Ja som váš Boh, ktorý sa skláňa k vám, aby som vás mojimi slovami zobudil zo spánku zlého ducha

27. December 2012

Buď pozdravený brat, priateľ, syn, ďakujem ti, že si vstal a započúval si sa do svojho vnútra. Čakám pri dverách tvojho srdca a klopem naň. Syn môj, tvoje srdce je plné starostí a smútku či nepokoja. Syn môj, všetko mi to daruj a Ja, tvoj Boh to prijmem, a tak ťa vyslobodím z tvojich starostí, ktoré máš vo svojom srdci. Teraz ti dávam svoj pokoj, aby si v pokoji prijal moje slová.

 

Pokoj vám, Ja, váš Trojjediný Boh sa prihováram k vám, človeku sveta. Ja som Pokoj a Láska, som Boh, ktorý všetko oživuje a obnovuje. Staré mením na nové a mŕtve oživujem. Tak je i s vami, moji drahí. I vaše srdcia, ktoré sú zaťažené hriechom a špinou, chcem vymeniť za nové a čisté srdcia.

Ja som váš Boh, ktorý bdie nad vami, aby svet šiel v bezpečí ďalej. Chránim tento svet pred všetkým, čo by mu uškodilo z kozmu, lebo všetko riadim svojou láskou a mocou, všetky vesmírne galaxie a všetko, čo je vo vesmíre. I vo vesmíre je poriadok a harmónia. Zem, ktorú som stvoril, je mojím stvorením, a z lásky som ju stvoril pre vás, aby ste mi slúžili s bázňou. Táto malá modrá guľôčka mi je veľmi vzácna. Milujem Zem a všetko, čo je na nej. Stvoril som všetko s láskou, čo je na Zemi, pre človeka sveta a bolo to čisté a dobré. Človek však dopustil, že zlo sa rozšírilo do celého sveta, a tak sa toto zlo rozšírilo všade. Nastalo to, čo už píšu knihy. Preklial som Zem a brány nebeské sa uzavreli pred človekom sveta. Iba spása mohla otvoriť brány neba a obnoviť priateľstvo medzi mnou, vaším Bohom a človekom; iba spása, ktorá bola veľmi bolestivá a krutá pre môjho Jednorodeného Syna, ktorý sa narodil pre vás, pre vašu spásu. Ale človek ho neprijal, a tak sa narodil v chudobe, posledný z posledných. Váš Kráľ sa narodil v jaskynke v Betleheme, váš budúci Spasiteľ a Trpiteľ za vaše hriechy, ktoré ste konali a konáte, aby ma zmieril s vami, človekom sveta, a tak aby ste boli oslobodení od okov otroctva satana.

Ja, váš Boh, som vám poslal môjho drahého Jednorodeného Syna, aby vám daroval spásu a založil Eucharistiu; tú Eucharistiu lásky, toto je veľké tajomstvo Božej lásky. Každý z vás, čo žijete vo svete, skláňajte sa pred touto vzácnou Eucharistiou, lebo moja Svätosť a moc, či odpustenie vašich hriechov, je práve vo svätej Eucharistii. Vždy si kľaknite vy, čo pristupujete k Eucharistickému Kristovi, môjmu Jednorodenému Synovi, lebo Ja som váš Boh a môj Syn je môj Syn. My sme jedno; kto vidí môjho Syna, vidí mňa. Moja Svätosť je nekonečná a mocná. Sviatosť oltárna, ktorú vám dáva moja svätá katolícka Cirkev, je veľkým darom pre kresťanov, ale i nekresťanov, ktorí veria, že toto je môj vyvolený svätý Syn Ježiš Kristus a že je to On, ktorý sa premieňa z chleba na Telo Kristovo a z vína na Krv Kristovu. Toto je vás Spasiteľ, toto je pre vás najväčší dar, lebo môj drahý Syn je medzi vami a posväcuje vás svojimi lúčmi svätosti. Ja som jedno so Synom; kto uráža mňa, uráža môjho Syna a kto uráža Ježiša Krista, uráža mňa, Boha svätého.

 

Vo svete, ktorý je poznačený znakom kríža, teda kresťanstvom, slávili ste narodenie vášho Spasiteľa Ježiša Krista. Slávili ste však nie jeho narodenie, ale mnohí, mnohí len krásne sviatky pokoja a blahobytu svojich stolov a ozdôb stromčeka. Mnohí neslávili narodenie vášho Spasiteľa, ale mali len plné žalúdky jedla a tiež alkoholu.

Ja som váš Boh, ktorý hľadí na vaše zúfalé žitie, kde je v mnohých národoch znesvätenie a zneuctenie práve týchto dní Vianoc, ktoré sa premenili na Vianoce materializmu a biznisu. Ešte sa neskončili vianočné sväté dni; áno, sväté dni Vianoc a už vo veľkom, ľudia, chodíte nakupovať do veľkých výpredajov. Tak málo je z vás, ktorí ste slávili tieto Vianoce s úctou a láskou, narodenie vášho Boha. Ty, človeče sveta, urážaš svojho Boha, ktorý je Bohom lásky. Ja som Váš Boh, ktorý sa skláňa k vám, aby som vás mojimi slovami zobudil zo spánku zlého ducha, ktorý vás uspáva leskom a hlukom, či materializmom a vy ste spiace duše, ktoré sú slepé a hluché. Odmietate moje slová, ktoré vám dávam, odmietate vstúpiť do mojej bezpečnej lode nádeje a lásky, lebo tá vaša sa potápa až napokon sa potopí do večného ohnivého jazera. Volám na vás, konám znamenia a vy si nevšímate nič, lebo ste ponorení do seba, do svojej ľudskej pýchy, ktorá z vás vychádza.

Mnohí ľudia vo svete sú tmavými bytosťami; blúdia v tme a ich cesta je cestou, ktorá vedie do priepasti pekelnej. Mnohí si uľahčujú s myšlienkou a odmietaním, že peklo je len výmysel a rozprávkový svet pre deti, či výmysel Cirkvi. Veru, veru, hovorím vám, peklo je skutočné tak, ako je Slnko na oblohe.

Človeče sveta, ty urážaš mňa, svojho Stvoriteľa a Pána tvojho života. Ja som tvoj Boh, ktorý rozhodne o tvojom bytí, či nebytí a ty sa trúfalo opovažuješ kliať a rúhať sa mi? Aký nerozum, aká trúfalosť vychádza z človeka sveta. Neúcta a hriech je v človeku sveta, preto ste tmavými bytosťami, ktoré duchovne ste šeredné a páchnuce bytosti. Vy, čo takí ste, ste veľmi, veľmi blízko pekla a veľmi sa duchovne podobáte na démonov ľudských.

Ty, človeče sveta, čo kríž odmietaš a hriešne zákony zavádzaš, či podporuješ hriešne zväzky žien a mužov, tvoj čas sa napĺňa a tvoja duša bude trpieť veľkými bôľmi. Ty Európa hriešna, ktorá si kresťanskou bola a veľa svätých z teba vyšlo, ty budeš zakrátko krvou sa potiť a nepokoj, či bôľ podstúpiš; budeš trpieť za zradu ku mne, svojmu Bohu.

Európa, Európa, veľa podstúpiš bolesti a veľa krvi z tvojich synov a dcér vytečie; veľa mŕtvych padne na cestách, veľa vrážd bude a ešte i vo vojnách mŕtvi padnú. Klamstvo je pravda a pravda je klamstvom. Za nepokoj a neistotu, drahotu, nelásku, chamtivosť, bezbožnosť, dane, krízu, za klamstvo, sebeckosť, tvrdosť srdca ľudského, smilstvo, cudzoložstvo, neposlušnosť a zradu, ktorá je voči Cirkvi svätej, za ničenie čistých sŕdc, za nečisté zväzky - nemanželstvo, za homointimitu - zväzky žena so ženou, muž s mužom, za pedofíliu, ktorá je krutosťou zlého ducha na deti, za vraždy, za ničenie počatého života, ktorý vždy požehnám a vkladám dušičku do tohto plodu človeka, za hriešne myslenie a vnucovanie zlých obrazov, za hriešnu televíziu či internet, za drogy, ľudskú krutosť, za krádeže, za neúctu ku starým a chorým, za diabolské zákony, za krv kresťanov, ktorí boli zabití za kríž a za Krista Ježiša a ešte veľmi ťažké previnenia, čo táto Európa koná, tak moja Svätosť už nepožehná tomuto zväzku, ktorý sa volá Európska únia. Nepožehnám tým národom, ktoré odmietajú kríž a útoky, na moju svätú Cirkev katolícku či gréckokatolícku, konať budú.

 

Dopustím hrozné záplavy, ktoré sa už dejú;

zemetrasenie, ktoré sa už koná;

ohne územiami prejdú a všetko spália - už sa deje;

suchá nastanú - už sa deje;

neúroda nastúpi - už sa deje;

vody sa zakalia a nepitné budú, už sa deje;

zvieratá zmenia správanie a útočiť na človeka budú - už sa deje;

vtáci zmätene budú lietať a človeku škodu spravia – už sa deje;

veľa zmätku a chaosu nastane – už sa deje;

slnko páliť bude – už sa deje;

mračná na oblohe kyslé dažde spustia – už sa deje;

klamstvá človeku hlásať budú – už sa deje;

nespravodlivosť bude na vrchole – už sa deje;

spravodlivosť potláčaná bude – už sa deje;

čistota srdca stratí vážnosť – už sa deje;

hriešnosť srdca bude pochvaľovaná – už sa deje;

ľudská bezcitnosť bude nad láskou a úctou človeka k človeku – už sa deje;

smilstvo je to, čo človek musí dosiahnuť a zmení tak svoju myseľ – toto je klamstvo a úbohosť tých, čo tak hlásajú, lebo už majú pripravenú svoju odmenu tu u mňa; touto odmenou bude brána pekelná.

 

Toto vám hovorí váš Boh,

nepožehnám Európe a tým národom, kde budú potláčať môjho Ducha a Pravdu môjho Slova;

nepožehnám tomu národu, kde budú zabíjať nenarodené deti a starých ľudí;

nepožehnám národu, kde konať budú hriech voči čistote srdca a mysle;

nepožehnám národu, ktorý vyvíja zbrane, ktoré zabíjajú moje deti;

nepožehnám národu, kde neuctia si deň môj, teda deň, kde Ja odpočívam s tými, čo si ctia deň siedmy;

nepožehnám vám, keď budete žiť len pre svoje žalúdky a zlato a moje Meno haniť budete.

 

Toto vám hovorí váš Boh, čo Ja vidím vo vašich srdciach, je smutný pohľad. Mnohí z vás ste naplnení hnilobou a hnusom diablového štipľavého hriechu. Mnohí ľudia sveta, ste podobnými hnilému páchnucemu stromu, ktorý už dokončieva svoju úlohu hniloby. Mnohí ľudia tak vyzeráte, ste krutí a bezcitní, pyšní, sebeckí, lakomí; váš jazyk je čierny za slová, ktoré vaše ústa vyrieknu - nečisté slová, slová rúhačstva, nadávok, urážok, osočovania, neprávd, ubližovania blížnemu. Toto vychádza z vášho srdca, ktoré je tvrdé a naplnené hnusom diablových výkalov hriechu. Z mesiaca na mesiac, z roka na rok, človek sa hlbšie ponára do bahna hriechu. Kráča po veľmi prašnej, ale hladkej, širokej ceste, ktorá sa neustále približuje do veľkej záhuby seba samých. Preto vás volám a prosím, počúvajte, počúvajte moje slová, slová spásy a vašej záchrany. Prijmite moje slová, ktoré vám dávam a zosielam po mojich ručiteľoch či vyvolených mojich deťoch, aby ste ich prijali v hodine dvanástej.

 

Obráťte svoje srdcia ku mne a volajte ku mne:

 

Otče, odpusť, odpusť nám naše viny,

lebo sme zhrešili proti tebe.

Zmiluj sa nad nami,

s pokorou sa ti klaniame,

s pokorou k tebe voláme, my nehodní,

lebo sme boli vzdialení od tvojej lásky.

Navráť nás do svojho domu,

odpusť nám naše minulé hriešne roky, mesiace, týždne a dni.

Odteraz chceme žiť tak, ako nám to prikazuje tvoj Zákon svätý.

Zľutuj sa nad nami,

lebo sme slabí a hriešni, ale sme vždy tvoje deti,

ktoré si z lásky stvoril.

Amen.

Toto si hovorte a Ja vás vypočujem.

 

- Konajte dobro, konajte dobro.

 

- Vy, čo sa viete modliť, začnite sa modliť. Vy, čo ste sa modlili v minulosti svätý ruženec, vezmite si váš zaprášený svätý ruženec a modlite sa ho.

 

- Vy, čo sa súdite, odvolajte súdy za majetok, za urážky, za svetské hlúposti.

 

- Vy manželia, ktorí sa rozvádzate, zmierte sa a odpustite si, lebo i Ja odpúšťam všetko, čo ste zlé vykonali, keď prídete ku mne a prosíte o odpustenie.

 

- Súrodenci, ktorí ste rozhádaní a tvrdé srdce máte jeden na druhého, zmierte sa a v láske sa majte, lebo ste jedna krv a jedného otca a matku máte.

 

- Úctu detí k rodičom majte a lásku im preukážte za to, že ste a žijete a za ich námahu a starostlivosť, ktorú vám dali. Milujte svojich rodičov, aby sa vám dobre žilo.

 

- Susedská láska nech je medzi vami. Vy, čo ste rozhnevaní, odpustite si, aby Ja som vám odpustil vaše viny. Zmierte sa a lásku si preukážte, nažívajte spolu v susedstve tak, ako sa patrí na moje deti, vášho Boha.

 

- Bohatí, buďte štedrí k tým, čo sú chudobní a chorí, starí, postihnutí chorobou, lebo vaše bohatstvo je iba moje i vy patríte mne. Nech sú vaše srdcia štedré, lebo iba ten boháč príde do môjho kráľovstva, ktorý má otvorené srdce pre svojho chudobného brata či sestru vo svete.

 

Ešte raz vás prosím Ja, vaša Nádej a Láska, prijmite moje slová, aby ste neboli naveky otrokmi satana, ktorý vás vrhne do okov, ktoré sa volajú hriech. Milujem vás, váš Trojjediný naveky Boh – Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

Drahý môj brat, priateľ, syn, teraz sa chcem prihovoriť mojim drahým, ktorí žijú a verne ma milujú, moje deti, môj ľud poznačený pečaťou svätého kríža.

Pozdravujem vás a žehnám všetkých, čo sú v Cirkvách: svätej katolíckej, svätej gréckokatolíckej, svätej pravoslávnej a ostatných cirkvách, ktoré nosia kríž a úctu k nemu majú.

Prežívate vianočné sväté dni môjho narodenia. Ďakujem všetkým mojim drahým, čo tak konali a slávili ste tieto sväté dni vianočné v pokoji a v modlitbe, lebo svet zmenil tieto dni svätej noci na noc zábav a iných nesvätých radovánok.

Moje narodenie je pravdou a pravda je taká, že Ja som sa narodil nie v chlieviku, ale v jaskynke, kde sa uchyľovali pred zimou kozy a ovce. Moje narodenie nebolo v deň, keď sa slávia Vianoce, teda 24. decembra, ale celkom iný dátum. Moje narodenie bolo o niečo skôr. Tento dátum si ešte ponechám. Môj čas príchodu - časovo bol o 22,30 hod. Toto je môj čas narodenia. Moje narodenie je skutočné a hlavne pre vašu spásu sa tak stalo. Narodenie moje bolo v nebi veľmi šťastné a všetci anjeli chválili Boha svätého. V betlehemskom meste sa narodil Spasiteľ, Jesus, Kráľ – pomazaný, Svätý, Prvorodený z Márie Panny. Áno, narodil som sa v jaskynke, v tichej a zapadnutej jaskynke, kúsok od Betlehema. Noc bola viac chladná ako ostatné. Moja drahá Matka preciťovala pôrodné bolesti, lebo si to tak priala, aby vedela, že už prichádzam na túto Zem. Všetko si už dopredu pripravila, to, čo zvyčajne v tej dobe mamičky mali mať pripravené. Prišiel čas a Ja som skrze Ducha Svätého vstúpil na túto Zem, skrze lásku a poslušnosť mojej Matky, Preblahoslavenej Bohorodičky Panny Márie. Tento čas bol časom spásy, tento čas bol časom spoluvykupiteľského diela mojej svätej Matky Márie.

Milovaní, ďakujem vám všetkým, čo ste s láskou a úctou slávili tieto sväté dni môjho narodenia, za to vám žehnám. Tiež však ma bolí pohľad, keď i tí moji, ktorí prichádzajú k môjmu oltáru a pristupujú k môjmu stolu, aby prijali moje Telo a Krv, a predsa sú srdcom vzdialení odo mňa a srdcom blízki k materiálnym veciam. Uprednostňujete svoje materiálne veci pred duchovnými, vaše myšlienky sú čiastočne pre mňa, vášho Boha a tiež pre veci, čo vás lákajú. Starosti o materiálne veci vás nemôžu doviesť k mojej hĺbke svätosti. Nemôžete sa ponoriť do hlbiny mojej lásky a nemôžete celkom prijať moje milosti, ktoré chcem každému darovať.

 

Modlitba srdcom je ponorenie sa do mojej blízkosti. Každý, kto sa tak modlí – srdcom, ponára sa do hlbín mojej Božskej lásky, spája svoju dušu s mojou dušou, vášho Spasiteľa Ježiša. Ja som s tým, čo sa ponára do tejto hĺbky, a tak sa spojí so mnou, s vašim Spasiteľom. Nie je dôležité sa veľa modliť, ale veľmi je dôležité, ako sa modlíš, dieťa moje. Ten, čo sa veľa modlí a myšlienkami je ďaleko a srdce ma uzavreté pre moje slová, ktoré chcem mu povedať a nepreciťuje moju blízkosť, či radosť z modlitby, lebo s modlitbou sa spája so mnou, so svojím Spasiteľom a Bohom, ten sa zle modlí.

Dieťa moje, pristúp v tichosti ku mne a zavri si oči, otvor si srdce a len tak chvíľku seď a hovor so mnou o svojich problémoch a Ja ťa budem počúvať. Potom mi hovor o všetkom, čo si prežil v práci a čo by si chcel ešte prežiť. Toto bude medzi tebou a mnou, tvojím priateľom.

Modlitba je veľmi dôležitá vec, aby ste neupadli do pokušenia. Svätý ruženec je silná modlitba. Keby sa všetci kresťania modlili svätý ruženec, verte, že nebolo by toľko hrôzy a vojen, či iných ťažkých hriechov, lebo satan dobre vie, že táto modlitba je veľmi silná a jemu podlomuje moc. Pôsobí vo svete tou mocou, akú teraz má, a to preto, lebo sa vy, moje deti, prestávate modliť svätý ruženec.

Tento svet je v moci satana; on vás ovláda, aspoň tých, čo sa vzdialili odo mňa a žijú moderným životom, ktorý sa volá konzumný život, ktorý vedie do slepoty a zúfalstva. V mnohých častiach sveta je rozšírený ateizmus, či iné náboženstvá, ktoré urážajú moju svätú Matku a odstraňujú kríže, učia bludy a zavádzajú ľudí do klamstva. Búrajú moje domy /kostoly/ či predávajú tieto domy a znesväcujú ich na ohavné obydlia.

Obraciam sa na mojich služobníkov svätej Cirkvi. Počúvajte, čo vám hovorí vás Boh. Hovorím vám, dal som vám moc odpúšťať hriech prostredníctvom a mocou svätej Cirkvi, posielam vás medzi opustených, slabých, slepých, biednych, medzi hriešnikov, posielam vás medzi moje deti, ktorým máte pomáhať, spovedať ich, pomazanie im dávať, moju Pravdu im hovoriť, navštevovať chorých a opustených, starých. Prečo sa tak nekoná? Prečo ste zavretí za bránami svojich obydlí a ste neprístupní tým, čo vás prosia o čas, ktorý im máte darovať? Ste uzavretí na svojich farách, či v honosných palácoch a nedovolíte prísť svojim ovečkám, ktoré som vám daroval, aby ste ich viedli správnou cestou. Či Ja, váš Boh a Spasiteľ, som bol uzavretý vo svojom domčeku v Nazarete? A či som nevyučoval na ulici, v synagógach, v sadoch, na vode, v púšti, v osadách, v domoch? Áno, chodil som a hlásal som novú zvesť o spáse a odpustení.

Predchádzajú vás iní, ktorí hlásajú inú pravdu; pravdu, ktorá je bludom a klamstvom. Lákajú vaše ovečky do iného stáda siekt a spolkov. Vy si vykonáte službu, ktorá nie je vám službou, ale prácou a potom už nech vás nikto neotravuje. Veľa času presedíte pred počítačom a televíziou. Mnohí z vás zasa chcú byť študovaní a veľa titulov mať pred i za svojím menom. Ja nebudem hľadieť na vaše doktoráty, vaše tituly, ktoré ste dosiahli, ale na to, čo si vykonal pre tých, čo chceli ísť ku mne; tí, čo ma hľadali a nenašli. Budem vás súdiť pre vašu ľahostajnosť, pre vaše pohodlie, nevšímavosť, malú svätosť. Nespoliehajte sa len na moje milosrdenstvo, ktoré všetci v kútiku srdca nosíte: „Veď ma Pán zachráni, ak budem ľutovať, On ma nenechá za bránami Jeruzalema.“ Áno, veru áno, ponechám vás za bránami Jeruzalema za vašu ľahostajnosť a zneuctenie môjho Slova.

Ja som si vás povolal do kňazstva, aby ste viedli môj ľud k pokániu a k Pravde mojej. Ja som Pravda a Život, kto mňa počúva, má večný život; kto ma nepočúva, už je odsúdený. Ten, čo ma počúva a koná podľa mojich slov, ten ma je hoden.

Staráte sa len o vaše pozemské statky, staráte sa, aby ste žili moderne a išli s dobou, aby ste neboli na smiech tým, čo hovoria o katolíckej svätej Cirkvi, že je zastaralá o dvesto rokov. Nie o dvesto rokov, ale o dvetisíc rokov! Ja som ten istý, ako keď som učil a chodil po Galilei a uzdravoval a privádzal mŕtvych k životu. Moja smrť bola pre všetkých, nie pre mnohých, ale pre všetkých, aby som zachránil i toho najposlednejšieho hriešnika vo svete.

Chcete veľmi modernizáciu svätej katolíckej Cirkvi, ale Ja si prajem nie modernú Cirkev, ale svätú, svätú, svätú Cirkev, kde budem môcť konať veci, ktoré Cirkev potrebuje. Nie modernizáciu, ale čistotu, čistotu Cirkvi, to je čistotu sŕdc. Neprajem si modernizáciu Cirkvi katolíckej, i keď už mnoho sa znesvätilo a odstránilo z mojej katolíckej Cirkvi. Prajem si jednotu, jednotu katolíckej Cirkvi, nie modernizáciu.

Prečo moji kňazi sa dožadujú, aby sa zrušil celibát? Keď vstupujete do kňazskej služby, vstupujete s vedomím, že zostanete slobodní, a tak celí zostanete pre moje Meno, ktoré máte vtlačené vo vašej duši.

Prajem si, nech zavládne mier a pokoj, poslušnosť k môjmu námestníkovi pápežovi. Neustále mi trháte moje Telo, toto Telo je moja Cirkev. Moje rany krvácajú od nevery tých mojich služobníkov kňazskej služby, ktorí zradili mňa i moje Telo zohavili svojou ťažkou potupou, ktorú dopustili.

 

Moji drahí, obraciam sa na všetkých, čo svedomito a obetavo mi slúžia a pomáhajú tým, čo sú najbiednejší i tým, čo zachraňujú duše, ktoré sú moje. Ďakujem všetkým, čo privádzajú moje duše do košiara a chránite ich svojou modlitbou a požehnaním. Žehnám vás, moji drahí.

 

 

Toto sú moje slová pre moje deti, ktoré sú označené svätým krížom.

Modlitba a láska či úcta a hlavne Eucharistia je veľkou silou proti zlu sveta

29. November 2012

Dieťa moje, svet očakáva koniec sveta a veľa je siekt, ktoré ovládajú démoni, blúdiaci svetom. Tieto sekty, ktoré idú cestou smrti večnej, klamú ľudí.

Dieťa moje, o čase konca sveta vie len svätý Pán Boh, iba Jemu patrí toto poznanie, nikomu inému. Iba svätý Pán Boh je určený sám sebou, kedy bude koniec sveta, lebo iba On stvoril svet a všetko, čo je v ňom, iba Pánovi patrí toto tajomstvo a Pán vykoná to, čo je predpovedané od Jeho Svätosti. Preto nech sa neobávajú ľudia a neupadajú do zúfalstva a strachu.

Kresťania by mali čítať sväté Písmo a prosiť Ducha svätého o pomoc pochopenia slov, čo svätý Pán Boh daroval skrze prorokov a učeníkov a iných zasvätených duší. Toto je však málo prijímané a málo kresťanov číta Písmo sväté. Mnohí prijímajú bludy a nepravdy o konci sveta.

Ten, čo má úprimnú lásku k Pánu Bohu a vieru pevnú, nemôže sa obávať o svoj osud či život. Ten, čo má pevnú vieru, nemôže ho rozkývať nepravda, ktorá je vo svete. Ten, čo sa úprimne a srdcom spája v modlitbe, nemôže sa báť, lebo je spojený so svätým Pánom Bohom a Pán mu dáva milosti pokoja a sebaistoty, odvážnosti a poznania.

Modlitba je veľká a silná zbraň proti diablovým klamstvám. Na človeka diabol kladie špinu, ktorú nosí a ten, čo je slabej viery, podľahne tejto špine a šupinám z démonovho duchovného čierneho slizkého tela. Modlitba a láska či úcta a hlavne Eucharistia je veľkou silou proti zlu sveta.

Dieťa moje malé končím a pozdravujem vás ja, vaša Matka lásky, milujem vás a prosím za vás u môjho drahého Syna Ježiša Krista. Buďte odovzdaní do vôle Božej a dôverujte Pánovi, lebo je dobrý.

 

Ďakujem ti, syn môj, že si prijal moje slová. Ďakujeme všetkým naším deťom v spoločenstve Božej lásky. Amen. Mária Anna – Matka lásky.

Boh je láska, ktorá je veľká a nekonečná.

16. Október 2012

Boh s tebou, drahý môj syn, prihováram sa ti ja, tvoja Matka lásky. Drahé moje dieťa, prichádzam k tvojmu srdcu, aby som sa ho dotkla svojou láskou, tvojej Matky. Dieťa moje malé, prosím ťa, modli sa ešte viac svätý ruženec, prichádzaj k eucharistickému Kristovi a spoj svoje srdce s Jeho, aby si bol silný a otvorený pre návštevu, ktorú prijmeš z vôle Božej. Neboj sa, ale buď v posväcujúcej milosti, aby si bol silný a posvätený.

Ja, tvoja Matka lásky, budem pri tebe a pomáhať ti v úlohe, ktorú ti dá môj drahý Syn Ježiš Kristus. Tvojou úlohou je hlásať Slovo Božie pre tých, čo blúdia a nepoznajú čas doby. Ohlasuj blízky príchod tvojho Boha a Spasiteľa.

Dieťa moje malé, môj drahý Syn Ježiš Kristus oznamuje Jeho blízkosť v zjaveniach a javoch, ktoré sa dejú vo svete. Príchod môjho drahého Syna Ježiša Krista je veľmi blízko. Človek sveta nepozná čas, ktorý je určený a predpovedaný.

Drahý môj Syn, viem, že tvoje srdce sa zachvelo nad touto úlohou. Viem, dieťa moje, že tiež je tvojou úlohou chodiť ku chorým a pokladať ruky nad chorým miestom a v modlitbe prosiť za chorého syna či dcéru. Práve s touto úlohou budú tvoje ústa hovoriť o blízkosti Spasiteľa sveta tak, ako predpovedal. Každý, kto je s tebou, nech koná tak, ako je povedané v Písme: „Choďte do celého sveta a ohlasujte Evanjelium.“

Dieťa moje malé, tvoje myšlienky sú a starosti, ako všetko postavíme, keď nám chýbajú financie. Dieťa moje, maj väčšiu vieru a Boh svätý ti pomôže. Nespoliehaj sa na človeka, ten ti nepomôže, lebo bohatý je tvrdého srdca a tam je duch lakomstva. Spoliehaj sa na Božiu pomoc, lebo svätý Boh môže všetko vykonať. Tvojou myšlienkou nech je Boh a Božia svätosť, pomoc chorým a hlásanie Evanjelia chudobným v duchu. Toto nech je, dieťa moje, tvoje všetko, aby si potom prijal Božiu odmenu.

 

Modlitba za chorých je skutok milosrdenstva;

Danie milodaru je skutok lásky;

Hlásanie slova Božieho je skutok, ktorý svätý Boh miluje nadovšetko, lebo Slovo Božie je Pravda a Pravda je od Boha.

Toľko je na zemi, dieťa moje, klamstva a Pravda je utláčaná, Božie Slovo je málo hlásané na verejnosti. Podporujú nepravdu tí, čo nenávidia Pravdu od Boha a klamú a hovoria nepravdu o Božej láske a spáse. Zlé slová sa vynášajú do ľudských myslí až diabolské nepravdy sa hovoria o mojom drahom Synovi Ježišovi Kristovi, ktoré bolia moje Nepoškvrnené Srdce duchovnou bolesťou.

Človek, dieťa moje malé, uráža svojho svätého Boha najväčšími hriechmi, čo človek môže konať. Uráža Stvoriteľa svojho a veľké klamstvá hovorí o Bohu, ktorý spasil svet. Veru, dieťa moje malé, trikrát beda tomuto svetu za urážky, ktoré človek koná voči svätému Pánu Bohu; človek dostane to, čo si zaslúži.

Moje Srdce je v smútku duchovnom, ako ľudstvo kráča veselo do tlamy príšery. Nechcú poznať Božiu lásku, nechcú poznať Božie milosrdenstvo, nechcú poznať Božiu krásu, nechcú poznať Slovo Božie a Pravdu so Slovom Božím. Odmietajú Božie varovanie, odmietajú všetko, čo je sväté. Ľudstvo vo veľkej miere prijíma klamstvo od tých, čo vládnu vo svete. Ľudstvo prijíma diablovu ľstivosť, ktorá láka ľudské srdcia do zúfalstva a tmy, z ktorej sa už mnohí nevrátili a odišli až do večného zatratenia.

Človek nechce pomoc od Pána Boha svätého, ale prijíma pomoc od diabla, ktorý zneužíva ľudskú slabosť a nepoznanie pre svoj prospech, a to je, čo najviac duší strhnúť do zatratenia. Veľkú má úrodu, veľkú to má úrodu týchto duší, ktoré sa nechali oklamať leskom diablovým, týmto svetom, ktorý je naplnený démonmi z pekla.

Pýtaš sa, môj malý syn, odkiaľ je toľko zlých duchov. Z pekla sa uvoľní mnoho démonov pre každodenný ťažký hriech človeka, ktorý sa koná dňom i nocou. Mnohí boli vrhnutí do pekla a keď môj Syn zvíťazil nad satanom, keď vstúpil do podsvetia, ako oslávený Spasiteľ a Boh, vrhol milióny démonov do pekla a boli uzavretí pred svetom. Terajší i minulý čas však už dovolil človek uvoľniť z pekla milióny démonov, aby zvádzali ľudí a ich duše strhávali do pekla. Avšak terajší čas je veľmi, veľmi hriešny. Za každý ťažký hriech, čo človek vykoná, je spustený z väzenia jeden démon zla. Koľko ťažkých hriechov človek vo svete vykoná, a tak prepustí nevedomky démona zla z pekelného zovretia na zem. Veru, dieťa moje, zem je zaplavená miliónmi zlých a na podobizeň hrozných démonov zla. Títo démoni konajú zlo vo svete a strhávajú ľudské duše do zatratenia. Keď ich bude viac ako 20 miliárd, svet budú ničiť hroznými vojnami a katastrofami, a tak človek bezbožný sa bude rúhať voči svätému Bohu ešte viac a viac. Toto číslo je veľké, ale nie konečné. Človek sa musí zmeniť a prestať urážať svätého Pána Boha, aby sa predišlo tomu najhoršiemu, čo človek môže očakávať a to je nukleárnej veľkej vojne, ktorá sa dá ešte odvrátiť modlitbami, pôstom a láskou človeka ku človekovi. Ak však človek neposlúchne Božiu výzvu a varovanie, potom príde čas veľkej tmy, ktorá pohltí svet a vo veľkom odídu milióny ľudských duší do zatratenia za všetko, čo zlé vykonali.

 

Som veľmi, veľmi smutná ja, Matka Kristova a Matka ľudského pokolenia, že láskavý svätý Boh sa skláňa k ľudskému rodu a veľký svätý Boh plný lásky prosí svoje stvorenie, ľudstvo o obrátenie sa; prosí ľudstvo láskavým slovom a súcitným pohľadom na ľudstvo sveta.

Ja, Bohorodička Ježiša Krista, som posielaná svojím Synom, aby som volala a prosila ľudstvo k pokániu a prijatiu Božej lásky.

 

Zanechajte hriech;

Zmeňte svoje životy, ktoré sú životmi bez svätého Pána Boha;

Kľaknite, prosím, na kolená a proste o odpustenie svojich vín;

Svätý Pán Boh vám určite odpustí a požehná svet.

 

Dieťa moje, toto je svet, v ktorom žiješ. Tisíce duší, ktoré urážali Pána Boha svätého, padajú ako lístie zo stromu do priepasti pekelnej. Smutné je moje Srdce, keď moje oči a uši počujú od mojich synov svätej služby – kňazov či učeníkov teológie, že peklo nie je, ale iba niečo, čo človeka trápi tu, na zemi. Neveria v skutočné peklo – priestor, kde je veľké zúfalstvo, bolesť a prítomnosť satana. Toto nie je dobré pre tých, čo tak hovoria, lebo práve z týchto neveriacich v peklo, je v pekle veľké množstvo zatratených duší.

Ja, Matka lásky a Matka Ježiša Krista, vám hovorím, moji drahí, že peklo je skutočné a veľmi, veľmi hrozné, veľmi, ale veľmi hrozné. Moderný človek neverí v peklo ani v svojho Pána Boha. Verí len  materializmu a zlatu, hudbe, drogám a žije hrozným a nečistým, posadnutým, démonickým životom a hriechu, ktorý je cesta do pekla.

Moje materinské oči vidia tú spúšť v ľudských srdciach. Dňom či nocou sa ľudské srdcia vzďaľujú od Božej lásky a svetla, večného bytia s Pánom Bohom. Dieťa moje, svätý Pán Boh preto vykoná poslednú i prvú záchranu pre človeka, pre jeho dobro, aby sa človek spamätal; to je to, čo už ti bolo oznámené – Boží malý súd nad svedomím človeka. Je to očista či varovanie pred tým, čo človek koná, aby spoznal Božiu moc a prítomnosť Božiu blízko človeka a vo svete. Človek spozná svoje hriechy a spozná, že všetko, čo koná zle, uráža Stvoriteľa. Toto je pre človeka istá záchrana pred tým, čo ho očakáva po smrti.

Dieťa moje malé, ty poznáš čas a vieš, čo môže človek očakávať z tohto varovania svedomia a duše. Spojte svoje srdce s mojím a proste za všetkých hriešnikov sveta. Proste za svoje rodiny a deti, ktoré sú zvádzané týmto svetom.

Modli sa, môj drahý syn, za všetkých, čo ti svätý Pán Boh pošle do cesty.

 

Spoločenstvu Božej lásky odkazujem, že ich milujem a ochraňujem ich svojimi lúčmi z môjho Nepoškvrneného Srdca, ktoré žiaria nad týmto miestom Božej lásky. Dieťa moje drahé, prosím všetkých, čo sú členmi a zasvätenými deťmi bratstva Ježiša Krista, aby sa ponorili do hlbín Božej lásky a nechali sa viesť Božou svätou vôľou, ktorá je istota a mier srdca.

Nech ste radosťou mojou a tiež svätého Pána Boha, ktorý si vás vyvolil a je vám bližšie, ako si len viete predstaviť. Buďte k sebe zhovievaví a v láske sa majte, modlite sa jeden za druhého, milujte sa tak, ako Ježiš miloval svojich apoštolov a svet, za ktorý bol zabitý na kríži. Nech ste k sebe úslužní tak, ako sú v nebi svätí. Buďte bratmi a sestrami, moji drahí, počúvajte a prežívajte slová, ktoré sú vám, skrze vášho brata, darované. Len láska a pokora vás privedú na cielenú cestu, po ktorej máte ísť.

 

Ja, vaša Matka lásky, vás neustále volám k modlitbe, aby ste zotrvali v pokoji a vo svetle Božom. Majte všetkých v úcte a všetkých, čo k vám svätý Pán Boh privedie, majte v úcte a v láske.

Boh je láska, ktorá je veľká a nekonečná.

Božia láska vstupuje do všetkého, čo človek má a pozná.

Božia láska je svetlo, ktoré je svetlom neprechodným pre tých, čo konajú zlo.

Božia láska je viera a pochopenie, štedrosť, obeta, krása, vernosť, čistota, radosť, pokoj, život.

Božia láska je Boh – Otec, Syn a Duch Svätý; toto je Boh v jednej Trojici, jednej podstaty, jednej moci, krásy, večnosti, všeprítomnosti. Boh je veľká Svätosť, ktorá je mocná a nesmrteľná. Je to veľké tajomstvo, ktoré sa nedá pochopiť celú večnosť.

Božia láska je tak veľká a čistá, ktorá sa vylieva na všetky stvorenstvá v nebi i na zemi.

Bez Božej lásky by nebolo ničoho, ani anjelov, ani človeka. Človek bol stvorený na Boží obraz z lásky a z lásky mu bol vdýchnutý Duch Boží – nesmrteľná duša. Toto je malé tajomstvo Božej lásky.

Milujem vás, moji drahí a svojím ochranným plášťom si vás skrývam. Vaša Matka lásky. Amen.

 

Ďakujem ti, môj malý syn, že si vytrval a napísal si moje slová lásky. Žehnám ťa v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Buď v pokoji. Tvoja Matka lásky Mária Anna.

Moja svätosť a láska je nekonečná, moja trpezlivosť je veľká a spravodlivosť je svätá

28. September 2012

Pochválené nech je meno tvoje. Amen. Pozdravujem ťa, môj brat, priateľ, syn. Prichádzam k tvojmu srdcu, aby som odovzdal moje slová človeku sveta. Ďakujem ti, brat môj, že si prijal  moje volanie a prijal si moje slová, ktoré ti poviem.

Moja Svätosť a Láska je nekonečná, moja Trpezlivosť je veľká a Spravodlivosť je svätá. Preto toto hovorím, aby každý poznal moje Srdce, ktoré je veľké a milosrdné pre každého človeka. Ja som Boh veľký a večný, som Boh, ktorý stvoril všetko, čo človek pozná, ale i nepozná. Moje stvorenie je veľké a mocné. Človek je slabý rozumom pochopiť veci nadprirodzené, lebo sú človeku utajené a tiež veci hmotné; Zem, moria, hviezdy, vesmír, človek pozná len nepatrne, skoro nič, čo je stvorené mojou láskou a mocou vášho Boha. Človek by pochopil omnoho viac, či viac by dostal mojich milostí poznania odo mňa, keby ma uctieval a volal ma o pomoc, ale človek sveta je pyšný a hrdý na to málo, čo dokázal. Veľa vecí bolo vnuknutých od diabla vedcom a tým, čo sa volajú pokrokoví, na škodu či smrť človeka. Ale veľa som dovolil a veľa som daroval milostí tým, čo ma milovali a prosili o pomoc. Daroval som svetu milosti a tých, čo pracovali a vyvíjali súčasné veci, ktoré majú pomáhať vám, ľuďom i svetu.

Ja som Boh, ktorý všetko riadi a obnovuje, všetko oživuje a skrášľuje; Ja som váš Boh, ktorý hľadí na dobrých či zlých. Milujem, ale i trestám. Áno i trestám, ale svätou spravodlivosťou pre večné šťastie toho človeka, ktorý je potrestaný. Moja láska je láskou šťastia a nekonečného blaha; moja láska je láskou - nepochopiteľným milosrdenstvom. Ale i moja spravodlivosť je z lásky ku každému jednotlivcovi či celku, aby som zachránil dušu či duše od večného zatratenia. Moja láska dáva všetko, čo človek potrebuje, aby žil vo svete a volal moje Meno. Áno, moje Meno je v mnohých národoch zabudnuté či potupované; moje Meno je znesvätené a Boh je vám nepotrebný. Tisíce ľudí na svete žije bez môjho Mena a tisíce ľudí nepozná moje Meno.

Ja som váš Boh – Hospodin, ktorý bdie nad vami a starám sa o všetko, čo je potrebné pre chod dejín. Ja som Boh, ktorý je zneuctievaný a preklínaný; Ja som Boh, ktorého v moderných častiach národov nechcú a nepotrebujú, lebo si vybrali kráľa – materializmus. Tento kráľ – materializmus človeka dovádza do dychtivého súboja o čas a zhonu po peniazoch a dobrého bezstarostného života. Tam nastupuje pýcha a ateizmus. Boj o postavenie a dobre platené miesta z človeka konajú bezcitné stvorenie.

Veru, veľká je zloba medzi človekom a človekom zeme. Nenávisť a tvrdé srdcia človeka sú veľké, chaos vo svete stúpa a bezbožnosť tiež. Rúhačstvo v mnohých národoch je veľká a vraždenie tiež. Satan ovláda mnoho, mnoho ľudských duší a sŕdc. Klamstvo, ktoré je za pravdu, je každý deň či noc. Pravda je klamstvo a klamstvo je pravda. Ľudský život, ktorý je vám darom odo mňa, je neocenený. Veľa ľudí si neváži dar, ktorý som daroval človeku a siaha si po svojom dare života. Toto vám hovorí Boh, ktorý všetko vidí a pozná. Každý človek, ale i každý národ sa mi bude zodpovedať v deň veľkého súdu.

Ty, človeče sveta, ktorý trúfalo urážaš svojho Stvoriteľa – Hospodina, ti hovorím, prichádza čas mojej pomsty, toto hovorí tvoj Boh. Áno, mojej pomsty za všetky urážky a ťažké hriechy, ktoré si ty, človeče, vykonal. Prichádza čas odplaty mojej svätej spravodlivosti. Ja som veľký a strašný Boh, ktorý v deň, ktorý je dňom mojej odplaty, bude pre každého človeka hrozný. Kto obstojí pred mojou Tvárou? Veru, veru, hovorím vám, málo duší obstojí, lebo deň, ktorý som si stanovil pre osiatie pliev od zrna, je veľmi, veľmi blízko.

Veľakrát som sa k vám prihováral, skláňal, aby ste sa zmenili a ponorili sa do môjho svetla lásky, ktoré neustále vyžaruje moje veľké Srdce lásky. Bezohľadne a bez záujmu prechádzate okolo môjho chrámu, či dokonca z mojich chrámov robíte domy a sú predávané na iné účely, na aké boli určené. Ste ľudia bez záujmu o Božie Zákony a nepočúvate moje volanie, lebo sú zatvrdnuté vaše srdcia. Žijete v tme hriechu, ktorý vás vedie do večnej záhuby a toto je pravda, že peklo, o ktoré svet nemá záujem a neverí, je plné tých, čo žili len pre žalúdok a smilstvo či slúžili zlu. Toto hrozivé peklo je priepasť, ktorá nemá východu, len dno plné hroznej páľavy, bolesti a šerednosti. Svet neverí v peklo, lebo človek žije ľahkým, hýrivým, oplzlým životom. Práve toto je cestou širokou, ale nesmierne nebezpečnou pre večnosť.

Vy, ľudia, čo vlastníte veľké statky, milióny, zlaté kľučky, veľké paláce a od ľudskej dychtivosti po majetku bohatnete na úkor tých, čo ťažko pracujú a málo dostávajú, aby potom krvopotne uživili svoju rodinu a vy, čo sa kúpete a topíte vo veľkom bohatstve, budete utopení v ohnivom jazere, na dne pekelnom. Veru, veru, hovorím vám, žijete hýrivým životom, pohoršenia konáte, pýchou ste nasiaknutí až do špiku kostí, márnotratnosťou žijete a utrácate na pominuteľných veciach, ktoré nepotrebujete, ale pre svoju pýchu tak konáte. Pomáhajte vy, čo ste bohatí tým, čo žijú v chudobe, pomáhajte všetkým, čo majú veľa detí či starým, chorým, aby ste mali i tu, v nebi, hojnú úrodu dobrých skutkov. Veru, veru, hovorím vám, bohatému a lakomému ťažko bude pri súde, ktorý je súdom svedomia človeka a skutkov, ktoré vykonal dobré či zlé.

Život plynie veľmi rýchle, ani sa nenazdáš a tvoj život skončí a tvoje bohatstvo ťa nezachráni pred večnou potupou a utrpením. Ty, človeče sveta, ktorý si bohatý a pohoršuješ sa nad mojimi slovami, toto ti poradím Ja, tvoj Boh: využívaj svojho majetku až do poslednej chvíle svojho života a raduj sa zo svojho bohatstva až do chvíle, pokým si ťa nepovolám. Potom, človeče sveta, už budeš iba plakať, kričať, prosiť, v bolestiach sa zvíjať a na hrôzu hľadieť, na tvár satanovu, ktorá je hrozivá. Toto je pre teba, človeče, odmena.

Keby človek žil tak, ako som určil a daroval som svoje Zákony pre človeka a dodržiaval ich, bolo by vo svete oveľa krajšie a ľahšie by sa žilo všetkým ľuďom sveta. Veľké sumy peňazí sa vkladajú do satanovej výroby zbraní, aby človek s nenávisťou zabíjal človeka vo veľkom a utrpenie konal. Tí, čo vládnu z moci temna na tejto zemi, riadia všetko, čo sa volá ekonomika a iné. Veru, toto je tá časť temna, ktorá je vám napísaná v apokalypse svätého Jána.

Prichádza ten, čo sa bude nazývať Spasiteľ svetovej ekonomiky a hrozný vládca, ktorý bude vládnuť nad zemou, ktorá mu bude prináležať. Veru tak je, prichádza človek zla, ktorý strhne masy a zavládne teror, ktorý potrvá niekoľko mesiacov či rokov. Toto je ten, čo bude žiadať poslušnosť a klaňanie sa mu, aby vládol všetkým. Toto je antikrist, syn satana, ktorý je veľká a silná obluda, ktorá strhne tisíce, tisíce duší so sebou. Veru, hovorím vám, ľudia sveta, prídu zo začiatku pekné chvíle, keď nastúpi tento človek zla, ale neskôr pohltí všetkých, čo sa mu oddajú. Toto je moja Pravda, ktorá vás má doviesť na správnu cestu, cestu spásy. Amen.

 

Brat môj, teraz hovoriť budem pre moje verné deti, ktoré sa ku mne utiekajú a Cirkev svätú. Milované moje deti, Ja, váš Trojjediný Boh, sa k vám prihováram a žehnám svätú Cirkev i všetkých vás, ktorí milujete svoju Cirkev. Milované moje deti, vytrvajte vo svornosti a v láske jeden k druhému, buďte ako bratia a sestry. Milujte sa a modlite sa. Nech je vám svätá Cirkev rímskokatolícka, gréckokatolícka, pravoslávna svätá Cirkev ako i ďalšie cirkvi, kde prijímajú krst a kríž, Matkou a Oporou vo vašom živote. Nesmiete sa navzájom osočovať a zle o sebe hovoriť. Buďte jedno veľké spoločenstvo v Kristovi Pánovi; toto je spoločenstvo kresťanov.

Veru, veru, hovorím vám, každý je po svojej smrti odsúdený pre svoje dobré či zlé skutky. Každý je súdený a odsúdený, akú lásku má vo svojom srdci. Ten, čo konal z lásky k blížnemu dobré skutky, ten je blízko neba a je možno vynesený do neba, ak nemá iné hriechy, za ktoré musí ešte zaplatiť do posledného haliera. Amen.

Hovorím vám, Cirkev je roztrhaná tak, ako bolo dotrhané moje Telo. Ľudská pýcha a hriech v minulosti rozdelil jednotnú svätú Cirkev na všelijaké cirkvi, ktoré poznáte v tejto dobe. Ja však vám hovorím, keď prídem druhýkrát na túto zem, zjednotí sa Cirkev v jedno tak, ako to bolo na počiatku. Židovský štát a viera sa obráti zo židovskej na kresťanstvo. Toto bude znamením; tesne predtým sa to stane, ako prídem v sláve na túto zem.

Deti moje, prosím vás, vy, čo žijete pre mňa, vášho Spasiteľa a modlíte sa a prijímate moje eucharistické Telo a Krv, počúvajte, čo vám hovorí váš Spasiteľ. Vy, čo sa súdite za pominuteľné veci so svojím bratom či sestrou alebo blížnym, nekonajte tak, lebo lepšie je prísť ku mne nahý, ako odetý neprávosťou, či hriechom voči blížnemu, lebo budete súdení a odsúdení.

Deti, ten, čo vlastní vo svojom srdci hriech neodpustenia voči blížnemu, nech odpustí a zmieri sa v láske, aby som Ja odpustil tomu, čo tak vykoná.

Milovaní, každý, kto ma volá: „Pane, Pane“ a koná pohoršenie a nenávisť v srdci nosí, nie je ma hoden.

Veru, veru, hovorím vám, úzka je cesta do kráľovstva môjho Otca. Toto je vám potrebné, aby ste prešli touto cestou do kráľovstva môjho Otca:

· láska, láska, láska;

· pokora, pokora, pokora;

· modlitba ruženca;

· modlitba;

· pôst;

· viera, viera, pevná viera;

· dobré skutky – teda skutky milosrdenstva;

· čisté srdce, čistá myseľ;

· odovzdanosť;

· štedrosť;

· byť tak jednoduchý, ako malé štvorročné či päťročné dieťa čistého srdca;

· nesmiete klamať či vymýšľať si;

· vy, čo ste katolíckeho vierovyznania, pristupovať ku sviatostiam a Eucharistii čo najčastejšie a k svätej spovedi;

· dodržiavať desatoro Božieho zákona.

 

Toto je moja rada, moji drahí; toto je Cesta, po ktorej choďte a dostanete veniec spásy.

 

 

Obraciam sa na mojich služobníkov svätej Cirkvi katolíckej.

Počúvajte môj hlas, moji drahí, lebo Ja som si vybral vás a hovorím k vám s láskou, ktorú nosím k vám. Milovaní, konajte tak, ako vám svätá Cirkev hovorí. Slúžte v pokore a s láskou, veďte moje deti po správnej ceste svätosti, hovorte v kázňach o pravde, ktorá je utajovaná a nechcená. Táto pravda je, že diabol strháva tisíce duší do zatratenia, lebo človek nevie, že zatratenie v skutočnosti existuje. Hovorte, moji drahí, o pokore, o láske, o odpustení, o modlitbe svätého ruženca, že túto modlitbu je potrebné sa modliť i v tejto modernej dobe, ktorá je veľmi ťažká pre človeka a jeho duchovnú náplň odo mňa, keď sa človek nespája so mnou v modlitbe.

Táto doba je a bude ťažká pre verného kresťana, ktorý ma nezaprie, ale Ja budem pri každom blízko a pomôžem každému v ťažkej chvíli. I vy, moji drahí, vytrvajte pevne stáť na ceste, po ktorej ste sa vybrali, lebo veru, hovorím vám, i z vašich radov ma mnohí zradili i zradia tak, ako učeníci, ktorí ma opustili. Čas skúšok vernosti nastúpi a ukáže sa pravá tvár kresťana. Mnohí odpadnú od pravej viery. Moja Cirkev bude skúšaná a preosiata skúškami, v ktorých vytrvá iba ten, čo pevne stáť bude na strane lásky a vernosti. Amen.

Modlite sa, moji drahí služobníci svätej Cirkvi a zotrvajte verne stáť pri mne, vašom Majstrovi a Spasiteľovi. Už mnoho judášov ma zradilo a veľa moje oči videli, ako trhajú moju svätú Cirkev vlci odetí v baránkovej koži. Za storočia veľa bolo ukrivdené tým, čo hlásali pravdu a žili sväto. Veľa neprávosti tiež vyšlo práve od tých, čo trhali moje Telo – mystické Telo svätej Cirkvi. Títo už dostali zadosť.

Žehnám vás, moji drahí služobníci mojej svätej Cirkvi. Dávam vám silu a Ducha svätosti pre vašu službu – nie prácu, lebo vy ste služobníci mojej svätej Cirkvi. Milujem vás Ja, váš Boh a Spasiteľ. Amen.

 

Ďakujem ti, môj drahý brat, za tvoju vytrvalosť. Buď mi verný. Žehnám ťa, tvoj Brat Ježiš Kristus. Aleluja.

Toto malé Slovensko sa vzďaľuje od koreňov viery svojich otcov a matiek

28. September 2012

Buď pozdravený a požehnaný môj syn, priateľ, brat, volám ťa k písaniu mojich slov, aby som povedal tebe i mojím bratom a sestrám moje slová lásky a milosrdenstva.

Brat môj, Ja, tvoj Brat Ježiš, ktorý prichádzam k tvojmu srdcu, aby som povedal slová, ktoré ťa majú podporiť a potešiť, či usmerniť v tvojom živote, tak pristupujem do vnútra tvojej duše, a tak tvoja duša hovorí a tvoje telo či ruka zapisujú slová, ktoré chcem povedať. Toto je spojitosť ducha a tela. Moja moc je neobmedzená, tak i moja láska je veľká a moje milosrdenstvo nekonečné.

Brat môj, prichádzaš na pozemok, kde ste začali budovať príbytky. To je veľmi dobre. Žehnám toto dielo, ktoré je potrebné stavať s láskou a oddanosťou. Požehnám každému, kto s láskou a oddanosťou pristupuje k práci a s vierou sa odovzdáva do mojej svätej vôle.      Brat môj, buďte jeden druhému nápomocní, pomáhajte si a s láskou sa raďte. Brat môj, keď prídete na toto miesto sa modliť a príde môj služobník mojej svätej Cirkvi, požiadajte ho, aby požehnal tie základy i všetko, čo je okolo, aby toto miesto bolo čisté.

 

Brat môj, keď sa prídete modliť, pristupujte s vážnosťou k modlitbe, ktorú budete hovoriť. Odovzdajte to:

- za pokoj a silu vás všetkých,

- za lásku a spojenie vašich sŕdc,

- za pomoc duchovnú i telesnú,

- za obrátenie sŕdc pre tých, čo sú vzdialení odo mňa, aby som ich prijal;

- za duše v očistci,

- za Slovensko, ktoré je nádobou, z ktorej sa stráca olej viery.

 

Áno, toto malé Slovensko, ktoré podstúpilo toľko útrap a poníženia, kde žili ľudia verní mne, svojmu Bohu a Matke Sedembolestnej, sa vzďaľuje od koreňov viery svojich otcov a matiek. Tento tvoj malý národ, ktorý milujem a chránim ho i moja Matka a vaša Patrónka Sedembolestná, je na ceste duchovného spustošenia a biedy. Útoky na vašu vieru, ktorú ste dostali od mojich verných služobníkov Cyrila a Metoda, pošliapavate a zabúdate. Mnohí, v tvojom národe, kľajú a iné ťažké hriechy konajú. Úcta ku mne, vášmu Spasiteľovi a Matke Sedembolestnej, upadá a mladé duše prestávajú mať záujem o vieru a modlitbu.

Veru, veru, hovorím ti, môj brat a syn, toto Slovensko, ktoré kráčalo za hlasom mojím a mojej drahej Matky, Patrónky Slovenska, upadá. Veľa, veľa hriechu sa koná v tomto národe, veľa duší je na ceste k zatrateniu, veľa nenávisti a nelásky je v srdciach tohto národa, závisť a ohováranie je medzi vami, týmto národom slovenským. Vytratila sa z vás láska, úcta, pokora, skromnosť, pohostinnosť, prajnosť, priateľstvo. Toto bolo v srdciach ľudí Slovenska v minulosti. S láskou a úctou, človek z tohto malého národa, pristupoval do chrámu a tiež na kolenách sa modlili vaši otcovia a matky ruženec, ktorý moja svätá Matka počúvala a obety vďaky či oddanosti prinášala mne, vášmu Bohu a Spasiteľovi.

Milujem tento malý tvoj národ slovenský i keď je veľa hriechu v ňom, ale ešte sú v tomto národe duše verné mojej svätej Cirkvi a môjmu Božskému Srdcu, či Srdcu Nepoškvrnenému, teda i vašej Matke Sedembolestnej. Práve tieto verné duše ma zmierňujú a konajú zo mňa láskavého Otca a prosby mojej Matky, ktorá neustále chráni tento národ slovenský pred mojou spravodlivosťou. Modlitba ruženca a obety tých, čo trpia a odovzdávajú svoje utrpenie za hriešnikov, zmierňuje moju spravodlivosť nad vami.

Chráňte sa všetkého, čo nie je odo mňa, chráňte sa temnej televízie, ktorá ničí vaše svedomie a cit k láske a k čistote srdca. Chráňte sa modernizácie v Cirkvi, ktorá je nebezpečná a je od diabla. Toto vám hovorím, svätosť, pokora a celí sa odovzdajte mne, vášmu vernému Bohu a Spasiteľovi. Chráňte sa alkoholu, lebo i toto pochádza od diabla. Chráňte sa smilstva a nevery, toto je to, čo zo mňa koná spravodlivého Boha, aby som ukončil toto, čo ničí rodiny, a to je rozchod či odlúčenie otcov či matiek od detí a detí od rodičov. Materializmus je vnuknutý či vložený do sŕdc od samého satana. Láska k peniazom je v tomto národe príliš veľká.

Obraciam sa k mladým mojím deťom, neotvárajte sa materializmu a lesku zlata. Žite skromne a vaše srdcia budú šťastné. Neprijímajte do svojich sŕdc všetko, čo sa vám ponúka, lebo stratíte slobodu svedomia. Chráňte sa príliš hriešnej hudby, ktorá ničí vašu psychiku a sluch telesný, ale i duchovný. Deti moje mladé, chráňte sa drog, alkoholizmu, smilstva, nadávok, mágie. Nenechávajte si veštiť svoj osud. Váš osud poznám iba Ja, váš Boh, lebo iba Ja som vám ho vpísal do vášho života. To ostatné je diablova ľstivosť, ktorá vás klame a vedie do zúfalstva a slepej uličky. Deti moje mladé, chráňte sa osočovania, neúcty ku starým, ale i mladým, buďte čistého jazyka. Milujte blížnych a pomáhajte tým slabším. Milujte rodičov, modlite sa a zhovárajte sa so mnou, Ja vás počúvam i keď to nevnímate, ale Ja vás počúvam a tiež sa vám prihováram. Žite v harmónii, chráňte si čistotu, milujte všetko, čo je dobré a zlé nenáviďte. Všetko, čo diabol ponúka je pre stratu vašej slobody a večnej slávy.

 

Žehnám všetkých mojich bratov a sestry v spoločenstve Božej lásky. Žite pre toto spoločenstvo, ste zakladateľmi tejto komunity, preto sa musíte celí odovzdať do tohto spoločenstva. Veru, veru, hovorím vám, na dvoch stoličkách sa sedieť nedá, ale iba na jednej. Buď pôjdete vľavo alebo vpravo, buď budete hľadieť za seba alebo pred seba. Každý ste slobodného myslenia a vôle. Sami sa rozhodnite, kam budete smerovať, či do sveta alebo budete pracovať pre mňa, vášho Spasiteľa.

Brat môj, ďakujem ti, že si prijal s pokorou moje slová, ďakujem všetkým, čo pracujú s láskou pre toto moje i vaše dielo Božej lásky. Žehnám a objímam tých, čo obetavo pracujú len pre radosť a nie pre peniaze.

 

Žehnám ťa, môj syn a brat, priateľ, som s tebou, modli sa za spoločenstvo s buď dobrým vodcom mojich vyvolených detí. Som s vami a toto miesto si chráňte od hriechu i zvnútra: žiadny hnev, žiadna nadávka, žiadne ohováranie, žiadna lakomosť a vypočítavanie nech tu nie je, ale len štedrosť a pokoj.

Toto vám hovorím, chráňte sa hriechu, lebo toto miesto je spojené s nebom a žehnám toto miesto, moje nohy sú položené na tomto mieste a moja náruč je otvorená pre každého. Amen.

Stránka 1 z 3

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: