Skrze utrpenie a kríž môjho jednorodeného syna ste sa stali mojimi deťmi

26. December 2011

Drahý môj syn, brat, priateľ, prišiel som k tebe, aby som ti povedal moje slová pre ľud sveta. Tebe priateľ môj a syn môj, ďakujem, že si prijal moje slová a volanie.

Ja, tvoj Trojjediný Boh, ťa volám k písaniu mojich slov, ktoré majú vstúpiť, tieto slová, do srdca každého človeka.

Ja, váš Stvoriteľ a Boh či Otec, ale všetko je len Láska, ktorá prišla k vám, vás volám tiež, aby ste prijali lásku, a tak ukázali všetkým tým, čo nepoznajú Lásku a Pravdu, že v Bohu to nájdu všetci. Ja som Boh Trojjediný, som vaša Nádej, Láska, Život, Cesta, Pravda, Šťastie, Pokoj, som váš milujúci Otec.

Áno, deti sveta, som Boh – Láska a moja láska obklopuje celý svet, vesmír, všetko, čo poznáte i nepoznané; viditeľné i neviditeľné. Ja som všade a vo všetkom; moje Svetlo prežiaruje i toho neviditeľného živočícha či stvorenie.

Deti, Ja som Boh nežnej lásky, ktorú s radosťou vylievam tam, kde ma volajú a uctievajú, ale tiež i tým, čo hľadajú moje Svetlo mojej Lásky a Pravdy. Z lásky k vám som zoslal môjho Jednorodeného Syna, aby sa stal Spasiteľom, a tak skrze utrpenia a smrť na kríži ste sa stali mojimi deťmi, skrze môjho milovaného Jednorodeného Syna Ježiša Krista.

Ja, váš Boh, vás prosím, ľudstvo sveta, neurážajte Meno môjho Jednorodeného Syna Ježiša Krista. Toto Meno je sväté, sväté a inak tomu nebude. Vy, čo kľajete a urážate toto Meno, Ježiš Kristus, dopúšťate sa ťažkého hriechu. Potom skôr či neskôr príde na vás trest, ktorý pocítite i na tejto zemi. Chráňte sa útokov a nenávisti voči krížu, na ktorom bol zabitý či umučený môj Jednorodený Syn a váš Spasiteľ Ježiš Kristus.

 

Kríž sa stal svätým krížom a tomu inak už nebude. Vidím, čo sa robí s krížom môjho Syna. Vy, deti, ktoré ste pokrstené a kríž, ktorý vám bol označený na čelo a ten vám zostane až naveky, sami odmietate kríže prijať, či krížu sa pokloniť, ničíte a pálite kríže, strhujete ich tam, kde žijete, strácajú sa z križovatiek, strácajú sa z nemocníc, zo škôl, zo súdov, strácajú sa i z kostolov a nahradzujú ich nejakou modernejšou formou kríža, ktorá sa ani na kríž nepodobá alebo Telo môjho Syna visí na stene bez kríža. Kríž je v mojich moderných kostoloch uložený do ústrania. Kríž tento hriešny svet nechce a nepotrebuje.

Veru, veru, ľudia sveta, kríž odmietate, ale skrze kríža k vám prišla spása. Ja som si vybral práve storočie, kde na krížoch popravovali tisíce odsúdených. Práve tento kríž bol dôvod, a preto sa v tom čase narodil môj drahý Jednorodený Syn, aby prijal práve, za svoju šibenicu, kríž a ktorý je oslávený i so svojím krížom až naveky. Ten, kto znevažuje kríž, znevažuje i môjho Jednorodeného Syna Ježiša Krista i mňa, vášho Boha. Ja a môj Syn sme jedno. S láskou prijal kríž a bolestne na ňom zomieral za spásu vás ľudí, ktorí neustálym rúhaním a bojmi medzi sebou, zapríčiňujete stálu bolesť môjmu Synovi Ježišovi Kristovi. Neustále križujete môjho drahého Jednorodeného Syna Ježiša Krista, vy, ľudia sveta, za ťažké hriechy a nelásku, či utrpenie konáte, pretože neustále kopijou mu Srdce prerážate. Vy, čo ste zasvätení a vy, čo ste služobníkmi svätej Cirkvi, neustále bičujete jeho Telo, vy služobníci svätej Cirkvi, čo dohodnúť sa neviete a trháte jednotu svätej Cirkvi, koľko hlbokých rán ste môjmu drahému Synovi už uštedrili, a tak jeho sväté Telo ste dobili a dotrhali, že z jednotnej Cirkvi sa stalo toľko iných cirkví a siekt.

Ja, váš Boh, vám hovorím, každé slovo, čo hovorím, je mojou Pravdou a to, čo je povedané mnou a napísané rukou môjho syna, priateľa, je Pravdou. Buďte otvorení a čítajte moje slová pomaly a uvažujte o mojich slovách, ktoré som vám zanechal. Ja, váš Boh Trojjediný až naveky, vám hovorím, z lásky k vám: svet, v ktorom žijete, sa bude meniť na svet plný nepokoja, hriechu, nepravdy, vojen, katastrof, nelásky. Vaše srdcia budú tak tupé a hladné, že nespoznáte pravdu a nerozlíšite ju od klamstva, budete kráčať ako slepé ovce za hlasom toho, čo vás bude vábiť svojimi sladkými rečami, ale za tými rečami bude zlo a skaza. Spoznajú túto skazu iba tí, čo budú mať otvorené srdcia a môj Duch ich osvieti Pravdou. Táto Pravda vás zachráni a dovedie vás tam, kam patríte.

 

Ja, váš Boh, vám hovorím, príde za krátky čas odo mňa veľká výstraha pre všetkých ľudí sveta. Varujem vás všetkých, pripravujte si vaše srdcia a duše na túto výstrahu, ktorá sa uskutoční vo veľmi krátkom období. Povedal by som, že už je tu, pred vami. Nebojte sa, vy, čo ste verní slovu Božiemu. Horšie to bude pre tých, čo blúdia a ešte horšie pre tých, čo žijú v ťažkom hriechu. Prídem nečakane a nečakane vás môj Duch obklopí mojou mocou a silou. Všetci prijmete to, čo vidím Ja, váš Boh a čo všetko moje oči vidia vo vašej duši, koľko ohavnosti, šerednosti, ale i pekných vecí od tých, čo žijú vo svetle Ducha Svätého.

Veru, veru, hovorím vám, čas tohto ľudstva sa blíži k inej dobe, tá doba nastáva, prichádza ten, čo sa bude volať Spasiteľ, ale nie ten skutočný, lebo môj Syn príde v sláve svojho Otca, ktorý sedí na nebesiach. Tento falošný Spasiteľ príde a oklame ľudstvo sveta, oklame ho svojimi pekelnými úkazmi. Chráňte sa tohto človeka, ktorý je už pripravený prijať žezlo moci. Naše slová sa neprijali tak ako sme chceli, preto tento svet bude v područí satana na dobu krátku a potom prídem a vrhnem ho do priepasti pekelnej i s tými, čo mu boli sluhami a pomocníkmi. Ja som váš Boh, ktorý miluje ľudstvo a chcem vás chrániť pred tou obludou, ktorá chce všetko pohltiť a zničiť, ale pokiaľ ma nebudete počúvať a neprijmete moje slová, potom nebudem vám môcť pomôcť, lebo vy sami sa slobodne rozhodujete, na ktorú cestu sa postavíte a po nej kráčať budete.

Veru, veru, hovorím vám, nekonajte zlo, ale buďte dobrými ľuďmi, lebo dobrota a láska diabla vytláča z vášho kruhu. Keď sa budete utiekať s dôverou ku mne, buďte si istí, že budem vám na pomoci.

Ľudia sveta,

 

v chráňte sa ťažkých vín, nenávisti, pýchy, túžby po materializme, za každú cenu po postavení, nelásky, rúhačstva, falše, pokrytectva, osočovania,

 

v chráňte započaté životy dietok v lone matky,

 

v chráňte rodiny, ktoré sú súčasťou národa a základ poriadku,

 

v nesúďte sa, ale odpúšťajte si; nesúďte, aby ste neboli súdení, neohovárajte sa, lebo prídete pred moju súdnu stolicu a každý dostane zadosť za klebety, ktoré vás môžu doviesť až do zatratenia,

 

v chráňte sa rúhavých slov a útokov na mojich služobníkov svätej Cirkvi,

 

v chráňte sa smilstva, cudzoložstva, chráňte sa pohľadov na obnažené telá, chráňte sa nečistoty srdca. Veru, každý, kto poškvrní malé dieťa, padne do toho najhlbšieho pekla a bude trýznený až naveky,

 

v chráňte sa nepravdy, chráňte sa drog, tej pliagy, ktorá vyšla zo satanovej dielne rozkoše,

 

v chráňte sa alkoholizmu, lebo ťažko bude tým, keď prídem a nájdem ich v opojení alkoholu,

 

v chráňte sa úmyslov poškodiť tým, čo majú a ty nemáš,

v chráňte sa zlých skutkov.

 

 

Ja prídem a každý spozná sám seba, spoznáte svojho ducha – dušu, v akom stave sa nachádzaš. Bude to veľmi bolestný pohľad, keď zistíš, aký úbohý si a kam patríš po smrti, ktorú by si podstúpil. Všetko bude ti ukázané. Veru, hovorím vám, mnohí to nevydržia a smrť ukončí ich život, preto vám to hovorím, aby ste sa na tento deň Pána pripravili. Toto bude deň vášho Boha a moje veľké milosrdenstvo vás osvieti mojou láskou.

Prosím vás Ja, vaša Láska a Nádej, začnite konať dobro, otvorte si srdcia a žite pripravení na môj deň, ktorý príde, aby vás zmenil, a tak vás ešte postavil na tú správnu cestu spásy. Modlite sa a hovorte so mnou, Ja vás budem počúvať. Žehnám vás, váš láskavý Boh – Otec, Syn i Duch Svätý. Amen.

 

Hľa, brat môj, toto boli slová pre človeka sveta. Brat môj, volám ťa k môjmu Srdcu, píš, čo chcem povedať. Brat môj, moje slová sú adresované mojím drahým.

 

Drahí moji, Ja, váš Boh, vás žehnám. Milovaní, zotrvajte mi vo viere a v láske, nedajte sa zožrať tým, čo reve a doráža na vás, ten starý had, ktorý už zviedol tisíce a tisíce duší. Človek, so svojou slobodnou vôľou, mu umožnil, aby mal veľkú moc vo svete. Človek sveta, čím viac sa dopúšťa hriechov, tým viac sa tento diabol rozmáha a rozťahuje. Preto vás žehnám a prosím, moji drahí, verní môjmu krížu a mojej drahej nežnej Matke, majte odvahu a postavte sa proti tomuto diablovi svojimi modlitbami, pôstom a skutkami milosrdenstva. Nebojte sa, nebojte sa, lebo diabol vás nepremôže, pokiaľ ste so mnou a pod plášťom mojej i vašej nežnej Matky. Modlite sa spoločne a volajte si všetkých svätých na svoju pomoc. Mária, Matka moja, bude v čele, spoločne zvíťazíte nad touto tmou hriechu, ktorá je hustá a temná. Modlite sa, moji drahí, ruženec, toto je pre diabla odpudivá modlitba, chráňte sa zloby a neporiadku vo vašich srdciach.

 

Milovaní, Ja, váš Boh a Spasiteľ, budem s vami a budem si vás chrániť pred útokmi diabla. Svet je vo veľkom nebezpečenstve, vo veľkom nebezpečenstve, preto sa chráňte pred hriechom a žite s čistým úmyslom a srdcom. Žehnám vás, moji drahí, váš Boh a Spasiteľ. Amen.

Svätá spoveď je cesta do nebies a život večný

04. December 2011

Buď požehnaný, moje malé dieťa, ja, tvoja Matka lásky, sa ti prihováram a ďakujem ti, že si prijal moje pozvanie v túto rannú hodinu. Dieťa moje malé, prišla som k tebe, aby som ti povedala slová pre teba i pre moje deti, ktoré milujem. Dieťa moje malé, ja ťa pozorujem a neustále som pri tebe, aby som si ťa chránila od veľkého tlaku zlého ducha, ktorý ťa napáda a neustále s veľkou zúrivosťou reve a kričí. Ja ťa ochraňujem, a tak nemá moc, ani silu na teba. Dieťa moje, ty sám však kráčaj cestou svätosti. Modli sa, modli sa a zhováraj sa s mojím drahým Synom Ježišom Kristom a celý sa ponor do Jeho svätej vôle, a tak budeš neustále spojený s mojím drahým Synom Ježišom Kristom.

Dieťa moje, celý sa odovzdaj do rúk svojho Spasiteľa, celý sa mu odovzdaj a môj drahý Syn ti daruje svoje Srdce a všetko, čo s týmto drahým svätým Srdcom súvisí. Dieťa moje, nech tvoja myseľ je neustále nasmerovaná na svojho Boha a Spasiteľa, neustále mysli na veci nebeské, ktoré sú večné a krásne.

Dieťa moje, pristupuj do spovednice za svojím Spasiteľom a mojím drahým Synom Ježišom Kristom, každé dva týždne, aby ti, skrze kňaza a moc, ktorú daroval skrze Cirkev svätú, boli zmazané a odpustené všetky hriechy, ktoré si vykonal.

 

Spoveď je očista, či svätý kúpeľ v živej vode. Svätá spoveď je pre kresťana očisťujúca kúra svojho ducha a posvätenie celého človeka. Človek vychádza, po úprimnej a hlbokej ľútosti, zmenený. Toto je zázračný akt lásky svätého Pána Boha, ktorým zmazáva a odpúšťa hriechy človeku.

Dieťa moje malé, tak s úctou a celou svojou pokorou pristupuj na spoveď, aby ti bolo odpustené i tie všedné hriechy, ktoré sa na teba prisajú.

 

Dieťa moje, ešte zostanem pri úcte a spovedi človeka. Dieťa moje, moje pokrstené dietky, ktoré chodia do svätyne a modlia sa, ale nechodia na svätú spoveď, konajú veľmi zle pre svoju dušu a seba samých. Moje deti nedôverujú spovedi a v mnohých prípadoch ju odmietajú a nemajú o svätú spoveď záujem. Och, ako ich diablova ľstivosť napáda a klame. Mnohí veru, dieťa moje, mnohí, čo tak konajú, po svojej smrti sú vrhnutí do ťažkého väzenia, teda očistca, či ešte horšie i do zatratenia, lebo títo, čo sú vo svete a nepristupujú na svätú spoveď a žijú rušným životom a prídu na svätú omšu a pristúpia na sväté prijímanie bez svätej spovedi a v srdci majú hriech, toto je svätokrádež a rúhačstvo proti Duchu Svätému a svätosti. Mnohí sú oklamaní, že stačí pristúpiť ku prijímaniu a hriech sa mu vymaže a odpustí. Och, deti moje, aká zblúdilosť a klamstvo je vo vašich srdciach. Bez pratia vášho šatu nemôže byť vypratý a čistý váš šat, ktorý chcete si obliecť a prísť na veľkú slávnosť. Bez opratia vášho šatu prídete špinaví a zafúľaní na veľkú slávnosť, kde vás nevpustia, lebo ste špinaví a vyhodia vás von, do tmy a zimy, kde budete plakať a škrípať zubami od zimy a hrôzy.

Dieťa moje, toto je pravda, ktorú hovorí tvoja Matka lásky. Nič ti nedonesie, na tomto svete, takú úľavu na tvojej duši ako svätá spoveď a Eucharistia. Áno, dieťa moje, budeš šťastný a tvoje srdce ožiarené svetlom Ducha Svätého, keď budeš konať tak, ako som ti povedala. Patrí to všetkým, čo hľadajú pokoj a šťastie, lebo človek je nepokojný a zlostný bez radosti a šťastia, toho pravého šťastia, čo prináša čisté srdce po svätej spovedi a Eucharistii.

Človek hľadá šťastie vo všetkom, čo svet ponúka: v práci, v manželstve, ktoré je bez Pána Boha, v alkohole, drogách, v peniazoch, hrách, zábavách a iných veciach, čo človek hľadá, ale to pravé šťastie je život v Pánu Bohu. Toto je pravý život, ktorý je nekonečný a šťastný. Deti moje, hľadajte to pravé šťastie a lásku. Svet vám nemôže darovať tú pravú lásku, lebo je ohraničený, a tak dosiahnete len klamnú predstavu o láske a šťastí. Hriech človeka je prekliatie a večná smrť. Svätá spoveď je cesta do nebies a život večný. Toto si pamätajte, deti moje, svätá spoveď je cesta do Božieho kráľovstva a život večný so svätým Pánom Bohom a Spasiteľom a Duchom Svätým. Svätá spoveď je vaším povýšením a požehnaním a ochranou pred večným zatratením. Toto sú slová vašej Matky Márii a Kráľovnej lásky.

 

Počúvajte hlas vášho Pána Boha svätého, čo vám hovorí!

Ja som ten, čo stvoril svet viditeľný i neviditeľný, Ja som váš Boh, ktorý riadi vaše životy a celý vesmír a svety. Počúvajte môj hlas, prišiel som k vám, až k vášmu uchu sa prikláňam a hovorím vám do vašich uší tieto slová. Ja som Boh, ktorý vidí každú i čo najmenšiu krivdu a moje oko spozoruje i čo najmenšie stvorenie, čo je na zemi. Moje oko pozoruje vaše vnútro, čo nosíte vo svojich dušiach, moje oko vidí, čo je vo vašich myšlienkach, moje oko vidí, čo vaše oči sledujú a čo prijímajú do svojho vnútra. Moje oko vidí, čo vašimi ústami vyslovovať chcete a moje oko vidí, čo vaše ruky a nohy konať budú.

Ja som váš Stvoriteľ a Darca vašich životov. Ja som vám daroval život a Ja vám ho aj vezmem, keď príde čas. Darujem vám svetlo, slnko, noc, aby si vaše telá oddýchli, darúvam vám vodu a všetko, čo je potrebné pre váš život. Nedaroval som vám pýchu, chamtivosť, hnev, klamstvo, zlobu, nelásku, nevernosť, okrádanie svojho brata, kupliarstvo a iné hriechy, ku ktorým sa prikláňate. Veru, veru, hovorím vám, pohŕdate mojimi darmi, ktoré som vám daroval.

 

v Ja som Boh a Svätosť nad svätosť;

 

v Ja som váš Boh Trojjediný, ktorý je pre človeka sveta neprijateľný a odmietaný. Moja Svätosť je tá moc, ktorá je v Trojici Boha – Otca, Syna – Spasiteľa a Ducha Svätého – Oživovateľa; pre ľudský rozum nepochopiteľný;

 

v Ja som Boh, ktorý Som a Budem;

 

v Som Trojjediný, Trojjediný, a predsa Jeden;

v Svätý, Svätý, Svätý;

 

v Nesmrteľný;

 

v Mocný; toto je moc, ktorá je nekonečná a

 

v Láska, ktorá je nevyčerpateľná;

 

v Mocné Svetlo, ktoré je nekonečné a mocné;

 

v Som Boh, ktorý oživuje, posväcuje, ožiaruje;

 

v Som Teplo, Pokoj, Šťastie, Láska, Pokora, Neha, Obeta, Ľútostivosť;

 

v Som milujúci Boh, ale som Spravodlivosť. Hriech trescem a spravodlivosť odmeňujem;

 

v Ja som Trojjediný Boh, ktorý žiari slávou a mocou. Moja Veleba a Nádhera je na tróne v nebesiach, kde nekonečnou mocou a láskou, šťastím, ovlažujem duše, ktoré sú vo väzení očistca. Moja neha a nežný vánok nádhernej vône a lásky ovieva duše, ktoré sa očisťujú od svojich vín.

Ja som to, ten Boh, ktorý je pre moderného človeka už zastaraný a nepotrebný. Učenie Cirkvi kresťanské, či židovské – teda judaizmus; áno, Ja som Boh židov, Boh Jeruzalema, ktorý i v izraelskom národe som potláčaný do úzadia. Viem, že žijú i v tomto národe mnohí, ktorí sa modlia pre mňa. V kresťanskom svete som Boh, ktorý je zastaraný a nepotrebný, ale viem a vidím obetavé duše, ktoré oslavujú moje Meno a konajú skutky lásky.

 

Ja, Boh váš, hovorím vám, človeče sveta, bez mojej lásky a požehnania upadneš do tlamy, ktorá ťa rozdrví a zožerie. Bez mojej ochrany ťa podupú kopytá diabla a rozdrvia ťa na prach. Toto ti hovorí tvoj Stvoriteľ, ktorý bdie nad tebou dňom i nocou. Buď si istý, že ten, čo tak hlasno volá, bude vypočutý a ten, čo mlčí, bude zabudnutý a stratí sa.

Toto je hlas môj, ktorý človek nechce počuť a odmieta moje varovania, prosby, odmieta moje zjavenia, ktoré sa zjavujú v mnohých častiach sveta a varujú človeka o hriešnom živote, ktorý žije. Veru, veru, hovorím vám, človek, ak sa nezmení a neobráti svoje srdce ku mne, svojmu Bohu, svet prejde veľkou potupou a očistím svet od hriechu, pšenicu od plevy. Svet prejde veľkou očistou tela i ducha. Toto bude veľmi potrebné pred veľkou hrôzou, ktorá príde, aby človek bol zachránený od večnej skazy. Človek ešte nezažil to, čo príde a čo moja moc, moc Boha spravodlivosti dopustí.

Veru, veru, toto vám hovorím Ja, váš Boh a Stvoriteľ, Boh Trojjediný až naveky Svätý. Príde čas, ktorý bude časom trestajúcim za ťažké hriechy a urážky a preliatu krv spravodlivých a svätých, za krv nenarodených, za potupu a pohŕdanie mojimi svätými zákonmi, za neúctu ku starým a chorým, za rozvrátené rodiny, za smilstvá, cudzoložstvá, klamstvá, vraždy a rúhačstvá, za zneuctenie svätej Matky Márie a zneuctenie kríža a trpiaceho Krista, môjho Jednorodeného Syna. Toto je vám, človečenstvu sveta určené, za tvoju veľkú, veľkú hriešnosť a zradu lásky, ktorú som vám daroval. Toto je moje rozhodnutie, toto je moja výzva k vám. Nech počujú vaše uši moje slová varovania. Buďte si istí tak, ako je istá smrť človeka; to, čo som oznámil, sa i stane.

Blíži sa čas, ktorý som vám oznámil; nemôžete sa vyhovárať, že som vám to nepovedal a neoznámil. Pre teba, človeče sveta, ktorý si pokrstený a označený večným krížom, pre teba som Ja, tvoj Boh pripravil miesto plné pokoja a lásky. Ale i vám moje slová chcú oznámiť toto: mnohí, čo hovoria, že ja som kresťan a hlásim sa ku kresťanstvu, nech i tak konajte, lebo veľa je povolaných, ale málo vyvolených. Nie každý, kto ma volá Pane, Pane, vojde do kráľovstva v nebi.

Toto vám hovorím, Ja, váš Boh:

 

v Kto miluje sám seba, nie je ma hoden.

v Kto miluje len povrchne a nepreukazuje lásku k blížnemu, nie je ma hoden.

v Ten, čo je lakomý a ukladá si peniaze a nemá ľútosť pomôcť blížnemu v núdzi, nie je ma hoden.

v Ten, čo volá Pane, Pane, milujem ťa a nemiluje blížneho svojho, nie je ma hoden.

v Ten, čo ublížil slovom, či skutkom blížnemu svojmu, ten si zaslúži oheň pekiel, ten ma nie je hoden.

v Ten, čo súdiť sa chce pre majetky a žaluje svojho brata či sestru, nie je ma hoden; načo mu je majetok, keď stratí večnosť a príde večne zatratenie!

v Ten, čo volá Pane, milujem ťa a lakomec je, nie je ma hoden; nesmiete milovať materiálne veci a deliť lásku so mnou. Na dvoch stoličkách sa sedieť nedá. Buď budete milovať svet, teda to, čo svet vám ponúka alebo prijmete trón vášho Boha a Spasiteľa.

v Ten, čo sa modlí a nekoná skutky milosrdenstva, ten len na polcesty príde, ktorá vedie do kráľovstva v nebesiach. Konajte skutky milosrdenstva a modlite sa a noste v srdci lásku, potom dosiahnete cieľ vášho putovania.

v Ten, čo pracovať vie a odmieta pracovať alebo sa mu nechce, odmieta to, čo som mu daroval, nie je ma hoden, lebo som mu daroval talent, ktorý má zveľaďovať, ale on ho zakopal do zeme.

v Ten, čo lenivosti a podvodov sa dopúšťa, nie je ma hoden, lebo lenivosť je duch šeredný, teda démon lenivosti a jeho brat podvodník, ktorý je démon dvojhlavý – šerednosť je to veľká.

v Ten, čo kradne alebo požičia si a nevráti, ten ma nie je hoden. Toto sú podobné dvojičky démonov, ktoré sa podobajú svojou šerednou podobou. Sú to démoni s dlhými pazúrmi, so štyrmi rukami a tromi nohami, majú omotané, okolo seba, reťaze pútavosti.

v Ten, čo klame a nepravdu hovorí, ten, nie je ma hoden. Toto je démon klamstva, má podobizeň hada s veľkým jazykom a jedným tmavým okom.

v Ten, čo miluje zlato a peniazmi sa utešuje, ten ma nie je hoden. Démon tohto hriechu má šupiny zo zlata. To je len povrchné, lebo zvlášť, pod každou touto šupinou, je slizký červ, ktorý sa rýchlo rozrastie a požiera všetko, čo je ligotavé a potom to vyvrhne do ohnivého jazera. Toto je démon zlata a peňazí.

v Ten, čo volá moje Meno a koná pohoršenie, či ubližuje blížnemu svojmu, ten ma nie je hoden. Toto je démon trojhlavý, ktorý má prsty, či meče, s ktorými svoju obeť, ktorá mu bola odovzdaná, mučí a seká až naveky.

v Ten, čo je neúprimný a falošný voči blížnemu, ten ma nie je hoden. Toto je démon, ktorý vyzerá pokojný, ale vo vnútri je ukrutný až hrozný. Je to veľké a pokryté jazvami s veľkou hrčavou hlavou a veľkými ušami. Každý démon je slizký a veľmi páchne.

Ja vám toto hovorím, aby ste sa zamysleli, kam vaše kroky smerujú. Každý démon má úlohu zvádzať človeka, každý z nich je iný. Vaše oči sú skryté pred ich pohľadom, lebo by ste zomreli od údivu a hrôzy. Buďte obozretní, milujte blížneho a modlite sa, konajte dobro, buďte milosrdní, lebo život je len záblesk tu vo večnosti, potom príde večnosť, tu u mňa, v nebi alebo v pekle medzi démonmi a luciferom.

 

Toto sú moje slová pre človeka sveta. Žehnám vás, váš Trojjediný Boh – Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

 

Drahý môj Syn, toto boli určené slová pre vás ľudí. Buďte silní a milujte sa navzájom. Milujte, aby ste boli milovaní. Buďte milosrdní, aby ste boli Božou láskou obdarení.

 

 

Dieťa moje malé, ďakujem ti, že si prijal moje slová a slová Najsvätejšej Trojice až naveky Svätý. Tvoja Matka lásky a Kráľovná lásky. Amen.

Modlite sa za zomierajúcich kedykoľvek v nočnú hodinu

05. November 2011

Buď pozdravený, syn môj, ďakujem ti, že si prijal moje volanie v túto nočnú hodinu. Dieťa moje, volám ťa v túto nočnú hodinu /02,00 hod. po polnoci/, aby si obetoval tento čas a túto chvíľu za tých, čo práve zápasia so smrťou a prichádzajú do večnosti.

Dieťa moje, i v tejto chvíli zomierajú tisíce ľudí, a tak veľmi potrebujú modlitbu a pomoc. Och, dieťa moje, ako málo sa človek zamýšľa nad smrťou, ktorá každého navštívi skôr či neskôr. Málo je tých, čo žijú tak, aby ich smrť neprekvapila. Teda vždy sú srdcom pripravení a odovzdaní do vôle svätého Pána Boha.

Dieťa moje, modlite sa za zomierajúcich kedykoľvek v nočnú hodinu, aby ste im boli nápomocní silou vašej modlitby. Ja, tvoja Matka lásky, som si ťa pozvala a dala ti silu, aby si napísal tieto slová práve v túto nočnú hodinu, ktorá je hodinou zomierajúcich ľudí, ktorí sa postavia pred svätého Pána Boha a budú musieť preukázať všetko, čo vykonali dobré či zlé vo svojom živote.

Tiež chcem povedať skrze tvoje srdce a dušu, že práve v tejto chvíli, v tomto čase, je veľa hriechu na zemi, kde je diabol veľmi úspešný a zvádza duše do ťažkého hriechu. Dieťa moje, veľa, veľa mladých ľudí sa utápa v alkohole, nečistej zábave, v tanci, znásilňovaniach, vraždách, ohavných orgiách, cudzoložstve, smilstve a iných ťažkých hriechoch. Práve noc je plná ťažkých hriechov, ktoré sa valia nocou.

Ty, dieťa moje, keď ideš na odpočinok, prosím ťa, spomeň si svojou mysľou i na tých, čo pracujú v noci a popraj im, skrze Pána Boha svätého, silu a požehnanie.

 

 

Dieťa moje, ďakujem ti, že si vytrval až doposiaľ. Choď ešte na odpočinok, dám ti silu a sviežosť. Milujem ťa, ja, tvoja Matka lásky. Ozvem sa ti, aby som ti darovala slová pre teba a moje deti zo spoločenstva Božej lásky. Amen. Mária - Matka vaša. Amen.

Modlitba ruženca je sila, ktorá podlamuje moc diabla

06. Október 2011

Pozdravujem ťa, drahé moje dieťa, prišla som k tebe ja, tvoja Matka lásky, aby som ti povedala moje slová nádeje a lásky. Milujem ťa, môj malý syn a ďakujem ti, že si z hĺbky svojho srdca prosil, u môjho drahého Syna a tvojho Spasiteľa, o pomoc pre všetkých neveriacich, za ich záchranu ich duší. Ja som počúvala tvoje slová s radosťou, lebo veľa, veľa duší odchádza do večného zatratenia. Všetci, čo sú pokrstení a modlia sa, opakujem, všetci, čo sú pokrstení, ale v tej pravej Cirkvi a modlia sa, nech sa modlia za záchranu duší neveriacich a hriešnikov vo svete.

Syn môj malý, modlitba ruženca je pravá modlitba a pomoc pre tých, čo mátajú v tme a beznádeji. Modlitba ruženca je sila, ktorá podlamuje moc diabla. Syn môj malý, prosím, modlite sa svätý ruženec za obrátenie hriešnikov, ktorí kráčajú po širokej a hladkej ceste skazy.

Syn môj, terajší svet kresťanský prestáva sa modliť ruženec a vystriedali ho, namiesto modlitieb ruženca, chvály a meditácie s hudobnými nástrojmi, kde namiesto pokoja, vystriedal krik a hurhaj bubnov a výkrikov, ktoré sú urážajúce a znesväcujúce Meno môjho drahého Syna Ježiša Krista. Modlitbou chválime svätého Pána Boha a tichým spevom oslavujeme Pána Ježiša Krista, môjho drahého Syna. Tie výkriky a hudba potláča pokoj srdca a prítomnosť môjho drahého Syna Ježiša Krista z kruhov tých, čo volajú a hlásajú slová, ktoré nie sú prijaté. Syn môj malý, keď sa kresťania pravej viery zjednotia v modlitbe svätého ruženca, svet dosiahne veľké milosti pokoja a obrátenia sa k dobru a láske.

 

Syn môj drahý, človek sveta klame sám seba a vrhá sa bezhlavo do nešťastia a prázdnoty. Odmieta Pána Boha, v ktorom je nádej a láska; odmieta všetko, čo je spojené s mojím drahým Synom, lásku srdca, utrpenie, kríž, učenie a večný život. V mnohých národoch, kde prekvitala viera v Pána Boha a kríž visel všade, kde to bolo potrebné, dnes kríž a láska k Pánu Bohu je už nepotrebná.

Syn môj malý, je mi ľúto, veľmi ľúto duší, ktoré sa odvrhli sami od Lásky a Pravdy. Moje oči slzia nad vraždením nenarodených dietok; svet bude platiť veľmi veľkú bolestnú daň za každé nenarodené dieťa, za každú bolesť, ktorú pociťuje moje Srdce, ktoré je plné lásky. Svet bude trestaný za nečistotu ľudských sŕdc. Človek trúfalo kráča proti Pánu Bohu svojou pýchou a kľaje proti čistote. Vraždy sú všade, kde moje oči pozrú; neúcta a egoizmus vládne v srdciach človeka, teda pýcha, pýcha, pýcha, čo peklom dýcha.

Syn môj malý, ďakujem ti, že píšeš naše posolstvá pre ľudstvo sveta. Posolstvá, ktoré ti darujeme sú i varovaním a prosbou k návratu a pokore, či súžitiu so svätým Pánom Bohom. Ja veľmi, veľmi prosím Najsvätejšieho Pána Boha - Boha Trojjediného až naveky Svätého, amen, aby zmiernil trest, ktorý skutočne príde na celé ľudstvo. Prosím ho a kľačím pred Svätou Velebou. Pán mi však Povedal:

 

„Ja som Trojjediný Večný a Všemohúci Boh - Otec, Syn a Duch Svätý. Človek uráža Boha Trojjediného, Svätý, Svätý, Svätý a Večný. Slizký had sa omotal okolo môjho pápeža a sťahuje svoje oko okolo môjho pápeža. Ja však som s ním a moja moc je s ním. Tak je i so svetom, ktorý upadá do strašnej tmy hriechu. Prídem tak nečakane ako na mestá hriešne Sodomu a Gomoru a ešte iné, ktoré som zrovnal so zemou, lebo v týchto mestách vládol hriech a had, ten starý had satan. Ale terajší svet vládne veľkým hriechom a klaňajú sa tomu, čo chce zničiť človeka a jeho dušu vrhnúť do priepasti pekla. Už milióny duší sú v jazere ohňa za hriešnosť a rúhačstvo, za pýchu a bezbožnosť. Veru, veru, hovorím ti, moja svätá Matka lásky, že prídem a vrhnem každému môj ohnivý meč do srdca, aby spoznal svoj hriech.“

Syn môj malý, toto hovorí svätý Boh. Áno, veľmi je svet v ťažkom hriechu. Počúvaj, čo ti povie tvoja Matka lásky. Všetci kresťania, spojte svoje úsilie a spojte modlitby za pokoj a odvrátenie Božieho hnevu od sveta.

Počúvam, počúvam, čo hovoria moji synovia svätej Cirkvi: „Boh je Dobrota a Láska, Boh netrestá, Boh nemôže trestať, lebo je Svätý a láskavý!“ Dieťa moje malé, toto sú slová síce lichotivé pre človeka a ucho, ale nie pre dušu. Svätý Boh miluje veľkou láskou človeka a skrze lásku k človekovi sa uponížil, vzal kríž a nechal sa ukrižovať pre človeka, aby ho spasil. Konal to všetko z lásky ku človekovi. Teraz svätý Pán Boh sa skláňa ku človekovi a hovorí mu priamo do ucha a srdca, skláňa sa ku každému človekovi a prosí ho, aby sa obrátil a zanechal hriešny život. A čo človek koná, syn môj malý? Odmieta svojho Pána a Boha, otáča sa mu chrbtom a kráča ďalej hriešnou cestou. A mnohí ich nasledujú i tí, čo predtým žili kresťanským životom, zanechali život s Pánom Bohom a kráčajú po ceste hriešnej, plnej nešvárov, nepokoja, smilstva, osočovania, ubližovania, ohovárania, vrážd, znásilnenia, klamstva, súdenia sa, nenávisti, kliatob, čarodejníctva, veštenia, mágie, nečistoty a iných veľkých hriechov, čo človek vykoná na tejto ceste hriechu, ktorá je cestou satana!

 

Dieťa moje malé, ďakujeme ti, že si prijal moje slová tvojej Matky lásky. Buď požehnaný, tvoja Matka lásky – Mária. Amen.

Modlite sa za obrátenie hriešnikov a pokoj v rodinách, za Cirkev a kňazstvo

28. September 2011

Pokoj s tebou, brat môj, pokoj s tebou i s týmto domom. Ďakujem ti, že si prijal moje volanie a otvoril si svoje srdce pre mňa, tvojho Trojjediného Boha, ktorý ťa miluje.

Dieťa moje, Ja, tvoj Boh, ti chcem povedať tieto slová pre moje stvorenstvo, teda pre celý svet. Ja, váš Stvoriteľ a večný Boh, sa prihováram k vám a chcem vám oznámiť moje slová, ktoré nech vstúpia do vašich sŕdc.

Človeče sveta, ktorého som stvoril z hliny zeme a vdýchol som svojho Ducha do tejto hliny, aby ožila, a tak som stvoril človeka na môj Obraz, aby som tohto človeka vložil do zeme i vložil som ho do zeme, ktorá bola čistá. Človek však zhrešil i moja kliatba na človeka sa preniesla na celú zem. A sľúbil som spásu a vyslobodenie, ktoré prišlo na túto zem skrze môjho Jednorodeného Syna Ježiša Krista, vášho Spasiteľa a Kráľa lásky.

Založil som Cirkev, ktorá sa krvavou cestou rozmáhala a šírila sa po celom svete. Bola jednotná a silná až do doby kým nevstúpil satan do nej a nerozdelil ju. Cirkev svätá je rozdelená, a tak veľa, veľa siekt z nej vyšlo. I v tejto dobe svätá Cirkev zápasí so zlobou satana. I v tejto dobe, ktorá sa tak hrdo nazýva dobou demokracie a slobody, či moderného sveta, krváca a štiepi sa. Veru hovorím vám, štiepi sa, ale základ mojej Cirkvi sa nepohne. Toto je svet, ktorý nenávidí moju Cirkev, toto je svet, ktorý zabíja moje deti, ktoré sú označené mojím krížom. Tento svet nenávidí čistotu srdca, lásku, skromnosť, vernosť, svätosť, modlitbu, pokoru, nežnosť, pravdu, kríž, ktorý je znakom mojej spásy, ktorá je pre všetkých ľudí, ktorí ju prijmú s láskou.

Satan, ktorý klame a ľstivo ovláda svet, zaútočil práve na tie svetadiely, kde bolo najviac rozšírené kresťanstvo. Diabol vládne v týchto častiach sveta a je všetko hnilobne skazené.

Amerika Južná či Severná – satan už vládne, a tak ešte prenasleduje tých, čo odolávajú pred učením ateizmu. Milujem tieto deti, ktoré zo svojich síl odporujú satanovej zlobe.

Európa, táto Európa je veľmi, veľmi hriešna a ateistická, nemilujúca a chladná. Predídu vás národy s inou vierou, ktorá bude kruto potláčať kresťanskú vieru za to, že ste odmietli moju lásku a modlitby, ktoré vás mali spojiť so mnou, s vaším Bohom.

Rusko, táto veľká zem, ktorá prešla veľkými vojnami či utrpením, teraz zápasí sama so sebou, ale práve Rusko sa obráti a bude pevné vo viere. Ty sa čuduješ, syn môj? Áno, lebo práve tam je veľa mojich maličkých synov a dcér, ktorí hľadajú moju Tvár a žijú pre veci duchovné. Dovolím a s mojím požehnaním všetko sa stane ako hovorím. Tie štáty, v ktorých vládne červený drak, budú podlomené silou Ducha svätého, a tak sa budú uberať viacerými smermi viery.

Ja však teraz chcem povedať všetkým ľuďom sveta, že bez mojej lásky a prítomnosti sa svet vrhá do ničoty a bolesti. Mladí ľudia zavrhujú svojho Boha a Spasiteľa už v celom svete. Hriech medzi mladými je veľký. Moje oči vidia však oveľa viac, čo sa koná medzi človekom a mnou, medzi človekom a človekom. Moje oči smútia nad veľkou spúšťou, čo ľudská zloba dokáže. Smúti váš Boh nad svetom, čo kráča do chamtivej tlamy príšernej obludy – satana, ktorá pohlcuje už tisíce duší, ktoré slepo a neuvážene padli do tejto tlamy zlého.

Veru, veru, hovorím vám, tebe človeče sveta, môj ortieľ nad tebou som vyniesol, a tak sa stane. Celý svet sa bude triasť a vy, čo ste nechceli poznať lásku vášho Boha, spoznáte hnev vášho Boha. Celý svet bude v kŕčoch a vaše srdcia v tiesni strachu. Už sa nemôžem pozerať na to, čo všetko človek dokáže vykonať pre svoje blaho a chamtivosť, akú bolesť druhým, či smrť. Toto sú moje slová pre svet a človeka sveta.

 

Teraz sa obraciam na moje ovečky z môjho stáda. Milovaní, Ja, váš Boh, sa k vám prihováram a žehnám vás, čo práve budete čítať tieto slová. Nebojte sa, nebojte sa, lebo Ja som váš Boh – Otec, milujem vás a strážim si vás. Milovaní, nedajte sa ohroziť s týmto svetom a diablovou ľstivosťou, ktorá mnohých už strhla. Modlite sa, deti moje, modlite sa, modlite sa v tomto pochmúrnom čase ľudskej zloby. Bez lásky, Eucharistie, modlitby, pokory a sebazapierania, odpadnete v duchu od pravého Pána Boha. Milovať blížneho je vám veľmi potrebné, aby ste rástli duchovne; milovať a modliť sa za svojho nepriateľa je víťazstvo vášho bytia a duchovnej vyspelosti.

Deti moje, Ja som váš Boh – Otec a vy ste moje deti. Prosím vás, preto žite tak, aby som vo vás nevidel nenávisť, nelásku, pýchu, sebectvo, faloš. Milujte sa tak, ako Ja milujem vás. Daroval som vám svoj Obraz, ktorý nosíte vo svojom srdci, preto nepoškodzujte svojou zlobou tento Obraz, ktorý je svätý a vám veľmi dôležitý.

Deti moje, ešte raz vás prosím, modlite sa za obrátenie hriešnikov a pokoj v rodinách, za Cirkev a kňazstvo. Modlite sa, modlite sa. Klamstvo vstúpilo do mojej Cirkvi; toto klamstvo je tu a tí, čo sú čistej mysle určite spoznali toto klamstvo, ktoré chce rozložiť svätosť a úctu. Modlitba je sila, ktorá môže zachrániť svet pred hrôzou, ktorá ju očakáva.

Deti moje, milujte Eucharistiu a veľkú úctu k nej majte. Deti moje, Ja, váš Boh a Otec, vám hovorím: hovorte „Pane“. Vy však neúctivo hovoríte bez tohto pomenovania. Môj Syn, ktorý bol umučený a pribitý na kríž a umrel, ale Ja som ho vzkriesil, na tretí deň vstal z mŕtvych, a ktorý vstúpil na nebesia a sedí po pravici mojej a sme jedno Božstvo. Vy oslovujete môjho Syna bez oslovenia „Pane“ – to je veľká chyba, toto sa vlúdilo do mojej Cirkvi a udomácnilo sa tam. Toto vám hovorím: „Pane, Pane, Pane, Pán Ježiš, Pán Ježiš, Pána Ježiša ukrižovali, tam visí Pán Ježiš na kríži!“ Neúctivo a neslušne vykrikujú v mnohých spoločenstvách na môjho Jednorodeného Syna, neúctivo sa správajú na mládežníckych spoločenstvách, kde nič nevymodlia iba seba samých počúvajú. Toto je plytké a nesväté. Nežehnám tam, kde neúctivo volajú po mojom Synovi. Hovorte vždy: „Môj Pane Ježišu, Pán Ježiš povedal, Pán Ježiš sa zjavil, Pán Ježiš vstal z mŕtvych.“ Toto je správne oslovenie a pomenovanie „Pán“. Môj Syn je Pán a váš Spasiteľ, je Pán Pánov, je to môj Jednorodený Syn, Pán a Kráľ kráľov.

 

Toto hovorte: Pán je môj Spasiteľ a Boh súčasne,

milovať budem svojho Pána Ježiša Krista a Boha svojho

celou svojou bytosťou človečenstva a srdce

nech patrí môjmu Pánovi Ježišovi Kristovi a Bohu.

Amen.

Toto si hovorte a myslite, že Pán Ježiš je Pánom, a tak až naveky.

 

Milujte sa a s láskou osvecujte, moje deti, celý svet, lebo svet žije bez Boha a lásky. Žehnám vás, váš Trojjediný Boh – Otec, Syn a Duch svätý.

 

 

Toto sú moje slová, dieťa moje, ďakujem ti za tvoju vytrvalosť a obetu. Ži v pokoji, pokoj ti dávam, svoj pokoj ti dávam, choď v pokoji. Tvoj Boh – Otec, Syn a Duch svätý. Amen.

Stránka 1 z 2

 Začiatok  Dozadu  1  2  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: