’09

Hovorím vám, moji drahí, moja návšteva je už blízko

29. Jún 2009

Pozdravujem ťa, brat môj, priateľ, syn, ďakujem ti, že si prijal moje pozvanie. Brat môj, žehnám ťa a objímam, buď pozorný a otvor si svoje srdce, aby si prijal moje slová a správne ich napísal.

Ozval som sa o niečo neskôr ako zvyčajne, lebo moje Srdce bolo zatiahnuté starosťou i smútkom nad svetom, ktorý pláva vesmírom okolo Slnka a pritom sa zrýchlilo časovo a človek to nespozoroval, iba konštatuje, že čas ide rýchlejšie. Tak je; čas je zrýchlený, aby verní mojej Svätej Cirkvi prekonali tlak zlého, ktorý vie, že končí mu jeho čas a Ja, Boh Trojjediný, naveky Svätý, ho vrhnem do pekla až naveky. Preto volám všetkých mojich verných a oddaných mojej Svätosti: vytrvajte, vytrvajte a Ja vás povýšim na moje deti – kniežatá – synov a dcéry vášho Kráľa a Otca lásky. Ešte veľa budete musieť prekonať útokov od zlého i smrť príde, aby vás umlčala a odstránila zo sveta. Zostaňte verní až do konca a sami spoznáte svoje víťazstvo nad tým, čo vás chcel zničiť, ale vy ste synmi a dcérami živého Boha svätého, Boha vášho, ktorý vylieva na vás svoju lásku a silu. Som váš Boh, ktorý vás chráni pred útokmi nepriateľov z temna.

Vy všetci, čo konáte pokánie, vy ste tí, čo milujete svojho blížneho. Ja som si vás obľúbil, moja láska k vám letí veľkou silou, aby vás všetkých naplnila. Modlite sa neustále, neupadajte na duchu, ale sa celí odovzdajte mne, vášmu Bohu a Spasiteľovi. Som i znepokojený zo života, ktorí žijú moji pokrstení. Som smutný, že zabúdajú na mňa, svojho Boha a Spasiteľa. Tak veľmi málo myslia na svojho Nebeského Otca, a tak málo volajú o pomoc Ducha Svätého. Ja som nekonečná Láska, ktorá sa vám dáva, som nekonečná Veleba, ktorá sa vám chce dať spoznať, som nekonečne milosrdný a volám k môjmu milosrdenstvu lásky všetkých, ale hlavne hriešnikov sveta. Prijmite moju čistú svätosť, ktorá chce, aby vás prenikla a zmenila vaše myslenie i životy na nepoznanie. Čakám na vaše slovo:

 

„Áno, áno, Pane, prajem si, aby si ma prenikol svojou láskou, velebou, milosrdenstvom lásky a svätosťou. Prijímam ťa, môj Pane svätý, chcem byť len a len tvoj, teraz i vo večnosti. Amen.“

 

Ja som vám daroval všetko, čo je vôkol vás. Ale to, čo vidíte nečisté a zlé, vo svete, je od zlého a človek je tomuto zlu nápomocný. Človek vníma a počúva myšlienky zlého, aby konal človek tak, že svet je vo veľmi zlom stave a ešte sa to bude zhoršovať. Človek pre svoju zaslepenosť a chamtivosť ničí všetko, čo som vám daroval a dávam. Tisíce, tisíce rokov rástli stromy – pralesy, moria – oceány, rieky, potoky, hory, doliny. Všetko, všetko moderný človek ničí a dupe po stvorených častiach sveta bez uváženia a rozumu. Svet je preťažený modernou, no ale i ničivou silou voči prírode i človeku samotnému. Zvieratá sú zúfalé a cítia nebezpečenstvo, ktoré na človeka dopadne. Človek sa málo modlí, ale veľa rozmýšľa o veciach, ktoré nikdy nepochopí. Satan je ten, čo klame a okráda človeka o rozumné uvažovanie a duchovnú slobodu duše. Ja som stvoril človeka na môj obraz, Ja som človekovi daroval rozum, cit, lásku, slobodu, ale človek prijal na začiatku klamstvo a podvod. Sami sa odsudzujete, sami sa odvraciate odo mňa, vášho Boha Trojjediného, až naveky svätého. Amen. Amen. Amen.

 

Vo svete je všetko tak, ako človek, ktorý ešte žije, ale smrť mu je už na blízku a nechce prijať sviatosť zmierenia, aby sa dostal do môjho náručia, keď príde čas odchodu. Tak je to i s ľudstvom vo svete. Všade, všade vládne nepokoj, vojny, prevraty štátov, neláska národa k inému národu, nenávisť a vraždenie, pohŕdanie človekom, prírodné katastrofy, ktoré sa budú stupňovať, hlad, choroby, opustenosť ducha, nepokoj ducha, zúfalstvo ducha, samovražda ducha. Svet je v tmavej a slepej uličke dejín!

Ak sa človek neodvráti od ťažkého hriechu a bude konať naďalej hriech, potom ukážem svoju spravodlivosť, ktorá bude spravodlivá a svätá. Veru, veru, hovorím vám, človek koná ťažké hriechy. Veru, hovorím vám, až do neba sa ozývajú výčiny tých, čo sa stavajú na miesto moje, svojho Boha svätého. Čas je blízko, čas je blízko a človek spozná svoju vinu. Čas môjho hnevu je nablízku. Veru, hovorím vám, prídem už čoskoro; hovorím vám, už čoskoro, aby som ukázal to, čo vlastní ten, čo hreší i ten, čo je vzdialený od mojej lásky a svojho Stvoriteľa.

Vy, moji drahí, zotrvajte v láske jeden k druhému, buďte úslužní a láskaví. Milujte sa navzájom a modlite sa, modlite sa, modlite sa tak, ako svätá Matka a Kráľovná lásky vám povedala. Modlitba je rozhovor so mnou a Ja počúvam vaše modlitby a prosby. Každý pristúpte s dôverou dieťaťa ku mne a s pokojom v srdci volajte ku mne. Ja som váš Boh i Otec, som Láska, Láska, Láska, ktorá vás naplní. Dávam vám svojich služobníkov, ktorí sú vám nablízku.

Buďte v dobe môjho varovania otvorení a odovzdaní do mojej svätej vôle. Strážte si čistotu duše, chráňte sa pred opilstvom, hrami zábavami a zbytočnosťami dňa. Ja som ten, čo vyženie zo sŕdc ľudských zlo, ktoré sa usadilo v miliónoch ľudských sŕdc. Ja prídem a ožiarim svojou mocou všetko, čo je vo svete; všetko bude ožiarené, každý skrytý hriech a ten bude bolieť najviac.

Hovorím vám toto, aby ste už konali pokánie srdca, srdcom sa modlili a pristupovali k sviatostiam, žili čestne, žili v láske a pokoji srdca, chránili sa hriechu, zbytočne sa nezaťažovali prácou, ktorá pohltí čas pre spásu duše! Modlite sa spoločne v rodinách, majte sa v úcte a milujte sa, lebo moja návšteva je nablízku; hovorím vám, moji drahí, moja návšteva je už blízko!

Žehnám celý svet, žehnám všetok stvorený svet, ktorý je v agónii hriechu a hlbokej tme, žehnám mojich verných, žehnám Svätú Cirkev, žehnám všetkých, čo hľadajú svoju cestu spásy, žehnám trpiacich a umierajúcich, žehnám mojich služobníkov svätej Cirkvi. Buďte mi odovzdaní a milujte moju svätú Cirkev, lebo je to moja láska. Milujem vás, moji drahí.

 

Som váš Boh, ktorý vás bude súdiť a odsúdi vás. Všetky hriechy mi ukáže ten, čo vás viedol vaším životom, bude na vás žalovať. Veľmi, veľmi bude žalovať na vás, vaše priestupky a ťažké hriechy, ktorých ste sa dopustili. Beda vám, ešte raz beda, ak sa z nich nebudete kajať a neoľutujete ich. Nech je vám to pre vašu záchranu a nie pre strach a zatratenie.

Mladé deti žijú veľmi, veľmi vzdialene odo mňa, od mojej svätosti. Veru je tak ako hovorím, mnohí sú na zozname do zatratenia. Mne mladé duše odchádzajú zo sveta pre svoju zaslepenosť a hriešnosť. Málo rodičov sa modlí a prosí za ochranu a obrátenie, lebo u mnohých týchto hriešnych mladých detí sú rodičia vzdialení od mojej svätosti, a tak ich deti kráčajú v šľapajách svojich rodičov. Veru, hovorím vám, budete sa mi zodpovedať za svoje deti, ktoré som vám daroval ako dar.

Tisíce duší na svete kráča slepo a nerozumne zlým smerom a stráca sa v tme hriechu vo svete. Čakám na tých, čo prídu do svojho cieľa uprostred búrok a nepokoja vo svete, a potom zasiahnem v pravú chvíľu. Amen.

 

Ďakujem ti, brat môj, priateľ, syn, že si prijal moje slová. Som s tebou, modli sa, modli sa a buď silný a verný. Amen. Ježiš Nazaretský.

 
’09

Buďte pripravení na moju svätú Pravdu

26. Marec 2009

Ajhľa, Ja som to, tvoj Boh a Otec, tvoj Spasiteľ a Kráľ; Som v tebe, aby som ťa posväcoval. Tu som, tvoj Brat a Priateľ, buď pozdravený, brat môj, ďakujem ti, že si prijal moje volanie.

Brat môj, teraz hovorím pre moje deti sveta. Pristupujem k srdcu môjho syna, brata, priateľa a vkladám do tohto srdca moje slová lásky.

Som Boh, ktorý vás pozná a poznám vaše srdcia dokonale. Vy moji, ktorí žijete pre všetko, ale v skutočnosti pre nič, lebo moju lásku a požehnanie ste odvrhli. Ja však stále prichádzam a ponúkam vám moje priateľstvo, moju pravdu slova. Každý človek musí vedieť, že som Ja Pán a Boh, Ja som stvoril svet i všetko. Každý človek na svete spozná moju blízkosť a pocíti moju spravodlivosť. Toto bude pre spásu a záchranu človeka.

Už veľakrát som o tom oznamoval a hovoril som mnohým o mojom dotyku. Deti sveta, Ja som váš Boh - Otec, ktorý očakáva vašu vernosť a lásku. Hľadím z diaľky na vaše kroky, ktoré majú smerovať ku mne, aby som vykročil v ústrety k vám a objal vás ako moje deti, ktoré boli draho vykúpené.

Volám vás, volám vás, moje drahé deti môjho Srdca, primknite sa viac k môjmu Božskému Srdcu a prijmite moju nežnosť a lásku s nádejou pre vaše občerstvenie vášho ducha, prijmite moje pohladenie a istotu, že vás veľmi, veľmi milujem. Ja som vaša Nádej, Ja som vaše Ovlaženie, Ja som vaša Sila, Ja som vaša Cesta, Ja som váš Život, Ja som vaša Sloboda, Ja som Pravda, ktorá vás vyslobodí z klamstva vášho života. Pristúpte, pristúpte ku mne, vášmu očakávajúcemu Bohu a Otcovi s nádejou a bez strachu; veď som váš Nebeský Otec, ktorý je vaše útočište, som Svetlo, ktoré vám chce svietiť. Nebojte sa, nebojte sa, nebojte sa, veď ako Láska môže ubližovať?! Láska moja je láskou svätou a moja láska je zároveň  milosrdenstvo samé.

Moje drahé deti, keby ste žili v láske a v pokoji srdca, žilo by sa vám omnoho ľahšie. Vaše srdcia však žijú zaťažené ťažkými hriechmi, túžiace po pomste, po špine svetskej, po mamone, peniazoch, po smilstve a iných ťažkých hriechoch! Netúžite žiť v spoločenstve s mojimi svätými, netúžite po mojej veľkej nežnej čistej svätej láske a po mojom priateľstve. Moje oči vidia veľkú púšť v ľudských srdciach, veľký odpad začína a je to veľmi zlé pre každú dušu, ktorá sa zmení na tmavé až šeredné duchovné ľudské bytie. Veru, veru, tak je. Človek je ďaleko od mojej pravdy, radšej prijíma lož a bludárstvo. Ľudský život je životom pod nátlakom satana, on je zvodcom ľudského pokolenia. Veru, hovorím vám, veľmi sa mu darí strhávať duše do zatratenia!

Medzi ľudstvom je nepokoj; medzi bratom a bratom je nešvár a boj; medzi sestrou a sestrou hádky a opovrhovanie; medzi blížnym a blížnym súdy a krivé svedectvá, krádež, vraždy a iné hriechy. Áno, svet je veľké nepokojné smetisko, ktoré páchne a dymí sa z tohto smetiska ruín ľudských duší. Milióny, milióny duší, ktoré patria mne, lebo som ich stvoril pre ich slávu, vašu slávu, aby ste boli oslávení tak, ako je oslávený môj Syn a váš Vykupiteľ a Spasiteľ. Pre vašu slávu žijete, ak prijmete moje slová a život vo mňa. Tak ľahko je vám možné prijať moju pravdu, ktorá vás vyslobodí z otroctva hriechu; tak málo stačí k vašej sláve. Áno, deti moje, iba vaše vypovedané slovo: „Áno, Otče, chcem žiť s tebou až naveky, chráň ma od hriechu.“

Ja som milosrdný Otec, som váš Boh, ktorý vás nesmierne miluje, ste mojimi deťmi, ktoré sú mi nevďačné. Ja vám dávam život, požehnanie, vdychujem vám život, darujem vám zdravie, ponúkam vám z mojej slávy, ste dedičmi kráľovstva Boha živého, Boha lásky, Boha pravého, Boha milosrdného, Otca vašich duší, Otca spásy.

Ja sa k vám skláňam, priam kľačím pri vás, Ja, ktorý som večný a nekonečne silný, ale moja láska ma robí pokorným a volám vás, zostupujem k vašim srdciam, aby som vás očistil, aby som vás pozdvihol z neprávosti hriechu. Och, moje úbohé stvorenstvo, ako zneužívate moju lásku, ako málo mi ďakujete, ako sa mi vysmievate, ako málo ste mi naklonení. Urážate ma, ubližujete si svojím jazykom, svojou hriešnou mysľou. Och, človeče sveta, prečo urážaš môj svätý trón?! Nekop do dverí mojej spravodlivosti, nevrhajte šípy do siene mojej svätosti. Tieto otrávené šípy sa k vám vrátia ako trest mojej spravodlivosti. Nevrhajte svoje bodavé šípy vášho slova a nečistých rečí do mojej svätyne! Neurážajte moju Svätú Cirkev, neponižujte dôstojnosť a svätosť mojich služobníkov! Nepokladajte svoje krvavé ruky na mojich verných, lebo Ja vám vrátim všetko, čo vám patrí!

Ja som váš Boh, ktorý vidí všetko bezprávie vo svete; vidím i tam, kam si ani neviete predstaviť. Poznám všetko, čo je vo vás i mimo vás, moje oči sledujú všetko i jednotlivo; Ja som s vami i vo vás.

Teraz hovorím toto, čo je už napísané: Moji anjeli preosejú ľudstvo sveta, moja spravodlivosť bude svätá a prísna. Tak, ako bola Sodoma a Gomora spálená sírou a ohňom, tak budú na mnohých miestach sveta zničené veľké mestá i dediny.

Veru, hovorím vám, varujem vás, varujem vás, skloňte sa predo mnou a padnite na tvár a volajte o zmilovanie. Moja veľká trpezlivosť otrasie celým svetom i dušou samého človeka. Modlite sa, modlite sa a konajte pokánie. Pokánie, hovorím vám, môj Duch bude sa vznášať nad svetom a moji anjeli budú konať to, čo majú konať. Milióny duší budú sa chvieť hrôzou a zúfalstvo bude veľké. Beda všetkým, čo budú zaťažení ťažkým hriechom. Moji nepriatelia budú zničení a svet preosiaty, môj oheň zničí všetko, čo bude bez môjho označenia. Preto počúvajte môj hlas, počúvajte moje volanie, zmeňte svoj život, zmeňte svoje správanie sa, zmeňte svoje myslenie. Obaľte sa do rúcha lásky a svätosti. Skryte sa pod plášť svätej Matky Márie.

Čas je časom zlodeja; čas je časom klamstva; čas je časom útokov satana; čas je časom mojich veľkých milostí. Čas je časom môjho dotyku vás všetkých, čo ste na zemi, aby som vás zmenil a zachránil pred hrôzou, ktorá je otvorená pre každého, čo mňa odmieta.

Volajte mi na slávu, volajte mi na chválu a vzdávajte mi vďaku. Deti moje, všetko, čo je vôkol vás je odo mňa. Ty si stvorený odo mňa; vaše srdcia teraz sú zaťažené starosťami sveta, to, čo sa deje okolo teba. Mnohí však zabúdate, že to, čo sa deje vo svete, je zapríčinené egoizmom človeka a tých, čo ničia ľudské srdcia. Človek sa prikláňa k zlu a zlu aj verí. Preto je moc zla taká veľká a človek blúdi v tme. Keby ste prišli ku mne a otvorili si vaše srdcia a s dôverou sa mi odovzdali a prijali moju svätú vôľu lásky, moje Srdce by prijalo vaše pokorné volanie. Vy však žijete v intrigách a nečestnostiach; vaše srdcia sú ako žula a chladné ako ľad. Žijete vo falošných predstavách, urážate mňa i seba a blížneho. Nedôverujete nikomu ani sebe. Žijete vo veľkom nepokoji ducha, otvárate sa duchovne i telesne pre skazu večnú.

Dokedy vás mám varovať, dokedy chcete žiť v nebezpečenstve zatratenia?! Áno, vás všetkých sa to týka, čo nekonáte podľa mojich svätých zákonov! Milujte svoju dušu, ktorá je večná, milujte svojich blížnych, milujte všetkých, čo vám zle konajú.

Ja milujem všetkých, milujem všetkých – bohatých i chudobných; hriešnych i svätých. Milujem a odpúšťam; hriech sa mi protiví. Hriech v duši človeka je veľmi šeredný červ satana.

 

Moje slová sú pravda. Všetci budete svedkami mojej pravdy. Buďte pripravení na moju svätú pravdu. Žite pre mňa, vášho Boha - Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

   
’09

Konajte pokánie, prosím, konajte pokánie

03. Marec 2009

Buď pozdravený, môj syn a dieťa môjho Srdca. Som tvoja Matka lásky, ktorá klope na tvoje srdce. Dieťa moje, prosím ťa, prijmi moje slová lásky. Ozývam sa ti častejšie, ako bolo ti povedané, preto, lebo čas je naklonený. Dieťa moje, ži k Pánu Bohu odovzdaný a dôveruj mu, On ťa miluje i všetkých, čo sa mu s láskou dieťaťa odovzdávajú. Čas, moje dieťa, je už veľmi, veľmi blízko, ten čas, ktorý som ti oznámila je nad tebou a všetkými. Pán ti dáva milosť, aby si hlásal o pokání, ty však konaj pokánie prvý; Sám musíš konať svoje pokánie a žiť v očakávaní i tí, čo sú s tebou.

Dieťa moje, svet, ktorý sa rúti nesmiernou rýchlosťou do sebazničenia, a tak zničí všetko, čo ľudstvo vytvorilo pyšne a hrdo sa pozdvihovalo nad Božie plány stvorenstva, bude zničené a udupané kopytami démonických koní, ktoré vstúpia na scénu sveta. Dieťa moje i vy, ktorí sa mi zasväcujete, ste zatienení duchom temna. Mnohí, mnohí odpadnú od pravej viery; i sa stáva, tak je. Môj drahý Syn príde v sláve, ale veľmi, veľmi málo verných nájde na tomto svete. Drahý môj syn, keby si videl to, čo Božie oči vidia vo svete, to zlo, tvoje srdce by zlyhalo od údesu! Áno, dieťa moje, hrozne ťažké skutky sa dejú vo svete a svätý láskavý Boh pozerá na toto všetko, čo je medzi ľudstvom. Božia svätosť pozná ľudské srdcia a tiež koná podľa nich.

Dieťa moje, počúvaj slová Pánove a dobre si ich zapíš!

 

Ja, váš Boh, ktorý sa skláňam k vašej úbohosti, lebo ste odovzdali svoju vôľu a bytie diablovi sveta a podsvetia. Vaše srdcia sú cestou démonov, ktorý zvádzajú vaše duše do zatratenia a ešte konáte skrze nich zlo pre moje deti, ktoré chcú žiť pre moju slávu. Preto vám všetkým hovorím, tým, čo konajú zlo a pohoršenie, že príde môj hnev na vás všetkých.

Ja som tvoj Boh, ktorý je tvojím Pánom, som tvojím Životom i Koncom, som tvojím Pánom i Otcom, som tvojím Obhajcom i Sudcom, Ja som Ja, som Boh, ktorý začína konať pre slávu Syna, ktorý bol umučený a pochovaný, ale Ja som ho tretieho dňa vzkriesil podľa prorokov. Prichádza tento môj Syn, aby súdil končiny zeme; nech sa tak stane. Moja pravica je položená na zem, ktorá bude musieť pykať za svoje ťažké hriechy. Krv a slzy, toto je zem, ktorá volá; toto je zem, ktorá je presiaknutá nevinnou krvou; toto je tá zem, ktorá je presiaknutá potom tých, čo otrocky pracujú a za malú plácu; toto je zem, ktorá vydá slzy matiek, ktoré slzili nad svojimi synmi a dcérami, mužmi, ktorí zomierali v bojoch krvavých; toto je svet, kde krv volá po mojej odplate tých mojich verných a detí, ktoré boli a sú zabíjané i v tomto čase.

Veru, beda svetu, veru beda za hriešnosť, ktorá sa valí svetom, za nevšímavosť, za nelásku, za tvrdosť srdca a svedomia, za domýšľavosť, za rúhačstvo, za ponižovanie, za opovrhovanie, za krv neviniatok, za smilstvo, za neveru, za vraždy, utrpenie, za bezbožnosť, za bezcudnosť, za chamtivosť, za lakomosť a iné, iné, iné hriechy srdca a myšlienok. Ja som vás Boh, ktorý spúšťa svojich anjelov môjho veľkého a milostivého, svätého, spravodlivého rozhodnutia, aby človek spoznal moju prítomnosť a blízkosť, že len jeden je tvoj Boh.

Dieťa moje zlaté, toto sú slová Boha svätého. Dieťa moje, človek by sa mal zmeniť a kajať sa v bázni pred Božou spravodlivosťou. Bojte sa dňa, keď príde čas zúčtovania. Ten čas je blízko, veľmi blízko. Moje deti sveta ma nepočúvajú, len málo je tých, čo tak konajú a žijú podľa mojich slov. Veru tak je ako hovorí môj drahý Syn Ježiš Kristus: „Prídem nečakane a moja spravodlivosť bude veľká!“

Preto vás volám, moje deti, konajte pokánie, konajte pokánie, prosím, konajte pokánie, lebo diabol bude mať hojnú úrodu!!!

 

 

Dieťa moje, toto sú moje i Božie slová, ďakujeme, že si nás vypočul. Žehnám ťa v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Tvoja Matka lásky.

   
’09

Svet je blízko pekelného ohňa

23. Február 2009

Môj drahý syn, volám ťa, volám ťa k písaniu mojich slov. Volám všetkých, čo milujú môjho drahého Syna Ježiša Krista, aby prijali moje slová lásky. Ja, vaša Matka lásky, sa ozývam skrze môjho syna, aby som vás varovala pred potupou vášho ducha, a tak vás mohla varovať pred satanovou mocou, ktorá vás všetkých obklopuje. Syn môj, čas ktorý žiješ, je časom zlých duchov, ktorí zvádzajú tisíce a tisíce duší do zatratenia. Dieťa moje, prosím ťa, hovor o mojom bolestnom rozpoložení za duše, ktoré smerujú do zatratenia. Preto ešte raz mi dal silu – tú, ktorú ti dávam od môjho Syna Ježiša Krista, tebe môj syn a dieťa moje, aby diabol menom Arhušim hovoril to, čo sa má stať s dušami, ktoré sú blízko pekla, lebo svet je blízko ohňa pekelného.

 

Syn môj, modli sa túto modlitbu: Ó, môj Bože svätý, dovoľ, prosím, skrze moju svätú Matku lásky to, čo chceš ty dopustiť na svojho služobníka a tvojho syna, priateľa a brata. Amen. Amen. Amen. Amen.“

 

Arhušim: Čo chceš, ty darebák odo mňa! Čo, ty červ, ktorý si vznikol bez lásky!

Brat Jozef:  Čuš, ty bezbožné stvorenie!

 

A: Ja nie som bezbožník, lebo ja poznám Boha, ktorý ma stvoril. Ale ty si bezbožník, lebo mátaš v nepoznaní Boha, veríš niečomu, čo nepoznáš a veríš tomu, čo nevidíš. Ako mi to chceš vysvetliť ?! (smiech)

 

J:  Verím v svojho Pána Boha i keď ho moje srdce nevidí, ale cíti Božiu lásku. Poznám Syna človeka, môjho Spasiteľa a môjho Brata. Verím, že som Boží syn, lebo Boh je môj drahý Otec a darca môjho pozemského života i večného. Ty ma nepokúšaj v mojej viere, lebo Pán je môj Boh a Spasiteľ, je to moja večná Láska, je to môj Brat, ktorý ma neopustí!

 

A: Musím hovoriť skrze tú ženu, ktorá je tvojou Ochrankyňou a Orodovnicou. Ty tiež si hriešny a my poznáme tvoje viny, ale táto žena je silná a všetko vyprosí u toho tam hore. Čo chceš odo mňa, nebudem odpovedať na tvoju otázku!

J:   Hovor to, čo chcem od teba počuť! Prečo je toľko samovrážd?!

 

A:  (smiech) Ty to nevieš, ty Bohu milý a vševediaci, prečo je toľko samovrážd!? (smiech)

 

J:   Hovor, ty klamár!

 

A:  Som ten, čo zvádza duše do tmy, beznádeje. Ja poznám duše ľudské, ktoré sa mi odovzdajú, poznám ich mysle, ktoré sa od Boha, toho tam hore, vzďaľujú. Ten tam hore dáva a porúča, ale nič nerobí (smiech). Ale my konáme, my konáme vo všetkom, čo môžeme. Ja som ten, čo berie nádej a stráca svoj život, som démon, čo vrhá dušu do temnôt aj keď ten, tam hore chce, aby jeho čierna duša žila, moja temnota je silnejšia a mocnejšia. Pýtaš sa ako je to možné?! Lebo modlitba pomoci chýba tej duši. Áno, (smiech) človek sa málo modlí (smiech).

Pýtaš sa, prečo je toľko havárií na cestách a chorôb?! Ja som rád, ja som rád, že toľko krvi a nešťastia je vôkol teba (smiech). To je dobre, to je dobre! Ľudia sú málo verní a neveria v toho, čo vládne tam hore a jeho milosť je zbytočná, lebo každú tretiu milosť zmaríme, ktorá sa vrhá od Boha tam zhora na človeka (smiech) pre nevernosť a malú vieru (smiech).

Som démon, ktorý nenávidí človeka i teba.... musím hovoriť skrze Božiu moc... áno som ten, čo ničí ľudské obydlia a ničí i životy bezbožníkov. Mnohí kresťania sa rúhajú Bohu, tomu tam hore a ja som tak silnejší a mocnejší (smiech).

Musím hovoriť...... keby človek a kresťan sa poklonil pred krížom (prejavy odporu) syčím a zlosť je veľká...... nemôžem hovoriť o kríži! Ale musím!...... Boh, ten tam hore, vypočuje ich nárek a prosbu, lebo kríž, ktorý neznáša celé peklo, je znakom nádeje a svätosti.... musím hovoriť skrze moc tam hore....... Ale človek sa rúha a nám to dobre koná, tisíce ľudí sú v našom područí a naša sila je deň čo deň silnejšia!! (smiech)

Tebe, ty hnida biela, Božou mocou chránená, tebe musím povedať, ty buď Bohu tam hore vďačný, lebo my by sme ťa zničili a roztrhali. Ty si náš nepriateľ, my ťa budeme podrážať a škodiť ti, to si buď istý!

To, čo si s Božou mocou začal, my sme začali tiež konať. Ty sám si klesol duchovne a tvoje súkromie, tvoj život, tvoja rodina, tvoja práca, tvoji priatelia, známi, sa odklonili od teba a sklamali ťa (smiech); to je moja práca! (smiech)

Som démon, ktorý zvádza a ničí; som ten, čo vládne okolo ľudských sŕdc. Teba zvádzam, ale mnoho modlitieb je za teba a si vo veľkom duchovnom obklopení ochrany. Som diabol, ktorý zvádza duše pokrstených a zvádza ich úspešne. Darí sa mi získavať duše pokrstených (smiech) pre plytkosť viery v nich! (smiech)

Beda, hovorí ten, čo sedí hore, beda tým, čo majú chrániť moje ovečky! Beda všetkým, čo len jednu ovcu stratili a nešli ju hľadať (smiech) a oni nešli a strácajú stovky ovečiek!! Beda, áno, veru beda im (smiech), ich pýcha a hrdosť a vedomosť, že sú tí, čo sú vyvolení a študovaní. Zaoberajú sa vedomosťami a štúdiom biblie a Písma; čím študovanejší, tým chladnejšie je ich srdce; čím múdrejší, tým hlboko zaostalí za umom ľudským. Toto je naša úloha, toto je náš cieľ! Mnohí kňazi študujú a mnohí biskupi starosti majú o pozemské statky; to je pre nás, tu dole, výhrou! (smiech)

Čo odo mňa ešte chceš, ty biely červ v mojom oku?!

J:  Čo bude s týmto svetom, ale hovor pravdu skrze Matku lásky, Pannu Máriu, hovor!

 

A:  Ty červ, nenávidím ťa! Boh ti dáva, ten tam hore, veľké milosti.

Svet je svetom techniky a ľudských výmyslov. Veľa výmyslov a vynálezov je odo mňa, a tak človeku škodia. Zakrátko človek sa dostane do chaosu a tmy, ktorá bude tmou našou. Táto tma bude hostinou pre nás, z pekla, budeme sa hostiť na dušiach ľudských, ktoré zahynú v túto dobu pre svoje hriechy ťažké! (smiech)

Hovorím ti, že peklo bude mať veľký počet duší, veľkú úrodu duší a to je dobre, to je dobre! (smiech) Mnohí sú šetrní a držia svoje bohatstvo pod svojou ochranou, ale zbytočná je ich námaha, zbytočná ich špora, lebo ten, čo vyšiel z nás, ten sa postará o všetko, aby človek bol závislý na našom rozhodovaní. Všetci tí, čo zostanú pod ťarchou peňazí a účtov, budú ešte viac zaslepení, a tak podľahnú nám, to je naša úloha a cieľ! (smiech)

 

J:   Čo sa smeješ!

 

A: Preto sa smejem, lebo to chcem! Som ten, čo je démon zvádzania a mne sa to darí vo    veľkom (smiech). Človeku, ktorý sa modlí a nie je odovzdaný tomu tam hore a slovu, čo hovoril ten, čo bol pribitý na kríži, je zbytočné jeho úsilie, je zbytočné jeho hovorenie, aký som a aký budem, lebo zostane taký, aký je! (smiech) Som démon, ktorý vás zvádza a končí mnoho duší v pekelnom objatí! (smiech)

Ty červ biely, ktorý si nám len na ťarchu a škodíš nám. Si ten biely červ, ktorého potrebujeme zašľapnúť a zničiť, ty hnida, ktorá nás trápi, ty duch, ktorý nás ožiaruje svetlom pokory. My ťa budeme ničiť a škodiť, ale tá, čo nám prikazuje hovoriť, tá ťa ochraňuje i s tým, čo sa nezmyselne obetoval za človeka. Preto je naše kráľovstvo pekla oslabené. Peklo je diera a priepasť hrozná. I my, čo sme súčasťou pekla, sa hrozíme tohto miesta.

Človek, ktorý žije a hreší, slobodne sa dopúšťa hriechu a straty Božieho svetla, ktoré chráni dušu pred našou mocou. Toto svetlo je svetlom toho, čo sa obetoval za spásu. Och, akú bolesť pociťujem pri tomto slove! Keď človek stratí túto milosť svetla, naša moc nastupuje a naša tma opantá človeka a zvádza do priepasti pekelnej. Tisíce, tisíce duší sú zviazané touto tmou a táto tma ich ťahá do priepasti (smiech).

Modlitba, modlitba je pre nás veľmi nebezpečná.....musím hovoriť......modlitba ruženca – táto modlitba je veľmi silná a zaháňa nás do pekiel. Ale my máme pre toto už vynález, ty červ to poznáš, lebo ti to bolo oznámené. Ale to tak ľahko nebude možné zničiť a zakázať, lebo my máme silu a moc. Stovky kňazov a biskupov sú nápomocní týmto zväzkom a spoločenstvám, kde ruženec sa odmieta modliť (smiech). Toto je naša úloha. Ty červ, ty to poznáš, ty to poznáš, nenávidíme ťa.

J: Hovor!

 

A:  Áno, ruženec, je naša veľká záťaž a modlitba vo viacerých spolkoch nám koná bolesť a ničí naše plány. Čím menej o ruženci budú vedieť mladí, tým lepšie pre nás, tu dole. Musíme bojovať proti modlitbe ruženca viac a viac. Začína sa nám dariť, to je veľmi, veľmi dobre! Čistota srdca človeka, to je pre démona prehra, a preto pracuje na tom, aby zničil v človekovi čistotu ducha démonickou škvrnou – hriechom.

 

 

Drahý môj syn, ďakujem ti, že si vytrval a prijal moje slová a tie, ktoré z moci Boha svätého musel hovoriť démon a démoni. Toto dovoľujem rozšíriť i k mojim deťom, touto cestou pozdravujem všetkých, čo ma milujú. Som s vami v tejto ťažkej skúšobnej a očistnej dobe. Buďte silní a čistého srdca. Som s vami. Amen.

   
’09

Všetci ľudia uzrú znamenie kríža a znamenie Syna človeka

25. Január 2009

Píš môj malý syn, prišla som k tebe, aby som ti oznámila posolstvo o Božej spravodlivosti a lásky. Ďakujem ti, že si prijal moje volanie.

Syn môj, som tvoja Matka lásky, bdiem nad tebou, modlím sa za teba a vyprosujem pre teba potrebné milosti spásy. Dieťa moje, sľúbila som ti, že budem sa ti prihovárať každé dva mesiace, ale moja úloha, ktorú mi dal môj drahý Svätý Syn Ježiš Kristus, je potrebná, a preto sa ti prihováram častejšie ako som už ti oznámila.

Spasiteľ sveta mi oznámil čas, ktorý je už tu; tento čas bude vo svete posledným, ale aj prvým dňom. Dieťa moje, oznamuj, že Pán prichádza v sláve Božej, môj Syn je už na ceste, aby zaujal miesto všeobecného Kráľa kráľov. Ešte prv než toto príde, začne čas premeny človeka. Každý jednotlivec spozná svoju biedu ducha, ale i tela. Všetci ľudia uzrú znamenie kríža a znamenie Syna človeka. Hovor, syn môj, že čas utrpenia a očisty ohňom je nad vami. Žite preto s Pánom Bohom svätým v priateľstve a tiež so svojimi blížnymi. Nepite alkohol a nezabávajte sa, nezaťažujte sa zbytočnosťami, ale sa spojte so svojím Nebeským Otcom a Spasiteľom sveta, kajajte sa zo svojich hriechov a počúvajte hlas svojho Boha Trojjediného.

Drahý môj syn, ja som Matka lásky, som veľmi, veľmi smutná z človeka sveta ako málo si váži Večnú lásku a svoje budúce žitie s ňou. Odmieta Boha Svätého a uráža jeho svätosť, vysmievajú sa z Božích zákonov, a tak vrhajú tieň Božej spravodlivosti. Veru, dieťa moje, človek je veľmi trúfalý a hriešny. Veľmi, veľmi sa rúhajú svätému Bohu a diabol, ten je spokojný so svojou prácou, ktorú koná v srdci človeka.

Nebeský Pán a Boh svätý je veľmi znepokojený so stavom ľudských duší. Dieťa moje, zo sveta odchádzajú milióny duší do zatratenia. Počúvaj, čo hovorím, dieťa moje – milióny duší a Svätá Cirkev mlčí. Prečo mlčí o tomto úbohom ľudskom stave hriechu, prečo nehovoria o nebezpečenstve hriechu moji kňazi, prečo zamlčujú pravdu o pekle?!

Som zarmútená nad stavom, v ktorom sa nachádzajú úbohé duše kňazov. Áno som smutná, že mnohí moji kňazi viac času plytvajú na štúdiách a svetských záujmoch akoby sa starali o svätosť ich duše, a tak sa viac priblížili k svojmu Bohu a Spasiteľovi. Svätá Cirkev je ako v hustej hmle, ktorá vystupuje do neba, ale vždy sa vracia na zem. Táto hmla vychádza zo sŕdc tých kňazov, biskupov ako i rehoľníkov, ktorí nežijú naplno pre svoje poslanie, ale žijú viac pre pohodlie svetské a dokonca i poškvrnené srdcia nečistotou smilstva a chamtivosti. Beda a ešte raz beda im! Modlite sa za týchto kňazov, ktorí pribíjajú Svätú Cirkev na kríž. Modlite sa za kňazov a rehoľníkov. Sľubovali chudobu a žijú v pohodlí, sľubovali oddanosť a žijú oddaní svetu, sľubovali poslušnosť Svätej Cirkvi a poslúchajú svet, ktorý je svetom hriechu. Toto sú rehoľníci a rehoľnice, kde sa vytratila z ich sŕdc láska, úcta, oddanosť, trpezlivosť, pokora, modlitba, ochota, ale do ich sŕdc vstúpila pýcha, ktorá je tou chorobou i u všetkých mojich zasvätených. Pýcha vládne v celom svete, len málo jednotlivcov sa uchránilo od pýchy. Som veľmi smutná, že tak málo lásky vládne v srdciach mojich zasvätených detí. Odmietajú všetko, čo je odo mňa a všetko hodia do ohňa, čo nie je schválené Svätou Cirkvou. Och, nerozumní, či prví učeníci, ktorí písali Božie slovo, mali schválenie Svätou Cirkvou?! Sami spoznajú svoj omyl. Tak, dieťa moje, preto Pán rozhodol tak, ako rozhodol.

 

Drahý môj syn, teraz ťa prepúšťam v pokoji a ďakujem ti za tvoju výdrž. Som s tebou, žehnám teba i celú tvoju rodinu. Tvoja Matka lásky.

   

Stránka 22 z 30

 Začiatok  Dozadu  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Dopredu  Koniec 

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: