2007

Človeče sveta, ako málo si ceníš moju obetu!

Buď pochválený syn môj, priateľ, brat. Buď v pokoji, lebo Ja viem všetko, čo ťa trápi. Ďakujem ti, že si prijal moje volanie.

Pokoj s tebou nech zostáva. Moja láska nech ťa opája, moja svätosť nech zostúpi na teba, môj pokoj nech vládne v tvojom srdci. Ja som verný, Ja som tvoja skutočná opora. Iba Ja som tvoj verný priateľ, ktorý ťa nesklame a neopustí. Brat môj, modli sa, modli sa, modli sa.

Ďakujem ti, že si prišiel na miesta, kde som žil a kde som zomrel na kríži.

Ďakujem ti, že si s láskou pobozkal miesta, kde som trpel a kde som skonal a ležal tri dni. Toto miesto, na ktorom tvoje srdce najviac precítilo moju bolesť, toto miesto ukrižovania, toto miesto bolo pre mňa naozaj ťažké. Na tomto mieste som trpel veľkými mukami. Tu som bol surovo pribitý na kríž a vyzdvihnutý; tu na tomto mieste som trpel nevýslovnými bolesťami, ktoré mi robili klince na rukách a na nohách. Tu som sa z kríža pozeral na moju ubolenú Matku, ktorá tiež trpela bolesťou nado mnou a nad mojou zúboženou Tvárou a Telom. Tu na tomto mieste som vycedil svoju krv, ktorá je do dnešných dní na týchto kameňoch a v zemi. Z tohto miesta vyžaruje svetlo spásy. Tu na tomto mieste bolo prebodnuté moje Srdce, z ktorého vyšla krv a voda. Tu na tomto mieste som zvolal: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho Ducha.

Brat môj, toto miesto je nesmierne sväté, toto miesto je miestom vašej spásy. Tu, odtiaľto som ako Duch Boží otvoril bránu do neba, a tak zmieril svojho Otca s ľudstvom sveta. Každý, kto verí  vo mňa, bude spasený. Toto miesto veľkého utrpenia, ktoré som podstúpil na kríži, tvoje srdce dobre preciťovalo a vtedy som sa dotkol tvojho srdca. Och, môj brat, koľko veľkých milostí každý dostane na tomto mieste ukrižovania! Keby mohli anjeli závidieť, tak by vám závideli, aké milosti dostávate vy, ľudia, ktorí prichádzate na toto miesto. Tieto milosti pôjdu s vami po celý život. Brat môj, ďakujem všetkým mojim bratom a sestrám, ktorí prišli do zeme, po ktorej som chodil. Každý je zapísaný v mojom Srdci.

Teraz ťa prosím, napíš tieto slová pre človeka sveta.

Prichádzam k vám so slovami lásky a svätosti. Ja som váš Spasiteľ, som ten, čo bol pribitý na kríži, zomrel a bol pochovaný a tretieho dňa vstal z mŕtvych. Som to Ja, ktorý vám daroval spásu, aby ste boli deťmi nebeského Otca. Áno, som to Ja, ktorý bol zbičovaný za vaše hriechy; som to Ja, ktorý bol tŕním korunovaný pre vaše hriešne zmysly. Áno, som to Ja, Ježiš, ktorý bol odsúdený na smrť ukrižovaním; som to Ja, čo niesol kríž, ktorý bol nesmierne ťažký, lebo som niesol hriechy všetkých ľudí sveta; som to Ja, ten, čo spadol pod ťarchou kríža a zase vstal a kráčal v ústrety smrti. Pády a zase postavenie sa na nohy a kráčanie v ústrety večnému životu, taký je váš život, ktorý žijete. Pri každom páde do hriechu vás zdvíham a pomáham vám kráčať v ústrety večnému životu, nie smrti. Som to Ja, Ježiš, ktorý sa vám prihovára skrze tieto slová, ktorý bol pribitý na kríž a trpel som na ňom celé tri hodiny. Celé moje Telo bolo v kŕčoch a môj dych bol ťažký, každé pohnutie bolo veľmi ostré, bolestné, bolesť mi udierala do mozgu. Moje oči zalieval pot a krv mi bola vzdialená z mojich žíl. Táto smrť je ťažká a hrozná, pre človeka bola hrôzostrašná, preto som dostal tento kríž, aby som vycedil poslednú kvapku z môjho Tela za hriešny svet.

Och, človeče sveta, ako len málo si ceníš moju obetu, ako málo si odovzdaný do mojich rán a prebodnutého Srdca. Ako mi len robia bolesť tvoje ťažké hriechy, moje rany mi krvácajú a moje oči slzia nad hriešnosťou vašich skutkov. Och, človeče sveta, koľko znamení som ti už poslal, aby si spoznal, že si sa vybral zlým smerom! Prečo, prečo trápiš moje Srdce, ktoré bolo z lásky k tebe prebodnuté, aby som ho otvoril celkom pre teba, aby z neho vyšlo svetlo lásky – lúče milosrdenstva. Prečo ho nechceš prijať a vložiť si ho do svojho srdca, aby bilo navzájom s tvojím. Dokedy ešte chceš pokúšať moju trpezlivosť, dokedy ešte!!

Brat môj, svet je veľmi zlý a rozpustilý. Veľmi je vzdialený od mojich svätých Zákonov. Sám satan je prekvapený svojou korisťou duší, ktoré kráčajú do zatratenia. Som smutný nad človekom sveta, ktorý kráča zlou a veľmi, veľmi hriešnou cestou. Moje veľké milosrdenstvo ma robí miernym, no však moja spravodlivosť sa všade ozýva, preto vám hovorím, nech každý počúva:

Pokiaľ sa človek nespamätá a naďalej bude konať hriech, spozná v najbližšom čase moju blízkosť a moja spravodlivosť bude svätá. Preto vám hovorím – pokánie a zase pokánie. Dávam vám čas na pokánie. Utiekajte sa k môjmu milosrdenstvu. Preto neotáľajte so svojou ľútosťou a vstúpte do spovedníc a otvorte si srdcia pre mňa vášho Spasiteľa a Otca neba. Prestaňte hriešne žiť  a konajte pokánie. Modlite sa, buďte dobrými deťmi. Som váš Boh a Otec. Vy ste mojimi deťmi sveta.

Pozorujte znamenia času. Či počasie, ktoré prežíva celý svet, nie je znamením? Áno, je. Či hviezda, ktorá preletela okolo zeme a bola žiarivá, nie je znamením? Toto je znamenie času. Prečo neotvoríte si srdcia a nevnímate to srdcom, čo vám dám poznať Ja, váš Boh a Otec neba? Či je svet taký, aký bol pred desiatimi rokmi? Či človek nežije viac pokročilo vo vedomostiach, či svet nie je modernejší, ako bol pred dvadsiatimi rokmi? Áno je. A čo čas, ktorý je citeľný a zreteľný dokonca i viditeľný. Ten čas, ktorý vám už bol prezradený a oznámený mnohými prorokmi a v Písme svätom oznamovaný, či tento čas nie je už blízko? Áno, je veľmi, veľmi blízko, priam je už tu s vami. Prečo vás neupozorňujú moji služobníci na čas, o ktorom mnohí vedia, no nie všetci mu rozumejú. Pre ich pohodlie a malú svätosť nemôžu poznať časy, ktoré by boli inak poznali. A tí, čo tak robia, sú utlmení a nežiaduci. Proroci hlásali moje slová, skrze nich som chcel, aby sa človek zobudil zo spánku, ktorý spí vo svojej pohodlnosti a hriešnosti, nechcel som nedopustiť to, čo už bolo dopustené. Čas narodenia môjho jednorodeného Syna bol oznamovaný národu, z ktorého mal vyjsť a nakoniec ho neprijali, lebo neprijali prorokov i hviezdu, ktorá svietila ako znamenie začiatku spásy. I terajší premodernizovaný a pyšný svet nechce počuť nič, čo by škodilo v rozvoji techniky a aby nič nestálo v ceste hriešnosti ľudských sŕdc. Človek kráča cestou pýchy, kráča do záhuby, kráča slepo. Kto je proti tejto pýche, umlčia ho. Preto skrze moje deti, ktoré hlásajú moje slová a píšu ich, a tak dávajú ďalej čítať slová, ktoré počuli skrze ich srdcia, vyzývam vás, aby ste sa zamysleli, čo Ja, váš Boh a Otec sveta a neba, od vás chcem a prajem si. Ja váš Boh a Spasiteľ nechcem vaše zatratenie. Nechcem vašu bolesť, ale prajem si vašu spásu a pokoj vašich sŕdc.

Synovia moji, kňazi, chráňte moje duše vám zverené.

Obraciam sa na mojich služobníkov svätej Cirkvi.

Prosím, ste mojimi služobníkmi a zanechal som vám dedičstvo, ktoré máte šíriť, a tak viesť ľudí po ceste ku spáse. Obraciam sa na všetkých služobníkov svätej Cirkvi. Prijmite moje slová a nevnímajte ich ako falošné a nepravé. Som Boh a Ja som ten, čo vie a môže všetko. Som dokonalý, a preto som sa rozhodol skrze tohto syna hovoriť všetkým ľuďom sveta.

Synovia mojej svätej služby, obraciam sa na vás ako otec na svojich synov, ktorí vedú stádo mojich oviec do košiara večnej slávy. Prijmite moje požehnanie a slová, ktoré sú vám určené. Nech vaše srdcia sú ponorené vo svätosti môjho Ducha, otvorte sa môjmu Duchu svätému a prijmite ho do útrob svojho srdca. Proste ho o pomoc vo vašej veľmi dôležitej a ťažkej duchovej práci.

Bez odovzdania sa Duchu svätému nezmôžete nič. Bez lásky a svätosti nezmôžete nič. Bez pokory a poníženosti nie ste nič. Bez svetla a pravdy nie ste nič. Múdrosť a svätosť Ducha svätého, toto sú tie pravé dary. Láska a pokora, toto je dar, ktorý si žiadajte. Ste mojimi synmi, ktorých som si vybral, preto buďte synmi svätého Boha a svätého Krista a svätého Ducha. Hlásajte Pravdu a nič nezatajujte. Proste ako malé dietky, a dostanete oveľa viac. Chráňte moje duše, chráňte moje duše pred útokmi satana, ktorý s nesmiernou zúrivosťou reve na duše pokrstené, lebo tam jej jeho zloba zameraná najviac. Ste mojimi učeníkmi, apoštolmi, hlásateľmi Pravdy a života. Nebojte sa a chráňte moje duše. Buďte mojimi vernými služobníkmi svätej Cirkvi. Nech vás nič nezvedie z poslušnosti a svätosti. Modlite sa, modlite sa, nech vaše srdcia nie sú rozplotené pre svet a duchovno. Len celé a verné srdce obstojí v týchto časoch lži a nezdravosti, klamstva a hriechu. Každý z vás raz predstúpite pred moju Tvár svätosti a každý z vás mi bude musieť ukázať plody svojej práce. Nech sa vyvarujete nezdravosti a nečistoty, chráňte si svätosť, ktorú som do vás vložil. Hlásajte o čase, v ktorom žijete a čo vás očakáva. Buďte mojimi svätými prorokmi. Nemajte starosť o život a živobytie. Majte starosť o večnosť a duše vám zverené. Za každú stratenú dušu, ktorú ste mohli zachrániť, a nezachránili ste ju pre vašu ľahostajnosť, pohodlnosť, zaneprázdnenie času a iné svetské veci budete veľmi, veľmi prísno súdení, lebo veľa ste dostali a veľa sa bude od vás žiadať. S vedomosťami a doktorátmi sa do neba nemusíte dostať, ale viac sa učte, čo potrebuje ľudská duša. Každý, kto pyšne zmýšľa, tak aj skončí. Ten, čo s pokorou prijme slová, pochopí zmysel týchto slov. Toto som povedal skrze môjho syna, ktorý to napísal. Žehnám vás a som s vami vo vašej dôležitej duchovnej práci. Amen.

Brat môj, toto sú moje slová pre mojich služobníkov. Toto im napíš a odovzdaj.

 

Toto sú moje slová. Žehnám ťa a ďakujem ti za tvoju vytrvalosť. Modli sa a ži sväto, nech ťa nič nezvedie z cesty na cestu hriechu. Dôveruj mi, lebo som s tebou. Tvoj Brat, Priateľ. Si mojím a Ja tvojim. Milujem ťa. Žehnám ťa i celú tvoju rodinu. Požehnaj každého, lebo Ja som s tebou. Amen.

 

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: