Spoločenstvo Božej lásky

04. Marec 2008

Ďakujem ti, brat môj, že si prijal moje volanie. Ja, tvoj Boh a Spasiteľ, sa ozývam, aby som ti povedal slová, ktoré budeš hovoriť svojmu spoločenstvu.

Brat môj, zakladať máte spoločenstvá Božej lásky, tieto spoločenstvá majú byť spoločenstvami, ktoré budú žiť pre Božie slovo a lásku. V každom spoločenstve musí byť láska k Bohu a blížnemu. Každý, kto žije v tomto spoločenstve, nech zanechá túžby vlastniť, či mať majetok, lebo nikdy sa nevyslobodíte z túžob mať a vlastniť. Ja vám hovorím, túžte len po veciach duchovných a hľadajte, čo je Božie, nech vaše srdcia sú spojené so Srdcom mojím, vášho Spasiteľa a Srdcom mojej i vašej svätej Matky. Prajem si, dietky môjho Srdca, aby ste žili bezúhonný život, žite sväto a odovzdane do mojej svätej vôle. Modlitba, pokánie, úcta, láska, pôst, Eucharistia a čisté srdce je vstup do môjho Srdca.

Ja prosím každú dušu o dar, ktorý by pomohol vybudovať domy Božej lásky. Prosím všetkých, čo vlastnia pominuteľné, nech to premenia na nepominuteľné. Každý, kto niečím prispeje, z toho si vybudujete spoločenstvo, ktoré musí byť jedno srdce a jeden duch. Preto každý, kto chce žiť pre mňa, nech všetko odovzdá, čo má! Prajem si, aby v tomto spoločenstve žili moje deti celkom pre mňa, svojho Boha a Spasiteľa a svätú Matku lásky. Spoločne sa modliť, spoločne pracovať, starať sa o slabých a chorých je vašou povinnosťou – Božej lásky. Buďte milosrdní tak, ako som Ja milosrdný k vám. Budete žiť jeden pre druhého, budete pomáhať dušiam v očistci a ony zase budú prosiť za vaše spoločenstvo z očistca, takto budete spojení v jedno veľké spoločenstvo Božej lásky. Prosím každého brata, či sestru, aby sa celkom odovzdali do mojej svätej vôle a nechali sa unášať mojím Duchom lásky.

Ten, čo bude konať zlo a zámerne ubližovať tomuto spoločenstvu, zasiahne ho môj hnev spravodlivosti. Chráňte sa preto útokov na toto spoločenstvo, ktoré je chránené mojou Svätosťou. Ja, Boh Trojjediný, zostávam s vami a prebývam tu s vami, preto robte to, čo som vám povedal po mojom bratovi.

 

Žehnám toto spoločenstvo a spúšťam svoje lúče svätosti. Pokoj bude vládnuť na tomto mieste, svätosť a láska. Uvedomte si, že tu sú tisíce, tisíce duší okolo vás, kľačia a volajú na vás, s prosbami a očakávajú pomoc. Toto miesto je už sväté, lebo Ja, váš Trojjediný Boh – Otec, Syn a Duch Svätý, som tu, na tomto mieste prítomný. I anjeli obklopujú toto miesto a svätá Matka Mária je prítomná s dušičkami. Nech vás môj Duch naplní mojimi milosťami a pokojom.

Modlite sa, aby ste spoznali znamenia doby, lebo vás pohltí a stratíte večnú slávu.

03. Marec 2008

Buď pozdravený, brat môjho Srdca, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Ďakujem ti za tvoje modlitby a prosby, ďakujem ti, že mi otváraš svoje srdce, ďakujem ti, že sa ku mne prihováraš a s dôverou mi hovoríš o všetkom, čo ťa trápi. Milujem ťa, brat môj, prosím ťa, prijmi moje slová ako od svojho brata, ktorý ťa miluje a praje si len tvoje dobro.

 

Nech každý pokrstený, ktorý je odovzdaný do mojej svätej vôle a chráni sa hriechu, nech sa raduje, lebo je dedičom Božieho kráľovstva.

Brat môj, Ja som Boh a Spasiteľ, milujem svoj ľud, ale veľmi, veľmi sa vzďaľuje od svätosti a úcty. Som smutný, keď moje eucharistické Telo je znesvätené a urážané hriechom nedôvery a malej lásky. Som smutný, že moji verní odovzdávajú svoju vieru modernizácii, a tak všetko končí v neúcte.

Brat môj, moje Božské Srdce je otvorené pre každého človeka. Milujem duše, ktoré som stvoril a spasil. Som však smutný, keď človek sa zameriava len na pozemské veci a na duchovné už nemá síl a času.

Brat môj, či som už nepovedal, že táto doba je dobou zlodejskou? Či táto doba, ktorú žijete vám neodoberá síl a času pre veci duchovné? Áno pracovať treba, aby človek mohol žiť a z čoho si kúpiť chlieb. Ale vy pracujete a žijete viac pre veci, ktoré vám nie sú tak potrebné. Ja som potom zabudnutý a modlitba je už len príťaž. Brat môj, musíte sa oslobodiť od starostí, ktoré vás ničia. Pamätaj, že táto doba je dobou satana a jeho syna! Čím človek má viac, tým človek chce vlastniť viac. Pamätaj, brat môj, že čím viac budete mať, tým viac stratíte, čím viac zarobíte, tým viac času stratíte pre svoju nesmrteľnú dušu. Modlite sa, aby ste spoznali znamenia doby, lebo vás pohltí a stratíte večnú slávu. Povedal som vám, prichádza čas súženia, prichádza čas drahoty, bolesti, strádania, nepokoja, vojny, smrti, bezbožnosti, prenasledovania.

Všetci, čo teraz vlastnia svoje majetky, stratia ich a budú ponechaní napospas osudu. Človek nebude nič vlastniť, ale bude ako otrok zlého času. Preto vás upozorňujem, nič čo teraz vlastníte nebude vaše, ale toho, ktorý už vládne a zo zákulisia ovláda svojou mocou svet. Buďte preto rozumní a prijmite moju ponuku a radu. Pripravte sa na spoločné súžitie a spoločne budujte svoje domy Božej lásky, kde budete spoločne pracovať na poli či v živočíšnej práci. Svet očakáva hlad, tento hlad bude veľký a súženie bude ťažké, chlieb drahý, mlieko drahé, mäso drahé, iba víno zostane neporušené.

Svet sa rúti do záhuby, človek nechce počúvať o pokání a láske, ale slepo kráča do záhuby a zabúda na večné slávu. Každý túži po peniazoch a dobrom ľahkom živote bez Božieho požehnania. Škoda, veľká škoda ich duší, som smutný, keď musím hľadieť na zatratencov budúcich rokov, ktorí sa slepo vrhajú do tlamy satana.

Satan ovláda svet a ľudské srdcia, ovláda čas, ktorý mu ešte zostáva, aby zničil, čo mu bude podané. Preto vás prosím, neuvažujte a nerozmýšľajte o svojom samostatnom bytí, ale v spoločenstve prežijete k spokojnosti tela i duše, modlite sa a dôverujte svojmu Bohu a Spasiteľovi. Len Ja vás môžem uchrániť od zlého. Ešte ti poviem, brat môj, viac, keď bude potrebné povedať.

Brat môj, ďakujem ti za tvoju vytrvalosť a lásku, žehnám ťa a objímam ťa, choď v pokoji. Amen. Tvoj brat Ježiš Kristus. Aleluja.

Na zemi robte pokánie, pokánie, pokánie

01. Marec 2008

Hľa, ja, tvoja Matka sa tebe ozývam, milujem ťa, dieťa moje a ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Prichádzam k tebe, aby som ťa povzbudila v tvojom živote a poslaní, ktoré máš konať. Syn môj, som tvoja Matka lásky, prosím ťa modli sa, modli sa a miluj svojho Pána Boha ešte viac ako doteraz. Pán má s tebou plán, ktorý vie a pozná iba On, ale všetko, čo ti dá, je dobré a pre svätosť ducha. Prosím ťa, ži odovzdane do Božej vôle a všetko ponechaj v rukách Pána Boha.

Nebeský Pán Boh je nekonečné dobro, miluje ťa takou nežnou láskou, akú si nevieš predstaviť. Preto sa odovzdaj Pánu Bohu a On ťa bude viesť správnou cestou. Ja tvoja Matka lásky ťa objímam a volám ťa, aby si žil sväto. Viem, že svet je veľmi, veľmi ťažký a hriech je v celom svete. I cez všetko utrpenie a útoky zlých ľudí kráčaj v ústrety večnej slávy. Pamätaj, že ja i môj svätý Syn i svätý Jozef sme s tebou. Všetko, čo ťa bude trápiť, odovzdaj Pánu Bohu svätému. Modli sa za tých, čo zle o tebe budú hovoriť, pristupuj k stolu svätému a prijmi Eucharistické Telo môjho svätého Syna Ježiša Krista. Pamätaj, že toto sväté Telo je tvoja sila a svätosť, ži múdro a kráčaj so mnou i s mojím svätým Synom Ježišom Kristom.

Ja ťa veľmi milujem a vyprosujem ti Božie milosti. Tvoj život je ťažký a veľa si skúsil, viem, že veľakrát si bol sklamaný a tvoje srdce sa i tak nezatvrdilo voči tým, čo ťa sklamali a zradili. Nech to zostane naďalej tak, nech tvoje srdce je mäkké a dobrotivé.

Miluj, miluj, miluj svojich bratov a sestry, miluj ich i keď sú k tebe odmeraní a neúctiví. Len láska človeka vynáša k oltáru, aby môj nežný svätý Syn Ježiš Kristus každého prijal do svojho kráľovstva. Len láska svet zmení, len láska a odpustenie – človek bude spasený a očistený od hriechu smrti!

Preto vždy, keď budem môcť sa s tebou stretnúť, vždy budem hovoriť o láske: človek a Boh - Boh a človek - človek a človek. Ja milujem duše, ktoré milujú lásku, milujem však i všetkých žijúcich vo svete, ktorí však odmietajú lásku. Milujem ich, lebo sú spasení, ale záleží už na ich slobodnej vôli, či spásu príjmu alebo odvrhnú.

Syn môj, ja som tvoja Matka lásky, prosím ťa, hovor nech ma volajú a prosia mňa – Matku lásky tiež i Kráľovnú lásky. Nezabúdaj, prosím, hovoriť o láske svätého Pána Boha k ľudstvu.

Na svet prichádzajú ťažké časy, ktoré budú konečné a svet spoznáva to, čo je už predpovedané. Hovorím beda a ešte raz beda tým, čo konajú zlo a rúhajú sa svätému Pánu Bohu a Spasiteľovi sveta! Smutná som, keď moje pokrstené dietky odmietajú prosby a varovania, hovoria o Pánu Bohu, že je nespravodlivý a zlý. Som smutná, že moji synovia – kňazi kráčajú s týmto svetom, ktorí je klamný a zvádzajúci od svätosti. Mnohí klamú sami seba, mnohí odmietajú, že Pán je spravodlivý, ale viac hovoria o láske. Áno, Pán je spravodlivý i láskavý. Ale jeho spravodlivosť ho núti, aby ukončil rozpínanie sa hriechu vo svete. Či Pán neposiela novodobých hlásateľov – prorokov do sveta a či ja, Matka lásky sa neprihováram v celom svete? Svätý Pán Boh ma posiela do celého sveta, aby som skrze vyvolené dietky hovorila o svätom Pánu Bohu a Spasiteľovi, ktorý chce len zmenu v ľudských srdciach, aby sa obrátili k láske a nie nenávisti a ťažkým hriechom.

Preto vám ja, vaša Matka hovorím, že Pán je blízko, Pán je blízko so svojou spravodlivosťou, ktorá zasiahne každého žijúceho človeka. Na zemi robte pokánie, pokánie, pokánie. Nech vaše srdcia nie sú zaťažené hriechom, milujte svojho dobrotivého Pána Boha a Spasiteľa, robte skutky milosrdenstva, odovzdajte sa do rúk svojho Spasiteľa, volajte na slávu Božiu a modlite sa svätý ruženec. Áno, svätý ruženec je postrachom satana, on vie, že svätý ruženec je treba odstrániť z úcty kresťanov. Preto všetko robí, aby bol odstránený z úcty, a tak vznáša do sŕdc mladým i starším úctu k hudbe a piesňam. Áno, syn môj, piesne, ktoré sú spievané s úctou a láskou k Pánu Bohu a Spasiteľovi sú veľmi dobré a sú s láskou prijaté. Ja ti však hovorím: zneuctenie a znesvätenie modlitby svätého ruženca je úlohou satana a jeho prívržencov. Preto sú všade zakladané tieto spoločenstvá Ducha Svätého, ale bez úcty k Duchu Svätému, bez modlitby a úcty k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a Srdcu Božiemu. Je mi ľúto, že mnohí mladí sú tvrdého srdca, odmietajú modlitby ruženca a utiekajú sa k piesňam, ktoré sú v niektorých slovách znesvätené slová k môjmu svätému Synovi Ježišovi Kristovi. Vy, čo počúvate a nemáte Ducha poznania, neuvedomujete si nebezpečenstvo týchto piesní.

Syn môj, preto ťa prosím, zakladajte spoločenstvá, kde sa bude modliť svätý ruženec. Modlitba ruženca je veľmi mocná, milujem spoločenstvá, kde sa modlia a uctia si tajomstvá svätého ruženca.

 

Drahý môj syn, ďakujem ti za tvoj čas a silu, ktoré mi darúvaš, žehnám ťa. Ďakujem i za krásny časopis Ty a ja, otvorme svoje srdcia Božej láske. Žehnám ťa a ozvem sa ti tak, ako to bude potrebné. Tvoja Matka lásky – Mária. Aleluja.

Šírte modlitbu ruženca a úctu k vašej svätej Matke

04. Február 2008

Prichádzam k tvojmu srdcu, ktoré je mi odovzdané. Áno, ja som, tvoja Matka lásky. Dieťa moje, som s tebou a skrývam si ťa pred útokmi zlého ducha. Dieťa moje, prosím ťa, modli sa, modli sa, modli sa svätý ruženec. V modlitbe nájdeš radosť a silu, s modlitbou si spojený s Pánom Bohom a mojím Synom Ježišom Kristom. Pamätaj, že keď tvoja ľudská prirodzenosť ťa bude opúšťať a príde do tvojho vnútra neistota, beznádej, pocit samoty a smútku, vždy prijmi odo mňa tento svätý ruženec a modli sa, ja som blízko, vždy podávam pomocnú ruku.

Tento svet, syn môj, vytláča modlitbu ruženca. V mnohých spoločenstvách odmietajú modlitbu svätého ruženca. Táto modlitba ruženca má veľkú silu, ktorá zráža satanovu moc do pekiel. Preto hovor, syn môj, že bez modlitby svätého ruženca bude triumfovať satan a jeho spojenci.

 

Táto doba dokonca odsúva moje meno Mária, oroduj za nás, táto doba, ktorá je dobou satana, je hroznou a ešte len príde čas súženia. Prosím ťa, syn môj, hovor o modlitbe a hovor, že ja som Zornica v tmavom svete, som tá, čo pošliape hlavu hada, som tá, čo pripravuje cestu svojmu Synovi a vášmu Spasiteľovi. Satan dobre pozná dejiny a vie, že sa mu kráti čas, preto robí všetko, aby ma dostal z cesty, ktorú mu hatím, a tak mu dávam bolestné prekážky. Pozorní však buďte, aby ma nezneuctili a odložili nabok, ako sa to deje vo svete. Tieto spoločenstvá, ktoré chvália Pána, nie sú spoločenstvá sväté, ale len pod zásterkou toho, čo chce, aby sa úcta celkom vytratila ku mne. Chváliť Pána je veľmi dobré, ale v mnohých prípadoch je to len povrchná viera. Láska, svätosť, pokora, pokánie, dobré skutky – toto tu však chýba. Ja som satanovi tŕňom v oku, on pozná moju moc, ktorú som dostala od svätého Pána Boha. Preto vás prosím ako vaše spoločenstvo: šírte modlitbu ruženca a úctu k vašej svätej Matke. Bez modlitby a úcty ku mne, bude mať satan oveľa ľahší a voľnejší priestor do ľudských duší!

Príďte ku mne, príďte k mojmu synovi

03. Január 2008

Buď pochválený, moje drahé dieťa, ozývam sa ti ja, tvoja Matka lásky. Ďakujem ti, moje dieťa, že si prijal moje volanie. Dieťa moje, prichádzam k tebe, aby som ťa povzbudila k láske a modlitbe. Modli sa a pros môjho Syna Ježiša Krista, modli sa a pros nášho Pána Boha a Otca. Ver mi, že nebeský Otec pozná všetko a vie čo potrebuješ.

Dieťa moje, som smutná nad pohľadom, ktorý človek koná. Mnohí sa chcú Bohu svätému zasvätiť, ale nevedia odpustiť, nevedia sa odlúčiť od sveta rušného a hriešneho, nevedia pochopiť, čo vlastne od nich Pán žiada, lebo stále lipnú na pozemských veciach. Malá viera je v človeku. Pán vám dáva svoje Srdce, volá vás, aby ste žili pre Božie dielo. Kto môže, nech vstúpi do tohto domu, aby Boh svätý mohol zostúpiť k vám, k tomuto spoločenstvu a dávať svoje veľké milosti. Blahoslavení sú, čo sú a žijú v tomto dome. Buďte na pozore, buďte na pozore pred touto dobou zla a klamstva. Každý, kto upadne v hmotu a srdce ovládne túžba vlastniť, bude zaslepený, a tak stratí svetlo svojho svätého Pána Boha.

Každý, kto neodovzdá sa celý pre Pána, neodovzdá vlastne nič. Sebaklamstvo a sebauspokojenie, toto je doba, ktorá je s týmto klamstvom naplnená. Človek nemôže sedieť na dvoch stoličkách, nemôže volať: „Ó Pane, ako ťa milujem“ a na druhej strane: „Ó peniaze a moja práca, ako vás potrebujem“! Diabol má radosť a úspech z týchto ľudí, lebo stačí mu len podať svoju zákernú ruku a duša je jeho! Ja, vaša Matka, sa prihováram k svojmu svätému Synovi Ježišovi a prosím ho o pomoc.

Teraz ti poviem, dieťa moje, čo príde, ak sa nezmení človek sveta. Dieťa moje, svet je vo veľkom víre a tmavom smogu hriechu. Človek zavrhol svojho Stvoriteľa, odmieta Spasiteľa a Duch Svätý je urážaný v celom svete. Pán povedal: „Človek je veľmi, veľmi hriešny, ťažké hriechy sa valia na človeka a človek sa odvracia od cnosti a poriadku. Hriech je človeku milší ako čistota,“ preto Pán povedal: „Prídem so svojim hnevom na zem a môj hlas budú počuť všetci, dobrí i zlí. Vložím do úst mojich verných slová, ktoré vyslovia ich ústa. Beda, beda, ešte raz beda zemi, kde ma znevažovali a zneuctili si ma. Príde čierny had, ktorý opáše zem a bude ju sťahovať svojou silou, vzniknú zemetrasenia, ohne vyšľahnú zo zeme, tma, ktorá vznikne z ohňa, pohltí tú zem. Potom príde ďalší trest, a to démon oblečený v zlatom obleku bude sa blyšťať a kam stúpne, prenikne zloba a nenávisť. Svet bude ponorený do šialenstva a nerozumu. Potom príde démon skazy, všetko bude zničené, a tak ruiny z miest sa stanú. Príde ten, čo váhy držať bude, toto je ten, čo vyberať dane bude, aké ešte tu neboli, príde ten, čo žije na zemi, ale i v mori, ten bude sužovať zem, ale i more. Drahota, dane, toto je len zlomok toho, čo príde na hriešny svet.“

 

 

Otvárajte domy a viac píšte v mojom časopise o týchto domoch. Volajte moje deti do týchto domov. Volám každého, kto chce mi odovzdať svoje srdce, volám všetkých, čo túžia žiť blízko mňa, vašej Matky lásky a môjho drahého Syna Ježiša Krista. Svet vám dáva dočasné uspokojenie, ale i bolesť a smútok, neistotu, ale ja vám dávam svoju lásku a môj Syn vám dáva večnosť istú. Príďte ku mne, príďte k môjmu Synovi. Odovzdajte sa nám a buďte mojimi služobníkmi môjho Srdca a Srdca môjho milého Syna Ježiša Krista. Pristúpte bližšie a vstúpte do spoločenstva Božej lásky, ja som s vami a modlím sa s vami za pokoj a obrátenie sveta. Milujem vás, príďte vy, čo vaše srdce túži byť pri mne a pracovať pre môjho Syna Ježiša Krista a večnosť. Žehnám vás, ja, vaša Matka lásky Mária.

Stránka 3 z 3

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: