Skloňte svoje hlavy a proste, proste o odpustenie vašich vín

20. Júl 2011

Buď pozdravený, môj malý syn, prišla som k tebe ja, tvoja Matka lásky. Syn môj malý, ďakujem ti za dôveru, ktorú mi preukazuješ. Áno, dieťa moje, vždy keď sa budeš utiekať ku mne v ťažkostiach, či v nebezpečenstve, budem pri tebe a skryjem ťa pod môj plášť ochrany.

Dieťa moje, človek je slepý a hluchý. Svätý Boh dopúšťa na svet pohromy, ktoré človek chápe iba prírodu, ktorá je vrtkavá, či otepľovanie planéty. Človek sveta sa klame, a tak utajuje, že svätý Boh je Tvorcom všetkého dobrého, čo je okolo vás. Človek je slepý, lebo nechce vidieť to, čo svätý Boh ukazuje, a tak človeka chce dostať z cesty hriechu a tak, aby sa zastavil na križovatke osudného rozhodnutia.

 

Syn môj malý, svätý Boh mi povedal:

 

Ja, Stvoriteľ všetkého, čo je stvorené, viditeľného i neviditeľného sveta, hovorím toto: Človek, ktorý bol stvorený na môj obraz a bolo mu darované – rozum, vôľa, sloboda, láska, cit, súcit, smiech, plač, reč i bolesť a všetko som mu daroval, čo bolo z lásky stvorené, ma odmieta a rúha sa mi, ponižuje moje sväté Meno, ničí všetko, čo je spojené so mnou, ničí moje puto medzi Mnou a človekom. Človek stráca súcit, lásku, ktorá mala žiť pre mňa a blížneho. Milióny ľudských duší sú v hlbokej tme, ktorá ich viaže, a tak slepo kráčajú do priepasti pekla.

I tvoj malý národ sa odkláňa od základov pravej viery a kresťanstva. I tvoj malý národ sa mi rúha a tak na svoje hlavy privolávajú prekliatie. I tvoj malý národ pociťuje moju moc, ktorá sa dotýka tohto národa.

Toto hovorí tvoj Boh: Ty malý národ slovenský, budeš kráčať po ťažkej ceste, ktorá bude plná bolesti a utrpenia, krvi, sĺz, smútku, ohňa, vody, chorôb a iných mojich trestov za trúfalosť, ktorú máš voči mojej Svätosti. Zneuctievaš moje Meno a kľaješ všade, kde moje oči pozrú, pracuješ sviatky, ktoré som vám daroval, aby ste svätili dni, ktoré patria mne a pre vás, aby ste sa ponorili do myšlienok, ktoré majú byť uprené na vášho Stvoriteľa. Za zabíjanie nenarodených dietok budete trpieť – ty malý národ i celý svet, za vraždy, samovraždy, za smilstvo, cudzoložstvo, za chamtivosť, za nelásku, ktorá vyžaruje z vašich sŕdc, za klamstvá, pýchu, ktorá sa usídlila vo vašich srdciach. Veru hovorím vám, budete pociťovať moju blízkosť a zúfalstvo vás prenikne. Modlitba sa vytráca a nastúpila moderná doba počítačov, televízie a iných zábav, ktoré vám odkrajujú z vášho času za života, ktorý vám zostáva.

Toto je moje slovo pre človeka i tento malý národ slovenský.

Dieťa moje malé, Pán ti povedal slová, ktoré ma zarmucujú - nad slovami, že človek uráža svojho Stvoriteľa a vrchol svojho šťastia a Nekonečnú lásku. Tiež mám slzy v očiach, že človek sveta hlboko uráža Stvoriteľa, že zabíja nenarodené dieťa – sú ich stovky a tisíce. Tieto úbohé dušičky kričia za odplatu. Pán trestá a bude veľmi, veľmi trestať svet za tento ťažký hriech.

Och, moji drahí, kam kráčate, kam smerujete?! Ešte do veľmi, veľmi ťažkej doby, ktorá je dobou nepokoja a veľkých zmien. Pre ťažké hriechy Pán dopustí ťažké tresty, ktoré pocíti každý, kto koná zlo.

Ty, človek sveta, bojíš sa všetkého, čo je povedané o treste Božom, bojíš sa o seba, o svoje deti, rodinu, o svoj dom, či auto, o zdravie. Ale či sa nebojíš rúhať sa Pánu Bohu?!

Deti, otvorte si oči, otvorte si uši a skloňte sa pred svojím Pánom Bohom, zopnite svoje ruky, skloňte svoje kolená, a tak proste svätého Pána pánov, Kráľa kráľov, Boha svätého, Boha vašich otcov. Skloňte svoje hlavy a proste, proste o odpustenie vašich vín.

 

Volajte:

 

Bože svätý, trikrát Svätý,

zmiluj sa nad nami,

vzhliadni milostivo na nás,

ktorí sa tu pred tebou klaniame

a odpusť nám naše viny,

ktoré sme vykonali a teba urážali.

Zmy z nás naše previnenie

a buď k nám milosrdný,

náš Trojjediný Boh.

Amen.

Toto hovorte a Pán Boh svätý vás vypočuje. Modlite sa a žite sväto. Iba svätý Boh je vaša záštita, iba Pán je vaša nádej, iba svätý Boh a Spasiteľ je vám blízky a veľmi milosrdný.

 

Dieťa moje, Pán povedal, ak sa Slovensko obráti a bude konať pokánie a príde k nemu, pred jeho Tvár, Pán uchráni ešte tvoj národ slovenský pred ťažkými následkami hriechu, ktoré sa kopia skrze slobodné rozhodnutie človeka. Slovensko sa vzdialilo od svätého Boha a Pána národov.

Syn môj, dieťa moje, ja, tvoja Matka lásky, ťa prosím, modli sa za svoj malý národ, lebo príde ešte dni a Pán uvidí veľkú hriešnosť v tomto národe i zošle trest, ktorý bude veľký a ťažký. Modli sa za tento malý národ ku mne, Sedembolestnej Matke. Ja vypočujem vaše prosby a ich prednesiem svätému Pánu Bohu.

 

Milujem ťa, syn môj, dávam ti sväté požehnanie. Amen. Tvoja Matka lásky Mária.

Človeče sveta, počúvaj svojho Boha Trojjediného

26. Jún 2011

Buď pozdravený, brat, priateľ, syn, prichádzam k tebe a skrze môjho Ducha ti hovoriť budem; cez tvoje srdce moje lúče prechádzať budú, aby moje slová tvoja myseľ prijímala a tvoja ruka písala. Ja, tvoj Boh a Spasiteľ sa ti prihováram, aby som ľudstvu sveta oznámil moje slová, ktoré z lásky zosielam. Milujem ťa, brat môj a priateľ, syn, milujem ťa a objímam ťa. Modli sa a spájaj svoje slová do venca, ktoré sa zmenia na biele voňavé kvietky, ktoré mi, jeden z tvojich troch anjelov, donesie a položí ich na zlatú tácňu, ktorá leží pod mojimi nohami a oltárom. Modli sa a dôveruj tomu, čo robíš. Milujem ťa, brat môj, dávam ti silu i zdravie, aby si konal veci, ktoré konať máš a pre slávu svojho Pána Boha a Spasiteľa sa nezastav pred ničím, čo ťa bude odrádzať a zle konať. Bojuj so mnou a obracaj sa na mňa, svojho Boha a Spasiteľa. Milujem ťa, tvoja Láska a Nádej, Spása – Ježiš Kristus, tvoj Brat až naveky.

 

Teraz sa prihováram mojím verným deťom sveta, ktoré prijali môj znak kríža.

Ja, váš Boh a Spasiteľ sa k vám prihováram, aby som vás potešil, a tak nasmeroval vaše kroky na tú správnu cestu – cestu spásy.

 

Ja som vaša Cesta a Svetlo, ktoré vám svieti na cestu, po ktorej sa máte vydať. Počúvajte môj hlas, tento hlas vás volá, ako keď pastier zvoláva svoje ovce na pašu na zelené pasienky.

 

Ja som váš Spasiteľ a Nádej, kto vo mňa verí a počúva môj hlas, nestratí sa, lebo počúva môj hlas a kráča za mojím hlasom.

 

Ja som váš Spasiteľ a Život večný; keď budete kráčať za mnou a počúvať môj hlas a moje slová prijímať do svojich sŕdc, prídete do kráľovstva večného.

 

Ja som Cesta a Život večný; kto mňa prijíma a s láskou ma počúva a prijíma moje slová a je moje Telo a pije moju Krv, bude mať život večný.

 

Moji drahí, vytrvajte vo viere a v láske sa majte, žite v očakávaní, lebo príde čas tak, ako som povedal svojím apoštolom, keď sa ma pýtali na čas, kedy prísť mám, na tento svet, druhýkrát. Žite v pokoji a dôvere, modlite sa, aby ste do hriechu neprišli. Milujem vás – váš Boh a Spasiteľ.

 

Drahý môj brat, priateľ, syn, teraz sa prihováram všetkým, čo odmietajú moje volanie, či slepo odvrhli moju lásku a kráčajú po ceste, ktorá vedie do ich nešťastia. Ja, váš Boh sa prihováram k vám, moji neverní, ktorí odmietate moju blízkosť, moju lásku, moju nehu, moje milosti, či iné poznanie o svojom Stvoriteľovi sveta.

Prihováram sa človeku sveta, aby som sa dotkol ich srdca, a tak im pomohol spoznávať moju Tvár, ktorá hľadí na svet a spravuje chod sveta i kozmu. Prihováram sa tým, čo spoznali moju lásku, ale nakoniec odvrhli moju lásku, svojho Boha ako celok večnej slávy a prijali lásku sveta, ktorá je slepou cestou i večného utrpenia.

Prihováram sa mladým deťom tohto sveta, z ktorých mnohí nepoznajú moje Meno, ale meno diabla dobre poznajú a kráčajú za ním.

 

Ja som váš Boh, ktorý som stvoril tento svet pre vás.

 

Ja som váš Boh, ktorý miluje každú dušu človeka i človeka žijúceho vo svete.

 

Ja som váš Boh, ktorý vás vložil do lona vašej Matky, aby ste prišli na tento svet a žili so mnou a pre mňa.

 

Počúvajte môj hlas, počúvajte moje volanie. Ja vás milujem a dávam vám možnosť, aby ste ma prijali za svojho Otca, ktorý vás miluje. Nehrešte, nekonajte pohoršenie, neubližujte svojím blížnym, netúžte po hmotnom statku, nezáviďte si, neosočujte sa, nehovorte zlé veci, nesúďte sa, nekradnite, nevraždite sa, nesmilnite, necudzoložte, neklamte, buďte otvorený pre mňa vášho Otca, ktorý sedí v nebi, ale som Duchom všadeprítomný. Počúvajte, čo hovorím vám všetkým, čo žijete na zemi. Amen. Amen. Amen.

 

Hovorím vám, človeče sveta, počúvaj svojho Boha Trojjediného. Čas, ktorý sa napĺňa, je časom satana. Tento čas sa napĺňa a doba sa schyľuje a satan koná veľké zlo vo svete. Koná zlo v prírode i v človeku. Človek sa uchyľuje ku zlu a príroda chorľavie. Počasie je vrtkavé, búrky silné, zemetrasenia, choroby, povodne, ohne, krupobitie, víchrice, zvieratá majú zmenené ich správanie. Preto čas sa napĺňa a moja moc zostúpi na zem, aby zmenila všetko, čo je potrebné zmeniť. Satan pozná svoj čas, pozná, že už mu nezostáva veľa času, a tak bude zviazaný a vrhnutý do podsvetia. Každý človek, ktorý bude označený šelmou a ponesie svoju pečať satana, bude vrhnutý s ním. Toto hovorí váš Boh. Ja prídem a očistím túto zem svojou mocou Ducha svätého. Prídem a očistím zem od všetkej plevele, ktorá bujne rastie v srdciach človeka. Už len krátka chvíľa vás delí od môjho príchodu, kedy toto všetko moja Svätosť vykoná. Preto vás volám, zmeňte svoje myslenie a prijmite mňa, vášho Boha do svojho srdca, a tak všetko bude obnovené s láskou a svetlom pokoja.

Toto sú moje slová, toto je moje volanie. Bojíte sa bolesti, bojíte sa smrti, bojíte sa choroby, bojíte sa všetkého, čo je spojené s vami a so svetom, čo je proti vášmu pokoju a pohodliu. Bojíte sa mojich slov, bojíte sa zmeny, ktorú od vás prosím, bojíte sa mojej spravodlivosti, ktorá je svätá. Ale čoho sa nebojíte a konáte to, je preklínanie, ubližovanie blížnemu, vraždenie a iné, iné ťažké hriechy, ktoré človeče sveta konáš! Nebojíš sa žiť tak, že kráčaš pospolu so satanom, ktorý nenávistným chichotom ťa, človeče, vedie do priepasti pekelnej. Prečo sa nebojíte, že kríž, ktorý je znakom spásy, odmietate vo svojom živote a ktorý diabol nenávidí a bojí sa kríža, lebo kríž mu podlamuje moc a vyháňa ho odtiaľ, kde je kríž umiestnený. Domácnosti vyhadzujú kríže a na miesto kríža si vešiate škaredé čarodejnice na metlách a pohanské symboly. Na križovatkách stáli kríže, teraz sú bez krížov. Kríž je neviditeľná sila, ktorú vydáva tento kríž tam, kde stojí, či visí. Na kríži sa obetoval sám Boh, teda nekonečná Láska, ktorá sa vám prihovára, a tak vám preukazujem svoju lásku.

 

Prihováram sa k mojím služobníkom mojej svätej Cirkvi. Počúvajte, moji drahí, čo vám hovorím. Žite sväto a buďte mi celí odovzdaní, milujte svoje stádo, ktoré som vám zveril. Modlite sa za nich a požehnávajte ich. Buďte otvorení mne, vášmu Bohu a počúvajte môj hlas. Ja som si vás vybral a pomazal som si vás, ste mojimi kňazmi, ktorí majú hlásať moju Pravdu. Chráňte moje deti, chráňte ich svojou danou mocou, ktorú som vám dal. Mnohí moji kňazi sa strácate v dave ľudí a nepoznajú vás. Či sa bojíte hlásať moje slová? Či sa hanbíte ukázať sa, že ste kňazom a služobníkom svätej Cirkvi? Ja, váš Boh, vám hovorím, hynú tisíce ľudských duší, nie smrťou prvou, ale smrťou druhou, ktorá je horšia než tá prvá. Vy viete o čom hovorí váš Pán. Chráňte ich a pomôžte im, aby diabol nemal moc nad toľkými dušami, ktoré strháva do večného zatratenia. Ja vám poviem, akou cestou ísť, aby diabol bol podlomený. Táto cesta, moji drahí, je obeta, obeta, obeta, svätosť, modlitba, pôst, pokora. Toto sú vaše zbrane proti diablovi, toto je vaša sila, toto je pre diabla potupa a vy budete mocní, a tak budete brániť moje duše na úrovni duchovnej moci.

Počúvajte pozorne, moji služobníci mojej svätej Cirkvi, čo vám hovorím. Dostali ste odo mňa moc odpúšťať hriechy, pochovávať, krstiť a iné výsady Božie. Dostali ste pomocníka Ducha svätého, ktorý vám bol daný pri pomazaní za kňaza. Ja vám hovorím, mnohí z vás ste to nepoznali, že ste boli ožiarení Duchom svätým, lebo vaše srdcia sú uzavreté pre pôsobenie Ducha svätého. Vaše kázne sú plytké a slané. Či moji apoštoli a učeníci by mohli kráčať z mesta do mesta a kázať o ničom? Či by boli prijali krst tí, čo žili v pohanstve a vzývali iných bohov, keby moji apoštoli nehoreli ohňom Ducha svätého, a tak hlásali Pravdu svojho Boha, ktorý bol s nimi skrze Ducha svätého?

Drahí moji, ste málo otvorení pre pôsobenie Ducha svätého. Vaše ľudské učenie a múdrosť je len ľudská, ale učenie skrze Ducha svätého privádza masy duší do košiara, tam, kam patria, do náručia svojho, vášho Boha a Spasiteľa. Vaša nadutosť a pýcha vás robia tými, čo si myslia, že čo poviem, je dobré a nech si myslia čo chcú.

 

Sú však i v mojej svätej Cirkvi katolíckej, gréckokatolíckej i pravoslávnej moji služobníci, ktorí sú svätými kňazmi a konajú mi radosť. Ja ich žehnám, lebo práve títo kňazi mi pomáhajú zachraňovať duše od diablovej moci. Milujem vás, moji drahí, lebo hlásate moje slová a moju Pravdu.

 

Všetci, čo ste boli pomazaní za kňaza, bude sa od vás viac žiadať. Veľa ste dostali i veľa bude od vás Pán žiadať. Nespoliehajte sa slepo len na moje milosrdenstvo, lebo veľa už bolo tých, čo boli prekvapení, a tak sa i stalo, čo im bolo dané, to museli prijať. Preto vám hovorím, chráňte moje stádo svojou pokorou, svätosťou, modlitbou, obetou, pôstom. Buďte jednoduchí, ale veľkí Duchom svätým. Ste mojimi kňazmi, ktorých milujem a žehnám. Váš Trojjediný Boh až naveky.

 

Brat môj, toto sú moje slová, ktoré som chcel darovať.

 

 

Drahý môj brat, ďakujem ti za tvoju silu a pomoc, že si prijal moje volanie. Čas, ktorý si mi daroval, ti odmením. Buď požehnaný. Tvoj Ježiš Kristus. Amen.

Volám všetky národy k láske a k pokoju

27. Marec 2011

Hľa, tvoj Brat, Priateľ, prichádzam k tebe, aby som sa dotkol tvojho srdca a skrze tvoje srdce, ti povedal moje slová lásky pre svet človeka. Ja, tvoj Boh a Spasiteľ, som prišiel dnes, aby som oznámil moje posolstvo všetkým verným i neverným.

Brat môj, ty sám máš ťažkosti a úzkosť vo svojom srdci. Prosím ťa, buď čistého srdca a mysle, miluj ma, miluj ma a Ja ťa povýšim na dieťa, ktoré bude raz tu, v nebi, žiariť svetlom mojej zvláštnej milosti, za poslušnosť a službu, ktorú mi preukazuješ svojou obetou. Modli sa a pristupuj k môjmu stolu, aby som sa ti daroval, a tak ťa posilňoval na tele i duchu.

 

Teraz sa, skrze tvoje srdce prihováram všetkým mojím deťom sveta, Ja, váš Boh lásky, milosrdenstva, spravodlivosti, pokoja, šťastia, nehy, svetla, čistoty, svätosti, mocný, všeprítomný, vševediaci a vidiaci, Ja, váš Stvoriteľ, ktorý som stvoril všetko, čo vaše oči vidia i to, čo je mimo váš zrak viditeľné. Ja sa všetkým prihováram, dobrým i zlým, spravodlivým i nespravodlivým, aby som vám dal nádej, ktorú dávam a ponúkam neustále. Moja láska, ktorá je čistou a nekonečnou, je neprijímaná a zavrhovaná ľudskou pýchou.

Volám všetky národy k láske a k pokoju, volám vás, moje deti, ktoré som stvoril a oživujem z mojej lásky, k svätosti a pokore. Volám vaše srdcia k láske, aby svet, v ktorom žijete, bol ožiarený mojím Svetlom lásky a požehnania.

 

Ja som váš Boh, ktorý je urážaný a potupovaný, moje Meno je urážané a znesvätené.

 

Ja som váš Boh, ktorého odmietate a zavrhujete vo vašom srdci.

 

Ja som váš Boh, ktorý vám daroval život i spásu, ktorá prišla na svet, skrze lásku vášho Boha.

 

Ja som váš Boh, ktorý sa skláňa k vám a prosí o vaše obrátenie sa, aby som skrze vás zachránil to, čo je mi vzácne. Vy ste boli stvorení na môj obraz – to je duša človeka, ktorá žije spoločne s telom a raz, keď povolám túto dušu človeka do večnosti, opustí telo, ktoré je vložené do zeme, a tak je i povedané mojou Svätosťou: „z prachu zeme som ťa stvoril, a tak i v prach sa rozpadneš“. Duša je vzácnou a drahou pre mňa, vášho Boha, ktorý každú dušu som stvoril, a tak poslal do tela.

 

Ja som Otec večný, Otec, ktorý miluje svoje stvorenie, chránim si vás, oživujem vás, kŕmim vás a starám sa o vás, moje deti. Moja starostlivosť je veľká, aby život na zemi prebiehal bez kozmickej hrozby. Všetko riadim, všetko chránim svojou mocou, ktorú mám. Tvorím nové hviezdy, nové galaxie.

 

Ja vás čistím svojím Duchom, obnovujem, zdokonaľujem i ľudské pokolenia, ktoré prichádzajú na tento svet, ktorý je moderný, a tak človek je viac a viac vzdelanejší a múdrejší. Ale novodobý človek je pyšný, namyslený na techniku a vzdelanie, ktoré človek dosiahol skrze mňa, vášho Boha, ktorý som daroval um tým, čo riešia a vyvíjajú nové a nové technológie, ktoré sa dostávajú do sveta. Sú to veľmi dobré moderné technológie, ktoré majú slúžiť všetkým ľuďom sveta. Ja, váš Boh, vám však hovorím, ale i diabol ponúkol svoje myšlienky a technológie človeku, ktorý však vyvíja hrozné a veľmi účinné zbrane. Diabol toto všetko ponúka s veľkou horlivosťou, aby tak človek vyvinul a už aj vyvinul strašné zbrane, ktoré za krátku chvíľu zničia svet, a tak milióny ľudí odíde zo sveta ku mne. Diabol nenávidí svet i človeka, hrozne reve a s veľkou nenávisťou čaká na deň, keď človek zničí veľkú časť sveta, skrze vnuknutia diabla, aby vykonal to, čo je skrze tieto hrozné zbrane treba vykonať.

 

Vy, moje stvorenstvo, ktoré som stvoril s láskou, ak neprijmete moje rady a slová za svoje, potom dopustím to, čo človek chystá skrze moc zlého ducha, ktorý nahovára na použitie tých ničivých zbraní, aby slepou túžbou mohol ovládať iné národy vo svete. Ja vám toto hovorím, aby ste otvorili svoje oči, uši a srdcia odovzdali mne, vášmu Bohu lásky. Toto vám hovorím, prijmite moje sväté Zákony za svoje a žite podľa nich, milujte mňa, vášho Boha a úctu mi preukazujte. Láska nech vo vás kvitne a vydáva vôňu lahodnú a úprimnú. Zanechajte nešvárov a nepokoja. Len skrze lásku a odovzdanosť mne, vášmu Bohu, dosiahnete vo svete pokoj a harmóniu svornosti. Netúžte po bohatstve, po peniazoch, ktoré zabíjajú lásku a pokoru. Netúžte za každú cenu po majetkoch a zlate sveta, ale túžte po svojom Bohu, aby vám žehnal v každodennom živote. Za zlato a majetky sa vraždíte a nenávidíte, ste spútaní a väznení v nepokoji a nenávisti, ktorú nosíte vo svojom srdci.

 

Terajší človek prijal ortieľ ducha lakomstva, ktorý s veľkou mocou obsiahol svet. Deti moje, lakomstvo vás zožiera a prestali ste byť slobodné a radostné deti sveta. Tento hriech sa mi protiví, lebo tí, čo vlastnia veľké statky sú lakomí, a tak sa boja o svoje zlato, či všetko, čo majú. Ale i tí, čo majú menej, sa prepožičali diablovi a démonovi lakomstva, a tak ich srdce zatvrdlo a uzavrelo svoju lakomosť do seba. Lakomí sú už aj tí, čo nevlastnia toho veľa. Ale ešte sa nájdu duše štedré práve z tých, čo skoro nič nemajú a sú ochotní sa rozdeliť s tým, čo majú, so svojím blížnym.

To, čo teraz poviem, je pre Európana hanbou. Z tých, čo sú obetaví a nelakomí, čo blížnemu darujú a rozdelia sa s posledným bochníkom chleba so svojím blížnym a obdaria svojho blížneho svojím príbytkom, aby si oddýchol a posilnil sa, sú priateľskí a dobrosrdeční práve tí, čo vyznávajú a uctia si korán. Sú to obyčajní ľudia z moslimských národov, ktorí si uctievajú korán, a tak blížneho, či pocestného prijmú do svojho domu, aby mu dali to, čo majú vo svojom dome na obživu a posilnenie. Lakomosť v týchto arabských národoch ešte celkom nie je tak rozšírená ako v Európe a iných národoch Západu.

Ja, váš Boh, vám hovorím, človeče sveta, prečo, prečo toľko nenávisti a zloby prebýva v tvojom srdci? Či Ja, tvoj Boh, ti nedávam to, čo je ti potrebné pre život vo svete? Bez môjho Svetla nenájdeš cestu do slávy tvojho Boha. Počúvaj, čo ti tvoje srdce napovedá, ak ešte máš otvorené srdce pre moje volanie. Nad svetom sa stmieva a skrze túto tmu človek zablúdi na cestu hriechu, ktorá je neustále väčšia, a tak človek padne do zúfalstva a beznádeje. Bez mojej pomoci, ty, človeče, ktorý odmietaš moju pomoc, padneš až na dno hrozného pekla. Veru, tak je, a tak to bude dovtedy, kým moja spravodlivosť, ktorá je svätá, nezostúpi na tento svet, ktorý sa zvíja, a tak neustále upadá do tlamy satana, ktorý triumfuje skrze slobodnú vôľu a zaslepenosť človeka, ktorý prijíma hriech a počúva toho, čo zvádza národy ku nepokoju a vojnám.

Ja vám ponúkam slobodu ducha vo svetle Ducha Svätého. Ponúkam vám pokoj, radosť, šťastie, lásku, milosti, ktoré by obklopili svet, ustálenie pohrôm a katastrof. Sľúbil by som vám ustálené počasie a svetlo, ktoré by bolo Svetlom vyžarujúcim z môjho Srdca, ktoré prežiari všetko.

Volám všetkých, čo žijú vo svete, k obráteniu svojich životov a sŕdc. Milujem každého človeka, ktorý je vo svete. Deti moje, veľa sa modlite za mier! Ja vidím všetko, všetko, čo sa chystá v srdciach tých, čo pripravujú to, čo príde na svet – hrôza a utrpenie. Modlite sa za pokoj a ochranu pred vojnou a krutosťou, čo prinesie tá vojna, ktorá je už pripravená, aby zničila ľudské životy a svet, ktorý je na výške techniky. Modlite sa a proste o pomoc mňa, vášho Boha, aby som odvrátil, či zmiernil túto strašnú udalosť, ktorá príde práve skrze pýchu a zlobu. Veľa ľudských obydlí zmizne z povrchu zeme, milióny ľudských životov vyhasne a prídu, z minúty na minútu ku mne do večnosti. Ak sa ľudstvo nezmení a neprestane urážať moju Svätosť, ktorá je veľmi, veľmi urážaná, moja Svätosť dopustí to, čo je pripravené pre ľudstvo sveta. Máte ešte krátky čas na svoje rozhodnutie sa, či mi budete verní alebo prejdete ohňom, ktorý vás prejde, a tak ožiari vaše hriechy a spáli vaše duchovné nedostatky hriechu. Buďte rozumní a nestrácajte čas. Čaša môjho hnevu je už naplnená. Padnite na kolená a proste ma o zhovievavosť a odpustenie. Ja som milujúci Boh a Otec, Ja nechcem strašiť, ale len vás varujem pred hriechom a úpadkom.

Ja vám hovorím, kto odmieta moje slová a bojuje proti mojím slovám, bojuje proti mne, vášmu Bohu. Áno, Ja hovorím Pravdu iba Pravdu. Ja si neprajem ľudské utrpenie a zúfalstvo, ale pokoj a radosť. Toto je moje prianie. Sami ste nástrojom nešťastia, lebo nepočúvate môj hlas. Odmietate moju lásku a moje požehnanie. Odmietate kríž spásy, na ktorom bol pribitý môj Jednorodený Syn, aby skrze utrpenie a ťažkú smrť vás vykúpil a daroval vám večnosť a slávu svojho Boha.

Áno, Ja som to, čo miluje človeka a skrze lásku, ktorú mám, sa neustále prihováram a volám vás k obráteniu vašich sŕdc a myslenia. Mnohí, čo poznajú posolstvá, hovoria, že nič nové v posolstvách nie je. Áno, nič nie je, ale vždy je v tých slovách moja láska a starosť o vaše bytie, ktoré nerozumne žijete. Podliehate svetu, ktorý všemožne chce pomýliť vaše myslenie, a tak sa i darí vo veľkej miere mýliť a klamať vaše myslenie, aby ten, čo sa nechal strhnúť svojou slabosťou do klamstva a víru hriechu, ten sa i dostáva do tmy a pýchy! Bez môjho Svetla sa človek stratí v tme, ktorá je vo svete neustále hustejšia, a tak spadne do priepasti pekelnej. Deti, chráňte sa falošných prorokov a hlásateľov klamstva. Chráňte sa vyznávania bôžikov, ktoré je rozšírené v celom svete. Deti, neodchádzajte od kolísky, z ktorej ste vyšli. Tá kolíska je vaša Cirkev, z ktorej odchádzajú stovky až tisíce mojich pokrstených detí. Zotrvajte vo svojej Cirkvi, v ktorej ste boli pokrstení a vyrástli ste v nej. Toto vám hovorím Ja, vás Boh.

 

Dieťa moje, prihováram sa k mojím verným, ktorí držia žezlo dejín vo svojich rukách skrze vieru a modlitby, skrze pôsty a lásku. Toto je môj národ, pri ktorom prebývam. Všetci, čo s láskou prijímajú moju svätú vôľu a do nej sa porúčajú, sú v mojich očiach povýšený.

 

Milujem svoj národ, ktorý je národom viery a lásky.

Milujem svoju Cirkev, ktorá je tak napádaná a krvou pokropená.

Milujem svoje verné deti, čo obetavo darujú svoje sily pre tých, čo nevládzu otvoriť svoje srdce, ale tieto obetavé deti darujú všetko pre záchranu svojich blížnych, ktorí blúdia a nevedia nájsť cestu späť.

 

Milovaní, Ja som vašim Svetlom a Vôňou kadidla, ktoré zostupuje z neba, aby vás posvätilo a posilnilo vo vernosti a viere. Modlite sa neprestajne a kľačte pred krížom a proste za tých, čo urážajú moje sväté Meno a svätú Cirkev, aby som bol milosrdný k ich dušiam.

Nebojte sa, vy, čo konáte spravodlivosť a bojíte sa svojho Boha. Nebojte sa, lebo Ja som s vami a pri vás. Žehnám môj národ kresťanský, pozdvihujem ho k svojmu Srdcu a darujem môjmu národu moje Svetlo nádeje a lásky.

 

Buď pozdravený, brat, priateľ, syn, buď silný a verný, buď pokojného ducha, nech tvoje srdce žiari svetlom lásky. Dôveruj mi, dôveruj svojmu Bratovi až naveky.

Brat môj, čas, ktorý bol povedaný, ten čas, ktorý je časom očisty a vernosti k môjmu krížu, za ktorý sa hanbia v mnohých národoch, vyhadzujú ho z bytov a z verejného života, ale najsmutnejším mojím pohľadom je, že tí, čo sú pokrstení mojím znakom, vyhadzujú kríž zo svojich sŕdc a odmietajú ho ako spásonosnú obetu. Kríž je znakom spásy. Kríž je vo večnosti vysoko oslávený a pokropený krvou mojou i tisíckami mučeníkov, ktorí položili svoje životy za vieru a moje Meno. S týmto osláveným krížom prídem druhýkrát i so všetkými mučeníkmi a anjelmi na zem. Tento kríž bude sa vám zdať, že horí ohňom, ktorý ožiari celú zem. Áno, toto je oheň spravodlivosti, skrze tento oheň bude zmenené ľudské myslenie a srdcia. Tento oheň, ktorý bude na tomto oslávenom kríži, zostúpi na všetkých ľudí, aby spálil všetko zlo, čo je vo svete.

 

 

Ďakujem ti, môj brat, priateľ, syn, za tvoju námahu a čas, choď v pokoji, odpočiň si, si pod mojou ochranou. Tvoj Trojjediný Boh – Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

Modlite sa za trpiacu svätú Cirkev katolícku

09. Február 2011

Buď pozdravený, brat, priateľ, syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Syn môj, Ja, tvoj Boh a Otec, sa ti prihováram slovami mojej milosti.

Syn môj, Ja, tvoj Otec, ktorý ťa miluje a životom riadi, ťa prosím, modli sa za moju Cirkev a všetkých mojich verných, ktorí sú utláčaní a zabíjaní v tých národoch, ktoré nenávidia kresťanstvo a kríž spásy. Modli sa i s celým spoločenstvom za trpiacu Cirkev, ktorá prelieva slzy i krv.

Ja, váš Boh, ktorý volám k mojím malým deťom, ktoré objíma môj Duch Svätý, prosím, spojte svoje sily a zapojte sa do modlitby pomoci pre svojich bratov a sestry, ktorí sa modlia a v skrytosti obetujú Eucharistiu. Modlite sa za trpiacu svätú Cirkev katolícku, ktorá je v mnohých národoch nenávidená a osočovaná, potláčaná a všetkými prostriedkami klamstva ponižovaná. Ja to všetko vidím, a preto prosím o pomoc skrze vaše prosby a obetu. Modlite sa každý deň, ale spojení nech ste všetci, čo nosíte kríž na svojom čele, ktorý ste dostali skrze Cirkev svätú. Modlite sa teda spoločne každú nedeľu o 15,00 hod. Toto bude čas modlitby za trpiacu Cirkev!

Modlite sa takto:

Vy, čo sa modlíte svätý ruženec, sa ho modlite. Ostatní nech sa modlia dvanásťkrát Otče nás.....dvanásťkrát  Zdravas Mária......, dvanásťkrát Verím v Boha.......

Po týchto modlitbách nasledovať budú Litánie k predrahej krvi Ježišovej  a Litánie k najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

 

Avšak predtým ako sa začnete modliť, hovorte tieto slová:

 

My, tvoje deti svätej Cirkvi katolíckej,

sa  klaniame s láskou Tebe, Bože Trojjediný,

a prosíme ťa, Všemohúci náš Pán a Boh,

ktorý si stvoril všetko, čo je okolo nás

a z lásky k nám si nám daroval svojho Jednorodeného Syna a Pána nášho,

Ježiša Krista, ktorý nás vyslobodil z okov hriechu a otvoril nám,

ľudstvu sveta, bránu neba, a tak ťa zmieril so svetom i s tými, čo žijú v ňom.

Pane Bože náš, skrze bolestnú smrť ťa prosíme,

zhliadni na našich bratov a sestry, ktorí sú utláčaní tými,

čo nenávidia ten kríž, na ktorom bol umučený a zabitý

tvoj Jednorodený Syn a náš Spasiteľ.

Prosíme ťa, my tvoje deti, zmiluj sa nad našimi bratmi a sestrami

a pomôž im svojou mocou Všemohúceho Pána Boha a Otca nás všetkých.

Daruj im pokoj, silu a odožeň od nich všetkých nepriateľov svätej Cirkvi.

Prosíme ťa, Otče náš, ochraňuj svoje deti od každej zloby

a dopraj im pokoj a radosť,

aby chválili slobodne tvojho Jednorodeného Syna Ježiša Krista,

 

ktorému sa vzdáva česť a sláva až naveky. Amen.

Stránka 2 z 2

 Začiatok  Dozadu  1  2  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: