’16

Pán Boh je nekonečne milosrdný, ale i spravodlivý Sudca.

30. Január 2016

Buď požehnané moje malé dieťa, pristupujem k tvojmu srdcu, aby som povedala moje slová mojej nežnej lásky pre vás všetkých, čo ma počúvať chcú a milujú môjho drahého Syna, ale i tým zosielam moje slová, ktorí odmietajú Božiu lásku ako dar najvzácnejší.

 

Milované moje dieťa, som smutná nad dianím vo svete a ľahkomyseľnosťou ľudí vo svete. Ver mi, že diabol koná, skrze svojich služobníkov, veľmi rýchlo. Čas sa mu kráti a pozná svoju prehru, ktorá ho očakáva, a preto by veľmi rád zničil Božie stvorenie, lebo závidí človeku, že Pán Boh sa zmiloval nad človekom, keď človek zradil svojho Stvoriteľa hneď na začiatku. Ponechal človeka človekom i keď na človeka padla kliatba diabla za prvý hriech, ktorý človek vykonal.

Diabol z hĺbky svojej nenávistnej a duchovnej bytosti nenávidí človeka, preto koná všetko proti človekovi, aby ho mohol naveky zničiť a so zúrivosťou naveky, v pekle svojho hrozného kráľovstva, trápiť. Čas, ktorý mu zostáva, je už u konca, ale vy, deti sveta, ktorí kráčate bez Božej pomoci a požehnania a odmietate Božiu lásku, vy to budete pociťovať najviac, keď príde koniec jeho vlády nad zemou, ktorá mu bola daná, aby pokúšal ľudstvo!

Mraky sa sťahujú nad Európou i celým svetom. Počúvajte Boží hlas, ktorý sa vám človeku sveta prihovára. Počúvajte slovo Božie a rozjímajte o svojom živote, ktorý žijete. Deti, sveta, otvorte si oči, otvorte si uši, otvorte si srdcia pre veci Božie. Neupadajte do klamného spánku, ktorý vás chce oklamať, a tak doviesť na okraj pekla. Chráňte sa, chráňte sa čistotou srdca, pokáním. Prijmite, prosím, Boha svojho, milujúceho Otca, do svojich sŕdc. Nedopustite odlúčenie od večnej lásky. Bez Boha žijete vo veľkom nebezpečenstve, vo veľkom nebezpečenstve straty večného kráľovstva blaženosti. Pristúpte k spovedniciam a oľutujte svoje hriechy, zmierte sa so svojím bratom – sestrou, svojimi blížnymi a dostanete milosť oslobodenia sa z okov ťažkého hriechu. Mnohí žijete ľahkomyseľne, bez zábran, túžiaci po smilstve a ľahkom živote. Túžite po kariére, po peniazoch a popularite vaše osoby.

Deti, tento svet stojí na klamstve, aby práve diablova ľstivosť, skrze materializmus a iných klamných ponúk tohto sveta, vás oklamala. Skrze zlato a peniaze, skrze drogy a ľahko prístupnému alkoholu, diablova ľstivosť vás privádza do pekelného nešťastia a zúfalstva. Ja som Matka Kristova, ale som Matkou vás všetkých žijúcich na zemi, preto mi je dovolené sa prihovárať k vám, deťom sveta a zjavovať sa na mnohých miestach vo svete. Ale diabol zvádza so mnou boj, ktorý je mu prehratý, bojuje a vyčíňa a klamstvo hovorí o mne, nenávidí ma a bojí sa Matky Kristovej i vašej. Útočí na všetko, čo je mariánske, zjavenia a iné, od Pána Boha darované, skrze určitých služobníkov svätej Cirkvi, ktorí sú vzdialení od Pána Boha a ktorí vošli do Cirkvi svätej, aby jej zvnútra škodili. Hlásajú neúctu a klamstvo proti mne Márii a Bohorodičke. Diabol má svojich služobníkov všade, všade a chce ma odstrániť z ľudských sŕdc, aby mal voľnú cestu zvádzať ľudské duše, a tak ničiť Božie dielo stvorenstva. Čiastočne sa mu to darí a v mnohých chrámoch i spoločenstvách ma odstraňujú z každodennej úcty a hovoria klamstvá a diabolské výkriky, ktoré znesväcujú meno môjho Syna Ježiš!!

 

Dieťa moje, svet je na pokraji chaosu a zúfalstva, strach je už nad svetom, neistota a smrť kráčajú spoločne. Drahota a nespravodlivosť, klamstvo či osočovanie je každý deň. Neúcta a neláska sa striedajú; vraždy za hmotné statky sa dejú; človek nemá v ničom istotu; spravodlivosť je len na papieri.

Tak je, dieťa moje, svet sa mení a tma vo svete hustne: „Boh je nezaujímavý; meno Ježiš je výmysel a už v mnohých ľudských srdciach neznáme; Mária, Matka Ježišova, je obyčajná žena, ktorú si tí, čo sa k nej klaňajú vymysleli, teda je bôžikárka a nepotrebná žena; aká svätá, aká čistá, či nebola žena Jozefa; to sú len výmysly a okrášľovania tej ženy.“

Dieťa moje drahé, moje oči slzia nad neúctou môjho Syna a urážky či klania proti menu Ježiš a krížu. Človek pokrstený si vedome ubližuje, ale iba skrze ľudskú ľahostajnosť či klamstvo tento človek nenávidí svojho milujúceho Boha a Spasiteľa. Môj drahý Syn veľmi, veľmi miluje človeka, veď podstúpil bolestnú smrť za človeka sveta, aby bol spasený.

Každý, kto žije vo svete, prejde údolím smrti a predstúpi pred môjho drahého Syna Ježiša, aby ho súdil za svoje skutky dobra a lásky alebo zloby a nenávisti. Každý, každý, či chcú alebo nie. Všetci tí, čo boli svojmu Bohu verní a milovali Boha svojho i tí, čo nechceli počuť o Pánu Bohu i tí, čo brojili proti Bohu, budú musieť sa postaviť pre Tvár svojho Sudcu, Pána Boha a Spasiteľa. Nikto z vás, čo žijete vo svete, neujdete pohľadu vášho Pána. Blahoslavení tí, čo sú pripravení sa postaviť pred milujúceho, ale i prísneho Sudcu vášho života. Beda všetkým, čo kráčajú v tme a ťažkom hriechu predstúpia pred Sudcu, ktorý svojou mocou a svetlom ožiari každú krivdu a neprávosť, čo ten hriešnik vykonal vo svojom živote. Napokon sám zahanbený a s tvrdosťou svojho srdca či nenávisťou k svojmu Stvoriteľovi bude zahanbený a dobrovoľne odmietne svojho Pána a Boha a vrhá sa do večného zatratenia.

Dieťa moje drahé, moje oči sú smutné a moje srdce krváca nad pohľadom, ktorý vidím aká je to spúšť v ľudských srdciach. Vidím veľké množstvo ľudských duší ako padajú do priepasti večného zatratenia. Diablovi sa podarilo vstúpiť do svätej Cirkvi a odtiaľ umlčať slovo peklo – zatratenie, ospravedlňovať hriech, hriech nie je hriech, zmäkčovať hriech. Áno, hriech je ohavnosť, špina, ktorá sa nedá ináč zotrieť z ľudskej duše ako len pokáním, teda svätou spoveďou a hlbokým oľutovaním. Pokánie a zase pokánie, toto je liečba pre človeka a dušu.

Dieťa moje, som smutná z mojich synov kňazov, že sa boja hovoriť o pekle, boja sa hovoriť o modlitbe, boja sa hovoriť o ľútosti. O čom vlastne hovoria, o čom vlastne hovoria, mnohí o ničom, len prázdne slová, aby sa zaľúbili tým, čo konajú neprávosť či iné neprávosti. Boja sa hovoriť o hriechu, ktorý človek koná vo svojom živote: „Len aby som sa niekoho nedotkol; čo keď bude o mne písať; veď tu mi je fajn na tejto farnosti.“ Prečo, moji drahí synovia svätej Cirkvi, nezachraňujete duše môjho Syna Ježiša, ktorý tak veľmi trpel za ne? Prosím, synovia moji drahí svätej Cirkvi, buďte kňazmi živého Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Chráňte duše kresťanov, svojou svätosťou vykonáte veľa. Ale bez vašej odovzdanosti sa do úlohy záchrancu Božieho stáda nič, či len málo, vykonáte a zachránite. Nebojte sa hovoriť pravdu, že satan zvádza milióny ľudských duší a sú mu vedome, ale i nevedome poslušní, a tak strácajú Božie svetlo a Božie kráľovstvo. Vy sami ste zodpovední za ich večnosť. Áno, drahí moji, vy budete raz prísno súdení.

Milosrdenstvo je Boží dar pre človeka. Áno, je to nepochopiteľný akt Božej lásky. Milosrdenstvo je podávajúca Božia ruka, ktorá sa ponúka človeku. Ak ju človek prijme, Pán ho pritiahne k sebe a pritúli si ho k svojmu Božskému Srdcu, ktoré vyžaruje lúče milosrdnej lásky, a tak toho človeka ožiari sila Božia. Lenže v mnohých prípadoch sú klamné predstavy človeka o Božom milosrdenstve. Celý život človek žije pre svoju ľudskú zábavu, Pána v mladosti neprijímal a vždy si hovorieval: „Veď mám čas, ešte som mladý a silný, až keď budem starší, potom sa budem utiekať k Pánovi, veď je milosrdný.“ To sú veľmi klamné predstavy a ľudská nerozumnosť. Pán Boh je nekonečne milosrdný, ale i spravodlivý Sudca.

Tento svet hovorí o milosrdenstve, len o milosrdenstve, to je veľmi dobre do času, keď človek aj dôveruje svojmu Pánu Bohu. Ale vypočítavosť a klamstvo človeku nepomáha. V kresťanskom svete je veľmi dobre, že dôverujete Božiemu milosrdenstvu, ale modlitba ružence je súčasť milosrdenstva. Na modlitbu sa zabúda, modlitba v mnohých domácnostiach chýba. Nezabúdajte tiež, že Pán je aj spravodlivý a jeho spravodlivosť je svätá tak, ako je On sám.

Deti moje, prosím, modlite sa svätý ruženec, modlite sa túto zázračnú modlitbu, ktorú máte. Ruženec milosrdenstva teda Korunku Božiu, modlite sa za obrátenie vašich rodín a hriešnikov vo svete. Pamätajte si, drahé moje dietky, že bez lásky k Pánovi a blížnemu, ste zvädnuté kvietky, ktoré pozbierajú a hodia do ohňa večného.

Verte mi, že musím hovoriť o pekle, lebo moji synovia zamlčujú pravdu o pekle a o Božích zákonoch. Nehovoria vám o následkoch hriechu. Zamlčuje sa pravda Božia, chcú umlčať i mňa Matku Ježišovu i vašu, ale to sa im nepodarí, lebo Pán Boh je mocný a jeho moc je veľká a svätá.

Chráňte sa nelásky, nenávisti, lakomstva, chamtivosti, ctižiadostivosti, smilstva, cudzoložstva, opilstva, drog, osočovania, vraždy, klamstva, nemravnosti, závisti. Nekľajte, odpúšťajte si, milujte sa, pomáhajte si, v úcte sa majte, hovorte o každom len s láskou, modlite sa, krstite, pristupujte k sviatostiam, milujte slabých, chorých, chudobných, pomáhajte biednym, hovorte pravdu, buďte pohostinní, neodsudzujte blížneho, nehnevajte sa na blížneho, modlite sa za blížneho, milujte čistou láskou svojich blížnych, svoju rodinu, deti, ženu, muža, rodičov, starých rodičov, príbuzných. Milujte svätú Cirkev, milujte svojich kňazov, milujte zasvätené osoby, ktoré sa modlia za vás i vy sa modlite za nich. Kňazovi preukazujte úctu a lásku a kňaz nech je svetlom plným lásky a svätosti.

 

Drahé moje deti, chráňte si svätú Cirkev a všetko, čo je s tým spojené. Milujte Kristovu Cirkev, milujte Boha svojho, chráňte si čistotu svojej duše a posväcujte si svoju dušu Eucharistiou a skutkami milosrdenstva. Buďte usmiati a ústretoví. Majte veľkú úctu k šedinám človeka.

Deti, nedajte sa oklamať rečami a ohováraním proti svätej katolíckej Cirkvi, ale sa modlite, modlite sa i za tých, čo tak zle hovoria. Neopíjajte sa, ale buďte vždy čistej mysle, lebo nepoznáte ani deň ani čas, kedy príde Pán. Prosím, deti môjho Srdca, nezaspite pre bránou nebeskou, aby vám nebola zatvorená pred vami, a tak zostanete vonku v tme.

Boh je Láska a zase Láska. Milosrdenstvo Božie sa rozlieva na celý svet, ponúka sa vám, prijmite tento veľký dar Božej lásky; prijmite, pokiaľ sa vám dáva. Modlite sa, modlite sa, lebo sa zvečerieva. Pán prichádza, Pánov deň je blízko. Radujte sa, verní Pánovi, jasaj celá zem kresťanská, lebo Pán prichádza, aby obnovil tvárnosť zeme. Otvorte si srdcia, vyrovnajte chodníky, očistite si rúcha svoje, aby ste boli čistí, a tak Pán prijme, vaše srdcia čisté, s veľkou láskou. Amen.

 

Dieťa moje, toto sú moje slová pre moje deti.

 
’16

Varovanie či malý ľudský súd je už veľmi, veľmi blízko.

01. Január 2016

Sláva Bohu na výsostiach a zemi pokoj a mier. Dieťa moje drahé, prichádzam k tvojmu srdcu po krátkej rozluke, aby som ti povedala moje slová lásky.

Dieťa moje, začína sa nový rok, ktorý bude ťažký pre celý svet. Prišla som ti oznámiť, aby si bo pripravený i celé Slovensko na zvláštne udalosti, čo sa udejú. Tvoj národ nech sa modlí tú modlitbu, ktorá im bola zoslaná z neba, lebo diablova zloba bude veľká a tlak na tvoj národ tiež. Vo svete sa budú zväčšovať nepokoje, občianske vojny, vraždy, neúcta, útok na kríž a svätú Cirkev. Čas sa napĺňa. Dieťa moje, nech všetci, čo sú verní Pánu Bohu, nech sa neboja udalostí, ktoré prídu, lebo Pán pozná svoje deti, ktorého milujú.

Choroby a vredy sa vyskytnú na niektorých častiach zeme, ktoré budú smrteľné a nevyliečiteľné. Len viera a prosba v Pána Boha môžu zachrániť toho chorého od tejto choroby. Vojna sa bude šíriť svetom, ktorá pohltí mnoho tisíc ľudských duší a mnohí prídu do zatratenia.

Teraz ti poviem o varovaní, ktoré je zatracované a odmietané. Čas je predo dvermi. Varovanie či malý ľudský súd je už veľmi, veľmi blízko. Nebojte sa vy, čo konáte dobro, ale beda tým, čo konajú pohoršenie a ťažké hriechy. Milujte svojho Pána a Spasiteľa, lebo iba v Pánovi nájdete spásu a istotu vo svojom živote.

Dieťa moje, Boh svätý je neopísateľne milujúci Boh a Otec ľudstva. Miluje s veľkou láskou človeka, ktorý je vo svete. Zarmucuje môjho drahého Syna Ježiša a Spasiteľa každý hriech človeka, ktorý sa tak stáva živou mŕtvolou a tmavou bytosťou. Och, dieťa moje, koľko týchto tmavých ľudských bytostí je vo svete, veľmi, veľmi mnoho.

Prosím, vy, čo kráčate za Ježišom, svojím Bohom, konajte mu radosť a potešujte ho svojou láskou a životom. Varovanie príde tak, ako už bolo spomenuté v mnohých posolstvách. Buďte pripravení, lebo Pán prichádza, aby učinil zadosť tým, čo konajú zlo.

Dieťa moje spytuješ sa ma o trojdňovej tme, kedy príde. Príde tiež nečakane, aby svätý Pán potrestal celý svet za urážky a ťažké hriechy, ktoré koná celý svet. Tento trest bude hrozný a ukrutný pre tých, čo nebudú pripravený na ten čas. Zem bude pustá a vyľudnená, lebo smrť a anjel smrti usmrtí všetkých, čo nemali Božiu pečať vo svojej duši. Nikdy predtým a ani potom už nepríde taká hrôza na ľudstvo.

Tvoja otázka, áno, Pán Boh dopustí, aby zem i mesiac boli zatemnené tmavým ťažkým oparom či mrakom, ktorý je už tiež blízko, aby, na pokyn Pána, zahalil zem a uskutočnilo sa hrozné zúčtovanie s hriechom človeka. Ale skôr príde Božie milosrdenstvo na človeka, aby zachránil, čo sa dá zachrániť a až potom príde trest, ktorý padne na človeka z neba. Tento trest je už blízko a je určený na čas krátky. Zem bude po tomto treste obnovená a ožiarená Duchom svätým. Dieťa moje, buď pripravený na tento čas. Toto sú dni, ktoré budú dňami veľkého svätého Pána Boha. Vstupuj do siene Božieho Srdca a zostávaj v ňom, lebo iba toto miesto je isté a plné lásky.

Och, dieťa moje, svätý Pán je taký krásny a milujúci Otec, že tvoje oči by vyplakali poslednú slzu zo svojich očí a ešte by si plakal za svoje hriechy, ktoré si, dieťa sveta, vykonal. Boh je ľútosť, láska, nežnosť, ktorá prežiaruje všetky ľudské city a človek sa stáva milujúci a dobrý. Pán je verný, zdržanlivý, odpúšťajúci, je milujúci, nežný, krásny, plný krásy, svetla, čistoty, svätosti.

Dieťa moje drahé, sám si spoznal Božiu lásku, sám si spoznal Tvár Božiu a čistotu. Nič nepríde do neba, čo je poškvrnené. Som tvoja Matka lásky, ktorá toto hovorí, aby ste aspoň na máličko spoznali Boha svojho. Nehrešte, neurážajte, nepreklínajte, nezarmucujte Srdce Božie, lebo je milosrdné a plné lásky. Neodmietajte Božiu priazeň, neodmietajte Božie volanie, prijmite Boha svojho do kruhu svojich rodín, aby ste žili v láske a v pokoji. Bez Boha nie je život požehnaný a šťastný. Bez Boha človek len blúdi a stráca sa v dave zblúdilých duší. Milujte, prosím, Boha svojho, milujte svojho Pána a Pán vám dá oveľa viac ako vy dáte jemu. Milovať Pána Boha je víťazstvo, ale nemilovať Pána Boha je bláznovstvo. Raz, skôr či neskôr, prídete pred trón živého a spravodlivého Pána a Sudcu, aby ste mu preukázali svoj život, ktorý vám daroval. Ja som Matkou každého človeka na zemi. Som smutná za vašu nelásku a ľahostajnosť, lebo sa sami odsudzujete.

 

Dieťa moje, teraz chcem pozdraviť moje deti v spoločenstve Božej lásky. Žehnáme vás všetkých, čo ste tu, na tomto mieste i vaše rodiny. Žehnáme všetkých synov a dcéry, ktorí sú zapísaní v spoločenstve Božej lásky a akýmkoľvek spôsobom pomáhajú tomuto spoločenstvu. Žehnáme všetkých, čo pomohli vo výstavbe Božieho chrámu, kde bude prebývať Otec Boh – Syn Spasiteľ – Duch svätý – Oživovateľ. Toto miesto bude miestom mimoriadnych milostí, lebo tu je svätý Boh a svätí vám budú na blízku. Prosím chráňte sa hriechu a iných nedostatkov ľudských sŕdc. Milujte sa a modlite sa, veľa spievajte a sväté púte zvolávajte.

 

 

Dieťa moje, toto sú moje slová a rady. Milujem vás a orodujem za vás i tvoje malé Slovensko, aby vytrvalo vo viere pravej. Prídem a dám ti ešte posolstvá, ktoré budeš potrebovať pre svoj život. Žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Tvoja Matka lásky. Mária Anna

   
’15

Chýba vám moja láska vo vašich srdciach, ktorú človek odmieta prijímať

29. December 2015

Buď požehnaný môj brat, priateľ, syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Brat môj, syn môj, teraz chcem oznámiť moje slová spásy a varovania všetkým ľuďom sveta. Prosím sústreď sa a v pokoji prijmi moje slová.

 

Hľa, prichádza nový rok, rok 2016. Začína nové obdobie roka a Ja žehnám celému svetu, každému pokoleniu a každému národu, každej rodine a všetkým, čo žijú na zemi. Prijmite moje požehnanie na celý rok, ktorý vám začína a prebieha.

Deti sveta, počúvajte, čo vám hovorí váš Boh. Svet vstúpi do temného obdobia, ktoré bude šíriť bolesť a smrť vo všetkých národoch, kde ma neuctievajú a nenosia vo svojom srdci. Ja som láskavý Boh, preto sa k vám prihováram a prosím o vaše srdcia, ktoré naplním láskou a šťastím. Len ma prijmite medzi seba, do rodín, do národa, kde žijete a Ja všetko zmením na krajinu slávy a pokoja. Som čakajúci Boh. Áno, som čakajúci a milosrdný Otec národov. Čakám na vaše slovo: „Áno, áno, Otče a Bože, chcem ťa, príď do nášho národa, do našej rodiny, do nášho srdca.“

Som milujúci Otec a Boh, milujem každého človeka na zemi a čakám na slovo: „Áno, chcem ťa milovať.“ Keby človek prijal moju slávu a lásku, nebolo by toľko bolesti, vojen, nepokojov a prírodných pohrôm, ktoré sa dejú vôkol vás. Len moja svätá a nekonečná láska vás môže naplniť šťastím a pokojom.

Och, človeče sveta, spytuješ sa: „Prečo toľko nepokoja a bolesti je vo svete? Prečo sú ľudia k sebe zlí? Prečo toľko krvi? Prečo sa to stalo, že môj syn či dcéra zahynuli na ceste? Prečo je toľko vrážd, vojen, utrpenia? Prečo je svet v nepokoji a zvláštnom smútku, ktorý sa vznáša nad nami? Prečo mladí drogujú? Prečo pijú alkohol? Prečo sa rozpadávajú rodiny? Prečo sa konajú vraždy počatých dietok? Prečo je toľko zla vo svete? Prečo, Prečo?“

 

Och, deti sveta, len jedno je riešenie, a to je moja láska a pokoj vo vašich ľudských srdciach. Chýba vám moja láska vo vašich srdciach, ktorú človek odmieta prijímať. Namiesto mňa, vášho Boha, ste si vybrali iného Boha, Boha smrti. Tento Boh vám dáva hmotné uspokojenie, klame vás a nakoniec privádza do večnej smrti a nešťastia osobného, ale i celé rodiny a celé národy. Nemilujete mňa, skutočného Boha, ktorý vám môže dať pravú lásku a pokoj. Odmietli ste moje slová biblie, odmietli ste moje sväté Zákony, odmietli ste všetko, čo je mnou darované.

 

V mnohých národoch, ktoré boli kresťanské, sa odvrátili odo mňa a prijímajú inú vieru. Mnohí vystúpili z mojej Cirkvi a zotrvávajú napospas satanovi a bludom tohto sveta. Modlitba je už v mnohých krajinách iba v spomienkach a mladé duše tohto sveta nepoznajú či vlastne vôbec nejaký Boh existuje. Kríž je atrapa a prežitok z minulosti a nepotrebný pre ich moderný život. Len zábava, peniaze, smilstvo, drogy a alkohol, ľahký život, to sú prednosti mojich mladých detí. Veľa, veľa hriechu sa koná vo svete a bezbožnosť je vo veľkých rozmeroch.

Až sa dovŕši čas, ktorý som ustanovil pre svet a človeka, aby sa zmenil vo svojom živote a nestane sa, potom príde moje veľké varovanie, aby sa človek zobudil zo spánku, v ktorom zaspal pred bránou pekelnou.

Teraz ešte volám a volám k zmene vášho života, aby som vás nenašiel nepripravených, keď príde moja hodina. A moja hodina prichádza a čas sa svetu kráti. Veru, hovorím vám, zmeňte svoje hriešne životy a nastúpte na cestu spásy, aby som vás uvidel, keď budem prechádzať svetom so svojou veľkou spravodlivosťou. Tí, čo budú v tme aj zostanú v tme až naveky.

Veru, veru hovorím vám, máte ešte krátky čas na zmenu vášho hriešneho života, na život svätý so mnou, vaším Otcom a Bohom.

 

Rok 2016 bude veľmi ťažký a krvavý, nepokoje v národoch budú stúpať, hriech bude hrdinstvom, svätosť hriechom. Vojna sa rozšíri do iných krajín. Smrť a zase smrť bude konať tam, kde nebude moje požehnanie a moja ochrana. Zemetrasenia vo svete nastanú i tam, kde predtým neboli. Hrozné prírodné katastrofy nastanú, veľa škody vykonajú silné vetry a iné pohromy, na oblohe i na zemi budú úkazy odo mňa, vášho Boha, aby si sa ty, človeče, zamýšľal nad sebou a svojím hriešnym životom. Choroby sa budú  šíriť a človeka trápiť, strava či potraviny budú nechutné a skazené. Zvieratá sa budú nepriateľsky správať k človeku. Hmyz vás bude trápiť a škodiť, hady sa rozmnožia tam, kde vládne hriech. Sužovať vás bude slnko a teplo, požiare zachvátia veľa lesov a lúk či domov. Dažde budú zaplavovať miesta a ničiť vaše obydlia a úrodu. Zima bude tam, kde predtým nebola, krupobitia zničia veľa budov a iných vašich nehnuteľností. Deti nebudú milovať svojich rodičov a rodičia odvrhnú svoje deti v útlom veku. Starí budú na obtiaž a budú číhať po ich životoch tam, kde by ich mali liečiť. Doktori sa stanú katmi smrti a málo ich zostane doktormi medicíny. Skúposť, lakomstvo, túžba po zlate a peniazoch narastie, obchodníci budú zlodejmi, vládni činitelia a vodcovia národov budú klamať a podvádzať, kradnúť a bohatnúť na úkor chudobných. Bezbožnosť a pýcha človeka vzrastie a rúhať sa mi človek bude.

Tak je, brat môj a syn, človek bude mňa urážať viac a viac, pokúšať moju trpezlivosť. Ale hodina, o ktorej som už povedal, sa blíži a môj čas je blízko, aby som potrestal toto ľudstvo od hrozných hriechov, ktoré koná. Môj čas je už blízko, veľmi, veľmi blízko. Buďte na tento čas pripravení. Amen.

 

Teraz sa prihováram mojím verným vo viere a láske.

Milované moje deti svetla a mojej lásky. Ďakujem vám všetkým, čo ma milujete a modlíte sa za svet, v ktorom žijete. Ďakujem všetkým, čo skrze nástrahy a bolesť, ktorú prežívajú, sú mi verní a odovzdaní.

Milujem svoju Cirkev rímskokatolícku, Cirkev gréckokatolícku, Cirkev pravoslávnu, lebo sú sväté a moje. Žehnám Cirkev evanjelickú a tie, ktoré si uctievajú svätý kríž. Konajte dobro a pravdu hovorte o svojom Hospodinovi všade tam, kde prídete.

Drahí moji, prosím, modlite sa za vašich kňazov a v úcte ich majte. Pomáhajte im v ich úlohe, ktorú som im dal. Beda všetkým, čo osočujú a opovrhujú či inak konajú voči kňazovi, ktorý je mojím zástupcom na tejto zemi. Dopúšťate sa ťažkého hriechu, ktorý budem prísno trestať, keď sa postavíte pred moju Tvár.

Vy, moji drahí synovia mojej svätej Cirkvi, zotrvajte pevní ako skala vo svojej úlohe a obhajujte moju Cirkev i učenie, kážte pravdu i haňte každý hriech. Spovedajte čo najčastejšie a prichádzajte k trpiacim potešiť ich a požehnanie im dať. Konajte všetko skrze Ježiša Krista. Milujem vás. Amen.

 

Brat môj, syn, priateľ môj, ďakujem ti, že si prijal moje slová, som s tebou. Pozdravujú vás duše, ktoré vám boli, z vôle Boha živého a mocného, predstavené a za ktoré ste sa modlili, sú tu u mňa v sláve.

 

 

Modli sa, brat môj a Ja ťa vypočujem. Buď silný a ži smelo a v pokoji. Tvoj Trojjediný Boh Otec – Syn i Duch svätý. Amen.

   
’15

Volám vás k láske a úcte, volám vás k modlitbe a pokániu

25. November 2015

Buď pozdravený môj brat, priateľ, syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie.

 

Teraz sa chcem prihovoriť mojím deťom tohto sveta.

Prihováram sa vám, deti sveta, aby som vás upozornil na život okolo vás a život, ktorý žijete. Áno, Ja som váš Boh, ktorý miluje, ale i trestá, som ten, čo otvára svoju náruč pre všetkých, čo chcú prísť ku mne. Som váš Stvoriteľ i Sudca, som váš Spasiteľ, ktorý sa obetoval za vás. Deti sveta, bojíte sa všetkého, čo je vám vzdialené a nepoznané. Bojíte sa mňa, vášho Pána Boha. To je vaše nepoznanie vašej duše, ktorá je v tme nepoznania. Ty, človeče sveta, odmietaš moju blízkosť a moju lásku a pokoj. Počúvaj človeče sveta, bez môjho požehnania si ako vyschnutý strom, ktorý kedykoľvek sa zlomí a spadne do ohňa.

Moderný človeče sveta, žiješ pre svoje bežné záujmy života, ktorý je moderný, ale bez pravej lásky a pokoja. Bojíš sa všetkého, čo je zlé vo svete. Bojíš sa hovoriť o čase, ktorý je tu a dotýka sa tvojej ľudskej bytosti. Modlitba, pokánie, láska, pokora, súcit, úcta, priateľstvo, obeta, štedrosť, úprimnosť, milosrdenstvo lásky, je pre teba, človeče sveta, vzdialené.

Počúvaj, človeče sveta, čo ťa čaká, keď sa tvoj život nezmení, padneš na kolená a budeš prosiť mňa o pomoc a odpustenie. Ja však, som ľútostivý Boh a vypočujem tvoje volanie. V biede a v bolesti budeš ryť zem svojimi kolenami, tvoje oči budú slziť a tvoja pýcha ťa bude trápiť. Ten, čo oľutuje svoje skutky, budem mu milosrdným Otcom a moja spravodlivosť ho nezasiahne. Nech sa tvoje srdce chveje pred mojou Tvárou, keď budeš v hriechu stáť predo mnou. Pamätaj, človeče sveta, že život tvoj ubieha a nepoznáš koniec svojho života. Potom príde čas tvojho odchodu a duša príde pred moju Tvár, aby sa mi zodpovedala zo svojich skutkov za života.

Život je ako loďka na vode, keď ju neriadiš, pláva si kde chce a väčšinou nepríde do cieľa. Tak je to i s vaším životom vo svete.

Veľká je nenávisť medzi ľudstvom či národmi. Číhate po majetkoch vašich blížnych i životoch. Veľká bezbožnosť je vo svete a otupenosť mysle človeka. Človek sa stáva egoistom a samotárom zároveň. Vzdialili ste sa, deti sveta, od Božích mojich zákonov, ktoré som vám určil. Neláska človeka k človeku je alarmujúca a nebezpečná pre vzájomnú lásku a spolužitie. Prečo sa toľko nenávidíte a zlorečíte, ubližujete si slovom i skutkom?! Beda vašej roztopašnosti a ľahostajnosti vášho života. Bez lásky a úcty budete žiť bez lásky a môjho požehnania.

Ja, váš Boh a Spasiteľ, sa k vám prihováram, aby som vám otvoril vaše srdcia a oči a uši, ale moje slová sú vám pre smiech a pohoršenie. Nezaujímate sa o svätosť vašej večnej duše, ktorá je nesmrteľná. Veľká škoda vám, ktorí odmietate moju lásku a podanú ruku.

Prichádza čas, keď moje slová budú nemé a moja ruka stiahnutá. Príde čas mojej spravodlivosti. Daroval som vám veľa milostí a mojich slov pre váš život, aby ste sa obrátili ku krížu, a tak prijali tento znak spásy človeka. Každý, kto pristúpil ku mne a s láskou prijal moje požehnanie, dostal znak môjho kríža, ktorý je už nezmazateľným znakom.

Človeče sveta, nesmieš sa klamať, že všetko, čo človek vymyslel, je len a len od teba, teda od človeka. Veľa vecí, ktoré majú slúžiť človeku, je dané odo mňa, vášho Boha. Pýcha človeka zapríčiňuje pád a nešťastie, ktorým je vždy utrpenie a bolesť či smrť. Terajší svet je vo veľkom nebezpečenstve, ktoré môže mať za následok veľké strádania, bolesti a smrť človeka vo svete. Bez môjho požehnania človek tápe a stojí na klzkom povrchu zeme. Istotu máte so mnou, vaším Bohom a Spasiteľom. Pamätajte, že Ja som Život, Cesta a Nádej vo vašom živote. Preto vás volám k náprave vašich životov pokiaľ máte ešte čas, aby ste sa vrátili späť do môjho košiara spásy. Volám vás k láske a úcte, volám vás k modlitbe a pokániu. Volám vás, aby ste spoznali moje láskavé Srdce Božej lásky.

Milujem vás, ľudstvo sveta, ale hriech, ktorý nosíte vo svojom srdci, vás koná príšerami vášho ducha. Staňte sa svetelnými Božími bytosťami vášho Boha, a tak vás budem milovať nesmiernou láskou. Modlite sa, aby ste spoznávali moju prítomnosť a blízkosť vo vašom srdci. Žehnám vás i celý svet v mene mojom, Otca i Syna i Ducha svätého. Amen.

 

Brat môj, prihováram sa k mojím verným deťom mojej lásky.

Dietky môjho Srdca, milujem vás všetkých, čo ma milujú i tých, čo sú zasvätení. Ponúkam vám moje plece, ktoré je pripravené pomôcť každému z vás. Zostaňte verní svojmu Bohu i Spasiteľovi. Milujte moje Srdce, ktoré vás prijíma takých, akí ste. Modlite sa, modlite sa, modlite sa a konajte skutky lásky, aby ste mali hojnú odmenu tu u mňa, v nebi. Amen.

 

 

Brat môj, ďakujem ti, že si prijal moje slová. Pokoj, pokoj, pokoj spúšťam tebe i ostaným. Láska a pokoj nech sú tu prítomné. Žehnám ťa môj brat, priateľ, syn, Tvoj Trojjediný Boh – Otec, Syn i Duch svätý. Amen.

   
’15

Nebojte sa, moji verní, lebo budem si vás chrániť pred touto strašnou zlobou, ktorá sa šíri svetom.

14. November 2015

Buď pozdravené moje malé dieťa, prichádzam k tvojmu srdcu, aby som ti darovala moje slová lásky. Nech tvoje srdiečko je otvorené pre Božiu svätú vôľu.

 

Teraz ti poviem niečo o svete a udalostiach. Svet je v nepokoji a objatí diablovej moci. Človek nehľadí na Božie zákony a dobro druhých, ale človek smeruje do priepasti pekla. Och, dieťa moje, koľko veľa duší padá do tejto priepasti pekelnej a ja, Matka Kristova či inak nazývaná Bohorodička Kristova, neviem im pomôcť.

Dieťa moje, prosím, prosím, prosím všetkých, čo budú počuť moje slová, či čítať ich budú, prosím, spojte svoje modlitby za obrátenie hriešnikov a ich záchranu pred večnou smrťou. Dieťa moje, verte mi, svojej nebeskej Matke, že za každú zachránenú dušu, ktorú svojimi modlitbami vyprosíte, a tak vytrhnete z pazúrov diabla, dostanete milosť večnej slávy a váš očistec vám bude zmiernený alebo uhasený. Toto sú moje slová, ktoré vám s vážnosťou hovorím.

Dieťa moje, tvoje srdce sa znepokojilo nad správou, ktorá sa udiala v Paríži, meste, ktoré už takmer nepozná svätého Pána Boha /pozn.: v Paríži sa uskutočnil teroristický útok na športové podujatia a zábavné podniky/. Toto mesto prežíva smutné chvíle a desiatky duší odchádza na rôzne miesta vo večnosti, žiaľ i do zatratenia. Dieťa moje, tak ako ti bolo oznámené o Európe, tak sa i stane a už aj sa stalo. To je len začiatok nepokoja a bolesti či sĺz.

 

Európa, Európa, dcéra moja, ktorá si žila kresťanským životom a svätcov si darovala či mučeníkov tiež, prečo si zradila Božiu lásku a zákony si pošliapala, ktoré svätý Boh určil pre svätosť a život človeka?! Moje oči slzia a moje Srdce smútkom žiali nad mojimi deťmi žijúcimi tu, v Európe. Pamätaj Európa a ľud Európy, že prišiel čas postupy a krvi, prišiel čas, keď lásku Božiu ste zamenili za egoizmus a pýchu diablovu. Preto, za vašu pýchu budeš trpieť a v krvi sa máčať. Všade bude smútok a bolesť, nepokoje vypuknú raz na juhu, potom na západe i severe či východe. Nikde nebude bezpečne, zavládne nenávisť a smrť bude mať hojnú úrodu. Smrť bude všade, na cestách, vo vzduchu, pod zemou, na horách, v mestách, dedinách. Smrť bude číhať všade pre bezbožnosť a rúhanie, pre chamtivosť a klamstvo, pre cudzoložstvo, vraždy, pre bolesť, ktorú ste konali tým, čo boli bezvládni a chorí, pre smrť nenarodených detí. To je len začiatok nepokojov, ktoré očakáva svet. Vojny a vzbury či premiestňovanie ľudstva je následkom satanovej zloby a nenávisti človeka k človeku. Diabol ovláda tisíce ľudských duší, ktorí sú mu naklonení a a poslušní.

 

Modlitba, dieťa moje, sa vytráca a pokánie je už priam nepotrebné. Dieťa moje malé, nastanú ešte veľké suchá a neúroda, ochorejú stromy a voda sa stiahne do svojich žriedel. Zem bude praskať a sucho bude.

 

Milovaní, buďte odovzdaní do Božích rúk. Nebojte sa, moji verní, lebo budem si vás chrániť pred touto strašnou zlobou, ktorá sa šíri svetom. Dieťa moje drahé, modlite sa a odovzdávajte sa do môjho Nepoškvrneného Srdca. Milujte svojho brata či sestru a nech vás chráni vaša láska, ktorá nech vyžaruje svetlo pokoja. Pristupujte často k pokániu zmierenia a s láskou a úctou prijímajte Telo Ježiša Krista. V úcte noste Eucharistiu a modlite sa svätý ruženec.

 

Vo svete chýba láska a pokoj.

Svet zabúda na úctu a pokoru.

Svet odmieta Božiu lásku a prijíma falošnú lásku tohto sveta.

Človek odmieta Boha života, a tak prijme Boha smrti.

 

Dieťa moje drahé, svet je vo vážnom stave sebazničenia sa. Tam, kde chýba Božia láska, nastúpi neláska a závisť, pýcha a vraždy človeka.

 

Dieťa moje malé, vy, tu, na tomto mieste, noste Božiu pečať vo vašom srdiečku a dôstojne uctievajte Božiu lásku. Deti Božie, svorne sa zomknite okolo svojej Matky lásky. Nebojte sa, čo prichádza, ale silou Ducha svätého sa postavte do bojových šíkov, ktoré budú mojou silou a ja budem Vojvodkyňou tohto vojska, ktoré bude mocné a nepremožiteľné. Toto moje vojsko bude sväté a hlavnou zbraňou je a bude svätý ruženec a modlitba a štítom nech je láska vášho srdca.

Láska a zase láska je mocná zbraň, ktorá premôže i tie najhoršie príkoria. Modlitba svätého ruženca a láska či pokora sú súčasťou pravého kresťana, ktorý obhajuje Kristovo učenie a slávu Božiu. Nech vás, moji drahí, každý vidí, aká je to láska a úcta medzi vami. Bez lásky nie ste Božie deti, ktoré sú blízko Božieho Srdca a kráčajú za Božím Synom a Spasiteľom sveta. Bez lásky svet vädne tak, ako tráva na poli či lúkach. Láska je voda života, láska je život, ktorý sa má rozlievať do celého sveta. Keď človek nemiluje, potom je osamotený a nešťastný. Bez úprimnej lásky sa vzďaľujete od Božej lásky, ktorá je veľká a čistá. Milujte tak, ako my milujeme vás. Láska nech je veľká a neláska žiadna.

 

Dieťa moje, Boh miluje ľudstvo svojho Srdca, ale ľudstvo nemiluje Boha, svojho Otca, ktorý je Zdrojcom ich života a lásky. Prečo sa niektorí spytujú, prečo hovorím toľko o láske? Deti moje, bez lásky niet života, bez lásky by svet nebol svetom, bez lásky by ste zotrvali v tme a večnej smrti.

Láska, láska, láska, Boh je Láska a Žiara, ktorá je nepreniknuteľná v Božom lone, je spojená s láskou. Svätý Pán Boh je podstata – z podstaty veľkej nepochopiteľnej lásky. Dieťa moje, každá duša, ktorá príde pred Božiu Tvár a vstúpi do večného svetla, ktoré je naplnené nekonečnou Božou láskou a pokojom, každá duša je prežiarená týmto svetlom Božej lásky. Každá duša spozná svoju úbohosť a smerovanie, kam patrí či vstúpi: do nebeskej slávy, či do očistca a či do veľkého bolestného, naveky trpiaceho pekla. Preto stále vás volám k pokániu a modlitbe, aby ste dosiahli veľký dar Božej lásky. Bez čistého a úprimného srdca nemôžete dosiahnuť čistú Božiu lásku, ktorá je spojená s Božím svetlom pokoja a lásky. Tento svet stráca Božiu lásku a svetlo, ktoré je sväté a mocné. Namiesto svetla sa človek tohto sveta ponára do hustej tmy, ktorá pohltí všetko, čo je bezbožné a hriešne.

 

Dieťa moje, objímam teba a dávam ti dar pokoja a dôvery. Milujem ťa a prosím za teba i tvoju matku. Milujem všetky moje verné dietky a objímam si vás. Milujte, aby ste boli milovaní vaším Stvoriteľom a Spasiteľom. Žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen.

 

Ďakujem ti, že si prijal moje slová. Buď v pokoji, onedlho príde môj Syn, aby ti povedal slová lásky. Buď mi verný. Amen. Tvoja Matka lásky Mária Anna.

   

Stránka 5 z 30

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Dopredu  Koniec 

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: