’09

Dom Božej lásky

20. Január 2009

Pozdravujem ťa, brat môj, priateľ, syn, prichádzam k tvojmu srdcu, aby som sa dotkol tvojej duše, skrze ňu ťa pozdravujem a žehnám.

Brat môj, tvoje srdce je v nepokoji a voláš ma o radu a pomoc. Áno, vypočul som tvoje volanie a tak sa ti prihováram.

Každý dom /Domy Božej lásky/ musí mať spojitosť s druhým domom, a tak budete tvoriť bratstvo Božej lásky. Spoločne si pomáhajte, spoločne sa raďte, spoločne sa modlite, spoločne chodievajte na miesta pútnické a tam hovorte o vašom spoločenstve. Nech tí, čo vykonajú akt lásky, nech tak všetko odovzdajú do mojej svätosti a zasvätia všetko môjmu Srdcu a Srdcu mojej svätej Matky. Všetko mi darujte, všetko mi odovzdajte a Ja budem s vami až do dňa slávy, keď uzrú vaše oči deň slávny. Nesmiete  smútiť za vecami svetskými, nesmiete lipnúť na svojej práci a túžiť po pohodlí vášho života. Ten, čo bude si chcieť zachovať život, stratí ho. Ste moje deti a bratia a sestry. Hovorím vám (komu hovorím), tieto slová patria tým, čo sú mi verní, ale nie oddaní. Ja som váš Boh, ktorý vás sleduje a počúva i to, čo je skryté vo vašom srdci. Brat môj, tvoje srdce sa ma pýta ako bude s tými domami, ktoré budú od seba vzdialené. Všetky domy musia byť súčasťou spoločenstva a tak, aby sa nevzdialili od učenia svätej Cirkvi. Nesmiete sa oddeliť od seba, ale aby ste si spoločne pomáhali a raz za dva mesiace sa schádzali na spoločných modlitbách a povzbudeniach.

Brat môj, ty buď silný a ja ti budem hovoriť slová lásky. Žehnám všetkých tých, čo sú mi odovzdaní a verní pre spoločenstvo Božej lásky.

Tí, čo prídu do domu Božej lásky a zotrvajú v pokoji a láske, spoznajú moju blízkosť a veľa uvidia vo svojom srdci.

Obraciam sa na všetkých mojich verných - sestry  a bratov, počúvajte môjho brata a žite v poslušnosti a úcte. Strážte si čistotu srdca a žite podľa mojich zákonov. V dome Božej lásky nesmie žiť ten, čo zapríčiňuje hriech, tento musí byť vylúčený a opustiť toto spoločenstvo. Všetko však musíte konať s láskou! Pozor si dávajte na hriech jazyka. Pozor si dávajte na tento nešvár, ktorý je hriechom ťažkým a mne vášmu Pánu Bohu a mojej svätosti sa veľmi protiví. Veru, hovorím vám, miesto nemá v tomto spoločenstve ani ten, čo bude ponižovať a nechce sa mu pracovať. Všetci musíte byť pracovití, aby ste prežili ťažkú dobu, ktorá príde ako blesk! Veru, hovorím ti, brat môj, miesto tu nemajú i lakomí, lebo všetko patrí všetkým a lakomosť je démonická ľstivosť!

Toto miesto bude sväté a svätosť bude ožarovať vás všetkých - modlitba a chvály, pokora a láska, úprimnosť a čisté srdce, úsmev a žiarivé oči duše, milovanie svätosti a utiekanie sa k Matke Božej – Matke lásky.

Milujem všetkých, milujem vás a prajem si vaše šťastie a život vás všetkých. Modlite sa, žite čisto, vo svätosti.

 

Brat môj, ďakujem ti za tvoju výdrž, ktorú si mi daroval. Som tvoj Boh a Spasiteľ i Duch Svätý. Amen.

 
’09

Svet je veľmi zradný a nebezpečný pre dušu človeka

01. Január 2009

Pozdravujem ťa, syn môj drahý, prihováram sa k tebe, ja, tvoja Matka lásky, v tento deň, ktorý je dňom začínajúcim vo svete nový rok 2009. Milujem ťa, dieťa moje, a preto môžem sa ti prihovárať tak, ako som ti sľúbila.

Dnes ste vstúpili do nového roka a ja prichádzam ku každej duši, aby som ju mohla požehnať a podporiť do roku, ktorý práve začína. Dieťa moje i teba žehnám i všetkých tvojich bratov a sestry v spoločenstve i celú tvoju rodinu. Dieťa moje, tvoje srdce žije v smútku a v nepokoji, nebuď smutný za svojou prácou, lebo môj drahý Syn má pre teba úlohu veľmi dôležitú. Viem, že tvoja túžba pracovať s drevom je silná. Pozri na čas, ktorý bol, keď som žila v Nazarete, s mojím mužom a so Synom Ježišom, ktorý pomáhal Jozefovi. A neskôr i pracoval a zarábal na živobytie. Môj drahý Syn sa naučil vyrábať a prerábať všetko, čo bolo v tej dobe potrebné. Bol tesárom, kolárom, stolárom i zámočníkom - v tejto dobe označované za remeslo. Tak, môj drahý syn a dieťa moje, môj drahý Syn Ježiš pracoval a dobre poznal toto remeslo dreva i železa. Pracoval do doby, kým ho nezavolal Svätý Boh a Otec. Prišiel večer domov a povedal mi: „Matka prišiel čas, aby som odišiel z domu a oslávil svojho Nebeského Otca a Otec oslávi mňa.“ Od tej chvíle zanechal svoju prácu a začal chodiť a oznamovať Božie kráľovstvo. Preto ťa prosím, obráť sa k môjmu drahému Synovi Ježišovi a volaj ho, aby ťa obdaril silou a svätosťou. Buď silou mojou, tvojej Matky lásky, buď svetlom tým, čo blúdia, buď ústami môjho drahého Syna Ježiša, buď cestou, po ktorej budú kráčať tí, čo nepoznajú cestu k Pánu Bohu, buď nádejou pre tých, čo zúfajú a nepoznajú cieľ.

Dieťa moje, povedz každému, čo patrí do rodiny Božej lásky, aby žili viac odovzdane pre môjho Syna Ježiša Krista, nech sa vyslobodia od zlozvykov svetských a odovzdávajú celé srdce Bohu Trojjedinému. I ty, moje dieťa, buď celý Boží, buď synom Boha Trojjediného, celé srdce nech je odovzdané a bije len pre Božiu lásku. Kto si myslí, že môže žiť pre jedno či druhé navzájom, je vo veľkom nebezpečenstve klamstva a podvodu od satanovej moci!

Svet, dieťa moje, je veľmi zradný a nebezpečný pre dušu človeka. Vo svete je mnoho démonov zla, ktorý zvádzajú ľudské duše so všelijakými chytákmi a lapačmi, čo sú vo svete: každý, kto túži vlastniť a mať čo najviac, zarobiť čo najviac, žiť ľahko a pohodlne, žiť nečisto a v zábavách, túžiť po lesku svetskom, uprednostňovať svetské pred Božím. Dieťa moje, už tisíce a tisíce duší prešlo bránou pekla, lebo prijalo diabolské ponuky sveta a odmietli Božie.

Veru, tak je to s človekom v tejto dobe. Nikto sa nechce vzdať svojich vymožeností a majetku, každý sa drží toho, čo vlastní, ale syn môj, dokedy ešte tak bude, poznáme tu v nebi.

Pozdravujem všetkých členov Božej lásky a vyprosujem im Božiu pomoc a svätosť. Volám k vám, moji drahí, odovzdajte Pánovi svoje srdcia a žite celkom pre neho. Ste zasvätení a slobodne ste sa rozhodli plniť Božiu vôľu; prosím plňte ju a budete šťastní.

 

Nech je zvelebený  Boh naveky.

Nech je zvelebené jeho dielo lásky.

Nech je zvelebený Ježiš Kristus až naveky.

Nech je zvelebené jeho Meno.

 

Nech je zvelebená jeho svätosť a milosrdenstvo až naveky.

   
’09

Ja milujem Cirkev pravoslávnu i rímsko-katolícku, či grécko-katolícku i ostatné, ktoré ma uctievajú

29. Október 2008

Prichádzam k tvojmu srdcu, dieťa moje sklamané a srdcom bolestné. Ja, tvoja Matka neba, som s tebou a moje milosti lásky ti darujem. Dieťa moje, zotrvaj silný a verný môjmu drahému synovi Ježišovi, zotrvaj v láske k môjmu drahému synovi, ktorý tak veľmi, veľmi smúti Duchom nad svetom, v ktorom žiješ.

 

Dieťa, teraz hovorí môj drahý Syn Ježiš a Pán tvojho srdca.

Brat môj, viem, že tvoje srdce je verné mojej svätej Cirkvi a si oddaným môjho Srdca. Teraz ti pošepnem tieto slová. Ja som založil Cirkev, ktorá mala byť jednotná a svätá. Moja Cirkev je svätá a veľká, moja Cirkev je svätá a mocná. Niet mocnosti, ktoré by zničili moju Cirkev, niet pekelných síl, čo by prevrátili svoju moc a zničili moju svätú Cirkev.

Čas – začiatok bol jednotný i Čas konečný – Cirkev bude jednotná. Ja milujem pravoslávnu i rímsko-katolícku, či grécko-katolícku i ostatné, ktoré ma uctievajú. Dieťa moje, každý, kto hľadá pravdu a miesto svojej duše, nech hľadá. Brat môj,  Ja som Cirkev. Ja som ten, čo oživuje svätú Cirkev. Len tí, čo konali a vykonali rozdelenie mojej svätej Cirkvi sa spreneverili a sami sa dostali tam, kde budú až do skončenia sveta, v mučivých trápeniach a v ohni očistca, lebo roztrhali moje telo druhýkrát! Veru, hovorím ti, veľa výbojov a útokov je voči pravoslávnej Cirkvi. Ja ti však hovorím, mnohí verní s tohto stáda sú už v mojej sláve, veru tak je.

 

Brat môj, ďakujem ti, za tvoju vytrvalosť. Žehnám ťa a milujem ťa. Tvoj brat Ježiš. Amen.

   
’08

Každé koleno sa skloní predo mnou, keď prídem druhýkrát

11. December 2017

Buď požehnaný brat môj, priateľ, syn, prichádzam k tvojmu srdcu, aby som skrze neho odovzdal moje slová.

 

Brat môj, teraz odovzdaj moje slová môjmu ľudu sveta:

Ja, váš Boh a Spasiteľ prichádzam v tento deň, keď svet slávi Božie narodenie - moje narodenie. Ja som Boh a Spasiteľ, prišiel som na svet, aby som spasil svet; prišiel čas môjho príchodu a moja Matka Mária ma porodila v malej jaskynke na sene, kde môj pestún Jozef mi pripravil jasličky a zavinul ma plienkami, ktoré pripravila moja nežná Matka Mária prv, než odišli do Betlehema. Narodil som sa z lásky k vám a z lásky som vyrastal v rodine, ktorá bola svetlom a láskou pre moje malé srdiečko. Žil som pre deň, ktorý prišiel o tridsaťtri rokov.

Bol som Boh, a predsa som prišiel na svet v jaskynke, kde sa skrývali zvieratká pre nočnou tmou a chladom, prišiel som v chudobe, ale naplnený nežnosťou a jasom z nebies. Anjeli spievali a jasali od radosti, lebo prišlo spasenie na túto zem. Boh miluje, a tak miloval vás, že daroval svojho syna pre spásu ľudstva. Tak, moji drahí, narodil som sa v Betleheme, nie celkom v mestečku, ak by sa to dalo povedať mestečko na tú dobu. Narodil som sa mimo, nie však ďaleko od mesta Betlehema.

Radujte sa, prišla spása na tento svet. Kto uverí vo mňa, bude spasený, kto ma odvrhne, bude zatratený. Narodil som sa z lásky k vám a do dnešných dní prichádzam medzi vás, aby som sa narodil vo vašich srdciach. Veru, hovorím vám, mnohí, mnohí ma neprijali a mnohí ma vyhnali zo svojich sŕdc do tmy a chladu, do nepokojných čias, do slepoty srdca, do údolia chamtivosti, odkiaľ je ťažko sa dostať. Všade vládne chaos a neporiadok. Klopem a volám do vašich sŕdc, ale mnohí uzavreli mrežou svoje vstupné brány egoizmom, ťažkým hriechom, pýchou, neláskou, chamtivosťou, vraždou, smilstvom a ešte inými veľmi ťažkými a šerednými hriechy tohto sveta!

Ja som Boh Trojjediný, ktorý odpúšťa; volám ľud sveta, zachráňte si svoje duše, ktoré sú odleskom vášho Boha Trojjediného. Och, vy nerozumní tohto sveta, ktorí žijete pre žalúdky a lesk zlata a pominuteľnosti. Čas života vám odletí, ani sa nenazdáte, a príde večnosť, príde súd a potom prázdnota, zúfalstvo, beznádej, tma a kráľovstvo satanove, ktoré bude večné!!!

Čas Vianoc sa skončí a prídu dni všedné, ale ten, čo žije vo svetle Božom a pre Spasiteľa, mňa, vášho Ježiša Krista, Vianoce sa vám nekončia, lebo Ja sa vám narodím vo vašom srdci a žijem vo vašom srdci ako v jasličkách v Betleheme. Žite pre mňa, vášho malého Ježiša a Ja budem s vami. Mnohí však oslavujú moje narodenie len symbolicky a mnohí len pre žalúdok, darčeky, zábavu a slepotu duše. Či Vianoce sú svetom vymyslené? Nie, Ja som sa daroval pre svet, aby ste žili vo svetle a nie pre tmu.

Milujem moje narodenie; tento deň i v nebi sa slávi s veľkou úctou a radosťou, svätí v nebi volajú na moju slávu a velebu. Duše v očistci sú na čas krátky odľahčené od páľav a chladu a utrpenia, ktoré mi dávajú zadosť. Na moje narodenie prichádzajú z očistca milióny duší do môjho kráľovstva s veľkým jasotom a volajú na slávu Božiu. Sú to duše šťastné a veľmi krásne ožiarené svetlom slávy.

Vianoce sú teda, dňom či nocou môjho príchodu na túto zem, pre oči ľudské skryté, ale pre oči duchovné veľmi slávne, lebo v Dávidovom meste sa narodil Kristus Pán. Áno, som Pánom pre všetky končiny zeme, pre všetky národy. Každé koleno sa skloní predo mnou, keď prídem druhýkrát. Ten čas je už tu, moji drahí, nespite, ale bdejte, lebo Syn človeka prichádza v sláve a všetci ma uvidia zostupovať z nebies. Tak ako uvideli moju hviezdu na nebi, tak uvidia príchod Spasiteľa sveta. Žite pripravení, žite bez hriechu; pokánie, pokánie vám doporučujem pre vašu spásu. Veľa sa modlite, zasväcujte sa mi, odovzdávajte sa mi a Ja vás vypočujem. Ak neprijmete moje rady, budú vaše srdcia prekvapené. Mnohí, veru hovorím vám, mnohí budú kvíliť od hrôzy, keď uvidia prichádzať Syna človeka v sláve. Vy, moji verní, radujte sa, lebo priblížil sa čas a už  je tu, keď uvidíte moju slávu a vaše vykúpenie z otroctva satana. Veru, hovorím vám, radujte sa a jasajte, lebo som blízko a všetkých vás volám k odvahe a pokániu.

Za čias môjho pripravovaného príchodu môj národ, ktorý bol určený prijať ma za Mesiáša, klesol vo svojej oddanosti ku mne, Bohu Jedinému, a ponechal sa ľud môj ovládať útokmi zlého ducha a nepriateľa. Odmietli môj príchod ako Mesiáša, úbohé a malé dieťa, ktoré sa narodilo v jaskynke, v chudobe a neslávne čakali príchod slávny, aby zatriasol svetom a zahubil všetkých nepriateľov národa izraelitov v tom čase. Odmietli môj príchod a čakajú svojho Mesiáša až doposiaľ. Áno, dočkajú sa ma v sláve a uveria, že som Boží Syn a Spasiteľ, celý národ. Milujem všetkých mojich synov kňazov a služobníkov mojej svätej Cirkvi, žehnám ich a zosielam im pomoc Ducha Svätého, lebo táto doba je ťažká a zradná. Vytrvajú tí, čo budú mať srdca pokoru a svätosť na ceste spásy!

Volám všetkých mojich verných, vytrvajte mi vo vernosti a v láske ku mne, vášmu Bohu a Spasiteľovi a blížnym. Modlite sa a očakávajte moju slávu, ktorá príde ako blesk z jasného neba. Nedajte sa zaskočiť, ale verne stojte pri kríži a Svätej Cirkvi. Amen.

 

Ďakujem ti, brat môj, za tvoju lásku a vytrvalosť.

   
’08

Dnešná doba je nepriaznivá pre ctiteľov Matky Božej

05. Október 2008

Pristupujem k tebe, syn môj, a ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Syn môj, ozývam sa ti ja, tvoja Matka lásky tak, ako som ti sľúbila. Prinášam ti slová, ktoré dnes môžeš napísať pre všetkých, čo sú k vám naklonení.

Ja, vaša Matka lásky, žehnám z vôle Božej všetkých, čo prijímajú slová môjho svätého Syna Ježiša Krista. Dnešná doba je nepriaznivá pre ctiteľov Matky Božej, úcta sa ku mne, silou mocných, vytláča. Môj nepriateľ satan, ten starý had, útočí na všetko, čo je naklonené ku mne a žije v úcte ku mne. Preto sa vytráca z mojej blízkosti všetko, čo by škodilo satanovej moci. Každý, kto je veľký ctiteľ môjho Nepoškvrneného Srdca, je odsunutý mimo a pozerajú sa naňho ako na blázna, ktorý žije zastaralo a má ilúzie o Nepoškvrnenom Srdci. Satan má veľkú moc škodiť svätej Cirkvi, preto útočí na všetkých, čo žijú v čistote srdca, v úcte k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Útočí na všetkých, čo žijú v čistote, útočí na všetkých, čo volajú s dôverou „Zdravas Mária“ , útočí na všetkých, čo chcú žiť pre život blížnych, útočí na tých, čo hlásajú Božie slovo (to si i ty, môj syn). Útočí na skupiny - spoločenstvá, ktoré si ctia Najsvätejšiu Trojicu, mňa Pannu Máriu, tých, čo sa zasvätili môjmu Srdcu a svätému životu, útočí na mojich verných kňazov, ktorí majú úctu ku mne, k svojej svätej Matke. Skrze Cirkev tento ľstivý nepriateľ útočí  na moju čistotu panenstva, na moje dogmy vyhlásené z vnuknutia Svätého Pána Boha a Ducha Svätého. Áno, syn môj, i vy ste neprijateľní určitým kruhom vo svätej Cirkvi, lebo môj svätý Syn Ježiš Kristus a ja, vaša Matka lásky si prajeme, aby ste vytvorili a zomkli sa v čistej svätej láske a spoločenstve, ktoré sa bude utiekať pod ochranu môjho Nepoškvrneného Srdca. Toto moje Srdce plné lásky je spojené s mojím drahým Synom a dáva svetu nádej, lásku a život spásy. Áno, syn môj, kto sa bude utiekať k týmto dvom Srdciam, ktoré žiaria svetlom lásky, Božej moci a spásy, budú v našom objatí.

Dieťa moje, buďte silní, modlite sa a zakladajte spoločenstvá, ktoré sa budú volať spoločenstvami Božej lásky a nádeje pre svet bezbožníkov. Vaše spoločenstvá budú žiariť svetlom svätosti, pokoja, lásky.

Dieťa moje, ja, tvoja Matka lásky ťa prosím, modli sa za chorých svätý ruženec a otvor sa celkom pre silu Božiu. Netráp sa, či bude uzdravený alebo nie. Každý človek, čo príde s láskou k tebe a s dôverou sa obráti na svojho Pána Boha, Pán mu dá to, čo mu je potrebné pre jeho spásu.

Ty, môj syn sa modli sa za všetkých a ži v Duchu Svätom, modli sa k Duchu Svätému, aby ťa ožiaril svetlom poznania a slova. Každý, kto žije vo svetle Božom a spoločenstve, ktoré bude spoločenstvom Božím a Božím dychom naplnené, dostane veľkú výsadu tu, v nebi. Teraz, syn môj, ste stále na začiatku, kráčate, ale vaše kroky musia byť isté, ale na konci sa stretnete so slávou Božou.

Syn môj, ešte ti musím povedať toto: čas, ktorý žiješ, je časom veľkého zmätku a hriechu. Preto Pán Boh rozhodol toto: príde jeho spravodlivosť a každý prejde cez bránu spravodlivosti. Tento čas je už za dverami, preto buďte, moji drahí, pripravení, aby ste prešli hroznou bránou, ktorá všetkých presvieti, a tak spoznáte svoju úbohosť a hriešnosť. Každý bude ponorený do Božieho vnútra spravodlivosti a spozná svoju hriešnosť očami svätého Pána Boha. Preto vám hovorím, buďte pripravení na tento kúpeľ spravodlivosti. Bude to hrozné, ale každý spozná, že spravodlivý Boh a Pán je i dobrotivý, lebo mohol zhliadnuť očami svojho Pána Boha to, čo uvidí každý tesne po svojom odchode z hmotného tela.

Vy moji, čo ste sa zasvätili môjmu svätému Synovi Ježišovi, budete blízko mňa, ale v tej chvíli musíte prejsť bránou osamote, aby ste prijali Božiu priazeň i lásku. Modlite sa všetci svätý ruženec.

 

Dieťa moje, milujem ťa, ži sväto a primkni sa k môjmu Srdcu, žehnám teba i tých, čo budú počúvať tieto slová. Tvoja Matka lásky. Amen.

   

Stránka 23 z 30

 Začiatok  Dozadu  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Dopredu  Koniec 

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: