Moje Božské Srdce je chrámom veľkého milosrdenstva

27. Jún 2014

Buď pozdravený môj brat, priateľ, syn, som šťastný, že si prijal moje ranné volanie, aby som ti povedal moje slová pre moje deti sveta.

Dnešný deň je dňom, pre kresťanského človeka, veľkým, pretože slávite a uctievate si moje veľké sväté Srdce. Teda Božské Srdce, ktoré bolo z lásky k človeku prebodnuté a z ktorého vyšla voda a krv.

Toto moje Srdce bolo toľkokrát prebodnuté za storočia od môjho zmŕtvychvstania, že krváca tisícami otvorov, ktoré mi ľudstvo vykonalo a koná. Ale čím viac mi koná človek prebodnutí, tým viac sa toto Božské Srdce napĺňa mocou lásky k človeku. Každý skutok milosrdenstva mi koná šťastnejším a šťastnejším toto Srdce, ktoré je celé naklonené pre človeka sveta.

Moje Božské Srdce je chrámom veľkého milosrdenstva. Z tohto Srdca vyžarujú na svet i jednotlivo moje veľké lúče milosrdenstva, ktoré sú blahodarným účinkom pre vaše duše. Moje Srdce je veľkým chrámom a žriedlom mojej veľkej lásky pre vás, moje deti i dušičky z očistca. Ten, kto sa utieka vo svojom živote k môjmu Božskému Srdcu, nebude v budúcom živote zahanbený.

Teda pristúpte k tomuto môjmu sladkému Srdcu, plnému lásky či nehy, aby ste boli účastní na sláve vášho Boha. Nebojte sa, ale smelo kráčajte k tomuto Srdcu, ktoré vás prijme a dá vám zo studnice živej vody. Majte úctu k Božskému Srdcu, ktoré vás miluje a dáva vám večný život a nekonečnú radosť. Toto Srdce sa obetuje neustále za vás. Každý, kto zaklope na bránu môjho Božského Srdca, s láskou ho vpustím dnu. Tento deň spúšťam veľké milosti na svet a na kresťanov mimoriadnym spôsobom. Majte veľkú úctu k môjmu Srdcu a o čokoľvek budete prosiť toto moje Srdce, dávam to pre spásu vašich duší.

 

 

Žehnám ťa, brat môj, v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Choď v pokoji. Tvoj Boh – Láska až naveky.

Volám všetkých k náprave hriešneho života, volám vás k obráteniu

26. Jún 2014

Buď požehnaný môj syn, priateľ, brat. Ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Ja, tvoj Boh a Spasiteľ a Duch svätý jednej podstaty, sa ti prihováram a prosím o tvoj vnútorný pokoj a otvorené srdce.

Priateľ môj, syn a brat môj, Ja som tvoja Nádej a Priazeň tvojej duše. Ja som tvoja Láska a Darca tvojho života. Som tvoja Pomoc a Ochrana. Ja som Cesta, Život a Pravda. Keď sa budeš držať mojej cesty, nestratíš sa. Keď sa budeš snažiť žiť život, ktorý sa mi páči, nebudeš zahanbený. Keď budeš počúvať moje slová, ktoré sú Pravda, prídeš do môjho kráľovstva.

 

Ja, tvoj Boh spravodlivý a milostivý, sa ti prihováram a skrze tvoje srdce ti dávam slová mojej pravdy pre človeka sveta. Prosím, sústreď sa a píš, čo počuje tvoja duša i tvoje ucho.

 

Hľa, váš Boh sa vám prihovára, všetkým, čo žijete v kruhu Zeme. Počúvajte, počúvajte moje slová nádeje a pravdy. Volám všetkých k náprave hriešneho života, volám vás k obráteniu sa zo života starého do života nového. Vstaňte z prachu a vstúpte do čistého a krásneho života. Každý, kto sa priblíži ku mne, očistím ho od nánosu hrozného prachu, ktorý je smrteľným jedom pre večnosť a to je smrteľný ťažký hriech.

Počúvaj, človeče sveta, mňa, tvojho Stvoriteľa a Boha a konaj už dnes a oľutuj svoje zlé skutky a neprávosť, ktorú si vykonal. Ľutuj všetko, čo si zapríčinil zlé svojmu blížnemu a okoliu. Otvor srdce svoje a Ja ti vložím oheň svojho Božstva. Otvor svoje zatvrdnuté svedomie a ľutuj, ľutuj, ľutuj skutky svoje, ktorými si ublížil svojmu bratovi či sestre. Darujem ti dar zázračný. Tento dar je súcit, láska, úcta, svätosť. Toto je dar, ktorý je pre tvoje dobro a spásu tvojej duše.

Miluj, miluj, miluj svojho blížneho tak, ako miluješ seba samého. Či si ubližuješ sám sebe a či nenávisť nosíš vo svojom srdci voči sebe samému? Veru, hovorím ti, ak nebudeš milovať svojho blížneho a nenávisť nosiť budeš, prekľajem tvoj rod a nešťastie ťa postihne, človeče sveta.

Veru, veru, hovorím ti, človeče sveta, tvoje rúhanie je veľké a bezbožnosť väčšia a väčšia, neláska a nenávisť vzrastá a bezočivosť tiež. Srdce ľudské pyšné máš, človeče sveta. Chamtivosť, lakomstvo, túžiš po peniazoch a zlate, po pohodlnom živote. Nič iné ťa nezaujíma. Alkohol, drogy, smilstvo či cudzoložstvo je už bežné v tvojom živote; zabitie nenarodeného dieťaťa je bežné a praktizujúce i v inej forme. Beda národu i človeku, ktorý toto podporuje a koná; beda lekárovi, ktorý obhajuje a vykonáva túto smrtonosnú diablovu činnosť, lebo lepšie by mu bolo nenarodiť sa, ako to, čo ho očakáva po jeho smrti!!!

Vraždy sú každý deň a človeče sveta, tvoje zákony sú smiešne. Zviera ochraňuješ a trestáš prísno, ale život, ktorý vezme vrah, posúdiš mierne. Deti sa snažíš v láske vychovávať, ale bez lásky dospievajú a bez môjho Mena, Boha nepoznajú. Falošná je to láska a svetská, ktorá nemá cieľ iba do stratenia plynie a šťastia nepoznáš.

 

Veru, veru, hovorím ti, človeče sveta, kráčaš svetom, kráčaš cestou hladkou, postriebrenou i pozlátenou, plnou svetiel, lesku, hudby, radovánok, oplzlosti, ale koniec tejto tvojej cesty zbadáš príliš neskoro a tam je veľká záhuba tvojho bytia a človečenstva.

 

Žiješ bez môjho Mena Boh, žiješ bez môjho kríža, žiješ bez lásky, žiješ vo veľkom klamstve, žiješ v otroctve materializmu, čo ťa vedie do klamného šťastia a pokoja len na krátku chvíľku. Žiješ, človeče sveta, bez modlitby a strácaš so mnou kontakt rozhovoru.

Žiješ, človeče sveta, v pýche, a tak ťa táto pýcha dovádza do slepej uličky v tvojom živote.

Žiješ, človeče sveta, v klamstve a vo falošných predstavách o budúcnosti v tvojom živote, ale tvoja budúcnosť je v mojich rukách. Ja ti dávam život i zoberiem si ho späť. Tvoja budúcnosť nie je v tvojich rukách, ale v rukách mojich, v mojej Božskej moci. Už tisíce ľudí si plánovalo budúcnosť po svojom, bez mojej prítomnosti či bez mojej lásky, ktorú odmietli prijať a Ja som povedal: „Poď a predstúp pred moju Tvár.“ Áno, každý tak vykoná, každý z vás je podriadený mojej nekonečnej moci. Ja som ťa stvoril, a preto patríš pod moju moc a rozhodnutie. I keby si prešiel na druhý koniec vesmíru, i tam som Pánom a moja moc je i tam. Ty, človeče sveta, prichádzaš k tým, čo veštia a čarujú, klamú či sú v moci diabla a veríte tomu, čo je vládcom klamstva a hriech je vám blízko viac ako moja láska a starostlivosť o teba. Nepodávajte peklu svoju pravicu, nepodávajte svoje city tomu, čo ich pošliape, lebo stratíte moju priazeň a ochranu.

Toto vám hovorí vás Boh. Moja návšteva je už blízko, moja návšteva sveta je blízko, aby som potrestal nespravodlivosť a hriech. Bdejte, buďte pozorní a majte srdce otvorené, lebo všetko, čo je hriešne, bude spálené a zničené. Tento veľký môj deň je už predo dvermi ľudských dejín. Tento môj deň bude dňom, ktorý prejde každého a očistí všetkých. Preto už teraz volám vás, ľudia sveta, obráťte sa a pokorne ma proste o odpustenie všetkých vašich hriechov. Ak sa otvoria vaše srdcia a oľutujú to, čo ste vykonali vo svojom živote zlé, zľutujem sa nad vami a nezničím vás svojím dychom môjho spravodlivého hnevu. Ja nechcem vašu večnú smrť, ale spásu, a tak vás zachrániť pred večným zatratením. Bude to deň očisty od nánosu ľudského hriechu a pýchy. Tento deň bude hrozný hlavne pre hriešnikov sveta, ale i tých menej spravodlivých. Majte oči i uši otvorené a vnímajte čas i prírodu, zvieratá, ako sa správajú. Ak budú nepokojné a zavíjať budú, vtáci stíchnu, obloha sa zafarbí do ružova až červeno modra či čierno siva, nastane zvláštne ticho a po ňom tupý hukot ako vlnobitie alebo hrmot v diaľave, slabé zemetrasenie, veľká žiara na nebi a vaše oči uzrú kríž svetelný, ktorý svietiť bude časovo neohraničene; nastúpi zvláštny hukot trúb či poľníc a každý človek upadne do podvedomia a otvoria sa vám duchovné oči. Tak spozorujete svoje vnútro pohľadom mojich očí. Toto vás bude desiť a dopustím na každého, aby ste spoznali moju prítomnosť, ktorá veľkému hriešnikovi i malému hriešnikovi bude konať veľkú bolesť ohňom mojej spravodlivosti. Iba tí obstoja v tomto veľkom duchovnom prepojení so mnou, moji verní a spravodliví.

Toto vám bude pre vašu spásu a obrátenie, aby ste spoznali, že je len jeden Boh a Spasiteľ sveta. Prosím, už teraz sa obráťte a začnite žiť pre vašu spásu. Ja milujem všetkých ľudí sveta, ale hriech sa mi protiví.

Žehnám celý svet v mene Boha – Otca, Syna i Ducha svätého. Amen.

 

 

Milované moje drahé deti sveta, vy, čo sa ku mne utiekate a svoju lásku rozsievate okolo seba a moju Pravdu kážete, vás objímam a posväcujem. Prihováram sa k vám Ja, váš Boh – Otec, Spasiteľ Ježiš Kristus a Duch svätý – Oživovateľ.

Milovaní, vytrvajte, vytrvajte v tejto ťažkej dobe, ktorá je nebezpečná pre duše slabšie a vzdialené odo mňa. Modlite sa, modlite sa, aby ste neupadli na duchu i do pokušenia. Svet je vo veľkom nebezpečenstve, diabol ovláda milióny ľudských duší i tých, čo majú moc, ktorú dostali zdola. Títo prisluhovači diabla chcú rozpútať veľkú vojnu, ktorá pohltí veľkú časť zeme. Modlite sa ruženec tak, ako vám to bolo poslané od svätej Panny, Matky Spasiteľa Ježiša Krista. Ruženec, ruženec a zase ruženec, modlite sa, aby bola podlomená moc diabla a nemali moc uskutočniť svoje strašné plány.

Milujem vás, moji drahí, vytrvajte, vytrvajte vo svätosti a Ja budem s vami. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale tých sa bojte, čo zabiť dušu vám môžu, tých sa bojte! Čas, ktorý prežívate, je chaotický a klamný. Preto buďte v posväcujúcej milosti, aby ste spoznali pravdu od nepravdy. Veľa mojich verných a pokrstených odpadli a ešte odpadnú od mojej Pravdy a viery. Tak je, tak ako som povedal ešte za čias apoštolov: „Neviem, neviem, či nájdem pravú vieru, keď sa vrátim druhýkrát.“ Pozor si dávajte na novodobých hlásateľov evanjelia, ktorí zvedú moje deti od mojej Pravdy. Proste, proste Ducha svätého, Učiteľa pravdy svätej; proste Ducha svätého, aby vás viedol cestou správnou a svätou. Počúvajte, čo vám, moji drahí, hovorím. Už veľa nepravých mesiášov vyšlo do sveta a tiež veľa učenia vyšlo do sveta, aby zvádzali moje  deti od pravej viery. Veru, veru, hovorím vám, už veľa duší opustilo moju pravú vieru a prešlo do klamnej sekty, ktorá ovláda myseľ i skutky človeka. Modlite sa a buďte silní, s Matkou Ježiša Krista a so mnou, vaším Otcom a Bohom vašich otcov, to zvládnete, bojovať proti zlu, čo je vôkol vás.

Žehnám vás, moji drahí. Váš Boh – Otec, Syn i Duch svätý. Choďte v pokoji.

Modlite sa, modlite sa za mier a pokoj vo svete

25. Máj 2014

Buď požehnaný môj malý syn, prichádzam k tvojmu srdcu, aby som ti povedala moje slová lásky. Dieťa moje, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Som šťastná, že moje dietky prijali moje slová zadosť a modlia sa odprosujúcu modlitbu, ktorú zanechal môj drahý Syn Ježiš. Dieťa moje, prosím, nech táto odprosujúca modlitba sa šíri po celom slovenskom národe a volajú svätého Pána Boha o odpustenie vín, ktoré tento malý národ vykonal a neustále koná. Prosím môjho Božského Syna o odpustenie a o ochranu pred Božím dopustením trestu na tento slovenský národ. Volám k môjmu drahému Synovi Ježišovi o ochranu a milosrdenstvo pre tvoj národ slovenský.

Dieťa moje malé, nech tento národ, ktorý je mojím národom a ktorý si ma z hĺbky srdca uctieval, sa zomkne a spoločne sa modlia o odpustenie všetkých ťažkých hriechov, ktoré tento národ vykonal a koná.

Ľudské srdcia v tomto národe sú uzamknuté pred Božou návštevou. Pýcha je v mnohých a neláska sa vznáša nad slovenským národom. Vraždy sú skoro každý deň, zabíjanie počatých detí sa koná tiež každý deň, nenávisť, rozpadajú sa rodiny od mladých až po starých. Myslenie človeka je zatemnené hriechom; smilstvo je ohavnosť tohto sveta a tohto času mimoriadna. Cudzoložstvo bude trestané a potrestané svätým Pánom Bohom, lebo terajší čas je zvrhlý a strašne nečistý.

Dieťa moje malé ešte viac a viac hriechu sa koná v tomto mojom národe, veľké rúhanie a urážanie Pána Boha a Spasiteľa i mňa, Matky Krista a svätých. Rozmnožilo sa veľa siekt, ktoré kráčajú po širokej a hladkej ceste, ktorá je nebezpečná. Kresťan, ktorý má mať úctu ku Kristovej Cirkvi katolíckej či gréckokatolíckej a pravoslávnej, uráža a osočuje túto svätú Cirkev. Ponižujete kňazov či biskupov a nenávisť v mnohých srdciach nosíte k môjmu námestníkovi pápežovi. Drahé moje dietky, zmeňte svoje srdcia, lebo hriech vás zničí a budete v tme hriechu naveky prikovaní.

 

Ďakujem však i mojím verným a ctiteľom mojím. Milujem vás, moje dietky a ďakujem, že pomáhate svojimi modlitbami a obetami zmierňovať Boží hnev nad hriešnosťou tohto malého národa. Som smutná, že vaše zástupy a úcta ku mne sa zmenšujú a modlitba svätého ruženca sa prestáva modliť a nahrádzajú ju modernými a hlučnými chválami a vykrikovaniami. Áno, treba chváliť, ale tiež treba sa modliť a hlavne v tomto čase, ktorý je veľmi nebezpečný pre mier a pokoj vo svete ako i pre spásu ľudskej duše.

Modlite sa, modlite sa za mier a pokoj vo svete. Modlite sa za moje deti na Ukrajine, lebo umierajú moje deti z nerozvážnosti a nedorozumenia. Diabol zasial oheň a nenávisť do sŕdc týchto ľudí, ktorí počúvajú tých, čo vládnu potajme a sú mocnosťami zo západu. Modlite sa za tento kresťanský národ, kde tiež je mnoho zla a hriechu. Nech moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí a moja noha rozdrví hlavu satana, toho starého hada či kráľa večnej smrti.

 

Modlite sa, moje deti, ešte viac a prichádzajte tiež pod kríž oslávený svätým Pánom Bohom. Pod týmto krížom pokľaknite a volajte, volajte Pána svojho o ochranu a pomoc.

 

Hovorte slová:

 

Pane Bože,

prišli sme sem, pod tento oslávený kríž nášho Pána Ježiša Krista,

aby sme sa poklonili tebe, Pane Bože

a v modlitbe ťa prosili za národ náš slovenský i za bratský kresťanský národ ukrajinský,

kde vládne nepokoj a hriech, či smrť si berie to, čo ešte nemalo byť usmrtené,

lebo vojna a vražda nie je s tvojou svätou vôľou,

ale z nenávisti k tebe i človeku diabol ničí životy telesné,

ale i duše, ktoré sú v opojení ťažkých hriechov.

Prosíme ťa, Bože svätý i tvojho drahého Syna a nášho Spasiteľa Ježiša Krista,

z moci tvojej, zachráň nás i ukrajinský národ od moci diabla

a prosíme ťa, vylej lúče lásky, pokoja, svätosti, pravdy a porozumenia medzi ľuďmi.

Chvála tebe, Otče náš, že si nás zachránil pred hrôzou, hladom, vojnou a večným zatratením.

Sľubujeme ti, Bože Otče, našu oddanosť k tebe a tvojmu učeniu vo svätej Cirkvi katolíckej, gréckokatolíckej a pravoslávnej ako i ostatné Cirkvi, ktoré si uctia kríž svätý.

Budeme sa modliť za obrátenie hriešnikov a pokoj vo svete.

Zotrváme ti, Pane náš, verní až do konca nášho života. Amen.

 

Toto hovorte pod týmto krížom a modlite sa svätý ruženec bolestný a litánie k Božskému Srdcu a ku Krvi Kristovej.

Tento kríž má moc od Pána Boha, je to moc pokoja a radosti, moc uvažovať o svojom živote, moc pokory. Majte tento kríž vo veľkej úcte. Tu veľa vyprosíte a dostanete; len viera a oddanosť vás privedú do cieľa vašich prosieb. Konajte teda tak, ako vám hovorím. Nenechajte sa oklamať týmto svetom.

 

Milovaní, ja, vaša Matka lásky vás všetkých objímam a žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Dieťa moje, buď silný a verný svojmu Bohu. Choď v pokoji. Tvoja Matka lásky. Amen. Buď pripravený, Pán tvoj a môj Syn sa ti prihovorí za krátky čas. Amen.

Všetko, čo bolo povedané a napísané v Písme, sa plní

03. Máj 2014

Buď požehnaný brat môj, priateľ, syn, ďakujem, že si prijal moje volanie. Brat môj, som s tebou a pri tebe, modli sa a odovzdávaj mi hriešnikov do môjho prebodnutého Srdca, aby svetlo, ktoré z tohto Srdca vyžaruje, zasiahlo všetkých, čo blúdia tmou.

Brat môj, tvoje srdce je znepokojené a smutné nad udalosťou /pozn. redakcie: situácia na Ukrajine/, ktorá rozrušuje svet. Diabol už dávnejšie podlomil vieru a lásku v tomto národe. Satan zaútočil na tento národ nie z východu, ale zo západu, s tými, čo sú mu odovzdaní. Preto, brat môj, nech tvoje srdce je otvorené pre modlitbu za tých, čo umierajú v tomto národe, aby moje milosrdenstvo bolo naklonené všetkým, čo odchádzajú z tohto sveta, z tohto národa, ktorý je mojím národom, môjho Svätého Ducha a prebodnutého Srdca. Modli sa za tento národ a tiež za národ ruský, aby ich srdcia sa spojili v jednu veľkú lásku a jednotu.

Brat môj, toto sú národy kresťanské a moje deti sa navzájom zabíjajú. Satan chce zničiť svet, a preto vyčíňa v celom svete. Brat môj, v celom svete vládne nepokoj a vojny sú počuť všade, kde je neláska a bezbožnosť.

Brat môj, všetko, čo bolo povedané a napísané v Písme, sa plní. Skôr ako prídem druhýkrát, aby som súdil zemekruh, musia prísť vojny, nepokoje, vraždenie, pohromy, zúfalstvo, zemetrasenie, povodne, oheň, hlad, choroby, ktoré budú daňou za neveru ku mne. Veru, veru, hovorím ti, všetko musí prísť tak, ako som povedal. Preto volám mojich verných, spojte svoje srdcia v jedno veľké a čisté srdce, modlite sa za pokoj vo svete a zmiernenie ťažkej doby, ktorá pohltí milióny ľudských životov. Modlite sa, modlite sa, aby som počul vaše prosby a volanie o pomoc. Čas je veľmi, veľmi zlý a všetko, čo som už oznámil sa bude plniť, aby sa splnilo Písmo.

Veru, veru, hovorím vám, každý človek vo svete, ktorý ma odmieta a opovrhuje mnou, vaším Bohom a Spasiteľom sveta, spozná svoj ortieľ skazy. Vy, čo hovoríte o slovách, ktoré dávam skrze môjho Ducha môjmu bratovi a synovi, že sú falošné a nepravé, dokonca i vymyslené, budete volať moje Meno, aby som vám nebol Sudcom, ale milosrdným Otcom. Odmietate moje prosby, odmietate moje varovania a hovoríte: „To Boh nehovorí a nevyhráža sa.“ Ja vám však hovorím, toto je moje varovanie pred tým, čo môže prísť, ak sa vaše srdcia nezmenia a vaše ústa nebudú vyslovovať: „Boh je môj Pán a večný nebeský Otec, Boh je môj Pán a Spasiteľ sveta, jemu dávam česť a chválu.“

Veru, veru, hovorím vám, že Ja som spravodlivý Sudca a milosrdný Otec. Moja Láska prevyšuje všetko, čo je vo svete i mimo svet, ale neklamte sa, lebo Ja som i prísny a spravodlivý Boh. Pokorných milujem a pyšnými opovrhujem.

 

Mladí, prečo slepo nasledujete démona materializmu a karierizmu?! Už tisíce mladých duší som povolal skôr zo sveta, aby som zachránil tieto duše od večnej skazy. Ja život dávam a život i beriem. Modlite sa za svoje životy a pokoj vo vašom svete. Veľmi málo mojich mladých sa modlí a odovzdáva mi svoje srdcia.

 

Brat môj, celý svet je v ohrození vojny, ktorá môže prísť, ak sa človek nevyslobodí z egoizmu a pýchy. Brat môj, moje Srdce krváca nad tým hrozným pohľadom, čo moje oči vidia. Môj Božský pohľad hľadí do ľudských sŕdc a vidím hroznú spúšť a ohavnosť, krutosť, chlad, nečistotu a špinu vnútorného srdca. Tma je tu veľká, lebo málo lásky je medzi ľuďmi.

Veru, veru, hovorím vám, neminie sa rok a Ja prídem, aby som očistil niektoré časti Zeme od ťažkých hriechov vo svete. Budú prekvapení tí, čo hovoria všetko zlé o zjaveniach a posolstvách vo svete. Prídem, to sľubujem, sám to uvidíš a tvoje uši počúvať budú o veciach, čo sa dejú okolo teba, brat môj. Satanova moc sa končí, ale ešte nie celkom, iba tá, ktorá mu bola uvoľnená z moci mojej. Po udalostiach, ktoré prejdú svetom a môj hnev prejde od východu na západ, zo západu na východ, z juhu na sever, zo severu na juh, potom očistím celú Zem od všetkého, čo bolo poznačené hriechom. Vtedy bude satanovi odobraná moc škodiť na tisíc rokov vo svete. Potom príde deň lásky a pokoja. Teraz však, brat môj, modlite sa a volajte moju Svätosť o zhovievavosť a pomoc.

 

 

Choď v pokoji môj brat, priateľ, syn. Tvoj Brat Ježiš Kristus. Aleluja. Amen.

Prišiel som na svet, aby som spasil svet

20. Apríl 2014

Pokoj s tebou, pokoj s tebou, brat môj. Ďakujem ti, že si prijal moje volanie a premohol si spánok, vstal si a pristúpil si k písaniu mojich slov.

Brat môj, pozdravujem všetkých mojich bratov a sestry z môjho spoločenstva a som rád, že ste sa spolu zišli na tomto mieste, kde môj Duch prebýva a tiež i moja drahá Matka Mária.

Slávite moje zmŕtvychvstanie, to je veľmi dobré. Veríte, že som vstal tretieho dňa, to je dobré. Ste moje deti, ste deťmi svetla a ešte tisíce ďalších vašich bratov a sestier vo svete.

 

Brat môj, moje zmŕtvychvstanie bolo v tejto chvíli, to je o 5-tej hodine rannej. Prišiel som od svojho Otca, aby sa splnilo Písmo. Brat môj, všetci, čo veria vo mňa i keď zomrú, nezomrú, ale vstanú tak, ako som Ja vstal z mŕtvych. Moje slová sú Život a Pravda; kto verí vo mňa, bude žiť i keď zomrie. Ja ho v posledný deň vzkriesim a každý povstane do nového dňa života. To je moja Pravda, ktorú dávam.

Brat môj, sľúbil som vám moje dary, ktoré sú vám pripravené. Áno, mnohí z vás ste boli tu a pripravovali ste sa na tento veľký deň môjho utrpenia a napokon i zmŕtvychvstania. Mnohí z vás pracujete obetavo a s láskou pre toto miesto a toto spoločenstvo mojej lásky. Každý z vás dostane toľko mojich darov, koľko si zaslúži. Ja som pripravený vás objať a vložiť každému svoje dary do srdca, aby sa tak pomaly rozbaľovali počas vášho života.

Obetoval som sa za vás, aby ste boli opäť deťmi vášho Boha; obetoval som svoju obetu, seba samého na kríži a ešte pred ukrižovaním potupe, bičovaniu, ukrutnému zaobchádzaniu so mnou samým.

Veru, deti moje, mnohí ľudia vo svete majú takéto a ešte iné myšlienky o mojom utrpení: „Veď už je to dvetisíc rokov; čo už, veď to je už dávno; kto ho vie, či už to tak bolo, ako sa to píše.“

Prišiel som na svet, aby som spasil svet. Práve pre tú chvíľu a čas som žil, aby som bol ukrižovaný, a tak i tento kríž, na ktorom som bol ukrižovaný, sa stal symbolom vašej spásy. Keď som vystúpil k môjmu Otcovi, vystúpil som i s krížom, nie však s tým, na ktorom som bol ukrižovaný, ale s krížom môjho Otca, ktorý mi vložil do môjho vnútra, do môjho Srdca a od tej chvíli sú všetky kríže, ku ktorým sa modlíte či klaniate, všade tam, kde s úctou prijímajú tento kríž, sú požehnané a posvätené mojím nebeským Otcom a Bohom. Preto kríž je znakom našej spásy, kríž je znakom, na ktorom som trpel i za teba, brat môj, či dcéra moja.

Brat môj, váš kríž je krížom osláveného Krista, teda mňa, vášho Ježiša a Brata. Tento kríž je oslávený kríž vášho Krista, teda mňa vášho Ježiša a Brata. Tento kríž je posvätený a požehnaný Najsvätejšou Trojicou. Tento váš kríž je v obľube všetkých svätých tu u mňa, v nebi. Tento váš kríž je miestom mnohých dušičiek, ktoré sa očisťujú od svojich vín. Toto miesto je sväté, a preto sa správajte úctivo a sväto. Toto hovorím vám, moji drahí, udržujte toto miesto v úcte a s láskou ho udržujte, veľa kvietkov prinášajte a zveľaďujte toto miesto, lebo toto miesto je spojené s nebom a pod ním je spojený očistec vašich úbohých bratov a sestier, dušičiek, ktoré nás volajú k pomoci a modlitbe.

Brat môj, z tohto miesta vychádza veľká žiara a veľa dobrých lúčov do celého okolia, na celé okolie a miesta hriešne. Brat môj, ty sám pociťuješ silu, ktorá žiari z tohto kríža. Áno, môj malý syn, Boh posväcuje toto miesto a žehnám tento kríž neustále. Viera a láska, pokora a pokoj treba sem, na toto miesto.

 

Brat môj, kríž je veľmi dôležitý pre každého kresťana, ale čas, ktorý žijete práve kríže ničí či schováva niekde do kúta. Na kríži som trpel hroznými bolesťami, ktoré sa nedajú opísať, na kríži som vyslovil slová, ktoré už všetci z vás poznajú, na kríži som s bolesťou pozeral na moju drahú Matku, ktorá bola tiež v horkých bolestiach a oči jej boli plné sĺz a smútku. Z kríža som pozeral i na Jeruzalem, na mesto a chrám, ktorý bol za krátky čas po mojom umučení zborený a Jeruzalem tiež. Tento čas bolo sedem rokov po mojom umučení a smrti a zmŕtvychvstaní. Z kríža som pozeral na mojich katov a vojakov, ako si delia môj šat, na farizejov a kňazov, ktorí vykrikovali ohavné slová a tiež som pozeral na ľudí, ktorí sa vyškierali či i plakali. Povedal som slová: „Otče, Otče, odpusti im, lebo nevedia, čo robia.“

A mojej Matke bolestnej a Jánovi, môjmu synovi apoštolovi: „Hľa, Matka, tvoj syn“ a Jánovi: „Hľa, tvoja Matka, postaraj sa o ňu.“

Bolesti boli strašné, kŕče v celom tele, horelo mi telo od ukrutných bolestí. Raz som sa triasol od veľkej zimy, inokedy ma spaľovala horúčka. Moja krv mi stekala z môjho čela do očí a tie sa mi lepili. Celé moje telo bolo krvavé a doráňané. Moje ruky, ktoré boli pribité, boli v hrozných bolestiach a kŕčoch. Moje nohy ma už nechceli podopierať, moje sily ubúdali. Môj dych bol ťažší a ťažší. Aby som sa nadýchol, musel som sa podoprieť nohami o klinec v mojich nohách, čo mi spôsobilo hrozné bolesti a útrapy. Moje hrdlo bolo plné krvi a môj jazyk sa lepil na podnebie úst. Moje pery boli popraskané a suché, moja duša opustená a boľavá. Vtedy som povedal tieto slová: „Otče, Otče, prečo, prečo si ma opustil.“ Ale Otec ma neopustil, ale len na chvíľku sklonil svoj zrak duchovný, lebo smútok i keď je Všemohúci Boh, dopustil smútok, aby ho prešla i clivota, a preto sklonil svoj zrak odo mňa, svojho Syna, ale iba na chvíľku. Lotrovi, ktorý bol ukrižovaný vedľa mňa, po mojej pravici, som povedal slová: „Veru, veru, hovorím ti, ešte dnes budeš so mnou v raji.“

Moje duchovenstvo a moja túžba po dušiach bola taká veľká, že som vyriekol tieto slová: „Žíznim, žíznim.“ Nie, nechcel som ocot zmiešaný so žlčou, iba som sa dotkol handry, ktorá bola nastoknutá na kopiji a odvrátil som svoje ústa. Keď som vedel, že je všetko tak ako bolo napísané v Písme, ešte raz som pozrel na moju drahú Matku a pošeptal som jej do jej Srdca slová: „Neboj sa, nebuď smutná Matka drahá, Ja už odchádzam k svojmu Otcovi, aby som splnil to, čo bolo povedané mojím Otcom. Sľubujem ti, moja drahá Matka, že prídem tak, ako som povedal a ty budeš prvá ku komu prídem. Už musím ísť a neplač. Dokonané je.“

A vtedy už pomaly doznieval tlkot môjho Srdca,  ktoré o krátky čas bolo prebodnuté. Môj Duch bol už pripravený vystúpiť z tela, moje utrpenie sa skončilo a Ja som vystupoval s anjelmi a vo veľkom jase do nebeskej slávy, aby môj Otec spečatil so mnou večnú zmluvu o spáse ľudstva a odovzdal mi všetku moc. Potom som zostúpil do podsvetia pre duše, ktoré boli väznené  a očakávali spásu. Vyviedol som ich do nebeskej vlasti k môjmu Otcovi. Ako tretie zostúpil som k bráne pekelnej a prikázal som miliónom démonov zostúpiť zo sveta do pekiel, kde tisíce a tisíce boli prikovaní reťazami o skalu pekla. Satanovi som podlomil moc i s týmito démonmi, ale hlavne založením Eucharistie a pokánia. Keď sa stalo tak, ako bolo treba, prišiel čas, kde som bol oslávený svojím Otcom a Bohom. Potom som vstúpil k môjmu mŕtvemu telu, aby sa v tej chvíli ako som sa ho dotkol, zmenilo na nesmrteľné a oslávené. V tej chvíli som bol tak, ako ma videli tí, čo strážili hrob; vo veľkom jase padli na tvár a triasli sa hrôzou. Prišiel som k mojej drahej Matke, aby som ju ako prvú mohol objať  a pobozkať. Stalo sa tak, ako som jej sľúbil. Sama ma očakávala a bola veľmi, veľmi šťastná. Toto sú moje slová, ktoré vám darúvam.

 

Brat môj, chváľte svojho Pána Boha i svojho Spasiteľa, teda mňa, lebo som oslávený svojím Otcom i Ja vás povyšujem a hovorím o vašich dobrých skutkoch pred mojím Otcom. Brat môj, slávte a chváľte skutky moje, ktoré sú pre slávu i vašu. Neutiekajte sa do bezpečia sveta, svet je v nebezpečenstve, a tak sa i stane. Človek uráža môj kríž a všetko, čo je sväté, uráža Najsvätejšiu Trojicu a všetko, čo je Božie. Človek žije bezbožne, a preto si sám na seba uplietol bič odplaty!

 

Brat môj, prosím vás, neupadajte do smútku a beznádeje. Buďte veselí a pokojní. Nech tu nie je žiadny ťažký, ale ani ľahký hriech. Modlite sa tak, ako je vám určené, majte s modlitbou radosť v ústach, lebo s modlitbou sa spájate so mnou, vaším Bohom a Spasiteľom. Zotrvajte v pokoji a dobrí. Milujte sa navzájom. Každý nech je obetavý jeden pre druhého. Toto sú moje slová pre vás, všetkých vás milujem a žehnám vás v mene Otca, v mene Ježiša Krista, v mene Svätého Ducha. Amen. Amen. Amen. Aleluja.

Stránka 3 z 4

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  4  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: