’10

Láska, láska. láska, pokora, pokora, pokora – toto je kľúč do neba.

26. Január 2010

Buď pozdravený, brat môj, priateľ, syn, pristupujeme spolu, s mojou svätou Matkou k tvojmu srdcu, aby sme sa ho dotkli.

Ja, tvoj brat a tvoja nežná Matka lásky ti chceme povedať slová, ktoré ťa majú priviesť k pokoju srdca a pravde. Dieťa moje, ja, tvoja Matka lásky ťa pozdravujem a ďakujem Pánu Bohu svätému, že mi doprial, aby som mohla prísť k tebe i s mojím drahým Synčekom, ktorého držím na rukách a pritláčam si ho k môjmu Srdcu. Teraz som tu s ním, on sa ti ozval tak, ako sa ti ozýva: brat, priateľ, syn - toto sú veľmi významné oslovenia pre moje deti a teba, syn môj.

 

Ja, tvoj Bratríček a Svätý, Svätý, Svätý, Duchom ožiarený, Ja, tvoj malý Ježiš a Bratríček, ťa objímam a bozkávam. Ja som tvoj Bratríček, som teraz na rukách mojej nežnej Mamičky, ktorá ma pritláča k svojmu nežnému Srdiečku. I ty prijmi toto nežné Srdiečko lásky, ktoré ťa miluje, nosí ťa v ňom a prosí za teba u môjho svätého Otca v nebi. Neboj sa, všetko dostaneš, čo budeš potrebovať.

Prosíme ťa, bratríček môj, Ja, tvoj maličký Ježiš; som štvorročný a volám k tebe, prijmi všetko, čo pocítiš vo svojom srdci. To sú dary od Ducha Svätého. Bratríček môj, moje malé rúčky sa dotýkajú tvojho srdiečka a hladia teba, tvoju dušu, ktorá je v nepokoji a túžiaca po dotyku mojej lásky.

Pozdravujem ťa, bratríček, Ja, tvoj maličký Ježiš a objímam ťa, milujem ťa. Buď silný a odvážny. Miluj všetkých, čo stretneš, pamätaj na slová, čo som vyriekol: láska, láska. láska, pokora, pokora, pokora – toto je kľúč do neba. Terajší kresťania zabúdajú na pokoru a lásku! Mnohí moji služobníci mojej svätej Cirkvi zabúdajú na pokoru a lásku. Moje zasvätené dcéry a synovia – rehoľníci zabúdajú na pokoru a lásku.

 

Bez lásky a pokory je vaša viera mŕtva!

Bez lásky a skutkov milosrdenstva je vaša viera bez života!

Bez lásky a úcty je vaša viera slepá!

Bez lásky a svätosti vám viera nie je nič platná!

 

Len láska – pokora – úcta – svätosť – milosrdenstvo skutkov – toto je pre Cirkev veľmi potrebné, veľmi potrebné.

 

Bratríček môj, poslušnosť a odovzdanosť sa vytráca z radov mojich služobníkov svätej Cirkvi. Poslušnosť – každý kňaz je povinný byť poslušný svojim nadriadeným biskupom a hlave katolíckej Cirkvi – pápežovi. Toto je Cirkev – toto je Cirkev svätá. Každý kresťan, ktorý miluje svätú Cirkev, nech je poslušný svojim biskupom a hlave svätej Cirkvi katolíckej. Bez pokory a poslušnosti upadá svätosť. Namiesto pokory a poslušnosti nastupuje pýcha a zlý duch ovláda myslenie tých, čo sú odovzdaní pre pýchu.

Bratríček môj, Ja, malý Ježiš, som smutný, keď vo svätej Cirkvi tak málo lásky žiari do okolitého sveta, tak málo svätosti je v srdciach môjho ľudu. Mnohí zavrhli katolícku svätú Cirkev a nezaujímajú sa o matku Cirkev. Veľa z vás, pokrstených, šomre a nadáva na duchovenstvo a odsudzujete sa - sami seba. Ja vám hovorím, modlite sa za svojich kňazov, za ich svätosť a silu, aby sa stavali proti útoku diabla. Hovorím vám, nemáte právo zle hovoriť a odsudzovať svojich kňazov, lebo sami ste už odsúdení. Nikto z vás nemá právo, aby ste ich nenávideli a odvrhovali ste ich.

 

Sú to moji služobníci, ktorých som pomazal skrze biskupa.

Ja som im dal moc, aby skrze svätú Cirkev vám bolo odpustené.

Ja som im dal svojho Ducha, aby hlásali moje Meno.

Ja som ich povýšil na stolec kňazstva, ktorý im zostáva až naveky.

Vy všetci, čo hovoríte zle o svojich kňazov, pristúpte do spovedníc a ľutujte svoju vinu, potom vám odpustím. Pozor si dávajte, čo vaše ústa vypovedia voči duchovnému vodcovi svätej Cirkvi. Milujte, milujte svojich kňazov a veľmi sa spoločne modlite za nich, za jednotu svätej Cirkvi. Milujte moju svätú Cirkev – pravú svätú katolícku Cirkev.

Ja, váš Boh, vám hovorím, beda tomu, čo pohoršenie koná a v neposlušnosti kráča. Ešte raz beda, keď zvádza tých, čo by ostať mali a stiahnu ich na cestu nepravú!

 

Som však veľmi znepokojení ako málo pravdy hovoria moji verní; ako málo svetla z ich sŕdc vychádza; ako málo lásky majú a srdce si zatvrdzujú a po svetských vymoženostiach túžia. Ako málo modlitby úprimnej vychádza z ich sŕdc a čas svoj, pre svätosť, strácajú pri počítačoch a televízii a iných zábavách. Ako málo pokory a úcty, poslušnosti, nosia vo svojich srdciach a otvárajú sa svetskej pýche, ktorá ich klame a zvádza do temnosti srdca. Och, ako málo znalosti o mne majú i keď študovaní sú a času veľa obetovali pre svoje učenie, aby titul dostali a múdri boli, ale ich srdcia oklamané sú a svetom otupené zostali.

Toto je moje dedičstvo – Eucharistia, ktorá je najsvätejšia, lebo nebo je prítomné a moji svätí zostupujú so zástupom anjelov a všetko posvätené je skrze Ducha Svätého. Znevažujú moje Telo a vo veľkom znesvätené je. Pozor – hovorím vám, za tento veľký hriech budete veľmi prísno súdení a odsúdení. Prečo moji vyvolení; nie však všetci, ale dosť ich veru je; klamú a zle vyučujú pravdu o mojej láske a mojej spravodlivosti. Hovoríte o mne: „Boh je veľká láska, Boh nemôže trestať, lebo Boh miluje.“ Áno, Ja som nekonečná Láska, ktorá sa rozdáva. Moja láska je svätá a čistá, Ja som Láska, Ja som Milosrdenstvo, ktoré miluje žiarou svetla Ducha Svätého. Nikto nepochopí moju lásku, ktorá je vo mne i vo vás, ktorí ma milujú, ale tiež som Spravodlivosť – na to, moji služobníci, nezabúdajte. Či v starom Zákone vám nehovorím o mojom hneve a mojej spravodlivosti?! Nepotláčajte moju svätú spravodlivosť do úzadia, lebo sami spoznáte moju spravodlivosť, ktorá obklopuje svet za svoju veľkú hriešnosť, ktorá je veľká a svätí volajú o odplatu za tých, čo sú usmrtení a tisíce duší kráčajú do zatratenia. Sám človek sa odsúdil a privoláva moju spravodlivosť. Za vaše nepravdovravenie a zlé učenie, nehlásanie o pekle a iné nepravdy, čo vaše ústa vyslovia, budete sa mi zodpovedať pred mojou Svätosťou. Hovorím vám to tým, čo tak konajú. Veľmi budete trpieť v očistci za svoju nepravdu a klamstvo a iné priestupky a viny.

 

Bratríček môj, Ja sa odmlčím a moja svätá Mamička povie ešte pre tvoje srdiečko. Buď požehnaný, milujem ťa, tvoj maličký Ježiš a Bratríček. Amen.

 

Dieťa moje, som smutná, keď môj svätý Syn a Boh je smutný Duchom. Svet je veľmi, veľmi zlý. I tvoj malý národ kráča zlou cestou. V tvojom národe vládne duchovný nepokoj, pýcha, nevraživosť, nenávisť, ohováranie, neláska, vraždy a iné ťažké hriechy. Pán povedal i o svätej Cirkvi i o poslednom čase. Na konci časov vstúpi môj nepriateľ do mojej Cirkvi, buďte ostražití a veľa sa modlite, veľa sa modlite. Veru, Pán mi povedal: „Človek hreší a svoju rozpustilosť neovláda. Dnešný svet sa môže prirovnať k Sodome a Gomore. A môžem povedať - i horší je dnešný svet ako bola Sodoma a Gomora. Človek preto bude skúšaný veľkými trestami a bude kvíliť od hrôzy a strachu, bolesti, ale i tak bude sa rúhať svojmu Hospodinovi.“

Dieťa moje, svet je vo veľkom nebezpečenstve. Za krátku dobu človek spozná toho, čo si bude hovoriť Spasiteľ sveta a to bude vrchol zla. Príde teror a beznádej. Všetko bude nikoho a všetko bude toho, čo je zlo. Človek bude neslobodný i keď bude zdanlivo slobodný. Človek bude otrokom i keď sa bude cítiť slobodný. Človek bude ovládaný tým, čo bude veľké zlo. Sám človek sa mu klaňať bude a Boha svojho zavrhne a dupať po kríži bude. Napokon príde ten, čo je oslávený svojím Otcom na nebi a zmocní sa toho, čo je veľké zlo i tých, čo sa mu klaňali a po kríži dupali; budú hodení do priepasti pekelnej. Toto je doba, ktorá je blízko, veľmi blízko. Ani si to neviete predstaviť. Preto sa na pozore majte a proste Boha svojho o pomoc.

Ja som ti, dieťa moje, oznámila to, čo som ti mala oznámiť. Buď mojím milým synom a miluj môjho drahého Syna Ježiša, ktorý ťa veľmi, veľmi miluje. Dieťa moje, ďakujem ti za tvoju trpezlivosť a čas, ktorý si nám daroval. Amen.

 

Mária – Anna, Matka lásky.

 
’10

Na svet prídu veľké pohromy, zemetrasenia, aké svet ešte nezažil.

12. Január 2010

Môj drahý syn, volám ťa, volám ťa, ja tvoja Matka z nebies. Dieťa moje, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Prihováram sa k tvojmu srdcu, aby som ťa povzbudila a darovala ti moje slová lásky.

Dieťa moje, prosím, nebuď ustarostený zo svojej budúcnosti. Ty predsa veľa poznáš, čo príde a ako svet bude vyzerať za krátky čas. Ty sám poznáš, čo bude s tebou. Preto, dieťa moje zlaté, neobávaj sa o budúcnosť a nestrachuj sa o svojich blízkych a priateľov. Ty, dieťa, konaj tak, ako ti bolo oznámené.

Dieťa moje, nech tvoje srdiečko túži po spojitosti svojho Boha a môjho Syna Ježiša  Krista, tam nájdeš pokoj a silu, tam je tvoja nádej. Miluj svojho Boha a Spasiteľa sveta, miluj Boha svojho celou svojou bytosťou, celou svojou silou, miluj svojho Otca neba, ktorý ťa miluje a volá ťa, aby si konal tak, ako ti už bolo oznámené. Dieťa moje, nesmieš uľaviť v modlitbe a vo svätosti, ale buď už pripravený na príchod svätého Trojjediného Boha vášho, ktorý mnohým zmení srdce a spáli to, čo každý človek vlastní vo svojom srdci: zlé túžby a hriešnosť – toto vám Pán odoberie, aby ste žili blízko svätého Pána Boha. Ten čas je blízučko, veľmi, veľmi blízučko.

Dieťa moje, ty i ostatní, chráňte sa hriechu a obžerstva, opilstva a veľkých zábav, ale sa obráťte ku krížu a odovzdajte svoje srdce svojmu svätému Pánu Bohu, aby ste neboli prekvapení jeho zásahom Ducha – ohňa lásky. Tento Boží Duch – Duch ohňa lásky, prežiari každé ľudské srdce, svedomie a duch človeka bude otvorený tomuto ohňu lásky, ktoré každého prežiari svojou mocou a spravodlivosťou.

Dieťa moje, čim viac budeš odovzdaný a tvoj duch bude žiť v spojení so svätým Pánom Bohom, tým bude menšia duševná bolesť svedomia. Dieťa moje, dobrotivý Pán dáva poslednú nádej a záchranu pre človeka, aby prijal, že iba jeden je Boh a jeho Svätosť je nekonečná, iba skrze čistú lásku môže človek dosiahnuť pokoj a šťastie.

Pán mi povedal: „Povedz môjmu synovi a priateľovi, bratovi, že zakrátko moja spravodlivosť ducha príde. Nech koná tak, ako som mu oznámil. Moja návšteva je už tu a moja pravica bude konať spravodlivo. Nech je pripravený svojím srdcom, aby žil v čistote, v láske k ľuďom, v modlitbe a prijal moje Eucharistické Telo. Toto bude pre môjho syna i ostatných pomoc a ospravedlnenie pred mojou návštevou a napokon spravodlivosťou.“

 

Toto mi povedal môj i tvoj Boh – Láska. Iba láska srdca a pokora človeka privádzajú bližšie k svojmu Pánu Bohu. Iba odpustenie a milosrdenstvo, tiež skutky lásky vás povyšujú vyššie k Pánu Bohu.

Dieťa moje, my tu hore, v nebesiach, sme veľmi, veľmi smutní duchom svojej lásky nad veľkou hriešnosťou ľudstva, veľkou hriešnosťou. Človek je zlý a nemilosrdný, prikláňa sa k násiliu a pýche. Človek nerešpektuje zákony Božie, ale ani svetské. Vo svete nastupuje silná moc satana!

Dieťa moje i v duchovenstve je nečistota, neláska, osočovanie. Z mojich kňazov sa stráca svätosť, pokora, láska, malá viera ku Eucharistii a skôr nedôvera. Ja som to už oznámila, že vo svätej Cirkvi bude prevládať neláska a znesvätenie Eucharistie. Mnohí kňazi, biskupi, kardináli, smerujú do zatratenia a mnohí sú už zatratení. Och, aká skaza je už vo svete a v svätej Cirkvi, ktorá mala kvitnúť a žiariť svetlom Božím.

Veľa sa musíte modliť za kňazov a celú Cirkev. Cirkev musí prejsť kúpeľom ohňa a krvou mučeníckou musí byť skropená, aby sa obrodila a prijala veniec svätosti. Mnohí zomierajú a vycedili krv za Cirkev, to bude na slávu Boha svätého, Boha večného, Boha mocného, Boha lásky plného, žiariaceho žiarou ohňa – svetla.

Na svet prídu veľké pohromy, zemetrasenia, aké svet ešte nezažil. Sopky, ktoré tisíce rokov držané v pokoji boli, obnovia svoju mocnú a strašnú silu. Zem zaplaví more, oheň bude padať z neba a všetko spáli. More bude hučať veľkou silou a vlny budú veľké a zničia všetko, čo im bude stáť v ceste. Na inom mieste sveta, národ povstane proti inému národu, lebo démoni temna zatemnia myseľ štátnikov tých národov a do boja vstúpia. Mnohé národy zmiznú z povrchu zeme, lebo vzdialené od svätého Pána boli a hriech tak veľký konali. Tak ako už ti bolo oznámené i tvoj malá národ bude skúšaný, a tak i preosiaty. Nastal čas, aby každý, kto verí a miluje Pána Boha svojho, kľakol si pred tvár Pána Boha svätého a pred kríž a kajal sa zo svojich hriechov a všetko oľutoval. Nech sú vaše srdcia otvorené pre pokoj a lásku; nesmiete byť k sebe zlí, lebo tak zlo dostáva moc škodiť vám. Milujte sa navzájom, pristupujte do spovedníc a ľutujte všetko, čoho ste sa dopustili. Navzájom si odpustite, brat – sestra, otec – syn či dcéra, matka – syn či dcéra. Odpustite si navzájom a majte sa v úcte. Nezáviďte si, neohovárajte sa, neosočujte, ale v láske sa majte.

Dieťa moje, toto príde a celá zem bude akoby v kŕčoch, ale ešte nebude koniec. Veľa ľudí pomrie a čas – smrť, bude hojnú úrodu mať. Toto som povedala, toto je skutočnosť, ktorá je už nad vami. Ale to, čo príde po pozemských udalostiach, nie je nič oproti tomu, čo príde od Pána Boha svätého, aby očistil zem. To bude veľmi, veľmi strašné až hrôzostrašné. Bojte sa vy, čo konáte zlo a hriech je vám radosťou.; bojte sa všetci obyvatelia zeme, čo Boha svojho odmietate, lebo prišiel čas vašej záhuby. Sami ste sa odsúdili, a tak večnú smrť ste prijali. Bude mnoho kvílenia a plaču, bude veľa krvi a strádania na človeka dopusteného, lebo zradil večnú Lásku, ktorá mu darovala život a tiež spásu.

 

Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky. Amen.

 

 

Dieťa moje, milujem ťa a som s tebou, buď čistého srdca a mysle, miluj svojho Boha a Spasiteľa celou svojou dušou. Žehnám ťa. Amen. Tvoja Mária – Anna, Matka lásky.

   
’09

Bez lásky sa svet zničí a moja spravodlivosť nastúpi, aby súdila a odsúdila hriech

25. December 2009

Ja, tvoj Boh a Pán neba i zeme, prichádzam k tvojmu srdcu. Ďakujem ti, dieťa moje, že si prijal moje volanie, ďakujem ti, brat môj, že si prijal môjho Ducha pravdy. Brat môj, teraz sa sústreď na moje slová, ktoré ti chcem darovať pre človeka sveta.

 

Prihováram sa k vám, moji drahí, aby som vám oznámil správu z neba. Pred dvetisíc rokmi sa vám v Dávidovom meste narodil Vykupiteľ a Kráľ Ježiš Kristus. Radujte sa, radujte sa, lebo láska z neba zostúpila, aby  vás zachránila; svetlo, ktoré osvieti hriešnikov sveta a cesta, ktorá vedie do Božieho kráľovstva. Aleluja, aleluja, aleluja, chváľte moje Meno, Meno sväté, Meno vznešené. Môj Duch vznáša sa nad vami a moja láska sa vám ponúka. Nech každý z vás otvorí srdce a prijme moju lásku a svetlo do srdca, aby ste kráčali do večného Betlehema, za svojím Kristom Kráľom tak, ako pastieri v noci a traja mudrci z Východu. Sláva Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom dobrej vôle a celej zemi. Ja som váš Spasiteľ, ktorý prišiel na tento svet, aby som svetu daroval svetlo lásky, nádeje a spásu. Moja láska je veľká, tak veľká, že nikto na zemi i vo večnosti nemôže pochopiť moju lásku.

Prišiel som v noci, chladnej a tiež mrazivej, na tento svet. Moja drahá Mamička ma prijala s láskou, ktorá ma hriala, lebo z jej Srdiečka vyžarovalo teplo lásky. Jozef ma zavinul do plienok a do kožušín z oviec, ktoré mali už pripravené a položil ma do jaslí, do sena a slamy. V tej chvíli zachveli sa mocnosti pekla a celé nebo jasalo a chválilo svätého Pána Boha, že prišlo vykúpenie ľudstva na zem, tak dlho očakávané. Ja som prišiel na túto zem, aby som spasil každú dušu, ktorá prijme moje Meno a bude čistého srdca, dobrej vôle a svedomia. Ja som Svetlo na osvietenie pohanov, Ja som Spasiteľ a Boh, Ja som Pravda, ktorú som priniesol na túto zem. Každý, kto kráča mojou cestou a prijme môj kríž a hlása moju pravdu, toho odmením svojou prítomnosťou a predstavím ho môjmu svätému Otcovi. Moja láska je veľká a každého obklopuje. Mnohí moju lásku prijímajú, ale mnohí ju zavrhujú. Vianoce, ktoré prežívajú tí, čo odmietajú moju lásku, sú tí, čo žijú len pre svoje potešenie tela a žalúdok, ale duša je v tme a zúfalo je schúlená a trpí smútkom a túžbou po mne, svojom Bohu. Veru, veru, hovorím vám, títo budú odmenení svojou pýchou a neláskou.

Vy, moji verní, prijali ste ma do svojich sŕdc a slávite spomienku na moje narodenie s láskou a úctou. Ďakujem vám, moji drahí, lebo práve vaša láska a úcta, modlitba, ma robia milostivým a milosrdným pre svet. Prosím vás, modlite sa a volajte ma o pomoc, nech moja spravodlivosť je v pokoji, aby z môjho Srdca vyžarovali lúče milosrdenstva pre celý svet. Deti sveta, deti moje, deti môjho Srdca, prijmite moje požehnanie, prijmite môjho Ducha pokoja, lásky, svätosti. Modlite sa, modlite sa za hriešnikov sveta, za pokoj. Prosím vás, moji verní, neuľavujte v modlitbách a skutkoch milosrdenstva, pristupujte k sviatostiam, modlite sa za kňazov a celú Svätú Cirkev. Modlite sa, lebo zlý napáda mojich služobníkov. Veľmi sú napádaní. Láska, láska, láska je vám veľmi potrebná, učte sa láske, čistote, pravdovrave, pokore, skromnosti, práci, poslušnosti, vernosti, svätosti.

Ja, váš Boh, ktorý som vám poslal svojho jednorodeného Syna, aby podlomil moc pekla, vám hovorím, bez lásky k blížnemu a pokory, úcty, svet sa zničí pýchou, a tak sami budete zúfalí a beznádej vás bude prenasledovať. Ľudstvo vo svete stúpa do tmy, a tak zostupuje po ceste do ničoty. Bez obrátenia a lásky ku mne a blížnemu, budete žiť v tme, ktorá vás pohltí. Ale dnes vám zasvietilo svetielko, ktoré osvieti celý svet. Len kráčajte k tomuto svetielku a zapáľte si pochodeň vo vašich srdciach. Toto svetlo vás ožiari, a tak nájdete v tej hustej tme hriechu cestu, ktorá vás vyvedie na cestu spásy a budete šťastní.

Veru, veru, hovorím vám, mnohí, mnohí a mnohé národy kráčajú cestou záhuby. Som smutný, keď to moje oči vidia, aká spúšť sa chystá na svet hriešny. Ja som Boh – Láska, som Boh, ktorá vás miluje, preto vás prosím a vzývam, obráťte vaše srdcia ku mne a Ja vám dám jasný deň, ktorý bude dňom pokoja, čistoty, lásky a porozumenia.

Tak je, moji drahí, človek sa odvracia odo mňa a prijíma nového Boha, ktorý sa volá materializmus, materializmus. Tento materializmus človeka oslepí, srdce zatvrdne, myseľ zatemní, túžba sa zväčší po tomto materiálnom majetku a viac vlastniť alebo niečo z toho, čo mi ponúka tento svet svetiel, hudby hriešnej, správ – klamstiev, elektroniky, ktorá pôsobí na vašu nervovú sústavu, telefóny, ktoré vám zabíjajú mozgové bunky pamäti, pokoja, radosti, pocitov. Tento svet je svetom zlých duchov, ktorí sa hemžia okolo vás a prichádzajú z pekiel každý deň skrze ťažké vaše hriechy. Človek, ktorý túži po materializme zabúda na milosrdnú lásku k blížnemu. Ten, čo chce mať viac a viac, bude vlastniť menej a menej tu, u mňa, v nebesiach. A keď príde chvíľa pravdy po jeho smrti, nezostane mu, na zaplatenie a vyváženie zlých skutkov s dobrými, nič, lebo sa rozplynuli ešte keď bol zdravý a silný a túžil po materiálnom pôžitku sveta a na duchovné zabúdal. Ja som vás upozorňoval, prosil, ale vy sa nemeníte, ale zostávate zo dňa na deň horší a horší. Bez lásky sa svet zničí a moja spravodlivosť nastúpi, aby súdila a odsúdila hriech. Vo vás, ľudia sveta, vládne egoizmus, pýcha, neláska, tvrdosť srdca, faloš a iné veľmi, veľmi ťažké hriechy. Preto vás ponechám osudu zlých démonov, aby dovŕšili svoju úlohu.

Veru, veru, hovorím vám, kríž odstraňujete a pohanské symboly ponechávate. Kríž je však víťazný a svätý symbol. Ten zostane naveky ožiarený mojou mocou. Každý, kto odmieta kríž a hlavne vy, čo ste prijali pečať kríža – znak kríža v krste a vy odmietate kríž, vy budete veľmi prísno súdení, veľmi prísno súdení a odsúdení!

 

Dnes sa obraciam na mojich vyvolených služobníkov mojej svätej Cirkvi.

Ja som váš Pastier, Ja som váš Veľkňaz, ktorý vás volá k väčšej úcte a svätosti. Prijali ste kňazstvo, ktoré vám zostane až naveky. Preto prijmite moje slová, ktoré vám hovorím. Nech vo vašich srdciach nevstúpi pýcha, chráňte sa nečistoty srdca, viac sa ku mne obracajte a kľačte, keď sa zhovárate so mnou, vašim Bohom, ktorý si vás vyvolil. Hlásajte pravdu, iba pravdu, chráňte moje ovečky pred vlkmi sveta a hriechu, viac spovedajte, viac spovedajte a modlite sa za zverené stádo mojich duší, ktoré som vám zveril. Verte v peklo, lebo robíte mi starosť práve tým, že vaše srdcia, ktoré sa viac obracajú na modernizáciu sveta, tak zavrhujete existenciu pekla.

V mnohých mojich služobníkoch vládne pýcha a nečistota srdca, mnohí moji služobníci kráčajú zlou cestou, zlou cestou. Málo sa modlíte, lebo máte iné svetské záujmy. Pozor si dávajte na svätosť, lebo len v každom z dvadsiatich služobníkov mojej Svätej Cirkvi; len u jedného z dvadsiatich je svätosť taká, aká má byť u kňaza svätej Cirkvi katolíckej. Tak, ako hovoria moje deti: kážete o láske, ale lásky sami málo máte; hlásate o pokore, ale sami pokoru nepoznáte; hlásate : „Nepite víno, ale vodu“, ale sami pijete víno. Och, ako málo je vo vašich srdciach lásky a pokory, ako veľa je vás, ktorí žijú plní pýchy v srdciach svojich. Som veľmi, veľmi smutný nad vašimi životmi, ktoré ste mi zasvätili, ale iným smerom mnohí z vás kráčajú. Vaše slová sú: „Veď čo, Pán je nekonečne milosrdný, veď mi odpustí to, čo teraz konám, ako žijem.“ Ó, veru hovorím vám, zle zmýšľajú vaše srdcia, veru zle. Už mnohí takto zmýšľali, ale teraz sú v hlbokom očistci alebo i horšie – zatratení! Opakujem vám, moji drahí, vypuďte pýchu, nežite s pýchou v srdci, ale prijmite pokoru a vstúpte do Srdca môjho a Srdca mojej drahej Matky. Tam je vaša záštita. Milujem vás a dávam vám môjho Ducha poznania a svätosti. Váš Boh a Veľkňaz Ježiš Kristus.

 

Vy, moji drahí verní, prosím vás, modlite sa za mojich služobníkov mojej svätej Cirkvi, obetujte vaše bolesti a strádania za svätých kňazov. Nič vám nebude zabudnuté. Amen.

 

 

Brat môj, ďakujem ti, že si vytrval a prijal moje slová lásky. Brat môj, nebuď maloverný a nedôverčivý, ale sa modli a Ja ti dám silu a odvahu.

   
’09

Európa je na veľmi zlej ceste ...

18. Október 2009

Volám ťa, dieťa moje, ja, tvoja nežná Matka, volám ťa, aby si vypočul moje slová lásky. Dieťa moje, prišla som k tvojmu srdcu, aby som sa ťa dotkla a povedala tieto slová.

Viem, že tvoje srdce túži po dotyku môjho drahého Syna Ježiša, ktorý ťa veľmi miluje. Dieťa moje, budem ti nápomocná k tvojej svätosti, no skôr ako vykročíš na cestu svätosti, musíš veľa obetovať zo svojho srdca, veľa sa musíš modliť a sebazapierať pred slasťou tohto sveta. Pros môjho drahého Syna Ježiša Krista, svojho Boha a Otca tvojej duše, on ťa vypočuje a dá ti to, čo bude pre tvoju svätosť a pokoj potrebné.

 

Dieťa moje, Európa je na veľmi zlej ceste a tvoj národ je Európa. I tento malý národ, ktorý veľmi milujem, bude veľmi skúšaný a preosiaty Božou spravodlivosťou za odvrátenie sa od svojho Pána Boha, neúctu, rúhanie, závisť, nenávisť a iné ťažké hriechy. Tvoj národ pokúša Božiu spravodlivosť a rúha sa voči Pánu Bohu svätému. Och, dieťa moje, moje oči vidia tú spúšť, ktorá sa valí svetom, tú hrôzu a bolesť, výkriky zúfalstva a plač.

Áno, dieťa moje, som veľmi smutná, že Európa je veľmi ďaleko od svätého Pána Boha. Kam kráčaš, národ český?! Kam kráčaš, národ nemecký, rakúsky?! Francúzsko, Francúzsko, ty národ, z ktorého vyšli svätci a oddanosť národa Bohu bola veľká! Kam kráčaš národ španielsky?! Poľsko, ty národ požehnaný a vodcom Svätej Cirkvi darovaný, kam kráčaš?! Či iné národy Európy, odmietate Boha svojho, kríž je pre národy európske nepotrebný a hanblivý. Tak je, dieťa moje, na túto Európu Pán dopustí veľké tresty, ktoré človek národov (antikrist) využije pre svoj prospech a peklo bude nápomocné. Veľa krvi potečie, veľa plaču a sĺz matky vyronia nad svojimi deťmi, lebo smrť bude brať ich životy. Hlad a smäd, páľavu Slnka či Ducha človek bude musieť prekonávať. Financie a trhy padnú na dno, chudobní budú viac chudobní a bohatí viac bohatí, ale ich duša bude chudobná a zúfalstvo im bude dané. Nenávisť a tvrdé srdcia budú ešte viac tvrdé a človek bude nenávidieť človeka. Boha svätého viac budú nenávidieť a zle hovoriť o svätej Cirkvi. Moji synovia a služobníci svätej Cirkvi utláčaní budú a zle o nich hovoriť budú. Svätá Cirkev v nenávisti bude a tí, čo verní jej zostanú, pod tlakom a osočovaním budú.

Veru, dieťa moje, zemetrasenia nastanú na miestach, kde by ich neočakávali, ohne zo zeme vyšľahnú a spália polia, domy i ľudí. I tvoje malé Slovensko bude skúšané veľkými prírodnými trestami, ak sa neobráti k Pánu Bohu svätému. Ja ti to hovorím na príkaz Pána Boha svätého, aby ste žili sväto a uctili si hodnoty, ktoré ste dostali od svojich otcov a matiek. Milujte a uctite si Pána Boha a kríž v úcte majte, nerúhajte sa svätým veciam a svätého Pána Boha neurážajte. Neubližujte si, ale v láske sa majte. Modlite sa a dôverujte Božej láske.

 

 

Nech ťa Pán posilňuje na duchu i na tele. Nech je Pán s tebou. Žehnám ťa v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Tvoja verná milujúca Matka lásky, Matka Ježiša Krista – Spasiteľa sveta. Amen.

   
’09

Hovorím vám, moja návšteva je už tu

26. September 2009

Buď požehnaný, brat môj, priateľ, syn, pristupujem k tebe, aby som ti daroval moje slová pravdy a lásky.

Teraz sa obraciam na človeka sveta. Ja prichádzam ku každému človeku a klopem na dvere jeho srdca, volám a prosím, stojím vonku v nečase. Ale človek bez súcitu a všímavosti ma necháva v chlade, v nečase a v tme vonku stáť.

Ja pristupujem k mladému srdcu a klopem na toto srdce, ale toto srdce je plné túžob, hudby, tanca a hukotu. Toto ma prehlušuje a môj klepot, na dvere tohto srdca, je prehlušený rachotom bubnov a krikom zábav.

Pristupujem i k pracujúcemu človeku a klopem na dvere tohto človeka, ale tiež mi neotvára, lebo je pohrúžený do práce a moje klopanie nepočuje.

Klopem i na dvere bohatých, ale tam sú pred dverami silné múry z kameňa a moje klopanie nepočujú.

Klopem i na tých, čo žijú v chudobe, ale neotvárajú mi, lebo sa boja, že prídu i o to málo, čo majú a odháňajú ma odo dverí.

Tak, môj brat, priateľ, syn, človek v tomto svete prežíva agóniu duše a táto duša je v hlbokom nepokoji a v tme. Mnoho je však ľudí, a to sú moje zlaté deti, čo prijímajú môj hlas do ich sŕdc. Ale to je oproti tým, čo sú vonku v tme, málo.

Veru, hovorím vám, diabol krúži nad vami, aby vás vytrhol z domu žijúcich. Chráňte sa vy, moji pokrstení, silnou vierou vo mňa, vášho Boha a Spasiteľa. Utiekajte sa pod ochranu Matky Boha živého a Matky milosrdenstva – Matky lásky. Moderný človek už nepozná diabla takého, aký skutočne je. Nepozná slovo peklo a peklo je už len pre smiech!!! Ale Ja vám hovorím, že práve teraz má peklo veľký úlovok duší. Peklo žije hrozným vplyvom na duše, ktoré kráčajú doňho, žije veľkou mocou, lebo práve dnešný človek nevedomky mu podáva svoju pravicu a duša je už nasmerovaná do tohto priestoru hrôzy.

 

Veľmi, veľmi som znepokojený mojimi služobníkmi Svätej Cirkvi. Veľmi ma zraňujú a robia mi starosti. Veru, hovorím vám, mnohí kráčate do zatratenia, lebo zrádzate Boha svojho tak, ako Judáš ma zradil v tú noc. Vy však máte všetko, čo vám Cirkev mohla dať, ale mnohí chcú viac a viac. Málo sa modlíte, málo počúvate moje zverené ovečky, nestaráte sa o tých, čo potrebujú vašu pomoc duchovnú, študujete, holdujete a zabávate sa. Vaše oči, čo by ku môjmu krížu majú pozerať, do monitora v počítači hľadia. Iní televízor pozerajú, iní zábavy vyhľadávajú a iné svetské skutky konajú. Veru, veru, hovorím vám, budem vás veľmi, veľmi prísno súdiť za vašu nelásku a neúctu ku kňazskému povolaniu.

 

Tiež sa obraciam na rehoľníctvo. Vy, čo ste mi zasvätili život v chudobe a v láske, žijete v prepychu a bez lásky a pokory. Sami tiež spoznáte svoj omyl a môj rozsudok nad každým, čo tak konal, bude veľmi prísny. Svätosť, láska, pokora, poslušnosť, pomoc núdznym, chudoba, hlásanie pravdy Božej – prečo toto všetko sa vytratilo z rádov rehoľníctva? Preto, lebo vpustili si do sŕdc pýchu a túžbu po pozemskom zdroji. V každom ráde sú počítače – internet, modlitba je slabá; pyšné moje dcéry sú zduté a bez úsmevu, ich oči sklené a zlé. Och, čo všetko je v mojej svätej Cirkvi zlého!

Keď hovorím o mojom príchode, Cirkev by mala jasať a nie tých, ktorým to hovorím, ignorovať, či dokonca ich vyhlásiť za bláznov spoločnosti. Každý, kto pre mňa, Boha vášho slúži, je blázon alebo falošný prorok. A či v mojej svätej Cirkvi nie sú zradcovia z rádu kňazstva?! Áno, sú a ste v nej.

Moji drahí, počúvajte slová, ktoré hovorím prostredníctvom mojich vyvolených. Počúvajte a modlite sa za nich. Neuhášajte ducha tých, čo počúvajú tieto slová, ale podporujte tieto duše v ich svätosti. Diabol je všade tam, kde môj Duch vstupuje, aby zničil všetko, čo robím, ale najviac vstupuje tam, kde hovorím pravdu a tajomstvá pre môj ľud. I tento môj brat, skrze ktorého hovorím tieto slová, je opustený a nemá oporu duchovného vodcu. „Prečo?“ pýtate sa. Preto, lebo je to tak, ako je to v mojej svätej Cirkvi. Nezáujem o tých, čo hovoria pravdu svojho Pána Boha. Sú dokonca v nemilosti a opovrhnutí kňazstvom samým. Tí, čo boli s ním, sú už tu, u mňa v nebeskom kráľovstve a pomáhajú mu odtiaľto. A čo konáte vy, moji služobníci svätej Cirkvi? Prečo nie ste otcom tohto môjho syna a služobníka? Veru tak je, ako hovorím, príde čas a moja Cirkev bude preosiata, veľmi preosiata, aby zostalo len čisté zlato. Prídem a spálim plevy, aby rástlo čisté obilie.

Som smutný nad pohľadom sveta, ktorý nemá súcit, úctu, lásku, pokoru, milotu, pomoc druhým, priateľstvo. Veru, veru, hovorím vám, diablova moc je veľká pre zlé skutky človeka. Tisíce duší sa zatracuje; každý deň je ich v pekle viac a viac. Nepočúvate moje slová, nepočúvate hlas môj; volám vás, volám vás k obráteniu k láske. Netúžte po bohatstve tohto sveta, nestrácajte čas malichernosťami sveta, netúžte po peniazoch a postavení, chráňte sa nečistých slov a zábav. Pozerajte na môj kríž, ktorý je vašou záštitou a kľúčom do neba. Pristupujte k sviatostiam a pokániu, modlite sa ruženec a volajte ma: „Abba – Otče, do tvojich rúk porúčam svoju vôľu, konaj so mnou, čo chceš ty, lebo všetko konáš veľmi dobre.“ Pozerajte na nebo, tam hore je váš príbytok. Len láska vás pozdvihne k môjmu Srdcu, len čisté srdce vás pozdvihne k svojmu Bohu, len skutky milosrdenstva vás prevedú cez bránu milosrdenstva, do večnej slávy.

 

Chráňte sa, moji drahí, útokov zla:

- nebuďte zlí, ale dobrí;

- nehovorte zle o nikom a o ničom; hovorte o každom s láskou, lebo i toho milujem;

- neposudzujte svojho brata; milujte svojho brata;

- chráňte sa lakomstva – dávaj to, čo máš a Ja ti ešte pridám;

- nesmieš nenávidieť svojho blížneho, ale modli sa za neho a dobre mu praj;

- nepozerajte televízor, ale sa modlite;

- neseďte pri počítači celé hodiny, lebo čas pre spásu tvojej duše ti uteká preč;

- nepite alkohol vo veľkom množstve – neopíjajte sa, ale majte čistý rozum, aby vás diabol nepremohol.

 

Tak, ako som oznámil predchodcom – mojím služobníkom, tak i teraz vám hovorím, moja návšteva je už tu, hovorím vám moja návšteva je už tu. Neuvažujte o čase, pre mňa čas tu nie je podstatný. Moja návšteva je už tu. Vy, moji drahí, čo ma milujete, majte otvorené srdcia a očakávajte ma v modlitbách. Prídem ako zlodej a prekvapím tých, čo zrádzajú, zle konajú a vrahov svojich blížnych navštívim; diabla zviažem a tých, čo slúžili mu, budú s ním vrhnutí do pekla horúceho.

 

Každý nech je na ten čas pripravený. Buďte čistého srdca a v láske sa majte, neurážajte sa, ale milujte sa. Toto vám hovorím Ja, váš Boh a Spasiteľ. Amen.

   

Stránka 21 z 30

 Začiatok  Dozadu  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Dopredu  Koniec 

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: