2008

Na zemi robte pokánie, pokánie, pokánie

Hľa, ja, tvoja Matka sa tebe ozývam, milujem ťa, dieťa moje a ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Prichádzam k tebe, aby som ťa povzbudila v tvojom živote a poslaní, ktoré máš konať. Syn môj, som tvoja Matka lásky, prosím ťa modli sa, modli sa a miluj svojho Pána Boha ešte viac ako doteraz. Pán má s tebou plán, ktorý vie a pozná iba On, ale všetko, čo ti dá, je dobré a pre svätosť ducha. Prosím ťa, ži odovzdane do Božej vôle a všetko ponechaj v rukách Pána Boha.

Nebeský Pán Boh je nekonečné dobro, miluje ťa takou nežnou láskou, akú si nevieš predstaviť. Preto sa odovzdaj Pánu Bohu a On ťa bude viesť správnou cestou. Ja tvoja Matka lásky ťa objímam a volám ťa, aby si žil sväto. Viem, že svet je veľmi, veľmi ťažký a hriech je v celom svete. I cez všetko utrpenie a útoky zlých ľudí kráčaj v ústrety večnej slávy. Pamätaj, že ja i môj svätý Syn i svätý Jozef sme s tebou. Všetko, čo ťa bude trápiť, odovzdaj Pánu Bohu svätému. Modli sa za tých, čo zle o tebe budú hovoriť, pristupuj k stolu svätému a prijmi Eucharistické Telo môjho svätého Syna Ježiša Krista. Pamätaj, že toto sväté Telo je tvoja sila a svätosť, ži múdro a kráčaj so mnou i s mojím svätým Synom Ježišom Kristom.

Ja ťa veľmi milujem a vyprosujem ti Božie milosti. Tvoj život je ťažký a veľa si skúsil, viem, že veľakrát si bol sklamaný a tvoje srdce sa i tak nezatvrdilo voči tým, čo ťa sklamali a zradili. Nech to zostane naďalej tak, nech tvoje srdce je mäkké a dobrotivé.

Miluj, miluj, miluj svojich bratov a sestry, miluj ich i keď sú k tebe odmeraní a neúctiví. Len láska človeka vynáša k oltáru, aby môj nežný svätý Syn Ježiš Kristus každého prijal do svojho kráľovstva. Len láska svet zmení, len láska a odpustenie – človek bude spasený a očistený od hriechu smrti!

Preto vždy, keď budem môcť sa s tebou stretnúť, vždy budem hovoriť o láske: človek a Boh - Boh a človek - človek a človek. Ja milujem duše, ktoré milujú lásku, milujem však i všetkých žijúcich vo svete, ktorí však odmietajú lásku. Milujem ich, lebo sú spasení, ale záleží už na ich slobodnej vôli, či spásu príjmu alebo odvrhnú.

Syn môj, ja som tvoja Matka lásky, prosím ťa, hovor nech ma volajú a prosia mňa – Matku lásky tiež i Kráľovnú lásky. Nezabúdaj, prosím, hovoriť o láske svätého Pána Boha k ľudstvu.

Na svet prichádzajú ťažké časy, ktoré budú konečné a svet spoznáva to, čo je už predpovedané. Hovorím beda a ešte raz beda tým, čo konajú zlo a rúhajú sa svätému Pánu Bohu a Spasiteľovi sveta! Smutná som, keď moje pokrstené dietky odmietajú prosby a varovania, hovoria o Pánu Bohu, že je nespravodlivý a zlý. Som smutná, že moji synovia – kňazi kráčajú s týmto svetom, ktorí je klamný a zvádzajúci od svätosti. Mnohí klamú sami seba, mnohí odmietajú, že Pán je spravodlivý, ale viac hovoria o láske. Áno, Pán je spravodlivý i láskavý. Ale jeho spravodlivosť ho núti, aby ukončil rozpínanie sa hriechu vo svete. Či Pán neposiela novodobých hlásateľov – prorokov do sveta a či ja, Matka lásky sa neprihováram v celom svete? Svätý Pán Boh ma posiela do celého sveta, aby som skrze vyvolené dietky hovorila o svätom Pánu Bohu a Spasiteľovi, ktorý chce len zmenu v ľudských srdciach, aby sa obrátili k láske a nie nenávisti a ťažkým hriechom.

Preto vám ja, vaša Matka hovorím, že Pán je blízko, Pán je blízko so svojou spravodlivosťou, ktorá zasiahne každého žijúceho človeka. Na zemi robte pokánie, pokánie, pokánie. Nech vaše srdcia nie sú zaťažené hriechom, milujte svojho dobrotivého Pána Boha a Spasiteľa, robte skutky milosrdenstva, odovzdajte sa do rúk svojho Spasiteľa, volajte na slávu Božiu a modlite sa svätý ruženec. Áno, svätý ruženec je postrachom satana, on vie, že svätý ruženec je treba odstrániť z úcty kresťanov. Preto všetko robí, aby bol odstránený z úcty, a tak vznáša do sŕdc mladým i starším úctu k hudbe a piesňam. Áno, syn môj, piesne, ktoré sú spievané s úctou a láskou k Pánu Bohu a Spasiteľovi sú veľmi dobré a sú s láskou prijaté. Ja ti však hovorím: zneuctenie a znesvätenie modlitby svätého ruženca je úlohou satana a jeho prívržencov. Preto sú všade zakladané tieto spoločenstvá Ducha Svätého, ale bez úcty k Duchu Svätému, bez modlitby a úcty k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a Srdcu Božiemu. Je mi ľúto, že mnohí mladí sú tvrdého srdca, odmietajú modlitby ruženca a utiekajú sa k piesňam, ktoré sú v niektorých slovách znesvätené slová k môjmu svätému Synovi Ježišovi Kristovi. Vy, čo počúvate a nemáte Ducha poznania, neuvedomujete si nebezpečenstvo týchto piesní.

Syn môj, preto ťa prosím, zakladajte spoločenstvá, kde sa bude modliť svätý ruženec. Modlitba ruženca je veľmi mocná, milujem spoločenstvá, kde sa modlia a uctia si tajomstvá svätého ruženca.

 

Drahý môj syn, ďakujem ti za tvoj čas a silu, ktoré mi darúvaš, žehnám ťa. Ďakujem i za krásny časopis Ty a ja, otvorme svoje srdcia Božej láske. Žehnám ťa a ozvem sa ti tak, ako to bude potrebné. Tvoja Matka lásky – Mária. Aleluja.

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: