Modlite sa, modlite sa a utiekajte sa ku mne i k vašej nebeskej Matke Márii

27. Marec 2012

Hľa, tu som Ja, tvoja Láska, Šťastie, Cesta, Život večný, tu som Ja, tvoj Boh a Spasiteľ sveta. Buď požehnaný môj syn, priateľ, brat, prichádzam k tvojmu srdcu, aby som sa ho dotkol, a tak Ja, tvoj Boh ti, skrze tvoje srdce, daroval moje sväté slová pre človeka sveta. Ďakujem ti, že si prijal moje volanie a prišiel si ku mne.

 

Dieťa moje, Ja, tvoj Trojjediný Boh a Stvoriteľ sveta, sa prihovorím človeku sveta.

 

Ja, váš Boh a Darca života na zemi či Stvoriteľ, sa prihováram k vám, všetkým členom človečenstva a národom sveta. Všetci patríte mne, vášmu Stvoriteľovi. Všetko, čo vidíte, je stvorené pre vás; všetko, čo som vytvoril, patrí vám, ale nie aby človek ničil to, čo som s láskou stvoril pre človeka sveta. Mnohí sa obohacujete z bohatstiev zemských darov, ktoré patria všetkým a nie len tým, čo vlastnia to, čo im nepatrí. Veru, hovorím vám, obohacujete sa na úkor slabých a úbohých. Všetky vaše bohatstvá, ktoré máte, raz stratíte a vy sami, čo ste vykorisťovali biednych a chudobných, stratíte všetko i svoju dušu. Ja, váš Boh a Stvoriteľ, poznám tváre tých, čo okradli svojich blížnych, a tak ochudobnili svojich blížnych. Veru, beda vám, už teraz máte tu, u mňa, ortieľ skazy vašej duše pripravený. Všetci, čo konáte zlo a ubližujete blížnemu, vám všetkým vymeriam mericou spravodlivého súdu. Všetko ponecháte, vy bohatí či zlodeji národov, tu na zemi a vaša skaza bude veľká.

Moje oči zatváram pred skazou, ktorú človek koná a vykonal. Odcudzujete sa odo mňa, moje volanie je prehlušované hlukom, ktorý sami konáte. Diabol pozná vaše slabé miesta, a tak aj koná. Celý svet je v područí satana, ktorý zvádza ľudské duše a vrhá ich po smrti človeka do zatratenia. Človek sa rád zabáva, rád chce kráčať touto dobou, teda dobou modernou, ale i satanovou. Zákony, ktoré som, skrze Mojžiša, stanovil pre človeka, človek odmieta a dokonca i sa smeje mojim Zákonom. Kamže kráčate, ľudia tohto storočia, ktoré je vaším storočím, ktoré zmení svet i vaše srdcia či tma vás postihne a kvíliť budete a v bolestiach volať, o moju pomoc prosiť budete, ale Ja budem odvrátený od vás, čo ste ma odmietali za života v pokoji a vášho moderného života.

Modlitba a pokánie, láska a úcta, pomoc druhým, neha, pokoj srdca, čestnosť a iné vlastnosti lásky sa z vás, ľudia, vytrácajú. Všetko, všetko skrze peniaze, ktoré mnohých doviedli do zúfalstva a napokon do zatratenia. Chamtivosť ľudí je tak veľká a ohavná až moje Srdce ma bolí, ktoré je Srdcom plným lásky a pokoja, svätosti.

Čo to robíte, kam chcete ísť vy, moji mladí? Prečo toľko nenávisti, osočovania, ohovárania, ubližovania, posmeškov, opovrhovania, straty čistoty, či uprednostňovania kariéry i za cenu vlastnej čistoty srdca? Prečo sa otáčate ku mne chrbtom, k vášmu Bohu, ktorý vás nesmierne miluje?! Áno, Ja som váš Boh, ktorý sa k vám prihovára, aby som vám povedal ako túžim po vašej blízkosti a oddanosti. Toto vám hovorím, milujem vás a som vaša Cesta a Nádej. Všetko viem odpustiť, ak prídete ku mne a poviete: ľutujem, ľutujem svoje skutky a potom pristúpite ku kňazovi, ktorý vás rozhreší od vašich hriechov. Prečo, moji mladí, nemilujete svojho Boha tak, ako milujete hudbu, či iné obľúbené svetské veci, čo sa raz pominú? Ale váš Boh sa nepominie.

Ja som ten Boh, ktorý stvoril teba, človeče sveta, aby si raz žil so mnou v raji. Ale človek zhrešil a kliatba padla na rod človeka. Zostúpil môj Duch, aby som sa narodil zo ženy, z čistej Panny, a tak podstúpil smrť umučením na kríži, aby sa človek zachránil a bola mu otvorená cesta do môjho kráľovstva v nebi. I stalo sa tak, ako som povedal. Bol som umučený a ukrižovaný, v ukrutných bolestiach som visel na kríži a moje oči hľadeli na moju hlbokú poníženosť, ktorá sa mi dostávala od tých, čo ma dali ukrižovať i od rímskych vojakov. Moje Srdce preciťovalo smútok a bolesť nad všetkými hriešnikmi, ktorí neprijmú moju bolestnú smrť a neoľutujú svoje skutky a napokon padnú do pekelnej priepasti.

Veru, veru, hovorím vám, mnohí, mnohí kráčajú do tlamy obludy, ktorá otvára tlamu, z ktorej vyšľahuje oheň a síra. Ľudia sveta, spamätajte sa a prijmite moje slová a rady, ktoré vás zachránia od pekelnej priepasti. Toto vám hovorím, moja spravodlivosť je blízko, moja láska je veľká a moje dotyky môjho Ducha sú predo dvermi; môj malý súd je už tu. Veru, hovorím vám, už je tu, príde chvíľa naplnená mojou svätou spravodlivosťou, aby ste spoznali moje pohľady na vaše bytie, a tak sami spoznáte svoju ľudskú úbohosť. Veru, hovorím vám, bude to malý súd vášho svedomia. Prídem už čoskoro, aby som vám ukázal to, čo sú vaše skutky dobré a zlé. Spoznáte, že som skutočný a som váš Boh a Sudca. Pocítite opustenosť a bolesť, ktorá vám bude dopustená na pohľad vášho hriešneho života.

Veru, hovorím vám, už veľa sme vám darovali posolstiev o tomto dni, aby ste sa pripravili na tento čas pravdy, ktorú podstúpite pre vašu záchranu vašej duše. Mnohí zomrú od vydesenia, ktoré pocítite všetci. Iba tí budú uchránení od strachu, ktorí budú na miestach pútnických, či v chrámoch, kde prebývam. Potom príde hrôza, ktorú mnohí pocítia a volať budú Abba, Otče, Pane, Ježiš Kristus, Bože a iné oslovenia na zemi. Všetci sa mi budete klaňať a Ja vás budem žehnať, lebo mnohí, čo stratili svetlo viery, nájdu ho a tí, čo boli vlažní, zapália sa ohňom horlivosti. Ale veru, ak sa navrátite na cestu hriechu späť, potom príde trest, ktorý je pripravený pre celý svet.

Zamyslite sa, moji drahí, nad mojimi slovami, ktoré s láskou vám dávam, aby som vám otvoril oči, ktoré zatvárate predo mnou a zapchávate si uši pred mojím hlasom. Toto vám hovorí váš Boh a Stvoriteľ. Amen.

 

Teraz sa prihováram mojim verným a odovzdaným. Milovaní, Ja, váš Boh, sa k vám prihováram a žehnám vás všetkých, čo sú mi verní a milujú ma. Svet, v ktorom žijete, je veľmi skazený a hriešny. Na vás, moji drahí, budú tlaky satana, aby uverili tomu, ktorý zvádza ľudí od Pravdy a vedie ich do tmy a klamstva. Modlite sa, modlite sa, moji drahí a utiekajte sa ku mne i k vašej nebeskej Matke Márii, ktorá vás skryje pod jej materinský plášť. Milujte nás a buďte odovzdaní, s dôverou sa utiekajte pod kríž, ktorý je znamením vašej spásy. Milujte sa navzájom, aby som vás videl vo svetle lásky. Konajte púte na miesta, kde sa zjavuje Matka Božia alebo na miesta posvätné, kde som Ja, váš Trojjediný Boh a váš Otec nebies. Na týchto miestach vám bude darovaná sila a svätosť, aby ste žili vo viere a nedali sa zviesť z cesty lásky, nádeje a pravdy vášho Boha Trojjediného.

Diabol útočí na čistotu sŕdc a podlamuje autoritu kňazstva. Preto vás vyzývam, chráňte si svojich kňazov od všetkého zlého, čo na nich padá od tých zlorečených, ktorí nenávidia svätosť kňazstva. Drahí moji, kňaza som ustanovil už dávno, keď ešte nebola založená katolícka Cirkev. Preto kňazstvo je posvätné a pre katolícku Cirkev či pravoslávnu, gréckokatolícku a iné podobné cirkvi, ktoré žijú z eucharistickej obety, sú kňazi vám, moji drahí, soľou a spásou vašich duší. Kňaz je pomazaný a poverený svätou Cirkvou, teda mnou samým, aby viedol svoje ovečky do košiara v nebi. Bez kňaza by ste, moji drahí, veľmi, veľmi ťažko vstupovali do môjho kráľovstva. Modlite sa za svojich kňazov, lebo kňaz potrebuje vašu oporu duchovnú a tiež ochranu.

Vy, moji zasvätení služobníci svätej Cirkvi, buďte tejto úlohe a poslaniu oddaní celým svojím životom. Slúžte, nie dať sa obsluhovať. Modlite sa za svoje zverené stádo, ktoré som vám zveril. Chráňte duše svojich detí, ktoré sú krehké; hovorte s nimi, modlite sa s nimi. Buďte svätými kňazmi, aby som vám daroval svoje milosti a svätosť. Každý kňaz, ktorý mi slúži odovzdane, je pod mojou ochranou a požehnaním. Nezáleží na pozemských tituloch a doktorátoch, ale na čistom pokornom srdci vás, moji drahí.

 

 

Svätá katolícka Cirkev bude potláčaná a už sa stáva. Krvou je skropená, bolesťou a slzami je zmáčaná. Moja Cirkev je tlačená zo všetkých strán a je podrážaná samými mojimi neposlušnými služobníkmi svätej Cirkvi. Zradcovia, ktorí zradili Cirkev i pápeža, sa zaradili do zástupov judášovských zradcov, ktorí kráčajú tam, kde prebýva zradca Judáš. Veru, veru, hovorím vám, pokiaľ sa neotvoria vaše srdcia pre duchovné a sväté veci, ktoré vám dávam, budete kráčať na ľade, ktorý sa môže kedykoľvek preboriť a vy sa preboríte s ním. Buďte svätými a odovzdanými kňazmi mojej svätej Cirkvi. Zakrátko sa moja Cirkev rozštiepi a nastanú boje kardinálov proti kardinálom, biskupi proti biskupom a kňazi proti kňazom. Toto je moja výzva, všetci, čo budete kráčať po ceste úzkej, dostanete dar Ducha Svätého, aby ste rozoznali Pravdu od nepravdy. Modlite sa, moji drahí, a žite v pokore a svätosti. Amen.

Modlitba je sila, čo môže zmeniť svet

18. Február 2012

Buď pozdravený môj drahý syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Dieťa moje drahé, ja, tvoja nežná Matka lásky, ti hovorím s láskou a nehou môjho Srdca, ktoré horí láskou a žiari ti na ceste tvojím životom.

 

Som smutná, keď tvoj malý národ sa odkláňa od hodnôt kresťanstva a prijíma hodnoty materializmu a honobenia sa za peniazmi. Som smutná, že človek v tomto národe je neprajný a závistlivý, hašterivý. Dieťa moje malé, bez Boha svätého tvoj národ padne do poroby; i čiastočne už ste v područí tých, čo tak sa snažili, aby tento národ bol podrobený, a tak z tohto národa sa stane poslušný tomu, čo je pripravený prijať žezlo moci.

Dieťa moje malé, tvoj malý národ je na zlej ceste. Si prekvapený a tvoje srdce sa ma spytuje ako je to možné, veď chodia do kostolov a tiež sa modlia. Áno, dieťa moje, tak je. Ale či vidíš do sŕdc tých, čo tak konajú? Veruže, nie je to tak, ako vidíš to povrchné. Slovenský národ sa musí zmeniť a odovzdať sa celým svojím srdcom do rúk a svätej vôle svätého Pána Boha.

 

v Mnohí z tých, čo prichádzajú pred Tvár svojho Stvoriteľa a Spasiteľa, sú uzatvorení a ich viera je plytká, ich srdcia nežiaria láskou k blížnemu, ich štedrosť je plytká.

v Mnohí pristupujú i k sviatostiam a nevhodne prijímajú sväté Telo svojho Spasiteľa.

v Mnohí z tých, čo počúvajú sväté Písmo, neuvažujú a neprijímajú toto Slovo do svojich sŕdc.

v Mnohí, čo prichádzajú na svätú omšu, sú milujúci seba samých; žijú viac pre materiálne hodnoty vo svete ako pre hodnoty duchovné, ktoré sa nedajú zničiť ani ukradnúť.

 

Slovenský človek sa prestáva modliť ruženec, ktorý bol modlitbou vašich starých matiek i otcov. S touto modlitbou vstávali i líhali. V ťažkých chvíľach sa utiekali ku mne a s modlitbou svätého ruženca ma prosili o pomoc. Áno, dieťa moje, mladí odmietajú modlitbu ruženca a namiesto modlitby sa zabávajú a spievajú, čo je ďaleko od pokornej modlitby. Modlitba je sila, čo môže zmeniť svet.

Ty, národ slovenský, mne Srdcu blízky;

Ja, tvoja Matka Sedembolestná, orodujem za teba u svojho Boha svätého,

aby ťa uchoval v milosti a v pokoji.

Milujem ťa, ty slovenský človeče a miluje ťa i Spasiteľ tvoj a Kráľ tvojho srdca slovenského,

ktoré žilo a bilo s láskou k Pánu Bohu i k blížnemu.

Ale čo sa stalo v tomto národe slovenskom,

aká tma doľahla a srdce skamenelo a hrejivé lúče lásky prestali žiariť a svojho svätého Pána Boha odmieta a prijíma boha mamony, zlata či striebra

a mňa, Matku Bolestnú odstrčili a bolesť mi vložili do Srdca môjho,

ktoré, plné lásky, žiari neustále nad národom malým,

ktorý oddaný bol mi a Bohu svätému tiež.

 

Dieťa moje, svet je v nepokoji a smrť panuje a diabol veľkú žatvu má. Dieťa moje, počúvaj, čo ti teraz poviem, prichádza čas ťažkého súženia, príde vojna, ktorá pohltí tisíce ľudských životov. Nastúpi hlad, veľká drahota, nepokoje, choroby, prenasledovanie Cirkvi. Pozor si dajte na falošných prorokov, ktorí chcú zmiasť ľudského ducha.

Všetci, čo ste verní svojmu svätému Pánu Bohu sa nebojte, ale s bázňou sa skloňte a modlite sa, dôverujte svojmu milujúcemu Pánu Bohu a Otcovi. Pán vás zachráni tak, ako Izraelitov na púšti.

 

 

Milujem ťa, dieťa moje, buď silný a odovzdaný. Modli sa, Pán a Boh príde a dá ti slová pre človeka sveta. Žehnám ťa Božským požehnaním v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Tvoja Matka lásky.

Modlitba svätého ruženca je reťaz medzi nebom a zemou

02. Január 2012

Buď pozdravený môj malý syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie v túto skorú nočnú hodinu / 1,40 hod. ráno /. Dieťa moje malé, ja, tvoja Matka lásky, sa ti prihováram s láskou a nehou, aby som ti povedala moje slová, ktoré ťa majú viesť po ceste môjho i tvojho Spasiteľa.

 

Dieťa moje, privítal si i celé ľudstvo ďalší nový rok. Ľudstvo vstúpilo do nového roka, roka 2012. Dieťa moje, teraz ja, tvoja Matka lásky, ti poviem, čo sa bude diať a pred čím sa máš vyvarovať. Tí, čo zostanú verní Pánu Bohu svätému, pocítia posilu a Božiu blízkosť, ale protivník zaútočí na celom svete a bude bojovať proti učeniu môjho drahého Syna Ježiša Krista a Spasiteľa ľudstva. Mnohí odpadnú od katolíckej Cirkvi a prejdú do iných náboženstiev, kde Božia milosť nie je prítomná ani požehnanie. Svätosť a pokora sa tiež budú vytrácať, a tak Cirkev bude zápasiť s útokmi diabla. Diabol chce celkom rozvrátiť svätú Cirkev, ale nepodarí sa mu to. Áno, v Cirkvi svätej je duch satana a vykonal v Cirkvi veľa zla i koná, ale jeho čas je u konca.

Veľa zlých vplyvov bude padať na duše pokrstených, klamstvá, ohovárania, nepravda a útoky na mojich kňazov. Toto bude útok na moje deti vo svätej Cirkvi. Prosím moje deti, vytrvajte, vytrvajte vo vernosti a pravosti k svätej Cirkvi. Deti moje, chráňte svoje vnútro od neprávd, ktoré sa hovoria na svätú Cirkev a moje zasvätené deti. Modlite sa svätý ruženec, lebo táto modlitba je sila proti útokom z pekiel. Nepočúvajte nepravdu, ktorá sa nesie svetom proti pápežovi a všetkým kňazom, modlite sa za vášho pápeža i kňazstvo vo svete.

Deti moje, nenechajte sa oklamať od tých, čo hovoria, že „svätý ruženec sa netreba modliť“, či ešte horšie, že „modlitba ruženca je zastaraná a zbytočne dlhá. Stačí iba chvály a piesne.“ To nie je modlitba a prosba. Deti moje, modlite sa svätý ruženec, vráťte sa k modlitbe svätého ruženca, lebo bez modlitby svätého ruženca upadnete na duchu i na svätosti. Modlitba svätého ruženca je reťaz medzi nebom a zemou, medzi svätým Pánom Bohom a tebou, dieťa moje, čo sa ho modlíš. Modlitba a tajomstvá sa svätému Pánu Bohu páči a sám sa ich modlí s celým spoločenstvom a s radosťou žehná toto modliace spoločenstvo.

Dietky moje, buďte ostražití pred falošnými kazateľmi a milými spoločenstvami. Chráňte si vaše duše pred tými, čo chcú zničiť dušu. Nebojte sa tých, čo by chceli zničiť telo, ale dušu nie. Áno, dietky moje, prídu a už sú medzi vami tí, čo by chceli zničiť vašu dušu, no dušu nemožno zničiť, ale iba odtrhnúť z blízkosti Pána Boha svätého, a tak ju vrhnúť do tmy a zúfalstva. Preto vás vyzývam, chráňte sa týchto falošných kazateľov o pravde a úcte, lebo je ich veľa.

Ja, vaša Matka lásky, chcem vám povedať len to, čo je potrebné pre vaše správne nasmerovanie sa vo vašom živote a to je Najsvätejšia Trojica. Áno, toto je vás všetkých cieľ pravej viery. Dietky moje, človek vo svete kráča v tme a nepozná cieľ pravdy, lebo odmietol tú pravú Pravdu Pána Boha. Preto kráčajú národy v nepravde a smerujú do záhuby. V mnohých národoch vládne strach, nepravda, zloba, bolesť, zúfalstvo, hriech, klianie, rúhačstvo, bezbožnosť. Pán Boh svätý dopustí i tento rok veľké prírodné katastrofy tam, kde odmietajú pravdu a kde krv svätých sa vylieva a slová kliatob sa vyslovujú.

Dietky moje, bude drahota, vysoké dane, finančné trhy budú padať, peniaze strácať budú kúpnu silu, a tak budú len bezcennými papiermi; vládcovia klamať ľud budú. Nepokoje veľké medzi ľudom nastanú; krv tiecť bude a bolesť bude veľká, neistota a zúfalstvo prídu; chlieb je drahý i bude ešte drahší; starí ľudia budú prosiť o pomoc, ale úrady odmietať ich budú. V srdciach ľudských vládne slizký had, ktorý je dôvodom chladu v srdciach tých, čo pomáhať majú, ale v ich srdciach je hriech sebectva a pýchy. Mnohé národy kráčajú bez Pána Boha a do tlamy pekelnej kráčajú.

Kňazstvo sväté vystrieda kňazstvo klamné, ktoré v mnohých krajinách znesvätia oltáre a Eucharistické Telo znesvätené bude, i stalo sa. Nad sídlom pápeža sa zatiahlo a ten, čo ovládať chce duše, bude chcieť vládnuť tým, čo sú pokrstení a Boha milujú či kresťanmi sa volajú; príde ten, čo zmení to, čo Boh nechcel, aby sa zmeniť malo. Veľa ľudí zomrie pre ľudskú pýchu a chamtivosť, veľa ľudských životov skončí na cestách pre ľudskú pýchu a neporiadok. Mladí umierať budú pre hriech, ktorí konať budú. Mnohí mladí stratia cestu k Pánu Bohu, lebo tí, čo tak konajú, oklamať dušu chcú, a tak zvedú mladé duše z cesty zbožnej na cestu hriešnu. Toto sa deje, dietky moje a duše mladých do zatratenia smerujú. Ach, aký pohľad žalostný je, keď mladý kráča do zatratenia a pomoci je pre neho /modlitba/, ale nemá, kto by mu ju daroval.

Dietky moje, nastúpi vojna, ktorá bude vojnou duchovnou, ale i telesnou. Prídu veľké suchá, ktoré vodu uzamknú. I na druhom konci sveta budú zomierať ľudia z veľkej horúčavy a chorobami z pekiel vyňatými, ktoré budú sužovať hlavne tých, čo boli označení hriechom a bezbožnosťou. Svet zažije veľa nepokoja, vrážd, prenasledovania, nepravdu, bezbožnosť, nelásku, pýchu ľudstva.

Áno, dietky moje, tak málo lásky človek bude mať a obetavosti tiež. Diabol vie, že už končí jeho vláda a prichádza Boh Spasiteľ sveta, vo svojej veľkej sláve, preto konať bude všetko, čo mu je dovolené z pozície ľudskej slobodnej vôle, a tak koná skrze hriech človeka, ktorý hreší, a tak mu dáva priestor pre veľké účinkovanie vo svete. Človek ovláda svoje pudy, svoju vôľu, svoje myslenie a pozná to, čo je dobré i zlé. Každý človek má svedomie, ktoré je uložené v duši človeka, toto svedomie je pamäť i rozhodovanie sa pre dobro či zlo. Svedomie pôjde s každým človekom pred trón svojho svätého Pána Boha a Sudcu svojho bytia vo večnosti. Toto je váš zásobník toho, čo konáte, toto je pamäť duše.

Dietky moje chráňte sa pýchy, klamstva, bezbožnosti, lakomstva, sebectva, hnevu, falše, ohováranie, osočovania, kliatob, veštenia, čarov, ktoré sú tak rozšírené a diablovi sa podkladajú. Dietky moje, chráňte sa pred túžbou po peniazoch, chráňte sa za každú cenu čo najviac zarobiť, získať oklamať, okradnúť, zbohatnúť i za cenu iného života. Chráňte sa útokov diabla, ktorý ponúka v tomto svete všetko, čo láka ľudskú dušu. Chráňte sa hriechu neúcty a nenávisti voči svojmu blížnemu. Pozor na tieto hriechy, lebo neúcta a nenávisť voči blížnemu, človeku, ktorý koná tento hriech, sa otvárajú brány pekla.

Dietky moje, odpustenie blížnemu je veľký úkon lásky. Odpúšťajte si od najväčších krívd po najmenšie, a tak sa stanete slobodnými deťmi vášho nebeského Pána Boha a On vám tiež odpustí, vaše viny, ktoré každý človek má vo svojom srdci. Dietky moje, nesúďte sa, nevolajte blížneho svojho na súd, ale s láskou sa dohodnite a odpustite si, lebo kto volá blížneho na súd, aby si vysúdil majetok, či za ohováranie a iné ľudské malichernosti, sám sa raz postaví pred súd Boží, ktorý je najspravodlivejší zo všetkých súdov vo svete. Odpustenie, odpustenie, potom i váš nebeský Pán Boh vám odpustí. Dietky moje, svet je vo veľkom nebezpečenstve, ktoré môže vyvrcholiť hroznou vojnou sveta. Áno, dietky moje, modlite sa, aby Pán a Boh odvrátil tento údel ťažký od ľudstva, modlite sa svätý ruženec.

 

 

Drahý môj syn, ďakujem ti, za tvoju námahu a spánok, ktorý si odovzdal bdeniu a písaniu mojich slov. Za to ti vďaka a požehnanie Najvyššieho Boha – Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Choď v pokoji, drahé moje dieťa. Aleluja.

Stránka 3 z 3

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: