’08

Domy Božej lásky budú svetelné body na zemi

28. Máj 2008

Teraz si prajem povedať pre spoločenstvo Božej lásky tieto slová: Deti moje, prihováram sa k vám Ja, váš Boh a Spasiteľ a Duch Svätý. Hovorím vám, držte sa spoločne za ruky a odovzdajte si svoju lásku jeden druhému. Prosím, áno, Ja váš Boh prosím, žite ako jedna rodina, v láske a úcte, buďte si blízko a pomáhajte si, žite pre mňa, vášho Stvoriteľa a Spasiteľa sveta.

Ja vás veľmi milujem, som s vami a dotýkam sa vás všetkých. Toto miesto bude dovtedy ožiarené mojou Svätosťou, pokiaľ bude tu žiť láska a pokoj. Diabol a jeho prisluhovači sú pripravení škodiť tomuto dielu, ale nemajú moc nad týmto miestom až dovtedy, kým sami neotvoríte dvere zlu a hriechu. Ja som tu, na tomto mieste, prítomný a celé nebo je spojené s týmto miestom. Prajem si, aby ste častejšie navštevovali toto miesto a modlili sa za duše v očistci a obrátenie hriešnikov vo svete. Buďte ako deti, ktoré sú odovzdané svojím rodičom a s dôverou hľadia na nich. Bez lásky a skutkov milosrdenstva a pevnej viery ťažko budete vstupovať do kráľovstva nebeského.

Deti môjho Srdca, toto miesto bude miestom pokoja, toto miesto je plné ľudských duší a volajú vás o modlitby pokánia.

 

 

Deti, dom Božej lásky a domy Božej lásky budú svetelné body na zemi. Tieto svetielka budú pre dobu, ktorá príde a bude mnou požehnaná. Preto vás povzbudzujem, nebojte sa, Ja som vaša Nádej a Láska, som váš Boh, ktorý vás veľmi miluje. Žehnám vás, Ja váš Boh – Otec – Syn a Duch Svätý. Amen. Pokoj vám dávam.

 
’08

Pokánie – spása – láska – viera – je cesta do večného kráľovstva

25. Marec 2008

Brat môj, prichádzam k tebe a žehnám ťa, ďakujem ti za tvoju obetavosť a čas, ktorý mi darúvaš. Prichádzam k tvojmu srdcu, aby som doň vložil moje slová a ty, brat môj, služobník mojej Svätosti, ich napísal.

 

Brat môj, prijmi moje slová pre moje deti. Prijmite moje slová lásky, moje ľudstvo sveta. Hľa, vstal som z mŕtvych a žijem. Som váš Spasiteľ sveta. Radujte sa, lebo noc sa pominula a prišlo ráno. Aleluja, chváľte Boha, Boha svojho, chváľte Boha, lebo veľké veci urobil pre vás. Každý, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Milujte sa navzájom a Ja budem milovať vás. Bez úcty a lásky nie ste ma hodní. Láska a zase láska, tak človek spozná moju blízkosť.

 

Len človek môže zmeniť chod dejín;

Len človek môže zabrániť nepokojom vo svete a utrpeniu;

Len človek môže odvrátiť hlad a biedu;

Len človek zabráni vraždám a násiliu na živote;

Len človek môže zastaviť trest Boží, ktorý príde, ak sa človek nezmení.

Och, moje ľudstvo sveta, zabráňte zlobe a rozpínavosti hriechu, zabráňte tým, čo hriešne zmýšľajú. Pýtate sa: „Ako, Pane, máme tomuto všetkému zabrániť?“ Och, nerozumné moje deti, či som vám nezanechal učenie a zákony modlitby a Eucharistiu! Padnite na kolená a volajte o zhovievavosť Pána.

Ja som prišiel na svet, aby som ho spasil; tak i sa stalo. Na tretí deň som vstal z mŕtvych, podľa Písma; tak i sa stalo. Sedím po pravici svojho Otca a na konci časov prídem v sláve Boha, Otca, Ducha Svätého a všetkých svätých; tak i sa stáva.

Moje slávnostné zavŕšenie spásy sa blíži. Opakujem vám – už sa blíži. Spása ľudstva je dovŕšená. Amen. Hovorím vám, Ja som váš Boh, ktorý miluje človeka a chce vás zachrániť pred útokmi satana. Dávam vám veľa darov lásky a milostí. Dávam vám dar viery a svätosti. Dávam vám dar múdrosti, dávam vám dar, ktorý vás má doviesť do večného kráľovstva, a to je svätá Cirkev, ktorú som vám daroval. Utiekajte sa pod krídla mojej svätej Cirkvi, neopúšťajte svoju loď nádeje a spásy.

Deti moje, svätá Cirkev v tejto ťažkej dobe je ako loď Noemova, ktorá vás má skryť pred veľkými vlnami a chladnou vodou a pred utopením sa. Táto loď je svätá Cirkev, ktorá má stále otvorené dvere, aby ste vošli dnu, a tak prijali bezpečie a teplo vo vnútri svätej Cirkvi.

Ja som vzkriesenie a život večný. Utiekajte sa ku mne, Ja každého pritúlim a skryjem si ho v mojom Srdci, ktoré bolo prebodnuté, a tak otvorené kopijou vojaka. Toto Srdce je otvorené pre každého človeka, ktorý chce vstúpiť doňho.

Moja láska je tak veľká, že nemá hraníc. Ale nesmiete zabúdať, že moja spravodlivosť je vždy pod hranicou mojej lásky. Hriech človeka odmieta moju lásku a vytláča ju nabok. Vtedy prichádza moja veľká a svätá spravodlivosť, ktorá zasiahne vždy tam, kde je moja láska ohrozená.

Deti moje, moje Srdce bolo prebodnuté kopijou rímskeho vojaka, a tak všetko bolo až do kvapky krvi a vody darované z môjho Tela za vás, všetkých ľudí sveta. Moja obeta nebola márna, i keď bolí ma pohľad nad nerozhodnosťou mnohých detí a tiež tvrdosťou srdca týchto detí. Kráčajú smerom do zatratenia. Volám vás k pokániu a obráteniu sŕdc, moje deti, prijmite obetu spásy a vaše životy budú šťastné a spása bude pre všetkých rovnaká. Hriech je smrť pre dušu, spása je život pre dušu. Pokánie – spása – láska – viera – je cesta do večného kráľovstva.

Buďte rozumní a majte na mysli, že život je krátky a potom príde večnosť. Tak už teraz sa rozhodnite, pre aký večný život chcete žiť vo večnosti, či v láske a v šťastí, či v pekle, ktoré je hrôzostrašné a bolestné!

 

Aleluja, chváľte Boha, Boha svojho, lebo prichádza čas, čas poznania a ľútosti.

Aleluja, Ja som to, Ja, váš Spasiteľ sveta.

Bol som zabitý, ale žijem.

Bol som ponížený a som povýšený nad všetko.

Bol som bitý, teraz som odetý do nesmrteľného.

Bolo mi na hlavu tŕním korunované, teraz zlatá koruna svätosti mi je daná.

Moje otvory boli po hrdzavých klincoch zapálené a zašpinené krvou a hrdzou, teraz sú ožiarené veľkým svetlom slávy.

Môj bok bol prerazený kopijou a do veľkej rany bolo vidieť moje Srdce, teraz je ohniskom a zdrojom mojej veľkej lásky, z ktorého vychádzajú lúče môjho nekonečného milosrdenstva.

Moje oči, ktoré hľadeli na zúrivosť ľudí, ktorí ma surovo bili a potupovali, a moje oči slzili a krvou boli zmáčané a zlepené, teraz moje oči žiaria veľkou láskou a ľútosťou, moje oči sú svetlé ako obloha nebies.

Moje ústa, ktoré boli zbité a rozrazené moje pery, opuchnuté, teraz sú svieže a pre vás, moje deti, pripravené, aby moje ústa hovorili: „Hľa, pristúpte ku mne, moji drahí, aby ste mali účasť na mojom kráľovstve.“

 

Och, moje drahé deti, ako som len trpel pre vaše ťažké hriechy, aby ste neboli zatratení. Prijmite moju výzvu, prijmite moje volanie, zmeňte svoje doterajšie životy a robte pokánie lásky.

Prosím vás, žite s láskou v srdci, buďte ohľaduplní k svojím blížnym, milujte sa a odovzdajte si svoje srdcia. Nech nie je vo vás hriech a pýcha, ktorá volá po pekle hriechu. Na pracoviskách žite ako bratia a sestry, neubližujte si slovom ani skutkom. Buďte deťmi vášho Boha, lebo Ja všetko vidím a počujem.

Brat môj, svet je vo veľkom nepokoji a hroznom zúfalstve. Diabol útočí na miesta, ktoré sa nazývajú rodina. Som veľmi smutný Duchom nad stavom rodín, ktoré sa s takou veľkou mierou rozpadávajú, som znepokojený nad pohľadom svätosti a úcty v mojej Cirkvi.

Brat môj, svet bude preosiaty a môj Duch prejde od východu na západ, od severu na juh a všetko budem vážiť mojou mierou svätosti. Veru, čas je už blízko a Ja prídem ako víchor a prejdem zem veľkou intenzitou, všetko bude ožiarené a choré vyrezané, zdravé povýšené, pokazené spálené.

Brat môj, ďakujem ti za tvoju vytrvalosť a čas. Buď mi verný a dôveruj mi, som s tebou. Som tvoj brat a Boh, ži múdro a odovzdane do mojej vôle. Aleluja. Ježiš Kristus.

   
’08

Milujte kríž, aby ste boli oslávení tak, ako som Ja oslávený svojím Otcom

22. Marec 2008

Buď pochválený, brat môj, priateľ, syn. Žehnám ťa, brat môjho Srdca; ďakujem ti, že si prijal moje volanie.

Dnešný deň, svätá Cirkev vo svete, slávi moje bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie o tri dni; tak sa i stalo. Brat môj, ďakujem ti, že tvoje srdce je otvorené pre moje tajomstvá, ktoré som podstúpil pre spásu všetkých ľudí.

Brat môj, teraz ti poviem, čo som prežíval v tú noc a až po moju bolestnú smrť. Keď som prišiel do Getsemanskej záhrady, kde som sa prihováral k môjmu Otcovi, moje Srdce bolo v plameni, ktorý ma spaľoval od strachu i bolesti, že prišla hodina, pre ktorú som sa narodil. Odstúpil som od ostatných mojich spolubratov, ktorí ma sprevádzali celé tri roky a ktorých som vyučoval a zasväcoval do tajomstiev spásy. Keď som prešiel asi päťdesiat metrov a stratil som sa v tme, padol som na kolená a vrúcne som prosil môjho Otca, ktorý ma poslal na zem, aby som spasil ľudstvo sveta: Prosím ťa, môj Otče, Duch môjho Ducha, podstupujem túto smrť pre spásu všetkých ľudí sveta. Prosím, prijmi moju krvavú obetu spásy za všetkých ľudí a zmier sa s človečenstvom minulým, prítomným i budúcim. Prosím za všetkých, prosím, otvor bránu neba pre všetkých, čo budú toho hodní a Ja budem svojou krvou o tom svedčiť pred tvojou Tvárou. Ó, môj Svätý Otče!“

A prišla hodina skúšky: „ Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich horkosti. No nie Ja čo chcem, ale ty, môj Otče, lebo ty si ma poslal na túto zem z lásky a Ja z lásky prijímam tento kalich horkosti a vypijem ho až do dna. Nech sa stane tvoja svätá vôľa, môj Otče.“

Moje oči, brat môj, boli plné sĺz a moja tvár spotená a moje cievky praskali od bolesti a strachu a krv mi stekala s potom po tvári. Áno, brat môj, mal som veľký strach, moje telo sa triaslo a chvelo sa mi Srdce, od strachu som volal k svojmu Otcovi: „Otče, Otče, Otče, posilni môjho Ducha, ale i telo. Daj, aby som bol silný a moje Srdce odvážne.“

Prečo sa čuduješ týmto slovám, brat môj? Či som nie i človekom? Všetko som musel prijať i to ľudské, čo človek pociťuje, i strach a bolesť, smútok i radosť. Všetko, všetko som musel prijať – celého človeka, aby som prežíval i strach, ktorý je strachom, pred smrťou, bolestným.

 

Potom prišiel satan, ktorý ma odhováral od skutku, čo som mal podstúpiť a hovoril mi: „Odstúp, odstúp od tohto skutku spásy. Odstúp a zachráň si život. Ešte máš čas, ja ti pomôžem, ak ma pobozkáš na moje nohy. Či ja nie som vládcom tohto sveta? A  ja rozhodujem o tvojom treste a živote. Hahaha!!“

Vtedy som sa postavil na nohy a povedal som: „Či ty nepoznáš Božie slovo pravdy, ty ktorý si bol zvrhnutý z nebies a naveky budeš v plameňoch Božieho hnevu, ty mi hovoríš, pokloň sa mi a pobozkaj mi moje nohy, ktoré sú kopytami a preplnené ohavnou pliagou smilstva a hriechu! Nepokúšaj ma, lebo Ja som tvoj Boh a ty si ten, čo je už naveky prekliaty. Ty si smrť, ktorá zvádza ľudské duše, ale Ja som Život, ktorý privádza ľudské duše do života večného! Strať sa, satan, tvoja doba sa končí, tvoje väzenie je už pripravené. Moja Matka ťa zviaže s reťazou, ktorú nik nepretrhne. S touto reťazou budeš zviazaný a naveky hodený do väzenia i s ostatnými tvojimi služobníkmi. Strať sa, ty duch temna; či ty nevieš, že pokúšaš Spasiteľa sveta, odíď odo mňa a nepribližuj sa ku mne!“

 

Tak, brat môj, satan odišiel, ale nie celkom; prišla hodina zrady, a tak sa stalo. Prišla veľká skupina vojakov a sluhov veľkňazov, obkľúčili mojich bratov i mňa a spýtali sa, kde je ten, čo sa volá Ježiš. Vtedy som vystúpil spoza svojich bratov a povedal som: „Tu som.“ Vtedy odstúpili a spýtali sa znova, kde je Ježiš Nazaretský. Vtedy pristúpil Judáš a objal ma a bozkom ma zradil. Tu moje Srdce zaplakalo i povedal som mu: „Zrádzaš bozkom svojho Boha. Beda ti Judáš, lebo lepšie by ti bolo nenarodiť sa ako zradiť Syna človeka.“

Keď som to dopovedal, vrhli sa na mňa ako supy na korisť a zviazali ma reťazami i šnúrami. Chceli chytiť i mojich bratov, čo boli so mnou v záhrade, ale Ja som im povedal: „Nechajte ich, prišli ste pre mňa, ich nechajte odísť.“ I tak sa stalo.

Brat môj, boli to veľmi ťažké chvíle a bolestné. Zviazaného ma priviedli pred veľradu, moje Srdce krvácalo od smútku a bolesti s akou veľkou zúrivosťou a zlobou pristupovali ku mne. Mnohí, čo ma vítali, sa obrátili proti mne, bili ma a potupovali, sácali ma a opľúvali, rúhali sa a kopali, kričali nezrozumiteľné nadávky.

Brat môj, moje utrpenie sa začalo a skončilo až mojou smrťou na kríži. Všetko som podstúpil z lásky k ľuďom, z lásky som sklonil hlavu a mlčal som, keď krivo svedčili proti mne, mlčky som znášal bičovanie a údery. Moja tŕňová hlava bola v ohni bolesti i celé telo horelo ukrutnou bolesťou. Kamene, ktoré po mne hádzali, keď som kráčal s krížom na Golgotu, mi vyrazili oko. Rozbitú hlavu som mal na piatich stranách, nos som mal zlomený, moje telo bolo rozdrásané, moje ruky zodraté, moje nohy tiež. Moje rameno až do kosti rozrezané a zodraté od kríža, moje ústa plné prachu a krvi, moje pľúca boli naplnené vodou a krvou, môj žalúdok bol v kŕčoch, moje kolená až po kosť zodraté a poudierané, moja tvár bola znetvorená opuchom po úderoch po pästiach a palice. Celé moje telo bolo obetované ako krvavá obeta. Ľudská zloba nemá hraníc, zloba človeka útočí na citlivé miesta.

Tak, brat môj, láska je väčšia ako smrť a či najväčšie utrpenie. Láska k Pánu Bohu je sila, ktorá všetko pretrpí a znesie. Ja som miloval človeka takou láskou, že som prijal tú najpotupnejšiu smrť, akú človek mohol vymyslieť. Áno, brat môj, práve v tú dobu, keď bolo vymyslené, na potupu človeka, ukrižovanie, som zostúpil na zem, aby som prijal práve túto smrť ukrižovaním. Nech kríž je vám znakom spásy, ten kríž, čo na ňom bolo zabitých okrem mňa i ďalších tisíce ľudí. Tento kríž a šibenica je postrachom satana, kríž je kľúčom do večnosti, kríž je znakom spásy, spása je vaša cesta do večnej slávy, sláva je svätosť Božia a spoločenstvo s Pánom Bohom a mnou, vašim osláveným Spasiteľom sveta. Milujte kríž, aby ste boli oslávení tak, ako som Ja oslávený svojím Otcom. Kto žije s mojím krížom v srdci, bude oslávený mojím Otcom, lebo Ja som jedno s Otcom a vy ste jedno so mnou. Láska je svetlo, svetlo je cesta, cesta je večnosť. Kto miluje svojho brata a sestru, mňa miluje a kto mňa miluje, miluje môjho Otca. Preto vám hovorím, kto nemiluje brata či sestru, nemôže milovať mňa, Spasiteľa a Pána Boha, ten je luhár, beda, beda tomu, čo tak koná.

 

Brat môj, prinášam ti dar, ktorý pocítiš vo svojom srdci. Milujem ťa a žehnám ťa, ešte prídem v tieto dni, ktoré sú vám sväté. Milujem ťa, brat môj, modli sa a Ja prídem, buď v očakávaní. Amen. Tvoj Spasiteľ Ježiš Kristus.

   
’08

Spoločenstvo Božej lásky

04. Marec 2008

Ďakujem ti, brat môj, že si prijal moje volanie. Ja, tvoj Boh a Spasiteľ, sa ozývam, aby som ti povedal slová, ktoré budeš hovoriť svojmu spoločenstvu.

Brat môj, zakladať máte spoločenstvá Božej lásky, tieto spoločenstvá majú byť spoločenstvami, ktoré budú žiť pre Božie slovo a lásku. V každom spoločenstve musí byť láska k Bohu a blížnemu. Každý, kto žije v tomto spoločenstve, nech zanechá túžby vlastniť, či mať majetok, lebo nikdy sa nevyslobodíte z túžob mať a vlastniť. Ja vám hovorím, túžte len po veciach duchovných a hľadajte, čo je Božie, nech vaše srdcia sú spojené so Srdcom mojím, vášho Spasiteľa a Srdcom mojej i vašej svätej Matky. Prajem si, dietky môjho Srdca, aby ste žili bezúhonný život, žite sväto a odovzdane do mojej svätej vôle. Modlitba, pokánie, úcta, láska, pôst, Eucharistia a čisté srdce je vstup do môjho Srdca.

Ja prosím každú dušu o dar, ktorý by pomohol vybudovať domy Božej lásky. Prosím všetkých, čo vlastnia pominuteľné, nech to premenia na nepominuteľné. Každý, kto niečím prispeje, z toho si vybudujete spoločenstvo, ktoré musí byť jedno srdce a jeden duch. Preto každý, kto chce žiť pre mňa, nech všetko odovzdá, čo má! Prajem si, aby v tomto spoločenstve žili moje deti celkom pre mňa, svojho Boha a Spasiteľa a svätú Matku lásky. Spoločne sa modliť, spoločne pracovať, starať sa o slabých a chorých je vašou povinnosťou – Božej lásky. Buďte milosrdní tak, ako som Ja milosrdný k vám. Budete žiť jeden pre druhého, budete pomáhať dušiam v očistci a ony zase budú prosiť za vaše spoločenstvo z očistca, takto budete spojení v jedno veľké spoločenstvo Božej lásky. Prosím každého brata, či sestru, aby sa celkom odovzdali do mojej svätej vôle a nechali sa unášať mojím Duchom lásky.

Ten, čo bude konať zlo a zámerne ubližovať tomuto spoločenstvu, zasiahne ho môj hnev spravodlivosti. Chráňte sa preto útokov na toto spoločenstvo, ktoré je chránené mojou Svätosťou. Ja, Boh Trojjediný, zostávam s vami a prebývam tu s vami, preto robte to, čo som vám povedal po mojom bratovi.

 

Žehnám toto spoločenstvo a spúšťam svoje lúče svätosti. Pokoj bude vládnuť na tomto mieste, svätosť a láska. Uvedomte si, že tu sú tisíce, tisíce duší okolo vás, kľačia a volajú na vás, s prosbami a očakávajú pomoc. Toto miesto je už sväté, lebo Ja, váš Trojjediný Boh – Otec, Syn a Duch Svätý, som tu, na tomto mieste prítomný. I anjeli obklopujú toto miesto a svätá Matka Mária je prítomná s dušičkami. Nech vás môj Duch naplní mojimi milosťami a pokojom.

   
’08

Modlite sa, aby ste spoznali znamenia doby, lebo vás pohltí a stratíte večnú slávu.

03. Marec 2008

Buď pozdravený, brat môjho Srdca, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Ďakujem ti za tvoje modlitby a prosby, ďakujem ti, že mi otváraš svoje srdce, ďakujem ti, že sa ku mne prihováraš a s dôverou mi hovoríš o všetkom, čo ťa trápi. Milujem ťa, brat môj, prosím ťa, prijmi moje slová ako od svojho brata, ktorý ťa miluje a praje si len tvoje dobro.

 

Nech každý pokrstený, ktorý je odovzdaný do mojej svätej vôle a chráni sa hriechu, nech sa raduje, lebo je dedičom Božieho kráľovstva.

Brat môj, Ja som Boh a Spasiteľ, milujem svoj ľud, ale veľmi, veľmi sa vzďaľuje od svätosti a úcty. Som smutný, keď moje eucharistické Telo je znesvätené a urážané hriechom nedôvery a malej lásky. Som smutný, že moji verní odovzdávajú svoju vieru modernizácii, a tak všetko končí v neúcte.

Brat môj, moje Božské Srdce je otvorené pre každého človeka. Milujem duše, ktoré som stvoril a spasil. Som však smutný, keď človek sa zameriava len na pozemské veci a na duchovné už nemá síl a času.

Brat môj, či som už nepovedal, že táto doba je dobou zlodejskou? Či táto doba, ktorú žijete vám neodoberá síl a času pre veci duchovné? Áno pracovať treba, aby človek mohol žiť a z čoho si kúpiť chlieb. Ale vy pracujete a žijete viac pre veci, ktoré vám nie sú tak potrebné. Ja som potom zabudnutý a modlitba je už len príťaž. Brat môj, musíte sa oslobodiť od starostí, ktoré vás ničia. Pamätaj, že táto doba je dobou satana a jeho syna! Čím človek má viac, tým človek chce vlastniť viac. Pamätaj, brat môj, že čím viac budete mať, tým viac stratíte, čím viac zarobíte, tým viac času stratíte pre svoju nesmrteľnú dušu. Modlite sa, aby ste spoznali znamenia doby, lebo vás pohltí a stratíte večnú slávu. Povedal som vám, prichádza čas súženia, prichádza čas drahoty, bolesti, strádania, nepokoja, vojny, smrti, bezbožnosti, prenasledovania.

Všetci, čo teraz vlastnia svoje majetky, stratia ich a budú ponechaní napospas osudu. Človek nebude nič vlastniť, ale bude ako otrok zlého času. Preto vás upozorňujem, nič čo teraz vlastníte nebude vaše, ale toho, ktorý už vládne a zo zákulisia ovláda svojou mocou svet. Buďte preto rozumní a prijmite moju ponuku a radu. Pripravte sa na spoločné súžitie a spoločne budujte svoje domy Božej lásky, kde budete spoločne pracovať na poli či v živočíšnej práci. Svet očakáva hlad, tento hlad bude veľký a súženie bude ťažké, chlieb drahý, mlieko drahé, mäso drahé, iba víno zostane neporušené.

Svet sa rúti do záhuby, človek nechce počúvať o pokání a láske, ale slepo kráča do záhuby a zabúda na večné slávu. Každý túži po peniazoch a dobrom ľahkom živote bez Božieho požehnania. Škoda, veľká škoda ich duší, som smutný, keď musím hľadieť na zatratencov budúcich rokov, ktorí sa slepo vrhajú do tlamy satana.

Satan ovláda svet a ľudské srdcia, ovláda čas, ktorý mu ešte zostáva, aby zničil, čo mu bude podané. Preto vás prosím, neuvažujte a nerozmýšľajte o svojom samostatnom bytí, ale v spoločenstve prežijete k spokojnosti tela i duše, modlite sa a dôverujte svojmu Bohu a Spasiteľovi. Len Ja vás môžem uchrániť od zlého. Ešte ti poviem, brat môj, viac, keď bude potrebné povedať.

Brat môj, ďakujem ti za tvoju vytrvalosť a lásku, žehnám ťa a objímam ťa, choď v pokoji. Amen. Tvoj brat Ježiš Kristus. Aleluja.

   

Stránka 25 z 30

 Začiatok  Dozadu  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Dopredu  Koniec 

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: