Čas je blízko, konajte pokánie a lásku šírte okolo seba

25. Marec 2010

Buď pozdravený, brat môj, syn, priateľ. Prichádzam k tvojmu srdcu, aby som ti dnes povedal slová pre človeka sveta. Brat môj, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Viem, že si unavený a tvoje telo túži po oddychu, ale tvoja duša je šťastná, že počuje a cíti moje slová a cíti moju Svätosť. Teraz prijmi moje slová pre moje deti sveta.

 

Ja, váš Boh a Spasiteľ, sa k vám prihováram, moje úbohé ľudstvo sveta. Ja, váš Boh, ktorý vás všetkých miluje, dobrých i zlých. Milujem vás, lebo som vás stvoril a oživujem vás a vložil som vás do tohto sveta, aby ste sa rozhodli pre dobro či zlo. Ja som váš Stvoriteľ a s láskou vás vediem vaším životom. Prajem vám všetkým všetko najlepšie, aby ste žili šťastne a v pokoji i v láske. Veď som váš Boh – Otec, ktorý dohliada na vás všetkých. Ale je tu diablova moc, ktorá pohltí všetko, čo človek odo mňa odmieta: všetky moje vzácne milosti a dary mojej lásky – diabol toto všetko znehodnocuje a pre svoj prospech zvádza duše, ktoré patria mne, vášmu Otcovi neba.

Človek je pre dobro a lásku stvorený, človek je pre lásku a svetlo stvorený. Bez lásky a svetla Božieho sa mení na netvora bez lásky, súcitu a úcty.

Ja, váš Boh a Spasiteľ, vám hovorím, moji drahí, bez mojej pomoci a požehnania ste slepé ovce, ktoré sa ženú do priepasti. Ja som váš Pastier; skrze mňa, vášho Spasiteľa sa dostanete k svojmu Bohu – Otcu v nebi. Ja som Nádej, Cesta a Život; kto mňa počúva, ten kráča správnou cestou. Milujem všetky národy, milujem každého človeka, ktorý žije vo svete. Nenávidím hriech, nie však človeka.

 

Pamätajte, čo vám poviem:

 

Každý, kto sa pozrie na svojho blížneho s hnevom a nenávisťou, ten si zaslúži večný oheň.

Každý, kto povie zlé slovo o svojom blížnom, zaslúži si večné zatratenie.

Každý, kto povie: „Ten je zatratený, lebo zle žil“, zaslúži si väzenie večné.

Každý, kto vezme čo len malú vec bez požiadania, zaslúži si ohnivú pec.

Každý, kto ublíži na tele či dokonca na živote alebo na duši, ten si zaslúži dno pekelné až naveky.

 

Ten, čo prichádza k môjmu stolu a hnevá sa na svojho blížneho a bez ľútosti či odpustenia a zmierenia sa so svojím blížnym a prijme moje eucharistické Telo a Krv, zasluhuje si večné zavrhnutie a temnotu až naveky. Veru, hovorím vám, veľa mojich detí tak koná, a tak strácajú moje milosti a zásluhy strácajú, tu, v nebi. Ja vám však hovorím, skôr ako zapadne slnko, zmier sa so svojím blížnym, aby ťa neprekvapilo moje volanie pred súdnu stolicu. Aby si sám bol odsúdený a nebolo ti odpustené, lebo sám si neodpustil svojmu blížnemu a tvoje srdce bolo plné nenávisti a hnevu. Pozor si dávajte na túto neresť vo vašom živote, ktorá je rozšírená.

Beda všetkým, čo nenávisť v srdci nosia a zožiera ich pomsta. Veru, veru, hovorím vám, už státisíce duší padlo do zatratenia za tento hriech!

Ja, váš Boh vás varujem, tých, čo ubližujú slabým a starým bratom a sestrám. Každý, kto ublíži svojim starým sestrám a bratom, akokoľvek svojou bezcitnosťou, bude veľmi prísne súdený a odsúdený.

Ten, čo sa dopustí pohoršovania malých detí, ten sa nemal ani narodiť, lebo v pekle bude na mieste, kde sú vrahovia, smilníci, zlodeji. Ale ten, čo uvrhol detské srdiečko do hriechu a ublížil detskému svedomiu, ten bude hodený do veľkého kotla, plného bolesti a hrôzy. Celú večnosť bude znášať veľké utrpenia, ktoré sa nedajú opísať.

Každý, kto zbohatol na úkor svojich blížnych a ten, čo je bohatý, tak i srdce zatvrdzuje. A ten, čo chudobný zostal, jeho srdce hnevom sa naplní. Toto je hriech toho, čo ochudobnil svojho blížneho a do srdca mu pomohol vložiť hriech nepokoja a závisti. Ten bude naveky pociťovať hnev strašných démonov, ktorí budú mučivo s ním zaobchádzať.

Tí, čo srdce klamstvom naplnené majú a na druhých s láskou nepozerajú, ale sa stránia, aby  deliť sa nemuseli, tí budú ohnivé vrecia znášať do cely, ale nikdy túto celu nenaplnia. Celú večnosť nosiť budú vrecia, ktoré ohňom spravodlivosti Božej naplnené budú.

Ten, čo alkoholizmu prepadol a zničil život svojim blížnym a veľké hriechy konal, keď opojený alkoholom robil a hriech ťažký srdce mu zaťažilo a deň súdu predstúpiť musel, potom ortieľ vynesený nad ním počul a zachvel sa ten či onen alkoholom opojený: „Až naveky kúpať sa ty budeš v ohnivom jazere.“

Každý, čo dychtí po žene či mužovi, a tak koná hriech, ktorý zatemňuje dušu ľudskú a srdce zatvrdzuje, ten príde pred Tvár moju a ortieľ počuť bude: „Každý, čo tak konal, do reťazí ohnivých zviazaný bude a na ohnivú skalu prikovaný bude až naveky.“

Ten, čo haniť moju svätú Cirkev bude a škodiť neprestane, na mojich služobníkov zle hovoriť bude, ten príde pred súd Boží a moja spravodlivosť zadosť bude pre toho, čo moju svätú Cirkev hanil a na mojich služobníkov zle hovoril. Pôjde na dno pekiel a tam mučený bude démonmi zla naveky.

Vy, čo ste pokrstení a môj znak nosíte na duši svojej a hriešne žijete, pre svoje telo pôžitky hľadáte a na svoju dušu zabúdate, keď prídem nečakane a ty kresťan, ktorý hluchý a slepý si bol, na Boha si zabúdal a bičoval si moje telo svojimi hriešnymi slovami a životom, tvoj ortieľ bude: „Do temnoty, kde sú plazy a iná hrôzostrašná háveď pekelná; až naveky trápiť ťa budú za svoju nerozvážnosť a zradu judášsku.

Ten, čo faloš či hnev rozširoval a nepokoj konal v ľudských srdciach a tvoje ústa klebety šírili a osočoval si svojho brata či sestru, tvoj súd pred mojou Svätosťou bude: „Do priepasti pekelnej“ a tvoje ústa opekať sa budú žezlom, ktoré znak hada mať bude.

 

Ja, váš Boh, vám toto hovorím, aby ste poznali, čo každého očakáva, ak sa nezmení a pokánie konať nebude. Preto vám to hovorím, aby ste poznali, že nič nechcem utajiť pred vami, lebo veľa už tak dopadlo, a tak naveky sú v okovách bolesti a hrôzy pekiel. Pridržiavajte sa mojich svätých Zákonov a žite tak, ako keby som mal každú chvíľu prísť pre vás. Modlite sa, pristupujte k stolu môjmu, aby som sa obetoval a posväcoval vo vás. Žite múdro a sväto, lebo nikto z vás nepozná ani deň ani noc ani hodinu, kedy prídem a zavolám vás. Každý deň ľutujte svoje skutky, ktoré ste v ten deň zle vykonali a Ja vám odpustím, ale smrteľné musíte prosiť o odpustenie skrze kňaza a Ja vám, skrze kňaza, odpustím.

Ja, váš Boh, vám hovorím, počúvajte moje slová. Vo svete je neporiadok a zlo; veľmi veľké zlo, ktoré sa stále zväčšuje a človek vo svete sa zabaľuje do tohto zla, ktoré má veľa podôb:

- neúcta k Božím Zákonom

- smilstvo

- cudzoložstvo

- vraždy

- neúcta k rodičom

- klamstvo

- lakomstvo

- lenivosť

- klebety

- zneuctenie sviatkov Božích

- krivé svedectvá

- chamtivosť

- rúhačstvo

- útoky na moju Cirkev až vraždenie mojich synov a dcér

- otváranie sa zlému

- čarodejníctvo

- okultizmus

- a iné veľmi nebezpečné hriechy pre ľudskú dušu.

 

Väčšina ľudskej populácie je nasmerovaná na cestu, ktorá vedie tam, kde je vládcom diabol, starý had, ktorý zvádza celé ľudstvo na svoju stranu; i sa mu darí, a tak milióny duší kráčajú do zatratenia. Človek sa klania zlu a uctieva zlo, a tak moc, zlého kráľa pekiel, je veľká. Človek sa sám odsudzuje a odsúdi. Tak sa svet dostane do nemilosti mojej spravodlivosti a tak sa stane, čo som viackrát oznámil.

Ten, čo žije v posväcujúcej milosti, spoznáva čas, v ktorom žije. Šťastný je ten, čo pozná Písmo, ale i Čas časov. Tak spozná, že ten, čo bol zbičovaný, korunovaný a na kríži na Golgote umučený, prichádza v sláve od svojho svätého; trikrát Svätý, Svätý, Svätý; Otca – Boha, aby súdil zemekruh, a tak zničil hriech.

Áno, Ja som to. Ja som ten, čo bol umučený, ale tretieho dňa som vstal z mŕtvych a vystúpil som k svojmu nebeskému Otcovi. Odtiaľ prídem na konci časov, aby som zničil hriech a súdil tých, čo budú súdení. Veru, hovorím vám, čas je už tu. Môj príchod očakávajte, a tak sa i stane. V sláve Božej prídem a každé koleno sa skloní predo mnou. Amen. Amen. Amen.

Ja, váš Boh a Spasiteľ, vám toto hovorím: čas je blízko, konajte pokánie a lásku šírte okolo seba. Iba skrze lásku, ktorú nosíte v srdci a vieru môjho Slova, budete súdení; skrze lásku a pre lásku budete oslávení. Ja som Láska, ktorá zostúpila pre vás na zem, aby som z lásky k vám obetoval svoj život, aby ste skrze lásku, čo nosíte v srdci, boli spasení a tiež so mnou oslávení mojím i vaším Otcom v nebi. Hovorím vám, moji drahí, bez lásky nie je možné žiť v pokoji a harmónii. Len láska, ktorá ožaruje ľudskú dušu, je tá pravá láska. Skrze lásku duša vstupuje do neba krásna, vo svetle Ducha Svätého. Skrze Ducha lásky táto duša vstupuje do siene Božej - radosti a šťastia. Len skrze lásku človek môže byť vyslobodený od démonickej moci. Skrze lásku sa svet môže zachrániť.

Veru, hovorím vám, ak ma človek nevypočuje a naďalej hriešnou cestou kráčať bude, príde to, čo som už vám povedal. Príde ťažký trest na človeka, ktorý žije v hriechu a tme. Neprajem si žiadny trest, ale sám človek si ten trest žiada svojou pýchou a egoizmom. Táto doba, ktorú žijete, je dobou démona peňazí a materializmu. Človek sa ženie za hmotnými statkami a neustále sa naháňa po materializme, po peniazoch, a tak veľa času stráca pre večnosť – pre svoju nesmrteľnú dušu. Tak ako hovorím, Ja, váš Boh a Spasiteľ: démon materializmu a peňazí víťazí nad ľudskými dušami a ovláda ich. Vkladá vám myšlienku - čo najviac vlastniť a čo najviac peňazí zarobiť a mať.

Veru, hovorím vám, srdcia si zaťažujete a svätosť zo sŕdc vyháňate. Ja som nepotrebný a pre tento svet nezaujímavý. Mnohí opúšťajú svätú Cirkev a vstupujú do siekt, ktoré ich dovedú do záhuby.

 

Deti moje verné, na vás sa obraciam. Držte sa Písma svätého a mojich Zákonov, milujte moju svätú Cirkev, ktorá vás bude viesť pracou cestou v tomto čase zrady a klamstva. Modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Neustále buďte spojení vašim srdcom i dušou so mnou a Ja vás budem posilňovať v tejto ťažkej dobe smútku, tmy, bezbožnosti, rúhačstva a útokov na moju svätú Cirkev. Pridržiavajte sa svojich kňazov a biskupov, pomáhajte im a modlite sa za nich, aby pociťovali silu, ktorú im vyprosíte v tomto svete rafinovaného zla od satana, ktorý zvádza ľstivo mojich vyvolených služobníkov z cesty svätosti a kňazstva. Myslite na svojich bratov a sestry, ktorí musia čeliť útokom a tiež mučeníctvu. Modlite sa za nich a tiež za obrátenie hriešnikov vo svete.

Moja láska a spravodlivosť je už s vami a pri vás. Žite s čistým srdcom a chráňte sa hriechu, aby som vás neprekvapil svojou návštevou, ktorú uskutočním skrze lásku a spravodlivosť ľudstva. Prídem ako blesk, vaše oči uzrú na nebi znamenie, niečo ako veľké svetlo znamenia bielej ohnivej holubice – Ducha Svätého. Potom vaša duša vnútorne spozoruje obraz Božích očí, ktoré vidia tak človeka, a tak spozná každý človek svoje nedostatky a hriechy. Pre vás všetkých to bude spaľujúca sila, ktorá vás obklopí a Duch Boží vás prežiari, budete pociťovať bolesť a smútok bude vás spaľovať, túžba po náprave a vaša túžba vám bude daná. Budete vo všetkom sami, len spoznáte, že všetko prichádza odo mňa, vášho Boha. Budete v objatí duchovného ohňa, ktorý bude intenzívny, ale neuškodí vám na duši ani na tele. Budete prosiť, ale Ja budem v tichosti a vy budete všetko prežívať až príde čas, keď prídete do reality a spoznáte, že vám to bolo dané skrze mňa, vášho Boha. Toto príde, a tak sa stane. Amen. Boh – Otec, Syn i Duch Svätý.

 

Ďakujem ti, brat môj, že si vytrval, tvoje srdce nech všetko napíše. Žehnám ťa, brat môj a buď silný. Milujem ťa a objímam. Tvoj brat, priateľ Ježiš Kristus. Amen.

Svätý Jozef

10. Marec 2010

Drahé moje dieťa, volám ťa, volám ťa k písaniu mojich slov, ktoré ti chceme darovať. Ja, tvoja nežná láskavá Matka, sa ti prihováram, aby si prijal moje slová, ktoré ťa majú posilniť a potešiť. Dieťa moje, tvoje srdce je skormútené a smutné. Dieťa moje, pamätaj, že ty si naším dieťaťom, ktoré je poslom našich slov. Nech tvoje srdce nesmúti, ale sa raduje, lebo Pán si ťa vybral, aby si hlásal pravdu svätého Boha Trojjediného, svätého, trikrát Svätý, Svätý, Svätý. Príde čas, keď sa osmelíš a vyriekneš slová Božej pravdy. Dieťa moje, nesmúť nad životom, ktorý si prežil a teraz si stratil skoro všetko: prácu, rodinu i byt. Nesmúť preto, lebo Pán ti dá viac teraz ako keby si mal všetko. Ty sám pociťuješ, že to tak má byť, aby si splnil Božiu vôľu Pána. Len sa modli, dieťa moje a zotrvaj verný svojmu svätému Pánu Bohu, ktorý ťa nesmierne miluje. Tvoje srdce bude otvorené pre Božiu blízkosť, a tak sa splní, čo bolo ti určené. Ty sám spoznáš pravdu svätého Pána Boha a jeho láskou budeš obklopený. Duch Svätý ťa bude formovať a viesť tam, kam patríš. Miluj preto svojho Pána a Otca nebies.

Dieťa moje, pamätaj, že Pán Boh je tvoj Otec, ktorý ťa vedie tam, kam patríš, teda k nemu samému. Len Boh ti môže dať plnosť lásky a svätosti, preto sa nechaj viesť a odovzdaj sa do Božej svätej vôle. Potom tvoje srdce bude žiť v radosti a šťastí.

Dieťa moje, tak je i so spoločenstvom Božej lásky. Každý, kto slobodne a s láskou vstúpi do Oázy pokoja, lásky, svätosti a očakávania spozná, že Pán Boh svätý každého z tohto spoločenstva, ktorý prijal život v tomto spoločenstve, bude meniť na duchu a viesť cestou k dokonalosti a poznania. Preto ste deťmi svätého Boha Otca a lásky Božej. Dieťa moje, ale človek, ktorý je zadívaný do sveta a vymožeností tohto sveta, stráca záujem o Božie cesty.

 

Buď odovzdaný svojmu Pánu Bohu svätému. Sľubujem ti, dieťa moje, že prídu moje deti do tohto spoločenstva a budú vám dobrými bratmi a sestrami. Len sa modlite za spoločenstvo a pomoc. Ja budem naďalej prosiť môjho drahého Syna Ježiša Krista o pomoc pre vás. Dieťa moje, milujem vás a žehnám všetkých mojich drahých v spoločenstve Božej lásky.

 

Dieťa moje, môj svätý Jozef ti bude radcom v tvojom živote a budovaniu spoločenstva. Prosím ťa, modli sa k svätému Jozefovi každý deň. Vykonajte si spoločne deviatnik k svätému Jozefovi a on vás vypočuje. Dieťa moje, počúvaj, čo ti hovorí ten, čo sa volá Jozef slávny svätej Cirkvi, Pestún Ježiša, môjho Syna a vášho Spasiteľa, tiež Pomocník a Orodovník všetkých, čo sa utiekajú k nemu.

 

„Buď pozdravený, syn môj, prihováram sa ti, ja, tvoj Ochranca a Patrón, ktorý je tvojím menovcom. Áno, ja som Jozef a Pestún a Ochranca svätého Ježiša z Nazaretu. Ochraňoval som túto rodinu pred zlými ľuďmi v tých časoch. Pracoval som s láskou pre Máriu a malého Ježiša, ktorý sa narodil v Betleheme v jaskyni pre zvieratá. Bol som svedkom narodenia Spasiteľa sveta; za to svätému Pánu Bohu naveky vďaka a chvála. Amen.

Dieťa moje, ja som tvoj Ochranca a tiež Orodovník. Poznám tvoje skutky a tiež prosby, ktoré si mi odovzdal. Tiež však chcem ti povedať, že vždy som dohliadal nad tvojou bezpečnosťou v tvojom živote. Keď mi budeš dôverovať a odovzdáš mi svoju dôveru, budem ti nápomocný a tvoje prosby prednesiem nášmu svätému Pánu Bohu.

Ja som tvoj Patrón a ty si môj menovec. Zakrátko budeš sláviť meno Jozef a ja budem môcť ti byť nablízku a s otvorenou náručou ťa objímem a Božie milosti spustím na teba. Už keď si sa mal narodiť, svätý Pán mi povedal o tebe a dal mi ťa, aby som ti bol nablízku v tvojom živote.

Dieťa moje, pamätaj, keď tvoja duša bude odchádzať z tohto sveta, budem pri tebe a budem ťa chrániť od útokov zlých duchov. Tiež ti môžem povedať, že príde k tebe i moja nevesta, drahá svätá Matka lásky Mária a bude ťa očakávať i so svojím svätým Synom a Spasiteľom Ježišom Kristom. Tiež prídu tvoji anjeli a svätý Michael archanjel, tvoji drahí, ktorí sú v nebi a všetci ti, čo si svojou modlitbou pomohol vyslobodiť z očistca. Ja ti rád toto hovorím, lebo len málo duší, čo odchádzajú zo sveta, môže prísť privítať novú dušu. Hovorím – novú, ktorá prichádza zo sveta do večnosti. Preto si to chráň a ďakuj Pánu Bohu svätému.

Ešte ti poviem, že i ja som pracoval s drevom, keď som žil vo svete a napokon som zasvätil do dreva i Ježiša Krista, ktorý bol učenlivý a poslušný sa učiť obrábať drevo. Ťažko sa pracovalo v tej dobe, lebo neboli vyvinuté také nástroje ako sú dnes. Ale s trpezlivosťou som pracoval a pritom všetkom som sa modlil a ďakoval svätému Pánu Bohu Izraela, Bohu národov a Otcov. Keď som učil Ježiša k remeslu, veľmi sa tešil, keď si vystružlikal koníka, či iné zvieratko. Ale najviac sa tešil, keď s láskou to, čo vyrobil, mohol darovať svojej Matke Márii; a tiež som sa tešil i ja, Jozef.

Pýtaš sa ma, prečo mi Pán nedal dlhší život a neostal som s nimi. Vieš, dieťa moje, všetko, čo Pán Boh svätý vykoná, je dokonalé, lebo Pán vie všetko dobre robiť a všetko musí byť tak, ako on si plánuje. Toto je Boží plán spásy. Pán mi povedal, keď som po mojej smrti predstúpil pred Božiu slávu:

„Prijal som ťa skôr zo sveta, lebo si na začiatku počatia neuveril Márii, budúcej Matke tvojho Spasiteľa. Druhýkrát si bol v nepokoji svojho srdca, keď si hľadal, i s Máriou, môjho Syna, a tak tvoje srdce bolo plné hnevu, ale i strachu o malého Ježiša. Po tretie, keď Mária porodila malého Synčeka a môjho Syna a tvojho Spasiteľa, tvoje srdce zapochybovalo o tom, čo ti bolo preukázané tvojím Bohom. Ale všetko si s láskou prijal, lebo tvoje oči uzreli slávu svojho Boha a Syna, ktorý prišiel na svet, aby spasil ľudí od otroctva hriechu a bola im otvorená brána do neba, skrze utrpenie a smrť, a podlomená moc pekla.“

Moje oči uzreli Spasiteľa, ktorý bol maličký, keď prišiel na svet. Žiaril zvláštnym svetlom a usmieval sa na mňa. Moje oči toto všetko videli, ale moje uši a oči nepočuli kázať a nevideli to, čo môj Ježiš konal na druhých, pretože som bol nie silný a odovzdaný v dôvere, ale až neskôr, keď mi hovorieval Ježiš, čo sa má udiať a čo bude so svetom. Sprvoti som ho zamietal a hovoril som: „Nie, veď toto sa nestane tebe, čo bude s Matkou Máriou?“

Viem, že som sa snažil žiť tak, ako Zákon židom prikazuje, ale nevedel som sa zmieriť s myšlienkou, že môjho adoptovaného Syna majú zabiť. Toto mi bolo ťažké pochopiť a prijať. Tak sa stalo, čo sa malo stať a ďakujem svätému Pánu Bohu, že tak vykonal. Keď som ležal na smrteľnom lôžku a z posledných síl som hľadel na moju drahú ženu Máriu, čistú ako rosa z rána, ktorá sa trbliece na bielom kvietku a držal som ju za ruku, ktorá ma obsluhovala a hladila ma po tvári. Tiež sa lúčil so mnou môj Ježiš, ktorého som nesmierne miloval a vedel som už, že je to Boží Syn a Spasiteľ. Hľadel som mu do tváre a On s láskou mi povedal: „Pokoj, pokoj, otče, neboj sa, lebo tvoja duša splynie s mojím Otcom a Ja prídem, aby som ťa doviedol do kráľovstva v nebesiach a povýšim ťa za Správcu všetkého majetku môjho i Otca v nebi.“

Dieťa moje, moja smrť bola pokojná, lebo ma odprevádzali dve nádherné, sladké, milujúce duše. Veľmi mi bolo ľúto za tým, čo opúšťam; za Máriou, touto sladkou, nežnou, Bohu milou ženou, ktorú som veľmi miloval a za mojím malým, a potom dospievajúcim až dospelým mužom Ježišom, ktorý bol ku mne vždy nežný a dobrý. Nikdy, nikdy nepreukázal čo len najmenší zlý pohľad. Jeho oči boli ako balzam pre dušu i telo. Teraz som sa musel lúčiť s týmito drahými bytosťami, so svojou svätou Máriou a mojím drahým a svätým Spasiteľom Ježišom. Tak sa stalo.

Dieťa moje, preto ti toto hovorím, aby si vždy uprednostňoval Boha svojho na prvé miesto vo svojom živote. Keď budeš milovať svojho Pána Boha a Spasiteľa, ale tiež blížneho, Pán ťa odmení ešte tu, na zemi, ale hlavne v nebi. Nič nestojí za to, ani celý svet, či bohatstvo sveta, všetky drahokamy, či zlato sveta, za zradu Boha svojho. Len Pán a Boh je tvoje bohatstvo a šťastie, len svätý Boh je tvoja nádej a slasť duše.

Ja, tvoj Patrón Jozef a Pestún Ježiša z Nazaretu, ti poviem toto: Keby si sa otvoril dokonale pre Pánovu lásku a volanie, vstúpil by si do sféry opojného blaha a lásky. Dieťa moje, každý človek, ktorý chce žiť hlbokú vieru, musí opustiť všetko, čo ho viaže k svetu, či mamone. Potom môže nasledovať svojho Boha svätého. Ty, dieťa moje, si synom Božím, si služobníkom Božím. Ty sa musíš odpútať od starostí, ktoré ťa trápia a žiť v Božej vôle. Nestaraj sa o bývanie, či oblečenie, ale s dôverou sa vrhni do náručia svätého Boha a Otca. Keby si vedel a spoznal svojho Boha dokonale, tak ako som spoznal svojho adoptovaného syna Ježiša Krista, opustil by si všetko a nasledoval by si ho vo všetkom a pre všetko.

Ak splníte, dieťa moje všetko, čo vám bol Boh svätý povedal, budete žiť život s Pánom Bohom a On bude s vami. Vaše oči uzrú slávu Boha svätého a príchod Pána bude slávny. Pán a Boh, Ježiš Kristus, čo sľúbi aj splní. Pre vašu vernosť a lásku príde k vám a bude s vami. Dieťa moje, modli sa a Boh ti požehná, ja budem ti pomáhať a raz sa stretneme tu, v nebi. Amen. Tvoj Patrón a menovec, svätý Jozef.“

Tak je, dieťa moje malé. Prihováral sa ti môj muž za života a Pestún – svätý Jozef, ktorý ťa stráži a ochraňuje. Mysli na neho a utiekaj sa k nemu.

Dieťa moje, toto sú naše slová pre teba, buď pripravený svojou modlitbou a duchom, ži v očakávaní – čas je veľmi, veľmi, veľmi blízko. Tvoj duch pocíti blízkosť Božej spravodlivosti a tvoj duchovný zrak spozná všetko, čo si vykonal dobré a zlé. Budeš ako v ohni Božieho nekonečného horiaceho plameňa, ktorý bude pôsobiť tak, ako keby si padal do priepasti a tvoja bolesť duše bude veľká a hrôza ťa prenikne a beznádej. Všetko bude sa ti zdať nekonečné a dlhé, oheň ťa bude spaľovať, nie však telo, ale dušu. Budeš chcieť zhorieť, ale Pán ti dá spoznať, že on si nepraje tvoju smrť, ale tvoje obrátenie a prijatie Božej vôle a poznanie ti dá, že len jeden je Boh a všetko pochádza od neho.

Všetci vstúpite, dieťa moje, do hlbokej extázy, ktorá potrvá, na čas pozemský, 20 minút. Potom všetko sa vráti tak, ako bolo predtým, ale ľudské duše budú v strašnom rozpoložení a srdcia ľudské zmenia sa a obrátia sa k Pánu Bohu svätému. Na čas sa svet spamätá a konať pokánie bude.

Toto je moja rada, dieťa moje, pracuj, pracuj pre Božie dielo a odovzdaný buď Pánu Bohu svätému. Dieťa moje, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Modli sa, modli sa a ži pre svätého Pána Boha.

 

Pozdravujem, dieťa moje a žehnám ťa v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen. Mária Anna - Matka lásky.

Láska, láska. láska, pokora, pokora, pokora – toto je kľúč do neba.

26. Január 2010

Buď pozdravený, brat môj, priateľ, syn, pristupujeme spolu, s mojou svätou Matkou k tvojmu srdcu, aby sme sa ho dotkli.

Ja, tvoj brat a tvoja nežná Matka lásky ti chceme povedať slová, ktoré ťa majú priviesť k pokoju srdca a pravde. Dieťa moje, ja, tvoja Matka lásky ťa pozdravujem a ďakujem Pánu Bohu svätému, že mi doprial, aby som mohla prísť k tebe i s mojím drahým Synčekom, ktorého držím na rukách a pritláčam si ho k môjmu Srdcu. Teraz som tu s ním, on sa ti ozval tak, ako sa ti ozýva: brat, priateľ, syn - toto sú veľmi významné oslovenia pre moje deti a teba, syn môj.

 

Ja, tvoj Bratríček a Svätý, Svätý, Svätý, Duchom ožiarený, Ja, tvoj malý Ježiš a Bratríček, ťa objímam a bozkávam. Ja som tvoj Bratríček, som teraz na rukách mojej nežnej Mamičky, ktorá ma pritláča k svojmu nežnému Srdiečku. I ty prijmi toto nežné Srdiečko lásky, ktoré ťa miluje, nosí ťa v ňom a prosí za teba u môjho svätého Otca v nebi. Neboj sa, všetko dostaneš, čo budeš potrebovať.

Prosíme ťa, bratríček môj, Ja, tvoj maličký Ježiš; som štvorročný a volám k tebe, prijmi všetko, čo pocítiš vo svojom srdci. To sú dary od Ducha Svätého. Bratríček môj, moje malé rúčky sa dotýkajú tvojho srdiečka a hladia teba, tvoju dušu, ktorá je v nepokoji a túžiaca po dotyku mojej lásky.

Pozdravujem ťa, bratríček, Ja, tvoj maličký Ježiš a objímam ťa, milujem ťa. Buď silný a odvážny. Miluj všetkých, čo stretneš, pamätaj na slová, čo som vyriekol: láska, láska. láska, pokora, pokora, pokora – toto je kľúč do neba. Terajší kresťania zabúdajú na pokoru a lásku! Mnohí moji služobníci mojej svätej Cirkvi zabúdajú na pokoru a lásku. Moje zasvätené dcéry a synovia – rehoľníci zabúdajú na pokoru a lásku.

 

Bez lásky a pokory je vaša viera mŕtva!

Bez lásky a skutkov milosrdenstva je vaša viera bez života!

Bez lásky a úcty je vaša viera slepá!

Bez lásky a svätosti vám viera nie je nič platná!

 

Len láska – pokora – úcta – svätosť – milosrdenstvo skutkov – toto je pre Cirkev veľmi potrebné, veľmi potrebné.

 

Bratríček môj, poslušnosť a odovzdanosť sa vytráca z radov mojich služobníkov svätej Cirkvi. Poslušnosť – každý kňaz je povinný byť poslušný svojim nadriadeným biskupom a hlave katolíckej Cirkvi – pápežovi. Toto je Cirkev – toto je Cirkev svätá. Každý kresťan, ktorý miluje svätú Cirkev, nech je poslušný svojim biskupom a hlave svätej Cirkvi katolíckej. Bez pokory a poslušnosti upadá svätosť. Namiesto pokory a poslušnosti nastupuje pýcha a zlý duch ovláda myslenie tých, čo sú odovzdaní pre pýchu.

Bratríček môj, Ja, malý Ježiš, som smutný, keď vo svätej Cirkvi tak málo lásky žiari do okolitého sveta, tak málo svätosti je v srdciach môjho ľudu. Mnohí zavrhli katolícku svätú Cirkev a nezaujímajú sa o matku Cirkev. Veľa z vás, pokrstených, šomre a nadáva na duchovenstvo a odsudzujete sa - sami seba. Ja vám hovorím, modlite sa za svojich kňazov, za ich svätosť a silu, aby sa stavali proti útoku diabla. Hovorím vám, nemáte právo zle hovoriť a odsudzovať svojich kňazov, lebo sami ste už odsúdení. Nikto z vás nemá právo, aby ste ich nenávideli a odvrhovali ste ich.

 

Sú to moji služobníci, ktorých som pomazal skrze biskupa.

Ja som im dal moc, aby skrze svätú Cirkev vám bolo odpustené.

Ja som im dal svojho Ducha, aby hlásali moje Meno.

Ja som ich povýšil na stolec kňazstva, ktorý im zostáva až naveky.

Vy všetci, čo hovoríte zle o svojich kňazov, pristúpte do spovedníc a ľutujte svoju vinu, potom vám odpustím. Pozor si dávajte, čo vaše ústa vypovedia voči duchovnému vodcovi svätej Cirkvi. Milujte, milujte svojich kňazov a veľmi sa spoločne modlite za nich, za jednotu svätej Cirkvi. Milujte moju svätú Cirkev – pravú svätú katolícku Cirkev.

Ja, váš Boh, vám hovorím, beda tomu, čo pohoršenie koná a v neposlušnosti kráča. Ešte raz beda, keď zvádza tých, čo by ostať mali a stiahnu ich na cestu nepravú!

 

Som však veľmi znepokojení ako málo pravdy hovoria moji verní; ako málo svetla z ich sŕdc vychádza; ako málo lásky majú a srdce si zatvrdzujú a po svetských vymoženostiach túžia. Ako málo modlitby úprimnej vychádza z ich sŕdc a čas svoj, pre svätosť, strácajú pri počítačoch a televízii a iných zábavách. Ako málo pokory a úcty, poslušnosti, nosia vo svojich srdciach a otvárajú sa svetskej pýche, ktorá ich klame a zvádza do temnosti srdca. Och, ako málo znalosti o mne majú i keď študovaní sú a času veľa obetovali pre svoje učenie, aby titul dostali a múdri boli, ale ich srdcia oklamané sú a svetom otupené zostali.

Toto je moje dedičstvo – Eucharistia, ktorá je najsvätejšia, lebo nebo je prítomné a moji svätí zostupujú so zástupom anjelov a všetko posvätené je skrze Ducha Svätého. Znevažujú moje Telo a vo veľkom znesvätené je. Pozor – hovorím vám, za tento veľký hriech budete veľmi prísno súdení a odsúdení. Prečo moji vyvolení; nie však všetci, ale dosť ich veru je; klamú a zle vyučujú pravdu o mojej láske a mojej spravodlivosti. Hovoríte o mne: „Boh je veľká láska, Boh nemôže trestať, lebo Boh miluje.“ Áno, Ja som nekonečná Láska, ktorá sa rozdáva. Moja láska je svätá a čistá, Ja som Láska, Ja som Milosrdenstvo, ktoré miluje žiarou svetla Ducha Svätého. Nikto nepochopí moju lásku, ktorá je vo mne i vo vás, ktorí ma milujú, ale tiež som Spravodlivosť – na to, moji služobníci, nezabúdajte. Či v starom Zákone vám nehovorím o mojom hneve a mojej spravodlivosti?! Nepotláčajte moju svätú spravodlivosť do úzadia, lebo sami spoznáte moju spravodlivosť, ktorá obklopuje svet za svoju veľkú hriešnosť, ktorá je veľká a svätí volajú o odplatu za tých, čo sú usmrtení a tisíce duší kráčajú do zatratenia. Sám človek sa odsúdil a privoláva moju spravodlivosť. Za vaše nepravdovravenie a zlé učenie, nehlásanie o pekle a iné nepravdy, čo vaše ústa vyslovia, budete sa mi zodpovedať pred mojou Svätosťou. Hovorím vám to tým, čo tak konajú. Veľmi budete trpieť v očistci za svoju nepravdu a klamstvo a iné priestupky a viny.

 

Bratríček môj, Ja sa odmlčím a moja svätá Mamička povie ešte pre tvoje srdiečko. Buď požehnaný, milujem ťa, tvoj maličký Ježiš a Bratríček. Amen.

 

Dieťa moje, som smutná, keď môj svätý Syn a Boh je smutný Duchom. Svet je veľmi, veľmi zlý. I tvoj malý národ kráča zlou cestou. V tvojom národe vládne duchovný nepokoj, pýcha, nevraživosť, nenávisť, ohováranie, neláska, vraždy a iné ťažké hriechy. Pán povedal i o svätej Cirkvi i o poslednom čase. Na konci časov vstúpi môj nepriateľ do mojej Cirkvi, buďte ostražití a veľa sa modlite, veľa sa modlite. Veru, Pán mi povedal: „Človek hreší a svoju rozpustilosť neovláda. Dnešný svet sa môže prirovnať k Sodome a Gomore. A môžem povedať - i horší je dnešný svet ako bola Sodoma a Gomora. Človek preto bude skúšaný veľkými trestami a bude kvíliť od hrôzy a strachu, bolesti, ale i tak bude sa rúhať svojmu Hospodinovi.“

Dieťa moje, svet je vo veľkom nebezpečenstve. Za krátku dobu človek spozná toho, čo si bude hovoriť Spasiteľ sveta a to bude vrchol zla. Príde teror a beznádej. Všetko bude nikoho a všetko bude toho, čo je zlo. Človek bude neslobodný i keď bude zdanlivo slobodný. Človek bude otrokom i keď sa bude cítiť slobodný. Človek bude ovládaný tým, čo bude veľké zlo. Sám človek sa mu klaňať bude a Boha svojho zavrhne a dupať po kríži bude. Napokon príde ten, čo je oslávený svojím Otcom na nebi a zmocní sa toho, čo je veľké zlo i tých, čo sa mu klaňali a po kríži dupali; budú hodení do priepasti pekelnej. Toto je doba, ktorá je blízko, veľmi blízko. Ani si to neviete predstaviť. Preto sa na pozore majte a proste Boha svojho o pomoc.

Ja som ti, dieťa moje, oznámila to, čo som ti mala oznámiť. Buď mojím milým synom a miluj môjho drahého Syna Ježiša, ktorý ťa veľmi, veľmi miluje. Dieťa moje, ďakujem ti za tvoju trpezlivosť a čas, ktorý si nám daroval. Amen.

 

Mária – Anna, Matka lásky.

Na svet prídu veľké pohromy, zemetrasenia, aké svet ešte nezažil.

12. Január 2010

Môj drahý syn, volám ťa, volám ťa, ja tvoja Matka z nebies. Dieťa moje, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Prihováram sa k tvojmu srdcu, aby som ťa povzbudila a darovala ti moje slová lásky.

Dieťa moje, prosím, nebuď ustarostený zo svojej budúcnosti. Ty predsa veľa poznáš, čo príde a ako svet bude vyzerať za krátky čas. Ty sám poznáš, čo bude s tebou. Preto, dieťa moje zlaté, neobávaj sa o budúcnosť a nestrachuj sa o svojich blízkych a priateľov. Ty, dieťa, konaj tak, ako ti bolo oznámené.

Dieťa moje, nech tvoje srdiečko túži po spojitosti svojho Boha a môjho Syna Ježiša  Krista, tam nájdeš pokoj a silu, tam je tvoja nádej. Miluj svojho Boha a Spasiteľa sveta, miluj Boha svojho celou svojou bytosťou, celou svojou silou, miluj svojho Otca neba, ktorý ťa miluje a volá ťa, aby si konal tak, ako ti už bolo oznámené. Dieťa moje, nesmieš uľaviť v modlitbe a vo svätosti, ale buď už pripravený na príchod svätého Trojjediného Boha vášho, ktorý mnohým zmení srdce a spáli to, čo každý človek vlastní vo svojom srdci: zlé túžby a hriešnosť – toto vám Pán odoberie, aby ste žili blízko svätého Pána Boha. Ten čas je blízučko, veľmi, veľmi blízučko.

Dieťa moje, ty i ostatní, chráňte sa hriechu a obžerstva, opilstva a veľkých zábav, ale sa obráťte ku krížu a odovzdajte svoje srdce svojmu svätému Pánu Bohu, aby ste neboli prekvapení jeho zásahom Ducha – ohňa lásky. Tento Boží Duch – Duch ohňa lásky, prežiari každé ľudské srdce, svedomie a duch človeka bude otvorený tomuto ohňu lásky, ktoré každého prežiari svojou mocou a spravodlivosťou.

Dieťa moje, čim viac budeš odovzdaný a tvoj duch bude žiť v spojení so svätým Pánom Bohom, tým bude menšia duševná bolesť svedomia. Dieťa moje, dobrotivý Pán dáva poslednú nádej a záchranu pre človeka, aby prijal, že iba jeden je Boh a jeho Svätosť je nekonečná, iba skrze čistú lásku môže človek dosiahnuť pokoj a šťastie.

Pán mi povedal: „Povedz môjmu synovi a priateľovi, bratovi, že zakrátko moja spravodlivosť ducha príde. Nech koná tak, ako som mu oznámil. Moja návšteva je už tu a moja pravica bude konať spravodlivo. Nech je pripravený svojím srdcom, aby žil v čistote, v láske k ľuďom, v modlitbe a prijal moje Eucharistické Telo. Toto bude pre môjho syna i ostatných pomoc a ospravedlnenie pred mojou návštevou a napokon spravodlivosťou.“

 

Toto mi povedal môj i tvoj Boh – Láska. Iba láska srdca a pokora človeka privádzajú bližšie k svojmu Pánu Bohu. Iba odpustenie a milosrdenstvo, tiež skutky lásky vás povyšujú vyššie k Pánu Bohu.

Dieťa moje, my tu hore, v nebesiach, sme veľmi, veľmi smutní duchom svojej lásky nad veľkou hriešnosťou ľudstva, veľkou hriešnosťou. Človek je zlý a nemilosrdný, prikláňa sa k násiliu a pýche. Človek nerešpektuje zákony Božie, ale ani svetské. Vo svete nastupuje silná moc satana!

Dieťa moje i v duchovenstve je nečistota, neláska, osočovanie. Z mojich kňazov sa stráca svätosť, pokora, láska, malá viera ku Eucharistii a skôr nedôvera. Ja som to už oznámila, že vo svätej Cirkvi bude prevládať neláska a znesvätenie Eucharistie. Mnohí kňazi, biskupi, kardináli, smerujú do zatratenia a mnohí sú už zatratení. Och, aká skaza je už vo svete a v svätej Cirkvi, ktorá mala kvitnúť a žiariť svetlom Božím.

Veľa sa musíte modliť za kňazov a celú Cirkev. Cirkev musí prejsť kúpeľom ohňa a krvou mučeníckou musí byť skropená, aby sa obrodila a prijala veniec svätosti. Mnohí zomierajú a vycedili krv za Cirkev, to bude na slávu Boha svätého, Boha večného, Boha mocného, Boha lásky plného, žiariaceho žiarou ohňa – svetla.

Na svet prídu veľké pohromy, zemetrasenia, aké svet ešte nezažil. Sopky, ktoré tisíce rokov držané v pokoji boli, obnovia svoju mocnú a strašnú silu. Zem zaplaví more, oheň bude padať z neba a všetko spáli. More bude hučať veľkou silou a vlny budú veľké a zničia všetko, čo im bude stáť v ceste. Na inom mieste sveta, národ povstane proti inému národu, lebo démoni temna zatemnia myseľ štátnikov tých národov a do boja vstúpia. Mnohé národy zmiznú z povrchu zeme, lebo vzdialené od svätého Pána boli a hriech tak veľký konali. Tak ako už ti bolo oznámené i tvoj malá národ bude skúšaný, a tak i preosiaty. Nastal čas, aby každý, kto verí a miluje Pána Boha svojho, kľakol si pred tvár Pána Boha svätého a pred kríž a kajal sa zo svojich hriechov a všetko oľutoval. Nech sú vaše srdcia otvorené pre pokoj a lásku; nesmiete byť k sebe zlí, lebo tak zlo dostáva moc škodiť vám. Milujte sa navzájom, pristupujte do spovedníc a ľutujte všetko, čoho ste sa dopustili. Navzájom si odpustite, brat – sestra, otec – syn či dcéra, matka – syn či dcéra. Odpustite si navzájom a majte sa v úcte. Nezáviďte si, neohovárajte sa, neosočujte, ale v láske sa majte.

Dieťa moje, toto príde a celá zem bude akoby v kŕčoch, ale ešte nebude koniec. Veľa ľudí pomrie a čas – smrť, bude hojnú úrodu mať. Toto som povedala, toto je skutočnosť, ktorá je už nad vami. Ale to, čo príde po pozemských udalostiach, nie je nič oproti tomu, čo príde od Pána Boha svätého, aby očistil zem. To bude veľmi, veľmi strašné až hrôzostrašné. Bojte sa vy, čo konáte zlo a hriech je vám radosťou.; bojte sa všetci obyvatelia zeme, čo Boha svojho odmietate, lebo prišiel čas vašej záhuby. Sami ste sa odsúdili, a tak večnú smrť ste prijali. Bude mnoho kvílenia a plaču, bude veľa krvi a strádania na človeka dopusteného, lebo zradil večnú Lásku, ktorá mu darovala život a tiež spásu.

 

Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky. Amen.

 

 

Dieťa moje, milujem ťa a som s tebou, buď čistého srdca a mysle, miluj svojho Boha a Spasiteľa celou svojou dušou. Žehnám ťa. Amen. Tvoja Mária – Anna, Matka lásky.

Stránka 2 z 2

 Začiatok  Dozadu  1  2  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: