’08

Majte veľkú úctu k Panne Márii a nedajte si vytrhnúť ruženec z rúk ani zo srdca

24. September 2008

Buď pozdravený brat môj, syn, priateľ, pristupujem k tvojmu srdcu a vkladám doňho svoje slová. Brat môj, ďakujem ti za tvoju vernosť a oddanosť. Prosím ťa, modli sa a prichádzaj k môjmu Srdcu každý deň, aby som ťa posväcoval.

Brat môj, prichádzam k tebe, aby som skrze teba oznámil zvesť a moje posolstvo pre môj ľud. Teraz hovorím pre môj ľud sveta:

Ja, váš Boh a Spasiteľ sveta sa vám prihováram skrze môjho brata a syna, aby som vás vystríhal od vašich zlých skutkov, ktoré konáte. Nech vaše uši počúvajú a vaše srdcia sú naklonené k mojim slovám. Prichádzam k vám skrze moje vyvolené deti, ktoré hovoria, píšu to, čo Ja, váš Boh, chcem vám všetkým povedať. Na mnohých miestach zeme sa prihováram a kážem skrze moje deti. Moju svätú Matku Máriu posielam k vám, aby vás upozorňovala a viedla k náprave vašich sŕdc a skutkov. Veľa znamení som ukázal vo svete a volám neustále k pokániu a k láske. Neprajem si vašu záhubu, vašu stratu a večné zatratenie, ale vašu spásu a pokojný život v spoločenstve Ducha Svätého. Veľmi človek uráža moju svätosť a koná nesmierne ťažké hriechy, čo človeka vedú v nemilosť a stráca večný život! V celom svete sa človek odvracia od lásky človeka ku človeku, srdcia ľudské sú naplnené hnevom a ťažkým hriechom nečistoty a rúhačstva.

I tvoj malý národ, brat môj, kráča veľmi zlou cestou. Áno, zlou cestou, ktorá môže tvoj národ poškodiť a zraniť tak hlboko do srdca slovenského človeka a nakoniec stratí moju priazeň i požehnanie. Brat môj, v tvojom malom národe  sa konajú ťažké hriechy, ktoré volajú po mojej spravodlivosti:

- neúcta môjho Mena;

- urážajú moju Svätosť, kľajú, hrešia, nadávajú na všetko, čo je sväté;

- pľujú na môj kríž;

- neúcta k starým, nezáujem pomáhať druhým a slabým;

- závisť, ohováranie, opovrhovanie človekom, cudzoložstvo, smilstvo mladých, alkohol, drogy, rozpad manželstiev, interupcie – vražda nenarodených dietok;

- pracujete v deň, keď máte svätiť, kupujete v deň, keď máte odpočívať a žiť v mojom objatí, súdite sa za maličkosti;

- túžite po pominuteľných veciach viac ako po večných a po mojom Mene, ženie vás túžba po peniazoch a vykonáte všetko, aby ste ich dosiahli;

- veľmi zle spolunažívate všade, kde pracujete a žijete, medzi susedmi i v domácnostiach;

- vraždíte a ubližujete slabším;

- duch lakomstva opantal vaše srdcia a ste skúpi čo len niečo darovať chudobným;

- duch zla a falše vládne vo vás, moje deti Slovenska.

 

Hovorím vám, otvorte sa pre pokoru a moju lásku, hovorím vám, modlite sa a spájajte sa v modlitbách. Nedajte sa roztrhať, a tak vaša sila ochabne.

 

Brat môj, tvoj malý národ nevypočul moje volanie a nevolal moje Meno:

Otče, prosíme ťa, zachráň náš národ slovenský

pred útokom satana, ktorý má skoro celý svet v područí.

Teba, Matka Sedembolestná, prosíme, oroduj za naše Slovensko a mládež,

aby sme pevne zotrvali stáť pod tvojou zástavou pokory a lásky k Pánu Bohu,

k tvojmu drahému Synovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi.

Prosíme ťa, Pán a Boh nášho národa, zmiluj sa nad nami. Amen.

Toto hovorte každý deň, volajte a proste, aby som sa zmiloval nad toľkou hriešnosťou, ktorá sa koná vo vašom malom národe.

 

Brat môj prijmi moje slová, ktoré som určil pre moje deti sveta a tvoj malý národ.

Obraciam sa na moje verné deti, ktoré obetujú všetko pre obrátenie hriešnikov, modlia sa, sú odovzdaní do mojej svätej vôle a prijímajú moje Eucharistické Telo a Krv s veľkou úctou a láskou.

Obraciam sa na vás všetkých, čo pracujete pre blaho svojich blížnych, a tak ukazujete svoju lásku k druhým.

Obraciam sa na všetkých trpiacich a chorých, ktorí s láskou mi darúvajú svoje utrpenie a bolesť za svätú Cirkev a obrátenie hriešnikov. Veľmi, veľmi vás milujem a ďakujem vám za vašu obetu.

Obraciam sa na všetkých verných služobníkov a zasvätených v mojej svätej Cirkvi; žehnám vaše obety, vernosť a prácu, ktorú mi odovzdávate. Dávam vám silu ducha, posväcujem vaše duše a moja pomoc stojí pri vás. Zotrvajte mi verní a s láskou sa obetujte za moju Cirkev a šírte lásku okolo seba.

 

Volám však všetkých, čo sú vzdialení od mojej svätosti, volám vás pristúpte ku mne, aby som vás prijal za moje vyvolené deti. Volám vás k pokániu, nech sa oslobodíte od okov hriechu, ktorý vás všetkých zväzuje – mladých i starých, obráťte svoje oči na drevo kríža a otvorte si svoje srdcia, aby ste prijali moje dary, ktoré sú pripravené pre všetkých, čo pristúpia pod môj kríž, ktorý je kľúčom k sláve a moje veľké milosrdenstvo vás prežiari a očistí od útlaku hriechov, ktoré na vás sa valia.

Ja som Boh – Láska, som Stvoriteľ, som Spasiteľ a som Duch Svätý, som Oživovateľ. Ste moje deti, ktoré sú mi blízke; som ľútostivý váš Boh. Áno, je mi ľúto, veľmi ľúto za dušou, ktorá sa slobodne rozhodne pre večný a hrozný život v spoločnosti satana a démonov. Smrťou váš život nekončí, ale sa začína veľké a večné bytie so mnou – vaším Bohom a Otcom alebo smrťou druhou, ktorou je peklo.

Práve v tejto strašnej dobe antikrista sa človek odvracia od večnej Lásky, a to som Ja, váš nebeský Otec, ktorý vás miluje. Áno, deti moje, milujem vás až do krajnosti. Moja láska horí veľkým plameňom, ktorý rozjasňuje tmavú oblohu v ľudskom srdci, aby človek našiel cestu k svojmu Bohu, a tak prišiel ku mne. Ale tisíce, tisíce a tisíce duší nechce prijať toto svetlo, ktoré sa snažím darovať práve týmto ťažkým hriešnikom a pohanom, aby našli tú cestu, ktorá vedie do môjho Srdca, ktoré žiari veľkým svetlom plameňa – ohňa lásky.

Nič si neprajem, len aby sa človek spamätal a obrátil sa ku mne, aby som ho prijal späť ako strateného syna, ktorý sa vrátil späť do otcovského domu a náručia.

Volám vás, moje deti, Ja váš Otec a Boh sveta, volám vás, prijmite moje volanie, aby som si vás zhromaždil vo svojom košiari, kde budete v bezpečí pred útokmi démonov. Modlitbou sa svet posilňuje a Ja načúvam vaše prosby. Musím však povedať vám, drahí moji, že človek sa prestáva modliť, prestáva sa so mnou zhovárať. Je mi smutno, keď v mnohých mojich chrámoch nepočuť modlitbu ruženca. Mnohí moji služobníci Svätej cirkvi sa nemodlia svätý ruženec a ani nemajú záujem hovoriť, aby sa ľud modlil svätý ruženec. Ale Ja vám hovorím, práve svätý ruženec je svätá modlitba a sila, čo vyviera z tohto ruženca. Satan nenávidí modlitbu ruženca, lebo sa ruženca bojí a pozná silu modlitby. Preto robí všetko preto, aby sa modlitba ruženca prestala modliť a úcta k tejto modlitbe bola podlomená. Áno, darí sa mu to a dokonca ma úspech v radoch mojich zasvätených služobníkov mojej svätej Cirkvi. Túto modlitbu nahradzujú inými modlitbami, ale nie tak účinnými ako je práve modlitba ruženca.

Preto vás všetkých volám, moji drahí, rozširujte modlitbu ruženca, hovorte o tejto modlitbe. Je to moc, čo satana zaháňa do pekiel a podlamuje mu moc. Všetci, čo sa modlíte túto svätú reťaz, ktorá je reťazou Evanjelia, máte otvorené nebo. Každý, kto zostane verný tejto modlitbe a odíde do večnosti, je mu otvorená nebeská brána. Zapamätajte si, ruženec zaháňa satana a zlých duchov odtiaľ, kde sa ho modlia a podlamuje moc diabla, lebo pri každej modlitbe sa s vami modlí svätá Panna Mária a anjeli strážni, nebo počúva vaše modlitby a moje ucho je vám naklonené. Tak ako sa vznáša tieň nad svetom, ktorý čaká, aby padlo, čo má prísť až sa dosiahne veľká neúcta k mojej svätej Matke a odlúčia ju od úcty vás, potom príde ten, čo dosiahol svoje víťazstvo, ktoré bude na úkor vás všetkých, čo ste tomu boli nápomocní.

Ja, váš Boh a Otec, preto vám hovorím, majte veľkú úctu k Panne Márii a nedajte si vytrhnúť ruženec z rúk ani zo srdca. Nepočúvajte tých, čo vám budú hovoriť: „Modlitba ruženca nie je potrebná, ruženec je už zastaralý.“ Nedajte sa vyhnať z domu môjho, keď sa budete modliť ruženec; obráťte sa na mňa a proste o zmäkčenie srdca môjho služobníka svätej Cirkvi.

Veru, veru hovorím vám, mnohí moji služobníci svätej Cirkvi budú veľmi tvrdo súdení za neprijatie alebo odvrhnutie modlitby a nahováranie svojich veriacich, aby sa nemodlili v kostole a chráme ruženec. Veľmi budú za toto pykať v plameňoch očistca alebo pekla.

K modlitbe ruženca patrí pokánie, láska, úcta, milosrdenstvo, pomoc druhým, otvorené srdce. Bez týchto cností modlitba je mŕtva a málo vypočutá. Milujem moje staré dcéry, ktoré sa modlia túto modlitbu a volajú ma o pomoc za svoju rodinu i ostatných. Milujem mladých a je mi to milé, keď si kľaknú a držia v ruke ruženec a prosia s ním moje Srdce i moju svätú Matku.

Veru, veru, ak sa človek prestane celkom modliť, svet zostane hluchý a nemý. Ja budem vzdialený od ľudského srdca a môj Duch bude len tam, kde ešte sa budú s láskou modliť. Ja však teraz hovorím, moja láska k človeku zasiahne v pravý čas. Áno, v pravý čas, aby som ukázal, že Ja som zdrojom všetkého, čo človek má a čo dostáva. Vtedy sám človek spozná moju vôľu a jeho duša bude ožiarená mojím svetlom poznania. Budem musieť to vykonať, lebo chcem zachrániť človeka pred večným zatratením a nešťastím.

Ten čas, o ktorom hovorím je blízko, veľmi blízko. Buďte všetci čistého srdca, modlite sa ruženec a keď môj Duch moci a svätosti zostúpi a zatieni slnko – mesiac – hviezdy – srdce človeka, vykonám to, čo som už povedal. Všetko konám pre spásu duší a moju slávu. Vy, čo neveríte mojim slovám spoznáte, že všetko čo bolo mnou povedané, je pravda. Ja som Pravda, ktorá sa vám dáva; každý spozná moju Pravdu a každý spozná, že som Boh lásky a milosrdný, som Boh spravodlivý a hrozný.

 

Moja spravodlivosť je utláčaná ľudstvom do kúta a rado by na ňu zabudlo, ale:

Ja som Spravodlivý a Svätý, nad všetko Svätý; moja spravodlivosť je tak veľká ako je moja láska;

Som tak Svätý, tak ako som sám Svätý;

Ja som Ja, som ten, čo stvoril zem, nebo i podsvetie;

Som ten, čo miluje a dáva, som ten, čo miluje a berie, som Láska bez hraníc;

Som Milosrdenstvo, ktoré nepochopia ani anjeli celú večnosť;

Som Bohom vašich Otcov;

Som Boh spásy, ktorá zostúpila na zem, aby som trpel a na tretí deň vstal z mŕtvych; tak sa stane i s vami, čo ste kráčali za mnou, vaším Pastierom spásy.

Klamú tí, čo hovoria, že Ja netrestám. Áno, netrestám v zmysle ľudského myslenia, tak ale moja spravodlivosť je Duch, ktorý strestá toho, čo potrebuje strestať. Klamú tí, čo hovoria: Boh netrestá, lebo On je Láska. Áno, som nekonečná Láska, ktorá odpúšťa a miluje, som však Boh hrozný, ktorý si nepraje ťažký hriech, ktorý ako rakovina sa šíri v ľudských srdciach; tak ako je, musí sa vykoreniť, aby sa zachránilo to zdravé. Vy, čo klamete seba i druhých a chlácholíte ich s peknými slovami, že Boh nedopustí trest, lebo je dobrý. Áno, som Boh lásky, ale či som nedával i ľuďom v Sodome a Gomore šancu k pokániu a neupozorňoval som ich?! A či pred potopou Noe nehlásal moje slová o zmene života ľudí, aby sa vrátili k čestnosti a spravodlivosti a nekonali hriech, lebo príde na nich trest?! A či v starom zákone – biblii nie sú slová o mojej spravodlivosti? I vtedy som bol milosrdný a milujúci Boh, aj vtedy som chcel, aby človek žil bez hriechu.

Terajší svet koná oveľa horšie a krutejšie hriechy ako minulý a Ja hľadím na toto všetko zlo, čo človek koná. Moje sväté oči slzia nad pohľadom, ktorý sa mi predstiera. V mojej Cirkvi sú vlci preoblečení za baránkov a veľa je znesväteného, upadá úcta k svätosti a nadradenosť je veľká. Veru, veru hovorím vám, dokedy mám prichádzať k vám, dokedy  ešte chcete pokúšať moju Božskú lásku a milosrdenstvo, dokedy budete kričať slová hriešne a nepravdivé?!

Prichádzam k vám a vy ma odmietate, volám vás a vy ma nepočujete. Hovorím vám pravdu, vy hovoríte nepravdu, hovorím vám svoje slová lásky a vy hovoríte, že to od zlého je hovorené. Darúvam vám moje slová a vy hovoríte, že straším, lebo Boh nestraší, ale Ja k vám hovorím, aby som vás varoval pred touto strašnou dobou, ktorá sa na vás valí, lebo žijete svojvoľne a bez zábran svojho svedomia.

Prajem si, aby sa človek spamätal a prestal žiť s diablovým pričinením sa hriechu. Človek vystriedal svätosť za krutosť a egoizmus – pýchu, lásku za sebalásku. Ja, váš Boh, vám hovorím, ešte budem sa k vám skláňať nejaký čas a zosielať vám moje slová a varovania, ešte krátku chvíľu a potom uzavriem svoju knihu slov a nastane ticho. Potom pristúpia moji anjeli, aby zatrúbili na trúby poľníc; nastane to, čo má nastať, príde moja spravodlivosť, aby som zastavil rozpínajúci hriech, ktorý ničí tisíce duší; satan bude zviazaný a mnohí budú kvíliť za svojím majstrom, ale i tí budú vrhnutí tam, kam im je určené. Nemôžem už dopustiť, aby ste vy, moji, trpeli a nepomohlo sa vám. Ja som s vami, moji drahí i celé nebo je s vami.

 

 

Buď silný, brat môj a modli sa, som s tebou. Tvoj Boh – Otec, Syn i Duch Svätý. Žehnám ťa. Amen.

 
’08

Každý, kto bude čítať tieto slová, nech ich prijíma s úctou

23. Júl 2008

Pozdravujem ťa, brat môj, priateľ, syn môj, pristupujem k tebe a veľmi ti ďakujem, že si prijal moje volanie. Viem, že si už bol na odchode za svojimi povinnosťami, preto ti za to vďaka, že si prijal moje volanie.

Brat môj, prišiel som k tebe a skrze tvoje srdce sa ti ozývam. Viem, že sám sa čuduješ a premýšľaš o tom, ako je to možné. Brat môj, pre tvojho Boha nič nie je nemožné. Ja som spojený s tebou, ale i s každým človekom, aby som usmerňoval ľudské kroky životom. Som tvoj Boh – Otec, Spasiteľ a Duch Svätý. Duch môj vstupuje do tvojho srdca a prebýva s tebou a v tebe. Môj Duch ťa oživuje, posilňuje, posväcuje, vedie tvoje kroky, riadim tvoj život, ale dávam ti voľnosť tvojej neobmedzenej slobody. Preto, keď si prajem s tebou hovoriť, pristúpim k tvojmu srdcu a vdýchnem doň môjho Ducha slova, tvoje srdce sa zachveje a pocíti moju blízkosť. Ty sám poznáš, že som pri tebe, poznáš moju blízkosť a volanie. Čakám na tvoj súhlas a tvoje slobodné rozhodnutie. Keď sa tvoje srdce otvorí pre moje slová (Ducha slova), vtedy môžem hovoriť s tebou a tvoja ruka moje slová napíše.

Brat môj, tvoje srdce musí vždy byť v posväcujúcej milosti – v čistote a pokoji. Tvoje oči vidia duchom, tvoje pocity sú s duchom spojené, tvoja láska, ktorú pociťuješ je spojená s duchom lásky, tvoja predtucha a proroctvo je spojené s duchom proroctva; môj Duch je s tebou a moja milosť prebýva s tebou. Brat môj, máš veľmi veľa darov, ktoré som ti daroval, ale sám ich ešte celkom nepoznáš, si žiakom môjho Ducha, tvoje kroky sú tak ako malého dieťaťa, ktoré síce kráča a robí kroky, ale sú neisté.

Spomeň si, čo tvoje oči uzreli a čo tvoje srdce pocítilo a čo prijalo od môjho Srdca – lúč biely a lúč červený. Tvoje srdce bolo vo veľkom šťastí a triaslo sa od údivu. „Ja som to“, toto bolo povedané odo mňa; ty si spoznal moju slávu, spoznal si, že od tej chvíle si mojím služobníkom a bratom môjho Srdca. Áno, zaľúbilo sa mi ťa prijať za môjho brata a pomocníka, moja láska sa ti ukázala a Ja som ti dal veľký dar, ktorý som zoslal v podobe mojich dvoch lúčov, ktoré ti boli nasmerované priamo do tvojho srdca. Tieto lúče boli vyslané z môjho Srdca do tvojho, moja láska je v tvojom srdci a už nikdy odtiaľ nebudú vybrané tak, ako šíp, ktorý sa vryje do srdca a už sa nedá vytiahnuť, tak i moje lúče mojej lásky tam zostanú až naveky. Viem, brat môj, že si sa preľakol a pocítil si slabú bolesť vo svojom srdci, ale po chvíli si bol šťastný a tvoje srdce plesalo láskou a túžbou po mojom dotyku.

Áno, brat môj, Ja som spojený od tej chvíle stále s tebou, pre tvoje oči neviditeľným putom, ktoré je medzi mnou, tvojím Bratom a Spasiteľom a tebou, mojím bratom. Moje Srdce patrí tebe a tvoje mne, Ja si prajem, aby tvoje srdce žilo pre moje, a tak sa posväcovalo v mojom svetle.

Brat môj, každý, kto bude čítať tieto slová, nech ich prijíma s úctou, lebo Ja som Boh a Spasiteľ, som Pravda, ktorá hovorí tieto slová, som Svätosť, ktorá hovorí tieto slová. Ten, čo má pýchu v srdci a smeje sa zo všetkých právd a zákonov, ktoré som človeku daroval pre jeho dobro, bude veľmi, veľmi prísno súdený a odsúdený!

Miluj ma, modli sa, miluj lásku, miluj brata a sestru, miluj moje slová a buď otvorený k mojim volaniam.

Brat môj, teraz ti poviem o mojom živote a zmŕtvychvstaní z hrobu.

Keď som visel bolestne na kríži a moje svaly, šľachy, žily a celé telo bolo vo veľkých bolestiach a kŕčoch, moje sily sa celkom strácali. Vtedy som vyriekol: „Otče, Otče, Otče, prečo si ma opustil?“ Ale nie že by ma môj Otec opustil, ale preto, že moja ľudská sila ma opúšťala a Ja som sa cítil opustený a celkom bezvládny si už pomôcť, aby som sa mohol oprieť o klin, ktorý som mal pod mojimi nohami. Ja som poznal moje utrpenie, ale ľudskosť je slabá a Ja som bol človek so všetkým, čo človeku patrí okrem hriechu.

Cítil som veľkú bolesť, opustenosť a smrť bola nado mnou. I povedal som: „Žíznim.“ Vojak mi podal špinavú špongiu či handru namočenú do octu a vody, ale Ja som vstupoval do brány, ktorá bola uzavretá od Adama a Evy, od prvého hriechu. I povedal som: „Dokonané je.“ I povedal som z posledných síl: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho Ducha.“ Stalo sa to, čo bolo predpovedané, opona chrámová sa roztrhla na dvoje a mŕtvi vstávali z hrobov. Ja som otvoril bránu neba a moja sláva bola veľká. Tisíce anjelov a nebeské mocnosti sa klaňali predo mnou a volali na slávu Boha živého, Boha svätého, Boha veľkého, Boha hrozného v jeho sláve až naveky. I triasli sa pekelné brány a predpeklie vydalo tie duše, ktoré boli spravodlivé a Bohu oddané; vydalo prorokov i  kráľov, otrokov. Vtedy som konal spravodlivosť, každý bol odmenený a každý, kto žil v bázni Božej mu bolo dovolené vstúpiť do nebeskej slávy. Tu som stvoril, z lásky Božej, veľké a malé očisťovanie vín a trestov – toto je moje veľké milosrdenstvo, aby nikto, čo len málo oľutuje svoje viny a povie: „Pane Bože, zmiluj sa nado mnou, ľutujem svoje viny,“ nebol zavrhnutý do pekiel, ale aby prešiel na toto miesto očisťovania. A s veľkým jasotom pristupovali duše, ktoré boli toho hodné, do slávy Božej:

 

Aleluja, chváľte Boha, za skutky zázračné,

lebo pohliadol na nás, tam v podsvetí,

kde démoni otrokov z nás robili

a trýznili nás nocou i dňom.

Chválime ťa, Pane náš,

že si vyslobodil nás z beznádeje a hrôzy.

Aleluja, sláva Bohu svätému,

ktorý poslal Syna svätého,

vysloboditeľa duší z podsvetia.

Aleluja, chválime ťa, Spasiteľa nášho,

že si prijal vôľu svojho Otca svätého,

a tak prišla spása na zem i do podsvetia.

Sláva, sláva, sláva tebe Bohu Trojjedinému.

Amen. Amen. Amen.

 

Tak tisíce duší šťastne a s chválou volali tieto slová. Peklo sa triaslo a satan zúril, a tak veľa démonov bolo zviazaných, ktorí boli vo svete i v podsvetí, aby bola podlomená moc satana i celého pekla. Na konci sveta sám vládca pekiel bude zviazaný a naveky vrhnutý do priepasti pekelnej.

Môj Duch bol spokojný a moja sláva veľká, lebo videl skutky, ktoré som sľúbil Abrahámovi a celému svetu. Spása prišla na svet, brány neba otvorili sa a peklo bolo podlomené mojou mocou.

Potom nastal deň zmŕtvychvstania. Vypočul som hlas mojej drahej Matky, a tak som prišiel najprv k nej, aby som jej zvestoval správu, že som vstal z mŕtvych. Prvá, kto videl moje oslávené Telo, bola práve moja svätá Matka, ktorá ma milovala, vychovala ma, žila pre mňa, starala sa s láskou o mňa. Jej Srdce bolo prebodnuté spolu s mojím a žiaľ ju sužoval. Dôverovala mi a verila mojim slovám, ktoré som povedal, ale Matka je Matka. V Matkinom Srdiečku je láska ku svojmu dieťaťu nekonečne spútaná; preto som prišiel najprv k mojej Matke a zotrval som s ňou v jej náručí. Len moja Matka sa ma mohla prvotne dotknúť, lebo bola ožiarená mojím Dychom lásky. Skôr som zostúpil z nebies pre žiaľ mojej drahej Mamičky, ktorú som veľmi miloval a milujem.

I stalo sa tak ako bolo predpovedané; vstal som z mŕtvych a kameň s mocou Božou sa odvalil, vojaci boli omráčení svetlom, ktoré vyšlo z hrobu i rozutekali sa. Moja sláva je veľká a moja moc nekonečná, moja láska je láskou milosrdnou. Moje účinkovanie trvalo ešte štyridsať dní a napokon som ustanovil Cirkev, ktorú som posvätil a položil som základ  svätej Cirkvi. Vstúpil som do nebies so svojím osláveným Telom, a tak sa vrátim v sláve. Ten čas je blízko, veľmi blízko, buďte na tento čas pripravení, moji drahí.

Každý, kto verí vo mňa a žije podľa učenia môjho, bude účastný na večnom živote so mnou. Žite múdro a sväto, lebo to, čo som pripravil vám, je pre vás verných. Oplatí sa žiť pre moje meno i trpieť.

 

Brat môj, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Žehnám ťa, brat môj, milujem ťa, ži smelo a tvoj duch nech je v pokoji. Milujem ťa, tvoj Ježiš Kristus. Amen.

   
’08

Pán Boh je veľká a nekonečná láska

20. Júl 2008

Pozdravujem ťa, dieťa moje, ja tvoja Matka lásky som prišla k tvojmu srdcu a dotkla som sa ho. Buď pozdravený, syn môj, volám ťa, aby si prijal moje slová pre teba i celé spoločenstvo Božej lásky.

Milujem ťa, dieťa moje a prosím, všímaj si moje volanie, aby som sa s tebou mohla stretnúť a spoločne sa modliť. Odovzdaj sa mi celý a ja ťa budem viesť k môjmu Synovi Ježišovi, aby si prišiel raz do Božieho kráľovstva v nebi. Modli sa so mnou, ja ťa naučím modliť sa, keď ma budeš o to prosiť, naučím ťa modliť srdcom, a tak pristúpiš bližšie k Božej pravde a svätosti.

Syn môj, doba, v ktorej žiješ, je dobou veľkých milostí a milosrdenstva Božieho. Čas je veľmi naklonený a človek sveta je utopený vo svojich túžbach o život a hriech je kliatbou, ktorá sprevádza človeka, ktorý sa odvrátil od svojho Stvoriteľa a Spasiteľa. Každý človek je slobodnej vôle a Pán Boh rešpektuje ľudskú slobodu až do krajnosti, ale nie bez volania a veľkých milostí. Preto Pán dáva tieto milosti prostredníctvom mojich zjavení a posolstiev.

Sám Stvoriteľ – Pán a Boh, Spasiteľ a Duch Svätý sa skláňajú k človeku, aby pomohli priviesť človeka na cestu spásy. Pán Boh je tak nekonečne láskavý, že sa skláňa k ľudskému bytiu a neustále volá k poznaniu jeho veľkej a nežnej lásky, ktorú ponúka každému človekovi.

I ty, syn môj, máš Božiu priazeň a milosť prijímať Božiu poštu jeho láskavých slov pre človeka žijúceho vo svete nenávisti, egoizmu, pýchy a ťažkých hriechov, páchaných zo slobodnej vôle človeka.

Pán Boh je veľká a nekonečná láska, ktorá sa vylieva na celý svet, ale len málo ľudstva prijíma túto Božiu lásku, ktorá je láskou čistou a svätou. Človek nemôže vo väčšej miere prijať túto lásku svätého Pána Boha do svojho srdca, lebo toto srdce je tvrdé a uzatvorené ľudskou – diabolskou pýchou! Pán sa skláňa k vám až na dno ľudských sŕdc, ale vo veľkej miere je odtiaľ vyháňaný ľudským egoizmom, neláskou a hriechom ľahostajnosti a nečistoty.

Syn môj, veľmi môj drahý Syn smúti nad skutočnosťou ľudskej slepoty a hluchoty, ktorú človek má k Božiemu volaniu. Môj drahý Syn je smutný i zo života mnohých jeho služobníkov – kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok, biskupov, kardinálov. Smutný je, že sú vzdialení svojimi srdcami a svätosťou od pravých hodnôt svätého života. Mnohí služobníci kráčajú slepo do záhuby, v mnohých z mojich synov panuje v srdciach pýcha. Modlite sa za kňazov a duchovné obrátenie sa, za svätosť ich sŕdc. Mnohí predstierajú svoju náklonnosť k svätosti, ale nie je to tak, viac ich zaujímajú svetské statky a pohodlie. Som smutná, že to hovorím, ale je čas, aby sa sami Boží služobníci zamýšľali nad svojim životom a pôsobením v úrade Kristovom, lebo každá duša kňaza a služobníka bude veľmi, veľmi prísno súdená Božou spravodlivosťou!

Musím povedať, že veľa duší kňazov i biskupov a kardinálov je v zatratení. Som smutná, keď toto moje oči vidia, aká spúšť je vo svätej Cirkvi, spúšť neúcty, svätosti, zneuctenia Eucharistie – Božieho Tela a Krvi, z chrámov sa stávajú múzeá a koncertné sály. Úcta ku svätostánku sa celkom vytratila, len málo je tých chrámov, kde je ešte aká taká úcta k miestu, kde prebýva svätosť a živý Kristus Pán.

Do Cirkvi nastúpili čierne ovce hriechu; tieto ovce chcú podryť kameň svätej Cirkvi, ale zbytočná je ich námaha, lebo Cirkev svätá je postavená na pevnom základe a tento základ – kameň, sa nedá zničiť i keby celé peklo bolo opreté svojou mocou o tento kameň, nepodlomia tento kameň. Preto buďte vy, čo žijete podľa Božích zákonov a ste blízko k Pánu Bohu, smelými a odovzdanými služobníkmi svojho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Do svätej Cirkvi sa vlúdil duch zla. Modlite sa, modlite sa, aby tento duch bol zničený, a tak svätá Cirkev povýšená a vám darovaná – od Boha Svätého až naveky.

Syn môj, toto je pravda, ktorá mnohých chytí za srdce, ale mnohých rozhnevá. Ale Boh je Pravda a láska je svätá – svätosť je svetlo pravdy, pravda vychádza od Pána Boha. Boh je svetlo lásky. Milujte svojho Boha svätého a nič viac si neprajte ako len žiť v spoločenstve svätých v nebesiach.

Syn môj, hovor preto tieto slová a prosbu k Pánu Bohu svätému:

 

Pán môj a Boh môj, ty si všade,

kde moje oko pozrie a moja myseľ dosiahne.

Si v mojom srdci, v mojich bunkách,

v mojej duši, v mojom dychu, si všade.

Pane, pomôž mi, prosím, aby moje srdce,

či moja myseľ, túžili byť s tebou teraz,

vlastniť ťa, dotýkať sa ťa, milovať ťa

a žiť s tebou až naveky vekov. Amen.

 

Nech každý človek túži po Božom dotyku, aby Pán teba, syn môj i teba dcéra moja, obalil svojou svätosťou a láskou tak, ako matka zabalí svoje dieťatko do perinky, aby bolo chránené pred chladom a vonkajškom. Milovať Boha, svojho Pána, je víťazstvom, Milovať brata či sestru je kľúčom a cestou k Srdcu svätého Pána Boha. Láska, láska a zase láska je Pánu Bohu veľmi milá. Milujte sa a buďte milosrdný jeden k druhému tak, ako je milosrdný váš Pán Boh k vám. Tento čas, ktorý žijete, je časom veľkých milostí a Božieho milosrdenstva.

Syn môj, ďakuj svojmu Pánu Bohu, lebo pohliadol na teba a dáva ti veľké milosti; veľmi, veľmi ťa miluje a objíma ťa. Sám Pán ťa sprevádza, buď Pánu Bohu odovzdaný a verný, ďakuj mu za dary, ktorými ťa obdaril. Sám ešte nepoznáš čo od teba Pán žiada; sám postupne

spoznáš svoju úlohu. Neotáľaj a neboj sa prísť ku chorému bratovi či sestre.

 

Syn môj, milujem ťa, všetkých pozdravujem a objímam. Nech vo vašich srdciach vládne láska a pokoj. Vaša Matka, Mária lásky. Amen.

   
’08

Peklo existuje.....

06. Júl 2008

Buď pozdravený, syn môj, som šťastná, že si prijal moje volanie. Ja, tvoja Matka lásky, prichádzam k tebe, aby som ti dala silu, pokoj, radosť a povedala ti moje slová, ktoré budú patriť tebe i tým, ktorým dám moje slová.

Som smutná, dieťa moje, že človek a moje deti tak strašne urážajú svätého Pána Boha, som veľmi zarmútená, keď mladý človek ustupuje z cesty spásy a prechádza na cestu, ktorá vedie do zúfalstva a večnej smrti. Pre mladého človeka modlitba ruženca je ťarcha a poníženie, Eucharistia je len symbol, či spomienka, ktorá je už v tomto modernom svete nepotrebná a zbytočná. Eucharistické Telo Pána Ježiša Krista je vo väčšine sveta a tiež vo svätej Cirkvi zneuctievané. Áno, dieťa, Eucharistické Telo je zneuctené; prečo moji synovia a služobníci svätej Cirkvi tak málo úcty dávajú môjmu živému Kristovi Ježišovi? Mnohí moji synovia a služobníci svätej Cirkvi neveria v živého Krista Pána v Eucharistii. Som smutná, že práve vo svätej Cirkvi katolíckej sa tak veľa duší pohoršuje a zneuctieva svojou neverou a neúctou k živému Kristovi, ktorý je skrytý v Eucharistickom Tele!

Tak málo detí pristupuje na prijímanie, tak málo pristupuje mojich detí k pokániu, ku spovedi, aby vyznali svoje hriechy a prijali sviatosť zmierenia. Som veľmi smutná z tohto stavu mojich detí, ktoré sú ako sochy žijúce, ale studené a nehybné, lebo žijú vlažným životom k Pánu Bohu. Syn môj, toto sú tie domy postavené na piesku, toto sú tieto moje deti, ktoré síce prídu na svätú omšu, ale nepristúpia ku stolu a neprijmú môjho Svätého Syna. Pokánie a zase pokánie; bez pokánia veľa mojich detí bude po odchode z tohto sveta v príliš hlbokom očistci a mnohí zotrvajú tam až do skončenia sveta!

Mnohí moji synovia kráčajú do zatratenia, mnohí žijú viac pre svet ako pre duchovno. Milujem každú ľudskú dušu a veľmi, veľmi si prajem zachrániť čo len jednu dušu od zatratenia! Dieťa moje, toto ti hovorím so zármutkom v Srdci, lebo moje oči vidia tisíce duší kráčať do zatratenia a medzi týmito dušami vidím i duše kňazov, biskupov i kardinálov. Moje oči slzia nad týmto pohľadom, ktorý vidím. Modli sa za pomoc a obrátenie týchto duší od zatratenia. Dieťa moje, človek vo svete je celkom zaslepený starosťami o svoje bytie telesné. Má starosť o svoje telo, peniaze, postavenie, ale o večnosť strach nemá!! Diabol, môj protivník, má hojnú úrodu ľudských duší, lebo človek odmieta peklo ako existenciu, ale hľadá výhovorky a ospravedlnenia seba samého. Ale hriech koná naďalej a veľký!

Som veľmi ustarostená nad svetom, ktorý kráča v ústrety smrti. Áno, dieťa moje, v ústrety smrti, ktorá bude mať hojnú úrodu ľudských duší, ktoré vstúpia do priepasti pekelnej. Veľmi som ustarostená nad postojom mnohých mojich synov svätej Cirkvi, ktorí odmietajú peklo a hovoria o pekle ako keby peklo nebolo večné, ale len dočasné, iní odmietajú peklo celkom, lebo Pán Boh je nekonečne milosrdný a Boh je veľmi láskavý. Klamú seba i druhých; škoda týchto mojich duší, ktoré boli posvätené a ony sami odmietajú Božiu pravdu.

Dieťa moje, ja, tvoja Matka ti hovorím pravdu, nič iné len pravdu: Peklo je a existuje, peklo je strašné, na peklo je hrôza len pomyslieť, peklo sa dotýka každého človeka, ktorý odbočil z Božej cesty a pravdy! Dieťa moje, nikdy sa neodkloň z cesty spásy, lebo diabol útočí veľmi zúrivo na každého človeka, ktorý sa Svätému Pánu Bohu odovzdá. Ale nikto sa nemusí obávať, kto sa odovzdá do náručia Svätého Pána Boha, lebo Pán mu dá ochranu pred zúrivosťou diabla. Každý, kto prichádza k stolu Svätého Pána Boha a žije podľa svätých zákonov a veľmi dôveruje svojmu Spasiteľovi a pristúpi pod môj plášť ochrany, vtedy celé peklo nemá na tohto človeka moc.

Modlite sa a žite v láske a harmónii, pomáhajte si a žite ako pokrvní bratia sestry! Láska musí prekvitať, ste nositeľmi mena Boha živého a lásky večnej. Pán Boh a Spasiteľ sveta je s vami a ja vaša Matka tiež. Milujte Boha svojho ako len môžete, nech hriech je ďaleko; pokoj a láska, nádej a svätosť nech sú medzi vami.

Milujem vás, moji drahí, všetkých členov Božej lásky pozdravujem a môj bozk lásky sa vás dotýka. Milujem všetkých, modlite sa spoločne a prijmite tieto slová, ktoré zosielam skrze srdce môjho syna. Nech vás Pán a Boh žehná a môj Svätý Syn Ježiš Kristus svojim dychom posvätí a Duch Svätý riadi vaše srdce a prebýva vo vás. Amen.

Drahý môj syn, ďakujem ti za tvoju vytrvalosť, prosím ťa, modli sa ruženec a odovzdávaj sa do vôle Svätého Pána Boha. Poviem ti slová, ktoré hovor, keď budeš upadať na duši i na mysli:

Obraciam sa na teba, môjho Spasiteľa a Pána Boha Svätého,

a prosím o tvoju pomoc a silu,

Pane Bože môj, prichádzam k tvojim svätým nohám

a ja, tvoj nehodný syn (dcéra), skláňam sa pred tebou.

Môj Pán a Boh, prosím, prijmi moju prosbu, prijmi moje volanie.

Prosím ťa, odpusti mi moje viny a daj mi svojho Ducha,

aby ma posilnil na duši i na tele.

Nekonečne, nekonečne ťa chcem milovať

a nikdy ťa nechcem stratiť, môj Pán a Boh.

Môj Spasiteľ, ktorý si ma zachránil od večnej tmy, volám k tebe, Duchu Boží,

volám ťa a prosím, prebývaj v mojom srdci až naveky. Amen.

 

Toto, dieťa, si hovor, keď ti bude ťažko a tvoja myseľ bude rozrušená týmto svetom hriešnym. Prijmi tieto slová od svojej Matky, ktorá ťa veľmi miluje. Žehnám ťa v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 

 

Tvoja Matka lásky a Kráľovná lásky.

   
’08

Modlite sa s mojou Matkou svätý ruženec

31. Máj 2008

Buď pozdravený, môj brat, priateľ, syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Bratia a sestry, som šťastný, že sa skláňate pred mojou sviatosťou Eucharistie. Som šťastný, že s dôverou kľačíte pred mojou Bolestnou Matkou, ktorá drží v náručí moje nehybné telo, ktoré bolo sňaté z kríža.

Áno, brat môj, diabol útočí práve v týchto dňoch a rokoch na Nepoškvrnené Srdce mojej Matky. Mnohí moji služobníci mojej svätej Cirkvi odmietajú toto Srdce veľkej a nežnej žiarivej lásky a čistoty. Tento svet a satanovi služobníci sa snažia odvrhnúť z úcty moju Matku a Srdce, ktoré je žiarivé, a tak oslepuje moc satana. Chráňte si úctu k Nepoškvrnenému Srdcu, práve toto Srdce zvíťazí s mocou mojou nad satanom a jeho moc bude zničená. Utiekajte sa k tomuto Srdcu Matky Božej. Som jej Syn a tiež Boh, ale synovská láska k mojej Matke je veľmi veľká. Milujem moju nežnú Matku a Srdce, na ktoré som bol vždy privinutý a s láskou mojej Matky, objatý. Toto nežné Srdce mi bolo útočiskom a istotou, toto láskavé Srdiečko som počul biť pre mňa a všetkých, čo sa utiekajú k nemu. Moja Svätá Matka veľmi, veľmi prosí za záchranu hriešnikov, moja Matka veľmi túži po svätosti mojich služobníkov svätej Cirkvi. Veľmi ju bolí pohľad nad hriešnosťou a neposlušnosťou mojich služobníkov, ktorí mnohí kráčajú zlou cestou. Táto nežná Matka prosí: modlite sa, modlite sa za služobníkov svätej Cirkvi, za rehoľníctvo, za obrátenie hriešnikov. Svet sa rúti do satanovej papule, ktorá zhltne všetko, čo je poznačené ťažkým a smrteľným hriechom. Amen. Hovorím vám, modlite sa a počúvajte moju Svätú Matku, zasväcujte sa jej Srdcu a nedajte si vziať túto útechu a hviezdu, ktorá vám svieti v tmavej oblohe. Modlite sa s mojou Matkou svätý ruženec a nedajte sa oklamať! Amen. Boh – Otec – Syn a Duch Svätý.

 

Som tu s vami i s mojím drahým Synom Ježišom Kristom a mužom za života Jozefom. A tiež tisíce duší prichádza k tomuto miestu, lebo tu sa môžu osviežiť a prijať potechu, tiež niektoré odchádzajú do nebies. Aby som vás potešila, moje dietky milé, dnes, keď ste slávili a posväcovali a slávili ste Eucharistiu – svätú omšu, zasväcovali ste sa Pánovi a potom bola vystavená Sviatosť Oltárna, toto všetko bolo slávou Boha – Boha živého, Boha Svätého, Boha veľkého, jeho moc a sláva naveky. Celé nebo bolo spojené s vami a dušičky boli pozdvihnuté z ohňa do večnej slávy. Mnoho ich prišlo práve z tohto miesta do radosti a pokoja. Veľmi sú vám vďačné a tieto duše oslávené sú vám oporou tu, v nebesiach. Buďte spojencami dušičiek a ony budú  vaši orodovníci v nebi i so mnou, vašou Matkou lásky.

Dieťa moje, objímam ťa a ďakujem ti, ďakujem všetkým, čo sa zúčastnili tejto milej slávnosti. Sľubujem vám, že toto spoločenstvo je povýšené a bude sväté, milujem vás, moji drahí, modlite sa svätý ruženec a myslite na mňa, vašu vernú Matku lásky.

 

Aleluja, chváľte Boha svojho,

lebo dnes sa sklonil k vašim srdciam

a vložil semienko svätosti.

Aleluja, milujte Pána svojho nadovšetko,

lebo On je vaša spása a šťastie. Amen.

 

Mária.

   

Stránka 24 z 30

 Začiatok  Dozadu  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Dopredu  Koniec 

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: