’14

Prišiel som na svet, aby som spasil svet

20. Apríl 2014

Pokoj s tebou, pokoj s tebou, brat môj. Ďakujem ti, že si prijal moje volanie a premohol si spánok, vstal si a pristúpil si k písaniu mojich slov.

Brat môj, pozdravujem všetkých mojich bratov a sestry z môjho spoločenstva a som rád, že ste sa spolu zišli na tomto mieste, kde môj Duch prebýva a tiež i moja drahá Matka Mária.

Slávite moje zmŕtvychvstanie, to je veľmi dobré. Veríte, že som vstal tretieho dňa, to je dobré. Ste moje deti, ste deťmi svetla a ešte tisíce ďalších vašich bratov a sestier vo svete.

 

Brat môj, moje zmŕtvychvstanie bolo v tejto chvíli, to je o 5-tej hodine rannej. Prišiel som od svojho Otca, aby sa splnilo Písmo. Brat môj, všetci, čo veria vo mňa i keď zomrú, nezomrú, ale vstanú tak, ako som Ja vstal z mŕtvych. Moje slová sú Život a Pravda; kto verí vo mňa, bude žiť i keď zomrie. Ja ho v posledný deň vzkriesim a každý povstane do nového dňa života. To je moja Pravda, ktorú dávam.

Brat môj, sľúbil som vám moje dary, ktoré sú vám pripravené. Áno, mnohí z vás ste boli tu a pripravovali ste sa na tento veľký deň môjho utrpenia a napokon i zmŕtvychvstania. Mnohí z vás pracujete obetavo a s láskou pre toto miesto a toto spoločenstvo mojej lásky. Každý z vás dostane toľko mojich darov, koľko si zaslúži. Ja som pripravený vás objať a vložiť každému svoje dary do srdca, aby sa tak pomaly rozbaľovali počas vášho života.

Obetoval som sa za vás, aby ste boli opäť deťmi vášho Boha; obetoval som svoju obetu, seba samého na kríži a ešte pred ukrižovaním potupe, bičovaniu, ukrutnému zaobchádzaniu so mnou samým.

Veru, deti moje, mnohí ľudia vo svete majú takéto a ešte iné myšlienky o mojom utrpení: „Veď už je to dvetisíc rokov; čo už, veď to je už dávno; kto ho vie, či už to tak bolo, ako sa to píše.“

Prišiel som na svet, aby som spasil svet. Práve pre tú chvíľu a čas som žil, aby som bol ukrižovaný, a tak i tento kríž, na ktorom som bol ukrižovaný, sa stal symbolom vašej spásy. Keď som vystúpil k môjmu Otcovi, vystúpil som i s krížom, nie však s tým, na ktorom som bol ukrižovaný, ale s krížom môjho Otca, ktorý mi vložil do môjho vnútra, do môjho Srdca a od tej chvíli sú všetky kríže, ku ktorým sa modlíte či klaniate, všade tam, kde s úctou prijímajú tento kríž, sú požehnané a posvätené mojím nebeským Otcom a Bohom. Preto kríž je znakom našej spásy, kríž je znakom, na ktorom som trpel i za teba, brat môj, či dcéra moja.

Brat môj, váš kríž je krížom osláveného Krista, teda mňa, vášho Ježiša a Brata. Tento kríž je oslávený kríž vášho Krista, teda mňa vášho Ježiša a Brata. Tento kríž je posvätený a požehnaný Najsvätejšou Trojicou. Tento váš kríž je v obľube všetkých svätých tu u mňa, v nebi. Tento váš kríž je miestom mnohých dušičiek, ktoré sa očisťujú od svojich vín. Toto miesto je sväté, a preto sa správajte úctivo a sväto. Toto hovorím vám, moji drahí, udržujte toto miesto v úcte a s láskou ho udržujte, veľa kvietkov prinášajte a zveľaďujte toto miesto, lebo toto miesto je spojené s nebom a pod ním je spojený očistec vašich úbohých bratov a sestier, dušičiek, ktoré nás volajú k pomoci a modlitbe.

Brat môj, z tohto miesta vychádza veľká žiara a veľa dobrých lúčov do celého okolia, na celé okolie a miesta hriešne. Brat môj, ty sám pociťuješ silu, ktorá žiari z tohto kríža. Áno, môj malý syn, Boh posväcuje toto miesto a žehnám tento kríž neustále. Viera a láska, pokora a pokoj treba sem, na toto miesto.

 

Brat môj, kríž je veľmi dôležitý pre každého kresťana, ale čas, ktorý žijete práve kríže ničí či schováva niekde do kúta. Na kríži som trpel hroznými bolesťami, ktoré sa nedajú opísať, na kríži som vyslovil slová, ktoré už všetci z vás poznajú, na kríži som s bolesťou pozeral na moju drahú Matku, ktorá bola tiež v horkých bolestiach a oči jej boli plné sĺz a smútku. Z kríža som pozeral i na Jeruzalem, na mesto a chrám, ktorý bol za krátky čas po mojom umučení zborený a Jeruzalem tiež. Tento čas bolo sedem rokov po mojom umučení a smrti a zmŕtvychvstaní. Z kríža som pozeral na mojich katov a vojakov, ako si delia môj šat, na farizejov a kňazov, ktorí vykrikovali ohavné slová a tiež som pozeral na ľudí, ktorí sa vyškierali či i plakali. Povedal som slová: „Otče, Otče, odpusti im, lebo nevedia, čo robia.“

A mojej Matke bolestnej a Jánovi, môjmu synovi apoštolovi: „Hľa, Matka, tvoj syn“ a Jánovi: „Hľa, tvoja Matka, postaraj sa o ňu.“

Bolesti boli strašné, kŕče v celom tele, horelo mi telo od ukrutných bolestí. Raz som sa triasol od veľkej zimy, inokedy ma spaľovala horúčka. Moja krv mi stekala z môjho čela do očí a tie sa mi lepili. Celé moje telo bolo krvavé a doráňané. Moje ruky, ktoré boli pribité, boli v hrozných bolestiach a kŕčoch. Moje nohy ma už nechceli podopierať, moje sily ubúdali. Môj dych bol ťažší a ťažší. Aby som sa nadýchol, musel som sa podoprieť nohami o klinec v mojich nohách, čo mi spôsobilo hrozné bolesti a útrapy. Moje hrdlo bolo plné krvi a môj jazyk sa lepil na podnebie úst. Moje pery boli popraskané a suché, moja duša opustená a boľavá. Vtedy som povedal tieto slová: „Otče, Otče, prečo, prečo si ma opustil.“ Ale Otec ma neopustil, ale len na chvíľku sklonil svoj zrak duchovný, lebo smútok i keď je Všemohúci Boh, dopustil smútok, aby ho prešla i clivota, a preto sklonil svoj zrak odo mňa, svojho Syna, ale iba na chvíľku. Lotrovi, ktorý bol ukrižovaný vedľa mňa, po mojej pravici, som povedal slová: „Veru, veru, hovorím ti, ešte dnes budeš so mnou v raji.“

Moje duchovenstvo a moja túžba po dušiach bola taká veľká, že som vyriekol tieto slová: „Žíznim, žíznim.“ Nie, nechcel som ocot zmiešaný so žlčou, iba som sa dotkol handry, ktorá bola nastoknutá na kopiji a odvrátil som svoje ústa. Keď som vedel, že je všetko tak ako bolo napísané v Písme, ešte raz som pozrel na moju drahú Matku a pošeptal som jej do jej Srdca slová: „Neboj sa, nebuď smutná Matka drahá, Ja už odchádzam k svojmu Otcovi, aby som splnil to, čo bolo povedané mojím Otcom. Sľubujem ti, moja drahá Matka, že prídem tak, ako som povedal a ty budeš prvá ku komu prídem. Už musím ísť a neplač. Dokonané je.“

A vtedy už pomaly doznieval tlkot môjho Srdca,  ktoré o krátky čas bolo prebodnuté. Môj Duch bol už pripravený vystúpiť z tela, moje utrpenie sa skončilo a Ja som vystupoval s anjelmi a vo veľkom jase do nebeskej slávy, aby môj Otec spečatil so mnou večnú zmluvu o spáse ľudstva a odovzdal mi všetku moc. Potom som zostúpil do podsvetia pre duše, ktoré boli väznené  a očakávali spásu. Vyviedol som ich do nebeskej vlasti k môjmu Otcovi. Ako tretie zostúpil som k bráne pekelnej a prikázal som miliónom démonov zostúpiť zo sveta do pekiel, kde tisíce a tisíce boli prikovaní reťazami o skalu pekla. Satanovi som podlomil moc i s týmito démonmi, ale hlavne založením Eucharistie a pokánia. Keď sa stalo tak, ako bolo treba, prišiel čas, kde som bol oslávený svojím Otcom a Bohom. Potom som vstúpil k môjmu mŕtvemu telu, aby sa v tej chvíli ako som sa ho dotkol, zmenilo na nesmrteľné a oslávené. V tej chvíli som bol tak, ako ma videli tí, čo strážili hrob; vo veľkom jase padli na tvár a triasli sa hrôzou. Prišiel som k mojej drahej Matke, aby som ju ako prvú mohol objať  a pobozkať. Stalo sa tak, ako som jej sľúbil. Sama ma očakávala a bola veľmi, veľmi šťastná. Toto sú moje slová, ktoré vám darúvam.

 

Brat môj, chváľte svojho Pána Boha i svojho Spasiteľa, teda mňa, lebo som oslávený svojím Otcom i Ja vás povyšujem a hovorím o vašich dobrých skutkoch pred mojím Otcom. Brat môj, slávte a chváľte skutky moje, ktoré sú pre slávu i vašu. Neutiekajte sa do bezpečia sveta, svet je v nebezpečenstve, a tak sa i stane. Človek uráža môj kríž a všetko, čo je sväté, uráža Najsvätejšiu Trojicu a všetko, čo je Božie. Človek žije bezbožne, a preto si sám na seba uplietol bič odplaty!

 

Brat môj, prosím vás, neupadajte do smútku a beznádeje. Buďte veselí a pokojní. Nech tu nie je žiadny ťažký, ale ani ľahký hriech. Modlite sa tak, ako je vám určené, majte s modlitbou radosť v ústach, lebo s modlitbou sa spájate so mnou, vaším Bohom a Spasiteľom. Zotrvajte v pokoji a dobrí. Milujte sa navzájom. Každý nech je obetavý jeden pre druhého. Toto sú moje slová pre vás, všetkých vás milujem a žehnám vás v mene Otca, v mene Ježiša Krista, v mene Svätého Ducha. Amen. Amen. Amen. Aleluja.

 
’14

Modlitbové stretnutie

16. Apríl 2014

Buď požehnané moje dieťa, prichádzam k tebe, aby som ti povedala moje slová. Dieťa moje drahé, prichádzajú posvätné dni pre všetky moje dietky sveta, lebo môj drahý Syn spasil svet, a tak premohol moc satana vo svete a otvoril bránu do večného raja.

Milovaný môj syn, tieto dni slávi svätá Cirkev katolícka trojdnie večnej spásy. Toto sú, pre ľudstvo, veľké dni spásy a nádeje. Milované moje dieťa, prosím, ponor sa do tajomstiev utrpenia môjho drahého Syna Ježiša Krista. Prosím ťa, dieťa moje, prosím moje dietky zo spoločenstva Božej lásky, aby sa zamýšľali nad spásou, a tak odovzdali svoje srdcia do rúk môjho Syna Ježiša Krista, aby ich ponoril do prameňa Božej svätej krvi.

Prosím vás, moje malé dietky Božej lásky, každý z vás nech sa už vo štvrtok od polnoci až do soboty odmlčí a uzamkne svoje ústa. V tichosti prežívajte veľký deň ukrižovania môjho Syna a vášho Brata a Spasiteľa. Veď vám krvou bolo označené vaše srdce, krvou môjho drahého Syna Ježiša Krista. Ponorte sa do seba samého a rozmýšľajte o svojom bytí vášho života. Tento deň nech sú vaše oči uprené na kríž a trpiaceho Boha vášho. Očisťujte vaše srdce smútkom a uvažovaním nad svojím životom a hriešnosťou duše. Nech tu vládne pokoj a harmónia ducha. Všetko, čo by vás mohlo rušiť, odložte. Prehovorte len o dôležitých veciach. Pri hrobe nech svietia sviece celú noc i deň až do nedele, kedy môj Syn vstal z mŕtvych. Bolo to skoro ráno, ešte za tmy, aby sa mi ukázal mne, Matke. Áno, bola som prvou, čo videla svojho Spasiteľa a Boha. Moje Srdce bolo prebodnuté bolesťou, ktorá mi trhala vnútro od zúfalstva, ale zároveň mi drahý Pán dal silu odolávať malomyseľným myšlienkam.

Aká to bola moja radosť Matky, ktorá očakávala svojho Syna a Spasiteľa zároveň. Celá moja izba sa rozsvietila a v tomto svetle som videla slávu môjho Syna a Boha. Prvé Synove slová boli: „Už neplač a nezarmucuj si Srdce, Matka moja drahá. Hľa, tu som, tvoj Syn.“ Pristúpil ku mne a objal ma takou nežnou láskou ako Boh objíma svoje matky, otcov, synov, dcéry, deti.

 

Dietky moje, toto vás očakáva, táto veľká láska, ktorá je veľká ako je vzdialenosť medzi Zemou a nebom, ba ešte viac. Prosím vás, nestrácajte nádej a lásku, lebo bez lásky a pokory nedosiahnete vytúžené víťazstvo vášho srdca.

Drahý môj syn, prosím ťa, konajte tak, ako chce tvoj Brat a Spasiteľ. Od štvrtka od pätnástej hodiny až do rána piatka adorujte v kaplnke a tiež sa modlite litánie ku krvi Kristovej. Toto je noc, ktorá bola pre môjho drahého Syna Ježiša veľkou bolestnou a zároveň zradou Judášovým bozkom. Pociťoval veľkú opustenosť a Otec nebies mu prestrel všetko, čo ho očakáva v tú noc i deň, ktorý prichádza. Bola to veľká bolesť Srdca a zúfalstvo za všetko, čo človek vykonal a ešte vykoná – hriech mysle a veľa iných ťažkých hriechov, čo môže človek vykonať po celé stáročia až do tohto dňa i po tomto dni.

 

Milovaní, modlite sa so svojím Kristom a zotrvajte s ním na Olivovej hore, ktorá je horou bolesti a zúfania. Milujte sa, milujte sa, lebo Boh vás miluje. Milujte svojho Pána, ale i svojho blížneho. Až potom dosiahnete plnosť milostí, ktoré sú vám určené.

 

 

Dieťa moje, ďakujem ti za tvoju ochotu a čas, že som mohla prísť a povedať moje slová lásky. Žehnám vás ja, Matka lásky. Amen.

   
’14

Moja láska je veľká a čistá, ale i moja spravodlivosť je svätá a prísna

24. Marec 2014

Buď pozdravený a pochválený môj brat, priateľ, syn, prichádzam o niečo skôr ako zvyčajne. Brat môj, priateľ, syn, chcem skrze teba oznámiť či povedať moje slová pre človeka sveta.

 

Ja som Boh Všemohúci a Stvoriteľ sveta vášho. Toto, čo je okolo vás, je stvorené z mojej lásky k človeku a pre človeka sveta.

Iba Ja som Majiteľom všetkého, čo vidíte, ale i nevidíte.

Iba Ja som Pánom všetkého, čo máte a čo používate vo vašom bežnom živote.

Ja som Pánom vášho života, ktorý žijete.

Iba Ja som Pánom vášho zdravia.

 

Dávam vám svoje majetky i všetko, čo je vo svete, z lásky k vám, aby ste to používali pre váš bežný život. Ale ty, človeče sveta, si nevážiš to, čo som ti prepožičal k tvojmu životu a celý svet je v zúfalom stave pre tvoju pahltnosť a nenásytné chúťky tvojho bohatstva, ktoré chceš vlastniť na úkor zničenia sveta.

Hriech človeka zatemňuje srdce i myseľ, a tak diabol ovláda myslenie človeka sveta. Pre hriešne myslenie sa stáva človek nástrojom satana. Áno, tak je, nástrojom satana, ktorý z veľkej nenávisti neznáša človeka i svet, a preto koná všetko skrze hriešneho človeka, aby svet zničil, tak i človečenstvo vo svete. Bez mojej ochrany a pomoci svätých či svätej Pani, Matky národov, by svet ležal v ruinách a v skaze. Ja som váš Boh a Otec človeka, ktorý vám dáva život a všetko, čo človek potrebuje pre život. Skôr však človek ničí svet ako tento svet spoznal. Áno, človeče sveta, ničíš prírodu, vodu, ničíš všetko, čo ti bolo darované do užívania. Sami sa privádzate do sebazničenia sa, sami vyvolávate nenávisť či vojny, a tak sa zabíjate. Beda tebe, človeče sveta, od mocných tohto sveta až po najmenšieho človeka, ktorý tak koná, lebo môj hnev vás navštívi a vykoná zadosť za vaše veľké kliatby a ničenia sveta i srdcia iných ľudí, ktorí boli do vášho víru hriechu strhnutí.

Počúvaj, človeče sveta, mnohé vaše srdcia sú napadnuté hnusom ťažkého hriechu, ktorý nosíte vo svojom srdci. Moja odplata je už blízko, veľmi blízko za vaše rúhanie, ktoré vyslovujú vaše ústa; za mnohé ťažké hriechy, ktoré konáte viac a viac vo svete. Trúfalosť je veľká a ten slizký had hriechu sa omotáva okolo každej hriešnej duši.

Ty, človeče sveta, zničil si svet, v ktorom žiješ tak, ako si ničíš nesmrteľnú dušu ťažkými hriechmi, ktoré konáš každý deň či noc. Milióny duší je v ohrození večnej smrti, to je večné zatratenie. Ja som milujúci Boh, ktorý miluje a odpúšťa, som milosrdný a tiež spravodlivý Boh. Moje milosrdné Srdce je veľké a moje milosrdenstvo nepochopiteľné, lebo je to veľká láska odpustenia. Moja láska je veľká a čistá, ale i moja spravodlivosť je svätá a prísna pre dušu človeka, ktorá sa nekajala a neľutovala svoje hriechy, ktoré človek vykonal za svojho života.

Veru, veru, hovorím vám, prídem skôr ako si myslíte či nemyslíte. Príde môj deň, teda veľký deň vášho Pána, či chcete alebo nie a zmením váš chod vášho života. Veru, veru, hovorím vám, ľudia sveta, že vaše srdcia budú ma bolestivo prijímať a vaše oči budú slzy roniť. Prídem, aby som zúčtoval s každým hriechom, čo bol slobodne vykonaný a moju lásku odvrhli či znevážili. Ja som Boh všetkých ľudí sveta, a preto budem každého človeka súdiť mojím súdom spravodlivého Boha. Moje milosrdenstvo bude tiež so mnou a z môjho Srdca budú vychádzať moje drahocenné lúče spásy. Konať budem rýchlo, od východu až na západ, od juhu až po sever. Draho mi zaplatia rúhači či smilníci, či tí, čo znevažovali čistotu srdca a zákony sväté!!!

 

V mnohých chrámoch hovoria kazatelia: „Nebojte sa, Boh netrestá a nevyhráža sa.“ Klamú, tých, čo ešte v srdci bázeň ku mne majú; to, čo nosia v srdci ku mne i to sa vytráca a slobodne môžu konať hriech i smilstvo a iné hriechy, lebo Ja som Boh Láska. To je veľké trúfalé klamstvo voči tým, čo počúvajú tieto slová svojich pastorov či kňazov, ktorí toto hlásajú.

Ja som nekonečná Láska, ktorá miluje človeka; s veľkou láskou vás milujem a chránim, ale rúhanie bezbožníkov a ťažký hriech satana neznášam a z lásky trestám všetkých, čo tak konajú.

 

Ja som Boh živých;

Ja som Boh spravodlivých;

Ja som Boh milosrdných;

Ja som Boh plne láskavých;

Ja som Boh ľútostivých;

Ja som Boh spásy svätej;

Ja som Boh maličkých a pokorných.

 

Príďte ku mne všetci, čo sa namáhate a Ja vás posilním vodou života. Preto Ja sa nechcem vyhrážať a hrôzou strašiť moje ľudstvo sveta, ale iba vás upozorňujem na hrôzu, ktorá príde pre hriech, ktorý človek sveta koná!

Ja milujem pokorných a spravodlivých, Ja nemilujem pýchu a nespravodlivých. Preto vás volám k pokániu a k láske, aby som nedopustil vojnovú hrôzu, ktorá je pripravená tými, čo ju pripravujú. Toto vám hovorí váš Boh lásky, spojte svoje úsilie a modlite sa, modlite sa a buďte dobrými mojimi deťmi sveta, aby som nebol nútený dopustiť to, čo je už pripravené, ale sa snažte veriť mne, vášmu svätému Bohu a Láske, ktorá vás obklopuje. Prídem skôr či neskôr a budem konať to, čo som už povedal. Toto sú moje slová pre človeka sveta.

 

Teraz, môj brat, priateľ, syn, poviem slová pre moje verné deti.

Ja sa ozývam vám, moje deti sveta, váš Boh a Otec, aby som vás povzbudil vo vašej viere a láske či vernosti ku mne, vášmu Otcovi vás všetkých. Milovaní, prihováram sa k vám, aby som vás povzbudil vo viere a modlitbe. Zotrvajte v pokoji, lebo Ja som s vami. Počúvate zvesti o vojne, ktorá sa pripravuje tými mocnými temna, ktorí chcú ovládnuť celý svet pre svoje pekelné plány. Áno, vojna, skôr či neskôr, bude, ale sami títo prisluhovači satana budú zničení mojou rukou spravodlivosti. Vy sa utiekajte k môjmu Božskému Srdcu a Matke národov. Modlite sa a Ja vás vypočujem.

Deti sveta, počúvajte, čo vám hovorím, počúvajte svojich kňazov a neubližujte svojím kňazom slovom a osočovaním, lebo títo moji služobníci sú mojimi bratmi, ktorí vás majú viesť cestou, ktorá vedie do môjho kráľovstva. Každé osočovanie kňaza je pre každého večná smrť – večné zatratenie človeka. Veru, veru, hovorím vám, každý, kto zle hovorí o svojom kňazovi či biskupovi alebo o mojom námestníkovi pápežovi, vystavuje sa ťažkému hriechu. Buďte zodpovední a úctiví voči vaším kňazom, ktorí sú mojimi zástupcami vo svätej Cirkvi na zemi. Pamätajte si, že kde je kňaz, tam som i Ja, váš Ježiš a Boh. Každý dobrý a svätý kňaz je kľúčom do večného kráľovstva. Tento kľúč je pre vás veľmi, veľmi dôležitý. Preto sa modlite za svätých kňazov, aby bolo vám daných veľa dobrých kňazov.

 

Vy, moji bratia – kňazi, starajte sa svedomito o moje stádo ovečiek, ktoré som vám dal. Chráňte ich svojou modlitbou a svätosťou. Bez vašej pokory a lásky nedosiahnete veľké zadosťučinenie pre tých, čo vlastníte. Modlite sa za moju svätú Cirkev a odovzdávajte sa celí do mojej Svätosti. Váš Boh lásky.

   
’14

Modlite sa za všetkých, čo sú vzdialení od svätého Pána Boha

05. Január 2014

Buď pozdravený môj malý syn, prišla som k tebe z vôle Boha, aby som ťa povzbudila v tvojom živote a povedala moje slová pre človeka sveta a spoločenstvo Božej lásky. Dieťa moje, ďakujem ti, že si prijal moje pozvanie.

 

Ja, tvoja Matka lásky, sa prihováram mojím deťom vo svete.

Dietky moje, vy, čo poznáte Božiu lásku a kráčate po ceste spásy, odovzdajte svoje poznanie všetkým, čo hľadajú Božiu Pravdu – Pravdu večného slova. Modlite sa za všetkých, čo sú vzdialení od svätého Pána Boha. Neúnavne hlásajte Evanjelium a lásku noste vo svojich srdciach.

Dietky moje verné, modlite sa, modlite sa, lebo tisíce duší hynie druhou smrťou satanovou, tisíce ľudí vo svete kráča do hroznej priepasti pekla, lebo veľmi málo detí tohto sveta sa modlí za obrátenie a záchranu od večného zatratenia!

Dietky moje drahé, vy, čo ešte veríte v moc modlitby, modlite sa za tieto duše, ktoré z ľahostajnosti a z roztopaše ponúkajú svoj život i dušu mocnému diablovi.

 

Ja som Matkou Ježiša Krista, ktorý prišiel z vôle Boha mocného na túto zem, aby spasil ľudstvo, ale svojho neprijali, a tak ho dali ukrižovať bezbožným Rimanom. Tak sa splnilo Písmo, ktoré predpovedali proroci. Boh svätý ponúka všetkým svoju spásu; všetci, čo o ňu stoja a kto prijme ľútosť, obráti sa a uverí, že Ježiš je Boží Syn.

Moja láska, ktorá sa rozlieva do vašich sŕdc, je veľká. Moja láska je láskou materinskou; pre lásku k svojmu Synovi Ježišovi konám to, čo mi Boh dovolí, to je záchrana vašich duší od pekla a moci satana.

Svätá Cirkev katolícka a moji synovia už nehlásajú o hroznom pekle a zlých duchoch, o moci posadnutia a sile satana, ktorí ovláda milióny ľudských duší! Preto ja musím hovoriť o hroznom mieste utrpenia, ktoré skutočne je súčasťou života každého človeka, ktorý koná zlo! Prečo moji synovia neupozorňujete a nevoláte na poplach svoje ovečky, ktoré máte poúčať o láske, ale i o existencii pekla? Prečo, moji synovia, nehovoríte o hriechu, ktorý je vo svete? Utajujete pravdu, utajujete existenciu satana a jeho príčinu hriechu a moci. Prečo ste sa stiahli a hovoríte iba nezrozumiteľné a nepoučné slová, ktoré nemajú nič s nápravou ľudí, a tak aby sa chránili hriechu?!

Peklo je miestom zatratených miliónov ľudských duší, kde už niet návratu ani pomoci. V pekle je mnoho kňazov, biskupov, kardinálov ako i rehoľníkov a práve z tejto novej doby je ich tam najviac, pretože odmietali existenciu pekla.

 

Dieťa moje malé, teraz ti poviem ešte o udalostiach, čo vás očakávajú. Tento rok bude tiež rokom krutosti a bezbožnosti miliónov ľudí sveta, ale tiež veľkých milostí a milosrdenstva. Tak ako už ti povedal môj drahý Syn, vo svete budú veľké prírodné katastrofy. Nastanú veľké povodne, dlhé dažde, požiare, ktoré zničia veľké plochy územia, zemetrasenia. Zem sa bude triasť a otvárať sa budú priepasti zeme, zem sa pohne a vráti. Moria budú nepokojné, slnko bude páliť, a tak škodiť zemi i ľuďom. Na oblohe sa ukážu znamenia, ktoré sú už predpovedané, nastanú nepokoje a vojny vo svete, choroby, ktoré svet nepozná, zvieratá budú neplaché a agresívne, chrobač a všelijaká háveď bude škodiť a znepríjemňovať život ľudí vo svete. Nastúpi veľké teplo a sucho. Príde na inej strane veľká zima, ktorá bude trápiť ľudí. Rozšíri sa hlad, potečie krv a utrpenie, bezbožnosť narastie. Veľa ľudstva sa bude klaňať satanovi a jeho služobníkom. Strava je už teraz poškvrnená a choré sú zvieratá. Vo viere nastane obrat, kňazi sa mnohí obrátia svätosti chrbtom a prijmú novú doktrínu učenia Cirkvi. Kríž je už teraz nepotrebný, a preto ho zasúvajú či odkladajú nabok. Svätosť bude malá až sa vytratí celkom. Ekumenizmus viery uškodí veľmi rímskokatolíckej Cirkvi. Och, moja Cirkev, ako trpíš, ako krvácaš; teraz ťa bičujú a potom tŕním ťa budú korunovať, zviazanú, zbitú a poníženú, pošpinenú ťa budú viesť na Golgotu, aby ťa ukrižovali tak, ako môjho drahého Syna Ježiša, ale potom príde nový deň, kedy ťa môj Syn vzkriesi a ty, moja dcéra Cirkev svätá, budeš oslávená a povýšená!!

Dieťa moje malé, prenasledovanie je už tu, už dvetisíc rokov prenasledujú nasledovníkov môjho drahého Syna Ježiša a teraz budú a už aj prenasledujú moje deti.

 

Dieťa moje, každý, kto je Bohu otvorený a miluje svätú Cirkev katolícku, nech sa neustále modlí za trpiacu Cirkev vo svete. Modlite sa ruženec, táto modlitba je mocná a veľa skrze modlitbu ruženca vyprosíte.

Modlite sa za kňazov a biskupov, za pápeža a Cirkev katolícku, pravoslávnu i gréckokatolícku.

Modlite sa za jednotné srdcia a silu odolávať útokom diabla, za mladé duše sa veľmi modlite, lebo mnohí kráčajú zlou cestou.

 

Prosím vás, vytvorte spoločenstvá modliacich sa mojich detí a spoločne sa modlite za svätú Cirkev katolícku, gréckokatolícku, ale i pravoslávnu Cirkev, lebo i táto Cirkev je svätá a Bohu milá.

Chráňte sa útokov a zlých slov či osočovania na svojich kňazov a biskupov, chráňte sa slov, ktoré sú slovami hadieho jedu, čo hovoria zle o pápežovi svätej Cirkvi. Chráňte sa útokov na hlavu svätej Cirkvi, len Boh má moc a právo súdiť, nikto iný, nikto iný. Toto je pravda, ktorá je vám daná.

 

 

Toto sú moje slová, drahý môj syn, ďakujem ti, že si prijal moje slová a vytrval si v pokoji. Žehnám ťa i celé spoločenstvo Božej lásky v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen. Tvoja Matka lásky. Mária Anna

   
’14

Modlitba pred oltárom Sedembolestnej Matky Márie v Bazilike v Šaštíne

01. Január 2014

Buď požehnaný môj brat, priateľ, syn, ďakujem ti, že si prijal moje slová a pozvanie. Ja, tvoj Boh a Brat, sa ti prihováram tak, ako som ti sľúbil.

 

Človek oslavuje a víta nový rok hlučne a v opojení alkoholom a neresťou; vydávajú veľké finančné prostriedky na ohňostroje, ktoré sú len márnosť. Človek by mal darovať tieto peniaze pre hladujúce ľudstvo a zbiedených a opustených.

Bratia a sestry moje, nič lepšie nie je ako viera a modlitba, nie výbuchy a alkoholické opojenia. Učte sa odo mňa, Ja som Pokoj, Pokoj, Pokoj. Len v pokoji ma nájdeš a spoznávať ma budeš, len v pokoji počuť moje slová môžeš, nie však v hluku.

Teraz vám poviem, aká bude budúcnosť tohto roka. Prosím, veľa sa modlite za pokoj vo svete, veľa sa modlite za moju katolícku Cirkev. Veľa sa modlite sa pápeža, môjho námestníka. Veľa sa modlite za duchovenstvo, kňazov a rehoľníkov.

Toto vám hovorím, veľa bolesti a krvi potečie vo svete, vzniknú nové vojny, nepokoje, prevraty, nenávisť bude veľká, veľa ľudstva pomrie pri prírodných katastrofách. Budem trestať všetko, čo je mi hriešne a vzdialené. Súženie, ktoré je už v druhej fáze, bude ťažšie a ťažšie, ľudia budú pracovať a umierať od vyčerpania za svoju chamtivosť a bezbožnosť.

 

Brat môj i tvoje Slovensko bude vystavené môjmu pohľadu spravodlivosti. Daroval som pre tvoj národ modlitbu, aby prosili o odpustenie raz do týždňa. Veruže málo detí z tohto národa sa ju modlí.

Veru, hovorím ti, prídem ako zlodej a vezmem si, čo je moje, za hriechy, ktoré mi tento tvoj malý národ koná. Dopustím pohromy, ktoré pocítia mnohí. Toto hovorí váš Boh, za veľkú trúfalosť a ťažké hriechy dopustím veľa katastrof a nešťastia, nepokoj a nepožehnám tebe, národ slovenský, pokiaľ ma neodprosíš pred oltárom Sedembolestnej Matky Márie v bazilike v Šaštíne.

 

Toto sú moje slová, ktoré mi darujete:

 

Všemocný Bože,

tvoja moc je veľká, tvoja spravodlivosť svätá.

Svätý Bože, prichádzame k tvojmu svätému oltáru

a tvojej Matke Sedembolestnej Márii, našej Patrónke.

Tu, kľačiac pred tebou, ťa prosíme, zmiluj sa nad nami, slovenským národom,

odpusti nám našu vinu a ťažké hriechy tohto národa proti tvojej Svätosti a Božstvu,

proti všetkým svätým Zákonom ustanovených tebou.

 

Odpusti nám naše viny

za rúhanie proti tebe, Bože svätý;

za neúctu a nelásku teba, Bože náš;

za opovrhovanie tebou;

za nelásku voči blížnym;

za vraždy;

za vraždy nenarodených dietok v tomto národe;

za neúctu a nelásku k rodičom;

za neúctu a nelásku ku starým;

za smilstvo a cudzoložstvo;

za rozpad rodín;

za súdy, ktoré sa konajú voči blížnym;

za egoizmus a pýchu;

za chamtivosť a krádeže;

za nenávisť a osočovanie;

za nevernosť k tebe a blížnym;

za urážky voči svätej katolíckej Cirkvi;

za urážky proti biskupom a kňazom;

za nečistotu sŕdc;

za alkoholizmus a drogy v našom národe;

za lakomstvo;

za tvrdé srdcia;

za hádky, ktoré ničia lásku;

za nevšímavosť a ľahostajnosť voči blížnemu v núdzi;

za prostitúciu, ktorá je rozšírená v tomto národe;

za zmiešané páry hriechu;

za podvody a lenivosť.

Pane, odprosujeme ťa za tieto, ale i iné hriechy v našom malom národe.

Prosíme ťa, prijmi našu modlitbu a ochraňuj tento národ naďalej svojím požehnaním. Prosíme ťa v mene tvojho Syna a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Amen.

 

Brat môj, toto nech sa rozšíri medzi moje deti a s úprimnosťou a ľútosťou nech ma prosia o odpustenie. Ja ich vypočujem a požehnám tomuto národu.

Ak však odmietne moju podanú ruku, odmietnem tento národ, ktorý koná toľko hriechov voči mojej Svätosti, odmietnem modlitby, ktoré mi budú predložené inde a iné. Veru, hovorím vám, spoznáte moju spravodlivosť, ktorá sa preženie týmto národom.

 

Čas sa napĺňa, čas je naklonený, satan vie, že končí jeho moc, ktorá mu bola daná na zvádzanie národov. Modlite sa a buďte k sebe ako brat a sestra. Milujte sa, milujte sa, nech láska kvitne ako rajský strom v mojej záhrade spásy. Buďte požehnaní a zotrvajte v modlitbách. Žehnám vás, váš Boh Otec, Syn a Duch svätý.

 

 

Ďakujem ti, môj syn, brat, že si prijal moje slová, prídem a ešte ti poviem viac. Ježiš.

   

Stránka 11 z 30

 Začiatok  Dozadu  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  Dopredu  Koniec 

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: