Peklo existuje.....

06. Júl 2008

Buď pozdravený, syn môj, som šťastná, že si prijal moje volanie. Ja, tvoja Matka lásky, prichádzam k tebe, aby som ti dala silu, pokoj, radosť a povedala ti moje slová, ktoré budú patriť tebe i tým, ktorým dám moje slová.

Som smutná, dieťa moje, že človek a moje deti tak strašne urážajú svätého Pána Boha, som veľmi zarmútená, keď mladý človek ustupuje z cesty spásy a prechádza na cestu, ktorá vedie do zúfalstva a večnej smrti. Pre mladého človeka modlitba ruženca je ťarcha a poníženie, Eucharistia je len symbol, či spomienka, ktorá je už v tomto modernom svete nepotrebná a zbytočná. Eucharistické Telo Pána Ježiša Krista je vo väčšine sveta a tiež vo svätej Cirkvi zneuctievané. Áno, dieťa, Eucharistické Telo je zneuctené; prečo moji synovia a služobníci svätej Cirkvi tak málo úcty dávajú môjmu živému Kristovi Ježišovi? Mnohí moji synovia a služobníci svätej Cirkvi neveria v živého Krista Pána v Eucharistii. Som smutná, že práve vo svätej Cirkvi katolíckej sa tak veľa duší pohoršuje a zneuctieva svojou neverou a neúctou k živému Kristovi, ktorý je skrytý v Eucharistickom Tele!

Tak málo detí pristupuje na prijímanie, tak málo pristupuje mojich detí k pokániu, ku spovedi, aby vyznali svoje hriechy a prijali sviatosť zmierenia. Som veľmi smutná z tohto stavu mojich detí, ktoré sú ako sochy žijúce, ale studené a nehybné, lebo žijú vlažným životom k Pánu Bohu. Syn môj, toto sú tie domy postavené na piesku, toto sú tieto moje deti, ktoré síce prídu na svätú omšu, ale nepristúpia ku stolu a neprijmú môjho Svätého Syna. Pokánie a zase pokánie; bez pokánia veľa mojich detí bude po odchode z tohto sveta v príliš hlbokom očistci a mnohí zotrvajú tam až do skončenia sveta!

Mnohí moji synovia kráčajú do zatratenia, mnohí žijú viac pre svet ako pre duchovno. Milujem každú ľudskú dušu a veľmi, veľmi si prajem zachrániť čo len jednu dušu od zatratenia! Dieťa moje, toto ti hovorím so zármutkom v Srdci, lebo moje oči vidia tisíce duší kráčať do zatratenia a medzi týmito dušami vidím i duše kňazov, biskupov i kardinálov. Moje oči slzia nad týmto pohľadom, ktorý vidím. Modli sa za pomoc a obrátenie týchto duší od zatratenia. Dieťa moje, človek vo svete je celkom zaslepený starosťami o svoje bytie telesné. Má starosť o svoje telo, peniaze, postavenie, ale o večnosť strach nemá!! Diabol, môj protivník, má hojnú úrodu ľudských duší, lebo človek odmieta peklo ako existenciu, ale hľadá výhovorky a ospravedlnenia seba samého. Ale hriech koná naďalej a veľký!

Som veľmi ustarostená nad svetom, ktorý kráča v ústrety smrti. Áno, dieťa moje, v ústrety smrti, ktorá bude mať hojnú úrodu ľudských duší, ktoré vstúpia do priepasti pekelnej. Veľmi som ustarostená nad postojom mnohých mojich synov svätej Cirkvi, ktorí odmietajú peklo a hovoria o pekle ako keby peklo nebolo večné, ale len dočasné, iní odmietajú peklo celkom, lebo Pán Boh je nekonečne milosrdný a Boh je veľmi láskavý. Klamú seba i druhých; škoda týchto mojich duší, ktoré boli posvätené a ony sami odmietajú Božiu pravdu.

Dieťa moje, ja, tvoja Matka ti hovorím pravdu, nič iné len pravdu: Peklo je a existuje, peklo je strašné, na peklo je hrôza len pomyslieť, peklo sa dotýka každého človeka, ktorý odbočil z Božej cesty a pravdy! Dieťa moje, nikdy sa neodkloň z cesty spásy, lebo diabol útočí veľmi zúrivo na každého človeka, ktorý sa Svätému Pánu Bohu odovzdá. Ale nikto sa nemusí obávať, kto sa odovzdá do náručia Svätého Pána Boha, lebo Pán mu dá ochranu pred zúrivosťou diabla. Každý, kto prichádza k stolu Svätého Pána Boha a žije podľa svätých zákonov a veľmi dôveruje svojmu Spasiteľovi a pristúpi pod môj plášť ochrany, vtedy celé peklo nemá na tohto človeka moc.

Modlite sa a žite v láske a harmónii, pomáhajte si a žite ako pokrvní bratia sestry! Láska musí prekvitať, ste nositeľmi mena Boha živého a lásky večnej. Pán Boh a Spasiteľ sveta je s vami a ja vaša Matka tiež. Milujte Boha svojho ako len môžete, nech hriech je ďaleko; pokoj a láska, nádej a svätosť nech sú medzi vami.

Milujem vás, moji drahí, všetkých členov Božej lásky pozdravujem a môj bozk lásky sa vás dotýka. Milujem všetkých, modlite sa spoločne a prijmite tieto slová, ktoré zosielam skrze srdce môjho syna. Nech vás Pán a Boh žehná a môj Svätý Syn Ježiš Kristus svojim dychom posvätí a Duch Svätý riadi vaše srdce a prebýva vo vás. Amen.

Drahý môj syn, ďakujem ti za tvoju vytrvalosť, prosím ťa, modli sa ruženec a odovzdávaj sa do vôle Svätého Pána Boha. Poviem ti slová, ktoré hovor, keď budeš upadať na duši i na mysli:

Obraciam sa na teba, môjho Spasiteľa a Pána Boha Svätého,

a prosím o tvoju pomoc a silu,

Pane Bože môj, prichádzam k tvojim svätým nohám

a ja, tvoj nehodný syn (dcéra), skláňam sa pred tebou.

Môj Pán a Boh, prosím, prijmi moju prosbu, prijmi moje volanie.

Prosím ťa, odpusti mi moje viny a daj mi svojho Ducha,

aby ma posilnil na duši i na tele.

Nekonečne, nekonečne ťa chcem milovať

a nikdy ťa nechcem stratiť, môj Pán a Boh.

Môj Spasiteľ, ktorý si ma zachránil od večnej tmy, volám k tebe, Duchu Boží,

volám ťa a prosím, prebývaj v mojom srdci až naveky. Amen.

 

Toto, dieťa, si hovor, keď ti bude ťažko a tvoja myseľ bude rozrušená týmto svetom hriešnym. Prijmi tieto slová od svojej Matky, ktorá ťa veľmi miluje. Žehnám ťa v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 

 

Tvoja Matka lásky a Kráľovná lásky.

Modlite sa s mojou Matkou svätý ruženec

31. Máj 2008

Buď pozdravený, môj brat, priateľ, syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Bratia a sestry, som šťastný, že sa skláňate pred mojou sviatosťou Eucharistie. Som šťastný, že s dôverou kľačíte pred mojou Bolestnou Matkou, ktorá drží v náručí moje nehybné telo, ktoré bolo sňaté z kríža.

Áno, brat môj, diabol útočí práve v týchto dňoch a rokoch na Nepoškvrnené Srdce mojej Matky. Mnohí moji služobníci mojej svätej Cirkvi odmietajú toto Srdce veľkej a nežnej žiarivej lásky a čistoty. Tento svet a satanovi služobníci sa snažia odvrhnúť z úcty moju Matku a Srdce, ktoré je žiarivé, a tak oslepuje moc satana. Chráňte si úctu k Nepoškvrnenému Srdcu, práve toto Srdce zvíťazí s mocou mojou nad satanom a jeho moc bude zničená. Utiekajte sa k tomuto Srdcu Matky Božej. Som jej Syn a tiež Boh, ale synovská láska k mojej Matke je veľmi veľká. Milujem moju nežnú Matku a Srdce, na ktoré som bol vždy privinutý a s láskou mojej Matky, objatý. Toto nežné Srdce mi bolo útočiskom a istotou, toto láskavé Srdiečko som počul biť pre mňa a všetkých, čo sa utiekajú k nemu. Moja Svätá Matka veľmi, veľmi prosí za záchranu hriešnikov, moja Matka veľmi túži po svätosti mojich služobníkov svätej Cirkvi. Veľmi ju bolí pohľad nad hriešnosťou a neposlušnosťou mojich služobníkov, ktorí mnohí kráčajú zlou cestou. Táto nežná Matka prosí: modlite sa, modlite sa za služobníkov svätej Cirkvi, za rehoľníctvo, za obrátenie hriešnikov. Svet sa rúti do satanovej papule, ktorá zhltne všetko, čo je poznačené ťažkým a smrteľným hriechom. Amen. Hovorím vám, modlite sa a počúvajte moju Svätú Matku, zasväcujte sa jej Srdcu a nedajte si vziať túto útechu a hviezdu, ktorá vám svieti v tmavej oblohe. Modlite sa s mojou Matkou svätý ruženec a nedajte sa oklamať! Amen. Boh – Otec – Syn a Duch Svätý.

 

Som tu s vami i s mojím drahým Synom Ježišom Kristom a mužom za života Jozefom. A tiež tisíce duší prichádza k tomuto miestu, lebo tu sa môžu osviežiť a prijať potechu, tiež niektoré odchádzajú do nebies. Aby som vás potešila, moje dietky milé, dnes, keď ste slávili a posväcovali a slávili ste Eucharistiu – svätú omšu, zasväcovali ste sa Pánovi a potom bola vystavená Sviatosť Oltárna, toto všetko bolo slávou Boha – Boha živého, Boha Svätého, Boha veľkého, jeho moc a sláva naveky. Celé nebo bolo spojené s vami a dušičky boli pozdvihnuté z ohňa do večnej slávy. Mnoho ich prišlo práve z tohto miesta do radosti a pokoja. Veľmi sú vám vďačné a tieto duše oslávené sú vám oporou tu, v nebesiach. Buďte spojencami dušičiek a ony budú  vaši orodovníci v nebi i so mnou, vašou Matkou lásky.

Dieťa moje, objímam ťa a ďakujem ti, ďakujem všetkým, čo sa zúčastnili tejto milej slávnosti. Sľubujem vám, že toto spoločenstvo je povýšené a bude sväté, milujem vás, moji drahí, modlite sa svätý ruženec a myslite na mňa, vašu vernú Matku lásky.

 

Aleluja, chváľte Boha svojho,

lebo dnes sa sklonil k vašim srdciam

a vložil semienko svätosti.

Aleluja, milujte Pána svojho nadovšetko,

lebo On je vaša spása a šťastie. Amen.

 

Mária.

Domy Božej lásky budú svetelné body na zemi

28. Máj 2008

Teraz si prajem povedať pre spoločenstvo Božej lásky tieto slová: Deti moje, prihováram sa k vám Ja, váš Boh a Spasiteľ a Duch Svätý. Hovorím vám, držte sa spoločne za ruky a odovzdajte si svoju lásku jeden druhému. Prosím, áno, Ja váš Boh prosím, žite ako jedna rodina, v láske a úcte, buďte si blízko a pomáhajte si, žite pre mňa, vášho Stvoriteľa a Spasiteľa sveta.

Ja vás veľmi milujem, som s vami a dotýkam sa vás všetkých. Toto miesto bude dovtedy ožiarené mojou Svätosťou, pokiaľ bude tu žiť láska a pokoj. Diabol a jeho prisluhovači sú pripravení škodiť tomuto dielu, ale nemajú moc nad týmto miestom až dovtedy, kým sami neotvoríte dvere zlu a hriechu. Ja som tu, na tomto mieste, prítomný a celé nebo je spojené s týmto miestom. Prajem si, aby ste častejšie navštevovali toto miesto a modlili sa za duše v očistci a obrátenie hriešnikov vo svete. Buďte ako deti, ktoré sú odovzdané svojím rodičom a s dôverou hľadia na nich. Bez lásky a skutkov milosrdenstva a pevnej viery ťažko budete vstupovať do kráľovstva nebeského.

Deti môjho Srdca, toto miesto bude miestom pokoja, toto miesto je plné ľudských duší a volajú vás o modlitby pokánia.

 

 

Deti, dom Božej lásky a domy Božej lásky budú svetelné body na zemi. Tieto svetielka budú pre dobu, ktorá príde a bude mnou požehnaná. Preto vás povzbudzujem, nebojte sa, Ja som vaša Nádej a Láska, som váš Boh, ktorý vás veľmi miluje. Žehnám vás, Ja váš Boh – Otec – Syn a Duch Svätý. Amen. Pokoj vám dávam.

Pokánie – spása – láska – viera – je cesta do večného kráľovstva

25. Marec 2008

Brat môj, prichádzam k tebe a žehnám ťa, ďakujem ti za tvoju obetavosť a čas, ktorý mi darúvaš. Prichádzam k tvojmu srdcu, aby som doň vložil moje slová a ty, brat môj, služobník mojej Svätosti, ich napísal.

 

Brat môj, prijmi moje slová pre moje deti. Prijmite moje slová lásky, moje ľudstvo sveta. Hľa, vstal som z mŕtvych a žijem. Som váš Spasiteľ sveta. Radujte sa, lebo noc sa pominula a prišlo ráno. Aleluja, chváľte Boha, Boha svojho, chváľte Boha, lebo veľké veci urobil pre vás. Každý, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Milujte sa navzájom a Ja budem milovať vás. Bez úcty a lásky nie ste ma hodní. Láska a zase láska, tak človek spozná moju blízkosť.

 

Len človek môže zmeniť chod dejín;

Len človek môže zabrániť nepokojom vo svete a utrpeniu;

Len človek môže odvrátiť hlad a biedu;

Len človek zabráni vraždám a násiliu na živote;

Len človek môže zastaviť trest Boží, ktorý príde, ak sa človek nezmení.

Och, moje ľudstvo sveta, zabráňte zlobe a rozpínavosti hriechu, zabráňte tým, čo hriešne zmýšľajú. Pýtate sa: „Ako, Pane, máme tomuto všetkému zabrániť?“ Och, nerozumné moje deti, či som vám nezanechal učenie a zákony modlitby a Eucharistiu! Padnite na kolená a volajte o zhovievavosť Pána.

Ja som prišiel na svet, aby som ho spasil; tak i sa stalo. Na tretí deň som vstal z mŕtvych, podľa Písma; tak i sa stalo. Sedím po pravici svojho Otca a na konci časov prídem v sláve Boha, Otca, Ducha Svätého a všetkých svätých; tak i sa stáva.

Moje slávnostné zavŕšenie spásy sa blíži. Opakujem vám – už sa blíži. Spása ľudstva je dovŕšená. Amen. Hovorím vám, Ja som váš Boh, ktorý miluje človeka a chce vás zachrániť pred útokmi satana. Dávam vám veľa darov lásky a milostí. Dávam vám dar viery a svätosti. Dávam vám dar múdrosti, dávam vám dar, ktorý vás má doviesť do večného kráľovstva, a to je svätá Cirkev, ktorú som vám daroval. Utiekajte sa pod krídla mojej svätej Cirkvi, neopúšťajte svoju loď nádeje a spásy.

Deti moje, svätá Cirkev v tejto ťažkej dobe je ako loď Noemova, ktorá vás má skryť pred veľkými vlnami a chladnou vodou a pred utopením sa. Táto loď je svätá Cirkev, ktorá má stále otvorené dvere, aby ste vošli dnu, a tak prijali bezpečie a teplo vo vnútri svätej Cirkvi.

Ja som vzkriesenie a život večný. Utiekajte sa ku mne, Ja každého pritúlim a skryjem si ho v mojom Srdci, ktoré bolo prebodnuté, a tak otvorené kopijou vojaka. Toto Srdce je otvorené pre každého človeka, ktorý chce vstúpiť doňho.

Moja láska je tak veľká, že nemá hraníc. Ale nesmiete zabúdať, že moja spravodlivosť je vždy pod hranicou mojej lásky. Hriech človeka odmieta moju lásku a vytláča ju nabok. Vtedy prichádza moja veľká a svätá spravodlivosť, ktorá zasiahne vždy tam, kde je moja láska ohrozená.

Deti moje, moje Srdce bolo prebodnuté kopijou rímskeho vojaka, a tak všetko bolo až do kvapky krvi a vody darované z môjho Tela za vás, všetkých ľudí sveta. Moja obeta nebola márna, i keď bolí ma pohľad nad nerozhodnosťou mnohých detí a tiež tvrdosťou srdca týchto detí. Kráčajú smerom do zatratenia. Volám vás k pokániu a obráteniu sŕdc, moje deti, prijmite obetu spásy a vaše životy budú šťastné a spása bude pre všetkých rovnaká. Hriech je smrť pre dušu, spása je život pre dušu. Pokánie – spása – láska – viera – je cesta do večného kráľovstva.

Buďte rozumní a majte na mysli, že život je krátky a potom príde večnosť. Tak už teraz sa rozhodnite, pre aký večný život chcete žiť vo večnosti, či v láske a v šťastí, či v pekle, ktoré je hrôzostrašné a bolestné!

 

Aleluja, chváľte Boha, Boha svojho, lebo prichádza čas, čas poznania a ľútosti.

Aleluja, Ja som to, Ja, váš Spasiteľ sveta.

Bol som zabitý, ale žijem.

Bol som ponížený a som povýšený nad všetko.

Bol som bitý, teraz som odetý do nesmrteľného.

Bolo mi na hlavu tŕním korunované, teraz zlatá koruna svätosti mi je daná.

Moje otvory boli po hrdzavých klincoch zapálené a zašpinené krvou a hrdzou, teraz sú ožiarené veľkým svetlom slávy.

Môj bok bol prerazený kopijou a do veľkej rany bolo vidieť moje Srdce, teraz je ohniskom a zdrojom mojej veľkej lásky, z ktorého vychádzajú lúče môjho nekonečného milosrdenstva.

Moje oči, ktoré hľadeli na zúrivosť ľudí, ktorí ma surovo bili a potupovali, a moje oči slzili a krvou boli zmáčané a zlepené, teraz moje oči žiaria veľkou láskou a ľútosťou, moje oči sú svetlé ako obloha nebies.

Moje ústa, ktoré boli zbité a rozrazené moje pery, opuchnuté, teraz sú svieže a pre vás, moje deti, pripravené, aby moje ústa hovorili: „Hľa, pristúpte ku mne, moji drahí, aby ste mali účasť na mojom kráľovstve.“

 

Och, moje drahé deti, ako som len trpel pre vaše ťažké hriechy, aby ste neboli zatratení. Prijmite moju výzvu, prijmite moje volanie, zmeňte svoje doterajšie životy a robte pokánie lásky.

Prosím vás, žite s láskou v srdci, buďte ohľaduplní k svojím blížnym, milujte sa a odovzdajte si svoje srdcia. Nech nie je vo vás hriech a pýcha, ktorá volá po pekle hriechu. Na pracoviskách žite ako bratia a sestry, neubližujte si slovom ani skutkom. Buďte deťmi vášho Boha, lebo Ja všetko vidím a počujem.

Brat môj, svet je vo veľkom nepokoji a hroznom zúfalstve. Diabol útočí na miesta, ktoré sa nazývajú rodina. Som veľmi smutný Duchom nad stavom rodín, ktoré sa s takou veľkou mierou rozpadávajú, som znepokojený nad pohľadom svätosti a úcty v mojej Cirkvi.

Brat môj, svet bude preosiaty a môj Duch prejde od východu na západ, od severu na juh a všetko budem vážiť mojou mierou svätosti. Veru, čas je už blízko a Ja prídem ako víchor a prejdem zem veľkou intenzitou, všetko bude ožiarené a choré vyrezané, zdravé povýšené, pokazené spálené.

Brat môj, ďakujem ti za tvoju vytrvalosť a čas. Buď mi verný a dôveruj mi, som s tebou. Som tvoj brat a Boh, ži múdro a odovzdane do mojej vôle. Aleluja. Ježiš Kristus.

Milujte kríž, aby ste boli oslávení tak, ako som Ja oslávený svojím Otcom

22. Marec 2008

Buď pochválený, brat môj, priateľ, syn. Žehnám ťa, brat môjho Srdca; ďakujem ti, že si prijal moje volanie.

Dnešný deň, svätá Cirkev vo svete, slávi moje bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie o tri dni; tak sa i stalo. Brat môj, ďakujem ti, že tvoje srdce je otvorené pre moje tajomstvá, ktoré som podstúpil pre spásu všetkých ľudí.

Brat môj, teraz ti poviem, čo som prežíval v tú noc a až po moju bolestnú smrť. Keď som prišiel do Getsemanskej záhrady, kde som sa prihováral k môjmu Otcovi, moje Srdce bolo v plameni, ktorý ma spaľoval od strachu i bolesti, že prišla hodina, pre ktorú som sa narodil. Odstúpil som od ostatných mojich spolubratov, ktorí ma sprevádzali celé tri roky a ktorých som vyučoval a zasväcoval do tajomstiev spásy. Keď som prešiel asi päťdesiat metrov a stratil som sa v tme, padol som na kolená a vrúcne som prosil môjho Otca, ktorý ma poslal na zem, aby som spasil ľudstvo sveta: Prosím ťa, môj Otče, Duch môjho Ducha, podstupujem túto smrť pre spásu všetkých ľudí sveta. Prosím, prijmi moju krvavú obetu spásy za všetkých ľudí a zmier sa s človečenstvom minulým, prítomným i budúcim. Prosím za všetkých, prosím, otvor bránu neba pre všetkých, čo budú toho hodní a Ja budem svojou krvou o tom svedčiť pred tvojou Tvárou. Ó, môj Svätý Otče!“

A prišla hodina skúšky: „ Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich horkosti. No nie Ja čo chcem, ale ty, môj Otče, lebo ty si ma poslal na túto zem z lásky a Ja z lásky prijímam tento kalich horkosti a vypijem ho až do dna. Nech sa stane tvoja svätá vôľa, môj Otče.“

Moje oči, brat môj, boli plné sĺz a moja tvár spotená a moje cievky praskali od bolesti a strachu a krv mi stekala s potom po tvári. Áno, brat môj, mal som veľký strach, moje telo sa triaslo a chvelo sa mi Srdce, od strachu som volal k svojmu Otcovi: „Otče, Otče, Otče, posilni môjho Ducha, ale i telo. Daj, aby som bol silný a moje Srdce odvážne.“

Prečo sa čuduješ týmto slovám, brat môj? Či som nie i človekom? Všetko som musel prijať i to ľudské, čo človek pociťuje, i strach a bolesť, smútok i radosť. Všetko, všetko som musel prijať – celého človeka, aby som prežíval i strach, ktorý je strachom, pred smrťou, bolestným.

 

Potom prišiel satan, ktorý ma odhováral od skutku, čo som mal podstúpiť a hovoril mi: „Odstúp, odstúp od tohto skutku spásy. Odstúp a zachráň si život. Ešte máš čas, ja ti pomôžem, ak ma pobozkáš na moje nohy. Či ja nie som vládcom tohto sveta? A  ja rozhodujem o tvojom treste a živote. Hahaha!!“

Vtedy som sa postavil na nohy a povedal som: „Či ty nepoznáš Božie slovo pravdy, ty ktorý si bol zvrhnutý z nebies a naveky budeš v plameňoch Božieho hnevu, ty mi hovoríš, pokloň sa mi a pobozkaj mi moje nohy, ktoré sú kopytami a preplnené ohavnou pliagou smilstva a hriechu! Nepokúšaj ma, lebo Ja som tvoj Boh a ty si ten, čo je už naveky prekliaty. Ty si smrť, ktorá zvádza ľudské duše, ale Ja som Život, ktorý privádza ľudské duše do života večného! Strať sa, satan, tvoja doba sa končí, tvoje väzenie je už pripravené. Moja Matka ťa zviaže s reťazou, ktorú nik nepretrhne. S touto reťazou budeš zviazaný a naveky hodený do väzenia i s ostatnými tvojimi služobníkmi. Strať sa, ty duch temna; či ty nevieš, že pokúšaš Spasiteľa sveta, odíď odo mňa a nepribližuj sa ku mne!“

 

Tak, brat môj, satan odišiel, ale nie celkom; prišla hodina zrady, a tak sa stalo. Prišla veľká skupina vojakov a sluhov veľkňazov, obkľúčili mojich bratov i mňa a spýtali sa, kde je ten, čo sa volá Ježiš. Vtedy som vystúpil spoza svojich bratov a povedal som: „Tu som.“ Vtedy odstúpili a spýtali sa znova, kde je Ježiš Nazaretský. Vtedy pristúpil Judáš a objal ma a bozkom ma zradil. Tu moje Srdce zaplakalo i povedal som mu: „Zrádzaš bozkom svojho Boha. Beda ti Judáš, lebo lepšie by ti bolo nenarodiť sa ako zradiť Syna človeka.“

Keď som to dopovedal, vrhli sa na mňa ako supy na korisť a zviazali ma reťazami i šnúrami. Chceli chytiť i mojich bratov, čo boli so mnou v záhrade, ale Ja som im povedal: „Nechajte ich, prišli ste pre mňa, ich nechajte odísť.“ I tak sa stalo.

Brat môj, boli to veľmi ťažké chvíle a bolestné. Zviazaného ma priviedli pred veľradu, moje Srdce krvácalo od smútku a bolesti s akou veľkou zúrivosťou a zlobou pristupovali ku mne. Mnohí, čo ma vítali, sa obrátili proti mne, bili ma a potupovali, sácali ma a opľúvali, rúhali sa a kopali, kričali nezrozumiteľné nadávky.

Brat môj, moje utrpenie sa začalo a skončilo až mojou smrťou na kríži. Všetko som podstúpil z lásky k ľuďom, z lásky som sklonil hlavu a mlčal som, keď krivo svedčili proti mne, mlčky som znášal bičovanie a údery. Moja tŕňová hlava bola v ohni bolesti i celé telo horelo ukrutnou bolesťou. Kamene, ktoré po mne hádzali, keď som kráčal s krížom na Golgotu, mi vyrazili oko. Rozbitú hlavu som mal na piatich stranách, nos som mal zlomený, moje telo bolo rozdrásané, moje ruky zodraté, moje nohy tiež. Moje rameno až do kosti rozrezané a zodraté od kríža, moje ústa plné prachu a krvi, moje pľúca boli naplnené vodou a krvou, môj žalúdok bol v kŕčoch, moje kolená až po kosť zodraté a poudierané, moja tvár bola znetvorená opuchom po úderoch po pästiach a palice. Celé moje telo bolo obetované ako krvavá obeta. Ľudská zloba nemá hraníc, zloba človeka útočí na citlivé miesta.

Tak, brat môj, láska je väčšia ako smrť a či najväčšie utrpenie. Láska k Pánu Bohu je sila, ktorá všetko pretrpí a znesie. Ja som miloval človeka takou láskou, že som prijal tú najpotupnejšiu smrť, akú človek mohol vymyslieť. Áno, brat môj, práve v tú dobu, keď bolo vymyslené, na potupu človeka, ukrižovanie, som zostúpil na zem, aby som prijal práve túto smrť ukrižovaním. Nech kríž je vám znakom spásy, ten kríž, čo na ňom bolo zabitých okrem mňa i ďalších tisíce ľudí. Tento kríž a šibenica je postrachom satana, kríž je kľúčom do večnosti, kríž je znakom spásy, spása je vaša cesta do večnej slávy, sláva je svätosť Božia a spoločenstvo s Pánom Bohom a mnou, vašim osláveným Spasiteľom sveta. Milujte kríž, aby ste boli oslávení tak, ako som Ja oslávený svojím Otcom. Kto žije s mojím krížom v srdci, bude oslávený mojím Otcom, lebo Ja som jedno s Otcom a vy ste jedno so mnou. Láska je svetlo, svetlo je cesta, cesta je večnosť. Kto miluje svojho brata a sestru, mňa miluje a kto mňa miluje, miluje môjho Otca. Preto vám hovorím, kto nemiluje brata či sestru, nemôže milovať mňa, Spasiteľa a Pána Boha, ten je luhár, beda, beda tomu, čo tak koná.

 

Brat môj, prinášam ti dar, ktorý pocítiš vo svojom srdci. Milujem ťa a žehnám ťa, ešte prídem v tieto dni, ktoré sú vám sväté. Milujem ťa, brat môj, modli sa a Ja prídem, buď v očakávaní. Amen. Tvoj Spasiteľ Ježiš Kristus.

Stránka 2 z 3

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: