’15

Chráňte si svoj národ a vieru...

10. Október 2015

Dieťa moje malé, prihováram sa ja, tvoja Matka lásky. Dieťa moje drahé, počúvaj môj hlas, prosím ťa, odkáž mojím deťom, aby sa viac zomkli v jedno a spoločne sa modlili za pokoj a mier vo svete. Modlite sa za mier a pokoj, modlite sa za lásku medzi ľudstvom sveta.

Počúvaj, čo ti hovorím ja, tvoja Matka lásky. Svätý Pán Boh je veľmi, veľmi znepokojený so životom človeka vo svete. Keď sa človek sveta neobráti k svojmu Bohu a nebude konať dobro a modliť sa k svojmu Stvoriteľovi, Pán dopustí veľmi ťažký trest na ľudstvo sveta. Už veľakrát som prosila o zmenu ľudských sŕdc, aby sa zmenila ich nálada a život, ktorý žijú. Moji drahí synovia a kňazi hovoria nepravdu; nie však všetci. Sú mi aj verní a milujúci moji kňazi svätej Cirkvi, ktorí mi prinášajú úľavy do môjho materinského Srdca.

 

Dieťa moje drahé, prosím tvoj malý národ slovenský, ktorý mi bol verný stáročia a utiekal sa pod môj materinský plášť, aby sa zomkol v jedno veľké stádo milujúcich ovečiek a kráčali za svojím verným a milujúcim Pastierom Ježišom Kristom. Spojte svoje srdcia a modlite sa za pokoj a vieru, ktorú ste dostali do vienka od svojich otcov a matiek a Boha svätého.

Chráňte si svoj národ a vieru pred tými, čo chcú zabiť vašu vieru a zničiť vašu kultúru. Prosím, obráťte svoje oči ku krížu a modlite sa slovami toto:

 

Večný Bože a Otče našich otcov,

prosíme ťa, Bože, ochraňuj náš národ slovenský pred tými,

čo číhajú po našej slobode a viere, ktorú sme dostali od teba.

Prosíme ťa, zachovaj náš národ slovenský a ochraňuj nás pred tými,

čo nenávidia kríž a vieru našu.

Pane Bože náš, odožeň zlé mraky,

ktoré sa valia okolo nás a ohrozujú náš národ cudzou vierou a nenávisťou,

ktorá v ich srdciach horí proti krížu i nám.

Ďakujeme ti, Bože, za tvoju lásku a ochranu,

ktorú drží tvoja svätá ruka nad nami.

Ďakujeme tebe, Otče večný, za dar Matky Sedembolestnej,

ktorá nás skryje pod plášť materinský,

aby sme tam boli v bezpečí pred vojnou, hladom a nepriateľmi viery našej.

Amen.

 

Volám celý slovenský tvoj národ k modlitbe, aby sa odovzdali do svätej vôle Božej a modlili sa dvanásť mesiacov túto modlitbu.

Dieťa moje, ak budete pasívni a ľahostajní k svojmu slovenskému národu a výzve mojej, potom pocítite tlak a nepokoj vo vašej krajine.

 

Diabol zaútočil na Európu, aby ju ponížil a zničil všetko, čo bolo kresťanské. Veru, toto je pravda tak, ako som už povedala. Za hriech, ktorý koná Európa bude aj pykať. Krv a nepokoj, prenasledovanie, poníženie, vraždy, drahota, tma, bude po celej Európe sa tiahnuť a zúfalstvo bude prevládať. Pyšné a veľké mestá budú v tme hriechu a v nepokoji žiť. Bez Božej lásky a požehnania budú v tiesni a bolesti prežívať. Krvavá to bude Európa. Z večera do rána sa zmení Európa a zavládne chaos a slzy či pot budú na človekovi. Strach ovládne človeka a budú sa rúhať Bohu svojmu za všetko, čo človek zle koná.

Vy, moje deti drahé, budete pod mojím plášťom zjednotené a Pána Boha chváliť budete. Nebojte sa, verní, týchto ťažkých časov, ktoré prídu, aby sa splnilo slovo Pánovo. Deti moje drahé, modlite sa, modlite sa, modlite sa svätý ruženec za mier a pokoj. Veru, čas je ťažký pre hriešnika, ale pre verného svojmu Pánu Bohu čas bude ľahký a požehnaný. Vo svete je diablova moc veľká a duchovné mocnosti neustále bojujú proti diablovi a ich prisluhovačom. Preto hovorte o udalostiach, ktoré prichádzajú a prídu naisto, keď sa človek Európy nezmení a neprijme Božiu prítomnosť vo svojom srdci.

 

Dieťa moje, varovanie je ťažké pre človeka hriešneho a bezbožného. Varovanie je určitý dar svätého Pána Boha pre človeka, aby sa zamyslel nad sebou i nad udalosťami vo svete a okolo seba. Tí, čo ohlasujú, že varovanie je klam, sami pocítia Božiu prítomnosť veľmi intenzívne a bolestné bude ich videnie Pravdy, ktorá je Pravdou Božou. Ja, vaša Matka lásky, vás volám, dieťa moje, aby ste neboli zaskočení nepravdou, ktorá sa hlása.

 

Pán Boh je Pravda a iba Pravda;

Pán Boh je Láska a len Láska, ktorá sa ponúka človekov;

Pán Boh je Milosrdenstvo, ktoré nemá hraníc;

Pán Boh je ľútostivý, ktorý sa zľutuje nad plačúcimi a osamotenými;

Pán Boh je spravodlivý táto spravodlivosť je veľká a svätá;

Pán je Útočište pre verných a slabých;

Pán je Nádej, len v ňom nájdete útočište;

Pán je Cesta, po ktorej sa nestratíte a prídete do cieľa;

Pán je Svetlo, ktoré vám svieti, aby ste nezblúdili v tomto tmavom svete;

Pán je Slasť a Pokoj, iba v ňom nájdete pokoj a slasť.

 

Dieťa moje, vernosť a oddanosť k Pánu Bohu sa opláca, aby si bol odmenený spravodlivým vencom spásy.

Dieťa moje, milovať a byť poslušný Pánu Bohu je veľmi dobre.

Dieťa moje, konať s láskou dobré skutky, ktoré Pán Boh vždy odmení tu na zemi alebo v nebi.

Dieťa moje, ži tak, aby si svoj život nezapredal za tridsať strieborných, a tak stratíš Božie kráľovstvo.

Dieťa moje, ži život v chudobe svojho ducha, modli sa a prinášaj obety lásky a Pán Boh ťa bude milovať dňom i nocou.

Dieťa moje drahé, miluj svojho blížneho a Pán ti bude žehnať.

Dieťa moje drahé, pristupuj do spovednice tak, ako svätá Cirkev predpisuje a prijímaj Telo Kristovo a s ľútosťou miluj Božie utrpenie; Pán ti dá pokojné dni a radostnú starobu.

 

 

Dieťa moje drahé, budem končiť, prídeme k tebe a oznámime ti posolstvo, ktoré bude pre všetkých pútnikov, ktorí sa zúčastnia. Neobávaj sa o počasie, maj väčšiu dôveru a Pán sa postará. Žehnám teba i všetkých zo spoločenstva Božej lásky v mene Otca i Syna i Ducha svätého, nech vás Pán sprevádza po celý život. Vaša Matka lásky Mária – Anna. Amen.

 
’15

Ja som váš Pán a Boh, iba vo mne nájdete pomoc, ktorú hľadáte

26. September 2015

Buď požehnané moje drahé stvorenie, ktoré som od večnosti nosil vo svojom srdci. Buď mojím ohlasovateľom mojich slov v tomto ťažkom svete, ktorý ma odmieta. Ďakujem ti, môj drahý syn, priateľ, brat, že si prijal moje volanie. Brat môj, Ja, tvoj Ježiš a Brat, sa ti prihováram a volám ťa k väčšej dôvere v to, čo konáš a tvoja ruka napíše. Modli sa za silu a vieru svojho ducha.

 

Teraz sa prihováram človeku sveta a tvoje srdce nech je otvorené.

 

Požehnanie nech zostúpi na celý svet a môj Duch nech posvätí celé ľudstvo sveta. Ja, váš Boh a Spasiteľ sveta sa prihováram všetkým ľuďom dobrej vôle. Prosím vás, ľudia sveta, ktorí ste boli mnou stvorení a požehnaní, či ste všelijakého náboženstva, aby ste žili pre človeka, svojho blížneho a nesmrteľný život po skončení vášho života tam, kde je vám určené. Sú to len cesty večnosti, ku ktorej všetci kráčate:

cesta do neba

cesta do očistca /väzenia/

cesta do pekla – večného utrpenia.

 

Veru, hovorím vám, tisíce a tisíce ľudských duší smerujú po tretej ceste, ceste pekla – večného utrpenia. Počúvajte môj hlas, počúvajte moje volanie, počúvajte moju Pravdu, Ja som váš Boh a Pán, Ja som vaša Nádej a Cesta, ktorá vás dovedie do sveta pokoja a lásky.

Tento svet pokroku a modernizácie je svetom ľudskej veľkej pýchy, ktorá vás vedie do nepokoja a slepoty. Vaše duše ľudské sú tmavé a zúfalé, sú v područí zlých démonov a zla, ktoré vás obklopuje všade vôkol vás. Zúfalstvo a beznádej vás tlačia do ničoty ducha. Ste nástrojmi zla; toto zlo vám dáva falošnú radosť a šťastie z peňazí a zlata, ktoré vás privádza do nešťastia a zúfalstva, ktoré vás môže zničiť až naveky. Obraciate sa na pohanské viery vy, čo ste boli pokrstení a označení krížom spásy. Dôverujete veštbám a liečiteľom, dôverujete bezbožným lotrom tohto sveta, ktorí vás oklamú a prekľajú váš rod.

Ja som váš Pán a Boh, iba vo mne nájdete pomoc, ktorú hľadáte. Ja som váš Otec, ktorý vás miluje a dávam vám všetko potrebné skôr, ako o to poprosíte. Vy, čo sa obraciate na démonickú pomoc, ktorá vás napokon dovedie do beznádeje a tmu ducha, budete veľmi prekvapení stavom vášho bytia po svojej smrti.

 

Prihováram sa vám, ľudia Európy, ktorí ma odvrhli a len málo je tých, čo ma uctievajú a milujú. Veru, veru, hovorím vám, pre vašu pýchu a ľahostajnosť k vášmu Bohu, sa Európa stane bojiskom a konfliktom, ktorý bude krvavý. Veru, hovorím ti, Európa, tvoje minúty sa dovršujú a čas je už u konca, ktorý som ti dal, aby si sa obrátil a prijal moju lásku a pokoj. Dopustím na teba, Európa pyšná a zradná, poníženie a krv tvojich synov a dcér. Napokon príde tvoja spúšť a dovŕši sa môj hnev, ktorý je pripravený očistiť zem Európy od zloby a zrady k môjmu krížu. Veľká to bude spúšť a žiaľ, bôľ a beznádej. Veľká to bude spálenina  špina, ktorá príde na teba, pyšná Európa. Len málo bude zachránených miest a osád, ktoré boli verné mne, svojmu Bohu.

Veru, veru, hovorím vám, spoznáte svoje omyly a váš pád už bude neodvratný. Naplnila sa čaša môjho hnevu a moja spravodlivosť je pripravená zasiahnuť všade, kde som bol preklínaný a urážaný. Veľa hriechu sa koná naďalej a veľa smútku mi koná môj ľud. Som zarmútený nad mojou Cirkvou, ktorá sa odkláňa od svätosti a lásky Božej.

Tak ako som už oznámil, tak sa i stane. Všetko bude obnovené a skrze mučeníctvo posilnené vo viere a láske. Prichádza chvíľa pravdy a skúšok, prichádza chvíľa obetovania sa za vieru alebo úpadok do beznádeje a zrady. Ženy, vy, čo ste boli klamlivé a bez hanby a zradili ste svoju rodinu, príde vaše odsúdenie a poníženie. Potrestám cudzoložstvo a smilstvo, potrestám každý hriech, ktorý ma uráža, svojím ohňom spravodlivosti

Zaľahne na svet smútok a beznádej. Pyšní budú ponížení, bohatí budú chudobní, vrahovia budú vrahmi zabití, smilníci a smilnice uväznení a mučení, bezbožní popravení. Vy, čo ste vzývali moje Meno a zradili ste ma, svojho Boha, naveky budete škrípať zubami v ohni pekelnom.

Mraky sa zaťahujú a tma je hustejšia a hustejšia. Ty, Amerika, ktorá toľko hriechu konáš a bolesť roznášaš a otcov si pozabíjala a synov matkám si vzala, ty smilnica sveta, tvoje dni sú zrátané a tvoja pýcha bude skolená.

Nové učenie a nová viera nastúpi, kríže a Eucharistia budú odstránené, úcta k Matke Kristovej nepotrebná bude a viera nová odstráni všetko, čo je mne, Bohu, milé a sväté. Toto sa zakrátko ustanoví a nepokoj nastúpi. Hriech nebude hriechom, pravda bude nepravda, klamstvo pravdou bude.

Toto ľudstvo je veľmi, veľmi, veľmi hriešne a bezbožné, preto môj trest je už veľmi, veľmi blízko a moja pravica bude položená na všetko, čo je označené pekelnou pečaťou zla. Bojíte sa všetkého, čo je vám ohrozujúce na vašom hriešnom živote, napomáhate ohavnostiam, ktoré vyvierajú z vnútra pekiel. Podporujete a je vám ľahostajné zabíjanie nenarodených dietok či pekelného názvu eutanázia. Veru, hovorím vám, beda vám, služobníci diabla, ktorí konáte tento hriech. Lepšie by vám bolo uviazať si kameň na krk a hodiť sa do hlbokého mora.

Bezbožnosť a zrada nastúpila do radov veriacich, ktorí opúšťajú rady svojich bratov a sestier a mňa, svojho Boha a Spasiteľa. Ste zradcovia a judášske pokolenie, beda vám všetkým.

Celú Európu obkolesujú supy a vlci, ktorí vstupujú do pyšných miest, a tak naplňujú Európu iné národy a iná viera, ktorá je vierou krvi a násilia. Preto je to tak, lebo pyšných a bezbožných ľudí tejto Európy zatemnila klamná túžba po pracovnom človekovi, ktorý nech pracuje tam, kde inde pyšný Európan nebude pracovať. Veru, veru hovorím Vám, klamné sú to predstavy o islamskom národe, ktorého Európa a pýcha vykorisťovala a ponižovala tieto deti z iného vierovyznania! Čas sa zmenil a z moslimského pokorného človeka vyrástol bojovník a obhajca svojej viery, ktorú dostal od svojich otcov. Učte sa od týchto detí, ktorí sa nehanbia za svoju vieru a obhajujú tvrdo svoju pravdu. Modlia sa päťkrát denne všade, tam kde sú, nehanbia sa klaniac Alahovi, bohu svojmu.

 

Ja váš Boh, sa vám prihováram a hovorím vám, čo vás očakáva za hriešnosť, ktorú pyšný Európan koná. Predídu vás tieto národy svojou vierou a vnútia vám ich vieru a obyčaje či kultúru. Budú vami pohŕdať tak, ako ste vy pohŕdali s ich rodičmi či starými rodičmi v minulosti. Európanom je islamská viera vzdialená a nezrozumiteľná, lebo Európa bola kresťanská, a tak islam bol pre Európu vzdialený a nebezpečný. Oni vám ukážu vieru, ktorú majú a ako ju ukazujú svetu. Predišli vás iné národy i vo viere a horlivosti a cudnosti. Sú odhodlaní bojovať tam, kde sú za rozšírenie svojej viery i mečom a preliatou krvou. Obhajujú si svoju vieru a neboja sa hovoriť o svojej viere a vnútiť ju celému svetu.

Európa, Európa, odmietli ste svoju vieru kresťanstva a slabé korene ste zapustili. Preto prišiel tvoj pád a kultúra tvoja, pyšná Európa, pošliapaná bude. Všetko však bude len krátko, lebo príde čas očistenia od hriechu a vojna rozpútaná bude. Európa bude vyľudnená a opustené domy budú, lebo spálenými sa stanú. Vaša pýcha vás dovádza do slepej uličky hriechu a beznádeje. Neláska a egoizmus je vôkol vás. Kríž je zatracovaný a neúcta k Eucharistii narastá. Veľa bolesti a krvi potečie a nedôvera bude vládnuť vôkol. Nenávisť a bezbožnícke metódy narastajú, znesvätia moje domy a sochy rozbíjajú. Čím viac krvi kresťanov potečie, tým väčšia moc i sláva mojej Cirkvi narastá. Amen.

 

Obraciam sa k mojím verným deťom svätej Cirkvi.

Drahí moji, prichádzajte ku mne, vášmu Bohu a Spasiteľovi a s dôverou sa modlite za pomoc a nádej. Dôverujte svojmu Bohu a Spasiteľovi, lebo Ja som s vami. Čas môjho príchodu je blízko, viac ako si viete predstaviť. Čas môjho narodenia tiež bolo ohlasované a na moje narodenie svietila veľká hviezda môjho príchodu a spásy ľudstva. Izraelský ľud nebol na to pripravený ani ho to nezaujímalo. Farizeji a kňazi poznali Písmo a proroctvo, ale nezaujímali sa o hviezdu. Čakali kráľa spásy z kráľovskej rodiny, vznešeného a bohatého, ktorý oslobodí Izrael od rímskej nadvlády.

Terajší čas sa opakuje a veľmi málo mojich služobníkov verí týmto slovám, ale i slovám iným, ktoré nebo vám poslalo a posiela. Neveria a ani nesledujú čas, ktorý je pripravený. Tento čas je časom posledných čias, nie koniec sveta, ale nová éra pokoja a lásky.

 

Modlite sa a proste, modlite sa najlepšie ruženec a litánie k Božskému Srdcu a Loretánske litánie. Utiekajte sa k Matke Božej a volajte ju a proste za ochranu. Milujem vás všetkých, buďte milí a pomáhajte si v ťažkom čase. Nebuďte zaťažení hriechom, myšlienkami: čo budem jesť, čo budem piť, čím sa zaodejem. Netúžte po peniazoch a zlate. Nevysedávajte s hriešnikmi a neopíjajte sa, aby som vás neprekvapil, keď príde moja hodina spravodlivosti nad svetom. Nepýtajte sa: „Kedy to bude?“ alebo „Veď nič sa nedeje, pôjdem po starých chodníčkoch.“ Všetko príde ako je už oznámené – nečakane a rýchlo! Buďte triezvi a bdelí, modlite sa a opášte sa opaskom lásky a spravodlivosti. Konajte dobro a dobré skutky, šírte Božie slovo, slovo Pravdy. Žehnám vás, moji verní, váš Trojjediný Boh, Syn a Duch svätý. Amen.

 

 

Brat môj, ďakujem ti, že si prijal moje slová a napísal si ich. Buď silný a verný mne, svojmu Bohu a Ježišovi, svojmu Bratovi. Miluj, miluj, miluj ma celým srdcom. Žehnám ťa v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen.

   
’15

Som vašou Matkou Sedembolestnou a Orodovníčkou vášho národa

15. September 2015

Buď požehnaný môj malý syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Prihováram sa ja, tvoja Matka lásky a Sedembolestná Panna Mária tak, ako ma nazvali vo svätej Cirkvi. Áno, som Matkou bolesti, som Matkou lásky, som Matkou nádeje, som Matkou orodovníčkou, som Matkou národov.

Dieťa moje, dnes sa tvoj malý národ prihovára ku mne, Sedembolestnej Matke, to je dobre, to je dobre. Dobrotivý Boh je spokojný s akou úctou sa skláňate pred mojimi sochami či obrazmi a s vierou si uctíte moje miesta, ktoré boli zasvätené Sedembolestnej Matke vášho národa. Som vašou Matkou Sedembolestnou a Orodovníčkou vášho národa. Ochraňujem a orodujem u Boha svätého za tvoj národ, dieťa moje, za svätosť, za pokoj, za mier, za silu a obrátenie sa k Pánu Bohu. Prosím veľkého a svätého Pána z pánov, Boha z Boha, Sila zo Sily, Mocného a Prísneho, Hrozného vo svojej veľkej spravodlivosti, ale i nekonečne milujúceho Otca všetkých žijúcich, aby zachoval v tvojom národe mier a pokoj, vieru a ochranu pred satanovou zlobou, ktorá sa rozlieva po celom svete.

Môj drahý syn Ježiš Kristus mi povedal: „Sľubujem, že tento malý národ, ktorý ťa, moja drahá Matka, uctieval a ešte uctieva, ponechám ho ako národ po preosiatí a mojom veľkom zásahu mojej spravodlivosti na národy sveta a hriešneho človečenstva na svete, aby bol pre ostatné národy cestou ku mne, k Bohu svätému.“

Dieťa moje, ja, Matka a Patrónka tvojho národa mám moc od môjho Syna Ježiša Krista a svätej Trojice spoločne, aby som viedla a ochraňovala tento tvoj národ slovenský v dobe ťažkej a bolestnej po ceste spásy a ochrany.

Dieťa moje malé, som zarmútená nad svetom ľudských duší, ktoré sa odvracajú od Pána Boha a smerujú do veľkého nešťastia. Dieťa moje malé, svet sa rúti do hrozného konfliktu, ktorý bude krvavý a nemilosrdný. Milióny duší odídu z tohto sveta z minúty na minútu. Všetko bude označené pečaťou smrti, otrávené a kazivé. Krv bude prelievaná a zem nasatá pre satanovu zlobu a ľudské posadnutie diablom. Človek nebude mať cenu. Človek bude zabíjať človeka, lebo je z iného národa a napokon sa budú zabíjať navzájom medzi sebou pre potraviny a vodu. Veľké utrpenie a bolesť i žiaľ, beznádej, samota až šialenstvo človek bude prežívať. Mestá budú opustené a zničené, veľa nehybných tiel sa bude povaľovať všade a pach sa bude rozliehať do okolia.

 

Dieťa moje, toto ti musím povedať, ak sa svet či Európa neobráti späť k Pánu Bohu a kríž neprijme k sebe a nebude sa kajať, postihne Európu smrteľný úder, ktorý bude veľký a krvavý. Čas sa už napĺňa a doba rozsudku je už blízko. Volám vás, pokiaľ máte ešte čas, prijmite Božiu lásku a pokloňte sa svojmu Bohu a vyznajte svoje viny.

Pyšné a bohaté mestá, ktoré sa hrdia svojimi výškovými budovami, plného skiel a svetiel, kde sa koná veľký hriech, ty smilnica a roztopašná zvodkyňa mojich detí, už zakrátko príde tvoja záhuba, aby veľký a spravodlivý Boh ukončil tvoju pýchu rozpínavosti okolo seba. Každé veľké a pyšné mesto vo svete, ale hlavne v Európe, bude spálené a na kolená položené.

Najviac bude trpieť ten národ, ktorý prijal hriešne diabolské zákony, ktoré boli proti Pánu Bohu. Tieto mestá sú len zlomok miest, ktoré budú zničené a poškodené. Príde veľký hlad až hladomor, budú sa niekde pojedať človek človeka, ale dlhého trvania to nebude, lebo Pán zničí tých, čo tak budú konať. Príde ten, čo všetko ukončí, nie z Božej vôle, ale satanovej, aby oklamal tých, čo zostali na svete, a tak ich stiahol do večnej tmy. Príde ten, čo bude mať moc nad prírodou i človekom hriešnym. Bude to vládca temna, človek hriechu. Zastaví boj a zavládne pokoj. Ľudia ho budú oslavovať a niekde volať spasiteľ. Prídu dni súženia a prenasledovania mojich detí – kresťanov. Tí, čo sa dajú označiť, prejdú do područia satanovej moci. Vy, čo odmietnete, budete vylúčení zo spoločnosti a tí, čo majú byť uväznení, tí aj budú. Tí, čo majú byť usmrtení, tí aj budú pre slávu Božiu a svätú Cirkev Božiu. Konajte tak, ako je vám už povedané. Nebojte sa, lebo Pán vám dá silu a odvážnosť. Toto sú moje slová, ktoré som mala povedať.

 

 

Dieťa moje, žehnám teba i moje deti. Pán Boh nech vás žehná v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen. Mária Anna

   
’15

Čas nepokojov a bolesti, smútku, revolúcií či vojen, katastrof a bezbožnosti už plynie.

13. September 2015

Požehnanie nech zostúpi na teba i na toto miesto Božej slávy a lásky. Ja, tvoj Brat a Priateľ, sa ti prihováram v túto rannú hodinu, aby som ti odovzdal moje slová lásky.

Brat môj, moje Srdce je naplnené žiaľom a smútkom nad svetom, ktorý je bezbožný a smeruje do veľkej biedy ducha. Čas nepokojov a bolesti, smútku, revolúcií či vojen, katastrof a bezbožnosti už plynie. Čas môjho odvrátenia sa od hriešnikov prichádza, a tak padne na každého zúfalstvo a samota.

Brat môj, vaše srdcia, vás všetkých, so záujmom a tiež so strachom sledujete príchod tých, čo žili vo svojich domovoch tam, kde vyšla kultúra a civilizácia ľudstva, áno, Blízky východ. Toto sú moje deti, ktoré kráčajú, aby sa usadili v tejto Európe nádeje. Veru, hovorím ti, veľa z nich však nájdu Európu beznádeje.

Brat môj, už som ti povedal, keď sa tvoj národ neobráti ku mne a nebude sa modliť, spadne na tento tvoj malý národ môj trest. Predídu vás iné kultúry i viera, budete trpieť a strádať. Vaša viera, ktorá vám bola darovaná, vám bude odmietaná a viera vo mňa vám bude ťažká.

Prichádza čas zmien, čas veľkej vojny, ktorá príde nečakane, aby sa splnili Slovo naše. Človek zabúda na pokoru a úctu, zabúda ďakovať svojmu Stvoriteľovi i mne Spasiteľovi súčasne.

Brat môj, všetko sa musí stať tak, ako je Božím slovom označené v Knihe z kníh. Len pevná a čistá viera vás môže zachrániť. Veru, veru, hovorím ti, človek sveta je už tak ďaleko vo vývoji smrtiacich zbraní, že z minúty na minútu zomrú milióny ľudí, ktorí budú pracovať, odpočívať, zabávať sa, modliť sa. Veru, hovorím ti, odídu z tohto sveta státisíce duší, dobrí, ale i zlí, ktorí si nectili Božie zákony a žili hriešny život.

Brat môj, tvoje malé Slovensko bude preosiate a mnohí budú vzatí z tohto sveta pre bezbožnosť a zradu. Toto sú moje slová Pravdy. Sľubujem však, Ja, tvoj Boh, že nezničím tvoj národ, ale ponechám ho, aby sa navrátil späť do môjho košiara pravej viery vášho Spasiteľa. Mnohé národy už nevstanú tak ako predtým, za bezbožnosť a hriešnosť.

 

Brat môj, odkáž každému, čo počuje, aby prijali moje slová vážne a už teraz sa mi klaňali a volali slová:

Bože mocný a spravodlivý,

zmiluj sa, zmiluj sa, zmiluj sa nad nami a odvráť, prosíme ťa,

hroznú vojnu a biedu od nášho národa slovenského a uchovaj nám naše životy.

Budeme ťa naveky milovať a chváliť tvoje Meno,

lebo si Svätý a dobrotivý Boh a Spasiteľ i Duch Svätý až naveky.

Amen.

Toto hovorte a volajte ku mne s dôverou a láskou.

 

Brat môj, keď sa tvoj národ zomkne vo viere a prijme ma za svojho Boha späť, budem k tvojmu národu zhovievavý a mierny Sudca, zachovám tento tvoj národ v pokoji a zachránim ho pred krutosťou, ktorá ovládne Európu i svet.

Brat môj, diabol vrhol svoju otravnú slinu na všetky miesta, kde ešte je viera v živého Krista. Satan chce zničiť kráľovstvo Kristovo, ale už mu veľa času nezostáva, aby sa mu to podarilo. Vieru moju či Cirkev Kristovu ani pekelné brány nezničia, lebo stojí na pevnom skalnatom základe. Tisíce mučeníkov svojou krvou upevnili základy moje svätej Cirkvi. I keď je rozdelená na mnohé cirkvi vo svete, je stále jedna, ktorá je na ceste Kristovej. Tam, kde si ctia kríž a uctia si Eucharistické telo Ježiša Krista, tam som Ja zjednotený spolu s nimi, s mojimi deťmi svätej Cirkvi.

Brat môj, moje Telo bolo pri bičovaní dotrhané a ubolené až na smrť. Bol som ukrižovaný a usmrtený. Moje Srdce bolo prebité kopijou vojaka, aby sa uistili o mojej smrti. Vyšla z môjho Srdca voda a krv. Počúvaj, čo znamená táto voda a krv. Voda je krst kresťana a krv je mučeníctvo a všetko, čo je spojené a utrpením za moju Cirkev.

Brat môj, svet sa mení a môj príchod na tento svet je veľmi, veľmi blízko. Čas sa zrýchľuje a všetko plynie rýchlo, aby ste, moji verní, zniesli ten čas veľkého temna, ktorý je už teraz citeľný. Modlitba a nádej vo vášho živého Boha vás budú konať silnými a nebojácnymi deťmi svätej Cirkvi.

Veru, hovorím ti, brat môj, tisíce pokrstených ma zradí, a tak zradia i moju Cirkev, do ktorej boli poznačení a posvätení krížom, ktorí majú vo svojich dušiach až naveky. Každý kresťan, ktorý je v mojej Cirkvi aktívny, každému z vás vám bude svietiť kríž spásy, čo ste boli pokrstení. Tí, čo žili obetavo a verne mne, budete žiariť, i s krížikom vo vašej duši, svetlom Božím. Tí, čo odstúpili a žili bez mojej viery a lásky, tí budú v tmavom svetle, bez života, tí budú naveky zavrhnutí.

Brat môj, preto buď mi verný až do konca, aby som ti dal veniec spásy, ako i tvojím bratom a sestrám.

 

 

Žehnám ťa i celé toto spoločenstvo, ktoré milujem, v mene Otca Všemohúceho Boha i mňa, Ježiša Krista a vášho Spasiteľa i Ducha svätého, nech prebýva s vami až naveky. Amen.

   
’15

Táto doba posledných čias je milostivá pre všetkých, čo ju očakávajú a veria jej

19. August 2015

Buď pozdravený môj brat, priateľ, syn, prichádzam k tebe v túto rannú hodinu nového dňa. Brat môj, chcem ti povedať moje slová, ktoré môžeš oznámiť všetkým. Blahoslavení tí, čo počúvajú môj hlas, lebo Ja som Pravda a Život. Kto verí vo mňa i keď zomrie, druhá smrť nebude mať moc nad ním.

Brat môj, počúvaj, čo ti tvoj Boh a Spasiteľ a Brat povie. Ja som tvoj Boh a tvoj Spasiteľ. Počúvaš moje slová, posväcujem tvoje telo i dušu a tvoje duchovné oči poznajú moje bytie, poznajú moju prísnosť i lásku.

Brat môj, žiješ v dobe antikristovej, čas sa napĺňa a čas plynie rýchlo, aby ste, moji drahí, vydržali čas útlaku. Brat môj, doba, v ktorej žiješ, je dobou očakávanou. Táto doba posledných čias je milostivá pre všetkých, čo ju očakávajú a veria jej. Veru, veru, hovorím ti, tento čas skúšok a očisty je mnou určený, aby sa splnilo Písmo, ktoré som už v minulosti povedal skrze mojich prorokov. Všetko sa musí splniť pre slávu Božiu a spásu ľudstva.

Moja Cirkev už v minulosti bola opľúvaná, bičovaná, tŕním korunovaná, potupovaná, na Golgotu sprevádzaná a v špine váľaná, ale ešte nebola ukrižovaná a pozdvihnutá medzi nebom a zemou.

Toto prichádza, aby bola moja Cirkev ukrižovaná a pozdvihnutá na kríži medzi nebom a zemou, aby ju všetci videli, že je už nehybná tak, ako bolo moje Telo nehybné na kríži, a tak ma všetci, čo ma nenávideli, videli visieť na kríži zbitého a znetvoreného. Ale po uložení do hrobu, na tretí deň, som v sláve vstal z mŕtvych a moje smrteľné Telo je oslávené mojím Otcom a je nesmrteľné. Tak sa stane i s mojou rozdelenou či inak povedané, roztrhanou a oslabenou Cirkvou, ktorá krváca už storočia. Tri dni som bol v hrobe, i tak sa stane so svetom. Zostúpi tma na túto zem tri dni; človek neuvidí slnko ani mesiac v žiarivom svetle, ale iba tmu, ktorá pohltí celú zem, celú zem, aby sa stalo to, čo je pripravené pre obyvateľov tejto zeme a aby zaplatili za všetko, čo voči láske a svätosti Božej vykonali zle! Tieto tri dni temna sú tri dni môjho bytia v hrobe. Áno, brat môj, všetko, čo vidíš a poznáš, všetko, čo je v biblii napísané, sa dotýka človeka na tejto zemi. Ja som Boh, ktorý miluje človeka, ale nenávidí hriech. Milujem lásku človeka, ale nenávidím zlo človeka.

Vidíš brat môj, priateľ, syn, hriech, hriech je šerednosť a ohavnosť, ktorú nenávidím. Človeka však milujem a chránim si ho až po okraj ľudskej slobodnej vôle, ktorú človek má. Tam, kde prebýva zlo, je všetko prekliate a démonmi zla zamorené špinou a ohavnosťou. Tam je tma, ktorá ovláda dušu človeka, ale i príbytky a okolie. Keby si to videl očami svätých tu, v nebi, uvidel by si tmu hriechu, ktorá sa rozlieva v celej zemi. Iba svetielka svietiace je vidno a to ste vy všetci, čo ste mi verní a oddaní svojmu Bohu.

Brat môj drahý, moja Cirkev rímskokatolícka je na úpadku svätosti. Veru, hovorím ti, veľa z mojich kňazov či biskupov kráčajú bludnou cestou skazy. Do rímskokatolíckej Cirkvi vstúpilo zlo, o ktorom bolo povedané. Pred stáročiami človek temnoty a hriechu vstúpil, a tak poškvrnil svätosť mojej svätej Cirkvi, ktorá bola jednotná a silná. Diabol tak roztrhal moje telo svätej Cirkvi a už storočia sa nenávidia a osočujú. Och, aká to je bolesť a smútok v mojom Srdci. Zlato a moc či peniaze vstúpili do mojej svätej Cirkvi. Či Ja som chcel takú Cirkev pozlátenú a uzavretú v kláštoroch či prepychových palácoch? „Nie“ a zase „nie“! Prečo moji zasvätení neputujú z dediny do dediny a nehlásajú moju pravdu a lásku medzi mojím ľudom? Prečo sa obklopujú modernou technikou, počítačmi, ktoré ich privádzajú do pokušenia? Prečo tak málo obety obetujú moji služobníci a kňazi mojej Cirkvi? Prečo sa zatvárajú do svojich príbytkov a nie sú otvorení mojím deťom, aby hovorili o kráľovstve Božom? Či moji učeníci a apoštoli sa uzatvárali pred davmi ľudí, aby mali pokoj? Nie, to vôbec nie, hlásali moju spásu a lásku i keď vedeli, že prídu o svoj život i tak hlásali moje Slovo medzi ľudom! A či Ja som nechodil medzi ľudom Izraela a nehlásal som? Hlásal som všetko, čo mi môj Otec povedal, chodil som a veľakrát som nocoval, so svojimi učeníkmi, pod holým nebom.

Aká si, Cirkev moja, či ti sú potrebné zlaté a honosné príbytky, keď ti môj ľud hynie naveky!!! Kde je tá svätosť a pokora či obeta mojich zasvätených? Aká slabá je to svätosť a úcta mojich poznačených detí svätej Cirkvi.

Veru, veru, hovorím vám, príde a už aj je tu čas, že vás vyženiem z vašich brlohov von, na svetlo, aby ste sa hanbili, lebo všetci, čo ste sa schovávali a vaše ústa hovorili nepravdu či prázdnotu tým, čo vás počúvali a svätosti vo vás nebolo, budete nahí a bezmocní. Taká je moja vôľa.

Hanba, hanba vám, čo si hovoríte služobníci mojej Cirkvi svätej, za vašu ľahostajnosť, pýchu, klamstvo, nelásku a tiež ťažký hriech opilstva, smilstva, pažravosti, materializmu, svätokrádeže, znesvätenie Oltárnej sviatosti, nezáujmu o svoje ovečky, ktoré som vám dal, lenivosť, ohavnosť, neúctu, namyslenosť, odkláňanie sa od pravosti viery a učenia svätej Cirkvi, nadutosť, nadradenosť, túžby po ľahkom živote, po kariére kňazstva. Nemodlíte sa, neobetujete sa za svoje zverené ovečky, prikláňate sa viac k televízii, počítaču, študujete roky, ale na vašu svätosť zabúdate. Načo vám je štúdium, keď tvoja svätosť je malá a vo večnosti tvoje štúdium ti nepomôže, ale iba obetavosť a láska či svätosť. Prikláňate sa, mnohí, k protestantským vieram, pre ktoré tak veľa moje Srdce krvácalo a bludy z nich vychádzajú či neúcta až nenávisť srší z ich radov voči Eucharistii a Panne Márii a dogmám.

Veru, veru, hovorím vám, svätosť a sila z mojej svätej katolíckej Cirkvi sa vytráca. Nastupuje klamná viera, ktorá ubíja svätosť, pokoj, rozjímanie, úctu k svätej Márii, mojej drahej Matke. Nastúpi už za krátko nové učenie, nová liturgia. Nová a moderná, ktorá nebude oponovať ekumenizmu, teda iným vieram, ktoré sú vzdialené od pravosti a učeniu toho, čo poznáte. Zmení sa forma Eucharistie, potlačí sa úcta k Panne Márii, všetky prvky svätosti sa zmenia na znesvätené a moderné, napokon príde kríž, ktorý bude odložený bokom, aby neohrozoval jednotu novej Cirkvi, ktorá sa zlúči v novú cirkev ekumenickú.

Toto však moja svätosť a moc vášho Boha a Spasiteľa zničí; tak prichádza to ukrižovanie mojej Cirkvi katolíckej, ktorá zostala mi verná. Tie cirkvi, ktoré sú zapustené pevne na skale, sú sväté pravoslávne a ortodoxne pravoslávne; tieto sú žriedlom a svätosťou pre budúce obnovenie pravej katolíckej svätej Cirkvi. Táto svätá Cirkev mi koná radosť a pokoj mojej svätej spravodlivosti. Nech je na pozore i gréckokatolícka svätá Cirkev pred modernizáciou a bludnými vplyvmi ekumenizmu, lebo sa vytratia sväté lúče moje svätosti pre túto Cirkev, ktorú milujem.

Toto vám hovorí váš Boh a Spasiteľ. Európa je na okraji kolapsu, duchovného ako i morálneho. Mňa už západná Európa nepozná a moje chrámy sú prázdne a sú predávané tým, čo z nich robia pelech hriechu.

 

Počúvaj, počúvaj, čo ti hovorí tvoj Pán a Boh, prídem už čoskoro, už čoskoro, aby som skoncoval s veľkým hriechom na tomto svete. Ty, Európa, budeš trpieť najviac za pýchu, bezbožnosť. Prichádzajú do Európy státisíce ľudí z iných krajov a národov. Predídu vás, pokrstených a bič bude bičom spravodlivého Boha vášho. To bude len krátky čas, po tomto útlaku a neistote príde anjel vojny. Táto vojna bude krátka, ale krvavá a krutá. Na konci vojny príde ten, čo je už predpovedaný a ktorý bude vládnuť vám všetkým a zvedie mnohých! Potom príde deň zúčtovania, príde so svojím mečom spravodlivého Slova. Môj Dych zničí všetko nespravodlivé a hriešne. Každý spozná svoj ortieľ môjho hnevu. Počúvajte, čo vám hovorí váš Boh. Celá Európa bude veľké rumovisko a cintorín ľudských tiel. Zmiznú veľké mestá a pyšné, kde sa hriešne ukájali všetci a v smilstve žili a mňa urážali. Zmiznú tiež obce a iné miesta, kde vládlo zlo a hriech tu pánom bol. Moja svätá spravodlivosť bude veľká. Iba málo dediniek zostane celých, iba tam, kde sa modlia a prosia ma o zmilovanie a pomoc. Tam môj Duch prebýva a ochrana zostúpi na nich.

 

Brat môj, ešte prídem a poviem ti moje slová. Žehnám teba i všetkých, čo sú s tebou. Tvoj Ježiš Kristus a Opora tvoja. Amen.

   

Stránka 6 z 30

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Dopredu  Koniec 

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: