2007

Nech každý môj služobník hovorí o pekle, lebo peklo sa každého dotýka

Ďakujem ti, môj brat, priateľ, syn, že si prijal moje volanie.

Teraz počúvaj a  skrze moju Svätosť ti bude hovoriť ten, čo pokúša ľudské duše. Neboj sa, lebo moja ochrana je veľká.

 

Ja, tvoj Boh ti prikazujem: Hovor to, čo musíš hovoriť!

 

(Hmm) Som hrozný démon, ktorý je spustený z pekla do sveta, aby som čo najviac ľudských duší stiahol na moju stranu, a tak uchmatol tomu (hm-mh), čo je tam (hm), hore. Moc toho, čo je tam (hm) hore, je veľká a jeho (hmm, hmm, rris) láska je veľká (psst, fuj, fuj). Preto nás tak bolí (uhm) to svetlo, ktoré žiari od neho tam zvrchu (hmm,hmm). Toto svetlo je pre nás, démonov bolestivé a zaslepuje nás, aby sme nemohli zlé robiť po celom svete, zúrim na toho, čo je hore (hrr). Moja nenávisť  voči tamtej žene je tak veľká, že horím veľkými plameňmi pekelnými (hrr, zúrim, zúrim, nebudem, nebudem hovoriť, ale musím). Človek je slepý technikou, ktorá ho obklopuje (hmm, musím hovoriť), tak mi im v tom pomáhame a lákame ich do chaosu, ktorý je vo svete. Človek je zameraný sám na seba a jeho srdce je tak tvrdé, čo sme aj chceli (hmm, brr). Moja nenávisť voči človeku je veľká (brr). Keby som mohol, všetko, čo človek vykonal, zničil by som to a tiež i človek samého. Ja som veľký démon zla a nepokoja. Ja vládnem po satanovi, ja stojím na mori i na zemi a mojím dychom spúšťam na svet jedovatých démonov, ktorí zvádzajú ľudí do hriechu a nečistoty. Keby nebolo pomoci (hmm, rrs) tej ženy, ktorá nás bičuje svetelným bičom, ktorý sa volá (brr, hnusí sa mi to povedať) pokora, tento bič nám robí veľké škody (brr).

Človek sa odďaľuje od toho, čo je tam hore, to je dobre, to je dobre (hruhu-uu-smiech zúrivosti). Keď prestanú veriť a modliť sa (fuj. fuj), prestanú veriť, že je ten, čo je tam hore (fuj, fuj). My, ktorí vládneme svetom, budeme pánmi sveta a ľudských duší (harara – smiech zúrivosti), potom už nám nič nebude stáť v ceste, aby sme zničili človeka, a tak i svet, ktorý hrozne nenávidíme!

Ten čo nás zvrhol z nebies, je však naklonený k človekovi a robí veľké veci (fuj-zúrim). Ten, čo bol ukrižovaný (brr, brr), ten má veľkú moc a ten aj zvíťazí (brr, brr – zúrim hrozne). My to vieme, a preto sa snažíme zviesť, čo najviac ľudských duší do zatratenia. Páči sa nám, že tí sluhovia, ktorí slúžia tomu, čo je hore (fuj), nehovoria o zatratení, o pekle. Toto je nám voda na mlyn, my tak v tajnosti (brr – musím hovoriť) zvádzame tisíce duší do zatratenia (brr, nechcem už hovoriť). Už aj z tých, čo mali slúžiť tomu, čo si ich vybra,l sa spreneverilo mnoho jeho služobníkov. Na týchto sa veľmi tešíme, i keď neviem, čo je to tešiť, lebo ja mám len nenávisť a nepokoj (brr, brr). Nenávidím i teba, ty, ktorý sa snažíš slúžiť tomu, čo je tam hore (brr). Keby si nebol pod jeho ochranou, zatočil by som s tebou, nenávidím ťa, a tak ti škodíme a tiež sme ti uškodili – či tvoja práca, či tvoja rodina, či tvoji priatelia a škodíme ako sa dá,, lebo ten, čo vládne všetkému, ťa (brr) veľmi miluje (brr).

Som spokojný s tým, čo k nám kráča, som spokojný i keď moja spokojnosť je veľký nepokoj, ale peklo je plné, a tak sa rozširuje. Vládca temna – pekla kričí: „Viac tých duší, ktoré stvoril ten, čo je hore“ (brr, brr). Tak sa nám darí zvádzať ľudské duše. Človek nemá zábran, nemá úctu, lásku (brr – toto slovo nenávidím). Toto všetko je naša práca (hahu, brr). Keď to pôjde takto, budeme mať veľmi dobrý úlovok (brr, uum). My vieme, tam dole, že ten, čo svet ochraňuje z vrchu (brr), má plán, no ale aký je to plán, nevieme. Preto veľmi intenzívne pracujeme, a tak sa nám i darí. Som veľmi spokojní i keď nepoznám spokojnosť, ale veľký nepokojom (brr). Ten, čo poslal na zem svojho syna, aby sa obetoval, hlupák, a tak zachránil duše (huhu, brr), bolo to zbytočné (haha, brr), lebo sme si vzali a ešte berieme tisíce duší do pekla (haha, brr).

Tvojou mysľou prešlo milosrdenstvo. Toto slovo nám robí hrôzu a strach, toto slovo je pre nás pohromou. Škoda všetkých duší pre nás, ktoré sa utiekajú k tomuto nepochopiteľnému (brr) milosrdenstvu (brr). Tieto duše sú skryté pred našimi očami, v týchto lúčoch, ktoré ten (brr) vyžaruje, škoda pre nás (zúrim, brr), lebo veľa duší je pre nás stratených, sú v objatí týchto lúčov, ktorých sa bojíme (už nechcem hovoriť). Každý, kto prichádza (brr) k milosrdenstvu toho tam hore, je zachránený. Každý, kto sa mu utieka, je zachránený (nechcem o tom hovoriť). Veľká škoda pre tých, čo opovrhujú milosrdenstvom toho tam hore (brr nechcem hovoriť), lebo toto je veľká moc a záchrana. Kto verí v milosrdenstvo toho tam hore, ten má veľkú nádej pre spásu (brr, brr, hustata, fuj). keby sme mohli my (brr), tu dole, ale my už nič nemôžeme, celým svojím bytím by sme sa vrhli do týchto lúčov milosrdenstva a a zostali tam naveky (um, brr – zúrim, nechcem už). Pre nás je slovo milosrdenstvo toho tam hore veľkým postrachom, lebo kto sa modlí (fuj) k milosrdenstvu, ten je veľký a je toho, čo je tam hore. Ale tiež s touto modlitbou nám robia veľkú škodu, keď je obetovaná (fuj) za hriešnikov sveta (fuj, brr). Preto sa snažíme vnucovať: „Netreba milosrdenstvo, nevyvesujte ten obraz“. Ten obraz s tými lúčmi toho, čo sa obetoval (fuj), je pre nás, démonov, odstrašujúci. Je to obraz živý, lebo i keď to človek nevidí, tie lúče ožarujú ten príbytok tam, kde je. Preto sa snažíme, aby ľudia zabúdali na túto modlitbu a podkladáme všelijaké modlitby, ktoré nemajú takú váhu proti nám. S touto modlitbou strácame mnoho duší, čo sa zachránia v poslednej minúte života (už nechcem hovoriť). Keď si už myslím, že je naša táto duša, ktorá sa lúči so svetom, táto duša sa prikloní k tomu, čo jej dal milosť ľútosti a táto duša to aj tak vykoná, lebo sa niekto modlil za túto dušu počas života. Lúče túto dušu ožiaria takou silou, že my, démoni, musíme zutekať do najhlbšieho pekla (brr, výkrik) „ Len nie milosrdenstvo, toto je naša zlá hodina!“

Tak, môj brat, toto sú slová toho, čo škodí dušiam, a tak ich dovádza do pekelných prepadlísk. Áno, nech každý môj služobník hovorí o pekle, lebo peklo sa každého dotýka. Nezabúdajte na hrôzu pekla, ktorá už pohltila milióny ľudských duší. V tejto pekelnej hrôze sú tiež kňazi, biskupi, kardináli a tiež zopár pápežov, rehoľníkov.

Hlásajte, že peklo existujte, a ak sa niekto odkloní od viery a bude konať zlo, peklo toho pohltí! Svet nechce počúvať o pekle, človek sa smeje alebo pohoršuje nad slovom peklo! Ale ja vám hovorím, moji služobníci mojej Svätej Cirkvi, vy ste zodpovední, že človek prestal veriť v peklo, vy sami ho už neveríte!

 

Mnohí moji označení mojím krížom nepočuli a nechápu, čo je peklo. Nebojte sa, čo vám budú hovoriť tí, čo sa bránia slovu peklo, lebo ho neveria. Tí, čo chcú počuť iba lichotivé slová a nechcú počuť o zatratení, tých sa nemusíte obávať, tí vám nemôžu uškodiť. Človek nerád počúva, že peklo je hrozné, preto sa bojí, lebo je odstrašujúce, ale ja vám hovorím – peklo je hrôzostrašné a kruté! Preto hovorte teraz o pekle ako potom, keď bude neskoro. Ja som dovolil mocnosti z pekla, aby prehovoril skrze môjho syna, brata a priateľa. Prijmite ich a zamýšľajte sa nad svojím životom. Bez pokánia a lásky, modlitby, eucharistie človek bude žiť ako vyhnanec z raja. Varujem i tých, čo chodia k môjmu oltáru a potom konajú pohoršenie, že nič im nebude zapísané v knihe života. Preto sa chráňte osočovania, klebiet, zloby, nenávisti, pýchy, lebo beda tej duši, ktorá tak koná a pristupuje k môjmu svätému stolu a prijíma moje telo a krv. Toto je moja vôľa, modlite sa a žite v láske, pokore, modlitbe. Som váš Boh, som váš Spasiteľ, som váš Duch Svätý, ktorý vás oživuje a posväcuje. Amen

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: