Každé koleno sa skloní predo mnou, keď prídem druhýkrát

11. December 2017

Buď požehnaný brat môj, priateľ, syn, prichádzam k tvojmu srdcu, aby som skrze neho odovzdal moje slová.

 

Brat môj, teraz odovzdaj moje slová môjmu ľudu sveta:

Ja, váš Boh a Spasiteľ prichádzam v tento deň, keď svet slávi Božie narodenie - moje narodenie. Ja som Boh a Spasiteľ, prišiel som na svet, aby som spasil svet; prišiel čas môjho príchodu a moja Matka Mária ma porodila v malej jaskynke na sene, kde môj pestún Jozef mi pripravil jasličky a zavinul ma plienkami, ktoré pripravila moja nežná Matka Mária prv, než odišli do Betlehema. Narodil som sa z lásky k vám a z lásky som vyrastal v rodine, ktorá bola svetlom a láskou pre moje malé srdiečko. Žil som pre deň, ktorý prišiel o tridsaťtri rokov.

Bol som Boh, a predsa som prišiel na svet v jaskynke, kde sa skrývali zvieratká pre nočnou tmou a chladom, prišiel som v chudobe, ale naplnený nežnosťou a jasom z nebies. Anjeli spievali a jasali od radosti, lebo prišlo spasenie na túto zem. Boh miluje, a tak miloval vás, že daroval svojho syna pre spásu ľudstva. Tak, moji drahí, narodil som sa v Betleheme, nie celkom v mestečku, ak by sa to dalo povedať mestečko na tú dobu. Narodil som sa mimo, nie však ďaleko od mesta Betlehema.

Radujte sa, prišla spása na tento svet. Kto uverí vo mňa, bude spasený, kto ma odvrhne, bude zatratený. Narodil som sa z lásky k vám a do dnešných dní prichádzam medzi vás, aby som sa narodil vo vašich srdciach. Veru, hovorím vám, mnohí, mnohí ma neprijali a mnohí ma vyhnali zo svojich sŕdc do tmy a chladu, do nepokojných čias, do slepoty srdca, do údolia chamtivosti, odkiaľ je ťažko sa dostať. Všade vládne chaos a neporiadok. Klopem a volám do vašich sŕdc, ale mnohí uzavreli mrežou svoje vstupné brány egoizmom, ťažkým hriechom, pýchou, neláskou, chamtivosťou, vraždou, smilstvom a ešte inými veľmi ťažkými a šerednými hriechy tohto sveta!

Ja som Boh Trojjediný, ktorý odpúšťa; volám ľud sveta, zachráňte si svoje duše, ktoré sú odleskom vášho Boha Trojjediného. Och, vy nerozumní tohto sveta, ktorí žijete pre žalúdky a lesk zlata a pominuteľnosti. Čas života vám odletí, ani sa nenazdáte, a príde večnosť, príde súd a potom prázdnota, zúfalstvo, beznádej, tma a kráľovstvo satanove, ktoré bude večné!!!

Čas Vianoc sa skončí a prídu dni všedné, ale ten, čo žije vo svetle Božom a pre Spasiteľa, mňa, vášho Ježiša Krista, Vianoce sa vám nekončia, lebo Ja sa vám narodím vo vašom srdci a žijem vo vašom srdci ako v jasličkách v Betleheme. Žite pre mňa, vášho malého Ježiša a Ja budem s vami. Mnohí však oslavujú moje narodenie len symbolicky a mnohí len pre žalúdok, darčeky, zábavu a slepotu duše. Či Vianoce sú svetom vymyslené? Nie, Ja som sa daroval pre svet, aby ste žili vo svetle a nie pre tmu.

Milujem moje narodenie; tento deň i v nebi sa slávi s veľkou úctou a radosťou, svätí v nebi volajú na moju slávu a velebu. Duše v očistci sú na čas krátky odľahčené od páľav a chladu a utrpenia, ktoré mi dávajú zadosť. Na moje narodenie prichádzajú z očistca milióny duší do môjho kráľovstva s veľkým jasotom a volajú na slávu Božiu. Sú to duše šťastné a veľmi krásne ožiarené svetlom slávy.

Vianoce sú teda, dňom či nocou môjho príchodu na túto zem, pre oči ľudské skryté, ale pre oči duchovné veľmi slávne, lebo v Dávidovom meste sa narodil Kristus Pán. Áno, som Pánom pre všetky končiny zeme, pre všetky národy. Každé koleno sa skloní predo mnou, keď prídem druhýkrát. Ten čas je už tu, moji drahí, nespite, ale bdejte, lebo Syn človeka prichádza v sláve a všetci ma uvidia zostupovať z nebies. Tak ako uvideli moju hviezdu na nebi, tak uvidia príchod Spasiteľa sveta. Žite pripravení, žite bez hriechu; pokánie, pokánie vám doporučujem pre vašu spásu. Veľa sa modlite, zasväcujte sa mi, odovzdávajte sa mi a Ja vás vypočujem. Ak neprijmete moje rady, budú vaše srdcia prekvapené. Mnohí, veru hovorím vám, mnohí budú kvíliť od hrôzy, keď uvidia prichádzať Syna človeka v sláve. Vy, moji verní, radujte sa, lebo priblížil sa čas a už  je tu, keď uvidíte moju slávu a vaše vykúpenie z otroctva satana. Veru, hovorím vám, radujte sa a jasajte, lebo som blízko a všetkých vás volám k odvahe a pokániu.

Za čias môjho pripravovaného príchodu môj národ, ktorý bol určený prijať ma za Mesiáša, klesol vo svojej oddanosti ku mne, Bohu Jedinému, a ponechal sa ľud môj ovládať útokmi zlého ducha a nepriateľa. Odmietli môj príchod ako Mesiáša, úbohé a malé dieťa, ktoré sa narodilo v jaskynke, v chudobe a neslávne čakali príchod slávny, aby zatriasol svetom a zahubil všetkých nepriateľov národa izraelitov v tom čase. Odmietli môj príchod a čakajú svojho Mesiáša až doposiaľ. Áno, dočkajú sa ma v sláve a uveria, že som Boží Syn a Spasiteľ, celý národ. Milujem všetkých mojich synov kňazov a služobníkov mojej svätej Cirkvi, žehnám ich a zosielam im pomoc Ducha Svätého, lebo táto doba je ťažká a zradná. Vytrvajú tí, čo budú mať srdca pokoru a svätosť na ceste spásy!

Volám všetkých mojich verných, vytrvajte mi vo vernosti a v láske ku mne, vášmu Bohu a Spasiteľovi a blížnym. Modlite sa a očakávajte moju slávu, ktorá príde ako blesk z jasného neba. Nedajte sa zaskočiť, ale verne stojte pri kríži a Svätej Cirkvi. Amen.

 

Ďakujem ti, brat môj, za tvoju lásku a vytrvalosť.

Dnešná doba je nepriaznivá pre ctiteľov Matky Božej

05. Október 2008

Pristupujem k tebe, syn môj, a ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Syn môj, ozývam sa ti ja, tvoja Matka lásky tak, ako som ti sľúbila. Prinášam ti slová, ktoré dnes môžeš napísať pre všetkých, čo sú k vám naklonení.

Ja, vaša Matka lásky, žehnám z vôle Božej všetkých, čo prijímajú slová môjho svätého Syna Ježiša Krista. Dnešná doba je nepriaznivá pre ctiteľov Matky Božej, úcta sa ku mne, silou mocných, vytláča. Môj nepriateľ satan, ten starý had, útočí na všetko, čo je naklonené ku mne a žije v úcte ku mne. Preto sa vytráca z mojej blízkosti všetko, čo by škodilo satanovej moci. Každý, kto je veľký ctiteľ môjho Nepoškvrneného Srdca, je odsunutý mimo a pozerajú sa naňho ako na blázna, ktorý žije zastaralo a má ilúzie o Nepoškvrnenom Srdci. Satan má veľkú moc škodiť svätej Cirkvi, preto útočí na všetkých, čo žijú v čistote srdca, v úcte k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Útočí na všetkých, čo žijú v čistote, útočí na všetkých, čo volajú s dôverou „Zdravas Mária“ , útočí na všetkých, čo chcú žiť pre život blížnych, útočí na tých, čo hlásajú Božie slovo (to si i ty, môj syn). Útočí na skupiny - spoločenstvá, ktoré si ctia Najsvätejšiu Trojicu, mňa Pannu Máriu, tých, čo sa zasvätili môjmu Srdcu a svätému životu, útočí na mojich verných kňazov, ktorí majú úctu ku mne, k svojej svätej Matke. Skrze Cirkev tento ľstivý nepriateľ útočí  na moju čistotu panenstva, na moje dogmy vyhlásené z vnuknutia Svätého Pána Boha a Ducha Svätého. Áno, syn môj, i vy ste neprijateľní určitým kruhom vo svätej Cirkvi, lebo môj svätý Syn Ježiš Kristus a ja, vaša Matka lásky si prajeme, aby ste vytvorili a zomkli sa v čistej svätej láske a spoločenstve, ktoré sa bude utiekať pod ochranu môjho Nepoškvrneného Srdca. Toto moje Srdce plné lásky je spojené s mojím drahým Synom a dáva svetu nádej, lásku a život spásy. Áno, syn môj, kto sa bude utiekať k týmto dvom Srdciam, ktoré žiaria svetlom lásky, Božej moci a spásy, budú v našom objatí.

Dieťa moje, buďte silní, modlite sa a zakladajte spoločenstvá, ktoré sa budú volať spoločenstvami Božej lásky a nádeje pre svet bezbožníkov. Vaše spoločenstvá budú žiariť svetlom svätosti, pokoja, lásky.

Dieťa moje, ja, tvoja Matka lásky ťa prosím, modli sa za chorých svätý ruženec a otvor sa celkom pre silu Božiu. Netráp sa, či bude uzdravený alebo nie. Každý človek, čo príde s láskou k tebe a s dôverou sa obráti na svojho Pána Boha, Pán mu dá to, čo mu je potrebné pre jeho spásu.

Ty, môj syn sa modli sa za všetkých a ži v Duchu Svätom, modli sa k Duchu Svätému, aby ťa ožiaril svetlom poznania a slova. Každý, kto žije vo svetle Božom a spoločenstve, ktoré bude spoločenstvom Božím a Božím dychom naplnené, dostane veľkú výsadu tu, v nebi. Teraz, syn môj, ste stále na začiatku, kráčate, ale vaše kroky musia byť isté, ale na konci sa stretnete so slávou Božou.

Syn môj, ešte ti musím povedať toto: čas, ktorý žiješ, je časom veľkého zmätku a hriechu. Preto Pán Boh rozhodol toto: príde jeho spravodlivosť a každý prejde cez bránu spravodlivosti. Tento čas je už za dverami, preto buďte, moji drahí, pripravení, aby ste prešli hroznou bránou, ktorá všetkých presvieti, a tak spoznáte svoju úbohosť a hriešnosť. Každý bude ponorený do Božieho vnútra spravodlivosti a spozná svoju hriešnosť očami svätého Pána Boha. Preto vám hovorím, buďte pripravení na tento kúpeľ spravodlivosti. Bude to hrozné, ale každý spozná, že spravodlivý Boh a Pán je i dobrotivý, lebo mohol zhliadnuť očami svojho Pána Boha to, čo uvidí každý tesne po svojom odchode z hmotného tela.

Vy moji, čo ste sa zasvätili môjmu svätému Synovi Ježišovi, budete blízko mňa, ale v tej chvíli musíte prejsť bránou osamote, aby ste prijali Božiu priazeň i lásku. Modlite sa všetci svätý ruženec.

 

Dieťa moje, milujem ťa, ži sväto a primkni sa k môjmu Srdcu, žehnám teba i tých, čo budú počúvať tieto slová. Tvoja Matka lásky. Amen.

Majte veľkú úctu k Panne Márii a nedajte si vytrhnúť ruženec z rúk ani zo srdca

24. September 2008

Buď pozdravený brat môj, syn, priateľ, pristupujem k tvojmu srdcu a vkladám doňho svoje slová. Brat môj, ďakujem ti za tvoju vernosť a oddanosť. Prosím ťa, modli sa a prichádzaj k môjmu Srdcu každý deň, aby som ťa posväcoval.

Brat môj, prichádzam k tebe, aby som skrze teba oznámil zvesť a moje posolstvo pre môj ľud. Teraz hovorím pre môj ľud sveta:

Ja, váš Boh a Spasiteľ sveta sa vám prihováram skrze môjho brata a syna, aby som vás vystríhal od vašich zlých skutkov, ktoré konáte. Nech vaše uši počúvajú a vaše srdcia sú naklonené k mojim slovám. Prichádzam k vám skrze moje vyvolené deti, ktoré hovoria, píšu to, čo Ja, váš Boh, chcem vám všetkým povedať. Na mnohých miestach zeme sa prihováram a kážem skrze moje deti. Moju svätú Matku Máriu posielam k vám, aby vás upozorňovala a viedla k náprave vašich sŕdc a skutkov. Veľa znamení som ukázal vo svete a volám neustále k pokániu a k láske. Neprajem si vašu záhubu, vašu stratu a večné zatratenie, ale vašu spásu a pokojný život v spoločenstve Ducha Svätého. Veľmi človek uráža moju svätosť a koná nesmierne ťažké hriechy, čo človeka vedú v nemilosť a stráca večný život! V celom svete sa človek odvracia od lásky človeka ku človeku, srdcia ľudské sú naplnené hnevom a ťažkým hriechom nečistoty a rúhačstva.

I tvoj malý národ, brat môj, kráča veľmi zlou cestou. Áno, zlou cestou, ktorá môže tvoj národ poškodiť a zraniť tak hlboko do srdca slovenského človeka a nakoniec stratí moju priazeň i požehnanie. Brat môj, v tvojom malom národe  sa konajú ťažké hriechy, ktoré volajú po mojej spravodlivosti:

- neúcta môjho Mena;

- urážajú moju Svätosť, kľajú, hrešia, nadávajú na všetko, čo je sväté;

- pľujú na môj kríž;

- neúcta k starým, nezáujem pomáhať druhým a slabým;

- závisť, ohováranie, opovrhovanie človekom, cudzoložstvo, smilstvo mladých, alkohol, drogy, rozpad manželstiev, interupcie – vražda nenarodených dietok;

- pracujete v deň, keď máte svätiť, kupujete v deň, keď máte odpočívať a žiť v mojom objatí, súdite sa za maličkosti;

- túžite po pominuteľných veciach viac ako po večných a po mojom Mene, ženie vás túžba po peniazoch a vykonáte všetko, aby ste ich dosiahli;

- veľmi zle spolunažívate všade, kde pracujete a žijete, medzi susedmi i v domácnostiach;

- vraždíte a ubližujete slabším;

- duch lakomstva opantal vaše srdcia a ste skúpi čo len niečo darovať chudobným;

- duch zla a falše vládne vo vás, moje deti Slovenska.

 

Hovorím vám, otvorte sa pre pokoru a moju lásku, hovorím vám, modlite sa a spájajte sa v modlitbách. Nedajte sa roztrhať, a tak vaša sila ochabne.

 

Brat môj, tvoj malý národ nevypočul moje volanie a nevolal moje Meno:

Otče, prosíme ťa, zachráň náš národ slovenský

pred útokom satana, ktorý má skoro celý svet v područí.

Teba, Matka Sedembolestná, prosíme, oroduj za naše Slovensko a mládež,

aby sme pevne zotrvali stáť pod tvojou zástavou pokory a lásky k Pánu Bohu,

k tvojmu drahému Synovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi.

Prosíme ťa, Pán a Boh nášho národa, zmiluj sa nad nami. Amen.

Toto hovorte každý deň, volajte a proste, aby som sa zmiloval nad toľkou hriešnosťou, ktorá sa koná vo vašom malom národe.

 

Brat môj prijmi moje slová, ktoré som určil pre moje deti sveta a tvoj malý národ.

Obraciam sa na moje verné deti, ktoré obetujú všetko pre obrátenie hriešnikov, modlia sa, sú odovzdaní do mojej svätej vôle a prijímajú moje Eucharistické Telo a Krv s veľkou úctou a láskou.

Obraciam sa na vás všetkých, čo pracujete pre blaho svojich blížnych, a tak ukazujete svoju lásku k druhým.

Obraciam sa na všetkých trpiacich a chorých, ktorí s láskou mi darúvajú svoje utrpenie a bolesť za svätú Cirkev a obrátenie hriešnikov. Veľmi, veľmi vás milujem a ďakujem vám za vašu obetu.

Obraciam sa na všetkých verných služobníkov a zasvätených v mojej svätej Cirkvi; žehnám vaše obety, vernosť a prácu, ktorú mi odovzdávate. Dávam vám silu ducha, posväcujem vaše duše a moja pomoc stojí pri vás. Zotrvajte mi verní a s láskou sa obetujte za moju Cirkev a šírte lásku okolo seba.

 

Volám však všetkých, čo sú vzdialení od mojej svätosti, volám vás pristúpte ku mne, aby som vás prijal za moje vyvolené deti. Volám vás k pokániu, nech sa oslobodíte od okov hriechu, ktorý vás všetkých zväzuje – mladých i starých, obráťte svoje oči na drevo kríža a otvorte si svoje srdcia, aby ste prijali moje dary, ktoré sú pripravené pre všetkých, čo pristúpia pod môj kríž, ktorý je kľúčom k sláve a moje veľké milosrdenstvo vás prežiari a očistí od útlaku hriechov, ktoré na vás sa valia.

Ja som Boh – Láska, som Stvoriteľ, som Spasiteľ a som Duch Svätý, som Oživovateľ. Ste moje deti, ktoré sú mi blízke; som ľútostivý váš Boh. Áno, je mi ľúto, veľmi ľúto za dušou, ktorá sa slobodne rozhodne pre večný a hrozný život v spoločnosti satana a démonov. Smrťou váš život nekončí, ale sa začína veľké a večné bytie so mnou – vaším Bohom a Otcom alebo smrťou druhou, ktorou je peklo.

Práve v tejto strašnej dobe antikrista sa človek odvracia od večnej Lásky, a to som Ja, váš nebeský Otec, ktorý vás miluje. Áno, deti moje, milujem vás až do krajnosti. Moja láska horí veľkým plameňom, ktorý rozjasňuje tmavú oblohu v ľudskom srdci, aby človek našiel cestu k svojmu Bohu, a tak prišiel ku mne. Ale tisíce, tisíce a tisíce duší nechce prijať toto svetlo, ktoré sa snažím darovať práve týmto ťažkým hriešnikom a pohanom, aby našli tú cestu, ktorá vedie do môjho Srdca, ktoré žiari veľkým svetlom plameňa – ohňa lásky.

Nič si neprajem, len aby sa človek spamätal a obrátil sa ku mne, aby som ho prijal späť ako strateného syna, ktorý sa vrátil späť do otcovského domu a náručia.

Volám vás, moje deti, Ja váš Otec a Boh sveta, volám vás, prijmite moje volanie, aby som si vás zhromaždil vo svojom košiari, kde budete v bezpečí pred útokmi démonov. Modlitbou sa svet posilňuje a Ja načúvam vaše prosby. Musím však povedať vám, drahí moji, že človek sa prestáva modliť, prestáva sa so mnou zhovárať. Je mi smutno, keď v mnohých mojich chrámoch nepočuť modlitbu ruženca. Mnohí moji služobníci Svätej cirkvi sa nemodlia svätý ruženec a ani nemajú záujem hovoriť, aby sa ľud modlil svätý ruženec. Ale Ja vám hovorím, práve svätý ruženec je svätá modlitba a sila, čo vyviera z tohto ruženca. Satan nenávidí modlitbu ruženca, lebo sa ruženca bojí a pozná silu modlitby. Preto robí všetko preto, aby sa modlitba ruženca prestala modliť a úcta k tejto modlitbe bola podlomená. Áno, darí sa mu to a dokonca ma úspech v radoch mojich zasvätených služobníkov mojej svätej Cirkvi. Túto modlitbu nahradzujú inými modlitbami, ale nie tak účinnými ako je práve modlitba ruženca.

Preto vás všetkých volám, moji drahí, rozširujte modlitbu ruženca, hovorte o tejto modlitbe. Je to moc, čo satana zaháňa do pekiel a podlamuje mu moc. Všetci, čo sa modlíte túto svätú reťaz, ktorá je reťazou Evanjelia, máte otvorené nebo. Každý, kto zostane verný tejto modlitbe a odíde do večnosti, je mu otvorená nebeská brána. Zapamätajte si, ruženec zaháňa satana a zlých duchov odtiaľ, kde sa ho modlia a podlamuje moc diabla, lebo pri každej modlitbe sa s vami modlí svätá Panna Mária a anjeli strážni, nebo počúva vaše modlitby a moje ucho je vám naklonené. Tak ako sa vznáša tieň nad svetom, ktorý čaká, aby padlo, čo má prísť až sa dosiahne veľká neúcta k mojej svätej Matke a odlúčia ju od úcty vás, potom príde ten, čo dosiahol svoje víťazstvo, ktoré bude na úkor vás všetkých, čo ste tomu boli nápomocní.

Ja, váš Boh a Otec, preto vám hovorím, majte veľkú úctu k Panne Márii a nedajte si vytrhnúť ruženec z rúk ani zo srdca. Nepočúvajte tých, čo vám budú hovoriť: „Modlitba ruženca nie je potrebná, ruženec je už zastaralý.“ Nedajte sa vyhnať z domu môjho, keď sa budete modliť ruženec; obráťte sa na mňa a proste o zmäkčenie srdca môjho služobníka svätej Cirkvi.

Veru, veru hovorím vám, mnohí moji služobníci svätej Cirkvi budú veľmi tvrdo súdení za neprijatie alebo odvrhnutie modlitby a nahováranie svojich veriacich, aby sa nemodlili v kostole a chráme ruženec. Veľmi budú za toto pykať v plameňoch očistca alebo pekla.

K modlitbe ruženca patrí pokánie, láska, úcta, milosrdenstvo, pomoc druhým, otvorené srdce. Bez týchto cností modlitba je mŕtva a málo vypočutá. Milujem moje staré dcéry, ktoré sa modlia túto modlitbu a volajú ma o pomoc za svoju rodinu i ostatných. Milujem mladých a je mi to milé, keď si kľaknú a držia v ruke ruženec a prosia s ním moje Srdce i moju svätú Matku.

Veru, veru, ak sa človek prestane celkom modliť, svet zostane hluchý a nemý. Ja budem vzdialený od ľudského srdca a môj Duch bude len tam, kde ešte sa budú s láskou modliť. Ja však teraz hovorím, moja láska k človeku zasiahne v pravý čas. Áno, v pravý čas, aby som ukázal, že Ja som zdrojom všetkého, čo človek má a čo dostáva. Vtedy sám človek spozná moju vôľu a jeho duša bude ožiarená mojím svetlom poznania. Budem musieť to vykonať, lebo chcem zachrániť človeka pred večným zatratením a nešťastím.

Ten čas, o ktorom hovorím je blízko, veľmi blízko. Buďte všetci čistého srdca, modlite sa ruženec a keď môj Duch moci a svätosti zostúpi a zatieni slnko – mesiac – hviezdy – srdce človeka, vykonám to, čo som už povedal. Všetko konám pre spásu duší a moju slávu. Vy, čo neveríte mojim slovám spoznáte, že všetko čo bolo mnou povedané, je pravda. Ja som Pravda, ktorá sa vám dáva; každý spozná moju Pravdu a každý spozná, že som Boh lásky a milosrdný, som Boh spravodlivý a hrozný.

 

Moja spravodlivosť je utláčaná ľudstvom do kúta a rado by na ňu zabudlo, ale:

Ja som Spravodlivý a Svätý, nad všetko Svätý; moja spravodlivosť je tak veľká ako je moja láska;

Som tak Svätý, tak ako som sám Svätý;

Ja som Ja, som ten, čo stvoril zem, nebo i podsvetie;

Som ten, čo miluje a dáva, som ten, čo miluje a berie, som Láska bez hraníc;

Som Milosrdenstvo, ktoré nepochopia ani anjeli celú večnosť;

Som Bohom vašich Otcov;

Som Boh spásy, ktorá zostúpila na zem, aby som trpel a na tretí deň vstal z mŕtvych; tak sa stane i s vami, čo ste kráčali za mnou, vaším Pastierom spásy.

Klamú tí, čo hovoria, že Ja netrestám. Áno, netrestám v zmysle ľudského myslenia, tak ale moja spravodlivosť je Duch, ktorý strestá toho, čo potrebuje strestať. Klamú tí, čo hovoria: Boh netrestá, lebo On je Láska. Áno, som nekonečná Láska, ktorá odpúšťa a miluje, som však Boh hrozný, ktorý si nepraje ťažký hriech, ktorý ako rakovina sa šíri v ľudských srdciach; tak ako je, musí sa vykoreniť, aby sa zachránilo to zdravé. Vy, čo klamete seba i druhých a chlácholíte ich s peknými slovami, že Boh nedopustí trest, lebo je dobrý. Áno, som Boh lásky, ale či som nedával i ľuďom v Sodome a Gomore šancu k pokániu a neupozorňoval som ich?! A či pred potopou Noe nehlásal moje slová o zmene života ľudí, aby sa vrátili k čestnosti a spravodlivosti a nekonali hriech, lebo príde na nich trest?! A či v starom zákone – biblii nie sú slová o mojej spravodlivosti? I vtedy som bol milosrdný a milujúci Boh, aj vtedy som chcel, aby človek žil bez hriechu.

Terajší svet koná oveľa horšie a krutejšie hriechy ako minulý a Ja hľadím na toto všetko zlo, čo človek koná. Moje sväté oči slzia nad pohľadom, ktorý sa mi predstiera. V mojej Cirkvi sú vlci preoblečení za baránkov a veľa je znesväteného, upadá úcta k svätosti a nadradenosť je veľká. Veru, veru hovorím vám, dokedy mám prichádzať k vám, dokedy  ešte chcete pokúšať moju Božskú lásku a milosrdenstvo, dokedy budete kričať slová hriešne a nepravdivé?!

Prichádzam k vám a vy ma odmietate, volám vás a vy ma nepočujete. Hovorím vám pravdu, vy hovoríte nepravdu, hovorím vám svoje slová lásky a vy hovoríte, že to od zlého je hovorené. Darúvam vám moje slová a vy hovoríte, že straším, lebo Boh nestraší, ale Ja k vám hovorím, aby som vás varoval pred touto strašnou dobou, ktorá sa na vás valí, lebo žijete svojvoľne a bez zábran svojho svedomia.

Prajem si, aby sa človek spamätal a prestal žiť s diablovým pričinením sa hriechu. Človek vystriedal svätosť za krutosť a egoizmus – pýchu, lásku za sebalásku. Ja, váš Boh, vám hovorím, ešte budem sa k vám skláňať nejaký čas a zosielať vám moje slová a varovania, ešte krátku chvíľu a potom uzavriem svoju knihu slov a nastane ticho. Potom pristúpia moji anjeli, aby zatrúbili na trúby poľníc; nastane to, čo má nastať, príde moja spravodlivosť, aby som zastavil rozpínajúci hriech, ktorý ničí tisíce duší; satan bude zviazaný a mnohí budú kvíliť za svojím majstrom, ale i tí budú vrhnutí tam, kam im je určené. Nemôžem už dopustiť, aby ste vy, moji, trpeli a nepomohlo sa vám. Ja som s vami, moji drahí i celé nebo je s vami.

 

 

Buď silný, brat môj a modli sa, som s tebou. Tvoj Boh – Otec, Syn i Duch Svätý. Žehnám ťa. Amen.

Každý, kto bude čítať tieto slová, nech ich prijíma s úctou

23. Júl 2008

Pozdravujem ťa, brat môj, priateľ, syn môj, pristupujem k tebe a veľmi ti ďakujem, že si prijal moje volanie. Viem, že si už bol na odchode za svojimi povinnosťami, preto ti za to vďaka, že si prijal moje volanie.

Brat môj, prišiel som k tebe a skrze tvoje srdce sa ti ozývam. Viem, že sám sa čuduješ a premýšľaš o tom, ako je to možné. Brat môj, pre tvojho Boha nič nie je nemožné. Ja som spojený s tebou, ale i s každým človekom, aby som usmerňoval ľudské kroky životom. Som tvoj Boh – Otec, Spasiteľ a Duch Svätý. Duch môj vstupuje do tvojho srdca a prebýva s tebou a v tebe. Môj Duch ťa oživuje, posilňuje, posväcuje, vedie tvoje kroky, riadim tvoj život, ale dávam ti voľnosť tvojej neobmedzenej slobody. Preto, keď si prajem s tebou hovoriť, pristúpim k tvojmu srdcu a vdýchnem doň môjho Ducha slova, tvoje srdce sa zachveje a pocíti moju blízkosť. Ty sám poznáš, že som pri tebe, poznáš moju blízkosť a volanie. Čakám na tvoj súhlas a tvoje slobodné rozhodnutie. Keď sa tvoje srdce otvorí pre moje slová (Ducha slova), vtedy môžem hovoriť s tebou a tvoja ruka moje slová napíše.

Brat môj, tvoje srdce musí vždy byť v posväcujúcej milosti – v čistote a pokoji. Tvoje oči vidia duchom, tvoje pocity sú s duchom spojené, tvoja láska, ktorú pociťuješ je spojená s duchom lásky, tvoja predtucha a proroctvo je spojené s duchom proroctva; môj Duch je s tebou a moja milosť prebýva s tebou. Brat môj, máš veľmi veľa darov, ktoré som ti daroval, ale sám ich ešte celkom nepoznáš, si žiakom môjho Ducha, tvoje kroky sú tak ako malého dieťaťa, ktoré síce kráča a robí kroky, ale sú neisté.

Spomeň si, čo tvoje oči uzreli a čo tvoje srdce pocítilo a čo prijalo od môjho Srdca – lúč biely a lúč červený. Tvoje srdce bolo vo veľkom šťastí a triaslo sa od údivu. „Ja som to“, toto bolo povedané odo mňa; ty si spoznal moju slávu, spoznal si, že od tej chvíle si mojím služobníkom a bratom môjho Srdca. Áno, zaľúbilo sa mi ťa prijať za môjho brata a pomocníka, moja láska sa ti ukázala a Ja som ti dal veľký dar, ktorý som zoslal v podobe mojich dvoch lúčov, ktoré ti boli nasmerované priamo do tvojho srdca. Tieto lúče boli vyslané z môjho Srdca do tvojho, moja láska je v tvojom srdci a už nikdy odtiaľ nebudú vybrané tak, ako šíp, ktorý sa vryje do srdca a už sa nedá vytiahnuť, tak i moje lúče mojej lásky tam zostanú až naveky. Viem, brat môj, že si sa preľakol a pocítil si slabú bolesť vo svojom srdci, ale po chvíli si bol šťastný a tvoje srdce plesalo láskou a túžbou po mojom dotyku.

Áno, brat môj, Ja som spojený od tej chvíle stále s tebou, pre tvoje oči neviditeľným putom, ktoré je medzi mnou, tvojím Bratom a Spasiteľom a tebou, mojím bratom. Moje Srdce patrí tebe a tvoje mne, Ja si prajem, aby tvoje srdce žilo pre moje, a tak sa posväcovalo v mojom svetle.

Brat môj, každý, kto bude čítať tieto slová, nech ich prijíma s úctou, lebo Ja som Boh a Spasiteľ, som Pravda, ktorá hovorí tieto slová, som Svätosť, ktorá hovorí tieto slová. Ten, čo má pýchu v srdci a smeje sa zo všetkých právd a zákonov, ktoré som človeku daroval pre jeho dobro, bude veľmi, veľmi prísno súdený a odsúdený!

Miluj ma, modli sa, miluj lásku, miluj brata a sestru, miluj moje slová a buď otvorený k mojim volaniam.

Brat môj, teraz ti poviem o mojom živote a zmŕtvychvstaní z hrobu.

Keď som visel bolestne na kríži a moje svaly, šľachy, žily a celé telo bolo vo veľkých bolestiach a kŕčoch, moje sily sa celkom strácali. Vtedy som vyriekol: „Otče, Otče, Otče, prečo si ma opustil?“ Ale nie že by ma môj Otec opustil, ale preto, že moja ľudská sila ma opúšťala a Ja som sa cítil opustený a celkom bezvládny si už pomôcť, aby som sa mohol oprieť o klin, ktorý som mal pod mojimi nohami. Ja som poznal moje utrpenie, ale ľudskosť je slabá a Ja som bol človek so všetkým, čo človeku patrí okrem hriechu.

Cítil som veľkú bolesť, opustenosť a smrť bola nado mnou. I povedal som: „Žíznim.“ Vojak mi podal špinavú špongiu či handru namočenú do octu a vody, ale Ja som vstupoval do brány, ktorá bola uzavretá od Adama a Evy, od prvého hriechu. I povedal som: „Dokonané je.“ I povedal som z posledných síl: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho Ducha.“ Stalo sa to, čo bolo predpovedané, opona chrámová sa roztrhla na dvoje a mŕtvi vstávali z hrobov. Ja som otvoril bránu neba a moja sláva bola veľká. Tisíce anjelov a nebeské mocnosti sa klaňali predo mnou a volali na slávu Boha živého, Boha svätého, Boha veľkého, Boha hrozného v jeho sláve až naveky. I triasli sa pekelné brány a predpeklie vydalo tie duše, ktoré boli spravodlivé a Bohu oddané; vydalo prorokov i  kráľov, otrokov. Vtedy som konal spravodlivosť, každý bol odmenený a každý, kto žil v bázni Božej mu bolo dovolené vstúpiť do nebeskej slávy. Tu som stvoril, z lásky Božej, veľké a malé očisťovanie vín a trestov – toto je moje veľké milosrdenstvo, aby nikto, čo len málo oľutuje svoje viny a povie: „Pane Bože, zmiluj sa nado mnou, ľutujem svoje viny,“ nebol zavrhnutý do pekiel, ale aby prešiel na toto miesto očisťovania. A s veľkým jasotom pristupovali duše, ktoré boli toho hodné, do slávy Božej:

 

Aleluja, chváľte Boha, za skutky zázračné,

lebo pohliadol na nás, tam v podsvetí,

kde démoni otrokov z nás robili

a trýznili nás nocou i dňom.

Chválime ťa, Pane náš,

že si vyslobodil nás z beznádeje a hrôzy.

Aleluja, sláva Bohu svätému,

ktorý poslal Syna svätého,

vysloboditeľa duší z podsvetia.

Aleluja, chválime ťa, Spasiteľa nášho,

že si prijal vôľu svojho Otca svätého,

a tak prišla spása na zem i do podsvetia.

Sláva, sláva, sláva tebe Bohu Trojjedinému.

Amen. Amen. Amen.

 

Tak tisíce duší šťastne a s chválou volali tieto slová. Peklo sa triaslo a satan zúril, a tak veľa démonov bolo zviazaných, ktorí boli vo svete i v podsvetí, aby bola podlomená moc satana i celého pekla. Na konci sveta sám vládca pekiel bude zviazaný a naveky vrhnutý do priepasti pekelnej.

Môj Duch bol spokojný a moja sláva veľká, lebo videl skutky, ktoré som sľúbil Abrahámovi a celému svetu. Spása prišla na svet, brány neba otvorili sa a peklo bolo podlomené mojou mocou.

Potom nastal deň zmŕtvychvstania. Vypočul som hlas mojej drahej Matky, a tak som prišiel najprv k nej, aby som jej zvestoval správu, že som vstal z mŕtvych. Prvá, kto videl moje oslávené Telo, bola práve moja svätá Matka, ktorá ma milovala, vychovala ma, žila pre mňa, starala sa s láskou o mňa. Jej Srdce bolo prebodnuté spolu s mojím a žiaľ ju sužoval. Dôverovala mi a verila mojim slovám, ktoré som povedal, ale Matka je Matka. V Matkinom Srdiečku je láska ku svojmu dieťaťu nekonečne spútaná; preto som prišiel najprv k mojej Matke a zotrval som s ňou v jej náručí. Len moja Matka sa ma mohla prvotne dotknúť, lebo bola ožiarená mojím Dychom lásky. Skôr som zostúpil z nebies pre žiaľ mojej drahej Mamičky, ktorú som veľmi miloval a milujem.

I stalo sa tak ako bolo predpovedané; vstal som z mŕtvych a kameň s mocou Božou sa odvalil, vojaci boli omráčení svetlom, ktoré vyšlo z hrobu i rozutekali sa. Moja sláva je veľká a moja moc nekonečná, moja láska je láskou milosrdnou. Moje účinkovanie trvalo ešte štyridsať dní a napokon som ustanovil Cirkev, ktorú som posvätil a položil som základ  svätej Cirkvi. Vstúpil som do nebies so svojím osláveným Telom, a tak sa vrátim v sláve. Ten čas je blízko, veľmi blízko, buďte na tento čas pripravení, moji drahí.

Každý, kto verí vo mňa a žije podľa učenia môjho, bude účastný na večnom živote so mnou. Žite múdro a sväto, lebo to, čo som pripravil vám, je pre vás verných. Oplatí sa žiť pre moje meno i trpieť.

 

Brat môj, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Žehnám ťa, brat môj, milujem ťa, ži smelo a tvoj duch nech je v pokoji. Milujem ťa, tvoj Ježiš Kristus. Amen.

Pán Boh je veľká a nekonečná láska

20. Júl 2008

Pozdravujem ťa, dieťa moje, ja tvoja Matka lásky som prišla k tvojmu srdcu a dotkla som sa ho. Buď pozdravený, syn môj, volám ťa, aby si prijal moje slová pre teba i celé spoločenstvo Božej lásky.

Milujem ťa, dieťa moje a prosím, všímaj si moje volanie, aby som sa s tebou mohla stretnúť a spoločne sa modliť. Odovzdaj sa mi celý a ja ťa budem viesť k môjmu Synovi Ježišovi, aby si prišiel raz do Božieho kráľovstva v nebi. Modli sa so mnou, ja ťa naučím modliť sa, keď ma budeš o to prosiť, naučím ťa modliť srdcom, a tak pristúpiš bližšie k Božej pravde a svätosti.

Syn môj, doba, v ktorej žiješ, je dobou veľkých milostí a milosrdenstva Božieho. Čas je veľmi naklonený a človek sveta je utopený vo svojich túžbach o život a hriech je kliatbou, ktorá sprevádza človeka, ktorý sa odvrátil od svojho Stvoriteľa a Spasiteľa. Každý človek je slobodnej vôle a Pán Boh rešpektuje ľudskú slobodu až do krajnosti, ale nie bez volania a veľkých milostí. Preto Pán dáva tieto milosti prostredníctvom mojich zjavení a posolstiev.

Sám Stvoriteľ – Pán a Boh, Spasiteľ a Duch Svätý sa skláňajú k človeku, aby pomohli priviesť človeka na cestu spásy. Pán Boh je tak nekonečne láskavý, že sa skláňa k ľudskému bytiu a neustále volá k poznaniu jeho veľkej a nežnej lásky, ktorú ponúka každému človekovi.

I ty, syn môj, máš Božiu priazeň a milosť prijímať Božiu poštu jeho láskavých slov pre človeka žijúceho vo svete nenávisti, egoizmu, pýchy a ťažkých hriechov, páchaných zo slobodnej vôle človeka.

Pán Boh je veľká a nekonečná láska, ktorá sa vylieva na celý svet, ale len málo ľudstva prijíma túto Božiu lásku, ktorá je láskou čistou a svätou. Človek nemôže vo väčšej miere prijať túto lásku svätého Pána Boha do svojho srdca, lebo toto srdce je tvrdé a uzatvorené ľudskou – diabolskou pýchou! Pán sa skláňa k vám až na dno ľudských sŕdc, ale vo veľkej miere je odtiaľ vyháňaný ľudským egoizmom, neláskou a hriechom ľahostajnosti a nečistoty.

Syn môj, veľmi môj drahý Syn smúti nad skutočnosťou ľudskej slepoty a hluchoty, ktorú človek má k Božiemu volaniu. Môj drahý Syn je smutný i zo života mnohých jeho služobníkov – kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok, biskupov, kardinálov. Smutný je, že sú vzdialení svojimi srdcami a svätosťou od pravých hodnôt svätého života. Mnohí služobníci kráčajú slepo do záhuby, v mnohých z mojich synov panuje v srdciach pýcha. Modlite sa za kňazov a duchovné obrátenie sa, za svätosť ich sŕdc. Mnohí predstierajú svoju náklonnosť k svätosti, ale nie je to tak, viac ich zaujímajú svetské statky a pohodlie. Som smutná, že to hovorím, ale je čas, aby sa sami Boží služobníci zamýšľali nad svojim životom a pôsobením v úrade Kristovom, lebo každá duša kňaza a služobníka bude veľmi, veľmi prísno súdená Božou spravodlivosťou!

Musím povedať, že veľa duší kňazov i biskupov a kardinálov je v zatratení. Som smutná, keď toto moje oči vidia, aká spúšť je vo svätej Cirkvi, spúšť neúcty, svätosti, zneuctenia Eucharistie – Božieho Tela a Krvi, z chrámov sa stávajú múzeá a koncertné sály. Úcta ku svätostánku sa celkom vytratila, len málo je tých chrámov, kde je ešte aká taká úcta k miestu, kde prebýva svätosť a živý Kristus Pán.

Do Cirkvi nastúpili čierne ovce hriechu; tieto ovce chcú podryť kameň svätej Cirkvi, ale zbytočná je ich námaha, lebo Cirkev svätá je postavená na pevnom základe a tento základ – kameň, sa nedá zničiť i keby celé peklo bolo opreté svojou mocou o tento kameň, nepodlomia tento kameň. Preto buďte vy, čo žijete podľa Božích zákonov a ste blízko k Pánu Bohu, smelými a odovzdanými služobníkmi svojho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Do svätej Cirkvi sa vlúdil duch zla. Modlite sa, modlite sa, aby tento duch bol zničený, a tak svätá Cirkev povýšená a vám darovaná – od Boha Svätého až naveky.

Syn môj, toto je pravda, ktorá mnohých chytí za srdce, ale mnohých rozhnevá. Ale Boh je Pravda a láska je svätá – svätosť je svetlo pravdy, pravda vychádza od Pána Boha. Boh je svetlo lásky. Milujte svojho Boha svätého a nič viac si neprajte ako len žiť v spoločenstve svätých v nebesiach.

Syn môj, hovor preto tieto slová a prosbu k Pánu Bohu svätému:

 

Pán môj a Boh môj, ty si všade,

kde moje oko pozrie a moja myseľ dosiahne.

Si v mojom srdci, v mojich bunkách,

v mojej duši, v mojom dychu, si všade.

Pane, pomôž mi, prosím, aby moje srdce,

či moja myseľ, túžili byť s tebou teraz,

vlastniť ťa, dotýkať sa ťa, milovať ťa

a žiť s tebou až naveky vekov. Amen.

 

Nech každý človek túži po Božom dotyku, aby Pán teba, syn môj i teba dcéra moja, obalil svojou svätosťou a láskou tak, ako matka zabalí svoje dieťatko do perinky, aby bolo chránené pred chladom a vonkajškom. Milovať Boha, svojho Pána, je víťazstvom, Milovať brata či sestru je kľúčom a cestou k Srdcu svätého Pána Boha. Láska, láska a zase láska je Pánu Bohu veľmi milá. Milujte sa a buďte milosrdný jeden k druhému tak, ako je milosrdný váš Pán Boh k vám. Tento čas, ktorý žijete, je časom veľkých milostí a Božieho milosrdenstva.

Syn môj, ďakuj svojmu Pánu Bohu, lebo pohliadol na teba a dáva ti veľké milosti; veľmi, veľmi ťa miluje a objíma ťa. Sám Pán ťa sprevádza, buď Pánu Bohu odovzdaný a verný, ďakuj mu za dary, ktorými ťa obdaril. Sám ešte nepoznáš čo od teba Pán žiada; sám postupne

spoznáš svoju úlohu. Neotáľaj a neboj sa prísť ku chorému bratovi či sestre.

 

Syn môj, milujem ťa, všetkých pozdravujem a objímam. Nech vo vašich srdciach vládne láska a pokoj. Vaša Matka, Mária lásky. Amen.

Stránka 1 z 3

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: