2007

Chráňte sa pýchy

Buď pozdravený, brat môj, syn, priateľ, prichádzam k tvojmu srdcu a oznámim ti posolstvo. Brat môj, prosím ťa,  modli sa za každého, čo ti praje zle a hovorí o tebe zle. Každý, kto bude úmyselne škodiť môjmu dielu, potrestám ho svojou spravodlivosťou, preto sa chráňte útokov proti môjmu synovi a proti môjmu Dielu mojej lásky. Brat môj, veľmi veľké útoky sú namierené proti vám, lebo toto moje Dielo nabralo dobrý smer, a preto diabol útočí a reve ako drak, ktorý je poranený. Neboj sa, brat môj, moja pomoc je s vami i s tebou.

Teraz ti poviem to, čo som už chcel ti povedať. Ja som Trojjediný Boh, ktorý vám dáva život a zdravie, pokoj, šťastie. Rozhodol som sa, že za vašu nevernosť, ktorú mi preukazujete, budem sa ozývať raz za tri mesiace, a tak sa odmlčím. Presne v mesiaci, a to bude dvadsiateho piateho v mesiaci, posledný mesiac za tri mesiace. Tebe, brat môj, budem hovoriť, ale len pre tvoju potrebu a tiež pre Spoločenstvo mojej lásky.

Človek nepočúva a neprijíma moje slová s vážnosťou a neberie si z nich poučenie. Preto som sa rozhodol obmedziť, a tak budete mať menej mojich slov. Svet je chaotický a hriech už nemá hraníc. Ľudské srdcia sú zatvrdlé a chladné, pre Božie veci človek už nemá čas, som nepotrebný a zastaralý. Bez mojej prítomnosti sa človeku ľahšie kráča hriešnou cestou!

Ja však hovorím: kráčať budeš, človeče, ale len po tej ceste, ktorá vedie do zúfalstva a skazy! Ja však striehnem na každý krok, ktorý človek vykoná a bez skutkov lásky sa človek nedostane do môjho náručia. Veru hovorím vám, ak sa nezmenia vaše srdcia na teplé a láskavé, tak zahyniete v hrozných bolestiach a tma vás obklopí. Budete deťmi tmy a čierne príšery vás budú trápiť a vaša zúfalosť bude veľká. Mnohí by sa vrátili späť, ale vtedy už bude neskoro. Tma bude veľká a svetlo bude vzdialené, aby sa splnilo to, čo bude vzdialené, aby sa splnilo to, čo som už predpovedal. Duše, ktoré budú v tme, budú hrozne vyzerať a sami budú odstrašujúce pre iných.

Každý však, čo mi zostane verný – Ja sám budem ich viesť cestou svetla a lásky. Žite preto, moji verní, v láske a vo viere, čiňte pokánie a konajte dobré skutky. Modlite sa svätý ruženec a držte sa mojich svätých Zákonov, buďte otvorení pre moje volanie. Každý, kto bude mať vo svojom srdci pýchu, ten nebude ma hodný, pýcha zabíja pokoru a lásku. Chráňte sa pýchy, lebo v tomto svete pýcha triumfuje!

Ja som znepokojený so životom mojich služobníkov mojej svätej Cirkvi. Synovia moji, vaša svätosť je plytká, vaše srdcia sú naplnené svetskými starosťami. V niektorých z vás sa usadá pýcha, ktorá je hrozbou pre vašu spásu. Vy ste mojimi pastiermi môjho stáda, kam že mi ženiete moje ovce, ktoré som vám dal? Mnohí z mojich synov a služobníkov mojej svätej Cirkvi odmietajú dokonca poslušnosť môjho námestníka. Kam že ste poniektorí z mojich synov svätej Cirkvi zašli, že ste uzatvorení a škodíte mojej Cirkvi. Mnohí z vás už v moje Eucharistické telo neveria  a úctu nepreukazujú. Prečo tak málo svätosti je vo vašich srdcia, prečo ma viac neprijímate? Som vonku, pred dverami vášho srdca.

Ďakujem však všetkým mojím verným synom mojej svätej Cirkvi, ktorí majú moju svätosť, žehnám vás, moji drahí synovia, ste studnice živej vody, ktorá vyviera, a tak oživuje všetko, čo je okolo studnice. Nech vaše ústa hovoria o pokání a láske brata k bratovi. Hovorte o mojom blízkom príchode, lebo Ja som blízko, aby som zmenil chod dejín, som blízko, aby som vykorenil zlo medzi ľuďmi. Ja som Boh – Spasiteľ, som Trojjediný, Všemohúci Boh, ktorý vás, moji drahí synovia mojej svätej Cirkvi, žehná a môj Duch vás posilňuje. Ste mojou cestou, ktorá je cestou spásy. Kráčajte po tejto ceste a moje ovce pôjdu za vami ako za dobrým pastierom.

 

Ja zvíťazím nad temnotou, ktorá sa rozlieha po celom svete. Táto temnota zla má už čas pádu, moje víťazstvo bude nekonečné a Ja budem vládnuť nad pokolením, ktoré ma prijalo a ktoré má účasť na mojich tajomstvách. Som ten, čo bol a bude, som Láska, Milosrdenstvo, Spravodlivosť. Každý spozná mňa, ktorý sa obetovať za celé ľudstvo, spozná moju pravdu, spozná moju cestu, spozná môj život, ktorý je životom večným. Buďte preto mojimi deťmi a držte sa svojho Boha. Ja som s vami a chrániť si vás budem pred útokmi zla a mocnosťami pekla. Modlitba, pokánie, láska, viera, skutky milosrdenstva – toto je tá vaša pravá cesta ku môjmu Božskému Srdcu. Modlitba je sila, ktorá zmení svet! Žehnám všetkých, čo sú žijúci na tejto zemi. Hovorím vám, všetci prídete pred moju Tvár. Amen. Trojjediný Boh – Otec – Syn a Duch Svätý. Amen.

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: