2007

Bez lásky a úcty človek sa vrhne do veľkého nebezpečenstva

 

Ja, tvoj Boh a Spasiteľ sveta, prichádzam k tvojmu srdcu a ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Som Boh, Stvoriteľ sveta a všetkého, čo je stvorené z mojej svätej vôle a z lásky. Volám preto ľudstvo k pokoju mysle a sŕdc, lebo človek je schopný zničiť zem a tiež veľkú časť ľudskej populácie, ktorá žije vo svete. Volám ľudskú dušu k poslušnosti k Bohu svojmu, lebo ľudská duša žije v nepokoji hriechu.

 

Teraz ti poviem niečo z môjho detstva. Ako malý chlapec som žil v Nazarete. Moja stará matka (ako ju nazývate u vás), ešte žila a bola nám tiež útechou i pomocou v domácnosti. Rád som chodieval do okolitých vŕškov, ktoré boli na jar, ale i cez rok zelené. Tam som sa hrával a modlieval som sa so svojím anjelom, ktorý ma sprevádzal. Hovorieval mi o mojom Otcovi a tiež ma učil Písmo, hovorieval mi o budúcnosti sveta a o spáse, ktorú som mal priniesť pre svet, a preto som sa narodil. Boli to veľmi pekné chvíle pokoja a radosti. Pomáhal som tiež i mojej Svätej Mamičke, ktorá sa starala o domácnosť i okolie domu. Môj pestún, Jozef, chodieval po práci po okolitých usadlostí, kde opravoval a vyrábal drevené veci a večer prichádzal domov. Bol ustatý, ale vždy usmiaty a láskavý k mojej Svätej Matke i ku mne. Vieš, brat môj, v našej rodine sme žili pre lásku a tú istú lásku sme si darovali, aby sme boli šťastní a žili v pokoji a požehnaní Božom. Pokoj a láska je najkrajší dar pre rodinu a tento pokoj a lásku sme prežívali, modlievali sme sa spoločne ráno, na obed, večer. Modlieval som sa tam, kde mi bolo umožnené, myseľ však bola vždy uprená na môjho Nebeského Otca – Boha.

Raz na kopci som našiel poranené vtáča, ktoré malo zlomené krídelko a veľmi žalostne kvílilo od bolesti i od strachu. Vzal som si ho do svojich, ešte detských, rúk a pritisol som si ho s láskou k môjmu Srdiečku. Vtáčatko prestalo kvíliť a môj anjel mi povedal: „ Pane, tvoja láska toto vtáča uzdravila.“ Pozrel som sa na malé vtáčatko a naozaj, vtáča sa zapozeralo na mňa s týmito maličkými očičkami a radostne zaštebotalo. I zdvihol som svoje ruky k oblohe a vtáča mi z mojich dlaní radostne a slobodne vyletelo do sveta. Anjel mi povedal: „ Pane, tvoja láska je tak veľká, že tvoje láskavé Srdce bude uzdravovať hriešnikov z choroby hriechu a kriesiť mŕtvych.“ Boli to slová, ktorým som ešte moc nerozumel, ale neskôr som ich pochopil. Mal som vtedy len osem rokov, keď sa stala táto pekná, ale i poučná udalosť. Čím som rástol, tým moje Srdce rástlo v láske k Bohu i k ľuďom.

Moje detstvo bolo i boľavé, veľakrát som spadol, keď som behal a nedal som si povedať od môjho anjela. Vtedy som spadol na koleno a roztrhol som si kožu, bola to vtedy veľká bolesť, no anjel mi povedal: „ Vidíš, keď nepočúva človek Božiu radu, vždy padne na kolená.“ Pochopil som to neskôr. Moje koleno bolo zakrvavené, no moja krv bola mojím anjelom odobratá do bieleho plátna a anjel si toto plátno vzal. Pýtam sa môjho anjela: „Kam berieš to plátno, čo je zakrvavené z môjho kolena?“ On mi odpovedal: „Beriem ho k tvojmu Otcovi, aby ho uchoval na tvoju spomienku, keď si prvýkrát vyronil krv zo svojho tela na tomto svete, ale tvoja krv ešte sa nemala dotknúť zeme, až keď príde čas tvojho utrpenia.“ Toto sa stalo, keď som mal desať rokov. Tu som už v desiatich rokoch začal pomáhať môjmu pestúnovi, Svätému Jozefovi a priúčal som sa remeslu tesára, kolesára, stolára.

Raz, keď sme boli pozvaní k práci do jedného príbytku, kde sme opravovali postele, či skôr ležadlá, v kúte ležala stará žena, ktorá veľmi prosila Pána, svojho Boha o pomoc zdravia. Bolo to tak silné a dojímavé, že moje Srdce bolo v smútku a veľmi som začal prosiť v tichosti môjho Nebeského Otca o uzdravenie pre túto úbohú ženu. Keď sme skončili s prácou a lúčili sme sa s rodinou, u ktorých sme pracovali, táto žena vykríkla a zvolala: „Som zdravá, som zdravá! Nech je zvelebený Boh až naveky!“ i Ja som ďakoval svojmu Nebeskému Otcovi, že ma vypočul.

Brat môj, toto sú v skratke moje spomienky na život na zemi. Brat môj teraz si prajem, aby každý, kto bude čítať tieto slová a spomienky, povedal tieto slová.

Ó, Pane náš a Boh náš,

ďakujeme ti, že sme sa mohli dozvedieť o živote tvojho milého Syna a Pána nášho, Ježiša Krista.

Ďakujeme ti, Bože láskavý, že si nám to prezradil, nám nehodným tvojím synom a dcéram.

Každý, kto bude čítať tieto a otvorí si srdce, pocíti moju blízkosť a moje požehnanie.

Brat môj, poviem ti ešte o svete, ktorý sa zmieta v nepokoji a hriechu. Čoskoro príde na svet tma, ktorá pohltí denné svetlo a každý spozná svoje priestupky a zlo, čo vykonal. Príde ďalšia tma, ktorá zničí všetko, čo bolo vzdialené od môjho milosrdenstva. Veru, hovorím vám, vtedy budete musieť preukázať svoje skutky, ktoré máte, či budú zlé alebo dobré.

Zem bude zahalená do hustého mraku, ktorý pohltí svetlo. Vy, moji verní, nebojte sa, lebo Ja budem s vami a svietiť vám bude svetlo viery a lásky. Budete sa zdržiavať v jednej miestnosti a budete sa modliť a volať o Božiu pomoc. Nikto nech v tomto čase nevychádza von, lebo vonku bude boj medzi mocnosťami svetla a temna, medzi Michaelom Archanjelom a Satanom. Vtedy budú sily démonov z celého pekla vypustené, a tak budú zvádzať, koho budú môcť zvádzať. Beda tým, čo zostanú vonku, lebo uvidia hrôzu démonov, ktorí budú viditeľní a strašní, lebo v túto noc a deň vám budú odobraté neviditeľné zábrany spred očí!

Brat môj, ďakujem ti za tvoju lásku, ktorú máš ku mne, ži múdro a ži v posväcujúcej milosti, modli sa, buď vždy pripravený prijať moju prosbu a napísať moje slová, ktoré chcem povedať mojím drahým. Som však smutný, keď opovrhujú mojimi slovami a dokonca moje slová zavrhujú slovami: „sú to klamstvá“.

Som Láska, ktorá si praje lásku a dobro človeka, preto volám všetkých k láske srdca, lebo bez lásky a úcty človek sa vrhne do veľkého nebezpečenstva. A to je vojna, ktorá je blízko, áno blízko, lebo človek vo svojej pýche je zaslepený a hluchý. Beda človeku, keď to začne, lebo moja Matka sveta ma neustále prosí o zhovievavosť a pomoc pre ľudstvo sveta. Dokedy však človek sa chce zahrávať s ohňom pekla, ktorý len čaká, aby vzplanul a zachvátil svet hrôzou, aká ešte tu nebola! Dokedy človek bude pokúšať svojho Boha a urážať ho?! Zamyslite sa, prosím, nad týmito slovami, ktoré vám dávam a zmeňte svoj život a obráťte sa ku mne, k vášmu Bohu a Spasiteľovi.

 

Ďakujem ti, môj brat, za tvoju výdrž, teraz ťa žehnám a objímam. Tvoj Boh – Otec – Syn i Duch Svätý. Amen.

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: