Bez lásky sa svet zničí a moja spravodlivosť nastúpi, aby súdila a odsúdila hriech

25. December 2009

Ja, tvoj Boh a Pán neba i zeme, prichádzam k tvojmu srdcu. Ďakujem ti, dieťa moje, že si prijal moje volanie, ďakujem ti, brat môj, že si prijal môjho Ducha pravdy. Brat môj, teraz sa sústreď na moje slová, ktoré ti chcem darovať pre človeka sveta.

 

Prihováram sa k vám, moji drahí, aby som vám oznámil správu z neba. Pred dvetisíc rokmi sa vám v Dávidovom meste narodil Vykupiteľ a Kráľ Ježiš Kristus. Radujte sa, radujte sa, lebo láska z neba zostúpila, aby  vás zachránila; svetlo, ktoré osvieti hriešnikov sveta a cesta, ktorá vedie do Božieho kráľovstva. Aleluja, aleluja, aleluja, chváľte moje Meno, Meno sväté, Meno vznešené. Môj Duch vznáša sa nad vami a moja láska sa vám ponúka. Nech každý z vás otvorí srdce a prijme moju lásku a svetlo do srdca, aby ste kráčali do večného Betlehema, za svojím Kristom Kráľom tak, ako pastieri v noci a traja mudrci z Východu. Sláva Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom dobrej vôle a celej zemi. Ja som váš Spasiteľ, ktorý prišiel na tento svet, aby som svetu daroval svetlo lásky, nádeje a spásu. Moja láska je veľká, tak veľká, že nikto na zemi i vo večnosti nemôže pochopiť moju lásku.

Prišiel som v noci, chladnej a tiež mrazivej, na tento svet. Moja drahá Mamička ma prijala s láskou, ktorá ma hriala, lebo z jej Srdiečka vyžarovalo teplo lásky. Jozef ma zavinul do plienok a do kožušín z oviec, ktoré mali už pripravené a položil ma do jaslí, do sena a slamy. V tej chvíli zachveli sa mocnosti pekla a celé nebo jasalo a chválilo svätého Pána Boha, že prišlo vykúpenie ľudstva na zem, tak dlho očakávané. Ja som prišiel na túto zem, aby som spasil každú dušu, ktorá prijme moje Meno a bude čistého srdca, dobrej vôle a svedomia. Ja som Svetlo na osvietenie pohanov, Ja som Spasiteľ a Boh, Ja som Pravda, ktorú som priniesol na túto zem. Každý, kto kráča mojou cestou a prijme môj kríž a hlása moju pravdu, toho odmením svojou prítomnosťou a predstavím ho môjmu svätému Otcovi. Moja láska je veľká a každého obklopuje. Mnohí moju lásku prijímajú, ale mnohí ju zavrhujú. Vianoce, ktoré prežívajú tí, čo odmietajú moju lásku, sú tí, čo žijú len pre svoje potešenie tela a žalúdok, ale duša je v tme a zúfalo je schúlená a trpí smútkom a túžbou po mne, svojom Bohu. Veru, veru, hovorím vám, títo budú odmenení svojou pýchou a neláskou.

Vy, moji verní, prijali ste ma do svojich sŕdc a slávite spomienku na moje narodenie s láskou a úctou. Ďakujem vám, moji drahí, lebo práve vaša láska a úcta, modlitba, ma robia milostivým a milosrdným pre svet. Prosím vás, modlite sa a volajte ma o pomoc, nech moja spravodlivosť je v pokoji, aby z môjho Srdca vyžarovali lúče milosrdenstva pre celý svet. Deti sveta, deti moje, deti môjho Srdca, prijmite moje požehnanie, prijmite môjho Ducha pokoja, lásky, svätosti. Modlite sa, modlite sa za hriešnikov sveta, za pokoj. Prosím vás, moji verní, neuľavujte v modlitbách a skutkoch milosrdenstva, pristupujte k sviatostiam, modlite sa za kňazov a celú Svätú Cirkev. Modlite sa, lebo zlý napáda mojich služobníkov. Veľmi sú napádaní. Láska, láska, láska je vám veľmi potrebná, učte sa láske, čistote, pravdovrave, pokore, skromnosti, práci, poslušnosti, vernosti, svätosti.

Ja, váš Boh, ktorý som vám poslal svojho jednorodeného Syna, aby podlomil moc pekla, vám hovorím, bez lásky k blížnemu a pokory, úcty, svet sa zničí pýchou, a tak sami budete zúfalí a beznádej vás bude prenasledovať. Ľudstvo vo svete stúpa do tmy, a tak zostupuje po ceste do ničoty. Bez obrátenia a lásky ku mne a blížnemu, budete žiť v tme, ktorá vás pohltí. Ale dnes vám zasvietilo svetielko, ktoré osvieti celý svet. Len kráčajte k tomuto svetielku a zapáľte si pochodeň vo vašich srdciach. Toto svetlo vás ožiari, a tak nájdete v tej hustej tme hriechu cestu, ktorá vás vyvedie na cestu spásy a budete šťastní.

Veru, veru, hovorím vám, mnohí, mnohí a mnohé národy kráčajú cestou záhuby. Som smutný, keď to moje oči vidia, aká spúšť sa chystá na svet hriešny. Ja som Boh – Láska, som Boh, ktorá vás miluje, preto vás prosím a vzývam, obráťte vaše srdcia ku mne a Ja vám dám jasný deň, ktorý bude dňom pokoja, čistoty, lásky a porozumenia.

Tak je, moji drahí, človek sa odvracia odo mňa a prijíma nového Boha, ktorý sa volá materializmus, materializmus. Tento materializmus človeka oslepí, srdce zatvrdne, myseľ zatemní, túžba sa zväčší po tomto materiálnom majetku a viac vlastniť alebo niečo z toho, čo mi ponúka tento svet svetiel, hudby hriešnej, správ – klamstiev, elektroniky, ktorá pôsobí na vašu nervovú sústavu, telefóny, ktoré vám zabíjajú mozgové bunky pamäti, pokoja, radosti, pocitov. Tento svet je svetom zlých duchov, ktorí sa hemžia okolo vás a prichádzajú z pekiel každý deň skrze ťažké vaše hriechy. Človek, ktorý túži po materializme zabúda na milosrdnú lásku k blížnemu. Ten, čo chce mať viac a viac, bude vlastniť menej a menej tu, u mňa, v nebesiach. A keď príde chvíľa pravdy po jeho smrti, nezostane mu, na zaplatenie a vyváženie zlých skutkov s dobrými, nič, lebo sa rozplynuli ešte keď bol zdravý a silný a túžil po materiálnom pôžitku sveta a na duchovné zabúdal. Ja som vás upozorňoval, prosil, ale vy sa nemeníte, ale zostávate zo dňa na deň horší a horší. Bez lásky sa svet zničí a moja spravodlivosť nastúpi, aby súdila a odsúdila hriech. Vo vás, ľudia sveta, vládne egoizmus, pýcha, neláska, tvrdosť srdca, faloš a iné veľmi, veľmi ťažké hriechy. Preto vás ponechám osudu zlých démonov, aby dovŕšili svoju úlohu.

Veru, veru, hovorím vám, kríž odstraňujete a pohanské symboly ponechávate. Kríž je však víťazný a svätý symbol. Ten zostane naveky ožiarený mojou mocou. Každý, kto odmieta kríž a hlavne vy, čo ste prijali pečať kríža – znak kríža v krste a vy odmietate kríž, vy budete veľmi prísno súdení, veľmi prísno súdení a odsúdení!

 

Dnes sa obraciam na mojich vyvolených služobníkov mojej svätej Cirkvi.

Ja som váš Pastier, Ja som váš Veľkňaz, ktorý vás volá k väčšej úcte a svätosti. Prijali ste kňazstvo, ktoré vám zostane až naveky. Preto prijmite moje slová, ktoré vám hovorím. Nech vo vašich srdciach nevstúpi pýcha, chráňte sa nečistoty srdca, viac sa ku mne obracajte a kľačte, keď sa zhovárate so mnou, vašim Bohom, ktorý si vás vyvolil. Hlásajte pravdu, iba pravdu, chráňte moje ovečky pred vlkmi sveta a hriechu, viac spovedajte, viac spovedajte a modlite sa za zverené stádo mojich duší, ktoré som vám zveril. Verte v peklo, lebo robíte mi starosť práve tým, že vaše srdcia, ktoré sa viac obracajú na modernizáciu sveta, tak zavrhujete existenciu pekla.

V mnohých mojich služobníkoch vládne pýcha a nečistota srdca, mnohí moji služobníci kráčajú zlou cestou, zlou cestou. Málo sa modlíte, lebo máte iné svetské záujmy. Pozor si dávajte na svätosť, lebo len v každom z dvadsiatich služobníkov mojej Svätej Cirkvi; len u jedného z dvadsiatich je svätosť taká, aká má byť u kňaza svätej Cirkvi katolíckej. Tak, ako hovoria moje deti: kážete o láske, ale lásky sami málo máte; hlásate o pokore, ale sami pokoru nepoznáte; hlásate : „Nepite víno, ale vodu“, ale sami pijete víno. Och, ako málo je vo vašich srdciach lásky a pokory, ako veľa je vás, ktorí žijú plní pýchy v srdciach svojich. Som veľmi, veľmi smutný nad vašimi životmi, ktoré ste mi zasvätili, ale iným smerom mnohí z vás kráčajú. Vaše slová sú: „Veď čo, Pán je nekonečne milosrdný, veď mi odpustí to, čo teraz konám, ako žijem.“ Ó, veru hovorím vám, zle zmýšľajú vaše srdcia, veru zle. Už mnohí takto zmýšľali, ale teraz sú v hlbokom očistci alebo i horšie – zatratení! Opakujem vám, moji drahí, vypuďte pýchu, nežite s pýchou v srdci, ale prijmite pokoru a vstúpte do Srdca môjho a Srdca mojej drahej Matky. Tam je vaša záštita. Milujem vás a dávam vám môjho Ducha poznania a svätosti. Váš Boh a Veľkňaz Ježiš Kristus.

 

Vy, moji drahí verní, prosím vás, modlite sa za mojich služobníkov mojej svätej Cirkvi, obetujte vaše bolesti a strádania za svätých kňazov. Nič vám nebude zabudnuté. Amen.

 

 

Brat môj, ďakujem ti, že si vytrval a prijal moje slová lásky. Brat môj, nebuď maloverný a nedôverčivý, ale sa modli a Ja ti dám silu a odvahu.

Európa je na veľmi zlej ceste ...

18. Október 2009

Volám ťa, dieťa moje, ja, tvoja nežná Matka, volám ťa, aby si vypočul moje slová lásky. Dieťa moje, prišla som k tvojmu srdcu, aby som sa ťa dotkla a povedala tieto slová.

Viem, že tvoje srdce túži po dotyku môjho drahého Syna Ježiša, ktorý ťa veľmi miluje. Dieťa moje, budem ti nápomocná k tvojej svätosti, no skôr ako vykročíš na cestu svätosti, musíš veľa obetovať zo svojho srdca, veľa sa musíš modliť a sebazapierať pred slasťou tohto sveta. Pros môjho drahého Syna Ježiša Krista, svojho Boha a Otca tvojej duše, on ťa vypočuje a dá ti to, čo bude pre tvoju svätosť a pokoj potrebné.

 

Dieťa moje, Európa je na veľmi zlej ceste a tvoj národ je Európa. I tento malý národ, ktorý veľmi milujem, bude veľmi skúšaný a preosiaty Božou spravodlivosťou za odvrátenie sa od svojho Pána Boha, neúctu, rúhanie, závisť, nenávisť a iné ťažké hriechy. Tvoj národ pokúša Božiu spravodlivosť a rúha sa voči Pánu Bohu svätému. Och, dieťa moje, moje oči vidia tú spúšť, ktorá sa valí svetom, tú hrôzu a bolesť, výkriky zúfalstva a plač.

Áno, dieťa moje, som veľmi smutná, že Európa je veľmi ďaleko od svätého Pána Boha. Kam kráčaš, národ český?! Kam kráčaš, národ nemecký, rakúsky?! Francúzsko, Francúzsko, ty národ, z ktorého vyšli svätci a oddanosť národa Bohu bola veľká! Kam kráčaš národ španielsky?! Poľsko, ty národ požehnaný a vodcom Svätej Cirkvi darovaný, kam kráčaš?! Či iné národy Európy, odmietate Boha svojho, kríž je pre národy európske nepotrebný a hanblivý. Tak je, dieťa moje, na túto Európu Pán dopustí veľké tresty, ktoré človek národov (antikrist) využije pre svoj prospech a peklo bude nápomocné. Veľa krvi potečie, veľa plaču a sĺz matky vyronia nad svojimi deťmi, lebo smrť bude brať ich životy. Hlad a smäd, páľavu Slnka či Ducha človek bude musieť prekonávať. Financie a trhy padnú na dno, chudobní budú viac chudobní a bohatí viac bohatí, ale ich duša bude chudobná a zúfalstvo im bude dané. Nenávisť a tvrdé srdcia budú ešte viac tvrdé a človek bude nenávidieť človeka. Boha svätého viac budú nenávidieť a zle hovoriť o svätej Cirkvi. Moji synovia a služobníci svätej Cirkvi utláčaní budú a zle o nich hovoriť budú. Svätá Cirkev v nenávisti bude a tí, čo verní jej zostanú, pod tlakom a osočovaním budú.

Veru, dieťa moje, zemetrasenia nastanú na miestach, kde by ich neočakávali, ohne zo zeme vyšľahnú a spália polia, domy i ľudí. I tvoje malé Slovensko bude skúšané veľkými prírodnými trestami, ak sa neobráti k Pánu Bohu svätému. Ja ti to hovorím na príkaz Pána Boha svätého, aby ste žili sväto a uctili si hodnoty, ktoré ste dostali od svojich otcov a matiek. Milujte a uctite si Pána Boha a kríž v úcte majte, nerúhajte sa svätým veciam a svätého Pána Boha neurážajte. Neubližujte si, ale v láske sa majte. Modlite sa a dôverujte Božej láske.

 

 

Nech ťa Pán posilňuje na duchu i na tele. Nech je Pán s tebou. Žehnám ťa v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Tvoja verná milujúca Matka lásky, Matka Ježiša Krista – Spasiteľa sveta. Amen.

Hovorím vám, moja návšteva je už tu

26. September 2009

Buď požehnaný, brat môj, priateľ, syn, pristupujem k tebe, aby som ti daroval moje slová pravdy a lásky.

Teraz sa obraciam na človeka sveta. Ja prichádzam ku každému človeku a klopem na dvere jeho srdca, volám a prosím, stojím vonku v nečase. Ale človek bez súcitu a všímavosti ma necháva v chlade, v nečase a v tme vonku stáť.

Ja pristupujem k mladému srdcu a klopem na toto srdce, ale toto srdce je plné túžob, hudby, tanca a hukotu. Toto ma prehlušuje a môj klepot, na dvere tohto srdca, je prehlušený rachotom bubnov a krikom zábav.

Pristupujem i k pracujúcemu človeku a klopem na dvere tohto človeka, ale tiež mi neotvára, lebo je pohrúžený do práce a moje klopanie nepočuje.

Klopem i na dvere bohatých, ale tam sú pred dverami silné múry z kameňa a moje klopanie nepočujú.

Klopem i na tých, čo žijú v chudobe, ale neotvárajú mi, lebo sa boja, že prídu i o to málo, čo majú a odháňajú ma odo dverí.

Tak, môj brat, priateľ, syn, človek v tomto svete prežíva agóniu duše a táto duša je v hlbokom nepokoji a v tme. Mnoho je však ľudí, a to sú moje zlaté deti, čo prijímajú môj hlas do ich sŕdc. Ale to je oproti tým, čo sú vonku v tme, málo.

Veru, hovorím vám, diabol krúži nad vami, aby vás vytrhol z domu žijúcich. Chráňte sa vy, moji pokrstení, silnou vierou vo mňa, vášho Boha a Spasiteľa. Utiekajte sa pod ochranu Matky Boha živého a Matky milosrdenstva – Matky lásky. Moderný človek už nepozná diabla takého, aký skutočne je. Nepozná slovo peklo a peklo je už len pre smiech!!! Ale Ja vám hovorím, že práve teraz má peklo veľký úlovok duší. Peklo žije hrozným vplyvom na duše, ktoré kráčajú doňho, žije veľkou mocou, lebo práve dnešný človek nevedomky mu podáva svoju pravicu a duša je už nasmerovaná do tohto priestoru hrôzy.

 

Veľmi, veľmi som znepokojený mojimi služobníkmi Svätej Cirkvi. Veľmi ma zraňujú a robia mi starosti. Veru, hovorím vám, mnohí kráčate do zatratenia, lebo zrádzate Boha svojho tak, ako Judáš ma zradil v tú noc. Vy však máte všetko, čo vám Cirkev mohla dať, ale mnohí chcú viac a viac. Málo sa modlíte, málo počúvate moje zverené ovečky, nestaráte sa o tých, čo potrebujú vašu pomoc duchovnú, študujete, holdujete a zabávate sa. Vaše oči, čo by ku môjmu krížu majú pozerať, do monitora v počítači hľadia. Iní televízor pozerajú, iní zábavy vyhľadávajú a iné svetské skutky konajú. Veru, veru, hovorím vám, budem vás veľmi, veľmi prísno súdiť za vašu nelásku a neúctu ku kňazskému povolaniu.

 

Tiež sa obraciam na rehoľníctvo. Vy, čo ste mi zasvätili život v chudobe a v láske, žijete v prepychu a bez lásky a pokory. Sami tiež spoznáte svoj omyl a môj rozsudok nad každým, čo tak konal, bude veľmi prísny. Svätosť, láska, pokora, poslušnosť, pomoc núdznym, chudoba, hlásanie pravdy Božej – prečo toto všetko sa vytratilo z rádov rehoľníctva? Preto, lebo vpustili si do sŕdc pýchu a túžbu po pozemskom zdroji. V každom ráde sú počítače – internet, modlitba je slabá; pyšné moje dcéry sú zduté a bez úsmevu, ich oči sklené a zlé. Och, čo všetko je v mojej svätej Cirkvi zlého!

Keď hovorím o mojom príchode, Cirkev by mala jasať a nie tých, ktorým to hovorím, ignorovať, či dokonca ich vyhlásiť za bláznov spoločnosti. Každý, kto pre mňa, Boha vášho slúži, je blázon alebo falošný prorok. A či v mojej svätej Cirkvi nie sú zradcovia z rádu kňazstva?! Áno, sú a ste v nej.

Moji drahí, počúvajte slová, ktoré hovorím prostredníctvom mojich vyvolených. Počúvajte a modlite sa za nich. Neuhášajte ducha tých, čo počúvajú tieto slová, ale podporujte tieto duše v ich svätosti. Diabol je všade tam, kde môj Duch vstupuje, aby zničil všetko, čo robím, ale najviac vstupuje tam, kde hovorím pravdu a tajomstvá pre môj ľud. I tento môj brat, skrze ktorého hovorím tieto slová, je opustený a nemá oporu duchovného vodcu. „Prečo?“ pýtate sa. Preto, lebo je to tak, ako je to v mojej svätej Cirkvi. Nezáujem o tých, čo hovoria pravdu svojho Pána Boha. Sú dokonca v nemilosti a opovrhnutí kňazstvom samým. Tí, čo boli s ním, sú už tu, u mňa v nebeskom kráľovstve a pomáhajú mu odtiaľto. A čo konáte vy, moji služobníci svätej Cirkvi? Prečo nie ste otcom tohto môjho syna a služobníka? Veru tak je, ako hovorím, príde čas a moja Cirkev bude preosiata, veľmi preosiata, aby zostalo len čisté zlato. Prídem a spálim plevy, aby rástlo čisté obilie.

Som smutný nad pohľadom sveta, ktorý nemá súcit, úctu, lásku, pokoru, milotu, pomoc druhým, priateľstvo. Veru, veru, hovorím vám, diablova moc je veľká pre zlé skutky človeka. Tisíce duší sa zatracuje; každý deň je ich v pekle viac a viac. Nepočúvate moje slová, nepočúvate hlas môj; volám vás, volám vás k obráteniu k láske. Netúžte po bohatstve tohto sveta, nestrácajte čas malichernosťami sveta, netúžte po peniazoch a postavení, chráňte sa nečistých slov a zábav. Pozerajte na môj kríž, ktorý je vašou záštitou a kľúčom do neba. Pristupujte k sviatostiam a pokániu, modlite sa ruženec a volajte ma: „Abba – Otče, do tvojich rúk porúčam svoju vôľu, konaj so mnou, čo chceš ty, lebo všetko konáš veľmi dobre.“ Pozerajte na nebo, tam hore je váš príbytok. Len láska vás pozdvihne k môjmu Srdcu, len čisté srdce vás pozdvihne k svojmu Bohu, len skutky milosrdenstva vás prevedú cez bránu milosrdenstva, do večnej slávy.

 

Chráňte sa, moji drahí, útokov zla:

- nebuďte zlí, ale dobrí;

- nehovorte zle o nikom a o ničom; hovorte o každom s láskou, lebo i toho milujem;

- neposudzujte svojho brata; milujte svojho brata;

- chráňte sa lakomstva – dávaj to, čo máš a Ja ti ešte pridám;

- nesmieš nenávidieť svojho blížneho, ale modli sa za neho a dobre mu praj;

- nepozerajte televízor, ale sa modlite;

- neseďte pri počítači celé hodiny, lebo čas pre spásu tvojej duše ti uteká preč;

- nepite alkohol vo veľkom množstve – neopíjajte sa, ale majte čistý rozum, aby vás diabol nepremohol.

 

Tak, ako som oznámil predchodcom – mojím služobníkom, tak i teraz vám hovorím, moja návšteva je už tu, hovorím vám moja návšteva je už tu. Neuvažujte o čase, pre mňa čas tu nie je podstatný. Moja návšteva je už tu. Vy, moji drahí, čo ma milujete, majte otvorené srdcia a očakávajte ma v modlitbách. Prídem ako zlodej a prekvapím tých, čo zrádzajú, zle konajú a vrahov svojich blížnych navštívim; diabla zviažem a tých, čo slúžili mu, budú s ním vrhnutí do pekla horúceho.

 

Každý nech je na ten čas pripravený. Buďte čistého srdca a v láske sa majte, neurážajte sa, ale milujte sa. Toto vám hovorím Ja, váš Boh a Spasiteľ. Amen.

Hovorím vám, moji drahí, moja návšteva je už blízko

29. Jún 2009

Pozdravujem ťa, brat môj, priateľ, syn, ďakujem ti, že si prijal moje pozvanie. Brat môj, žehnám ťa a objímam, buď pozorný a otvor si svoje srdce, aby si prijal moje slová a správne ich napísal.

Ozval som sa o niečo neskôr ako zvyčajne, lebo moje Srdce bolo zatiahnuté starosťou i smútkom nad svetom, ktorý pláva vesmírom okolo Slnka a pritom sa zrýchlilo časovo a človek to nespozoroval, iba konštatuje, že čas ide rýchlejšie. Tak je; čas je zrýchlený, aby verní mojej Svätej Cirkvi prekonali tlak zlého, ktorý vie, že končí mu jeho čas a Ja, Boh Trojjediný, naveky Svätý, ho vrhnem do pekla až naveky. Preto volám všetkých mojich verných a oddaných mojej Svätosti: vytrvajte, vytrvajte a Ja vás povýšim na moje deti – kniežatá – synov a dcéry vášho Kráľa a Otca lásky. Ešte veľa budete musieť prekonať útokov od zlého i smrť príde, aby vás umlčala a odstránila zo sveta. Zostaňte verní až do konca a sami spoznáte svoje víťazstvo nad tým, čo vás chcel zničiť, ale vy ste synmi a dcérami živého Boha svätého, Boha vášho, ktorý vylieva na vás svoju lásku a silu. Som váš Boh, ktorý vás chráni pred útokmi nepriateľov z temna.

Vy všetci, čo konáte pokánie, vy ste tí, čo milujete svojho blížneho. Ja som si vás obľúbil, moja láska k vám letí veľkou silou, aby vás všetkých naplnila. Modlite sa neustále, neupadajte na duchu, ale sa celí odovzdajte mne, vášmu Bohu a Spasiteľovi. Som i znepokojený zo života, ktorí žijú moji pokrstení. Som smutný, že zabúdajú na mňa, svojho Boha a Spasiteľa. Tak veľmi málo myslia na svojho Nebeského Otca, a tak málo volajú o pomoc Ducha Svätého. Ja som nekonečná Láska, ktorá sa vám dáva, som nekonečná Veleba, ktorá sa vám chce dať spoznať, som nekonečne milosrdný a volám k môjmu milosrdenstvu lásky všetkých, ale hlavne hriešnikov sveta. Prijmite moju čistú svätosť, ktorá chce, aby vás prenikla a zmenila vaše myslenie i životy na nepoznanie. Čakám na vaše slovo:

 

„Áno, áno, Pane, prajem si, aby si ma prenikol svojou láskou, velebou, milosrdenstvom lásky a svätosťou. Prijímam ťa, môj Pane svätý, chcem byť len a len tvoj, teraz i vo večnosti. Amen.“

 

Ja som vám daroval všetko, čo je vôkol vás. Ale to, čo vidíte nečisté a zlé, vo svete, je od zlého a človek je tomuto zlu nápomocný. Človek vníma a počúva myšlienky zlého, aby konal človek tak, že svet je vo veľmi zlom stave a ešte sa to bude zhoršovať. Človek pre svoju zaslepenosť a chamtivosť ničí všetko, čo som vám daroval a dávam. Tisíce, tisíce rokov rástli stromy – pralesy, moria – oceány, rieky, potoky, hory, doliny. Všetko, všetko moderný človek ničí a dupe po stvorených častiach sveta bez uváženia a rozumu. Svet je preťažený modernou, no ale i ničivou silou voči prírode i človeku samotnému. Zvieratá sú zúfalé a cítia nebezpečenstvo, ktoré na človeka dopadne. Človek sa málo modlí, ale veľa rozmýšľa o veciach, ktoré nikdy nepochopí. Satan je ten, čo klame a okráda človeka o rozumné uvažovanie a duchovnú slobodu duše. Ja som stvoril človeka na môj obraz, Ja som človekovi daroval rozum, cit, lásku, slobodu, ale človek prijal na začiatku klamstvo a podvod. Sami sa odsudzujete, sami sa odvraciate odo mňa, vášho Boha Trojjediného, až naveky svätého. Amen. Amen. Amen.

 

Vo svete je všetko tak, ako človek, ktorý ešte žije, ale smrť mu je už na blízku a nechce prijať sviatosť zmierenia, aby sa dostal do môjho náručia, keď príde čas odchodu. Tak je to i s ľudstvom vo svete. Všade, všade vládne nepokoj, vojny, prevraty štátov, neláska národa k inému národu, nenávisť a vraždenie, pohŕdanie človekom, prírodné katastrofy, ktoré sa budú stupňovať, hlad, choroby, opustenosť ducha, nepokoj ducha, zúfalstvo ducha, samovražda ducha. Svet je v tmavej a slepej uličke dejín!

Ak sa človek neodvráti od ťažkého hriechu a bude konať naďalej hriech, potom ukážem svoju spravodlivosť, ktorá bude spravodlivá a svätá. Veru, veru, hovorím vám, človek koná ťažké hriechy. Veru, hovorím vám, až do neba sa ozývajú výčiny tých, čo sa stavajú na miesto moje, svojho Boha svätého. Čas je blízko, čas je blízko a človek spozná svoju vinu. Čas môjho hnevu je nablízku. Veru, hovorím vám, prídem už čoskoro; hovorím vám, už čoskoro, aby som ukázal to, čo vlastní ten, čo hreší i ten, čo je vzdialený od mojej lásky a svojho Stvoriteľa.

Vy, moji drahí, zotrvajte v láske jeden k druhému, buďte úslužní a láskaví. Milujte sa navzájom a modlite sa, modlite sa, modlite sa tak, ako svätá Matka a Kráľovná lásky vám povedala. Modlitba je rozhovor so mnou a Ja počúvam vaše modlitby a prosby. Každý pristúpte s dôverou dieťaťa ku mne a s pokojom v srdci volajte ku mne. Ja som váš Boh i Otec, som Láska, Láska, Láska, ktorá vás naplní. Dávam vám svojich služobníkov, ktorí sú vám nablízku.

Buďte v dobe môjho varovania otvorení a odovzdaní do mojej svätej vôle. Strážte si čistotu duše, chráňte sa pred opilstvom, hrami zábavami a zbytočnosťami dňa. Ja som ten, čo vyženie zo sŕdc ľudských zlo, ktoré sa usadilo v miliónoch ľudských sŕdc. Ja prídem a ožiarim svojou mocou všetko, čo je vo svete; všetko bude ožiarené, každý skrytý hriech a ten bude bolieť najviac.

Hovorím vám toto, aby ste už konali pokánie srdca, srdcom sa modlili a pristupovali k sviatostiam, žili čestne, žili v láske a pokoji srdca, chránili sa hriechu, zbytočne sa nezaťažovali prácou, ktorá pohltí čas pre spásu duše! Modlite sa spoločne v rodinách, majte sa v úcte a milujte sa, lebo moja návšteva je nablízku; hovorím vám, moji drahí, moja návšteva je už blízko!

Žehnám celý svet, žehnám všetok stvorený svet, ktorý je v agónii hriechu a hlbokej tme, žehnám mojich verných, žehnám Svätú Cirkev, žehnám všetkých, čo hľadajú svoju cestu spásy, žehnám trpiacich a umierajúcich, žehnám mojich služobníkov svätej Cirkvi. Buďte mi odovzdaní a milujte moju svätú Cirkev, lebo je to moja láska. Milujem vás, moji drahí.

 

Som váš Boh, ktorý vás bude súdiť a odsúdi vás. Všetky hriechy mi ukáže ten, čo vás viedol vaším životom, bude na vás žalovať. Veľmi, veľmi bude žalovať na vás, vaše priestupky a ťažké hriechy, ktorých ste sa dopustili. Beda vám, ešte raz beda, ak sa z nich nebudete kajať a neoľutujete ich. Nech je vám to pre vašu záchranu a nie pre strach a zatratenie.

Mladé deti žijú veľmi, veľmi vzdialene odo mňa, od mojej svätosti. Veru je tak ako hovorím, mnohí sú na zozname do zatratenia. Mne mladé duše odchádzajú zo sveta pre svoju zaslepenosť a hriešnosť. Málo rodičov sa modlí a prosí za ochranu a obrátenie, lebo u mnohých týchto hriešnych mladých detí sú rodičia vzdialení od mojej svätosti, a tak ich deti kráčajú v šľapajách svojich rodičov. Veru, hovorím vám, budete sa mi zodpovedať za svoje deti, ktoré som vám daroval ako dar.

Tisíce duší na svete kráča slepo a nerozumne zlým smerom a stráca sa v tme hriechu vo svete. Čakám na tých, čo prídu do svojho cieľa uprostred búrok a nepokoja vo svete, a potom zasiahnem v pravú chvíľu. Amen.

 

Ďakujem ti, brat môj, priateľ, syn, že si prijal moje slová. Som s tebou, modli sa, modli sa a buď silný a verný. Amen. Ježiš Nazaretský.

Buďte pripravení na moju svätú Pravdu

26. Marec 2009

Ajhľa, Ja som to, tvoj Boh a Otec, tvoj Spasiteľ a Kráľ; Som v tebe, aby som ťa posväcoval. Tu som, tvoj Brat a Priateľ, buď pozdravený, brat môj, ďakujem ti, že si prijal moje volanie.

Brat môj, teraz hovorím pre moje deti sveta. Pristupujem k srdcu môjho syna, brata, priateľa a vkladám do tohto srdca moje slová lásky.

Som Boh, ktorý vás pozná a poznám vaše srdcia dokonale. Vy moji, ktorí žijete pre všetko, ale v skutočnosti pre nič, lebo moju lásku a požehnanie ste odvrhli. Ja však stále prichádzam a ponúkam vám moje priateľstvo, moju pravdu slova. Každý človek musí vedieť, že som Ja Pán a Boh, Ja som stvoril svet i všetko. Každý človek na svete spozná moju blízkosť a pocíti moju spravodlivosť. Toto bude pre spásu a záchranu človeka.

Už veľakrát som o tom oznamoval a hovoril som mnohým o mojom dotyku. Deti sveta, Ja som váš Boh - Otec, ktorý očakáva vašu vernosť a lásku. Hľadím z diaľky na vaše kroky, ktoré majú smerovať ku mne, aby som vykročil v ústrety k vám a objal vás ako moje deti, ktoré boli draho vykúpené.

Volám vás, volám vás, moje drahé deti môjho Srdca, primknite sa viac k môjmu Božskému Srdcu a prijmite moju nežnosť a lásku s nádejou pre vaše občerstvenie vášho ducha, prijmite moje pohladenie a istotu, že vás veľmi, veľmi milujem. Ja som vaša Nádej, Ja som vaše Ovlaženie, Ja som vaša Sila, Ja som vaša Cesta, Ja som váš Život, Ja som vaša Sloboda, Ja som Pravda, ktorá vás vyslobodí z klamstva vášho života. Pristúpte, pristúpte ku mne, vášmu očakávajúcemu Bohu a Otcovi s nádejou a bez strachu; veď som váš Nebeský Otec, ktorý je vaše útočište, som Svetlo, ktoré vám chce svietiť. Nebojte sa, nebojte sa, nebojte sa, veď ako Láska môže ubližovať?! Láska moja je láskou svätou a moja láska je zároveň  milosrdenstvo samé.

Moje drahé deti, keby ste žili v láske a v pokoji srdca, žilo by sa vám omnoho ľahšie. Vaše srdcia však žijú zaťažené ťažkými hriechmi, túžiace po pomste, po špine svetskej, po mamone, peniazoch, po smilstve a iných ťažkých hriechoch! Netúžite žiť v spoločenstve s mojimi svätými, netúžite po mojej veľkej nežnej čistej svätej láske a po mojom priateľstve. Moje oči vidia veľkú púšť v ľudských srdciach, veľký odpad začína a je to veľmi zlé pre každú dušu, ktorá sa zmení na tmavé až šeredné duchovné ľudské bytie. Veru, veru, tak je. Človek je ďaleko od mojej pravdy, radšej prijíma lož a bludárstvo. Ľudský život je životom pod nátlakom satana, on je zvodcom ľudského pokolenia. Veru, hovorím vám, veľmi sa mu darí strhávať duše do zatratenia!

Medzi ľudstvom je nepokoj; medzi bratom a bratom je nešvár a boj; medzi sestrou a sestrou hádky a opovrhovanie; medzi blížnym a blížnym súdy a krivé svedectvá, krádež, vraždy a iné hriechy. Áno, svet je veľké nepokojné smetisko, ktoré páchne a dymí sa z tohto smetiska ruín ľudských duší. Milióny, milióny duší, ktoré patria mne, lebo som ich stvoril pre ich slávu, vašu slávu, aby ste boli oslávení tak, ako je oslávený môj Syn a váš Vykupiteľ a Spasiteľ. Pre vašu slávu žijete, ak prijmete moje slová a život vo mňa. Tak ľahko je vám možné prijať moju pravdu, ktorá vás vyslobodí z otroctva hriechu; tak málo stačí k vašej sláve. Áno, deti moje, iba vaše vypovedané slovo: „Áno, Otče, chcem žiť s tebou až naveky, chráň ma od hriechu.“

Ja som milosrdný Otec, som váš Boh, ktorý vás nesmierne miluje, ste mojimi deťmi, ktoré sú mi nevďačné. Ja vám dávam život, požehnanie, vdychujem vám život, darujem vám zdravie, ponúkam vám z mojej slávy, ste dedičmi kráľovstva Boha živého, Boha lásky, Boha pravého, Boha milosrdného, Otca vašich duší, Otca spásy.

Ja sa k vám skláňam, priam kľačím pri vás, Ja, ktorý som večný a nekonečne silný, ale moja láska ma robí pokorným a volám vás, zostupujem k vašim srdciam, aby som vás očistil, aby som vás pozdvihol z neprávosti hriechu. Och, moje úbohé stvorenstvo, ako zneužívate moju lásku, ako málo mi ďakujete, ako sa mi vysmievate, ako málo ste mi naklonení. Urážate ma, ubližujete si svojím jazykom, svojou hriešnou mysľou. Och, človeče sveta, prečo urážaš môj svätý trón?! Nekop do dverí mojej spravodlivosti, nevrhajte šípy do siene mojej svätosti. Tieto otrávené šípy sa k vám vrátia ako trest mojej spravodlivosti. Nevrhajte svoje bodavé šípy vášho slova a nečistých rečí do mojej svätyne! Neurážajte moju Svätú Cirkev, neponižujte dôstojnosť a svätosť mojich služobníkov! Nepokladajte svoje krvavé ruky na mojich verných, lebo Ja vám vrátim všetko, čo vám patrí!

Ja som váš Boh, ktorý vidí všetko bezprávie vo svete; vidím i tam, kam si ani neviete predstaviť. Poznám všetko, čo je vo vás i mimo vás, moje oči sledujú všetko i jednotlivo; Ja som s vami i vo vás.

Teraz hovorím toto, čo je už napísané: Moji anjeli preosejú ľudstvo sveta, moja spravodlivosť bude svätá a prísna. Tak, ako bola Sodoma a Gomora spálená sírou a ohňom, tak budú na mnohých miestach sveta zničené veľké mestá i dediny.

Veru, hovorím vám, varujem vás, varujem vás, skloňte sa predo mnou a padnite na tvár a volajte o zmilovanie. Moja veľká trpezlivosť otrasie celým svetom i dušou samého človeka. Modlite sa, modlite sa a konajte pokánie. Pokánie, hovorím vám, môj Duch bude sa vznášať nad svetom a moji anjeli budú konať to, čo majú konať. Milióny duší budú sa chvieť hrôzou a zúfalstvo bude veľké. Beda všetkým, čo budú zaťažení ťažkým hriechom. Moji nepriatelia budú zničení a svet preosiaty, môj oheň zničí všetko, čo bude bez môjho označenia. Preto počúvajte môj hlas, počúvajte moje volanie, zmeňte svoj život, zmeňte svoje správanie sa, zmeňte svoje myslenie. Obaľte sa do rúcha lásky a svätosti. Skryte sa pod plášť svätej Matky Márie.

Čas je časom zlodeja; čas je časom klamstva; čas je časom útokov satana; čas je časom mojich veľkých milostí. Čas je časom môjho dotyku vás všetkých, čo ste na zemi, aby som vás zmenil a zachránil pred hrôzou, ktorá je otvorená pre každého, čo mňa odmieta.

Volajte mi na slávu, volajte mi na chválu a vzdávajte mi vďaku. Deti moje, všetko, čo je vôkol vás je odo mňa. Ty si stvorený odo mňa; vaše srdcia teraz sú zaťažené starosťami sveta, to, čo sa deje okolo teba. Mnohí však zabúdate, že to, čo sa deje vo svete, je zapríčinené egoizmom človeka a tých, čo ničia ľudské srdcia. Človek sa prikláňa k zlu a zlu aj verí. Preto je moc zla taká veľká a človek blúdi v tme. Keby ste prišli ku mne a otvorili si vaše srdcia a s dôverou sa mi odovzdali a prijali moju svätú vôľu lásky, moje Srdce by prijalo vaše pokorné volanie. Vy však žijete v intrigách a nečestnostiach; vaše srdcia sú ako žula a chladné ako ľad. Žijete vo falošných predstavách, urážate mňa i seba a blížneho. Nedôverujete nikomu ani sebe. Žijete vo veľkom nepokoji ducha, otvárate sa duchovne i telesne pre skazu večnú.

Dokedy vás mám varovať, dokedy chcete žiť v nebezpečenstve zatratenia?! Áno, vás všetkých sa to týka, čo nekonáte podľa mojich svätých zákonov! Milujte svoju dušu, ktorá je večná, milujte svojich blížnych, milujte všetkých, čo vám zle konajú.

Ja milujem všetkých, milujem všetkých – bohatých i chudobných; hriešnych i svätých. Milujem a odpúšťam; hriech sa mi protiví. Hriech v duši človeka je veľmi šeredný červ satana.

 

Moje slová sú pravda. Všetci budete svedkami mojej pravdy. Buďte pripravení na moju svätú pravdu. Žite pre mňa, vášho Boha - Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

Stránka 1 z 3

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: