalo a zachránilo sa pred peklom. Brat môj, keby sa ľudstvo obrátilo a prijalo moju spásu, celý svet by bol ožiarený vo svetle pokoja a šťastia.

 

Teraz mnohé moje verné deti, čo majú veľké čisté srdce, pociťujú smútok a bolesť, ktorá je vo svete pre hriech, ktorý sa koná.

 

Moje oči plačú nad mojou Cirkvou, ako málo lásky kvitne v mojej katolíckej Cirkvi. Všetko, čo je nové v tejto dobe a zmena, ktorá sa vkladá do sŕdc mojich mladých služobníkov, je pohoršujúca a zničujúca svätosť ich sŕdc. Som veľmi znepokojený, aká forma svätosti vstupuje do mojej  katolíckej Cirkvi. Och, aká je to bolesť hľadieť na túto spúšť, ktorá sa ženie mojou svätou Cirkvou. Koľko nepravdy sa vkladá do mojej svätej Cirkvi, aká to je zlá pravda a všetko je v tme zahalené.

Som smutný, som smutný, že ustupujú a pošľapávajú moju Pravdu, ktorú sa snažím dať všetkým, čo žijú mimo Pravdy, ale všetko je zavrhnuté a odmietané, že to je nepravda a falošné proroctvo. V každej dobe a v každom čase budem hovoriť skrze mojich vyvolených, aby som hlásal Pravdu, a tak viedol svoj ľud do svetla Pravdy. Nedovolím, aby bolo umlčané hlasy mojich verných. Pokiaľ bude svet svetom a človek bude zápasiť s útlakom zla, budem stáť pri svojom stvorenstve a spasenom mojom človekovi, aby som zachránil čo najviac svojich duší, za ktoré som bol pribitý na kríži. Moja svätá Cirkev zápasí a padá na kolená pod ťarchou ťažkého kríža spásy, ale Ja moju Cirkev nikdy neopustím, ale budem súčasťou mojej Cirkvi až dokonca.

Brat môj, miluj moju svätú Cirkev a zostávaj jej verný, lebo Ja som Cirkev, Ja, tvoj Ježiš Kristus a Boh. Ja som taký istý ako pred dvoma tisíckami rokov, som ten istý Ježiš, ktorý hlásal Pravdu a svätosť. Nehovoril som o modernizácii mojej Cirkvi, nehovoril som o nespovedaní a zneuctení môjho svätého Tela, nehovoril som o znesvätení manželstva, nehovoril som, aby moji služobníci či učeníci žili v pohodlí svojich obydlí a nekonali nič, čo nemusia konať navyše.

Hovorím vám, konajte, konajte a zachraňujte moje duše od zatratenia, hovorte o mojom milosrdenstve a spáse. Modlite sa viac ako doposiaľ, spovedajte, spovedajte, lebo spoveď je sviatosť pokánia, a tak otvárate bránu tomu hriešnikovi do neba. Chráňte sa modernizácie, ktorá na vás číha z tých strán, ktoré sú mi vzdialené, od protestantských cirkví, aby tak moja Cirkev bola strhnutá do víru protestantizmu, ktorá môže vykoreniť svätosť a sviatosti Cirkvi, či dokonca úctu k Matke mojej, a tak znesvätiť to, čo bolo Cirkvou dané, a to sú dogmy, sviatosti. Áno, buďte ostražití, lebo veľa verných odpadne a už aj odpadlo od pravosti a svätosti. Toto sú moje slová, toto je moja Pravda, lebo Ja hovorím len Pravdu. Milujte svoje ovečky a budete milovaní svojím Bohom. Buďte odovzdaní do mojej vôle, chráňte sa svetských vecí, ktoré vás môžu zviesť z cesty Pravdy.

Brat  môj, veľa mojich verných bolo a ešte bude oklamaných pre ich slepotu, ktorú majú vo svojom srdci.

 

Brat môj, toto spoločenstvo, ktoré je skrze mojej vôle, nech je celé odovzdané do mojej vôle. Prosím moje deti, nech sa viac ponoria do môjho Božského Srdca, aby boli ponorení v živej vode. Keď budú viac duchovní, nebude ich priťahovať svet, lebo nie ste zo sveta, ale odo mňa ste, preto kráčajte po mojej ceste, ktorá je bezpečná a istá i keď nerovná. Skrze môjho Ducha sa budete ponárať do hlbín mojej svätosti. Nech vás nik neodradí od mojej cesty, ani zlato, ani striebro, ani otec ani matka či brat a sestra, lebo každému je pripravená odmena. Veru, veru, hovorím vám, nech ste celými bytosťami Božími, aby som mal z vás radosť. Tam, kde ste v jedno srdce, ktoré svieti pre svojho Pána, tam sme i my s vami a spoločne sa radujeme. Buďte radostné, moje deti, nech ste si bratmi a sestrami, úctu a lásku si preukazujte, poslúžte jeden druhému, aby som mal radosť a bol hrdý na vás všetkých.

Pod týmto krížom, brat môj, je moje miesto, pod týmto krížom zostupuje moja milosť a sila, ktorá sa rozplýva do celého okolia. Pod týmto krížom sú moje duše z očistca, pod týmto krížom je miesto, ktoré môže človekovi osožiť na tele i duši

 

Brat môj, ďakujem ti za tvoju vytrvalosť a pokoru tvojho srdca. Milujem ťa i všetkých mojich drahých. Choď v pokoji. Žehnám ťa v mene Boha – Otca, v mene mojom Ježiša a Spasiteľa a Ducha Božieho – Oživovateľa a svätosti darujúceho až naveky. Amen.

Každý človek spozná svoje hriechy a svetlo Božie osvieti dušu človeka s upovedomením, že len jeden je Boh a len jeden je Ježiš, Spasiteľ sveta

22. November 2014

Buď požehnané moje malé dieťa, syn, ja, tvoja Matka, sa ti prihováram a ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Dieťa moje drahé, veľmi si to Pán cení, tieto písania v nočnom čase, že sa obetuješ a odovzdávaš svoj čas, ktorý ti je určený na spánok a oddych.

Dieťa moje drahé, nech tvoje srdce je otvorené pre naše návštevy, ktorými s láskou darujeme naše slová pre človeka sveta.

 

Teraz by som vám rada oznámila slová, ktoré sú určené nielen pre toto spoločenstvo, ale i všetkým mojím deťom sveta.

Drahé moje deti, Kristovou krvou vykúpené a spasené, počúvajte, čo vám chce vaša Matka povedať. Modlite sa, modlite sa, modlite sa a buďte celí vložení do Božej vôle. Svätý Boh pozerá na všetkých, čo žijú vo svete a veru je veľmi znepokojený s človekom sveta. Och, deti moje drahé, modlite sa svätý ruženec a nezabúdajte na lásku k blížnemu. Moje oči slzia nad dušami, ktoré sú naveky odvrhnuté od večného šťastia a blaha.

 

Koľko bolesti mi konajú moji drahí synovia svätej Cirkvi. Prosím, volám vás k svätosti a pokore vášho srdca. Vráťte sa späť na cestu správnu a cestu svätého života, ktorá je cestou Kristovou. Mnohí z vás však kráčate po ceste, ktorá je nebezpečnou a zúfalou. Táto cesta vás vedie do sveta materializmu a biznisu, hriechu mysle a tmy, ktorá vás privádza do neznáma pre váš duchovný život. Žijete, ale ste mŕtvi, lebo telo chce to, čo je svetské a materialistické, túži po hriešnom živote, po pohodlí, neobetovaní sa, po dobrom živote bez starostí. Toto je tma vášho srdca. Smrť je to, že vaša duša je mŕtva pre Božie sväté veci. Sväté omše sú znesväcované, Eucharistia je pošpinená a znesvätená, slová vášho jazyka sú plytké a nezaujímavé. Synovia moji, konáte môjmu Synovi Ježišovi smútok a žiaľ, za vaše ľahostajné a bezbožné žitie. Ovečky, ktoré vám sú zverené, sa rozutekali do iných košiarov a mnohé sa stratili v tme, kde nemôžu nájsť bezpečie a mnohé už roztrhali besní vlci. Och, beda vám služobníci svätej Cirkvi, za každú stratenú ovečku a pohoršenie, ktoré z vás vychádza!

Toto vám hovorí vaša Matka Kristova. Nastúpte na cestu lásky a svätosti, zmeňte svoje životy, prijmite kríž svojho Majstra a neste ho s láskou ďalej a ďalej, lebo kríž je znakom spásy; skrze kríž prišlo spasenie. Toto je Pravda a Láska Božia. Nebojte sa kríža, nebojte sa utrpenia, nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu vám zabiť nemôžu. Chráňte sa tých, čo by chceli vašu dušu zabiť. Čo by vám prospelo, keby ste získali život pozemský, ale večný by ste stratili.

 

Prichádza doba veľkého a hrozného zla. Toto zlo bude vládnuť mnohým, a tak sa naplní Slovo Boha živého. Prichádza čas veľkých skúšok, ktorý je už tu. Mnohí uveríte tým, čo budú ohlasovať príchod Spasiteľa; ten, čo konať bude veľké zázraky, uveríte mu. Mnohí odpadávajú od pravej katolíckej Cirkvi a odchádzajú do siekt a iných nebezpečných spolkov. Prichádza čas útlaku a bolesti, prichádza čas a ten už je tu, čas drahoty, vysokých daní, prichádza čas hladu a chudoby. Prichádza čas, o ktorom vám už bolo oznámené. Ten čas sa vás už dotýka. Tento čas je Boží malý súd nad človekom sveta. Tento čas je veľmi, veľmi blízko. Modlite sa, modlite sa a buďte na tento čas pripravení, lebo Pánov deň prichádza a bude pre tisíce a tisíce a tisíce duší ľudských veľmi, veľmi ťažký. Ten, čo neprijíma upozornenia vážne a nepripravuje sa už teraz na stretnutie s Pánom Bohom, bude veľmi ťažko trpieť a bude preosiaty meradlom Božím. Veľa hriešnikov upadne do veľkého zúfalstva a tí, čo žili vo viere a prestali žiť život s Kristom Ježišom, vo veľkom žiale a v bolesti srdca sa budú vracať späť do náručia Kristovej.

 

Och, ako som smutná, že človek sveta tak strašne uráža svojho Stvoriteľa a kresťan odmieta kríž a Eucharistiu. Každý človek spozná svoje hriechy a svetlo Božie osvieti dušu človeka s upovedomením, že len jeden je Boh a len jeden je Ježiš, Spasiteľ sveta. Ten deň bude hrozný pre celé národy, lebo Boh svätý sa zjaví v celej jeho majestátnosti a moci. Prichádza čas vojny, ktorá pohltí jednu časť zeme a popol či ruiny zostanú z pyšných miest, ktoré hriechu sa klaňali a nepravdu hlásali. Vojna to krutá veru bude, veľa krvi a sĺz vytečie. Muži i ženy, ale i deti, starci, či dobrí, či zlí umierať budú, ale Boha urážať naďalej budú! Svätý Pán Boh však otočí svoj zrak bokom a spustošenie veľké nastane a bolesť či strádanie začne. Toto bude len začiatok, príde hlad, smäd, úzkosti, kosti ľudské povaľovať sa budú a psy či hyeny obžierať ľudské telá budú, lebo pochovať ich nebude mať kto.

Príde čas, keď človek viac a viac bude urážať Boha svojho, a tak Pán dopustí to, čo je hrôzostrašným trestom pre celý svet. Toto je trest z nebies, ktorý bol určený od stvorenia sveta pre tých, čo urážajú Najsvätejšiu Trojicu a všetko, čo je Božie. Och, deti moje, ani predtým ani potom už takého trestu nebolo a ani nebude. Prežijú len tí najspravodlivejší a čo milovali Boha svojho a ku mne sa utiekali moje deti, aby som ich skryla pod svoj plášť ochrany.

Veru tak je, svet je v hroznom stave morálky, neúcta brata voči bratovi, sestra voči sestre, neláska, chamtivosť, oplzlosť, smilstvo, krádeže, zabíjanie nenarodených detí, spájanie sa dvoch rovnakých pohlaví do jedného zväzku, eutanázia, zničenie úcty voči krížu, klamlivé viery, klamstvá, modlárstva, chlípnici, ktorí zabíjajú detskú dušičku a ešte iné závažné hriechy, ktoré človek je schopný vykonať a koná.

Modlite sa vy, moji drahí, modlite sa za obrátenie človeka a záchranu ich duší.

Žehnám ťa v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen. Tvoja Matka lásky. Amen.

Modlitba či modlitba svätého ruženca je silným prostriedkom ducha pre milosti pre duše v očistci.

02. November 2014

Buď požehnaný môj malý syn, prihováram sa ti ja, tvoja Matka lásky a Kráľovná dušičiek v očistci.

Dieťa moje malé, prosím ťa, otvor si svoje srdce pre moju blízkosť, aby som ti oznámila slová, ktoré potrebuješ pre svoju vieru a pokoj.

Som Matkou všetkých detí, ktoré mi dobrotivý Boh daroval. Som Matkou tvojou i všetkých ľudí sveta. Mojou veľkou úlohou je viesť vás k môjmu drahému Synovi Ježišovi Kristovi. Moje posolstvá, ktoré sa rozliehajú po celom svete, nie sú vypočuté, a preto ľudia kráčajú zlou cestou, cestou hriešnou, cestou nepoznanou, cestou širokou a hladkou, ktorá vedie do zatratenia.

Dieťa moje drahé, tvoja ruka napísala naše slová - veľa, veľa listov, ktoré vo väčšej miere padli navnivoč, a tak ich ľudia odložili či dokonca vyhodili von ako nepotrebné a strašidelné pre človeka, ktorý odmieta Božiu pomoc a lásku. Škoda je týchto slov, ktoré boli zničené a neprijaté pre spásu a zmenu života človeka.

 

Dieťa moje, dnes je spomienka na dušičky či inak povedané, za zosnulých vašich blížnych a známych. Miesta posledného odpočinku – tak to voláte ľudia sveta, teda cintoríny a ešte iné miesta, sú vyzdobené kvetmi a vencami. Tu, na tvojom Slovensku sa predbiehajú deti, aké drahé kvety kúpiť na hrob svojich rodičov. Úcta a láska však je celkom iná, láska k svojím rodičom či svojím priateľom, ktorí odišli, z vôle Božej, do večnosti a sú v očistci či v nebi, ale i v pekle i keď sa mi to ťažko hovorí. Majú byť v nádeji a v modlitbe i keď tie kvietka sú vzdávaním vďaky, ale bez modlitby a svätých omší sú tej duši nepotrebné všetky svetské kvety či vence. Svet si mýli svetské s duchovným, a tak presadzuje svetské.

Dieťa moje, modlitba za duše je veľmi, veľmi dôležitá, aby sa vyslobodili z očistcových múk a prišli na miesto v nebi. Milióny ľudí neverí v očistec, a preto po smrti sa nikto nemodlí za nich, lebo dôverujú, že sú v nebi, či dokonca v pekle. Milióny ľudí neverí v Božie milosrdenstvo a po smrti človeka, ktorý žil nie celkom podľa učenia Cirkvi, si myslia, že ten človek je v pekle. To je ľudská slepota srdca, lebo neveria v Božie milosrdenstvo a lásku Božiu. Tá duša dostala milosť a milosrdenstvo, aby prijala úkon kajúcnika, teda aby oľutovala svoje viny, a tak prijala svojho Boha. Tak sa taká duša dostane do hlbokého očistca a tam zostáva desaťročia či dokonca storočia, lebo nikto sa za ňu nemodlil a nemodlí. To sú duše zabudnuté svetom. Ale Boh je láskavý a ľútostivý nad týmito úbohými dušičkami a vždy im dáva z darov, ktoré svätá Cirkev daruje za všetky dušičky. To sú tie dary zo svätých omší a liturgií, ktoré svätá Cirkev daruje. Modlitba či modlitba svätého ruženca je silným prostriedkom ducha pre milosti pre duše v očistci.

Majte veľkú úctu ku všetkým zomrelým a dušičkám, ktoré sú vo svete a blúdia svetom. Aby dosiahli pokoj, musíte sa modliť za dušičky svätý ruženec a tiež postiť.

Dieťa moje drahé, prosím ťa, modli sa a miluj Boha svojho viac ako svoj život. Miluj všetko, čo sa ti dostane do cesty.

 

 

Žite v pokoji, milujte sa a pokoj v srdci majte, v úcte sa majte a pomáhajte si navzájom. Žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen. Mária Anna

Stránka 1 z 4

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  4  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: