2007

Chráňte si úctu k Matke Sedembolestnej

Buď pochválený brat, priateľ, syn môj. Prichádzam k tebe, aby som ti povedal slová, ktoré chcem povedať. Moja svätosť je nekonečná, moja láska je nekonečná, moje milosrdenstvo je nekonečné, moja štedrosť je večná, moja spravodlivosť je spravodlivá, moje Srdce je otvorené a moja brána do neba je pre všetkých, čo ma milujú a sú spravodliví a žijú podľa mojich Zákonov.

Teraz chcem povedať, skrze tvoje srdce, tieto slová pre tvoj národ slovenský.

Deti moje, prichádzam k vám, skrze tieto slová sa vám prihováram. Som váš Boh, som váš Spasiteľ, som váš Duch svätý – som Trojjediný Boh Otec. Prichádzam k vám a volám vás k poslušnosti, k láske brata k bratovi, sestry k sestre, detí k rodičom, úcte ku starým a chorým. Volám vás, deti Slovenska, k väčšej svätosti a viac sa odovzdávajte do mojej lásky  - lásky nežnej a svätej. Chráňte sa, deti Slovenska, hmotárstva – túžby po bohatstve, chráňte sa pozlátka, ktoré v dnešnej dobe diabol sveta vám predkladá, aby vás zviedol a oklamal, a tak vás priviedol do nešťastia. Som váš Trojjediný Boh – moja Svätosť je urážaná a kliatby z vašich úst sa vznášajú nad vami ako čierne mraky skazy. Vaše odbočenie sa z cesty, po ktorej ste mali kráčať, je veľmi zlé! Preto dnes prichádzam skrze tieto slová rady a potechy, no i varovania, aby ste sa zamysleli, prečo všetko prijímate do vášho srdca, čo vám ponúka svet, prečo toľko nelásky máte vo vašich srdciach, prečo žijete viac pre mamonu a starosti svetské ako duchovné! Modlitba sa vytráca z radov mojich pokrstených, vytráca sa čistá láska a pohostinnosť, ktorú vaši otcovia ponúkali, závisť a hriech kvitne ako bodliač v poli. Vaša neúprimnosť, ohováranie, ubližovanie, smilstvo, vraždy, zneuctenie sviatkov, neúcta, krádež, súdenie sa čo len za malé priestupky, krivé svedectvá, svätokrádeže, rozpad rodín, alkohol a iné ťažké hriechy, ktoré sa konajú v tomto malom národe. Prečo dovolíte, vy moji pokrstení mojej svätej Cirkvi, prečo dovolíte, aby vám ponižovali vašich otcov svätej Cirkvi, prečo sa nezastanete tých, čo slúžia mne i vám, moje deti? Modlite sa za svojich duchovných vodcov svätej Cirkvi a nedovoľte, aby vám ich znevažovali a urážali, práve tí, čo urážajú moju, no i vašu svätú Cirkev. Beda vám, čo tak konáte, lebo mňa urážate, beda všetkým mojím pokrsteným, čo znevažujú vodcov svätej Cirkvi, lebo Ja, Trojjediný Boh-Otec odnímem každému, čo tak konajú, roky zo života a nepožehnám jeho rodu. Deti svätej Cirkvi, chráňte si svojich otcov svätej Cirkvi, lebo tak si chránite i svoju Cirkev. Útoky na moju svätú Cirkev sa stupňujú a budú veľké. Keď však budete jednotní a budete si chrániť dedičstvo svojich otcov, môj svätý Duch pretrvá vo vašom národe až do konca, až keď neprídem v sláve, aby som súdil pokolenia i národy. Nikto nemôže súdiť a hovoriť polopravdu na mojich služobníkov svätej Cirkvi, svetské odvolávanie a súdy mojich duchovných synov svätej Cirkvi nemajú právo, iba môj námestník - pápež môže odvolať alebo vyhlásiť biskupa, či kardinála. Toto je moja svätá Cirkev. Preto sa chráňte hriechu ohovárania a posudzovania. Modlite sa, modlite sa, aby ste zbytočne neblúdili po necestách a nepravde. Každý môj služobník, ak sa odkloní od svätosti a žije viac pre pohodlie a klamstvo a judášovu zradu, každý raz bude musieť prijať moju prísnu spravodlivosť, lebo dostali veľké milosti a svätosti, dostali dar riadiť moje stádo mojich ovečiek. Preto volám i kňazov, biskupov, kardinálov a všetkých mojich zasvätených svätej Cirkvi. Žite sväto a bezúhonne, žite modlitbou, žite odovzdaní do mojej svätej vôle a celí sa mi odovzdajte. Chráňte sa svetských vymožeností, chráňte sa túžby po blahobyte a pohodlí, chráňte sa hriechu smilstva a nečistých túžob, chráňte sa lakomstva a klamstva, chráňte sa hriechu zrady a nelásky. Buďte odovzdaní celí do môjho Srdca a modlitbe. Ste moje vyvolené deti, ste mojimi služobníkmi svätej Cirkvi, ktorú máte zveľaďovať a rozširovať, vašim svätým životom to dokážete.

Brat môj, tvoj malý slovenský národ z mnohých svätostí sa vzdialil a kráča slepo do brány skazy. Mnohí moji pokrstení, ktorí prichádzajú do môjho domu, posudzujú a urážajú tú svätú Cirkev, z ktorej vyšli a do ktorej patria. Prijímajú moje sväté Telo, Eucharistiu a v srdci majú hnev na svojho blížneho a tiež duchovného otca svätej Cirkvi. Preto hovorím vám beda, ešte tisíckrát beda všetkým, čo tak konajú, lebo príde každý pred moju svätú Tvár a Ja rozhodnem o rozsudku, ktorý každému tak prináleží! Brat môj, hovor každému, že bez lásky a úcty svet i Slovensko zahynie!

Prosil som už, aby tvoj národ slovenský mal väčšiu úctu k Matke Sedembolestnej. Nech sa prichádza modliť a konajú sa procesie k Sedembolestnej  Matke, Patrónke Slovenska, ale moje slová boli márne. Čím viac sa Slovensko vzďaľuje od Matky Sedembolestnej, v mnohých mestách sa zakladajú spolky, ktoré sa snažia zneuctiť a vytrhnúť zo srdca úctu k Matke Božej – Matke, ktorá oroduje za slovenský národ i za celý svet. Preto vám hovorím, Ja, váš Boh a Spasiteľ, chráňte si úctu k Matke Sedembolestnej – Matke mojej, ktorá je Matkou súcitnou a nežnou. Bez mojej Matky by svet už dávno spoznal veľké utrpenie a vo veľkom i zatratenie. Ja, tvoj Boh a Spasiteľ sveta sa prihováram k tebe, národu slovenský. Ja som tvoj Boh a iného Boha nebudeš mať. Ja som tvoj Spasiteľ, ktorý ťa, národ slovenský, miluje, preto sa utiekaj k mojej láske a k Srdcu môjmu. Nedaj sa oklamať tým, čo klame, aby ťa ponížilo, a tak udupalo diablovou mocou, ktorá je tak mocná a zlá. Teba som si vybral, národ slovenský, aby si bol silou a poslaním Božím pre Európu i celý svet. Preto ti hovorím, ži múdro, ži láskou a modlitbou. Počúvajte mojich služobníkov svätej Cirkvi. Pracujte svedomito a odovzdajte sa pod ochranu mojej svätej Matky a Patrónky Slovenska. S úctou ju vzývajte a modlite sa, konajte procesie, hovorte o mne, vašom Bohu a Spasiteľovi. Ak ma poslúchnete a všetko sa budete snažiť splniť a žiť, požehnám tomuto malému národu. Ak však viac bude konať hriech ako koná, odvrátim sa od tohoto národa – Slovenska, a tak zožne moju veľkú spravodlivosť i s celou Európou, nad ktorou sa uchyľuje veľký mrak skazy. Moja návšteva je veľmi, veľmi blízko, aby som napomenul ľud sveta, že len jeden je Stvoriteľ a iba jeden je Boh, ktorý je Pánom všetkého živého,  len jeden je Spasiteľ, ktorý spasil svet a raz vstal z mŕtvych. Ja som Život a Vzkriesenie samo. Žiadny hrob s mojimi pozostatkami nemôže existovať, lebo Ja som a žijem. Hovorím vám, buďte pevnej viery a dôverujte svätému Písmu, lebo neprajníci mojej svätej Cirkvi útočia, no Ja ich onedlho presvedčím,  že Ja som ten, čo vstal z mŕtvych a prichádza v sláve. Toto všetko uvidia tí, čo tak konajú proti mojej svätej Cirkvi. Buďte pripravení na tento deň slávy. Amen.

 

Ďakujem ti brat môj, milujem ťa. Ježiš.

 

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: