Hovorím vám, moju nekonečnú lásku vystrieda moja svätá spravodlivosť, ktorá bude prísna

26. Jún 2012

Buď pozdravený a požehnaný brat môj, priateľ, syn, pristupujem k tvojmu srdcu, aby som ti daroval moje slová pre človeka sveta. Dieťa moje ozývam sa ti Ja, tvoj Trojjediný Boh a s láskou ti odovzdávam moje posolstvo pre svet. Nech toto posolstvo sa nesie medzi ľudí a snažia sa ho prijať.

 

Ja, váš Boh, ktorý bdiem nad vami dňom i nocou a riadim vaše kroky, oživujem vás, posilňujem vás, dávam vám Slnko, ktoré vás zohrieva a život obnovuje skrze lúče tepla. Toto Slnko, ktoré som stvoril, aby dávalo život tejto Zemi, svieti na vás, na dobrých i zlých. Tak i Ja milujem vás, váš Boh, dobrých i zlých a nie je mi jedno, kam kráčate a ako žijete. Moja Láska je veľká a moja Svätosť tiež. Bdiem nad vami a chránim Zem od vonkajších nebezpečenstiev, ktoré číhajú na celú Zem. Riadim celý vesmír a obnovujem hviezdy či planéty, riadim celé galaxie vo vesmíre; sú mi blízke, lebo som stvoril to, čo vidíte, ale i to, čo nevidíte vo vzdialenom vesmíre. Ale najbližšia, k môjmu Božskému Srdcu, je Zem, ktorá je naplnená mojím stvorenstvom a spasená a vykúpená Krvou môjho Jednorodeného milovaného Syna Ježiša Krista, vášho Pána a Spasiteľa. Skrze toto spasenie a Krv, ktorú môj Syn a váš Spasiteľ a Pán Ježiš podstúpil, milujem toto ľudstvo a túto Zem ešte viac ako pred spásou ľudstva. Váš Pán a Spasiteľ sveta ma miloval viac ako svoj život a odovzdal sa do mojej svätej vôle.

 

Ja som Boh, a preto som sa zmiloval nad svetom a otvoril som brány nebies pre pokoru a lásku svojho Jednorodeného Syna a vášho Pána Ježiša Krista. Skrze Ježiša Krista a Pána vášho prídete ku mne tí, ktorí milujete a veríte v neho. Len Ježiš Kristus, Pán váš, môže vás priviesť ku mne a predstaviť vás mojej Božskej Velebe a Svätosti.

Pamätajte, čo vám hovorím, váš Trojjediný svätý Boh: Ten, čo popiera Ježiša Krista, môjho Jednorodeného Syna a vášho Pána a Spasiteľa, nevstúpi do nebeskej slávy, ale zostane vonku, v tme a chlade, lebo odmietol lásku, ktorá sa obetovala i za toho, čo odmietol svojho Pána a Spasiteľa svojho.

Ja, váš Boh, vám hovorím: Každý, kto koná zlo, bude potrestaný a odsúdený; za všetko zlo, čo koná človek musí raz si odpykať v ťažkom väzení až kým nevyplatí posledný halier za to, čo vykonal zle voči mne - Bohu a blížnemu, ale i svetu samému.

Preto vás vyzývam k poslušnosti a čistote vášho srdca: Nech sú vaše ústa čisté slovom, nech vaše ruky konajú dobro a vaše oči hľadia s láskou, nech vaše srdce bije pre lásku a vaša myseľ myslí len na dobré skutky. Buďte dobré ľudské bytosti; bez lásky a úcty, či pokory, sa ľudstvo dostane do područia zlých démonov, čo už je a čo sa stupňuje pre zlobu a hriech človeka. Človeče sveta, kam sa rútiš a kam kráčaš? Do tlamy veľkej príšery, ktorá sa volá pýcha; pýcha ľudská, ktorá ničí všetko dobro, čo vlastní ešte človek sveta.

Okolo sveta je stočený, na trikrát, had; ten starý had satan, všetkého zla, čo sa deje a koná vo svete a človek podstupuje a klania sa tomuto zlu, čo vládne svetu. Tento diabol – satan sa omotáva okolo Zeme, ale i okolo tých, čo nemilujú mňa – Boha, ktorý sa teraz k vám prihováram. Tento slizký a odporný had strháva tisíce duší do priepasti pekelnej, a tak tieto duše končia v ohni večnom. Satan, ten odveký nepriateľ, má moc, ktorú mu dávajú ľudské srdcia a pýcha. Keď človek sveta ma vyradí zo svojho života, nastupuje iný vládca, vládca temna – satan, ktorý si privlastňuje to, čo mu nepatrí a to ste vy, ľudské bytie, ktorí ste boli stvorení na môj obraz. Vy nepatríte do tmy a nekonečného nepokoja a útrap, či ohňa a bolesti. Každý človek vyšiel zo Svetla a Lásky do sveta, kde mi mal slúžiť a pracovať na tejto Zemi, aby raz vošiel, po svojom živote, do môjho kráľovstva v nebi. Diabol vládne vo svete a vládne i vo vás, v ľudských srdciach. Pokiaľ, človeče, nezmyješ to zlo zo svojho vnútra a nezbavíš sa démonov, čo sú okolo teba, nebudeš slobodným človekom v duchu, lebo takto si v područí zlého démona, ktorý ťa ničí a ničí tak tvoj večný život vo Svetle a v Láske so mnou, s tvojím svätým Pánom Bohom.

Moja veľká láska, ktorá vyviera z môjho Božského Srdca, je veľká a nekonečná, ale ty, človeče sveta, staviaš si hrádze a všelijaké zábrany, aby moja láska, ktorá tečie ako rieka, pritiekla do tvojho srdca, aby sa tam usadila a žiarila svetlom lásky.

Mnohí z vás, človeče sveta, ma celkom, ale celkom odmietajú a žijú vo veľkom nebezpečenstve, ktoré sa volá brána pekiel. Áno, brána pekiel je veľká a zvonku zlatá, ale zvnútra je hrozná a strašná pre ľudské oko. Cesta k tejto bráne je široká a posiata kosťami tých, čo bránili Cirkev svätú. Tieto kosti svätých raz zničia túto cestu smilstva, krádeží, vrážd, nelásky, klamstiev, pýchy, chamtivosti a iných ťažkých vín človeka a diablovej ľstivosti.

 

Človeče sveta, urážaš mňa, svojho Stvoriteľa a môjho Jednorodeného Syna Ježiša Krista, ktorý sa obetoval i za teba, aby si žil naveky, keď prijmeš Jeho učenie a to, čo vyžaduje od človeka a to je láska a pokora. Bez lásky sa človek zničí; zničí svet, ktorý som z lásky stvoril; zničí i dušu, ktorá je večná a na môj obraz stvorená.

Toto hovorí váš Boh: Moja veľká spravodlivosť vystrieda lásku, toto hovorím: Moju lásku, ktorá je nekonečná, vystrieda moja svätá spravodlivosť, aby som vykorenil to veľké zlo zo sveta a potrestal tých, čo konajú veľké zlo vo svete. Prídem už čoskoro, pokiaľ moji verní si pripravia svoje príbytky a srdcia na môj príchod spravodlivosti. Moja moc bude veľká a moja pravica zasiahne ohňom, ktorý zničí všetko, čo bude označené hriechom; od hriešneho dieťaťa, ktoré bolo splodené v hriechu až po celé národy, ktoré ničili všetko, čo bolo sväté. Áno, moja láska ustúpi pred mojou svätou spravodlivosťou, budem trestať ľudstvo za veľké a ťažké hriechy, čo človek koná. Porušujete všetky články mojich Zákonov, čo som s láskou daroval ľudstvu sveta. Áno, môj trest bude veľký ako je veľký hriech človeka. Beda tým, čo hovoria o opaku môjho správneho rozhodnutia; beda tým, čo klamú a hovoria, že Boh netrestá, a tak otvárajú cestu pre hriech. Beda všetkým, čo hovoria v mojich chrámoch, že Boh nemôže trestať, lebo je láskavý a milosrdný.

Hovorím vám, moju nekonečnú lásku vystrieda moja svätá spravodlivosť, ktorá bude prísna. Vy, čo hovoríte nepravdu a bojíte sa kázať pravdu, uzamknite svoje ústa a nehovorte nič, lebo budete raz braní na zodpovednosť, že vaše ústa hovorili nepravdu. Hovorte pravdu, ktorá vás zachráni, lebo Ja som Pravda, ktorá všetko obnoví. Bojíte sa hovoriť, vy, čo ste zasvätení vo svätej Cirkvi, pravdu, pravdu o mojej spravodlivosti, o mojom súde, o pekle, ktoré sa dotýka i vás, čo nehovoríte to, čo máte hovoriť, a tak chrániť zverené stádo pred pomýlenosťou. Všetci, čo ste mi sľúbili vernosť a poslušnosť, chudobu, toto je moje rehoľníctvo. Ako hlboko ste spadli a ako málo je vo vás lásky a svätosti. Nedomýšľajte si, že ste viac ako tí, čo žijú vo svete, že ste zasvätené osoby. Áno, ste mi zasvätené, ale nekonáte tak, ako očakávam od vás. Žijete v pohodlí, prepychu, služba mojím biednym a chorým je vám už vzdialená. Och, to oblečenie, čo nosíte, je na hanbu a znesvätenie. Toto všetko je už len výsmech svätosti do tváre od tých, čo sú spojení s tými, čo sú mocní tohto sveta.

Nemôžem to však povedať o všetkých mojich zasvätených deťoch; žijú v kláštoroch i blízko mňa a modlia sa i pracujú, žijú v chudobe a v prachu svojho srdca, všetko obetujú za všetkých, čo potrebujú moju pomoc.

Ale ty, Európa hriešna, ty si mi zviedla z cesty svätosti veľa mojich služobníkov a zasvätených a modernizáciu do mojej Cirkvi si zaviedla; z tohto národa, ktorý je národom v minulosti krvou poznačeným a zavádza zlú a modernú Cirkev. Diabol sa ujal moci a mocou, ktorú má, vstúpil do mojej Cirkvi, a tak všetko, čo je sväté, sa odstraňuje a čo je moderné a znesvätené sa zavádza. Toto je moja odpoveď na toto, čo je vo svete znesvätené, bude spálené a zničené.

Vy, čo sa zdúvate a všetku múdrosť nepravú nosíte a moje Zákony zneuctievate a hovoríte si, že ste učiteľmi mojej Cirkvi, vy uvidíte moju moc ako prví, lebo spúšť, ktorú činíte a neprávosť a pravdu skrúcate, budem sa na vás veľmi prísno pozerať. Vy, čo hlásate polopravdy a hovoríte, že všetko, čo je teraz hovorené Bohom spravodlivým, je nepravda, uchytí vás oheň spravodlivosti a napokon oheň večný. Toto vám hovorí váš Boh, ktorý je Láska – Svetlo – Milosrdenstvo – Spravodlivosť. Každý dostane to, čo mu náleží, teda všetci, čo posudzujú a hovoria nepravdu, budú veľmi prísno súdení. Každý, čo hovorí, že toto, či tamto je nepravda, a predsa je to pravda, zavádza a klame blížneho.

Tak moji drahí, všetko čo je tu povedané, je pravda a to, čo počujete, sú slovami vášho milujúceho Boha Trojjediného až naveky.

 

Moji malí a verní, milujem a žehnám vás, majte pevnú vieru a modlite sa a dôverujte mne, vášmu milujúcemu Bohu a Otcu; som s vami pri každej modlitbe za obrátenie hriešnikov. Modlite sa za tento ťažko hriešny svet, lebo svet upadá na morálke a viera v Boha je už svetu cudzia.

Deti moje, keby vaše oči videli, koľko duší padá do zatratenia, vyplakali by ste si oči. Moja blízkosť pri každom zomierajúcom je tak veľká, že by som tú dušu, ktorá smeruje do zatratenia, najradšej vytrhol z diablovej moci, ale tá duša odmieta moju blízkosť a ešte stále slobodná svojím rozhodnutím si vyberá zlú stranu, kde sa vrhá do priepasti ohňa večného. Moje oči vidia tú spúšť vo svete, vidia i spúšť vo svätej Cirkvi. Ako tisíce pokrstených detí odmieta moju priazeň a podanú ruku, odmieta všetko, čo im hovorím, lebo život, ktorý žijú, je pohodlný a bezstarostný, ale len na krátku chvíľu. Potom príde večnosť a neviem ako obstoja pred mojou Tvárou.

 

Prihováram sa i kňazom svätej Cirkvi. Burcujte ľudské duše k svätosti. Hovorte o Pravde, ktorú vám dávam, hovorte o pekle a treste vášho Boha. Ja som ten, čo Som, a preto málo ma poznáte, lebo ste slabo ponorení do mojej Pravdy, ktorú vám ponúkam a hovorím vám, všetko, čo poviete z Pravdy, odmením sa vám, lebo len Pravda mnohých uzdraví a dovedie na cestu spásy.

Ja som Boh, ktorý volá a prosí, ale moja Pravda hovorí, že človek sveta kráča klamnou a tmavou cestou. Vo svete vládne klamstvo, ktoré je zakorenené v mnohých.

 

Klamstvo je pravda a pravda je klamstvo. Svet je zvrátený vo všetkých oblastiach ľudského bytia.

Čistota srdca je šialenstvom a nečistota srdca je modernou súčasťou sveta.

Z ľudských úst vychádzajú slová hriešne a hriešne slová sú moderné a pre človeka normálne.

Urážanie je potrebné, lebo si to človek zaslúži.

Pokora je vystriedaná brutalitou.

Neha a láska je vystriedaná egoizmom a neláskou.

Úcta k blížnemu je vystriedaná neúctou a urážaním blížneho.

Pomoc blížnemu je vystriedaná ublížením na tele i na duši.

Krádež je zlá vec. Keby ste vedeli, koľko ten človek bude musieť byť uväznený v ťažkom očistci. A beda tým, čo kradnú a ubližujú blížnemu, ten padne do zatratenia až naveky.

 

Ty, Európa, ktorá veľa hriechu konáš, budeš preosiata a očistená od pliev. Hojná to úroda bude pre diabla, ktorý celú Európu v područí má. I celý svet bude preosiaty od pliev, aby som zničil hriech a ustanovil lásku a poriadok vo svete. Pokoj a láska nastúpia na svoj stolec. Ale ešte dávam čas na obrátenie ľudských duší, aby sa ich zachránilo čo najviac.

 

Vy, moji milovaní, bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Nech sú vaše srdcia otvorené pre moju blízkosť a neprijímajte zlo, čo okolo vás je. Pozor si dávajte na moderné seriály, čo vám diabolská televízia ponúka. Toto je všetko diabolské a zlé. Modlite sa v tejto dobe. Mnohí hladíte na obrazovky a prijímate do srdca veci skryté, čo dušu ničí. Toto vám hovorím, čas môjho blízkeho návratu je už tu, buďte pripravení na môj súd, ktorý príde, aby som vám ukázal vaše duše, ktoré vidím Ja, svojím pohľadom.

 

 

Ďakujem, že si prijal moje volanie, dieťa moje, Ja ťa žehnám a posilňujem, milujem ťa, Tvoj Boh – Otec, Syn i Duch Svätý. Choď v pokoji. Amen.

Prijímajte moje Telo a Krv čo najviac v roku

07. Jún 2012

Moja Svätosť a Láska zostupuje na vás, moji drahí. Dnes katolícka Cirkev rímska slávi moje Telo a Krv. Tento deň a tento sviatok je veľmi dôležitý pre svet, aby bol zachránený pred potupou a skazou.

Brat môj, ale úcta k Eucharistickému Telu a Krvi je malá a v mnohých krajinách prestávajú veriť, že moje Eucharistické Telo a Krv jej živý váš Pán Ježiš Kristus. Áno, som  prítomný v Eucharistii, som prítomný v kalichu, kde sa premení víno na moju svätú Krv. Ty, brat môj, si všetko videl, aby si svedčil o premene a tak, aby ste prijali živého Krista v Eucharistii. Mnoho mojich služobníkov už prestalo veriť tomu malému chlebíku a vínu, že z moci Božej, Boh a Otec nebies premieňa tento chlebík na moje Telo a víno na moju Krv.

Veľká je neúcta k svätej hostii. Mnoho ľudí kresťanov, počas vystavenia hostii – Eucharistického Tela, sa bavia, sú roztržití, nevenujú pozornosť a nemodlia sa pred vystavenou monštranciou, ale sú bez pozornosti a úcty. Ja každému človekovi, čo pristúpi k môjmu Eucharistickému Telu – monštrancii a pokloní sa v úcte a prosí na kolenách moje prebodnuté Srdce, dám mu to s láskou.

Ja som veľmi, veľmi smutný ako málo viery a úcty máte, deti moje, k môjmu Telu a Krvi, ktorú vám dávam skrze svätú Cirkev. Ja som Boh a Spasiteľ sveta. Deti moje, za všetky akty zneuctenia môjho svätého Tela a Krvi budete veľmi, ale veľmi pykať, lebo ste znesvätili Telo a Krv vášho Spasiteľa a neprijali ste úctu, ktorú vám môj Otec a váš Stvoriteľ vložil do vášho srdca.

Do svätostánkov vstupujú nielen zasvätené osoby – teda kňazi, ale miništranti, či kostolník, či rehoľníci. Deti moje, toto miesto je miestom mojím, teda vášho svätého Pána Boha a Spasiteľa. Tam Ja prebývam a očakávam vás, aby som skrze vaše modlitby vás posvätil a požehnal a daroval vám moje milosti. Každý, kto nie je hoden toho, aby vstúpil do siene svätostánku, nesmie tam vstupovať. Za tento čin budete musieť veľmi bolestne si to odpykať v očistci. I ten, čo tak to dovolil, má ešte ťažší hriech ako ten, čo to koná. Ten, bude vrhnutý do ťažkého očistca a bude mi musieť všetko odčiniť.

Prosím vás, moji drahí, držte si úctu a vážnosť k Eucharistii. Milujte moje sväté Telo a Krv, lebo kto miluje a prijíma Eucharistiu s úctou, dostáva kľúč od nebeskej brány. Toto robte, aby ste prišli do neba. Milujte ma, vášho Boha a Spasiteľa, úctu majte k môjmu svätému Telu a Krvi, prijímajte moje Telo a Krv čo najviac v roku. Modlite sa a pevnú vieru noste vo svojom srdci. Milujte a v úcte majte svojho blížneho, robte dobre a buďte milosrdní. Buďte štedrí a neľutujte svoje majetky či peniaze. Nesmiete túžiť po bohatstve. Toto vám hovorím, každý, kto vytrvá a dobré skutky konať bude a láskou naplnené srdce mať bude, dosiahne kráľovstvo nebeské. Toto vám hovorí váš Boh a Spasiteľ sveta. Žehnám v tento deň celý svet i všetky vaše príbytky. Amen. Ježiš Kristus z Nazaretu.

 

Drahý môj brat, ďakujem ti za tvoju vytrvalosť a modlitby za chorých.

Duch zla sa snaží zničiť svet i človeka

03. Jún 2012

Požehnanie tvoje, tvoj Boh Trojjediný, ti dáva. Milovaný môj syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie.

Dnes, moja katolícka Cirkev rímska, slávi Najsvätejšiu Trojicu. Dnes sa k tebe prihováram Ja, tvoj Trojjediný Boh. Moje Božie Srdce, ktoré je Srdcom lásky, sa prihováram k tvojmu srdcu, aby som požehnal všetko, čo je otvorené a čisté pre moju slávu.

Dieťa moje, prihováram sa k tebe, tvoj Boh lásky, aby som prijal každého blúdiaceho syna či dcéru do môjho náručia a posadil ho za stôl, kde každého posilním. Ja som Boh lásky a nádeje. Kiežby každý spoznal moju Lásku a prijal moje Svetlo, ktoré svietiť bude na cestu spásy.

Milovaný môj syn, tajomstvo Najsvätejšej Trojice ešte človek nemôže pochopiť, keď žije na tomto svete. Ja som Ja, som Ten, čo je, Ja som Boh – Duch – Svetlo – Moc – Sila – Láska – Nekonečný – Ľútostivý – Všeprítomný – Všemocný, Ja som Trojjediný Svätý Boh – Syn – Duch Svätý. Ľudský rozum je obmedzený a duch človeka nemá milosť poznania. Toto je len v skratke o mocnosti Trojjediného svätého Boha vášho. Stvoril som svet – vesmír i všetko, čo je v ňom a neustále tvorím a žehnám nové hviezdy i všetko, čo je stvorené.

Dieťa moje, čo je však vo svete a čo z lásky som stvoril pre človeka, je hriechom skazené a diabol sa snaží ničiť to, čo je s láskou k vám stvorené. Duch zla sa snaží zničiť svet i človeka. Zlo, ktoré sám človek pôsobí a naklonený je zlu, diabol využíva, aby zatemnil srdcia ľudské, ktoré zblúdia a strácajú sa v tme, ktorá ničí svedomie človeka.

Dieťa moje, toto ti hovorí tvoj Boh lásky, buďte na pozore pred ľsťou diabla, ktorý sa snaží využiť každú slabú chvíľku, aby človeka zlákal a zviedol z cesty spásy. Chráňte sa modlitbou a pôstom, či sviatosťami a pokáním.

Dieťa moje, Ja som Nádej a Svetlo vašej duše, som Otec vás, ktorí ma milujú a s láskou prichádzajú ku mne. Milujem človeka sveta, ktorý ma však zrádza a opovrhuje mnou. Milujem človeka, ktorý pľuje na moje Zákony a opovrhuje mnou, svojím Stvoriteľom a Bohom lásky.

Dieťa moje, Ja som milostivý a milosrdný Trojjediný Boh, ktorý čaká a čaká na človeka, aby ešte nabral silu k návratu ku mne. Človek sa zabáva, pije, ženia sa, vydávajú, smejú, smelo hrešia a urážajú moju Svätosť. Nevšímajú si svoje okolie, ale egoisticky kráčajú a pýchu v srdci živia, aby ich raz strhla do priepasti pekla.

Ja som Boh, ktorý všetko riadi a vedie, som mocný a hrozný pre tých, čo ťažko hrešia a bolesť konajú tým, čo sú slabí a starí; beda tým, čo ubližujú okoliu a blížnemu. Svet, v ktorom prebývam a oživujem a živím človeka svojím dychom Ducha Svätého, človek zneuctieva svoje telo a ničí, čo je v ňom. Vyháňa ma z jeho siene von, lebo môj Duch nemôže prebývať v tomto človeku, ktorý ťažko hreší a uráža moju Svätosť!

 

Milujem kňazov, žehnám touto cestou všetkých kňazov mojej svätej Cirkvi rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, pravoslávnej svätej Cirkvi, evanjelickej Cirkvi ako i ostatných Cirkví. Ja som Boh všetkých, som Boh všetkých ľudí. Amen.

 

 

Milujem ťa, dieťa moje a ďakujem ti, že si vytrval moje pozvanie a rozhovor s tebou. Choď v pokoji. Amen. Žehnám ťa mojím Božím požehnaním. Amen.

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

27. Máj 2012

Pristupujem k tvojmu srdcu Ja, tvoj Boh a Spasiteľ i moja drahá Matka Mária, aby sme odovzdali slovo pre naše dietky.

Ja, tvoj Boh a Spasiteľ Ježiš Kristus, zrodený v betlehemskom meste, ti hovorím toto: brat môj, ďakujem všetkým mojím drahým, ktorí sa zúčastnili výstavby malej a utešenej kaplnky, ktorá je zasvätená Sedembolestnej Matke Márii. Ďakujem všetkým, čo sa podieľali na tomto krásnom diele, ktoré je nám potechou. Brat môj, každý, čo pracoval či inak sa podieľal na tejto kaplnke, dostal veľkú odmenu, ktorá je každému pripravená tu, u nás, v nebi. Je to vzácny dar, dar svätého ruženca, ktorý je stvorený z bielych perál a na každej z týchto perál je malá kvapka mojej predrahej krvi. Každý dostane tento drahokam lásky. Tento ruženec lásky vám raz bude prevesený cez vašu ruku a budete ožiarení vzácnym jasom krásy. Toto sme darovali každému z tých, čo tak vrúcne pracovali pre nás. Tiež ďakujeme tým, čo sa zúčastnili požehnania a posvätenia tohto miesta, ktoré je pre vás pomocou a požehnaním. Žehnali sme vás a celé nebo sa zúčastnilo, či spojilo s týmto miestom lásky, pokoja, a svätosti.

Ďakujem môjmu drahému synovi a služobníkovi mojej svätej Cirkvi, že prišiel a s láskou požehnal a posvätil toto miesto, ktoré je miestom Boha lásky.

Ďakujem i vám, naši drahí zo spoločenstva Božej lásky, ktorí sa obetovali pre toto dielo. Žehnám vás, moji drahí, že ste obetovali svoje úsilie i prostriedky na výstavbu tohto diela. Prosím vás, moji drahí, dajte spraviť ešte desatoro Božích prikázaní a zaveste ich na Múr vďaky. Tento múr je Múrom vďaky vám, moji drahí.

Brat môj, skôr než zavesíte tieto tabule na Múr vďaky, dajte tieto tabule posvätiť môjmu drahému synovi a služobníkovi svätej Cirkvi, ktorý sa zúčastnil na požehnaní tohto miesta.

Ďakujem všetkým mojím sestričkám a bratom, ktorí pracovali s láskou. Milujeme vás, moji drahí.

Brat môj, pristupuje k tvojmu srdcu moja svätá Matka Mária, aby sa poďakovala a oznámila slová lásky.

 

Ja, vaša Matka lásky, sa vám prihováram skrze vášho brata a môjho syna. Milovaní, som veľmi šťastná, že ste poslúchli hlas vášho Boha a Spasiteľa a vykonali ste krásne dielo, ktoré sa nám veľmi páči. Pamätajte, toto miesto bude neustále pod mocou svätého Pána Boha; neustále budú padať lúče či dážď milostí na toto miesto.

Deti moje, toto miesto je svätyňou Najsvätejšej Trojice a Bolestnej vašej Matky Márie. Deti moje, milujte a zamilujte si toto miesto, kde svätý Boh i celé nebo je spojené s týmto malým kúskom zeme, ale duchovne je veľké a mocné. Každý, kto pristupuje či príde s láskou a s vierou na toto miesto, dosiahne veľké milosti potrebné pre život telesný, ale i duchovný. Majte v úcte toto miesto, nech sa ohradí táto časť, aby sa neznesvätilo to, čo je sväté. Váš brat vám oznámi ako to spravíte, moje drahé deti.

 

Brat môj, moja drahá Matka Mária je šťastná z tohto diela a sľubuje, že bude stále prítomná v tejto kaplnke, aby vás vypočula a orodovala za vás u mňa, vášho Boha a Spasiteľa.

 

 

Milujem ťa, môj malý syn a brat. Tvoj Boh a Spasiteľ. Amen.

Katolícka Cirkev je cestou do náručia Spasiteľa a svätého Pána Boha

01. Apríl 2012

Dieťa moje, ďakujem ti, že si vypočul moje volanie. Dieťa moje, Ja, tvoja Matka, sa ti chcem prihovoriť a potešiť ťa, v tvojom smútku a starostiach. Dieťa moje drahé, neboj sa, neboj sa, lebo svätý Pán Boh ťa miluje, On ťa obdarúvava milosťami, vhodnými pre teba. Dieťa moje, celý sa odovzdaj do rúk môjho drahého Syna Ježiša Krista, On ťa bude viesť po ceste svetla a lásky. Ja, tvoja Matka, ťa sprevádzam po tvojich cestách.

Dieťa moje drahé i v tvojom malom národe sú tlaky na mojich synov, aby čo najviac sa zmodernizovali a zneužili svoju úlohu darovanú svätým Pánom Bohom. Nech sa národ slovenský odovzdá do môjho náručia, aby som s tvojím národom bola nápomocná k svätosti mojich synov a vašich kňazov, ktorých vám, svätý Pán Boh, dáva.

Dieťa moje, spojte svoje úsilie a zomknite sa v modlitbe v tejto vážnej dobe, v dobe moci satana, ktorý pozná, do určitej doby, svoj čas skazy. Áno, jeho čas už končí, kde mu bolo dovolené škodiť a zvádzať ľudské duše i ľudstvo, a tak škodiť a vraždiť. Ten čas je veľmi, veľmi blízko a moje Nepoškvrnené Srdce napokon zvíťazí. Ja, tvoja Matka lásky, sa teraz odmlčím, aby tvoja myseľ a srdce sa sústredilo na svätú omšu, a tak sa spojilo s mojím drahým Synom Ježišom Kristom, ktorý ťa očakáva vo svojom dome. Ozvem sa ti, keď prídeš a darujem ti ešte moje slová. Tvoja Matka lásky. Amen.

 

Ďakujem ti, môj drahý syn, že si prijal moje volanie tak, ako som ti už doobeda oznámila, že sa ti ozvem a dám ti ešte moje slová. Teraz ti chcem povedať, že modlitba je veľmi dôležitá, veľmi dôležitá v tejto chvíli, v tomto čase. Ja, tvoja Matka lásky, volám všetky deti na svete k modlitbe, aby svätý Pán Boh sa zľutoval a zachránil svet pred satanovou zlobou a zničením mnohých národov a miest. Modlite sa a vráťte sa k modlitbe, vráťte sa k svätosti a k Pánu Bohu, klaňajte sa svojmu Bohu a Spasiteľovi. Pokiaľ sa, deti, navrátia späť k láske a úcte k Pánu Bohu, svet Pán zachráni pred veľkým trestom, ktorý inak je pripravený, za ťažké a hrozné skutky hriechu.

 

Dieťa moje, Pán povedal: „Človek sveta trúfalo a hriešne uráža moju Svätosť, uráža všetko, čo je sväté a bez bázne uráža moje Meno, kľaje a opľúva kríž, na ktorom som trpel za ľudstvo sveta. Uráža moje sväté rany, uráža všetko, čo je spojené s Menom Ježiš, zabíja nenarodené deti. Smilstvo je už medzi deťmi, pohlavie mužské s pohlavím mužským, či pohlavie ženské s pohlavím ženským sa spájajú a vyžadujú to, čo som ustanovil medzi mužom a ženou. Svet sa rúti, s veľkou rýchlosťou, do priepasti, z ktorej nebude možnosť návratu. Vraždy sa konajú v celom svete, krádeže, ubližovanie, osočovanie, klamstvo vystriedalo pravdu, čistota srdca za nečistotu. Veru, veru, hovorím ti, syn môj, že moja trpezlivosť, ktorá nemá hraníc, je tiež na pokraji, aby som konečne spustil kyvadlo trestu. Toto kyvadlo je celkom iné, ktoré bude trestať ľudstvo za svoje ťažké hriechy. Omnoho ťažšie bude pôsobiť na vás, aby ste prijali moju Pravdu a učenie.“

 

Syn môj, toto sú slová svätého Pána Boha. Človek odmieta naše slová, ktoré sú určené pre obrátenie a zmenu života, aby sme vás ochránili pred pomýlenosťou a zúfalstvom. Človek sveta sa bojí našich slov, ktoré zosielame vo viacerých končinách sveta, aby ste nepovedali, že ste nič nevedeli a nepočuli. Toto je náš hlas lásky. Deti moje, skrze svätú vôľu Pána Boha a Spasiteľa, sa zjavujem a prihováram sa k vám, aby ste kráčali za mnou, aby som vás doviedla do bezpečia.

Deti moje, diabol vrhá stovky a stovky duší, každý deň, do priepasti pekelnej a s revom hroznej obludy ich vrhá do ohnivej priepasti. Som smutná, keď moji niektorí kňazi a synovia hovoria o neexistencii pekla. Som smutná, že tak klamú zverené duše, o ktoré majú zápasiť s diablom a títo kňazi, týmto učením, ponúkajú tieto duše diablovi. Každý, skoro každý, kto neverí v peklo, sa doňho dostane.

Moderná doba strháva spolu i Cirkev katolícku, a tak sa presadzujú, do učenia a tiež Eucharistie, moderné a hriešne prvky ateizmu a pohanstva. Ešte sú Cirkvi, ktoré sú hlbokého duchovného spojenia sa s Duchom Božím. Tieto cirkvi sú vo východných častiach Európy a Afriky, či iných častiach zeme. Pravoslávna a ortodoxná Cirkev si ponechávajú hĺbku duchovného spojenia s Duchom Božím a tiež majú veľkú úctu ku mne, Matke Bohorodičke. Veru tak je, môj drahý syn, tieto hlboké odovzdané Cirkvi budú pod Božou ochranou. Tieto ortodoxné cirkvi a rehole zachraňujú svet pred hrôzou, ktorá príde, ako však záleží na modlitbách a odovzdaní sa svätému Pánu Bohu. Dieťa moje, tam, kde pôsobia moji drahí synovia ortodoxnej Cirkvi, je Duch Boží s nimi a majú hlboké poznanie Pravdy. Pravoslávna Cirkev je tiež poznačená určitým prvkom modernizácie človeka, ale nie je tak hlboko poznačená hriechom ako práve rímskokatolícka Cirkev.

Dieťa moje, celkovo povedané, Kristova Cirkev je rozdelená a názorovo tiež delená. Môj Syn je smutný ako je rozdelená a duchovne od seba i vzdialená. Predídu vás tí, čo majú vieru, ktorá je vierou islamu. Táto viera je silná a títo veriaci sa nehanbia za svoju vieru, ktorú dostali od svojich rodičov. Táto viera moslimov je vierou proroka. Áno, oni majú úctu k môjmu drahému Synovi Ježišovi, ktorého si uctia ako proroka a mňa tiež ako Matku proroka. Nehanbia sa modliť na verejnosti a nehanbia sa za svoju vieru, čo kresťania v Európe a iných kontinentoch sveta šliapu po viere a hanbia sa, že sú kresťania a viaceré duše opľúvajú kresťanskú vieru. Hanbia sa za kríž a v mnohých krajinách či skôr všade v Západnej Európe kríž vyhadzujú zo svojich obydlí a verejného života. Veriaci islamu či inej viery sa nehanbia pokľaknúť a modliť sa k Alahovi, svojmu Bohu, ktorý je ten istý, ktorý je na nebesiach.

Vy, moji drahí, čo ste pokrstení v katolíckej viere, dostali ste veľký dar od svojho Spasiteľa – dar Ducha Svätého a drahokam či živý chlieb a krv vášho Spasiteľa, ktorý sa vám ponúka, aby ste prišli tam, kde kraľuje vás Spasiteľ i svätý Pán Boh. Dostali ste milosť pokánia, kde vám môžu byť odpustené vaše hriechy, dostávate dar od svätej Cirkvi, dar odpustenia čiastočných alebo všetkých hriechov a ešte veľa iných darov, ktoré svätý Pán Boh daroval, skrze svojho Jednorodeného Syna a vášho Spasiteľa. Preto buďte hrdí na vašu vieru kresťana a ukazujte i na verejnosti, že ste hodní tohto daru lásky a svätosti. Katolícka Cirkev je cestou do náručia vášho Spasiteľa a svätého Pána Boha.

Chráňte a v úcte majte katolícku Cirkev a buďte nápomocní v tejto dobe svojimi modlitbami a pôstom. Ukazujte tým, čo hovoria zle o katolíckej Cirkvi a všetkých kresťanoch, že ste hodní tohto daru. Milujte sa a v úcte sa noste, buďte usmiati a tak ukážete všetkým tým, čo nenávidia katolícku Cirkev, že ste hodní a tak katolícka Cirkev bude v dobrých rukách a v srdciach. Ja som vašou Matkou a Kráľovnou svätých, ku mne sa utiekajte v ťažkostiach vášho života a ja vás posilním svojím dychom a bozkom Matky, ktorá vás miluje. Žehnám vás všetkých, moji drahí. Matka lásky.

Dieťa moje, tvoj národ sa má modliť desať dní za pokoj v tvojom malom národe. Dieťa moje, som smutná, lebo veľmi málo mojich detí prijalo moju výzvu lásky, aby som bola spojená s tvojím malým národom v modlitbe. Tisíce mojich detí túto nedeľu, ktorá je Kvetnou, nakupuje a veľa času trávia práve vo veľkých obchodoch a na Pána Boha zabúdajú. Tisíce z vás porušujú svätý Zákon desatora, ktorý daroval synovi Mojžišovi. A väčšia časť kresťanov katolíckej Cirkvi nemá chuť sa modliť ruženec radostný, bolestný, slávnostný za pokoj vo vašom národe, ale uprene hľadia na obrazovku, z ktorej vychádza len démon zla a nečistoty.

Som smutná, aká škoda, že nevypočúvate prosby vašej Matky, ktorá vás vyzýva k modlitbe svätého ruženca. Veru, Pán tak neuchráni i tvoj národ slovenský od tých, čo číhajú naňho. Toto som povedala ja, vaša Matka modliaca sa za vás a prednášam Pánu Bohu aspoň tie perly modlitby tých, ktorí sa s láskou modlia a prosia tak za pokoj v národe.

 

Dieťa moje, toto je čas, ktorý som bola s tebou. Ďakujem ti, že si prijal moje volanie a daroval si mi čas. Amen. Mária Anna – Matka Lásky. Amen.

Stránka 2 z 3

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: