2007

Bez pokánia nie ste hodní mojich milostí a zľutovania

Pokoj s tebou, brat môj, priateľ, syn, prichádzam k tebe a ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Brat môj, buď silný a pokorný, ži v láske, miluj svojich bratov a sestry, chráň si svoju dušu pred útokmi zla, modli sa a zasväcuj sa môjmu Srdcu. Som tvoj Boh a ty si môj syn, som tvoj Brat a ty si môj brat, si mojím pomocníkom a ja som tvoj Priateľ.

Bratia a sestry, ktorí žijú z umenia a žijú vo svete plných osláv a slávy, na moju blízkosť vo väčšine zabúdajú a žijú slepo pre úspech a peniaze a pády. Zabúdajú mi ďakovať, lebo Ja som im dal dar talentu, ktorí rozvíjali, a tak s týmto talentom sa stávajú slávni. Každý mi musí raz zaplatiť za tento dar; každý dar, ktorý dostali odo mňa, musia mi vrátiť, keď prídu ku mne. Odkazujem každému môjmu synovi, či dcére, ktorí žijú a pracujú pre umenie, a tak šíria radosť i pohoršenie, aby nezabudli, že Ja ich vidím a počujem, som s nimi pri každom a čakám na ich oddanosť a vďaku ku mne, Bohu, ktorý som stvoril všetko, čo je v nich a čo je okolo nich.

Brat môj, teraz prosím, napíš moje slová pre ľud sveta.

Ja váš Trojjediný Boh – Otec, Syn a Duch svätý, sa vám ozývam a žehnám vás, volám vás k pokániu, volám vás k láske k blížnemu, volám vás k nežnosti, volám vás k poslušnosti k mojím Zákonom, volám vás k obráteniu vašich doteraz biednych životov. Som váš Boh lásky, som váš Spasiteľ  milosrdenstva, som váš Duch oživovateľ vašich polomŕtvych duší, lebo sú usmrcované smrteľnými hriechmi, ktoré vás ťažia. Bez pokory a obrátenia stratíte najcennejšie, čo vám môžem dať, a to je večná blaženosť a večné bytie so mnou, vašim Trojjediným Bohom lásky. Som váš Boh, ktorý odpúšťa a oživuje, oživuje vaše duchovné srdce a ducha. Vkladám každému pokornému synovi, či dcére nový dar večnosti a spásy.

Každý kto povie:

Otče môjho srdca, zmiluj sa nado mnou a odpusť mi moje previnenia

a zbav ma hriechu, ktorý ma tlačí v mojom srdci.

Ľutujem, ľutujem svoje skutky, ľutujem svoje nedostatky,

ľutujem, že som žil slepo a hluchý som bol k tvojim prosbám.

Otče môjho srdca, ktorý ma oživuješ a dávaš mi dar života večného, zmiluj sa nado mnou, tvojím nehodným synom / dcérou,

buď mi milostivý a milosrdný, Bože Trojjediný. Amen.

 

Toto sú slová, ktoré vám zanechávam a ktoré mi šeptajte, či hovorte po každej spovedi, aby som spoznal vašu lásku, aby som prijal vašu pokoru, aby som zoslal svojho Ducha do vašich sŕdc a obnovil svätosť vašej duše. Toto sú moje slová, toto sú moje dary mojej nežnej lásky. Prijmite ich, buďte v očakávaní, milujte sa navzájom, žite v láske a vo viere, toto som vám daroval, toto sú moje dary Prišiel som k vám a prebývam s vami, som súčasťou vášho bytia a života, kráčam s vami, modlím sa s vami, pracujem s vami, teším sa s vami i plačem s vami, trpím spolu s vami.

Som váš Spasiteľ – Ježiš Kristus, som blízko každého, kto mi odovzdá svoju lásku a položí mi do mojich prebodnutých dlaní svoje srdce, aby som ho skryl pred zlodejom a klamárom, ktorý číha na každé ľudské srdce, ktoré sa mi neodovzdá. Moje oči vidia veľa neprávosti vo svete, moje oči hľadia do vnútra ľudského srdca, ktoré je vo veľkej miere vyhasnuté a žije bez lásky. Moje oči sledujú smutne život ľudstva, ktoré pyšne kráča po ceste širokej a tisíce, tisíce ľudských duší padá do zatratenia. Moje oči slzia nad ľahostajnosťou, ktorú mi preukazujú za moju lásku, ktorú ľudstvu dávam a ľudstvo odmieta moju nežnú lásku. Moje oči slzia nad rodinami, ktoré sú v troskách a ruinách nelásky a zrady. Moje oči slzia nad vraždami nenarodených dietok. Moje oči slzia nad neúctou ku starým a chorým mojím dietkam, ktoré žijú v mnohých prípadoch osamotené. Moje oči slzia nad vojnami, vraždami, útlakom, chudobou, hladom, hnilobou ľudských sŕdc. Moje oči slzia nad mojou Cirkvou, ktorú som z lásky k ľudstvu založil. Och moji zasvätení, och moji služobníci svätej Cirkvi, ako málo je vo vašich srdciach svätosti a oddanosti, ako málo veríte slovu, ktoré dostávate. Prečo nie ste celkom oddaní svätosti a oddanosti môjmu Božstvu? Tak málo sa modlíte, tak málo počúvate ľud oddaný môjmu Božstvu. Vo veľkej miere mnohí moji služobníci dovolili, aby pýcha vstúpila do ich sŕdc. Učte sa odo mňa, otvorte si vaše srdcia a dovoľte mi, aby som k vám hovoril skrze môjho Ducha. Nedovoľte, aby ste viac žili pre tento svet, a tak sa zapĺňali starostami o hmotné statky. Veru, toto je veľké nešťastie, veru, hovorím vám, moji zasvätení služobníci svätej Cirkvi, diabol číha na vás ako čierny leopard na ovcu, aby ju uchmatol a stiahol do brlohu svojej priepasti. Nech ste svätými a oddanými mojimi bratmi mojej svätej Cirkvi, žite sväto, aby ste boli smelými pastiermi môjho stáda, a tak ich chránili pred vlkmi, ktorí sa zhromažďujú okolo vás. Chráňte ich vašou oddanosťou a láskou.

Hovorím vám, čas mojej lásky a príchodu je blízko, nebojte sa, nebojte sa, nebojte sa, moji drahí, lebo Ja som váš Spasiteľ a Boh, som ten, čo bol pribitý na kríži a vstal som na tretí deň z mŕtvych. Ja som Alfa i Omega, som Začiatok i Koniec; som Život, nie som smrť, som Cesta, ktorá vás privedie k môjmu Otcovi; som Pravda, ktorá vás zbaví klamstva; som Svetlo na osvetlenie národov, toto svetlo zažnem v každom pokornom srdci; som Nádej, každý, kto ma miluje, nestratí svoju vieru ani nádej.

Ja som ten, čo vás príde súdiť; Ja som ten, čo vás prijme do môjho náručia. Ja som ten, čo zostúpi na zem v sláve, aby som skoncoval so zlom, ktoré vládne na zemi. Nech je každý oslávený skrze mňa, každý ma účasť na mojom víťazstve. Som váš Boh – Spasiteľ, som váš Vykupiteľ, som váš a vy ste moje drahé dietky môjho Srdca, buďte mi verní.

Čas sa naplnil a moje Srdce je otvorené pre vaše modlitby a prosby, som nekonečne milosrdný a tak chcem zachrániť čo najviac mojich ľudských duší. Modlite sa, modlite sa, modlite sa a žite múdro, robte pokánie, pokánie, pokánie. Veru hovorím vám, neprehliadnite toto moje slovo pokánie, lebo bez pokánia nie ste hodní mojich milostí s zľutovania. Som blízko a čas sa kráti, moja spravodlivosť je blízko. Buďte oddanými mojimi deťmi a radujte sa, lebo som s vami a moja malá svätá spravodlivosť zatieni tých, čo konajú hriech, a tak dostanú odmenu, ktorú si zasluhujú. Buďte bdelými a ostražitými, lebo môj nepriateľ bude zvádzať duše ľudské veľkou intenzitu a rafinovane útočiť na každého človeka. Majte otvorené oči a uši, srdce nech svieti svetlom Božím a láska nech je s vami. Som váš milujúci Boh Spasiteľ a Duch svätý.

Môj Duch zostúpi na každého človeka, a tak každý človek na svete spozná svoju biedu a nedokonalosť svojho života, môj Duch – Duch poznania a svätosti tak zostúpi do každej duše a všetko človek spozná, čo mohol vykonať dobré a nevykonal, čo vykonal dobre, no čo mohol ešte vykonať a nevykonal. Každý hriech a každé zaváhanie, každú bolesť, čo človek spravil svojmu bratovi, či sestre spozná a veľmi intenzívne prežije vo svojom duchovnom srdci. Každému človekovi dovolím spoznať stav jeho duše, a tak spozná, kam by prišiel po svojej smrti, či do zatratenia – uvidí svoje zatratenie, či do očistca – druh očistca spozná tiež, a či do neba – do môjho kráľovstva, spozná tajomstvo večnosti. Toto je čas, o ktorom som už povedal, tento čas je už tu a moja spravodlivosť zasiahne, keď to človek bude najmenej očakávať. Preto žite sväto, chráňte sa ťažkého i malého hriechu, modlite sa a žite v očakávaní, lebo Ja prídem ako som už sľúbil. Beda hriešnikom a alkoholikom, beda smilníkom a ťažkým vrahom, podvodníkom, zlodejom, všetko bude pre nich peklom! Celý svet stíchne a človek sa zastaví na pár minút, svet bude ožiarený mojom slávou a svätosťou, moja spravodlivosť zostúpi ako blesk a Duch svätý príde ku každému človeku, aby sa tak splnilo to, čo som už povedal.

 

Milujem vás, som Bohom všetkých národov sveta, moja láska patrí každému človekovi sveta, žehnám celý svet, žehnám celé ľudstvo, žehnám všetko stvorenstvo, žehnám celý vesmír, planéty slnka, hviezdy, galaxie, ale hlavne žehnám ľudský život, ktorý sa rodí a prichádza na svet. Toto je radosť, ktorú mám, keď sa narodí dieťatko, nový človiečik, toto žehnám v každom čase s veľkou radosťou. Amen. Tvoj Boh -  Spasiteľ.

 

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: