Milujte mňa, vášho Boha a Spasiteľa a konajte dobro okolo seba

26. December 2010

Chvála, chvála Bohu veľkému, Bohu svätému, Bohu milému, Bohu Trojjedinému.

 

To som Ja, tvoj Boh, Priateľ, Brat, Spasiteľ, Ten, čo prišiel na túto zem, a tak som skrze Máriu – moju i tvoju Matku, prišiel na svet, aby som splnil Písmo. Áno, brat môj, prišiel som na túto zem z lásky k ľudstvu sveta, aby som ho spasil svojou smrťou.

Pozdravujem ťa, syn môj, brat a priateľ, ozývam sa ti tak, ako som sľúbil. Brat môj, ďakujem ti za tvoju vytrvalosť a oddanosť.

 

Teraz ťa prosím, napíš moje slová pre človeka sveta.

 

Dnes sa prihováram skrze môjho služobníka k vám, mojím deťom sveta. Ja, váš Boh a Spasiteľ s láskou hovorím tieto slová. Prišiel som k vám, aby ste mali večnú slávu, prišiel som od môjho Otca, ktorý ma poslal, aby skrze mňa spasil svet, a tak zachránil svoje stvorenstvo od večnej záhuby.

Radujte sa a jasajte, lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie, radujte sa a jasajte, lebo môj Otec vás pozýva do svojho náručia, aby vám dal kráľovstvo, ktoré je pripravené tým, čo uveria vo mňa a konať budú dobro. Milujte Boha svojho a s úctou volajte a proste ku mne, lebo Ja sa zmilujem nad pokorným a ľutujúcim človekom. Milujte mňa, vášho Boha a Spasiteľa a konajte dobro okolo seba. Buďte milujúce deti, lebo Ja milujem svet, ktorý patrí mne a všetko, čo je vo svete okrem hriechu. Každý, kto prichádza s čistou a úprimnou láskou ku mne a povie mi úprimné slová, Ja neviem neprijať jeho slová a nepomôcť tomu synovi či dcére.

 

Teraz vás volám k modlitbe, aby vaše srdcia boli čisté a úprimné. Modlite sa:

 

Otče, do tvojich svätých a mocných rúk

vkladám celý svoj život.

Konaj so mnou tak ako chceš ty.

Milujem ťa, môj Boh a Spasiteľ.

Amen.

 

Ja budem blízko a prijmem vašu modlitbu, ktorú vám dávam a vykonám s vami a pre vás to, čo bude potrebné vykonať, toto sľubujem. Toto hovorím Ja, váš Boh a Spasiteľ, buďte štedrí a láskaví ku každej duši. Milovať je víťazstvom, nenávisť je prehra pre tých, čo nenávidia. Ja vás milujem a volám vás k láske, milujte blížnych a budete milovaní, nesúďte a neodsudzujte, aby ste neboli súdení a odsúdení. Diabolskú pýchu, ktorá sa ukotvila v miliónoch ľudských sŕdc, odháňajte pokorou a láskou, či skutkami milosrdenstva.

Milovaní, nepokoj, nepokoj je vo svete veľmi rozšírený. Vaše srdcia žijú v nepokoji, a preto toľko bolesti, smútku, nešťastia. Ja prichádzam k vám a darúvam vám svoj Pokoj, Pokoj lásky. Tento Pokoj je svätý, tento môj Pokoj je stály, lieči srdce tých, čo žijú v nepokoji. Prijmite môj Pokoj, ktorý je vám pripravený vstúpiť do vašich sŕdc, prijmite mňa, vášho Boha a Spasiteľa do vášho srdca a Ja vám sľubujem, že Pokoj vám bude darovaný, lebo Ja som Pokoj a Svetlo Lásky.

Teraz hovorím o Svetle, ktoré práve dnes sa zapálilo vo vašom srdci. Tisíce duší prišlo do spovedníc, aby som v týchto dušiach zapálil Svetlo lásky. Moje deti, každý, kto ľutuje s úprimným srdcom, tomu moja Svätosť zmýva viny a darúvam mu žiar môjho svätého Svetla, aby mu žiarilo v duši, a tak ukazovalo smer, po ktorej sa vydal na cestu spásy. Žiaľ, mnohí zídu z cesty, po ktorej sa vydali, a tak i Svetlo, ktoré im horí v ich srdci, sa uhasí o nezáujem o mňa, vášho Boha a Spasiteľa.

Deti moje, modlite sa, modlite sa a nedajte sa zviesť z cesty, po ktorej kráčate. Milujte večnosť, milujte lásku a slobodu, pokoj srdca, milujte moju i vašu Matku Máriu, ktorá je Pomocnicou kresťanov. Utiekajte sa k nej a volajte moju i vašu Matku o pomoc.

 

Teraz sa obraciam na všetkých, čo ma odháňajú od seba, a tak konajú zlo a všetko, čo je zlé vo svete. Toto hovorí váš Stvoriteľ. Prichádza chvíľa, ktorú spoznajú všetci a uvidia svoje skutky, ale pre vás, čo ste šírili hriech a zlo okolo seba, bude táto hodina peklom, lebo peklo skutočne uvidíte a pocítite. Toto vám hovorím Ja, váš Boh. Každý, kto koná pohoršenie a znevažuje druhých vo svojom okolí, budem súdiť veľmi prísno. Veru, hovorím vám, už sú odsúdení. Nech moja spravodlivosť zostúpi na tých, čo ničia čistotu detských duší a mysle. Veru, hovorím vám, lepšie by im bolo keby sa neboli narodili alebo keby si uviazali kameň na krk a hodili sa do mora. Toto je veľmi ťažký hriech čistoty proti mojím malým deťom. Satan ovláda tisíce týchto posadnutých, ktorých nahovára na hrozne nečisté cesty. Svet je veľmi touto pliagou posadnutý. Veru, hovorím vám, svet zaplatí za všetko, čo koná proti čistote a svätosti.

Ja, váš Boh, vám hovorím, hriech človeka je veľký a krv nevinných volá ku mne o odplatu. Veru, veru, hovorím vám, Sodoma a Gomora bola ťažko hriešna, ale boli to len mestá, ktoré sa prepadli do pekla. Ja vám však hovorím, že svet je oveľa viac hriešny ako boli tieto mestá!

 

Moju pravicu mi drží Matka národov, Matka milosrdenstva. Moja svätá Matka, ktorá oroduje za svet a praje si vaše obrátenie sa. Ale človek, ktorý je pokrstený a nosí nezmazateľný znak môjho kríža sa vzďaľuje odo mňa a ide cestou širokou a hriešnou.

I tvoj malý národ, syn môj, kráča po ceste hriechu, pýchy, egoizmu, závisti, bezbožnosti, rúhačstva, ohovárania, osočovania sa, nenávisti, smilstva, nevery, rozpadov manželstva, alkoholizmu, drog, vrážd, vrážd nenarodených detí, bezcitných sŕdc, bez úcty, nelásky, krádeží, ubližovania si, podvodov a iných ešte hroznejších priestupkov. Tvoj národ sa vzdialil od hodnôt lásky, súcitu, modlitba, pokory. Tak je, syn môj, tvoj národ ochladzuje v láske ku mne a stmieva sa i nad tvojím národom. Dopustím i na tvoj národ slovenský to, čo dopustím za ťažké rúhačstvo, vraždy, krádeže, smilstvo, cudzoložstvo a iné ťažké hriechy. To, čo príde, bude len výstrahou a napomenutím.

Celý svet je v ťažkom neporiadku a krik mojich verných, ktorí trpia za moje Meno, počujem a slzy mi stekajú po mojich lícach, smútok ma ovláda, moje duchovné Srdce je naklonené k týmto mojím deťom, ktoré volajú moje Srdce o pomoc. Ešte sa nedovŕšilo a nenaplnilo sa do posledného miesta mojich verných, ktorí krvou vlastnou pokropili môj kríž a moje Meno tak potvrdili. Ešte musím prijať krvavú obetu tých, čo umierajú pre moje Meno. Až keď bude dovŕšené to, čo je ešte voľné, potom moja spravodlivosť zasiahne, a tak ukážem svetu svoju silu a slávu.

Ja som Boh, ktorý miluje pokorných, milujem všetkých, čo sú vo svete. Nemilujem hriech, ktorý zvádza moje duše do tmy a večného zatratenia. Buďte všetci ostražití, lebo satan vás zvádza nesmiernou ľstivosťou; bude vás neustále nahovárať, aby ste zabudli na Božie zákony, lebo sú už nepotrebné v tomto modernom svete! Buďte opatrní, lebo diabol ovláda tisíce ľudských sŕdc, a tak mnohé srdcia ľudské sú mu naklonené a slúžia mu celým svojím bytím. Buďte ostražití a modlite sa, modlite sa ruženec. Toto je veľmi, veľmi účinná zbraň proti diablovi i celému peklu.

 

Toto sú moje slová pre moje deti a človeka sveta.

 

Vám, moji verní, hovorím toto: Buďte neoblomní v láske, slúžte mne, vášmu Bohu, milujte sa navzájom tak, ako Ja milujem vás. Modlite sa za svojich kňazov, ktorých som vám daroval. Buďte čistého srdca, čistej mysle, pomáhajte si navzájom. Ukážte všetkým, čo vami opovrhujú, svoju lásku a pokoru. Nenechajte sa strhnúť týmto svetom, ktorý je ľstivý ako had. Buďte ostražití a modlite sa, lebo váš Pán príde. Ani sa nenazdáte a prídem, ako som už povedal. Majte čisté srdce a žite v posväcujúcej milosti. Milujem vás. Amen.

 

Brat môj, syn môj, ďakujem ti, že si prijal moje slová pre moje deti sveta.

 

 

Z čoho sa radujú tí, čo prichádzajú sláviť Nový rok bez Boha a modlitby? Čo očakávajú, že príde? Veru, hovorím ti, brat môj, že budúci rok bude ťažký a bolestný pre mnohých. Potečie veľa krvi, choroby budú trápiť ľudstvo, katastrofy pohltia svet. Diabol bude pracovať na ceste hriechu, človek bude horší a bez citu. Dopustím vojny, hlad, choleru, drahotu, neúrodu, zimu, horúčavu, ohne, záplavy, zemetrasenia, sopky a iné, brat môj, dopustím, aby sa človek zamýšľal sám nad sebou. Lebo Ja som váš Boh Trojjediný, ktorý riadi všetko, čo je vo svete i mimo svet. Milujte ma a Ja vás budem žehnať. Amen. Tvoj Boh a Láska, som tvoj Spasiteľ, som tvoj Brat Ježiš Kristus z Nazaretu. Amen.

Žite pre svoju večnú slávu a blaženosť

26. September 2010

Buď pozdravený brat, priateľ, syn, prichádzam k tebe, aby som ti daroval moje slová pre človeka sveta. Ja, tvoj Boh a Spasiteľ sveta, ťa žehnám a objímam.

 

Drahý môj brat, priateľ, syn, prijmi moje slová pre človeka sveta:

Moje slová, ktoré vkladám môjmu synovi do jeho srdca a on ich píše pre vás, ľudí sveta, sú vám dávané preto, aby som vás pozdvihol z kaluže hriechu a ukázal vám smer vášho života, Ja váš Boh a Spasiteľ sveta. Tak i v tejto chvíli, keď čítate tieto slová, môj Duch je pri každom z vás. Ja som vaša Nádej a Svetlo v tomto tmavom svete; som Pochodeň, ktorá vás volá na cestu spásy. Ja som s vami vždy a v každej chvíli vášho života. Ja som život a spása vašej nesmrteľnej duše. Každý, kto upadá na duchu a padá pod ťarchou svojich starostí života, Ja som s tebou, aby som ťa zachytil v tom čase zúfalstva a úbohosti ducha.

Toľko biedy duchovnej je vo svete, toľko smútku vládne v ľudských srdciach, toľko nepokoja a zúfalstva duše je v človeku sveta, že je mi smutno pozerať sa na tých, čo bezhlavo kráčajú a vrhajú sa do ohnivej priepasti. Ja, váš Boh a Spasiteľ, som vám daroval toľko milostí poznania, toľko posolstiev skrze moju i vašu svätú Matku a tiež mojich synov a dcér vo svete a ty, človeče sveta, neprijímaš moje slová s vážnosťou! Tisíce a tisíce ľudských duší sú zatienené tmou satana, ktorý úspešne strháva so sebou tisíce a tisíce úbohých duší do priepasti pekiel. Ty, človeče sveta, ktorý máš mi ďakovať za život, mi na odplatu nadávaš, znesväcuješ moje Meno, urážaš svätú Matku Božiu a Kráľovnú svätých; sám sa ty, človeče, preklínaš a upadáš do hlbín hriechu a tmy satanovej. Srdce človeka sveta je pyšné a neľútostné, srdce človeka zatvrdlo a ochladlo hriechom materializmu a konzumizmu. Mnohé národy kráčajú bez môjho Mena. Tieto národy budú veľmi prísno súdené a odsúdené. Pocítia môj hnev, hnev svojho Boha, ktorý spustí svoj hnev práve na tieto národy sveta. Povedal som vám: „Žite pre svoju večnú slávu a blaženosť.“ Ale, človeče sveta, ty žiješ pre večné zatratenie a večnú smrť!

Človek sveta naďalej koná veľké hriechy, ktoré nekonali ani v Sodome a Gomore, za čias syna Abraháma! Veru, veru, hovorím vám, dopustím na svet veľké prírodné katastrofy za trúfalosť voči mojej Svätosti. Človek bude nadávať a preklínať deň, kedy sa narodil, bude sa mi rúhať za to, čo stratil a čo už nemá, ale kajať sa nebude! Dopustím ďalšie a ďalšie katastrofy vo svete, kedy smrť bude mať veľkú úrodu smrti. Potom však príde čas strašného trestu, ktorý bude dňom mojej spravodlivosti za všetky urážky, smrť tých nevinných dietok, za smrť a krv mojich synov a dcér, za znesvätenie môjho Mena a iné veľmi ťažké hriechy, ktoré človek vykonal. Toto bude deň mojej veľkej spravodlivosti, toto je čas odplaty za všetko, čo človek vykonal voči mne, svojmu Bohu a Spasiteľovi a Duchu Svätému. Ten deň je už blízko, veľmi blízko. Povedal som vám: „Nepracujte v deň Pánov.“ Vy však neprijímate moje slová vážne. I za tento hriech bude musieť človek zaplatiť až do poslednej čiary hriechu.

Mladý človek je neustále konfrontovaný leskom a úspechom tohto svet. Ponúkajú sa mu veľké možnosti, ktoré využíva pre svoj prospech tela, ale nie duše! Toto je ľstivosť satanova! Tí, čo žijú v hriechu a sú úspešní a populárni, práve tieto duše sú na výslní svetskom, kde klamlivo ukazujú svoje šťastie, ale vo vnútri majú hada, ktorý ich rozožiera, a tak sú vlastne duchovné mŕtvoly a trosky.

Ja nemilujem bohatstvo a úspech svetský, ale milujem srdce človeka, ktoré je teplé láskou k blížnemu a otvorené pre svojho Spasiteľa. Ja milujem každého človeka na svete, lebo Ja som vás stvoril. Som váš Stvoriteľ a váš Boh. Ja som ten, čo vám dáva pre svet to, čo človek potrebuje: teplo, svetlo, prírodu, vzduch, vodu, zdravie, pohyb, ale i techniku, ktorá má vám byť nápomocná vo vašom živote. Človek však zabúda na moju lásku a moc, zabúda, že Ja som váš Boh, ktorý vás udržiava na živote alebo ten život môžem ukončiť.

Ja som Boh – Láska, som Boh milosrdenstva, Ja som svätý a všadeprítomný. Vy, ľudia, ste spojení s mojou silou a vôľou, ste stvorení na môj obraz. Preto vás vyzývam a prosím, obráťte svoje terajšie životy, ktoré sú hriešne a duša vaša je v nebezpečenstve večnej smrti. Tieto duše kráčajú širokou cestou, ktorá vedie do priepasti pekiel! Pamätajte, že čas vás prekvapí, čas vás očistí, môj deň vás odsúdi a vaše životy budú naveky spečatené vo večnom zúfalstve a ohni pekiel. Preto vám hovorím: „Neberte naľahko tieto slová, ale zamysli sa, človeče sveta, nad mojimi slovami, ktoré ti s láskou darúvam. Zmeň svoj život a otvor si svoje srdce pre mňa, svojho Stvoriteľa a svätého Boha, trikrát Svätý, Svätý, Svätý.“

Ja som tvoja Nádej, Život, Spása, Láska, Svetlo. Miluj moje zákony a s vážnosťou ich ži. Potom ti dám, človeče sveta, šťastie, pokoj, prosperitu, radosť, šťavnaté ovocie, zdravie, ešte tu, na zemi. Modlitba a zase modlitba chýba tebe, človeče sveta. Modlitbou sa naučíš pokore a láske.

Žehnám tento svet, ktorý žije v napätí a v slzách, či v krvi. Žehnám ho a ponúkam mu svoj pokoj. Amen.

 

Obraciam sa na moje deti, označené mojím krížom. Toto je moja pečať – znak, ktorý každému, z mojich detí, zostáva naveky. Deti moje, Ja, váš Boh a Spasiteľ, sa obraciam na všetkých verných v Božom Duchu. Obraciam sa na vás a s láskou vás prosím Ja, váš Boh a Spasiteľ, obetujte svoje trápenia, obetujte svoje súženia, obetujte všetko, čo vás trápi, obetujte vaše modlitby za obrátenie sveta, za obrátenie hriešnikov. Všetko obetujte mne, vášmu Bohu a Spasiteľovi.

Deti moje, tak málo ľudstva vo svete žije v láske k svojmu blížnemu a mne, Bohu svätému. Som však smutný Duchom, keď vidím i v moje svätej Cirkvi nezhody a znesvätenie, urážky mojich služobníkov, ktoré dopadajú na ich hlavy od mojich pokrstených detí. Moja Cirkev krváca a moje deti konajú to, čo konali tí, čo bičovali moje telo a s vášňou do mňa bili a bili. Toto sa robí s mojou svätou Cirkvou. Mnohé deti urážajú mojich kňazov, biskupov, či dokonca môjho námestníka – pápeža. Veru, veru, hovorím vám, už ste odsúdení za trúfalosť a opovrhovanie, či osočovanie mojej svätej Cirkvi!

Do svätej Cirkvi sa dostalo množstvo tých, čo zvnútra by chceli rozvrátiť jednotu. I v minulosti sa tak stalo, ale základy sú pevné, tak je i dnes. Diabol zapracoval a veľmi účinne, práve na dôstojnosti mojich služobníkov – kňazov. Tak chce zničiť dôstojnosť a svätosť kňazstva. Toto všetko vychádza zvnútra, ale nevychádza to zo svetla, ale z tmy.

Svätosť kňazstva je nedotknuteľná, ale kňaz, ktorý je kňazom celým srdcom, je neustále spojený s mojím Srdcom, Srdcom svojho Spasiteľa, a tak sa mu dostáva moci svätosti. Svätý kňaz je neustále spojený duchom so mnou, svojím Bohom a Ja mu dávam silu a poznanie. Svätý kňaz je neustále v modlitbách, pôste, pokore a žije pre moje deti, ktoré mu dávam, aby ich viedol do môjho kráľovstva. A na odplatu, moje deti majú milovať  svojho kňaza a modliť sa za jeho svätosť. Svätý kňaz sa má utiekať k Matke Božej – Matke mojej i kňazovej a prosiť moju svätú Matku o ochranu a pomoc v službe kňazskej. Ja hovorím len Pravdu a Pravda je odo mňa – od Spasiteľa Ježiša Krista. Každý môj služobník, ktorý sa odovzdá do rúk svätej mojej Matky Márie, dostáva veľké milosti a pomoc. Tento kňaz, ktorý s láskou uctieva moju drahú Matku, je neustále pod jej ochranou a dostáva materinskú svätú lásku a nehu. Taký môj kňaz je, v očiach mojich detí, jemným, súcitným, pokorným, láskavým kňazom. Toto si želám od každého kňaza, Ja, váš Boh a Spasiteľ.

Všetci moji služobníci, nech sú mi odovzdaní do môjho náručia a žijú svätý život a s mojím požehnaním. Milujem kňazstvo, a preto ho budem brániť od každej záhuby ducha i tela.

Deti moje, modlite sa za svojich kňazov a duchovných predstaviteľov svätej Cirkvi. Prosím vás, moje deti, neurážajte kňazstvo, lebo kňazstvo je vám darované odo mňa, vášho svätého Boha a Spasiteľa. Kňaz je vám kľúčom do neba. Uvažujte o kňazstve – načo je potrebné vám všetkým? Kňaz vám dáva, skrze moju Svätosť, moje odpustenie vína tak vás chráni pred peklom samým. Kňaz sa modlí za vás a vyprosuje odpustenie vašich vín. Veru, veru, hovorím vám: „Takú, akú úctu budete mať ku kňazovi, takú odmenu dostanete tu, u mňa.“

 

Tiež sa obraciam na mojich služobníkov svätej Cirkvi – kňazov:

 

Vy sami sa pričiňujete o to, že deti z môjho košiara vás nepoznajú, či ste kňazom a či človekom bežným vo svete. Vytratila sa z vás svätosť, láska srdca, obliekate sa tak, ako by ste neboli kňazmi. Podliehate svetským vplyvom a zabúdate na svätosť. V mnohých prípadoch i na určenú modlitbu v breviári. Konáte tak, ako by kňazstvo bola vaša bežná práca. Ja vám však hovorím: vy ste povolaní do kňazstva mojím Svätým Duchom. Preto s veľkou vážnosťou prijímajte túto úlohu odo mňa, vášho Pána Boha a Spasiteľa. Toto je moje prianie a prosba. Žehnám vás, moji drahí a zosielam vám Ducha sily, svätosti. Amen.

 

 

Drahý môj brat, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Tvoj Boh a Spasiteľ Ježiš Kristus, milujúci tvoj Brat a Priateľ až naveky.

Otvorte si oči, otvorte si uši, otvorte si strdcia a spoznáte pravdu svojho Boha

26. Jún 2010

Buď pozdravený, brat, priateľ, syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Prihováram sa ti, brat môj, aby som sa prihovoril mojím deťom sveta. Brat môj, teraz prijmi moje slová pre človeka sveta.

Ja váš Boh a Spasiteľ sa ozývam, aby som vás posilnil vo vašom živote, a tak vám ukázal cieľ vášho života. Ja som váš Trojjediný Boh, ktorý bdiem nad vašim svetom a vašim životom. Celý vesmír, všetky galaxie a všetko, čo bolo stvorené z mojej lásky k vám, riadim a tvorím neustále nové. I človečenstvo sveta sa rodí a vytváram stále dokonalejšie veci vo svete, ktoré majú uľahčiť život človeka. Ja som vás Boh – Stvoriteľ, som váš Boh – Láska, som váš Boh – Otec, ktorý vás miluje a spravuje celý svet.

Ja však tiež milujem i tých, čo sú mi vzdialení a nepoznajú moje meno. Milujem všetkých, čo blúdia tam, kde neprišla zvesť o dobrom Pastierovi. Hľadím na nich s láskou a obklopujem ich svojím Duchom lásky.

Vy, čo však žijete v modernom svete a počúvate, či poznáte Moje meno a neprijali ste ho a konáte zlo a urážate moje Meno, budete skrze moju Spravodlivosť svätú súdení a odsúdení. Skrze hriech, ktorý sa koná vo svete dopadá kliatba na svet. V celom svete je neporiadok svedomia, nečistota slova, srdce človeka je nepokojné a studené svojou pýchou. Človek sveta v modernom svete je chamtivý, túžiaci po peniazoch, pre ktoré by zapredal svoju dušu satanovi pekiel, čo i sa stáva v mnohých prípadoch sveta! Tento svet žije vo veľkej túžbe vlastniť a mať čo najviac zbytočných a materiálnych vecí: dom, bazén, autá, oblečenie, to najlepšie a najdrahšie, čo najviac peňazí na účte, byť populárny a podobať sa tým, čo sú vo svetle popularity, žiť pohodlne a ľahostajne sa pozerať na tých, čo nie sú mi blízki, žiť v smilstve a byť tak hrdina, žiť bez zábran a žiť pre svoj žalúdok, striedať mužov či ženy, zabiť človeka pre peniaze, okradnúť a oklamať svojho blížneho pre peniaze, súdiť sa pre statky a peniaze, krivo svedčiť pre peniaze.

Tak je, som veľmi Duchom urážaný i slovom človek kľaje a rúha sa mojej Svätosti. Moje sväté Zákony sa nedodržujú a vy ľudia šliapete po týchto Zákonoch, ktoré vás mali viesť k poriadku a úcte. Celý svet je vo víre hriechu a urážok, v ľudských srdciach vládne nenávisť brata voči bratovi, sestry voči sestre. Málo lásky nosí človek vo svojom srdci, a tak nenávidí všetko, čo je mu nevhodné. Rodiny sa rozchádzajú a bolesť sa koná tým, čo sú v rodinách a z rodiny vyšli deti. Bolesť a smútok týmto malým deťom zostáva po celý ich život. Ja, váš Boh vám hovorím, za všetky chyby a hriechy mi budete musieť zaplatiť, za všetku bolesť a krádež či vraždu mi budete musieť zaplatiť, keď príde váš čas.

 

Brat môj, ty si mi povedal: hovoria ti, že „Boh nestraší ani sa nevyhráža“ . Áno, Ja som Láska, ktorá obklopuje všetko, čo som stvoril, ale človek, ktorý odmieta moju lásku, sa sám vystavuje nebezpečenstvu, ktoré na človeka dopadne i na celý svet. Ja varujem človeka a hovorím tak, aby mojím slovám porozumeli všetci: veľkí i malí, učení i tí menej učení.  Ja hovorím tak ako Ja chcem a koľko chcem. Tí, čo hovoria, že veľa hovorím, tak hovorím práve kvôli nim veľa, aby pochopili to, čo chcem povedať. Tí, čo však nosia pýchu vo svojom srdci, nepochopia moje slová i keby som sa prihovoril priamo týmto dušiam. Ja som Boh a Spasiteľ, preto hovorím tak, ako hovorím, som neomylný a bez pretvárky môjho Ducha hovorím len Pravdu.

Mnohí ľudia sa boja pravdy a vyberajú si nepravdu, ktorá koluje svetom. Človek sa zaujíma o nepravdu, s ktorou sa upokojuje a verí tejto nepravde. Ja som Boh, moja Pravda je svätá. Z lásky sa prihováram k vám, aby som vám povedal Pravdu, no človek odmieta moju Pravdu, lebo v tejto Pravde sú slová pre dušu človeka.

Ja hovorím toto: každý človek sveta bude poznačený pečaťou svojho človečenstva, budete žiť v neslobode a strachu, vaše srdcia budú uzamknuté pre Ducha svätého, lebo to, čo prijmete, bude od satana, ktorý sa pripravuje na rozhodný boj s človekom. Toto hovorím Ja, váš Boh.

 

Ja som Boh – Láska;

Ja som Boh Milosrdný;

Ja som Boh Pravdy;

Ja som Boh Života;

Ja som Boh Šťastia a Radosti;

Ja som Boh Pokoja;

Ja som Boh Spravodlivosti.

 

To, čo vidia vaše oči a mnohí slzy utierajú si, či ďalší rúhajú sa mi, toto je zapríčinené vašou slobodnou vôľou, ktorá konala proti mne, vášmu Bohu. Vy, čo hovoríte: „Toto sa dialo i v minulosti a toto je len príroda, to nie je Boží trest“, nezabúdajte, že Ja som Boh Spravodlivosti svätej. Ten, čo hovorí tieto bludné slová je klamár; je klamár, keď hovorí o prírode a iných udalostiach, čo sa dejú vo svete skrze hriech človeka.

 

Otvorte si oči;

Otvorte si uši;

Otvorte si srdcia a spoznáte Pravdu svojho Boha.

 

Už veľa som vám povedal a veľa som vám oznámil, ale vaše uši zle počujú a vaše oči sú zaslepené materializmom, vaše srdcia ťaží pýcha, a preto nemôžete pochopiť moje slová a ich prijať.

Ja však vám hovorím, keď človek sa obráti ku mne, vášmu Stvoriteľovi a Spasiteľovi, prestane urážať moje sväté Meno a bude sa človek sveta pridržiavať mojich svätých Zákonov, potom svet sa zmení a upokojí.

Ak však človek neprestane konať veľké zlo a bude sa rúhať a znesväcovať moje Zákony, veru hovorím vám, bude človek veľmi prísno skúšaný a súdený. Tak, ako hovorím, moja pravica bude položená na tento svet a oči ľudské uvidia to, čo si samo svojím hriechom na seba navodilo. Ja vám hovorím s láskou, zmeňte svoj život, ktorý je vo veľkej miere nesprávny a zlým smerom kráčate. Bite na poplach, lebo satan bojuje proti človeku sveta a ľstivo ho dovádza do zúfalstva a ťažkého hriechu. Pozor si dávajte na hriech, ktorý je hriechom proti Duchu svätému.

 

Teraz sa obraciam na moje deti, ktoré sa obracajú na mňa, svojho Boha a Spasiteľa sveta. Ja, váš milujúci Boh – Otec, sa k vám prihováram a povzbudzujem vás v láske a pokoji. Deti moje, buďte silné a slobodné. Hovorím to zámerne – slobodné od hriechu a materializmu. Chráňte si dušu od pekelných mocností svojou čistotou srdca a žite neustále v modlitbách. Pristupujte k sviatostiam, prikláňajte svoje srdce a prosby mojej, ale i vašej nebeskej Matke Márii. Proste všetkých svätých v nebeskom kráľovstve, žite pozorne a láskavo pristupujte k svojím blížnym. Prajem si vaše láskavé srdce, ktoré má biť pre mňa a blížneho. Modlite sa, moji drahí za Cirkev svätú, lebo satan i v mojej Cirkvi robí šrámy, ktoré sú citeľné. Modlite sa za duchovenstvo a zasvätené duše, aby môj Duch pôsobil v ich srdciach.

Deti moje, každý, kto si myslí, že je ten, čo sa veľa modlí a pristupuje k sviatostiam, že je vysoko nad tým, čo len raz do týždňa príde a úprimne volá ku mne, je na omyle. Ja vidím každému do srdca a každý mi musí preukázať to, čo nosí vo svojom srdci. Ja vás budem súdiť z toho, koľko lásky nosíte vo svojom srdci a koľko skutkov milosrdenstva ste vykonali. Keby moji verní nosili lásku v srdci a úprimne sa modlili, nebolo by v kresťanských krajinách toľko neporiadku a hriechu, toľko vrážd, samovrážd, potratov, rozvodov, podvodov, krádeží, urážok, súdov, ponižovania, nenávisti, závisti, osočovania, nelásky, neochoty pomôcť biednym a chorým, túžby po peniazoch a majetku, smilstva – nečistoty a iných ťažkých hriechov. Tak je, moji drahí, vaše srdcia sa musia zmeniť, a tak ich môj Duch ožiari čistou láskou, ktorá bude žiariť ku mne a k blížnemu. Každý kresťan musí žiť v láske ku svojmu blížnemu. Keď nemiluješ blížneho, nemiluješ ani mňa, svojho Boha a Spasiteľa. Modlite sa za svoje rodiny, ktoré sa rozpadávajú skrze slabú pokoru a lásku. Diabol zaútočil na citeľné miesto, tým je rodina. Veru hovorím vám, veľké množstvo rodín je na pokraji skazy.

 

 

Obraciam sa na mojich kňazov a tých, čo sa mi zasvätili v službe.  Prosím všetkých mojich služobníkov svätej Cirkvi. Buďte piliermi mojej svätej Cirkvi. Prebuďte vo svojom srdci oheň svätosti. Zahaste všetko, čo vás odvádza od svätosti. Ste mojimi služobníkmi, ste moje Telo a Krv, nosíte môjho Ducha. Preto sa ponorte do hlbín môjho Srdca a buďte, v tejto ťažkej dobe, synmi a bojovníkmi svätej Cirkvi zároveň. Na moju i vašu Cirkev sa valia démonické mraky a blesky nenávisti podlomili jednotu Cirkvi, ale základy zostali pevné a tie aj zostanú. Ja, váš Boh, sa k vám prihováram a žehnám vás, moji drahí, milujem vás a môj Duch vás objíma. Synovia svätej Cirkvi, zotrvajte pevne na svojom svätom mieste a volajte ku mne, svojmu Bohu – Otcu. Ja vás počúvam a som s vami. Neodmietajte tieto slová, ktoré vám zosielam z lásky k vám. Nech sa vaše srdce otvorí a Duch vás posvätí mojou Svätosťou a silou vášho Boha Trojjediného, trikrát Svätý, Svätý, Svätý. Amen.

Zopnite svoje ruky a kľaknite pred môj kríž a proste za mier a pokoj vo vašom národe

31. Máj 2010

Volám ťa k písaniu mojich slov, brat môj. Ďakujem ti, brat môj, že si prijal moje volanie. Prišiel som k tebe ako som ti sľúbil, aby som ti odovzdal moje slová pre tvoj národ i svet. Ja sa ti ozvem ešte v určitú dobu, ktorú sa ozývam, aby som odovzdal slová pre ľudstvo sveta. Brat môj, odovzdávam ti moje slová, ktoré sa budú dotýkať tvojho malého národa, toho národa, ktorý mi bol verný celé storočia a miloval moju nežnú Matku Máriu, Matku Sedembolestnú – Patrónku tvojho národa.

Som znepokojený a smutný mojím Duchom nad týmto národom slovenským, lebo sa vzdialil od hodnôt, ktoré vám boli oporou a silou v dobách súženia a poroby. Volám k tomuto malému národu, ktorý stále veľkou láskou obklopujem svojím Duchom; volám vás, moji drahí i všetkých, čo ste ma zapredali za svoju pýchu, postavenie, materializmus; volám vás národ slovenský skrze moje slová, ktoré darúvam skrze môjho brata a syna. Obráťte svoje srdcia k mojej Svätosti, skloňte sa, prosím, pred svojím Bohom, ktorý vás miluje a posväcuje. Vaše srdcia sú vzdialené od svojho Stvoriteľa a vášho Spasiteľa, teda mňa, ktorý vám dávam tieto slová, ktoré sú s láskou darované.

Vidím, že vo vašich dolinách a obciach sa valí voda, ktorá vám ničí všetko, čo ste si nadobudli vašou prácou. Áno, vašou prácou a námahou. Ja vám však hovorím, mnohí z vás  pracujete v nedeľu, ktorá je zasvätená mne, vášmu Bohu. Vy však pracujete, a tak znesväcujete tento deň, ktorý je dňom vášho Boha. Ja vám nepožehnám ani nedarujem moju milosť sily a pokoja.

Deti slovenského národa, Ja som váš Boh Trojjediný – Svätý, Svätý, Svätý, Ja som všade prítomný, preto ma pozorne počúvajte a pozorne čítajte moje slová, ktoré sú vám určené. Nech sa vaše životy a práca upravia, a tak nech pracujete, aby ste nedeľňajší deň s úctou slávili a odovzdali mne, vášmu Bohu. Toto si Ja, váš Boh, prajem.

Volám tiež všetky rodiny, ktoré sa rozpadávajú, a tak zneuctievajú prísahu, ktorú mi prisahali pred mojou Svätosťou. Ja vám hovorím, manželstvo je posvätné a nedoknuteľné; to, čo som spojil skrze Ducha svätého, nemôže byť znesvätené. Koľko je vo vašom národe znehodnotených manželstiev, ktoré sa rozchádzajú, a tak si berú post kliatby, trestu a nepožehnania vaším Bohom, ktorý je pre vás mŕtvy a výsmechom! Čo to robíš národ, ktorý si bol národom tradícií, pohostinnosti, úprimnosti; národom pokorným, nábožným, láskavým! Pripodobňuješ sa národom, ktoré už sú v tlame diabla. Veru, veru, hovorím vám, spamätajte sa a konajte pokánie, pokiaľ vám ešte dávam čas na obrátenie.

Z národa slovenského sa vytráca čistota ducha, modlitba ruženca a namiesto ruženca je novodobá modlitba hudby – s tým nevyprosia nič! Zopnite svoje ruky a kľaknite pred môj kríž a proste, proste za pokoj a mier vo vašom národe. Nech démoni zla sú oslabení! Pristúpte k Matke Sedembolestnej a proste túto bolestnú, ľútostivú, nežnú Matku lásky, ktorá vás stráži a oroduje za vás, za tento národ, ktorý sa vzďaľuje od mojej Božej lásky.

Daroval som vám modlitbu, ktorú by ste sa mali naučiť a hovoriť to v časoch zlých, v časoch tmy a bludu. Ja vám darúvam modlitbu a prosbu k mojej Svätosti, ktorá je nad všetkým svätá.

 

My, tvoj národ slovenský,

sa k tebe, Bože Trojjediný, skláňame

a prosíme ťa na kolenách

za odpustenie našich ťažkých i miernych pokleskov v našom národe.

Pane Bože náš,

ty miluješ ľudstvo sveta;

prosíme ťa, odpusť všetkým národom ťažké hriechy,

ktoré sa konajú v celom svete.

Netrestaj nás za naše ťažké hriechy,

ktoré konáme tiež v našom malom národe,

ktorý je zasvätený tvojmu Božskému Srdcu

a s úctou prosíme našu Matku Sedembolestnú,

aby nám bola svetlom pre nás, Slovákov,

ale i všetky deti sveta.

Pane Ježišu Kriste,

ďakujeme ti za tvoju lásku a milosrdenstvo k nášmu národu,

ktorý miluješ spolu so svojou nežnou Matkou a našou Patrónkou.

Pane, prosíme ťa,

vysloboď nás od satanovej moci,

ktorá je okolo nás tak citeľná

v našom slovenskom národe.

Tiež ťa prosíme, ochraňuj nás od tých,

čo by nášmu slovenskému národu uškodiť chceli.

Ochraňuj nás, prosíme, Pane Bože náš.

My, slovenský národ, ti sľubujeme,

že budeme verní a odovzdaní tebe,

Pane Bože Trojjediný

a s tvojou pomocou budeme sa modliť,

a tak ukážeme svetu, že sme ťa hodní. Amen.

Toto hovorte pred každým podujatím duchovným či svetským. Hovorte to pomaly a s úctou, potom sa modlite Otče náš... a Zdravas Mária... a tiež Sláva...

 

Otče náš však hovorte tak, ako som učil mojich apoštolov a učeníkov:

 

Otče náš, ktorý si na nebesiach,

posväť sa, meno tvoje,

príď kráľovstvo tvoje,

buď vôľa tvoja,

ako v nebi tak i na zemi.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes

a odpusť nám naše viny,

ako i my odpúšťame svojím vinníkom

a ochraňuj nás od pokušenia

a zbav nás zlého. Amen.

 

Keď sa mi odovzdáte a budete žiť triezvo a s otvoreným srdcom, pre modlitbu – modlitba ruženca, ktorá je potrebná sa ju modliť práve v týchto časoch, aby vás chránila pred satanovou mocou a pohromami, ktoré budú spustené na tento svet, ktorý je ťažko hriešny.

Ja som varoval, tento malý národ, pred trestom a útokmi zlého, ale nikto ma nevypočul. Preto sa ozývam, Ja, váš Trojjediný Boh, trikrát Svätý, Svätý, Svätý, aby som vás varoval pred tým, čo príde, ak sa neobrátite ku mne, vášmu Bohu a Pravde, ktorá hovorí len pravdu.

 

Obraciam sa i na slovenskú mládež a volám ich do mojej Svätyne, ktorá je Svätyňou pravdy a poznania. Prosím mladé duše, neodvracajte sa od svojho Pána a Boha vašich otcov. Prosím, prijmite moje slová, ktoré sú vám s láskou darované. Nedajte sa odtrhnúť odo mňa týmto zradným svetom, ktorý vás zradí a pošliape vašu dušu či túžby. Ja som vaša Cesta, ktorá vás bezpečne dovedie do bezpečia. Ja som Pravda, ktorá sa vám ukáže. Pamätajte, moje mladé duše, že Ja som vaša Láska a Pokoj; len Ja som bezpečný Prístav, kde sa môžete uchýliť pred búrkou, ktorá sa začne vo svete. Ja som Svetlo, ku ktorému môžete prísť, aby vás bezpečne doviedlo do cieľa v nebi. Ja som váš Boh, ktorý vás miluje a varuje pred slepotou a hluchotou vášho srdca.

Toto vám hovorím, ak sa zomknete a budete jednotní, dosiahnete veľké úspechy, ale všetko zlé musíte zanechať. Nech vo vašom národe nie je na prvom mieste materializmus, ťažký hriech, nečistota srdca, brutalita, neúcta, vraždy, smilstvo, klamstvo, práca v deň sviatku, práca v nedeľu, ohováranie, osočovanie, zabíjanie nenarodených dietok, rúhanie a iné ťažké hriechy. Chráňte sa alkoholu, drogám, zlým a klamným reklamám, závisti, televízii, nečistým slovám a túžbam a iným hriechom. Ak sa zbavíte týchto hriechov, budete národom tolerantným a Ja vás budem chrániť pred všetkými zlými vplyvmi sveta. Požehnám vám a môj Duch bude nad týmto malým národom. Keď však odmietnete a nevypočujete moje volanie, potom príde to, čo má prísť na svet i celú Európu. Toto čo sa vám deje vo vašom národe, je všetko vaša slabosť a bezbožnosť, tvrdosť vášho srdca a práca vo sviatky sväté, neúcta a osočovanie mojich synov – kňazov či apoštolov Cirkvi. Málo sa modlíte a málo dôverujete mne – vášmu Bohu.

 

Veru, veru, hovorím vám:

 

teraz je voda,

potom príde sucho, neúroda, oheň, zima, či blato,

krv bude tiecť, smrť bude podávať ruku,

smútok a hriech budú vládnuť v srdciach,

zúfalstvo a nepokoj,

slnko bude páliť, vzduch bude nedýchateľný,

pliaga zo zeme sa vyrojí a utrpenie ľudstvu konať bude,

zvieratá nepriateľské budú,

srdcia ľudské viac zatvrdnú.

 

Boh je ďaleko, ale diabol blízko.

 

Voda nepitná bude,

choroby nastanú,

neláska a nenávisť zostúpia,

drahota a dane trápiť ľudí budú,

ekonomika sveta na niti zostane a visieť len tak bude,

zemetrasenia, požiare, povodne, hlad.

 

Duch svätý ožiari dušu ľudskú,

potom strach a zúfalstvo nastane,

pre verných však pokoj a šťastie zostane,

v srdciach žiariť Duch bude.

 

Vojna a smrť nastanú;

tma – tri a dva nastane

a svet bude preosiaty,

a tak démoni ovládnu obydlia a smrť veľkú úrodu mať bude,

oheň z neba padať bude

a všetko, čo nie je označené mojou pečaťou lásky, zničené bude.

 

Potom príde ten, čo je spása sama

a lásku prinesie, pokoj zaseje, svetlo zem osvieti

a Duch Boží bude s ním i s tými, čo mu zostali verní.

 

Toto som povedal, toto som vám daroval. Ja som Život, Cesta, Pravda, Ja som Útočište a Pokoj.

 

Brat môj, modli sa za tento neposlušný tvoj národ. Modlite sa všetci, čo ma milujete a zasväcujte váš národ môjmu Srdcu a Srdcu Nepoškvrnenej Matky. Utiekajte sa k Sedembolestnej Matke a odovzdajte jej celý, celý váš malý národ, aby som vás ochraňoval v týchto pohnutých časoch, časoch satanovej moci, ktorému doba vlády končí. Modlite sa a buďte mi verní. Amen. Váš Boh – Otec, Syn i Duch svätý. Amen.

Očistec som stvoril skrze moju spásu a moje veľké nekonečné milosrdenstvo

03. Apríl 2010

Ja, tvoj Boh a Spasiteľ sveta, sa ti ozývam a ďakujem, že si prijal moje volanie. Brat môj, ozývam sa tak, ako som už povedal. Brat môj, ďakujem všetkým mojim bratom a sestrám, že si našli čas a prijali moju vôľu a moje volanie nebolo márne. Milujem vás všetkých, som predsa vaša Láska a Nádej, objímam vás a jednotlivo pokladám na vás moje prebodnuté ruky, aby som vám daroval moje milosti. Som šťastný, že ste prišli do tohto domu a modlíte sa, postíte sa za rodiny, ktoré sa rozpadávajú a sú v skaze duchovnej. Nebojte sa o svoje zdravie, ale celí sa mi odovzdajte. Pôst, ktorý som od vás žiadal, musel byť korunovaný i strádaním bolesti, toto sú skutočné obety lásky: hlad, bolesť, slabosť a iné. Ale nakoniec vám dávam silu, pokoj, lásku, zdravie i svätosť.

 

Brat môj, zotrvajte dnes – Biela sobota – v tichosti a očakávaní, lebo Ja som bol umučený a ukrižovaný, pochovaný, ale prišlo ráno a tretí deň, keď ma veľký svätý Boh vzkriesil a dovŕšilo sa, čo bolo napísané. Drahí moji, preto ešte zotrvajte v tichosti, lebo som ležal v hrobe a moja Matka trpela bolesťou a smútkom a očakávala to, čo malo prísť. Teda smúťte s mojou svätou Matkou a spoločne s mojou Matkou sa modlite za svet a obrátenie hriešnikov.

Deti moje, deti môjho Svetla, deti môjho Srdca, ďakujem vám za vašu obetu. Ja som vás priviedol k tomuto poznaniu a všetko, čo vlastníte, som vám daroval. Milujem vaše srdcia, ktoré sú všelijaké, ale sú moje. Snažte sa žiť vo svätosti a v modlitbe. Ukážte lásku svojim bratom a sestrám okolo seba a Ja budem s vami. Toto je deň, keď moja duša a Duch svätý žiaril na vykúpené duše, ktoré očakávali tisíce rokov svoje vykúpenie. Tieto duše, po svojej smrti, boli na mieste, ktoré bolo pre ne určitým väzením, a tak očakávali moju spásu. Toto je čas, kedy bol stvorený i očistec pre duše. V tej dobe, keď som bol zabitý na kríži, bolo otvorené miesto, ktoré je určené pre duše, ktoré nie sú pripravené prijať post večnej slávy v nebi. Nič nečisté nemôže vstúpiť do kráľovstva môjho Otca.

Áno, bratia moji a sestry moje, očistec som stvoril skrze moju spásu a moje veľké nekonečné milosrdenstvo. Spása prišla k vám, skrze spásu bolo všetko obnovené. Môj Otec si vás, skrze mňa a utrpenie, ktoré som prekonal skrze lásku, prijal ako skutočné deti, a tak ste sa stali deťmi Otca - Boha svätého. Preto buďte svätí a vďační nebeskému Otcovi za lásku, ktorú všetkým preukazuje.

Tak je, brat môj, spása stvorila i očistec, ktorý je záchranou pre milióny duší, ktoré odchádzajú zo zeme a nie sú pripravené prijať čistú svätú lásku. Diabol tak prišiel o milióny duší, preto tak mu bola podlomená moc pekla. Očistec je smutné miesto, ktoré sa skladá zo základných troch častí, ale ešte sú ďalšie stupne, ktoré majú svoju formu očistcovania. Forma základná je oheň Božej spravodlivosti, utrpenie veľkým chladom a ešte iné, ktoré sú tajomstvom. Ale hlavne v očistci je pokoj, láska, súcit a určité šťastie duší, očakávanie. Očistec je miesto, kde chodia anjeli a moja drahá Matka, ktorá je súcitná s týmito dušami. Keď príde moja drahá Matka do očistca vždy odchádza stadiaľ s mnohými dušami do neba. Najviac duší odchádza do neba na moje slávenie mojich narodenín a na moju mučenícku smrť. Duše však vstupujú do neba neustále. Anjel, ktorý sprevádzal dušu po celý život, tak i po očistcovaní a ukončení trápenia a očistenia zo svojich vín, prichádza s touto dušou do nebeskej slávy. Táto duša ďakuje svojmu anjelovi za služby, ktoré jej robila po celý čas pozemského života ako i v očistci.

Bratia a sestry moji, preto vám toto hovorím, že vy ste určené spoločenstvo, ktoré má slúžiť dušiam v očistci tým, že vaše srdcia budú otvorené pre tieto trpiace duše. Vy ste tí, ktorí majú teraz i v budúcnosti pomáhať trpiacim dušiam v očistci. Toto je veľká služba, ktorá sa páči mne, vášmu Bohu a Spasiteľovi, toto je služba za svojich zomrelých bratov a sestry. Buďte súcitní so živými, ale i zomrelými a dušami trpiacimi v očistci.

Tiež je veľmi veľa duchovenstva v očistci. Sú tu od dôb stredoveku, je tu veľa kňazov, biskupov, kardinálov, ale i pápežov, ktorí sú v očistci a budú tu ešte veľmi dlho za nesprávne riadenie mojej Cirkvi, za svoju ctižiadostivosť a iné hriechy. Títo moji služobníci svätej Cirkvi majú zvláštny očistec, ktorý je oveľa prísnejší ako pre moje deti, ktoré nedostali také dary odo mňa. Ten, čo je pomazaný a odovzdal sa do služby svätej Cirkvi, ten aj viac darov dostáva odo mňa, aby slúžil mojím deťom, aby mal silu čerpať tieto milosti a rozdávať ich ostatným. Veľa si dostal, veľa sa bude od teba požadovať.

 

 

Pokoj, pokoj vám dávam, moji drahí. Moje lúče sa rozlievajú do vašich sŕdc. Milujem vás, celé spoločenstvo, som s vami a budem pri vás. Moja drahá Matka vám bude dávať rady, Žehnám vás moji drahí, buďte silní a nedajte sa zviesť z cesty, na ktorú ste sa vydali. Ja som váš brat a vy ste moji bratia a sestry. Modlite sa neustále, lebo diabol číha, koho by roztrhal.     Ďakujem ti, brat môj, za tvoju lásku ku mne, buď mi verný, milujem ťa, tvoj Brat, Priateľ, Otec. Amen.

Stránka 1 z 2

 Začiatok  Dozadu  1  2  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: