’14

Modlite sa za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Matky Kristovej

13. Júl 2014

Buď pozdravený môj brat, priateľ, syn, Ja, tvoj Boh a Otec, ktorý sa ti prihovára, som s tebou a zvláštnym spôsobom sa ťa dnes dotýkam z lásky k tebe, môj malý syn, priateľ, brat.

Počúvaj, čo ti tvoj Boh hovorí. Svet je v hlbokej duchovnej tme. Moja Cirkev je bičovaná a trhaná tými, čo bičujú moju svätú Cirkev. Cirkev je tlačená k zemi tými, čo nenávidia svätosť a pravdu, ktorá je teraz utajovaná a ničená je čistá svätosť mojej Cirkvi.

Syn môj, buď pozorný na všetko, čo sa teraz ponúka každému kresťanovi. Diabol ovláda milióny ľudských duší a tí, čo sú mu najvernejší chcú, aby kresťanstvo bolo zničené. Čas veľkých skúšok a vernosti je už tu. Buď silný a neboj sa, neboj sa, lebo všetko, čo som už povedal, sa musí splniť, aby sa splnilo Písmo. Boj sa však tých, čo zabíjajú dušu, o svoje telo sa nestrachuj, ale duša je večná, ktorá príde ku mne, aby spočinula vo mne.

Modlite sa, modlite sa za mier alebo zmiernenie vojny. Modlite sa za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Matky Kristovej. Diabol podvodom strháva ľudí z cesty, ktorá je cestou úcty k vašej veľkej Ochrankyni a Orodovnici tu u mňa, v nebesiach. Buďte pozorní a majte otvorené srdcia moji drahí, lebo diabol nenávidí svätú Paniu, ako to hovorí. Bojí sa jej svätej čistoty a pokory, preto zvádza k neúcte tisíce ľudí, teda kresťanov katolíkov i kňazov či rehoľníctvo samé. Veľa mladých oklamal duch zla, čo vládne v mojej  svätej Cirkvi katolíckej.

Veru, veru, hovorím vám, vytrvajte v pokore a majte lásku a úctu k mojej drahej Matke Márii, ktorá je vašou Záštitou a Pomocníčkou. Počúvajte moje slová, pozdvihnite svoje oči k môjmu krížu a k mojej svätej Eucharistii, celí sa odovzdajte do mojej svätej vôle a Ja budem konať tak, ako bude treba.

Veru, veru, hovorím vám, Písmo sa naplnilo, čo bolo povedané mnou, vaším Bohom. Ľudstvo koná to, čo je mne nemilé a moja Svätosť je potupovaná a urážaná. Dával som čas na nápravu a obrátenie, ale nepočúvali ste ma, a tak viac a viac sa koná ťažký hriech. Preto hovorím toto, zakrátko príde Duch môj, Duch spravodlivosti a prejde okruh zeme. Tam, kde nebude anjel života, tam príde moja veľká spravodlivosť, ktorá potrestá každého, čo konal ťažký hriech a zneuctieval moje sväté Meno. Tento čas je už nad vami a moja svätá spravodlivosť bude veľká. Vojna, ktorá je v mnohých častiach sveta, sa ešte rozšíri na iné národy, aby sa tak splnilo slovo vášho Pána. Áno, veľa ešte očisty prejde na ľudstvo sveta a napokon príde čas mojej spravodlivosti, ktorá bude triumfovať nad všetkým, čo je vo svete. Táto veľká spravodlivosť bude konečná, ale i hrozná pre všetkých žijúcich, ale hlavne pre tých, čo ma zavrhli alebo diablovi slúžili. Tento deň bude dňom – nocou, dňom – nocou, dňom – nocou a novým dňom vášho Spasiteľa a Boha osláveného. Tieto tri noci budú nocami, keď som bol v hrobe a tými dňami, ktoré budú skôr nocou, budú dňami, keď som visel tri hodiny na kríži a trpel som hroznými bolesťami za celé ľudstvo sveta. Potom príde nový deň slávy, čo znázorňuje deň, keď som vstal z mŕtvych.

Tento čas sa blíži, tento hrozný a krutý čas očisty ľudstva od hriechu je už veľmi, veľmi blízko. V tejto trojdňovej a nočnej tme budú zlé mocnosti vypustené na slobodu z pekla, aby si vzali to, čo je im dané. Všetci tí, čo odmietali moju lásku a obrátenie, svätosť, modlitbu či pokánie, budú mocou pekiel usmrtení a ich duše vzaté tam, kam patria, lebo slúžili diablovi a nie mne, večnému Bohu. Tretí deň, z moci mojej, satan bude spútaný na tisíc rokov, aby sa splnilo moje slovo Pravdy. Tieto dni budú hrozné a kruté, ale moja spravodlivosť koná to, čo je potrebné, aby bol vykorenený hriech sveta, ktorý je tak hrozne rozšírený.

 

 

Vy, moji verní, čo očakávate môj príchod a slávu vášho Boha, nebojte sa, lebo vy dostanete moju milosť, aby ste boli na miestach vám určených. Majte pevnú vieru a lásku, pamätajte, že v tejto veľkej očiste, to je trojdňová tma, pomrú všetci, čo boli hriešni alebo sa vzdialili odo mňa. Bude to čas veľkého trestu, ktorý nebol a ani už nebude vo svete. Šťastný je ten, čo miluje a je mi verný. I keby odišiel z mojej vôle zo sveta, nebude vydaný satanovi, ale príde ku mne, do môjho kráľovstva. Modlite sa, modlite sa, lebo sa zvečerieva. Buďte mi verní. Amen Váš Boh a Spasiteľ.

 
’14

Moje Božské Srdce je chrámom veľkého milosrdenstva

27. Jún 2014

Buď pozdravený môj brat, priateľ, syn, som šťastný, že si prijal moje ranné volanie, aby som ti povedal moje slová pre moje deti sveta.

Dnešný deň je dňom, pre kresťanského človeka, veľkým, pretože slávite a uctievate si moje veľké sväté Srdce. Teda Božské Srdce, ktoré bolo z lásky k človeku prebodnuté a z ktorého vyšla voda a krv.

Toto moje Srdce bolo toľkokrát prebodnuté za storočia od môjho zmŕtvychvstania, že krváca tisícami otvorov, ktoré mi ľudstvo vykonalo a koná. Ale čím viac mi koná človek prebodnutí, tým viac sa toto Božské Srdce napĺňa mocou lásky k človeku. Každý skutok milosrdenstva mi koná šťastnejším a šťastnejším toto Srdce, ktoré je celé naklonené pre človeka sveta.

Moje Božské Srdce je chrámom veľkého milosrdenstva. Z tohto Srdca vyžarujú na svet i jednotlivo moje veľké lúče milosrdenstva, ktoré sú blahodarným účinkom pre vaše duše. Moje Srdce je veľkým chrámom a žriedlom mojej veľkej lásky pre vás, moje deti i dušičky z očistca. Ten, kto sa utieka vo svojom živote k môjmu Božskému Srdcu, nebude v budúcom živote zahanbený.

Teda pristúpte k tomuto môjmu sladkému Srdcu, plnému lásky či nehy, aby ste boli účastní na sláve vášho Boha. Nebojte sa, ale smelo kráčajte k tomuto Srdcu, ktoré vás prijme a dá vám zo studnice živej vody. Majte úctu k Božskému Srdcu, ktoré vás miluje a dáva vám večný život a nekonečnú radosť. Toto Srdce sa obetuje neustále za vás. Každý, kto zaklope na bránu môjho Božského Srdca, s láskou ho vpustím dnu. Tento deň spúšťam veľké milosti na svet a na kresťanov mimoriadnym spôsobom. Majte veľkú úctu k môjmu Srdcu a o čokoľvek budete prosiť toto moje Srdce, dávam to pre spásu vašich duší.

 

 

Žehnám ťa, brat môj, v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Choď v pokoji. Tvoj Boh – Láska až naveky.

   
’14

Volám všetkých k náprave hriešneho života, volám vás k obráteniu

26. Jún 2014

Buď požehnaný môj syn, priateľ, brat. Ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Ja, tvoj Boh a Spasiteľ a Duch svätý jednej podstaty, sa ti prihováram a prosím o tvoj vnútorný pokoj a otvorené srdce.

Priateľ môj, syn a brat môj, Ja som tvoja Nádej a Priazeň tvojej duše. Ja som tvoja Láska a Darca tvojho života. Som tvoja Pomoc a Ochrana. Ja som Cesta, Život a Pravda. Keď sa budeš držať mojej cesty, nestratíš sa. Keď sa budeš snažiť žiť život, ktorý sa mi páči, nebudeš zahanbený. Keď budeš počúvať moje slová, ktoré sú Pravda, prídeš do môjho kráľovstva.

 

Ja, tvoj Boh spravodlivý a milostivý, sa ti prihováram a skrze tvoje srdce ti dávam slová mojej pravdy pre človeka sveta. Prosím, sústreď sa a píš, čo počuje tvoja duša i tvoje ucho.

 

Hľa, váš Boh sa vám prihovára, všetkým, čo žijete v kruhu Zeme. Počúvajte, počúvajte moje slová nádeje a pravdy. Volám všetkých k náprave hriešneho života, volám vás k obráteniu sa zo života starého do života nového. Vstaňte z prachu a vstúpte do čistého a krásneho života. Každý, kto sa priblíži ku mne, očistím ho od nánosu hrozného prachu, ktorý je smrteľným jedom pre večnosť a to je smrteľný ťažký hriech.

Počúvaj, človeče sveta, mňa, tvojho Stvoriteľa a Boha a konaj už dnes a oľutuj svoje zlé skutky a neprávosť, ktorú si vykonal. Ľutuj všetko, čo si zapríčinil zlé svojmu blížnemu a okoliu. Otvor srdce svoje a Ja ti vložím oheň svojho Božstva. Otvor svoje zatvrdnuté svedomie a ľutuj, ľutuj, ľutuj skutky svoje, ktorými si ublížil svojmu bratovi či sestre. Darujem ti dar zázračný. Tento dar je súcit, láska, úcta, svätosť. Toto je dar, ktorý je pre tvoje dobro a spásu tvojej duše.

Miluj, miluj, miluj svojho blížneho tak, ako miluješ seba samého. Či si ubližuješ sám sebe a či nenávisť nosíš vo svojom srdci voči sebe samému? Veru, hovorím ti, ak nebudeš milovať svojho blížneho a nenávisť nosiť budeš, prekľajem tvoj rod a nešťastie ťa postihne, človeče sveta.

Veru, veru, hovorím ti, človeče sveta, tvoje rúhanie je veľké a bezbožnosť väčšia a väčšia, neláska a nenávisť vzrastá a bezočivosť tiež. Srdce ľudské pyšné máš, človeče sveta. Chamtivosť, lakomstvo, túžiš po peniazoch a zlate, po pohodlnom živote. Nič iné ťa nezaujíma. Alkohol, drogy, smilstvo či cudzoložstvo je už bežné v tvojom živote; zabitie nenarodeného dieťaťa je bežné a praktizujúce i v inej forme. Beda národu i človeku, ktorý toto podporuje a koná; beda lekárovi, ktorý obhajuje a vykonáva túto smrtonosnú diablovu činnosť, lebo lepšie by mu bolo nenarodiť sa, ako to, čo ho očakáva po jeho smrti!!!

Vraždy sú každý deň a človeče sveta, tvoje zákony sú smiešne. Zviera ochraňuješ a trestáš prísno, ale život, ktorý vezme vrah, posúdiš mierne. Deti sa snažíš v láske vychovávať, ale bez lásky dospievajú a bez môjho Mena, Boha nepoznajú. Falošná je to láska a svetská, ktorá nemá cieľ iba do stratenia plynie a šťastia nepoznáš.

 

Veru, veru, hovorím ti, človeče sveta, kráčaš svetom, kráčaš cestou hladkou, postriebrenou i pozlátenou, plnou svetiel, lesku, hudby, radovánok, oplzlosti, ale koniec tejto tvojej cesty zbadáš príliš neskoro a tam je veľká záhuba tvojho bytia a človečenstva.

 

Žiješ bez môjho Mena Boh, žiješ bez môjho kríža, žiješ bez lásky, žiješ vo veľkom klamstve, žiješ v otroctve materializmu, čo ťa vedie do klamného šťastia a pokoja len na krátku chvíľku. Žiješ, človeče sveta, bez modlitby a strácaš so mnou kontakt rozhovoru.

Žiješ, človeče sveta, v pýche, a tak ťa táto pýcha dovádza do slepej uličky v tvojom živote.

Žiješ, človeče sveta, v klamstve a vo falošných predstavách o budúcnosti v tvojom živote, ale tvoja budúcnosť je v mojich rukách. Ja ti dávam život i zoberiem si ho späť. Tvoja budúcnosť nie je v tvojich rukách, ale v rukách mojich, v mojej Božskej moci. Už tisíce ľudí si plánovalo budúcnosť po svojom, bez mojej prítomnosti či bez mojej lásky, ktorú odmietli prijať a Ja som povedal: „Poď a predstúp pred moju Tvár.“ Áno, každý tak vykoná, každý z vás je podriadený mojej nekonečnej moci. Ja som ťa stvoril, a preto patríš pod moju moc a rozhodnutie. I keby si prešiel na druhý koniec vesmíru, i tam som Pánom a moja moc je i tam. Ty, človeče sveta, prichádzaš k tým, čo veštia a čarujú, klamú či sú v moci diabla a veríte tomu, čo je vládcom klamstva a hriech je vám blízko viac ako moja láska a starostlivosť o teba. Nepodávajte peklu svoju pravicu, nepodávajte svoje city tomu, čo ich pošliape, lebo stratíte moju priazeň a ochranu.

Toto vám hovorí vás Boh. Moja návšteva je už blízko, moja návšteva sveta je blízko, aby som potrestal nespravodlivosť a hriech. Bdejte, buďte pozorní a majte srdce otvorené, lebo všetko, čo je hriešne, bude spálené a zničené. Tento veľký môj deň je už predo dvermi ľudských dejín. Tento môj deň bude dňom, ktorý prejde každého a očistí všetkých. Preto už teraz volám vás, ľudia sveta, obráťte sa a pokorne ma proste o odpustenie všetkých vašich hriechov. Ak sa otvoria vaše srdcia a oľutujú to, čo ste vykonali vo svojom živote zlé, zľutujem sa nad vami a nezničím vás svojím dychom môjho spravodlivého hnevu. Ja nechcem vašu večnú smrť, ale spásu, a tak vás zachrániť pred večným zatratením. Bude to deň očisty od nánosu ľudského hriechu a pýchy. Tento deň bude hrozný hlavne pre hriešnikov sveta, ale i tých menej spravodlivých. Majte oči i uši otvorené a vnímajte čas i prírodu, zvieratá, ako sa správajú. Ak budú nepokojné a zavíjať budú, vtáci stíchnu, obloha sa zafarbí do ružova až červeno modra či čierno siva, nastane zvláštne ticho a po ňom tupý hukot ako vlnobitie alebo hrmot v diaľave, slabé zemetrasenie, veľká žiara na nebi a vaše oči uzrú kríž svetelný, ktorý svietiť bude časovo neohraničene; nastúpi zvláštny hukot trúb či poľníc a každý človek upadne do podvedomia a otvoria sa vám duchovné oči. Tak spozorujete svoje vnútro pohľadom mojich očí. Toto vás bude desiť a dopustím na každého, aby ste spoznali moju prítomnosť, ktorá veľkému hriešnikovi i malému hriešnikovi bude konať veľkú bolesť ohňom mojej spravodlivosti. Iba tí obstoja v tomto veľkom duchovnom prepojení so mnou, moji verní a spravodliví.

Toto vám bude pre vašu spásu a obrátenie, aby ste spoznali, že je len jeden Boh a Spasiteľ sveta. Prosím, už teraz sa obráťte a začnite žiť pre vašu spásu. Ja milujem všetkých ľudí sveta, ale hriech sa mi protiví.

Žehnám celý svet v mene Boha – Otca, Syna i Ducha svätého. Amen.

 

 

Milované moje drahé deti sveta, vy, čo sa ku mne utiekate a svoju lásku rozsievate okolo seba a moju Pravdu kážete, vás objímam a posväcujem. Prihováram sa k vám Ja, váš Boh – Otec, Spasiteľ Ježiš Kristus a Duch svätý – Oživovateľ.

Milovaní, vytrvajte, vytrvajte v tejto ťažkej dobe, ktorá je nebezpečná pre duše slabšie a vzdialené odo mňa. Modlite sa, modlite sa, aby ste neupadli na duchu i do pokušenia. Svet je vo veľkom nebezpečenstve, diabol ovláda milióny ľudských duší i tých, čo majú moc, ktorú dostali zdola. Títo prisluhovači diabla chcú rozpútať veľkú vojnu, ktorá pohltí veľkú časť zeme. Modlite sa ruženec tak, ako vám to bolo poslané od svätej Panny, Matky Spasiteľa Ježiša Krista. Ruženec, ruženec a zase ruženec, modlite sa, aby bola podlomená moc diabla a nemali moc uskutočniť svoje strašné plány.

Milujem vás, moji drahí, vytrvajte, vytrvajte vo svätosti a Ja budem s vami. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale tých sa bojte, čo zabiť dušu vám môžu, tých sa bojte! Čas, ktorý prežívate, je chaotický a klamný. Preto buďte v posväcujúcej milosti, aby ste spoznali pravdu od nepravdy. Veľa mojich verných a pokrstených odpadli a ešte odpadnú od mojej Pravdy a viery. Tak je, tak ako som povedal ešte za čias apoštolov: „Neviem, neviem, či nájdem pravú vieru, keď sa vrátim druhýkrát.“ Pozor si dávajte na novodobých hlásateľov evanjelia, ktorí zvedú moje deti od mojej Pravdy. Proste, proste Ducha svätého, Učiteľa pravdy svätej; proste Ducha svätého, aby vás viedol cestou správnou a svätou. Počúvajte, čo vám, moji drahí, hovorím. Už veľa nepravých mesiášov vyšlo do sveta a tiež veľa učenia vyšlo do sveta, aby zvádzali moje  deti od pravej viery. Veru, veru, hovorím vám, už veľa duší opustilo moju pravú vieru a prešlo do klamnej sekty, ktorá ovláda myseľ i skutky človeka. Modlite sa a buďte silní, s Matkou Ježiša Krista a so mnou, vaším Otcom a Bohom vašich otcov, to zvládnete, bojovať proti zlu, čo je vôkol vás.

Žehnám vás, moji drahí. Váš Boh – Otec, Syn i Duch svätý. Choďte v pokoji.

   
’14

Modlite sa, modlite sa za mier a pokoj vo svete

25. Máj 2014

Buď požehnaný môj malý syn, prichádzam k tvojmu srdcu, aby som ti povedala moje slová lásky. Dieťa moje, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Som šťastná, že moje dietky prijali moje slová zadosť a modlia sa odprosujúcu modlitbu, ktorú zanechal môj drahý Syn Ježiš. Dieťa moje, prosím, nech táto odprosujúca modlitba sa šíri po celom slovenskom národe a volajú svätého Pána Boha o odpustenie vín, ktoré tento malý národ vykonal a neustále koná. Prosím môjho Božského Syna o odpustenie a o ochranu pred Božím dopustením trestu na tento slovenský národ. Volám k môjmu drahému Synovi Ježišovi o ochranu a milosrdenstvo pre tvoj národ slovenský.

Dieťa moje malé, nech tento národ, ktorý je mojím národom a ktorý si ma z hĺbky srdca uctieval, sa zomkne a spoločne sa modlia o odpustenie všetkých ťažkých hriechov, ktoré tento národ vykonal a koná.

Ľudské srdcia v tomto národe sú uzamknuté pred Božou návštevou. Pýcha je v mnohých a neláska sa vznáša nad slovenským národom. Vraždy sú skoro každý deň, zabíjanie počatých detí sa koná tiež každý deň, nenávisť, rozpadajú sa rodiny od mladých až po starých. Myslenie človeka je zatemnené hriechom; smilstvo je ohavnosť tohto sveta a tohto času mimoriadna. Cudzoložstvo bude trestané a potrestané svätým Pánom Bohom, lebo terajší čas je zvrhlý a strašne nečistý.

Dieťa moje malé ešte viac a viac hriechu sa koná v tomto mojom národe, veľké rúhanie a urážanie Pána Boha a Spasiteľa i mňa, Matky Krista a svätých. Rozmnožilo sa veľa siekt, ktoré kráčajú po širokej a hladkej ceste, ktorá je nebezpečná. Kresťan, ktorý má mať úctu ku Kristovej Cirkvi katolíckej či gréckokatolíckej a pravoslávnej, uráža a osočuje túto svätú Cirkev. Ponižujete kňazov či biskupov a nenávisť v mnohých srdciach nosíte k môjmu námestníkovi pápežovi. Drahé moje dietky, zmeňte svoje srdcia, lebo hriech vás zničí a budete v tme hriechu naveky prikovaní.

 

Ďakujem však i mojím verným a ctiteľom mojím. Milujem vás, moje dietky a ďakujem, že pomáhate svojimi modlitbami a obetami zmierňovať Boží hnev nad hriešnosťou tohto malého národa. Som smutná, že vaše zástupy a úcta ku mne sa zmenšujú a modlitba svätého ruženca sa prestáva modliť a nahrádzajú ju modernými a hlučnými chválami a vykrikovaniami. Áno, treba chváliť, ale tiež treba sa modliť a hlavne v tomto čase, ktorý je veľmi nebezpečný pre mier a pokoj vo svete ako i pre spásu ľudskej duše.

Modlite sa, modlite sa za mier a pokoj vo svete. Modlite sa za moje deti na Ukrajine, lebo umierajú moje deti z nerozvážnosti a nedorozumenia. Diabol zasial oheň a nenávisť do sŕdc týchto ľudí, ktorí počúvajú tých, čo vládnu potajme a sú mocnosťami zo západu. Modlite sa za tento kresťanský národ, kde tiež je mnoho zla a hriechu. Nech moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí a moja noha rozdrví hlavu satana, toho starého hada či kráľa večnej smrti.

 

Modlite sa, moje deti, ešte viac a prichádzajte tiež pod kríž oslávený svätým Pánom Bohom. Pod týmto krížom pokľaknite a volajte, volajte Pána svojho o ochranu a pomoc.

 

Hovorte slová:

 

Pane Bože,

prišli sme sem, pod tento oslávený kríž nášho Pána Ježiša Krista,

aby sme sa poklonili tebe, Pane Bože

a v modlitbe ťa prosili za národ náš slovenský i za bratský kresťanský národ ukrajinský,

kde vládne nepokoj a hriech, či smrť si berie to, čo ešte nemalo byť usmrtené,

lebo vojna a vražda nie je s tvojou svätou vôľou,

ale z nenávisti k tebe i človeku diabol ničí životy telesné,

ale i duše, ktoré sú v opojení ťažkých hriechov.

Prosíme ťa, Bože svätý i tvojho drahého Syna a nášho Spasiteľa Ježiša Krista,

z moci tvojej, zachráň nás i ukrajinský národ od moci diabla

a prosíme ťa, vylej lúče lásky, pokoja, svätosti, pravdy a porozumenia medzi ľuďmi.

Chvála tebe, Otče náš, že si nás zachránil pred hrôzou, hladom, vojnou a večným zatratením.

Sľubujeme ti, Bože Otče, našu oddanosť k tebe a tvojmu učeniu vo svätej Cirkvi katolíckej, gréckokatolíckej a pravoslávnej ako i ostatné Cirkvi, ktoré si uctia kríž svätý.

Budeme sa modliť za obrátenie hriešnikov a pokoj vo svete.

Zotrváme ti, Pane náš, verní až do konca nášho života. Amen.

 

Toto hovorte pod týmto krížom a modlite sa svätý ruženec bolestný a litánie k Božskému Srdcu a ku Krvi Kristovej.

Tento kríž má moc od Pána Boha, je to moc pokoja a radosti, moc uvažovať o svojom živote, moc pokory. Majte tento kríž vo veľkej úcte. Tu veľa vyprosíte a dostanete; len viera a oddanosť vás privedú do cieľa vašich prosieb. Konajte teda tak, ako vám hovorím. Nenechajte sa oklamať týmto svetom.

 

Milovaní, ja, vaša Matka lásky vás všetkých objímam a žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Dieťa moje, buď silný a verný svojmu Bohu. Choď v pokoji. Tvoja Matka lásky. Amen. Buď pripravený, Pán tvoj a môj Syn sa ti prihovorí za krátky čas. Amen.

   
’14

Všetko, čo bolo povedané a napísané v Písme, sa plní

03. Máj 2014

Buď požehnaný brat môj, priateľ, syn, ďakujem, že si prijal moje volanie. Brat môj, som s tebou a pri tebe, modli sa a odovzdávaj mi hriešnikov do môjho prebodnutého Srdca, aby svetlo, ktoré z tohto Srdca vyžaruje, zasiahlo všetkých, čo blúdia tmou.

Brat môj, tvoje srdce je znepokojené a smutné nad udalosťou /pozn. redakcie: situácia na Ukrajine/, ktorá rozrušuje svet. Diabol už dávnejšie podlomil vieru a lásku v tomto národe. Satan zaútočil na tento národ nie z východu, ale zo západu, s tými, čo sú mu odovzdaní. Preto, brat môj, nech tvoje srdce je otvorené pre modlitbu za tých, čo umierajú v tomto národe, aby moje milosrdenstvo bolo naklonené všetkým, čo odchádzajú z tohto sveta, z tohto národa, ktorý je mojím národom, môjho Svätého Ducha a prebodnutého Srdca. Modli sa za tento národ a tiež za národ ruský, aby ich srdcia sa spojili v jednu veľkú lásku a jednotu.

Brat môj, toto sú národy kresťanské a moje deti sa navzájom zabíjajú. Satan chce zničiť svet, a preto vyčíňa v celom svete. Brat môj, v celom svete vládne nepokoj a vojny sú počuť všade, kde je neláska a bezbožnosť.

Brat môj, všetko, čo bolo povedané a napísané v Písme, sa plní. Skôr ako prídem druhýkrát, aby som súdil zemekruh, musia prísť vojny, nepokoje, vraždenie, pohromy, zúfalstvo, zemetrasenie, povodne, oheň, hlad, choroby, ktoré budú daňou za neveru ku mne. Veru, veru, hovorím ti, všetko musí prísť tak, ako som povedal. Preto volám mojich verných, spojte svoje srdcia v jedno veľké a čisté srdce, modlite sa za pokoj vo svete a zmiernenie ťažkej doby, ktorá pohltí milióny ľudských životov. Modlite sa, modlite sa, aby som počul vaše prosby a volanie o pomoc. Čas je veľmi, veľmi zlý a všetko, čo som už oznámil sa bude plniť, aby sa splnilo Písmo.

Veru, veru, hovorím vám, každý človek vo svete, ktorý ma odmieta a opovrhuje mnou, vaším Bohom a Spasiteľom sveta, spozná svoj ortieľ skazy. Vy, čo hovoríte o slovách, ktoré dávam skrze môjho Ducha môjmu bratovi a synovi, že sú falošné a nepravé, dokonca i vymyslené, budete volať moje Meno, aby som vám nebol Sudcom, ale milosrdným Otcom. Odmietate moje prosby, odmietate moje varovania a hovoríte: „To Boh nehovorí a nevyhráža sa.“ Ja vám však hovorím, toto je moje varovanie pred tým, čo môže prísť, ak sa vaše srdcia nezmenia a vaše ústa nebudú vyslovovať: „Boh je môj Pán a večný nebeský Otec, Boh je môj Pán a Spasiteľ sveta, jemu dávam česť a chválu.“

Veru, veru, hovorím vám, že Ja som spravodlivý Sudca a milosrdný Otec. Moja Láska prevyšuje všetko, čo je vo svete i mimo svet, ale neklamte sa, lebo Ja som i prísny a spravodlivý Boh. Pokorných milujem a pyšnými opovrhujem.

 

Mladí, prečo slepo nasledujete démona materializmu a karierizmu?! Už tisíce mladých duší som povolal skôr zo sveta, aby som zachránil tieto duše od večnej skazy. Ja život dávam a život i beriem. Modlite sa za svoje životy a pokoj vo vašom svete. Veľmi málo mojich mladých sa modlí a odovzdáva mi svoje srdcia.

 

Brat môj, celý svet je v ohrození vojny, ktorá môže prísť, ak sa človek nevyslobodí z egoizmu a pýchy. Brat môj, moje Srdce krváca nad tým hrozným pohľadom, čo moje oči vidia. Môj Božský pohľad hľadí do ľudských sŕdc a vidím hroznú spúšť a ohavnosť, krutosť, chlad, nečistotu a špinu vnútorného srdca. Tma je tu veľká, lebo málo lásky je medzi ľuďmi.

Veru, veru, hovorím vám, neminie sa rok a Ja prídem, aby som očistil niektoré časti Zeme od ťažkých hriechov vo svete. Budú prekvapení tí, čo hovoria všetko zlé o zjaveniach a posolstvách vo svete. Prídem, to sľubujem, sám to uvidíš a tvoje uši počúvať budú o veciach, čo sa dejú okolo teba, brat môj. Satanova moc sa končí, ale ešte nie celkom, iba tá, ktorá mu bola uvoľnená z moci mojej. Po udalostiach, ktoré prejdú svetom a môj hnev prejde od východu na západ, zo západu na východ, z juhu na sever, zo severu na juh, potom očistím celú Zem od všetkého, čo bolo poznačené hriechom. Vtedy bude satanovi odobraná moc škodiť na tisíc rokov vo svete. Potom príde deň lásky a pokoja. Teraz však, brat môj, modlite sa a volajte moju Svätosť o zhovievavosť a pomoc.

 

 

Choď v pokoji môj brat, priateľ, syn. Tvoj Brat Ježiš Kristus. Aleluja. Amen.

   

Stránka 10 z 30

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Dopredu  Koniec 

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: