’15

Príde chvíľa, keď sa zlúčia tieto rozdelené cirkvi v jednu veľkú svätú Cirkev, ktorá však bude očistená a svätá.

23. Júl 2015

Buď požehnaný môj brat, priateľ, syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Syn môj, brat môj, priateľ môj, prihováram sa ti, aby som ťa povzbudil.

Žehnám a posilňujem všetkých mojich synov, ktorí s námahou budujú chrám mojej Božej svätosti. Táto svätyňa nech je zasvätená Najsvätejšej Trojici jedného večného Boha všemocného, všeprítomného, vševediaceho, mocného z mocných, láskavého, mierneho, ale i hrozného Otca a Kráľa i Ducha svetla zo svetla a Život zo života, večného, svätého. Amen. Amen. Amen.

 

Ďakujem všetkým, čo pomáhajú na tomto diele stavby, modlitbami, obetou, milodarmi, obetou tela. Tým, čo sú odovzdaní tomuto domu mojej svätyne, budem milosrdným Otcom a Bohom. Počúvajte moje slová, Ja som Boh svätý a Spasiteľ sveta, Oživovateľ ducha  i všetkého živého, som mocný Boh, ktorý pozerá s láskou a otcovsky hladí všetkých, čo obetujú svoje úsilie i prostriedky na chrám Boží, kde budem prebývať a žehnať každého, kto príde do tohto chrámu ma prosiť o požehnanie a milosti. Ďakujem všetkým a moje veľké požehnanie zosielam vám, čo ste prispeli svojou pomocou k sláve Božej i sláve vašej.

 

Čas udalostí sa skláňa, k udalostiam, ktoré vám boli povedané. Boj dobra proti zlu sa už začal a prebieha už veľa rokov, ale vyvrcholenie je už tu. Cirkev svätá, ktorá je postavená na základe skaly, pokropená krvou a potom slzami mojich verných bude a už aj je očistená krvou. Tisíce mojich verných už prišli v sláve do nebies, a tak mučeníckou smrťou preukázali odvahu a oddanie mne večnému Bohu a Spasiteľovi sveta. Veru, hovorím vám, moji drahí, veľa sa musíte modliť, aby moja spravodlivosť zasiahla a zničila tých, čo ničia moju Cirkev skrze smrť telesnú či smrť duchovnú.

Brat môj, ďakujem ti, že si vytrval až doposiaľ. Teplota, ktorá sužuje svet, je pre zamyslenie sa človeka nad životom, ktorý žije. Bezbožnosť vo svete je veľká, obracajú sa ľudia na démonické sily a dôverujú mocnostiam temna. Človek je príliš hriešny a tvrdého srdca, a preto budem konať tak ako mi hovorí moja spravodlivosť. Budem sužovať človeka všelijakými trestami, ktoré na svet dopustím: pohromami, zemetrasením, záplavami, suchom, pálením slnka, všelijakým hmyzom; hady budú útočiť na človeka, zvieratá sa prestanú báť človeka a útočiť budú na človeka. Požiare ešte väčšie budú ako boli. Cunami zaplavia pláže hriešne, všelijaké úkazy vo svete, dopustím na človeka smútok, žiaľ, nepokoj, zúfalstvo. Človek bude vo veľkom nebezpečenstve života.

Terajší čas je zúfalý, odpor a boj proti mne – Bohu a Spasiteľovi sveta sa zväčšuje. Prichádza čas, ktorý diablovi ukončí vládu nad mojím ľudom a svätou Cirkvou; končí mu vymedzený čas, ktorý si žiadal, aby zničil moju svätú Cirkev. Preto buďte, moji verní, silní a odvážni a odovzdaní do mojej svätej vôle, vášho Otca. Chráňte sa sviatosťami, modlitbou ruženca a čistým srdcom. Neupadajte na duchu, ale s vierou sa utiekajte pod ochranu Matky mojej. Volajte si ju na pomoc, aby vás chránila pred útokmi diabla a všetkého nebezpečenstva. Pamätajte si slová moje, môj deň prichádza, môj deň prichádza, aby som očistil moju svätú Cirkev, ktorá mi toľko bolesti uštedrila a zrady tiež. Nech je požehnaná Cirkev rímskokatolícka a tiež gréckokatolícka, žehnám tiež moju svätú pravoslávnu Cirkev. Milujem vás moje nevesty, ktoré ste žiariace nevesty vášho Spasiteľa a Kráľa kráľov.

Príde chvíľa, keď sa zlúčia tieto rozdelené cirkvi v jednu veľkú svätú Cirkev, ktorá však bude očistená a svätá. Teraz ste osobitne samostatné, ale sväté, lebo môj Duch zostupuje na moje cirkvi rímskokatolícku, gréckokatolícku a pravoslávnu svätú Cirkev, ktorá mi koná radosť a pokoj. Milované moje deti, modlite sa, modlite sa, lebo svet vstupuje do veľkého diania udalosti, ktoré zmenia svet. Áno, zmenia svet na iný, pohanský a pyšný, ale čas tohto trvania bude krátky a Ja prídem v deň na to určený, aby som strestal tento svet za hrubé a ťažké rúhačstvá a hriechy, čo človek koná a konať ešte chvíľku bude.

Tento určený čas je nasledovný: veľa ľudí odíde násilnou smrťou, veľký útok na Cirkev nastúpi, kríže budú chcieť odstrániť, pod hrozbou trestu kňazi nebudú môcť slúžiť bohoslužby ako ich poznáte, ale určené nové, ale neprijaté mnou, vaším Bohom a Spasiteľom. Nastúpi tlak na všetkých kresťanov, aby prijali nové učenie cirkvi. Mnohí ho prijmú, lebo sa mnohým bude páčiť, lebo nevstupuje do ich svedomia a voľnosť im dáva ku hriechu, ktorý milujú. Sviatosti budú znesvätené a nahradené inou formou sviatostí, ktorú Ja, Boh a Spasiteľ nepožehnám. Hriech nebude hriechom. Svätá spoveď bude odstránená a nepotrebná, lebo stačí len oľutovať a je to všetko v poriadku. Kostoly a moje chrámy budú premenené na miesta kultúry a iných miestností na výstavy sôch a obrazov. V nových a moderných kostoloch už obrazy svätých a sochy nebudú dávať, budú nepotrebné, lebo moderné je moderné. Zmenia sa na prázdne a chladné miesta úpadku a bludu. Žiadna svätosť, žiadne teplé a požehnané miesto modlitby, ale na zavíjanie tých, čo sa budú ešte volať služobníkmi Cirkvi, ale v skutočnosti to budú diablovi služobníci, ktorí budú znesväcovať moje Meno a kríž bude vyhodený.

Príde môj čas očisty, aby som vykonal moju spravodlivosť nad hriešnym ľudom. Prídem a stane sa všetko tak, ako som oznámil. Toto sú moje slová pre teba a mojich verných.

 

Žehnám teba i celé spoločenstvo v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen, Amen. Amen. Ježiš Kristus.

 
’15

Ťažké hriechy sa valia cez celé národy, ktoré žijú bez môjho požehnania

30. Jún 2015

Pokoj, pokoj, pokoj tvojej duši ti dávam, brat môj, priateľ, syn. Ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Pokoj ti dávam, aby si sa celý ponoril do slov, ktoré ti darujem.

 

Prosím ťa, brat môj, priateľ, syn, teraz sa sústreď na moje slová, ktoré chcem darovať človeku sveta.

 

Ja, večný svätý Trojjediný Boh až naveky vládnuci a všemohúci, sa prihováram tebe, človeku sveta. Hovorím ti, človeče sveta, kráčaš zlou cestou, ktorá je cestou hriechu a beznádeje. Už iba krátko sa budem prihovárať tebe, človeče sveta a môj hlas sa vzdiali a to všetko, čo som povedal, nech je ti mementom. Už zakrátko neoznámim tebe, človeče sveta, nič, lebo neprijímaš moje prosby ani varovanie.

Pamätaj, že keď zmĺkne môj hlas, prídu tresty, ktoré si ty, človeče, sám na seba pripravil. Veľká je to spúšť vo svete, ktorá ničí duše, ktoré sú večné a mne milé, ale hriešnosť ich mení na démonické šeredy. Ťažké hriechy sa valia cez celé národy, ktoré žijú bez môjho požehnania.

Som veľmi znepokojený váš Boh a Pán sveta lebo, človeče sveta, tvoja veľká pýcha ťa dovedie do tlamy satanovej. Áno, pýcha človeka je príliš veľká a človek je neznesiteľne namyslený na výtvory, čo vykonal a vytvoril. Človek je zlý a bez súcitu a lásky. Ty, človeče sveta, sa dostávaš do područia zlého diabla, ktorý si bude z teba robiť svoju podložku ohavných nôh.

Beda tebe, človeče sveta, ktorý sa sústreďuješ na veci svetské a ľudské; sám nič nezmôžeš, iba sám upadneš do zúfalstva a beznádeje. Bez mojej lásky a požehnania tvoje kroky budú kráčať do neistoty a nepokoja.

Počúvaj, čo ti hovorí tvoj Boh. Tvoja pýcha ťa dovádza do depresií, zúfalstva, smútku a beznádeje. Potom príde tvoj pád a mnohí si beriete život, ktorý mohol byť požehnaný a pokojný, keby si mne, Bohu, dôveroval a prichádzal ku mne ako dieťa prichádza k svojmu otcovi po radu či pomoc. Ale ty, človeče sveta, sa spoliehaš sám na seba a tých, čo ťa zle vedú cestou života.

Posväcovanie života, či odovzdanie vášho života mne, vášmu Bohu, je vám smiešne a odporné. Ja, Boh svätý, som vám odporný a neužitočný pre tento svet, ktorý si stvoril svojho boha, ktorý je bohom – satan – materializmu. Tento duch je vo väčšine vložený, u človeka sveta, v srdciach. Túžba vlastniť a mať všetko, čo je moderné a naoko pekné, je veľmi rozšírené. Túžba po peniazoch a zlate je satanom tak ukotvená v ľudských srdciach, že peklo má veľkú úrodu zaslepených duší, ktoré mysleli len a len na peniaze, ktoré boli zarobené bez úcty a pokory, v mnohých prípadoch i nečestne a krvou pokropené.

Mladí moji, netúžte po materiálnom svete, ale buďte skromní a utiekajte sa ku mne, svojmu Bohu, pod moju Božskú ochranu, aby som vás chránil pred falošnými predstavami o svete. Nežite, moji drahí, vo zväzkoch nemanželských, ktoré nie sú mnou, Bohom požehnané. Pamätajte na vaše potomstvo, ktoré bude raz nešťastné v budúcnosti, lebo kde nie som Ja - Boh a moje požehnanie, prichádza diablove prekliatie na celý váš rod. Žijete v smilstve a pre smilstvo aj žijete. Pozor si preto dávajte na tento rozšírený hriech, ktorý je vo svete tak rozšírený! Pozor si dávajte na hriech cudzoložstva, ktorý sa mi hnusí; je to hriech plný plazov a iných príšerných diablových príšer.

Ty, človeče sveta, ničíš všetko, čo je sväté a dobré, mnou, svätou Láskou stvorené pre teba, človeče; ničíš ho svojou pýchou a ťažkým previnením proti mne, svojmu Bohu. Celý svet je ako čierna tmavá diera, plná hrozných plazov a iných príšer, ktoré sa hemžia v tejto tmavej páchnucej diere.

Áno, tak je, človeče sveta, vy, čo žijete pre hriech a klaniate sa satanovej zlobe a hriechu, či konáte to, čo je mne odporné, ste démonické duše, ktoré sú v tele ľudskom. Ste temné a bez Božieho života, žijete a hýbete sa len z vôle diabla, nie mojej. Ale je vám vždy podaná moja Božská pomoc, aby ste mohli ožiť k večnému svätému životu. Ak tak nevykonáš, zostaneš v temnote až naveky, až naveky!

Počúvaj, človeče sveta, sám sa odcudzuješ odo mňa, a tak sa ti zatvára brána do neba. Ty sám musíš prísť ku mne a povedať mi slovo: „Abba – Otče, zhrešil som, odpusti mi moje viny, ktoré som vykonal za svojho života.“ Nech ľudské srdce sa mi odovzdá a ľutuje všetko, čo si vykonal zle. Ale pre tvrdosť vášho srdca sa mi neodovzdáte, a tak sa sami odo mňa odsúdite. Bojíte sa zlých udalostí, choroby, vojen, pohrôm, bojíte sa všetkého, čo sa vás dotýka. Nechcete počúvať moje slová o láske, pokore, o štedrosti, sebaobetovaní, o úcte, ale iba vy sami chcete žiť život, ktorý sa vám páči.

Obeta, obetovanie sa jeden pre druhého, to je vám zaťažko, ale žiť sám pre seba je vám zaľahko. Počúvaj, človeče sveta, čo ti hovorí tvoj Boh. Ak sa nezmení tvoje srdce k láske a neprijmeš za svoje moje sväté Zákony, budem prísnym Sudcom a potrestám hriech, teda teba, človeče sveta, za všetko, čo vo svete konáš zle.

Nechcete počúvať moje varovania, ktoré vám dávam, nechcete počúvať moje slová nápravy, nechcete počúvať moje slová pravdy, ktoré vám hovorím. Hovoríte si: „Ja nepotrebujem Boha...ja v neho neverím...aké hlúpe, vymyslené slová...čo sú to za slová, čo sa vyhrážajú...“

Veru, hovorím vám, budem konať ako mi káže moja svätá spravodlivosť. Moja spravodlivosť je pripravená prísť, aby súdila zemekruh. Toto sú moje slová pre teba, človeče sveta. Tvoj Boh až naveky, človeče sveta.

 

Svet sa zakrátko dostane do veľkej vojny a nepokoja, vystúpi satanov syn, ktorý bude vládcom sveta aspoň takého, akého ty sám poznáš. Všetko bude rýchlo napredovať.

 

Za prvé, prídem, aby som ukázal človekovi hriech, ktorý vidím Ja v mojich očiach.

Za druhé, v tom či prelome toho roka príde môj veľký zázrak, ktorý uvidia milióny duší.

Po tretie, dopustím, aby sa zatvrdili srdcia mocnárov tohto sveta a zatemnili sa ich mysle.

Po štvrté, mocnár, ktorý sa bude volať mesiáš ľudstva – antikrist prevezme moc a rozšíri svoje účinkovanie okolo seba.

Po piate, bude vládnuť kruto a diabolsky bude účinkovať všade okolo seba. Toto sú dni diabla, toto sú dni milosti pre moje deti sveta.

Po šieste, človek upadne do ťažkého hriechu bezbožnosti a rúhačstva.

Po siedme, príde môj deň – deň Pána, môj deň zúčtovania so zlom i človekom sveta; trojdňová temná noc či deň. Toto sú dni mojej veľkej svätej spravodlivosti. Toto bude moje víťazstvo nad zlobou i samým satanom. Buďte syn môj, na tieto dni pripravení.

 

Pýtaš sa ma na islamský štát.

Počúvaj ma, čo ti hovorím, toto sú tí, čo nenávidia moje Meno Ježiš; toto sú tí, čo nenávidia kríž svätý; toto sú tí, čo nenávidia svätú Cirkev. Rozširujú svoje učenie a s krutosťou učia človeka k úcte mať korán. Dovolil som, aby prišla ich moc, aby boli potrestaní všetci, čo hrešili a rúhali sa mne, Bohu a bôžikov chválili a uctievali iných bohov.

Tí však, čo milovali moje Meno a v úcte ma mali a kríž milovali či označení boli krížom a život im bol vzatí, boli prijatí do večnosti v nebi ako mučeníci tohto času.

Ty, môj syn, sa neobávaj, ale ver mojím slovám, čo sú ti povedané. Príde chvíľa, kedy budú vhodení do ohňa večného a ukončím ich moc svojím zásahom. Ale musí byť očistený ten svet od pýchy a bezbožnosti a potrestaný. Modli sa, modli sa, modli sa a buď silný.

 

Prihováram sa mojím drahým verným deťom tohto sveta.

Milované moje deti, prihováram sa k vám Ja, váš Boh a Spasiteľ sveta; skrze Ducha svätého vám hovorí váš brat a náš syn.

Nebojte sa, ale sa zomknite a proste, proste a modlite sa za pokoj či ochranu moju. Počúvate o vojnách či neprávosti i smrti kresťanov, ktorí sú prenasledovaní vo svojich krajinách. Modlite sa za nich, aby vytrvali a boli svedkami lásky ku mne, vášmu Bohu a Spasiteľovi sveta. Neobávajte sa o svoje životy, ale celí sa mi odovzdajte a verte svojmu vernému Bohu. Ja vás milujem a neopustím vás.

Modlite sa v týchto ťažkých chvíľach svätý ruženec, modlite sa ho mladí i starší a odovzdávajte mi vaše srdcia. Netúžte po peniazoch ani postavení ani po zlate či pohodlnom živote, lebo Ja som všade a vo všetkom, Ja poznám vaše potreby, ktoré potrebuje váš život. Žite skromne a sväto. Načo vám budú domy prepychu a autá, čo hrdza ovládne či kopa plechu zostane; netúžte po tisícoch na účte, ale buďte obyčajní ako je obyčajný váš Ježiš Kristus v minulosti, teraz i v budúcnosti.

Tak ako vždy pripomínam, len láska a zase láska z vás spraví deti môjho Božského Srdca. Len a len láska k blížnemu vás dovedú do cieľa vášho života. Iba láska človeka dá svetu pokoj i budúcnosť.

 

Bez lásky človek stratí mňa i večnosť;

Bez lásky človek je hriešny a pyšný;

Bez lásky človek ničí druhých i seba;

Bez lásky je tento svet zničený.

 

Vidíte kam človek speje bez lásky a pokory. Kráča do vojen, nepokojov, utláča svojich blížnych, ničí život nenarodených detí, zabíja srdcia maloletých detí svojou hroznou hriešnosťou smilstva. Beda vám, vy hady satana, veľmi vás budem prísno trestať za tento hrozný hriech, ktorý konáte!

Bez lásky sa rozpadávajú rodiny i kresťanské! Bez lásky vyrastajú deti a lásku im nemá kto darovať, a preto sú zatvrdnuté a smutné. Bez súcitu a lásky vraždia svojich blížnych, aby si vykonali hnev nad samým sebou a môj hnev padne na tých, čo zabíjajú nevinných.

Drahí moji, nezhromažďujte si svoje statky a bohatstvo tu, na zemi, ale v nebi. Všetko je vám tu darované na zemi, slobodná vôľa, preto sa slobodne môžete rozhodnúť, či milovať alebo nenávidieť, veriť či neveriť, pomáhať chudobnému či obísť chudobného, pohostiť pocestného alebo ho vyhnať.

 

Láska a pokora je cestou do neba;

Láska a čistota srdca je cesta do neba;

Láska a modlitba je cesta do neba;

Láska a pokoj je cesta do neba;

Láska a súcit je cesta do neba;

Láska a štedrosť je cesta do neba;

Láska a úcta je cesta do neba;

Láska a obeta je cesta do neba;

Láska a sebazapieranie je cesta do neba;

Láska a utrpenie je cesta do neba.

 

Toto sú vám určené smery vášho života. Veru, veru, hovorím vám, tisíce a tisíce duší padá do zatratenia; tisíce mladých duší sa vrhá do priepasti pekla. Modlite sa, moji verní, za obrátenie hriešnikov. Pomôžte tým, čo nepoznajú, či nechcú poznať moje Meno Ježiš. Milujem vás, moji verní, miluje vaše modlitby, nie výkriky chvál, čo ma odrádza od pokoja a svätosť kráča odtiaľ preč. V tichosti a v láske, v pokoji ma môžete počuť a prijímať moje pohladenie.

Deti môjho Srdca, pozor si dávajte na falošných poslov či skupiny, ktoré vám nič nedajú iba chaos vášho srdca a nepokoj. Buďte združení pod mojím krížom a utiekajte sa k Matke mojej i vašej, Váš Boh a Spasiteľ sveta. Amen.

 

Dieťa moje, počúvaj moje slová, slovenský tvoj národ sa vzďaľuje odo mňa a sviatočné dni sú mu pracovné a zneuctieva moje Meno, preklína ma a Matku moju opľúvajú a nepotrebnú ju majú. Modlitby sa vytrácajú a úcta či láska blížneho voči blížnemu je mŕtva.

Mladé duše oči otvárajú a srdcia dávajú tomuto svetu materialistickému, a tak myslia len na hudbu či pôžitky tela, alkohol, drogy, peniaze, ľahký život bez Boha živého.

Počúvaj, čo ti hovorí tvoj Trojjediný Boh, môj Duch bude vládnuť nad týmto národom a očistím všetko, čo sa mi rúhalo a rúha a potrestám tých, čo preklínali a preklínať budú moje Meno. Mladí budú mrieť a krv bude ešte viac tiecť po cestách. Beznádej a zúfalstvo či strach ich budú prenasledovať. Nešťastie bude všade tam, kde som nepotrebný a odsúvaný. Pracujete vo svojej krajine len za minimum a tí, čo vás zamestnávajú. bohatnú na vašej námahe a pote. Beda vám, zlodeji a nenapraviteľné deti diabla, za vaše klamstvá a nesúcit či chamtivosť. Budete v súdny deň zahanbený a odsúdený; ten deň už vám je blízko.

Mladí odchádzajú do sveta a životy zapredávajú tým, čo ich vykorisťujú a božstvo iných bohov ponúkajú. Nech sú mladí pri svojich rodičoch a starajú sa o nich. Veru, malý to tvoj národ, ale veľa hriechu koná.

 

 

Toto sú moje slová, končím už a ozvem sa ti už onedlho. Žehnám teba, môj drahý syn, priateľ, brat i všetkých, čo čítať tieto slová budú. Amen.

   
’15

Modlite sa a proste moju i vašu Matku a Kráľovnú nebies, aby zničila, z moci Božej, moc satana, a tak otvoril cestu pre môj druhý príchod na túto zem, aby som obnovil tvárnosť zeme

28. Marec 2015

Pozdravujem ťa, môj brat, priateľ, syn, prichádzam k tebe tak, ako som sľúbil. Brat môj, chcem ti povedať moje slová, aby tvoja ruka ich i napísala pre človeka sveta.

 

Dnes sa k vám prihovára váš Trojjediný svätý Boh, ktorý bdie nad všetkým, čo je vo vesmíre i mimo vesmír. Bdiem i nad vami, aby ste žili tak, ako som vám určil žiť podľa mojich prikázaní. Prajem si, aby ste žili podľa mojich zákonov, ktoré som daroval človeku sveta a ktoré sa všetky porušujú a nedbá sa na moje varovné slová.

Ja, váš Boh, som znepokojený nad ľudskou nedbalosťou a ľahostajnosťou, ktorou človek žije. Varovné signály, ktoré spúšťam a moje prosby, sú odmietané, je pre vás, ľudstvo, veľmi nebezpečné.

Nie Ja, váš Boh, chcem vojnu či iné hrozné udalosti, ktoré sa dejú vo svete, či sa ešte budú diať. Nie, to Ja si neprajem, ale vaša ľudská hriešnosť a tvrdosť srdca koná tento svet taký, aký je. Bojíte sa čítať tieto slová, ktoré darujem vám, aby ste sa zamysleli nad svojím životom, ktorý žijete a snažili sa zmeniť k dobrému a kráčali po ceste zmieru či lásky k blížnemu a svojej rodine. Čím viac človek bude horším, tým viac som nútený dopustiť bolesť, ktorá je určená pre tých, čo konajú zlo, teda v globále celý svet.

Počúvate o vojnách, utrpeniach, záplavách, zemetraseniach, o ohni, nešťastiach, smrti na cestách či inde, v horách, samovraždách, o sopkách, zosuvoch zeme, prepadliskách, zvláštnych úkazoch na zemi či na nebi, vzburách, nepokojoch, vraždách, o krutostiach, zneužívaní dietok, znásilneniach a ešte iných hrozne zlých veciach či skutkoch.

 

Ja som Boh pokoja a lásky, som Stvoriteľ vás všetkých ľudí, ktorí žili a žijú a ešte budú žiť. Či milujúci Otec môže nenávidieť svoje deti a priať im to najhoršie v ich živote? Nie, vonkoncom nie, praje im len to najlepšie a chráni ich pred nepriateľom zvonka. I Ja si chránim svoje deti, ktoré ku mne prichádzajú a schovajú sa pod moju ochranu, aby boli v bezpečí.

Veru, hovorím vám, ale milióny ľudí odmieta moju Božskú pomoc a obracajú sa na pomoc satanovu, ktorá je pomocou klamnou. Veru, hovorím vám, diablova moc vo svete mocnie a je veľká. Pre hriešnosť a odmietanie mojej ochrany pred zloduchom duší sa svet dostáva do veľkého klamstva, nepokoja, chaosu, nespravodlivosti, bezbožnosti. Iba vo mne a so mnou, vaším Stvoriteľom, je istota a poriadok, láska. V každom kúte sveta nastúpila nespravodlivosť a klamstvo či nepokoj. Diablova pozemská moc vrcholí, a tak sa snaží zmocniť čo najviac ľudských duší. Keď príde vrchol bezbožnosti vo svete a diablova moc bude u konca, potom príde, z moci tých, čo sú zatienení tieňom satana, príde čas veľkého krutého vyvrcholenia zla, aby celý svet bol ponorený do sebazničenia a utrpenia. Tak skrze človeka, ktorý žil pre hriech a zlo, človek bude trpieť a strádať. Diabol tak získa milióny duší, ktoré žili vo svete, pred veľkou hrôzou, ľahostajne a bezbožne.

Ja, váš Stvoriteľ, vidím všetko, čo človek sveta zo slobodnej vôle koná; to veľké zlo a ohavnosť, bezbožnosť je príliš veľká a krutosť, na mojich deťoch svetla, je veľká. Veru, hovorím vám, ešte krátku chvíľu dovolím, aby títo krutí a zlí bojovníci zabíjali moje deti lásky, aby sa splnilo moje Slovo veľkého Boha. Do posledného miesta mučeníkov sa musí naplniť, aby moje kráľovstvo bolo ožiarené tými, čo položili svoje životy za Meno toho, čo je pripravený, aby svojím dychom svojho meča zničil toho, čo je vo svete, a tak ho vrhol do ohnivého jazera. Beda všetkým, čo sú označení neviditeľným znakom toho, čo vládne vo svete a poslúchajú jeho reč a klamstvo vo svete.

Toto sú moje slová a varovania, toto sú moje slová, ktoré sú k vám vysielané, aby ste sa nevyhovárali, že ste o ničom nepočuli a nevedeli.

 

Moje mladé deti, volám k vám, deti moje, začína sa vám otvárať život, ktorý je mojím darom. Tento darovaný život, prosím, prijmite s vďakou ku mne a kráčajte ho so mnou a pod mojou ochranou. Každý deň ma pozývajte do vášho kruhu. Modlite sa za všetko, čo máte vykonať a povedzte mi všetko, čo vás trápi. Neupadajte do depresií a nesiahajte po alkohole či drogách, ale pristúpte, bez odporu či strach, pod svätý kríž, kde som bol ukrižovaný i za teba, dieťa moje, aby som ti teraz, v tejto chvíli bol nápomocný. Len s dôverou prikroč k môjmu svätému krížu a povedz mi všetko, čo ťa trápi, aby som ti s otcovskou láskou pomohol.

Tento svet je v hlbokej tme a veľmi rýchlo smeruje do veľkého nešťastia. Človek, ty si sám zdrojcom či kormidelníkom tohto smerovania. Ty, človeče sveta, si sám vyberáš cestu, ktorá je na konci rozdelená na cestu spravodlivosti a pokoja alebo na cestu nešťastia či večnej smrti. Príliš veľa ľudí vo svete je naklonených diablovým ponukám, čarovaniu, vešteniu, kyvadlu, veru a ešte hrozným podujatiam temnoty z pekla. Alkoholizmus, drogy, vraždy, smilstvá, cudzoložstvo, klamstvo, krivé svedectvá, falošné pravdy, podvody, ohovárania, osočovania. Toto je všetko medzi ľudstvom a ešte omnoho viac šerednosti, rúhačstva, bezbožnosti, klaňanie sa bôžikom tohto sveta, sebaukájanie, hriešna starostlivosť len a len o krásu svojho tela, milovanie peňazí za akúkoľvek cenu, lakomstvo, neprajnosť, závisť, nenávisť, ohavnosť, ktorá sa šíri po celom svete, zabíjanie nenarodených dietok, zabíjanie starých a chorých ľudí, ktorí akoby slobodne prijali smrť nerozumu. Táto smrť je pre každého vyslobodením z bolesti sveta či tela, ale vstupuje jeho duša do utrpenia veľkého očistca a tiež i horšieho miesta, až naveky, pekla. Preto, prosím, buďte ostražití pred týmto nebezpečným hriechom samovraždy i vraždy súčasne.

Och, ako veľa sa hovorí o slove pedofília. Ja však vám hovorím, toto je démon z najhlbšieho pekla vypustený tými, čo ho volali na svet. Veru, hovorím všetkým, čo sú naklonení tomuto hroznému, príšernému, ťažkému hriechu z hriechov, ešte trikrát beda vám, čo sú vaše nemorálne chúťky uvoľnené. Chcem poukázať na tento hriech nemravnosti a oplzlosti, kam siaha v tomto vašom modernom živote. Tento hriech ničí oveľa viac ako si človek vie predstaviť. Beda všetkým, čo tak konajú a konali, lebo miesto už majú pripravené v najhlbšom pekle!!! Ten, čo zničí dušu dieťaťa, mal by si radšej uviazať kameň na svoj krk a hodiť sa do mora, aby viac nekonal tento hrozný hriech zneužívania malých detí!!!

 

Som prísny a spravodlivý Boh, nenávidím hriech, milujem lásku človeka, čistotu ľudského srdca, úprimnosť, čestnosť, štedrosť, svätosť, modliaceho človeka, obetavosť, spravodlivosť, pravdivosť, pokorného človeka, skromnosť. Toto sú pravdivé a čisté čnosti pre človeka. Svet by žil vo veľkom pokoji a radosti či blahobyte. Keby ste počúvali naše slová a prosby, ktoré vám dáva nebo už storočia a čítali by ste bibliu a snažili tak i žiť, nebolo by toľko nešťastia, vojen, chorôb, smrti. Ale človek smeruje cestou pyšnou a jeho sebavedomie ho vedie na cestu nepokoja a zúfalstva. Toto sú moje slová pre človeka sveta. Nech sa nebojí prečítať moje slová, ktoré som z lásky vyriekol a daroval. Žehnám celý svet, aby Duch pokoja, lásky a svätosti zostúpil na každého človeka. Amen.

 

Obraciam sa na moje verné deti sveta. Milovaní, Ja, váš Boh a Spasiteľ sveta, vás pozdravujem a ďakujem vám za vaše modlitby a obety, ktoré mi prinášate každý deň svojím životom a utrpením. Milujem vás a žehnám vaše kroky každý deň. Pomáham vám niesť vaše kríže, aby ste prišli bezpečne do prístavu verných. Prosím, zotrvajte mi verní a nedajte sa strhnúť týmto klamlivým svetom. Čas veľkých skúšok prichádza. Pamätajte, vytrvá len ten, čo bude silný vo viere a odovzdá sa mi celý, aby som vás viedol po správnych chodníkoch spásy.

Prosím vás, neupadajte na mysli, veľa sa modlite svätý ruženec. Toto je tá dokonalá zbraň kresťana katolíka či gréckokatolíka, ale i iných kresťanov, ktorí uctievajú svätý kríž. Modlite sa, aby ste spoznali správny smer a cieľ, lebo budú veľké útoky, či už aj sú, na Cirkev katolícku i gréckokatolícku.

Ja, váš Boh a Spasiteľ, vás prosím, buďte ostražití, lebo diabol chce zviesť čo najviac duší kresťanských, aby vo svojej zúrivosti mal potešenie z tohto úlovku. Modlite sa za trpiacu Cirkev, ktorá krváca a moje Srdce sa mi otvára pre týchto mojich trpiacich verných, ktorí strácajú svojich verných a blízkych za vernosť ku mne, svojmu Ježišovi. V sláve som prijal do svojho náručia tých, ktorí boli usmrtení a predstavil som ich svojmu nebeskému  Otcovi: „Títo položili svoje životy za mňa, tvojho jednorodeného Syna, aby svedčili o mojom zmŕtvychvstaní. Toto sú verné duše mučeníkov. Amen. V sláve až naveky.“

 

Milované moje deti sveta, preto buďte spolu spojení v modlitbách za víťazstvo mojej Matky, ktorá pošliape hadovi hlavu, tomu môjmu veľkému nepriateľovi. Nech zvíťazí jej Nepoškvrnené Srdce. Modlite sa a proste moju i vašu Matku a Kráľovnú nebies, aby zničila, z moci Božej, moc satana, a tak otvorila cestu pre môj druhý príchod na túto Zem, aby som obnovil tvárnosť Zeme.

 

Som znepokojený s ako veľkou mierou sa šíria antimariánske spoločenstvá, ktoré klamlivým spôsobom zvolávajú kresťanskú mlaď, či i tých, ktorí kráčali po ceste v jedno veľké vojsko s mojou drahou Matkou a s ružencom v ruke vybojovávali veľké milosti pre svet i svätú Cirkev.

Som znepokojený, keď vyhadzujú sochy či hovoria o mojej drahej Matke nepravdu a zneuctievajú  jej post Božej slávy. Tieto spoločenstvá nie sú mojím prianím. Mojím prianím je úcta a svätosť každého človeka či kresťana. Tieto spoločenstvá, kde odmietajú či znevažujú úctu k mojej drahej Matke a neprijímajú ani posolstvá z Fatimy či Lúrd a hovoria si o vyššom poslaní, či dokonca si hovoria, že sú deťmi Ducha svätého, a tak sa pasujú na vyššie stupne ako tí, čo majú úctu a modlia sa svätý ruženec, to je klamlivé a pýchou opojené. Chvália, chvália, áno, to je veľmi dobre, ale koho môžu oklamať tí, ktorí to robia a usporiadavajú? Mňa neoklamú, a preto hovorím, všetko, čo konajú a rozširujú vo svojich zveršovaných slovách, nie je prijaté mnou, Ježišom Kristom, umučeným, ukrižovaným a tretieho dňa zmŕtvychvstalým. Toto sú moje slová. Preto vám hovorím, buďte otvoreného srdca. Nie všetko je správne. Neodmietajte úctu k mojej Matke Márii, lebo z moci Boha svätého bola povýšená na Kráľovnú ľudstva a sveta. Každý, kto miluje mňa, musí milovať i moju Matku a úctu k nej mať, lebo i Ja milujem svoju Matku a úctu jej preukazujem.

Vy všetci, čo dvíhate ruky a voláte na chválu, konajte skutky milosrdenstva. Začnite sa modliť svätý ruženec za obrátenie hriešnikov a úctu k Matke mojej majte. Do vášho srdca vpustite krásu a nehu, ktorá je tu, v nebi, krásou a Otcovi úžasnou potechou  a radosťou. Každá prosba a modlitba mojej i vašej drahej Matky je vypočutá. Ani jedna modlitba za hriešnika či svet nebola odmietnutá.

Diablova ľstivosť je veľká. Do mojej svätej Cirkvi katolíckej vstúpil duch zla a prebýva v nej. I toto je ľstivosť satanova, neuctievať a nenosiť lásku v srdci k Márii. Áno, treba Matku vymazať zo sŕdc ľudských a potom satan sa vymrští celou svojou silou na človeka a kresťanstvo vo svete. Zamýšľajte sa, prosím, nad mojimi slovami. Ruženec a zase ruženec je v tejto vážnej dobe veľmi potrebný, aby moja svätá Matka zlomila moc satana, a tak zvíťazilo jej Nepoškvrnené Srdce.

Žehnám vás, moji drahí, milujte modlitbu svätého ruženca a úctu majte k mojej i vašej Matke Márii. Amen. Ježiš z Nazaretu.

 

Buď požehnaný môj brat, priateľ, syn, ďakujem ti za tvoju vytrvalosť. Prepúšťam ťa, choď v pokoji a s mojím požehnaním. Nech ťa žehná i všetkých, čo čítať slová moje budú, Všemohúci Boh – Otec, Syn a Duch svätý. Choď v pokoji. Ešte sa ti prihovoríme na veľké požehnané dni. Tvoj Brat Ježiš Kristus.

   
’15

Kresťania mojej svätej Cirkvi, spojte svoje srdcia a modlitby, aby moc satana bola podlomená ...

27. Február 2015

Buď pozdravený brat môj, priateľ, syn, prichádzam k tebe so slovami smútku a lásky. Brat môj, neobávaj sa slov, čo tvoja ruka napíše, lebo všetko je z vôle mojej, tvojho Spasiteľa a Boha. Ja som Boh i Spasiteľ a Duch svätý. Teda zotrvaj v pokoji, lebo toto je potrebné, aby si písal moje slová, ktoré chcem, aby prišli medzi moje deti. Neobávaj sa času, ktorý prichádza.  Brat môj, čas je blízko, veru, hovorím ti, čas, ktorý som ti prezradil sa naplní. Veď pozri sa okolo seba. Tvoj národ kráča tou istou cestou, ktorou kráčal. Som mnohým nepotrebný a na výsmech. Útoky na moju svätú Cirkev sa stupňujú a klamlivé slová na mojich služobníkov sa hromadia a stúpa neúcta k mojím služobníkom svätej Cirkvi.

Brat môj, vo svete katolícka či iné cirkvi sú nenávidené a potupované. Veľa krvi už pretieklo a ešte pretečie, aby nakoniec povstala nová, čistá, oslávená a žiariaca jednotná svätá katolícka, gréckokatolícka a pravoslávna Cirkev, kde bude jeden Pastier a jeden ovčinec.

Veru, hovorím ti, stovky a tisíce mučeníkov stojí pred mojou svätou Tvárou Boha Trojjediného, ktorý je večne Svätý a nekonečne mocný, aby vypočul svoje drahé ovečky, ktoré boli zabité pre moje Meno. Milujem moje duše, ktoré prišli zo sveta označené svojou mučeníckou krvou.

Po celom svete všetci kresťania pociťujú nenávisť a podcenenie či veľkú krivdu, ktorá sa rozširuje vo veľkej miere proti vám, moje deti svätej Cirkvi. Moja svätá Cirkev musí byť ponížená a krvou obnovená, aby sa splnilo, čo som už povedal.

Nebojte sa, nebojte sa, lebo Ja som s vami. Keď príde môj čas, zničím tých, čo zabíjajú a potupujú či nenávidia moju Cirkev a moje deti. Zatiaľ žehnám tých, čo sú v útlaku a nebezpečenstve života pozemského, ale život večný v sláve sa im otvára.

Brat môj, pripravte sa na veľmi ťažké chvíle, ktoré budú doliehať na svet. Tieto chvíle už v mnohých častiach zeme sú a sú veľmi bolestivé. Diabol má ešte danú moc, ktorá sa mu už končí, aby zvádzal moje deti, či sa snaží zničiť moju Cirkev. Koná všetko možné, čo mu je dovolené konať, aby zničil moju svätú Cirkev, preto sa modlite, modlite sa a žite v láske a harmónii vášho srdca. Bojujte so mnou proti zlu vašou pokorou a pevnou vierou, neustupujte z cesty, ktorá je cestou vášho Boha a Spasiteľa sveta. Ja zvíťazím, lebo Ja som Všemocný a Svätý až naveky.

Kresťania mojej svätej Cirkvi, spojte svoje srdcia a modlitby, aby moc satana bola podlomená, aby neuškodil vaším deťom a svätosti, či nepodupal vaše srdcia, ktoré budú ľahostajné a nevšímavé. Modlite sa spoločne, spoločne volajte o pomoc a zastavenie zlého ducha, ktorý tak vo veľkej miere ničí všetko, čo je podlomené a slabé vo viere. V mnohých častiach zeme sú krvavé vojny, ktoré vám boli predpovedané, veľké prírodné katastrofy a iné nevysvetliteľné úkazy na oblohe či zemi. Toto je varovanie a príprava pred tým, čo príde na túto zem. Zem a ľudia sveta budú vo veľkej miere zúfalí a smútok na nich zostúpi, aký ešte nebol od začiatku sveta a už ani nebude. Svet padne do zúfalstva a agónie. Celý svet sa bude zvíjať a preklínať moje Meno.

 

Áno, brat môj, toto dopustím na celý svet. Beznádej a zúfalstvo padne na všetkých, čo žijú bez môjho požehnania a rúhačov môjho Mena. Veľa samovrážd podstúpia všetci, čo nežijú vo svetle mojom a vrážd príde pre malé veci spôsobené človekom človeku. Toto hovorím, Ja, Boh a Spasiteľ sveta, odmietli ste moju lásku, odmietli ste moje sväté Zákony, za ktoré ste si vytvorili svoje vlastné hriešne zákony.

Brat môj, veru, tvoj malý národ je hriešny a podstupuje pod zákony hriešne, ktoré si dobrovoľne prijalo. Ste ľahostajní ku všetkému, čo vám je ponúknuté odo mňa. Ste hašteriví či závistliví, nezaujímate sa o svojho blížneho. Ste ako spiaci ľud, ktorý kráča iba za leskom zlata či peňazí. Kľajete a urážate svätú Pannu Máriu hroznými slovami a opľúvate všetko, čo je sväté. Nezaujíma vás budúcnosť vašich detí, ktoré budú vyrastať v rodinách ťažko hriešnych a budú horší ako ste vy, čo tak konáte. Prepadli ste materializmu a konzumizmu tohto sveta. Túžite po nových veciach, za ktoré ste schopní sa zadlžiť a napokon sa ocitnete na dlažbe, ktorá vás privíta s prázdnou náručou beznádeje. Mnohí ste prestali žiť život so mnou, vaším Bohom a prijali ste život svetský a beznádejný pre život duchovný. Kráčate slepo do tlamy odporného draka a smilstva či rozkoše, ktorá je odporným výjavom celého pekla. Slepo tlieskate tým, čo sú označení diablovou pečaťou večného zatratenia a ktorí vám hovoria o demokracii, rovnosti, ktorá je klamlivá a šeredná. Táto rovnosť a partnerstvo - žena so ženou a muž s mužom je najväčšou urážkou vášho Boha. Či som nestvoril najprv muža a potom ženu? Muž je prvý a potom žena. Nestvoril som muža a muža, ale muža a ženu a povedal som: „Milujte sa a množte sa.“ Čomu tlieskate a pred čím zatvárate svoje oči? Či Ja zatváram svoje oči pred týmto hrozným činom nešváru? Nie, nezatváram.

 

Počúvajte, ľudia zeme, veľké a hrozné konáte činy, ktoré volajú po mojej pomste, ktorá bude, aby zničila všetko, čo bude označené hriechom a nečistotou človeka. Bojíte sa čítať moje slová, lebo sú strašidelné. A či sami sa nebojíte konať a či tlieskať a nevšímavosť je vo vás pred týmto hriechom, ktorý ničí posväcujúce manželstvo dvoch milujúcich ľudí muža a ženy?

 

Človek vstupuje až na dno svojej hroznej nečistoty. Beda všetkým, čo zničia srdiečka malých dietok – pedofili, toto hrozné meno je démonické. Beda vám, čo konáte hriech, ktorý som vykorenil a zničil mestá, ktoré boli ohňom a sírou zničené. Tak sa i stane všade tam, kde konáte tento hrozný čin veľkého hriechu.

Veru, veru, hovorím ti, brat môj, že zostupuje anjel, ktorý zatrúbi na poľnicu, aby spustil to, čo bolo už povedané.

Brat môj, ty konaj to, čo ti je potrebné vykonať. Hovor všade, aby sa tvoj národ zomkol v jedno a modlili sa za záchranu a mier. Veru, ak sa tak nestane i na tento malý národ dopustím hrôzu, ktorá príde na celý svet. Preto sa modlite, modlite sa ruženec, ktorý má veľkú moc, aby odvrátil môj hnev. Konajte spoločne procesie, ktoré už dávno vymizli. Toto sú moje slová, brat môj, ešte sa ozvem tak, ako chodím a hovorím pre človeka sveta.

 

Žehnám ťa v mene večného Otca a Boha, v mene mňa, tvojho Ježiša a Syna večného Boha, v mene Ducha svätého – Oživovateľa a Svetlo večné. Amen. Choď v pokoji. Tvoj Ježiš a Brat. Amen.

   
’15

Modlite sa ruženec, ktorý zastaví zlobu, ktorá sa rozširuje ako čierna hmla do všetkých končín zeme

21. Február 2015

Buď požehnané moje dieťa, prichádzam k tebe, aby som ti povedala moje slová. Dieťa moje, ďakujem ti, že ma počúvaš a píšeš naše slová lásky. Dieťa moje, som veľmi, veľmi zarmútená nad svetom, ktorý uráža svojho Tvorcu a Spasiteľa sveta. Moje oči vidia veľkú duchovnú biedu, ktorá je v človeku sveta. Som znepokojená nad svätou katolíckou Cirkvou, ktorá upadá do nezáujmu o svätosť a lásku. Som smutná, dieťa moje, že veľa mojich synov – kňazov, strácajú svätosť, a tak strácajú svätú moc, ktorú im daroval svätý Boh. Eucharistické Telo Ježiša Krista je znesväcované a pošliapavané potupou ľahostajnosti a egoizmu mojich synov – kňazov. Vytráca sa úcta k sviatosti Oltárnej či hostiám, ktoré v mnohých štátoch na západ od tvojej krajiny, znevažujú a neveria v živý chlieb, ktorý je Telom živého Ježiša Krista.

Cirkev svätá katolícka je veľmi znevažovaná a potupovaná. Nepriateľ z podsvetia, ten starý had, útočí vo veľkej moci na duchovenstvo i moje deti, ktoré si chránim svojím Srdcom Matky. Diabol vie, že končí mu moc a voľnosť zvádzať a ničiť vo veľkom, končí mu daný čas, ktorý mu bol daný, aby ukázal svoju moc zvádzať ľudstvo sveta a zvlášť rímskokatolícku Cirkev a tiež gréckokatolícku či pravoslávnu Cirkev.

Dieťa moje, veľa duší padlo do pazúrov diabla a padli do zatratenia až naveky. Deje sa to i teraz. Och, čo moje oči vidia, čo moje materinské oči vidia, to je veľká skaza sveta a následok je, že tisíce a tisíce duší je tých, čo padajú do pekelnej priepasti, odkiaľ nie je už návratu.

 

Modlite sa ruženec, ktorý zastaví zlobu, ktorá sa rozširuje ako čierna hmla do všetkých končín zeme. Modlite sa ruženec, ktorý diabol strašne nenávidí a bojí sa ho, veľmi sa bojí tejto modlitby, ktorá podlamuje jeho moc. Preto sa šíri neúcta k tejto silnej modlitbe ruženca, ktorá môže zachrániť mier a pokoj vo svete. Modlite sa ruženec vo veľkom počte. Nedvíhajte ruky a nehlásajte slová prázdnoty a zneuctenia svätosti. Modlite sa o záchranu pred veľkou a krutou vojnou, ktorá je na hranici pokoja.

Volajte k svojmu Pánu Bohu:

 

Bože večný a mocný,

zmiluj sa nad nami, zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše viny,

ktoré sme vykonali a ešte konáme.

Zachráň nás pred veľkou zlobou, ktorá sa valí ako mocná lavína,

ktorá ničí všetko, čo je sväté i nesväté.

Zachráň nás pred diablovou mocou a zlobou.

Mária, Matka naša, s pokorou prichádzame k tebe,

tvoje deti a prosíme ťa, zažeň krvavočierny mrak, ktorý sa valí na nás.

Mária, Matka naša, skry nás v bezpečí tvojho materinského Srdca pred vrahmi a násilníkmi.

Prosíme ťa, Mamička nežná, skry nás pod tvoj ochranný plášť,

ktorý je bezpečím a ochranou pred týmto svetom.

 

Prosím, moji drahí, hovorte tieto slová v ťažkých časoch, už i teraz, lebo časy ťažké sú už tu, pri vás. Chráňte si svojich kňazov a biskupov či svätú Cirkev pred útokmi zlého človeka a osočovaním svojich kňazov. Modlite sa za svätých a silných kňazov, ktorí vás budú viesť správnou cestou spásy. Matka Kristova, ktorá oroduje za vás u svojho Syna.

   

Stránka 7 z 30

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Dopredu  Koniec 

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: