2007

Sviatosť manželstva

Buď pozdravený brat môj, priateľ, syn. Prichádzam k tebe so slovami chvály a požehnania. Brat môj, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Brat môj, chcem upozorniť na znesvätenie sviatosti manželstva.

Hovorím vám Ja, váš Boh a Spasiteľ. Ten, čo sľúbil vernosť a lásku v dobrom, či v zlom až do smrti pred mojou Tvárou a nedodrží zväzok manželský a preruší tento zväzok, dopúšťa sa hriechu a uráža mňa, svojho Boha a Spasiteľa.

Každý a každá – muž či žena, keď budú cudzoložiť s iným mužom, či ženou, dopúšťajú sa hriechu, ktorý bude, raz vo večnosti, ich duše ťažiť, keď predstúpia pred moju Tvár. Ešte raz vám hovorím, chráňte sa tohto šeredného hriechu a pre čistotu vášho srdca ťažkú ujmu čistoty, lebo smilstvo a cudzoložstvo je tento hriech svetu najbližší. Každý muž či žena, ktorí tak konajú a neprestanú s túžbou po tomto ťažkom hriechu, budú raz veľmi, veľmi ťažko pykať za svoju necudnosť a túžbu smilstva. Kto zradí svoju ženu či muža, poruší sviatosť manželstva, dopúšťa sa i zrady svojho Boha. Boh vás ustanovil vo sviatosti manželstva, ktorá je tu u mňa zapísaná, za ženu a muža – ste jedno telo. Človek sveta, pokrstený, označený krížom, sa dopúšťa tohto ťažkého hriechu vo veľkej miere. Preto i na tento hriech budem myslieť v dobe, keď príde moja spravodlivosť na svet, i pre tento hriech nelásky a zrady dopustím to, čo dopustím, lebo moja svätosť je znesvätená zradou muža či ženy. Každý nech sa obráti na svojho Boha a Spasiteľa, keď sa podlamuje manželstvo, ako zväzok lásky. Preto vám to hovorím, lebo svet sa dopúšťa tohto hriechu voči tejto sviatosti, ktorú som ustanovil pre muža a ženu, aby žili so mnou v spoločnom dome. Nikto nemôže zo svetských mocností rozviazať to, čo už bolo zviazané tu, v nebi. Len ten, čo mu bola daná odo mňa moc rozviazať tu na zemi, tak to bude rozviazané i v nebi. Každé spoločné manželstvo muža a ženy bez lásky, pokory, bez spolunažívania vo svätosti so mnou, svojím Bohom a Spasiteľom, je veľmi ohrozené. Manželstvo muža a ženy je posvätné a mnou zviazané v jedno spoločné – túto sviatosť nemožno tak ľahko porušiť. Keď poruší ten či onen z dvojice, najčastejšie je to nevera – cudzoložstvo, neláska a zrada muža a ženy, potom prichádza ten, čo raz bude žalovať na toho muža či ženu. Pre takúto zradu potom moja svätá spravodlivosť vynesie ortieľ, ktorý je veľmi ťažký pre muža či ženu. Preto chráňte sa tohto hriechu zrady proti mne a proti svojmu mužovi a žene. Chráňte sa tohto hriechu, ktorý je hriechom bolesti, zrady, sklamania, smútku, bezradnosti, nedôvery, sĺz i samovrážd. Beda tomu kto zapríčinil a spravil bolesť svojej žene či svojmu mužovi a zradil moju svätosť.

Manželstvo je sviatosť, ktorú som spečatil, keď môj služobník povedal, čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Každý nech sa zamyslí, kto tak koná, lebo raz bude musieť pykať vo veľmi bolestivom väzení za všetko, čo zapríčinil. Každý, kto podlomí sviatosť manželstva, bude braný na zodpovednosť, lebo podlomil to, čo bolo spojené so mnou, Bohom a Spasiteľom. Preto vám hovorím, deti poznačené mojím krížom, chráňte sa tohto ťažkého hriechu. Uvedomte si, že raz prídete pred moju svätú Tvár a Ja poznám všetko, čo je o vás napísané v zväzku vášho života. Keď si muž berie ženu a žena muža, pristupujte zodpovedne k tomuto zväzku a sviatosti, lebo táto sviatosť trvá až do smrti ženy, či muža. Chráňte sa tohto rafinovaného hriechu. Na oko tento hriech nie je taký ťažký a zdá sa vám, že nič vám nemôže uškodiť, keď sa rozvediete a znova oženíte, či vydáte. Toto je klamstvo toho, čo vás k tomuto hriechu doviedol.

Preto vám hovorím: Keď sa beriete z lásky, nech táto láska zotrvá až do konca vášho pozemského života. Spoločne všetko robte, spoločne sa modlite, spoločne sa radujte, spoločne jedávajte, spoločne pracujte, spoločne vychovávajte svoje dietky. Konajte spoločne dobro a odovzdávajte si lásku a úctu, odpúšťajte si navzájom, buďte súcitní i keď zostarnete, vaša láska bude pretrvávať s vami. Žite v pokoji, žite i v ťažkostiach, žite i v bolestiach, ale všetko v láske a úcte k svojmu Bohu a Spasiteľovi, ktorý vás ochraňuje. Veru hovorím vám i po odchode z tohto sveta, tí, ktorí žili spolu vo svätosti a milovali sa, budú žiť i tu, u mňa, v láske a v pokoji. Sviatosť manželstva je dar pre každú dvojicu, ktorá chce vstúpiť do manželstva. Preto sa spoločne modlite a spoločne ma volajte do stredu vášho manželstva, do stredu vašej rodiny. Nech svätosť môjho Ducha vládne vo vašich rodinách, potom pokora, láska, úcta, odpustenie, vzájomná láska, to všetko pretrvá až do konca. Odpustenie a láska je zdrojom vášho úspešného manželstva. Modlite sa spoločne a Ja spravím ostatné.

 

Žehnám vás, váš Trojjediný Boh – Otec i Syn i Duch svätý. Amen.

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: