2007

Modlite sa za obrátenie mladých hriešnych duší

Ja, tvoj Boh a Spasiteľ sveta, prichádzam k tebe a s láskou ti darujem moje slová pre moje deti sveta. Prosím, píš tieto slová pozorne a s láskou ich prijmi.

Ja, Trojjediný Boh, sa vám opäť ozývam skrze môjho Syna a skrze jeho srdce odovzdávam mu moje slová. Mnohí sa zamýšľate, ako je to len možné, čo Pán a Boh od nás žiada, veď žijeme bezúhonne, nikomu som nič zlé nevykonal, a tak podobne. Ja vám však hovorím, konajte tak, aby ste žili sväto, to znamená, milujte svojho Boha celým svojím bytím, miluje svojho blížneho ako seba samého, dobre robte svojim blížnym, modlite sa svätý ruženec a v srdci nech žiari láska, ktorá ožiari svojim svetlom diabla, a ktorý utečie pred týmto svetlom do pekla. Konajte pokánie, postite sa, pracujte pre spásu duši svojej i svojich blížnych.

Každý, kto žije označený krížom, nech ukáže, že je môj a Ja ho povýšim na stupeň slávy. Každý kresťan patrí do mojej rodiny, ktorú zhromažďujem na zemi i v nebi. Každý, kto je označený mojim krížom pri krste, je povinný milovať svojho brata a sestru, každý je povinný pomáhať núdznym a chudobným. Vy ste moje ratolesti, ktoré majú rásť, nie odumierať!

Ja váš Boh a Spasiteľ vám hovorím, kto príjme moje učenie a je v mojej rodine, nech kráča po ceste, ktorá je cestou lásky, čistoty, obety, modlitby, utrpenia, viery a túžby po večnosti. Toto je vám dané, toto si žiadam. Deti mojej svätej Cirkvi, ste mojimi ovcami, ktoré zháňam a chcem vás šťastlivo priviesť do môjho košiara. Preto vás prosím, s vážnosťou i zodpovednosťou pristupujte k spáse svojej duše! Počúvajte svojich duchovných vodcov – kňazov, pomáhajte im v ich ťažkej a zodpovednej práci. Modlite sa všetci za svojich duchovných vodcov – kňazov, proste o svätosť, silu Ducha svätého. Nikdy nehovorte zle o mojich služobníkoch, lebo Ja všetko počujem a moja spravodlivosť všetko si zapisuje v duchu pamäti večnej.

Vy, moji služobníci svätej Cirkvi, chráňte moje vám zverené ovce svätej Cirkvi pred vlkmi temna, ktorí číhajú, ktorú by uchmatli a zožrali. Chráňte ich svojou svätosťou a silou, ktorú ste dostali od Ducha svätého. Nestrácajte váš čas, ktorý máte pre moju slávu a záchranu mojich duší. Prosím, pristupujte s veľkou zodpovednosťou a často otvárajte spovednice, buďte v týchto spovedniciach a spovedajte neustále!! Za každú moju dušu, ktorú ste mohli zachrániť a nezachránili ste pre iné svetské povinnosti a zábavy, či ľahostajný odpočinok, budete veľmi, veľmi prísno súdení! Ste mojimi učeníkmi, ktorí majú rozširovať moju slávu a pravdu slova. Práve v tomto hriešnom svete, ktorý je klamstvom nasiaknutý a špina a dym zahaľuje moju svätú Pravdu, pravdu lásky, slova, svätosti a spásy. Učte sa odo mňa, Ja som Pravda, Život a Cesta, som Svätý nad všetkými; som Láska, ktorá je láskou nad všetkým; som Neha, ktorá všetko obklopuje; som Svetlo, čo všetko ožiaruje, hlavne ľudské srdcia; som Nádej, ktorá volá k istote. Preto volajte ma, Ja som stále s vami a žijem s vami. Viera a láska nech sú vašimi spoločníkmi, vy ste mojimi služobníkmi mojej svätej Cirkvi. Ja som si vás zavolal, poďte za mnou a buďte mojimi pastiermi môjho stáda. Chráňte a rozširujte moje stádo, buďte mojimi vernými služobníkmi mojej svätej Cirkvi.

Ja, tvoj Boh, ti poviem ešte o mojom živote, ktorý nepozná nik, iba moja Svätá Matka a môj pestún, Svätý Jozef.

Ako malý chlapec tiež som sa hrával s chlapcami a behal som okolo nášho domu. Chytal som motýľov a mojimi detskými očkami som obdivoval pestrosť farieb na ich krídelkách. Môj anjel ma vždy sprevádzal, keď som na chvíľku zostal sám a bolo mi smutno, rozveseľoval ma. Ja som žil vo videní a moje slová, ktoré som vypovedal večer, a ktoré ma učil môj svätý anjel, som zopakoval mojej Svätej Matke i môjmu Svätému Jozefovi. Boli to slová mojej budúcej životnej úlohy, ktorú som mal podstúpiť. Áno, bol som pripravovaný na ten deň už od malička. Niekedy mi vyšli slzy, ale môj anjel ma utešoval a spieval mi nádhernú pieseň, ktorá ma vždy upokojila. Popri mojich huncútstvach, ktoré však nikdy neboli hriešne, som sa učil slová z Písma, modlil som sa veľmi rád spoločne i osamote. Modlitba bola moja najsladšia a vždy som bol spojený s mojim Otcom v nebi. Keď som chodieval do Jeruzalema, každý rok len raz, s mojou Svätou Matkou a Svätým Jozefom a celou rodinou, ktorá nám patrila, alebo skôr mi im. Bol som veľmi šťastný, lebo túžil som po chráme, kde prebýval Duch Svätý, Duch môjho Svätého Otca. Cesta trvala päť dní, celá karavána kráčala len cez deň a v noci sme oddychovali a modlili sa i spievali. Keď som už došiel do Jeruzalema, hneď som kráčal do chrámu svätého, tam som s láskou prišiel a obetoval som i so Svätým Jozefom ovcu alebo drachmu – peniaz, ktorý sa dával so chrámovej pokladnice. Bolo to pre moje oči a Srdce veľkolepé, toto mi bolo vždy milé a bol som šťastný, lebo vtedy som bol spojený s Duchom môjho nebeského Otca.

Milujte ma takí, akí ste, milujte Božiu lásku, lebo Ja milujem všetkých, čo ma milujú, milujem všetkých, čo pre mňa trpia a žijú pre moju Svätosť. Milujem i tých, čo ma nenávidia, lebo sú chorí na duchu i na srdci, sú slepí i hluchí. Milujem vás takých, akí ste, ste moje stvorenia a vykúpené deti. Ja som sa obetoval za vás, aby ste mali účasť na Božom kráľovstve.

Milovať moje Srdce a moju Svätosť je vám dar daný od môjho Svätého Otca, milovať ma, vášho Spasiteľa, je pre vás istota k spáse, milovať moje Božské Srdce je vám dané pre spásu. Každý, kto miluje moje Srdce, je zapísaný v mojom Srdci. Každý, kto miluje moje Srdce, nech miluje svojho blížneho rovnakou láskou ako mňa, svojho Spasiteľa. Nech každý, kto miluje moje Srdce, ukáže tým, čo nemilujú moje Srdce, že je láskavý a obetavý i tím, čo sú na druhej strane brehu.

Brat môj, každý, kto stratí vieru a vydá sa na cestu hriechu, moje Srdce krváca krvou Ducha. Keď v mojom spoločenstve, ktoré je spoločenstvom svätej Cirkvi žijú duše, ktoré ich tmavá až čierna farba skrýva pred mojím svetlom lásky a odrážajú sa moje lúče milosti od ich tmavých sŕdc späť ku mne, veľmi žialim nad týmito úbohými dušami, ktoré sú v spoločenstve mojej svätej Cirkvi, ale sú živými mŕtvolami Cirkvi. Ako len túžim po mojich dušiach, a tak málo mi dávajú svojej lásky. Ako len smútim nad rodinami vo svete, ktoré sú choré a hriešne; manželstvá sa rozpadávajú ako ľady v horúcom letnom období. Je mi smutno, lebo deti z týchto rodín smerujú v mnohých prípadoch zlou cestou. Diabol, ktorý ovláda srdcia ľudské a zvádza ku hriechu, ktoré v mnohých prípadoch zatracuje; veľmi, veľmi moje oči smutno hľadia na tieto duše, ktoré smerujú do zatratenia. Veľmi smútim i nad mladou dušou, ktorá je veľmi ďaleko odo mňa, nepozná ma a je ľahostajná k mojim svätým Zákonom. Hovorím vám, keby ste videli, koľko mladých duší padá do zatratenia, plakali by ste od smútku.

Modlite sa za obrátenie mladých hriešnych duší. Koľko ich len je, koľko ich je a koľko ich už je v zatratení!! Beda všetkým, čo slepo žijú a kráčajú slepo s touto dobou hriechu. Beda všetkým, čo odmietajú moju Svätú ruku spásy a záchranu, lebo potom už nebude pre nich pomoci – moje milosrdenstvo je tak veľká pomoc; keď odmietnu, sú stratení a Ja vám hovorím, veľa, veľmi veľa odmieta moje Sväté milosrdenstvo spásy, lebo v týchto mladých srdciach, ktoré žijú len pre svet a nečistotu, pre mamonu a kariéru, pre drogy a alkohol, pre nečisté skutky, majú pýchu, ktorá im nedovolí prijať moju záchrannú ruku, ktorá sa im ponúka. Modlite sa, prosím, za mládež a odovzdajte ich do Srdca mojej Svätej Matky, aby ich priviedla do mojej náruče lásky.

Brat môj, viem, že si už veľmi unavený, ale tvoje srdce je ochotné počúvať moje slová.

Deti moje, tento svet je veľmi klamný a hriešny. Človek túži po všetko, pritom nevlastní nič, lebo vlastníkom všetkého som Ja, Trojjediný Boh. Áno, Ja som vlastníkom všetkého i tvojho života, zdravia, Ja som tvoj Boh a Pán, mne patrí všetko, čo je vo svete, okrem hriechu. Ako si len nerozumné, dieťa moje, keď plánuješ bezo mňa zajtrajší deň. Ja ti však hovorím, zajtrajší deň patrí len mne, lebo Ja riadim tvoj život a viem, čo ťa čaká v novom dni. Ja poviem slovo: „Prikazujem ti, príď ku mne, volám ťa do večnosti“, tvoja duša sa zachveje, srdce zastaví a tvoj pozemský život skončí a ty predstúpiš predo mňa a Ja sa spýtam: „Čo si mi prišiel ukázať, čo si mi došiel zo sveta darovať, skutky dobré alebo skutky zlé?“ Čo mi ukážeš, dieťa moje, čo mi dáš do mojej Svätej misy, ktorá zváži tvoje dobré, či zlé skutky? Každý tvoj krok, či myšlienka, každý tvoj čin, každé tvoje slovo, skutok, bude prevážené váhou mojej spravodlivosti. Potom príde rozhodnutie, či si ma hoden alebo nie.

Preto buď rozumný a mysli na svoju večnosť, ktorá sa blíži každým tvojím úderom tvojho srdca. Nedaj sa oklamať myšlienkou, že veď som zdravý a silný, som mladý a športovec, som plný sily, veď čo sa mi môže stať. Toto sú klamné myšlienky, lebo už tisíce a tisíce takýchto silných a mladých muselo prísť ku mne a neboli na môj rozkaz pripravený, len Ja viem, kedy príde čas tvojho odchodu zo sveta.

 

Buď rozumný a už teraz začni budovať cestu, ktorá ťa privedie k môjmu láskavému Srdcu, k istote, že i keď poviem: „Príď ku mne“, budeš mať večnosť zabezpečenú. Chráň sa tohto sveta, ktorý je klamným práve pre mladé duše, chráň sa, dieťa, pred hriechom. Brat môj, toto sú moje slová pre človeka sveta. Brat môjho Srdca, ďakujem ti, že si vytrval až do tejto nočnej hodiny. Brat môj, ďakujem ti za tvoju lásku a teraz ťa prepúšťam na odpočinok. Amen. Tvoj Ježiš Kristus.

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: