2007

Buďte milosrdný v láske, buďte svedkom pre tých, čo blúdia v tme ťažkého hriechu

Drahý môj brat, priateľ, syn, prichádzam k tvojmu srdcu a žehnám ťa. Brat môj, prosím ťa, prijmi moje slová s láskou a úctou.  Ďakujem ti, že si ma vypočul.

 

Som Svätosť a Láska, som Čistota, som Všemocný, Všadeprítomný, vládnem vesmíru i ľudskému životu. Milujem človeka viac ako všetko, čo je vo vesmíre i ľudskému životu. Milujem človeka viac ako všetko i vo svete. Moja láska sa rozlieva do celého sveta, a tak môj Duch zostupuje do ľudských príbytkov. Chránim človeka pred nepriateľským útokom zla, ktoré je veľmi veľké. Som Pánov ľudských životov a riadim svet i celý chod vesmíru.

 

Bez mojej vôle sa nemôže stať, aby svetu, kde žije človek, uškodil iný vesmírny objekt, a tak zničil život na zemi. Bez mojej vôle sa zem nestane obeťou vesmírnej hrôzy, pokiaľ to človek nebude sám žiadať, a tak moja Svätá vôľa dopustí hrôzu, ktorá by mohla nastať.

Ja, váš Boh a Spasiteľ sveta, milujem človeka a prajem si šťastie človeka. Skláňam sa tak hlboko k ľudskej duši, že sa jej dotýkam a vediem si ju po ceste, ktorá je bezpečná. Ale tisíce, tisíce ľudských duší odbočí z mojej cesty na cestu širokú, ale nie istú a bezpečnú. Mnohí sa vrátia, ale tisíce duší kráča do záhuby ducha. Moja láska k človeku prichádza až na dno ľudského srdca, aby som v ňom zapálil svetlo lásky a toto svetlo bola pochodeň na ceste pre túto dušu, ktorá kráča tmavým svetlom.

Môj národ Boží, ktorý ste Božím národom, vráťte sa späť do mojej bezpečnej Svätyne môjho Srdca. Môj národ, ktorý ste národom mojím, uctievajte zákony, ktoré som dal skrze Mojžiša na hore Sinai. Žite viac pre duchovno a kráčajte vo svetle môjho Svätého Ducha. Žehnám môj národ, ktorý je národom mojím, som Boh, ktorý vás tisíce rokov chránil a viedol po ceste spásy. Mnohí sa odklonili odo mňa a stratili sa vo svete, ktorý je svetom klamstva a nepokoja. Vráťte sa späť a kráčajte v šľapajach svojich otcov. Som Boh, ktorý vás žehná a môj Duch Svätý zostupuje na tento ľud, aby ho chránil pred supmi, ktorí číhajú za dverami.

Brat môj, teraz ti poviem niečo o mojom živote, ktorý som prežil v Nazarete ako mladý chlapec. Brat môj, po smrti mojej starej mamy (ako to nazývate tu na zemi), po smrti Anny, nám bolo smutnejšie, lebo nám chýbala ako člen v rodine. Ja som mal vtedy osemnásť rokov. Už som pracoval so Svätých Jozefom, a tak sme prinášali do našej domácnosti potrebné peniaze.

Moja Svätá Matka bola veľmi skromná a rada pracovala v domácnosti, milovala čistotu i poriadok. Nikdy však nebola rozhnevaná alebo rozkričaná na mňa, či na môjho pestúna Jozefa. Niekedy sme spravili neporiadok, ktorý sme sa snažili dať do poriadku. Moja zlatá Matka Mária sa smiala, keď sme sa snažili spraviť poriadok po sebe. Vždy nám povedala, keď nám to nešlo tak, ako mojej Matke: „Nechajte to, moji drahí, veď ja to dám do poriadku.“

Bola vždy láskavá, no keď som bol mladší, bola i prísna. Keď mi vysvetľovala z Písma, vždy som počúval, ale niekedy mi moje detské očká zabehnú von, cez okienko, na nejaké vtáča, čo štebotalo a spievalo jemným hláskom. Vtedy moja dráha Mamička mi prísnejšie oznámila, že Písmo, ktoré mi vysvetľuje, je Sväté, preto ho mám prijať s veľkou úctou. Ja som však poznal Písmo od môjho anjela, ktorý mi hovorieval a vysvetľoval, ale od mojej zlatej Mamičky to bolo niečo celkom iné, bolo to pre moju dušu potešujúce a teplé. Vždy bola láskavá a usmiata. Moja zlatá Mamička, Mária, bola krásna Perla lásky, žiariaca čistotou a láskou.

Keď som mal dvadsať rokov, šiel som i so Svätým Jozefom pracovať k jednému bohatému pánovi, ktorý bol skúpi a tiež mal zlé srdce. Pracovali sme na dverách, ktoré sme opravovali, a tak sme sa zdržali celé poobedie. Moje oči sa upreli na tohto muža, ktorý žil viac pre svoje pohodlie a žalúdok. V jeho srdci som spoznal veľkú zlobu a temno, ktoré bolo ťažké. Pred ním i za ním som videl démonov, ktorý ho držali reťazami, ktoré boli ukotvené v jeho srdci i na hlave, držali ho pevne a jeho duša bola okliesnená hordou hrozných príšer a plazov, ktoré túto dušu obkľúčili a držali ju pod svojim hrozným zovretím. Tento muž sa dostal po smrti do zatratenia. Po našom odchode od tohto muža, zakrátko umrel, a tak sa dostavil tam, kam si sám, za svojho pozemského života zaslúžil. Bolo mi ho ľúto, ale moja pomoc ešte nemohla byť užitočná. Môj čas ešte mal len prísť  - i prišiel.

Raz, keď som sa modlil pod olivovníkom v samote, pristúpil ku mne muž v čiernom, pozrel som sa naňho i spýtal som sa ho, čo hľadá i odpovedal mi: „Hľadám duše, ktoré sú mi oddané.“ Pozrel som sa mu do očí a v jeho očiach horeli plamene pekla. Ja som mu povedal: „Každá ľudská duša patrí Pánu Bohu, iba jemu, nikomu inému.“ Zasmial sa zlým smiechom a odpovedal mi: „Čo je moje, to si vziať nedám.“ Ja som mu odpovedal: „ Tvoje nič nie je, lebo Pán Boh stvoril i teba a všetko, čo je vôkol nás.“ On na to povedal: „ Ja mu nepatrím, lebo ja som sám sebou, ja neslúžim nikomu, ani nikomu nepatrím.“ Potom dodal: „ Ja teba poznám a viem, kto si, ty si ten, čo je predpovedaný, ty si Syn živého Boha.“ Bol to rev, ktorý ma postavil na nohy i povedal som: „Ty si satan, ktorý ničí ľudské duše a odvádza ich od Boha živého. Choď odo mňa, lebo čo je napísané, sa i stane a tvoja moc bude zlomená.“ S hrozným pohľadom sa stratil. Vtedy som mal dvadsaťpäť rokov.

Brat môj, Ja som sa sklonil k ľudskému zákonu, prijal som zákon sveta i žil som tak, ako chudobnejší v tom čase, no nie až tak chudobný, lebo majster remesla bol v tej dobe vážený a vyhľadávaný. Žil som však skromne, keď som videl žobráka, daroval som mu i celú moju plácu, ktorú som v ten deň dostal. Vždy som ďakoval môjmu Nebeskému Otcovi, že mi poslal do cesty chudáka, ktorý nemal na živobytie.

Keď som pracoval u rodiny, ktorá mala desať detí, bolo tam rušno, deti skákali a boli všade tam, kde nemali byť. Moje Srdce bolo šťastné, keď som ich videl ako šťastne štebotajú a behajú, ak keď som na chvíľku oddychoval, zavolal som ich k sebe a povedal som im: „ Poďte, budeme sa chvíľku zhovárať s našim Pánom, ktorý je na nebesiach.“ Oni sa spýtali: „Ako sa chceš s ním zhovárať, keď je tak vysoko?“  Ja som im odpovedal: „ Chytíme sa za ruky, sadneme si do kruhu a každý povie, čo chce povedať nášmu Pánu Bohu.“ I poslúchli ma a začali hovoriť svojmu Bohu, ktorý bol s nimi i počúval ich prosby a bolo to nádherné, lebo tieto deti boli čisté a nádherné Božie moje dietky, miloval som ich a sú u mňa v nebi. Keď sme skončili, objal som všetky tieto deti a rozišli sme sa. Dokončili sme svoju prácu, ale plácu som neprijal, dostal som ju od týchto dietok, ktoré sa modlili so svojim Bohom.

Za prácu, ktorú som vykonal, som brával plácu od bohatých, od chudobných som nebral nič. Moje Srdce bolo smutné, keď som prišiel do skromného príbytku a potrebovali krídlo na okno, ktoré sa zaváralo pred horúčavou a tiež na noc. Spravil som im moju prácu a za odmenu mi bolo na chvíľku posedieť si s touto rodinou a porozprávať sa o Božích veciach. Takto som sa aj pripravoval na moje pôsobenie a vyučovanie.

Keď som mal dvadsaťdeväť rokov, raz večer, keď som sa osamote modlil, pristúpil ku mne Michael archanjel a povedal mi: „ Pane prichádza tvoja chvíľa. Pán neba mi prikázal, aby som ti ukázal, čo bude nasledovať v tvojom ďalšom živote až po tvoje ukrižovanie.“ Moje Srdce sa otvorilo a Ja som videl dej môjho pôsobenia, kam kráčam, s kým budem, kto ma zradí, moje bolestné utrpenie, ukrižovanie a zmŕtvychvstanie. Toto všetko som videl a poznal. Veľmi podrobne som vedel, čo ma očakáva, veľmi som sa preľakol, no Michael archanjel ma potešoval a ešte dlho som bol obkolesený svetlom môjho Nebeského Otca a v rozhovore s ním.

Brat môj, hovor každému, že láska k blížnemu a milosrdné srdce, to je ta správna cesta, po ktorej majú kráčať. Každý kto pomôže svojmu blížnemu v núdzi a neočakáva odmenu, je veľmi blízko k nebeskej bráne. Človek je už v tejto dobe taký, všetko spraví len za odmenu a čaká odmenu i za tú malú prácu, ktorú vykoná. Ja vám hovorím, nič z toho nebude zapísané v knihe života, len láskavý skutok a srdce plné súcitu k tomu, čo potrebuje pomoc.

Preto vyzývam mojich, ktorý sú označení krížom spásy, buďte milosrdní v láske, buďte svetlom pre tých čo blúdia v tme ťažkého hriechu. Nech vo vás vidia mňa, vášho Spasiteľa Ježiša Krista. Nehanbite sa za mňa, Ja som sa nehanbil vystúpiť na kríž, ktorý bol potupou. Ani moja Svätá Matka sa nehanbila za Syna, keď som kráčal cestou na Golgotu. Buďte synmi a dcérami vášho Boha a bratmi a sestrami vášho Ježiša Krista. Označte sa krížom na šatách, a tak sa spoznáte, že žijete pre mňa, vášho Ježiša Krista, že ten malý krížik, ktorý máte na šatách je vašim znakom vašej večnej spásy. Ale hlavne nech skutočný kríž vašej spásy máte vo vašich dušiach, a tak preukážete, že ste hodní byť synmi a dcérami večného Otca, ktorý sedí na tróne svätom. Buďte mi verní, moji drahí, aby som mal z vás radosť i v tomto smutnom a hriešnom svete.

Milujte svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou mysľou, milujte ma a Ja budem s vami. Pokoj vám dávam, svoj pokoj vám ponúkam. Prijmite, prosím, pokoj, nech môj pokoj zostúpi do vašich sŕdc. Amen.

Hovorím vám, len pokojným srdcom spoznáte pravdu a pravda vás dovedie na cestu poznania. Milujem pokorného človeka a dávam každému veľké milosti. Buďte preto pokorní a spoznáte moju lásku. Pokora je dar, ktorý je kvetinkou vzácnou. Táto kvetina je nádherná biela a vo vnútri kvietku, v strede je krvavo červená, má nádhernú vôňu, ktorá sa rozlieha po celom Božom kráľovstve. Áno, pokora je vzácna kvetina Božej veleby.

 

Modlite sa, prosím, modlitba je vzácna pre túto dobu, veľmi potrebná, modlite sa večer, ráno, i na obed. Proste, proste a dostanete. S modlitbou prichádzate do styku s Božím Duchom, ktorý zostupuje tam, kde sa modlí, ten, čo sa modlí srdcom. Ja počúvam každú modlitbu, počúvam vás a buďte si istí, že kto úprimne prosí a srdcom je odovzdaný mne, svojmu Bohu a Spasiteľovi, vypočujem ho a dám mu to s láskou. Žehnám vás moji drahí, som s vami, buďte mi odovzdaní a s láskou si pomáhajte. Amen. Váš Boh – Otec, Syn i Svätý.

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: